УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономіка праці та соціальна політика

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Ярмак О. В.
Соціально-економічні особливості змісту праці у сфері інтелектуальних послуг (c. 49 - 52)

На базі порівняльного аналізу змісту праці у сферах матеріального виробництва та інтелектуальних послуг обґрунтовано особливості інтелектуальної праці: домінування творчості, сумісно-розділений характер і синергетичний результат, самомотивація, самоконтроль і самореалізація працівників.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.2

Отенко І. П., Денисюк О. В., Преображенська О. С.
Аналітичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу промислових підприємств (c. 114 - 116)

Останнім часом усе більше розповсюдженим є компетентностний підхід до оцінювання інтелектуального капіталу, що пов'язане з удосконалюванням знань, умінь, навичок персоналу. У статті представлено аналіз досвіду закордонних центрів стандартизації по розробці інструментарію оцінювання інтелектуального капіталу на основі знань, позначено перспективи українських промислових підприємств у цій області.

Стаття написана російською мовою


Калинеску Т. В., Недобега О. О.
Аналіз і оцінка рівня соціально-економічного розвитку підприємств (c. 117 - 119)

Розглянуто основні етапи процесу оцінки рівня соціально-економічного розвитку підприємств. Розроблено систему показників для оцінки рівня соціально-економічного розвитку, наближена до міжнародних стандартів.

Стаття написана російською мовою


Шум М. А., Филипська Д. Є.
Деякі питання розвитку трудових ресурсів у сучасних умовах (c. 145 - 147)

Стаття присвячена розгляду проблем, пов'язаних з ефективним управлінням трудовими ресурсами промислових підприємств і підприємств інших галузей народного господарства, впливу трудових ресурсів на виробничий потенціал підприємств, ефективність і результати фінансово-господарської діяльності, продуктивності праці, конкурентоспроможність підприємства.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Самойлова І. А.
Актуальні проблеми міжнародної трудової міграції (c. 55 - 58)

У статті розглядаються проблеми трудової міграції, її основні напрямки, міграційна ситуація в Україні на сучасному етапі.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Калинеску Т. В., Недобега О. О.
Система оцінки соціально-економічного розвитку підприємств (c. 83 - 86)

Запропоновано систему оцінки соціально-економічного розвитку підприємств. Розроблено алгоритм управління та оцінки соціально-економічного розвитку підприємств на основі запропонованої системи, охарактеризовані складові системи.

Стаття написана російською мовою


Балтачеєва Н. А., Зарецкая Є. В.
Питання забезпечення соціального захисту шахтарів-інвалідів в Україні в контексті європейських стандартів (c. 86 - 88)

У статті розглянуто актуальні питання реалізації прав шахтарів, які отримали травми та професійні захворювання. Досліджено правові та економічні аспекти соціального захисту інвалідів в Україні та в країнах із розвинутою ринковою економікою.

Стаття написана українською мовою


Іващенко Г. О., Федорова О. П.
Міграція в Томській області на початку XXI століття (c. 88 - 90)

У статті розглядаються питання міграції населення в Томській області. На основі проведеного аналізу міграційних потоків пропонується комплекс державних мір спрямованих на поліпшення ситуації, що зложилася в регіоні.

Стаття написана російською мовою


Міщук Г. Ю.
Вікові особливості суспільного мотивування використання трудового потенціалу населення (c. 90 - 93)

Обґрунтовано поняття суспільного мотивування використання трудового потенціалу. За розробленою системою потреб досліджено рівень їхньої актуальності та задоволеності в різних вікових групах.

Стаття написана російською мовою


Черноіванова О. Г.
Стан економічної активності молоді на ринку праці в умовах подолання наслідків системної кризи (c. 93 - 95)

Стаття присвячена аналізу сучасного стану економічної активності на ринку праці України. Розглянуто наслідки системної фінансово-економічної кризи на конкурентоспроможність молоді. Зазначено особливості зайнятості за віком, статтю та місцем проживання. На основі проведеного аналізу запропоновано заходи щодо усунення перешкод, з якими стикається молодь, коли приходити на ринок праці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Ястремська О. М., Геращенко І. М.
Взаємозв'язок між конкурентоспроможністю підприємства та персоналу на ринку праці (c. 100 - 102)

У даній статті розкриті особливості взаємозв'язку попиту та пропозиції на ринку праці між конкурентоспроможним підприємством і конкурентоспроможним персоналом.

Стаття написана російською мовою


Ланська С. П.
Безперервність професійного розвитку працівників як чинник соціально-економічного розвитку держави (c. 102 - 104)

У статті виявлено соціально-економічні та демографічні передумови формування системи безперервного професійного розвитку працівників в Україні, обґрунтовано, що саме промислові підприємства мають бути ініціаторами та координаторами процесу безперервного розвитку персоналу.

Стаття написана українською мовою


Чуркіна Ю. Ф., Гончар В. В.
Аналіз ринку праці металургійної галузі України (c. 105 - 106)

У статті розглянуті основні проблеми ринку праці, запропоновані напрямки їх подолання, дослідження питання підвищення заробітної плати та скорочення штатів.

Стаття написана українською мовою


Зубчинська Н. М.
Інтелектуалізація праці на робочому місці промислового підприємства (c. 107 - 108)

У статті узагальнено визначення «інтелектуалізація праці» та обґрунтовано необхідність забезпечення її на робочих місцях промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мельник О. В.
Теоретичні основи формування категорії «робоча сила» (c. 108 - 110)

У статті розглянуто та систематизовано визначення категорії «робоча сила». Наведено концептуальні підходи, які лежать в основі розуміння цієї дефініції. Запропоновано власне тлумачення цієї категорій на основі проведеного морфологічного аналізу в рамках концептуальних підходів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Філатов В. М., Ромашова Я. В.
Суперечності українського виміру міграційних проблем (c. 80 - 84)

Проаналізовано стан міграційної ситуації в Україні, недоліки несформованої міграційної політики та протиріччя самого міграційного процесу. Розглянуто функції та рушійні сили міграції, запропоновано розв'язання проблеми з позицій удосконалення інституційних правил і норм.

Стаття написана українською мовою


Саленков А. В.
Особливості розвитку системи соціальних гарантій в умовах трансформаційних зрушень (c. 85 - 88)

Розглянуто вплив трансформаційних процесів на стабільність системи соціальних гарантій і сформульовані макроекономічні умови її стійкого розвитку за рахунок росту національної продуктивності та розвитку внутрішнього ринку.

Стаття написана російською мовою


Радіонова О. М.
Міська система управління зайнятістю (c. 89 - 93)

Досліджено муніципальну систему в цілому, визначено її структуру та рівні існування. Розроблено алгоритм стратегічного управління міською зайнятістю, який враховує вплив і характер системних, структурних та організаційних трансформацій зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Легостаєва О. О., Дудник Ю. В.
Деякі аспекти вдосконалювання елементів системи організації оплати праці (c. 94 - 96)

У статті розглянуті окремі елементи системи організації оплати праці. Проаналізовано вплив кожного з елементів на ефективність праці та на кінцеві результати діяльності підприємства, обґрунтовані деякі аспекти вдосконалювання елементів системи організації оплати праці.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2011

Лаптєв В. І.
Вплив потреб людини на мотивацію його трудової діяльності (c. 85 - 88)

У статті досліджена сутність потреби людини, представлена класифікація її основних видів. Розглянуто фактори, які впливають на виникнення потреби та перетворення її в мотив. Проаналізовано вплив потреб людини на формування системи мотивації його трудової діяльності.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Назарова О. Ю.
Статистичне дослідження умов і тенденцій розвитку процесів урбанізації (c. 44 - 47)

У статті розглянуто процеси урбанізації у світі та Україні. Здійснено статистично-демографічний аналіз показників, які пов'язані з цим, закономірностей їх динаміки. Показано перспективи розвитку процесів урбанізації у світі та в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011

Лепейко Т. І., Назаров Н. К.
Основні засади формування системі соціального партнерства на підприємстві (c. 103 - 104)

Розглянуто характерні риси української моделі соціального партнерства, визначено її проблеми та протиріччя. Узагальнено та обґрунтовано роль учасників системи соціального партнерства та розроблено рекомендації щодо вдосконалення й розвитку стандартів соціального партнерства на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Назарова Г. В., Степанова Е. Р.
Пріоритетні напрямки розвитку системи державного регулювання трудової діяльності працівників українських підприємств (c. 105 - 107)

Представлені найбільш пріоритетні напрямки розвитку системи державного регулювання трудової діяльності. Проаналізовано проект нового трудового кодексу та визначено його вплив на трудову діяльність працівників.

Стаття написана українською мовою


Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Горбунова О. Ю.
Теоретичні засади удосконалення організаційного забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств (c. 107 - 109)

У статті визначені основні проблеми організаційного забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств. Доведено необхідність створення цілісної служби, яка б комплексно вирішувала питання управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств. Визначені завдання та функції служби управління персоналом фармацевтичних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Федорова В. А., Карпенко Т. В.
Реалізація кадрового потенціалу молоді на ринку праці України (c. 109 - 111)

У статті представлені результати дослідження щодо можливості реалізації кадрового потенціалу молоді на ринку праці України за сучасних розумів розвитку.

Стаття написана українською мовою


Фріман І. М., Фриман Є. М.
Оцінка рівня розвитку людського капіталу як переважаючого фактору конкурентоспроможності промислового підприємства (c. 112 - 114)

У даній роботі відбитий взаємозв'язок оцінки рівня розвитку людського капіталу з підвищенням кадрового потенціалу з підвищенням конкурентоспроможності підприємства, підвищенням його прибутковості, формуванням бази високо кваліфікованих фахівців, здатних здійснювати внесок у прибавочну вартість промислового підприємства.

Стаття написана російською мовою


Малюкіна А. О.
Розробка методики оцінки якості трудового потенціалу персоналу банку (c. 114 - 115)

Стаття присвячена комплексу питань, пов'язаних з розробкою методики оцінки якості трудового потенціалу. Проаналізовано якісну та кількісну оцінки. Запропоновано використання інтегрального показника оцінки якості трудового потенціалу. Зроблено висновки та пропозиції щодо оцінки якості трудового потенціалу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Аксьонова І. В., Голубенко М. С.
Моніторинг потреб ринку праці у випускниках вищих навчальних закладів: регіональний аспект (c. 55 - 58)

У статті проведено регіональний аналіз потреб ринку праці у випускниках вищих навчальних закладів. Зроблено висновок, що одним з найважливіших напрямів модернізації освіти є вдосконалення відносин між системою професійної освіти та ринком праці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Зима О. Г., Зима О. Г., Кавун С. В.
Забезпеченість громадян житлом як соціальний фактор (c. 96 - 99)

Розглянуто економічні показники й статистичні дані ве­ликих обвалів на ринках нерухомості й пов'язаних з ними банківських криз.

Стаття написана російською мовою


Назарова О. Ю.
Сучасні тенденції малюкової та дитячої смертності: статистичний аспект (c. 100 - 102)

Розглянуто часові тенденції та структурні особливості смерт­ності немовлят та смертності дітей віком до 5 років у світі та Україні. Показано сучасні методики розрахунку ймовірності малюкової та дитячої смертності. Здійснено статистично-демографічний аналіз показників, які характеризують ці демо­графічні процеси.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Хохлов М. П., Мельник Ю. О.
Модернізація трудового потенціалу в процесі становлення самодостатньої ефективної економіки (c. 143 - 146)

Розглянуто змістовну структуру категорії трудового потенціалу, яка в умовах ринкової економіки на її капіталістичній стадії розвитку відображає їх натуральну (особистісну), вартісну і суспільну форми. Це дозволяє визначити головні напрями модернізації трудового потенціалу в процесі становлення самодостатньої економіки.

Стаття написана українською мовою


Ядранський Д. М.
Концептуальна модель обліку, контролю та аналізу прац (c. 146 - 151)

У статті проаналізовано можливості кількісного обрахунку облікових показників, які дозволять охарактеризувати інші види праці (окрім виробничої). Запропонованого розглядати модель теорії граничної продуктивності для управлінської діяльності, що полягає у встановленні продуктивності витрат праці у вигляді похідної рентабельності праці, яка співвідноситься із характеристиками часу, що по суті характеризує ефективності праці (швидкість рентабельності).

Стаття написана українською мовою


Голубєва Т. В., Педенко М. М.
Аналіз стану системи освіти як фактору формування трудового менталітету людських ресурсів (c. 151 - 155)

Розглянуто основні фактори впливу на трудовий менталітет людських ресурсів, проаналізовано стан сучасної системи освіти як зовнішньому фактора його формування.

Стаття написана українською мовою


Конопліна Ю. С.
Спільне та відмінності у діяльності фондів соціального страхування (c. 155 - 158)

Розглядаються характерні риси фондів соціального страхування та визначаэться спільне та відмінності в діяльності кожного з фондів. Основну увагу приділено особливостям функціонування кожного з фондів соціального страхування. Досліджены основны причини, що обумовлюють певні особливості кожного з фондів соціального страхування.

Стаття написана українською мовою


Пісоцька Є. І.
Від сумісно-розділеної праці до всезагальної (c. 158 - 163)

У статті розглядається логіко-історичний перехід від сумісно-розділеної праці до всезагальної. Проаналізовано взаємодію двох компонентів праці: фізичної та творчої. Змодельовано процес заміщення фізичної компоненти творчою та, на цій основі, виділено дві групи видів діяльності залежно від пропорцій такого заміщення. Описано перехід від товарообміну до обміну послугами з точки зору змін у характері попиту та пропозиції на ринку праці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2012

Захарова О. В., Коваленко Т. В.
Оцінка впливу інвестицій у людський капітал на загальні результати діяльності підприємства (c. 150 - 154)

Обґрунтовано умови ефективності використання персоналу промислових підприємств шляхом забезпечення високого ступеню збалансованості між рівнем використання виробничих ресурсів і кінцевими результатами діяльності. Запропоновано напрями збалансування пропонованої умови ефективності.

Стаття написана українською мовою


Рамазанов С. К., Крупський К. Л.
Розробка концептуальної схеми прийняття рішень при взаємодії регіональної системи освіти та ринку праці (c. 154 - 156)

У статті запропоновано концептуальну схему прийняття рішень при взаємодії регіональної системи освіти та ринку праці у вигляді дерева рішень, побудованого для системи підтримки прийняття рішень, що базується на моделях прогнозу попиту спеціалістів «Нечітка гусениця» та коригування навчального плану.

Стаття написана українською мовою


Крапівіна Г. О.
Кластеризація на ринку праці волонтерства (c. 157 - 161)

У статті на підставі моделі інформаційно-аналітичного забезпечення носіїв соціально-трудових відносин ринку праці волонтерства та інформаційної складової стандартів акцій волонтерських організацій досліджено проблему використання в волонтерстві поширених алгоритмів кластеризації. Запропоновано схеми вибору волонтерів для участі в акціях волонтерських організацій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Заюков І. В., Гучок І. С.
Проблема фінансування витрат на створення безпечних умов праці зайнятого населення України (c. 165 - 169)

Розглянуто проблему фінансування витрат на створення безпечних умов праці. Проведено аналіз фінансування витрат на створення безпечних умов праці на будівельних підприємствах Вінницької області. Доведено, що існуюча норма фінансування витрат на охорону праці має бути переглянута на законодавчому рівні.

Стаття написана українською мовою


Каховська О. В.
Проблеми забезпечення соціальності в соціально-економічному розвитку країни (c. 169 - 172)

Критично оцінено підходи до тлумачення соціальності у різних економічних системах і обґрунтовано авторську концепцію. Здійснено аналіз ринково-трансформаційних перетворень на національних теренах і виявлено деструкції соціального характеру. Наведено аргументи на користь конструювання механізму державного регулювання соціальності.

Стаття написана українською мовою


Пасєка С. Р.
Освітні чинники інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу регіону (c. 172 - 175)

У статті обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу через зміни параметрів освітньої компоненти. Визначено необхідність поліпшення освітньо-кваліфікаційних характеристик населення, окреслено головні проблеми, що зумовлюють диспропорції на ринку праці Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Гончаренко М. Ф.
Аналіз методичних підходів до оцінки потреб роботодавців (c. 112 - 114)

У статті проведено дослідження основних підходів до оцінки потреб роботодавців, що дозволило сформулювати власний підхід, враховуючи модульно-компетентісний підхід.

Стаття написана українською мовою


Гончарова С. Ю., Радушко Ю. П.
Показники оцінки рівня життя населення та їх систематизація (c. 114 - 117)

У статті розглянуто існуючі показники оцінки рівня життя населення, виділено основні підходи щодо аналізу рівня життя населення, а також запропоновано раціональне згрупування показників, які характеризують рівень і якість життя населення.

Стаття написана українською мовою


Овсієнко О. В., Чуприна О. О.
Держава як джерело асоціальних практик у матеріальному стимулюванні трудової діяльності (c. 117 - 120)

У статті виявлено та розкрито чинники, які зумовлюють розповсюдження асоціальних практик з боку держави у матеріальному стимулюванні трудової діяльності. Проаналізовано їх прояви при регулюванні оплати праці та при здійсненні державою функцій роботодавця. Обґрунтовано напрями їх подолання.

Стаття написана українською мовою


Бондар Н. О.
Основні напрями та особливості соціального захисту інвалідів у країнах ЄС (c. 120 - 124)

У статті визначено основні напрями реалізації соціального захисту відносно інвалідів та розглянуто досвід країн, що входять до складу ЄС, щодо умов надання різних видів соціальної допомоги за вказаними напрямами. Виявлено недоліки системи соціального захисту у країнах – учасницях ЄС.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Петенко І. В., Петенко А. В.
Методичні підходи до визначення засад забезпечення відтворення та всебічного розвитку людського і трудового потенціалу (c. 95 - 97)

У статті обгрунтовано роль поліпшення умов праці щодо підвищення ефективності виробництва и розвитку на цих засадах людського і трудового потенціалу.

Стаття написана українською мовою


Уманець Т. В., Косьміна К. М.
Загальноукраїнські та регіональні виміри сучасних тенденцій розвитку ринку праці (c. 98 - 101)

Розглянуто методологічні підходи щодо комплексного аналізу інфраструктурних перетворень на регіонального ринку праці. Досліджено об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на формування та розвиток регіонального ринку праці. Виявлено позитивні та негативні тенденції його розвитку і наведено пропозиції щодо його вдосконалення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Назарова Г. В., Лебединська О. С.
Процедура здійснення аудиту персоналу на основі врахування можливих ризиків (c. 117 - 120)

Розглянуто сучасні погляди на визначення аудиторського ризику. Розроблено напрями врахування ризиків при здійсненні аудиту персоналу. Уточнено перелік аудиторських ризиків при здійсненні аудиту персоналу. Запропоновано авторське бачення розрахунку аудиторського ризику в контексті здійснення аудиту персоналу.

Стаття написана українською мовою


Мігай Н. Б., Шемет Л. Г.
Нові підходи до впровадження гнучких систем оплати праці на вітчизняних підприємствах (c. 121 - 124)

В статті проаналізовано взаємозалежність заробітної плати та продуктивності праці у сучасних умовах. Обгрунтовано необхідність впровадження на вітчизняних підприємствах гнучких систем оплати праці працівників. Запропоновані етапи впровадження гнучкої системи оплати праці на основі показників продуктивності.

Стаття написана російською мовою


Рудов Б. А.
Вдосконалення механізму мотивації в умовах постіндустріальної економіки (c. 124 - 127)

В статті розглянуто основні підходи стосовно змісту категорії мотивації праці персоналу. Запропоновано можливі шляхи вдосконалення механізму мотивації в умовах постіндустріальної економіки.

Стаття написана українською мовою


Машіко К. С.
Теоретичні засади дослідження сутності кадрового потенціалу на галузевому рівні (c. 128 - 130)

У статті запропоноване авторське бачення поняття кадровий потенціал на основі аналізу існуючих підходів до його трактування Обґрунтована можливість застосування терміну кадровий потенціал на рівні галузі економіки.

Стаття написана українською мовою


Медведєв В. С.
Використання нейронних мереж для нормування праці виробничого персоналу (c. 131 - 133)

Автором розкрито особливості застосування нейронних мереж в процесі нормування праці виробничого персоналу. Проведено аналіз ознак використання підходу до нормування за допомогою нейронних мереж з точки зору класифікації методів нормування. Описаний процес вибору оптимальної з побудованих моделей нейронних мереж для подальшого використання в процесі встановлення сумарних норм часу подібних виробничих операцій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Дороніна М. С., Чепель І. В.
Актуальні проблеми забезпечення організацій кваліфікованим персоналом (c. 194 - 197)

У статті дано обґрунтування актуальних напрямів забезпечення організацій кваліфікованим персоналом в умовах ускладнення середовища бізнес-діяльності, визначено необхідність створення системної парадигми освіти, перетворення правил взаємодії вищої школи, роботодавця і носія робочої сили.

Стаття написана російською мовою


Тютюнникова С. В., Сімкіна Н. В.
Актуалізація морального потенціалу людини та роль родини у його формуванні (c. 198 - 201)

У статті проводиться уточнення поняття морального потенціалу людини, показано його актуалізацію в соціально-економічному розвитку. Розкрито роль родини в його формуванні та накопиченні, визначено умови ефективного морального виховання.

Стаття написана російською мовою


Савицька Н. Л.
Соціоолюднення як передумова становлення суб’єктності людини в господарському розвитку (c. 202 - 205)

У статті запропоновано теоретичний підхід до аналізу становлення суб’єктності людини в господарському розвитку з позиції соціоолюднення діяльності.

Стаття написана українською мовою


Мужилівський В. В.
Застосування оцінки вартості життя людини в обов'язковому особистому страхуванні (c. 205 - 208)

Проведено дослідження методів, що застосовуються для економічної оцінки вартості життя людини. Здійснено аналіз вартості життя застрахованої особи з метою подальшого перегляду існуючих страхових сум за видами обов'язкового особистого страхування в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Бабич С. М.
Сучасний ринок праці в економічній системі (c. 160 - 164)

У статті проаналізовано сучасні тенденції ринку праці, його основні елементи та механізм функціонування. Обґрунтовано актуальність і необхідність більш детального та поглибленого аналізу особливостей сучасного ринку праці для створення високоефективної стратегії сталого розвитку регіонів та держави в цілому. Структуровано основні чинники та показники впливу на соціально-економічні напрями розвитку ринку праці. Розглянуто ринок праці як елемент ринкової системи поліпшення національної економіки. Освітлено проблеми та окреслено напрями політики у сфері зайнятості на всіх рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Ільїна Г. В.
Парадигмальні трансформації корпоративної соціальної відповідальності в умовах глобальних процесів (c. 165 - 169)

У статті порівнюються традиційна та сучасна парадигми корпоративної соціальної відповідальності. Визначаються чинники трансформації парадигм в умовах глобальних процесів.

Стаття написана українською мовою


Корольова Н. М.
Управління конфліктною взаємодією та соціально-трудовою напруженістю персоналу підприємства (c. 169 - 171)

У статті розкрито підходи до управління конфліктною взаємодією та розроблено рекомендації щодо подолання опору з боку працівників при виникненні кризових ситуацій.

Стаття написана українською мовою


Голубєв С. М.
Складові елементи трудового потенціалу колективу (c. 172 - 175)

У статті уточнено сутність поняття «трудовий потенціал» та визначені його складові на різних рівнях дослідження. Зроблено висновок, що трудовий потенціал на кожному з вищих рівнів доповнюється додатковим елементом, що характеризує вигоди від взаємодії. Але існує й інший фактор, що характеризує витрати на взаємодію та групову роботу. При цьому в деяких випадках він буває більший, ніж вигоди від об’єднання. Тому саме груповий, або організаційний потенціал має найбільші резерви розвитку та використання.

Стаття написана українською мовою


Жукова В. О.
Сучасна модель регулювання процесу забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці (c. 175 - 179)

У статті визначено сутність, основні складові та обґрунтовано необхідність трансформації моделі регулювання процесу забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців у сучасних умовах. В контексті розуміння сутності регулювання конкурентоспроможності у широкому змісті охарактеризовано такі поняття, як „політика”, „метод”, „важіль” та „інструмент”. Запропоновано модель регулювання процесу забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці, що поєднує три основні напрями регулювання: ринкове регулювання, державне регулювання та регулювання засобами соціального партнерства.

Стаття написана українською мовою


Стативка О. М.
Гуманізація соціально-трудових відносин на підприємстві (c. 180 - 183)

Обґрунтовано необхідність гуманізації соціально-трудових відносин на підприємстві. Показано стадії розвитку соціально-трудових відносин в історичному контексті, а також значення і зміст гуманізації соціально-трудових відносин. Акцентовано увагу на необхідності вирішення проблеми гуманізації соціально-трудових відносин на підприємствах України.

Стаття написана українською мовою


Петренко О. О.
Використання адаптивного управління навчанням як основа розвитку персоналу на підприємстві (c. 183 - 187)

У статті розглянуто основні елементи концепції адаптивного управління навчанням персоналу: мету, задачі, внутрішні та зовнішні фактори впливу, напрямки, принципи, етапи та процедуру реалізації на практиці.

Стаття написана українською мовою


Фандєєва А. Є.
Теоретичні положення формування мотиваційного механізму управління людськими ресурсами (c. 188 - 191)

У статті розглянуто концепцію комплексної (системної) мотивації та обґрунтовано актуальність процесу формування мотивації персоналу на результативну діяльність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Голубєва Т. В.
Ринок праці в Україні: аналіз перспектив розвитку (c. 209 - 212)

У статті проаналізовано сучасний стан ринку праці України, виявлено основні фактори, що його обумовлюють, обґрунтовано необхідність розробки соціально-економічного механізму регулювання ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Дружиніна В. В.
Територіальні особливості функціонування місцевого ринку праці (c. 212 - 215)

У статті обгрунтовано, що функціонування місцевого ринку праці здійснюється на основі територіального розподілу праці, основна особливість якого обумовлена чинниками внутрішнього і зовнішнього характеру. Запропонована модель територіальної системи місцевого ринку праці, функціонування якого залежить від суспільно-територіальних систем.

Стаття написана українською мовою


Корольова Н. М.
Система принципів управління трудовими ресурсами по стадіях їх відтворення на підприємстві (c. 216 - 219)

У статті розроблено та обґрунтовано систему управління трудовими ресурсами підприємств, враховуючи стадії їх відтворення: розвиток, використання, формування.

Стаття написана українською мовою


Лінькова О. Ю.
Вирішення проблем власності як запорука покращення мотивації найманих працівників (c. 219 - 222)

Проаналізовано особливості та проблеми власності. Обґрунтовано актуальні напрямки покращення мотивації найманих працівників. Запропоновано механізм удосконалення мотивації персоналу на основі урахування політичних основ регулювання проблем власності в країні. Визначено напрямки для проведення подальших досліджень в галузі мотивації персоналу.

Стаття написана українською мовою


Лукашев С. В., Сенічкіна О. Е.
Інноваційна праця: поняття та особливості (c. 222 - 226)

Досліджено основні підходи до трактування поняття «інноваційна праця» та запропоновано його удосконалене визначення. Виявлено особливості інноваційної праці та основні специфічні риси працівників, які займаються інноваційною діяльністю.

Стаття написана українською мовою


Стаматін О. В.
Теоретичні положення визначення якості трудового життя працівників промисловості (c. 226 - 229)

У статті розглянуто теоретичні положення щодо взаємозалежності якості життя та якості трудового життя. Проаналізовано пропозиції вчених щодо переліку складових якості трудового життя. Запропоновано їх уточнення за таким складом: умови праці, умотивованість працівників, соціальне забезпечення, економічний стан зовнішнього середовища, соціально-демографічні особливості ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Фандєєва А. Є.
Теоретичні положення стратегічного управління людськими ресурсами (c. 230 - 233)

У статті обґрунтовано теоретичні положення мотивації в системі стратегічного управління людськими ресурсами на підставі вивчення та узагальнення класичних мотиваційних схем і виявлено їх актуальність відносно сьогоднішніх реалій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Доровськой О. Ф., Тарасова Т. І.
Планування соціальної роботи на підприємстві (c. 162 - 164)

У статті розглянуто основні проблеми і завдання соціальної роботи на підприємстві. Розширено таке поняття як соціальна робота та розглянуто її принципи. Зроблено висновок, що створення умов, за яких працівники мали б можливість самореалізації своїх сил, потенціалу та енергії, є основним призначенням соціальної політики промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Корольова Н. М.
Методичне забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства (c. 164 - 167)

У статті розроблено методологічний базис управління трудовими ресурсами підприємства, враховуючи стадії їх відтворення: розвиток, використання, формування. Зроблено висновок, що при виборі наукових підходів до дослідження трудових ресурсів підприємства у відтворювальних цілях слід виходити із системного уявлення процесу дослідження, що відображає різні аспекти управління відтворення трудових ресурсів: організаційні, соціальні, психологічні, комбіновані.

Стаття написана українською мовою


Семенченко А. В.
Системний підхід у науковому пізнанні складових економіки праці (c. 168 - 171)

У статті розглянуто можливість і доцільність використання системного підходу в процесі наукового дослідження економічних процесів на прикладі обґрунтування системи нормування праці як складової частини економіки праці. Зроблено висновок, що ефективність діяльності промислового підприємства визначається якістю нормування праці висококваліфікованого управлінського персоналу, основу якого складають фахівці підприємства. Саме тому використання системного підходу при дослідженні стану нормування праці фахівців на підприємстві є обґрунтованим і доцільним.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Булах Т. М.
Дошкільна освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи їх подолання (c. 167 - 170)

Статтю присвячено дослідженню стану дошкільної освіти у сільській місцевості України та визначенню проблем її розвитку. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики, розраховано показники розвитку, проведено структурний аналіз та виявлено основні тенденції розвитку дошкільної освіти в сільській місцевості України. За результатами зазначеного аналізу визначено бажані напрями її розвитку.

Стаття написана українською мовою


Пойта І. О.
Основні фактори і чинники впливу на розвиток ринку послуг (c. 170 - 173)

Статтю присвячено проведенню аналізу закономірностей та сталих тенденцій розвитку ринку послуг. Обґрунтовано актуальність дослідження розвитку ринку послуг та його постійної диверсифікації, а також механізмів регулювання та функціонування. Розглянуто основні фактори формування ринку послуг в умовах сталого розвитку. Розкрито зміст основних чинників, які впливають на формування ринку послуг в Україні та проведений аналіз динаміки їх розвитку. Проаналізовано особливості функціонування та визначено основні тенденції змін в сфері послуг.

Стаття написана українською мовою


Кінаш І. П.
Інфраструктура фізичної культури та спорту України: сучасний стан, проблеми розвитку, способи вирішення (c. 174 - 177)

Метою статті є виявлення характеру розвитку інфраструктури фізичної культури та спорту держави. Дослідження спрямоване на визначення динаміки розвитку основних її показників, окреслення проблем функціонування та способів вирішення. Визначено, що масштаби фізкультурно-оздоровчої діяльності країни, її матеріально-технічне забезпечення не в повній мірі відповідають вимогам споживачів. Для розвитку інфраструктури фізичної культури і спорту України необхідна розробка інвестиційних програм, державна підтримка залучення приватних інвестицій. Пріоритетом матеріально-технічного забезпечення спорту повинно бути формування розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд з урахуванням запитів різних груп населення. Для підвищення ефективності використання спортивних споруд запропоновано використовувати маркетингове управління

Стаття написана українською мовою


Дашко І. М.
Обґрунтування доцільності формування соціально-економічного механізму управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості (c. 178 - 183)

У статті обґрунтовано доцільність формування соціально-економічного механізму управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості. Проаналізовано сучасний стан капітальних інвестицій, які є найбільш втіленими в харчову промисловість. Запропоновано стратегічні напрямки виходу харчової промисловості з кризового стану в даний час.

Стаття написана українською мовою


Калініченко О. О.
Фінансова складова соціальної сфери України (c. 184 - 188)

У статті проаналізовано сучасний стан соціальної сфери та її складових. Досліджено проблеми формування системи фінансового забезпечення соціальної сфери, визначено роль інвестицій як елементу зазначеної системи. Проведено аналіз виділених державних коштів за останні роки. Розглянуто роль державного фінансування у подальшому розвитку соціальної сфери. Запропоновано напрями вирішення зазначених проблем.

Стаття написана українською мовою


Мосійчук І. В.
Роль кадрового потенціалу соціальної сфери в забезпеченні стабільності держави (c. 188 - 191)

У статті визначено актуальність даного дослідження та проаналізовано сучасний стан і проблеми кадрового потенціалу освітньої, медичної та культурної сфер. Визначена його економічна та соціальна роль в забезпеченні стабільності держави. Стаття розкриває головний фактор економічного зростання держави та її стабільності – підвищення освітнього і професійного рівня кадрового потенціалу. Проаналізовано статистичні показники розвитку кадрового потенціалу та розкриті недоліки забезпечення кадровим ресурсом медичної, освітньої та культурної галузей соціальної сфери. В дослідженні вказано шляхи підвищення ролі кадрового потенціалу в ефективному економічному зростанні держави.

Стаття написана українською мовою


Самородченко Г. В.
Організаційно-економічний механізм формування та ефективного використання людського капіталу (c. 192 - 195)

В даній статті автором узагальнено теоретичні підходи у визначенні соціально-економічної сутності категорії «людський капітал»; здійснено системний аналіз сучасного стану соціально-економічного середовища, його взаємозв'язку з проблемою формування та відтворення людського капіталу; з'ясовано сутність умов розвитку людського капіталу та проаналізовано особливості їх формування в сільському господарстві; визначено основні напрямки підвищення ефективності системи формування і використання людського капіталу в умовах сталого розвитку аграрної сфери.

Стаття написана українською мовою


Словік О. М.
Поняття професійної ідентифікації особистості як складової профорієнтаційної роботи регіональних служб зайнятості (c. 196 - 199)

У статті обґрунтовано необхідність розширення напрямів профорієнтаційної роботи регіональних служб зайнятості, доповнивши їх професійною ідентифікацією. Визначено короткий зміст останніх зарубіжних та вітчизняних досліджень поняття професійної ідентифікації, її типи, джерела становлення. Подано авторське трактування професійної ідентифікації як складової профорієнтаційної роботи регіональних служб зайнятості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Булах Т. М.
Сфера культури на селі: стан, проблеми, шляхи подолання (c. 168 - 171)

Стаття присвячена дослідженню стану сфери культури у сільській місцевості України та визначенню проблем її розвитку. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики, розраховано показники розвитку, проведено структурний аналіз і виявлено основні тенденції розвитку сфери культури в сільській місцевості України. За результатами зазначеного аналізу визначено бажані напрями її розвитку.

Стаття написана українською мовою


Череп А. В., Вовк Я. Г.
Методологічні підходи до оцінки персоналу українських підприємств (c. 172 - 177)

У статті розглянуто методологічні підходи до оцінки персоналу, які використовуються кадровими службами підприємств для оцінювання особистісних якостей персоналу. Проаналізовано методи оцінки персоналу: «360 градусів» і тестування поведінкових компетенцій. Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи, спрямовані на вдосконалення системи оцінки персоналу, як важливої передумови для підвищення якості та продуктивності праці співробітників підприємств. Виділено основні проблеми українських підприємств при використанні різних методів оцінки персоналу. Внесено пропозиції щодо поліпшення процедури прийняття рішень за підсумками оцінки персоналу українських підприємств, запропоновано формулу визначення особистої ефективності співробітника, а також введено поняття «рівень поточного насичення».

Стаття написана російською мовою


Давидова І. О.
Реалізація інтелектуального капіталу: сутність, складові, роль системи зайнятості в цьому процесі (c. 177 - 180)

У статті розглянуто проблеми функціонування інтелектуального капіталу, його реалізації як процесу перетворення інтелектуального потенціалу на інтелектуальний капітал. Обґрунтовано актуальність аналізу реалізації інтелектуального капіталу з метою його більш ефективного використання. Визначено етапи реалізації та основних суб’єктів, що здійснюють вплив на реалізацію інтелектуального капіталу. Розкрито роль інтелектуальної активності та системи зайнятості в процесі використання знань та інтелектуального капіталу.

Стаття написана українською мовою


Лепьохіна І. О.
Розробка методичних підходів до формування механізму мотивації ефективної трудової діяльності працівників підприємств машинобудування (c. 181 - 183)

Досліджено можливість і необхідність удосконалення мотиваційного механізму управління підприємством машинобудування. Встановлено залежність ефективності роботи виробничого підприємства від зацікавленості трудового колективу в його результатах, а отже, від системи матеріальних і моральних стимулів. Запропоновано механізм мотивації регулювання мотиваційної структури працівника залежно від основних результатів функціонування та цілей, які ставить керівництво перед персоналом підприємства.

Стаття написана українською мовою


Хлівна І. В.
Місце і роль основних форм господарювання як гарантія стабільності та розвитку сільських територій (c. 184 - 188)

У статті проаналізовано основні форми господарювання на селі та надано рекомендації щодо перспектив соціально-економічного стану селян, сільськогосподарських підприємств і господарств населення як двох взаємозв’язаних укладів аграрного сектора. Доведено, що стабільність розвитку основних форм господарювання залежить від ефективності діяльності нових організаційно-правових структур в аграрному секторі економіки, що вимагає вироблення таких теоретико-методологічних і практичних положень, які були б спрямовані в першу чергу на збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства. Тому подальше формування та розвиток підприємництва в сільському господарстві, як структуроутворюючого елемента ринкової економіки, набуває особливого значення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Булах Т. М.
Сфера охорони здоров’я на селі: стан, проблеми, перспективи розвитку (c. 235 - 238)

Стаття присвячена дослідженню стану сфери охорони здоров’я у сільській місцевості України та визначенню проблем її розвитку. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики, розраховано показники розвитку, проведено структурний аналіз і виявлено основні тенденції розвитку сфери охорони здоров’я в сільській місцевості України. За результатами зазначеного аналізу визначено бажані напрями її розвитку.

Стаття написана українською мовою


Косарева І. П., Сарматицька Н. В., Бондаренко Н. В.
Оцінка можливостей впровадження державної програми «доступне житло» в Україні (c. 239 - 243)

У статті проаналізовано можливості впровадження в Україні різних варіантів будівництва доступного житла житла в Україні, що ґрунтується на реалізації державної програми «доступне житло». Зроблено розрахунки варіантів можливого фінансово-економічних рішень цієї програми та визначено найбільш привабливі для їх реалізації в Україні. Також у роботі запропоновано заходи, що дозволять створити умови щодо будівництва житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, поліпшать технічний стан житлового фонду, дадуть новий імпульс розвитку житлового будівництва та в цілому будівельного комплексу.

Стаття написана українською мовою


Бондар Н. О.
Передумови виникнення та формування сучасного світогляду щодо моделей інвалідності: міжнародний досвід (c. 244 - 248)

У статті розглянуто об’єктивні підходи до формування світогляду щодо проблем інвалідів на основі сформованих протягом часу моделей інвалідності, які, з одного боку, призначені для того, щоб зрозуміти, яким чином особи з функціональними недоліками відчувають і переживають інвалідність, з іншого – для надання суспільству відомостей стосовно розвитку законодавчих і регулятивних актів і програм, які впливають на їх життя. Виділено недоліки та переваги існуючих моделей. Також доповнено класифікацію моделей інвалідності за рахунок виділення євгенічної та моністичної моделей.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Никифоренко В. Г.
Інвестування в людський капітал: механізми та інструментарій (c. 274 - 277)

Стаття присвячена визначенню тенденцій у зміні ролі освітньої сфери в побудові економіки знань, а також проблемі підвищення ефективності взаємодії суб'єктів інвестування в людський капітал. Запропоновано інструментарій реалізації інноваційного розвитку освітньої сфери.

Стаття написана українською мовою


Булах Т. М.
Середня освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи подолання (c. 278 - 281)

Стаття присвячена дослідженню стану середньої освіти у сільській місцевості України та визначенню проблем її розвитку. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики, розраховано показники розвитку, проведено структурний аналіз та виявлено основні тенденції розвитку середньої освіти в сільській місцевості України. За результатами зазначеного аналізу визначено бажані напрями її розвитку.

Стаття написана українською мовою


Зінченко О. І., Хімченко А. М.
Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку (c. 281 - 286)

У статті досліджено поняття «корпоративна соціальна відповідальності» (КСВ) і запропоновано авторське визначення. Окреслено необхідні умови задля розробки та здійснення КСВ підприємством. Проаналізовано можливості українських підприємств щодо здійснення КСВ. Наведено приклади реалізації КСВ підприємствами в Україні. Запропоновано схему концепції функціонування КСВ в економічній системі суспільства, яка відображає взаємовідносини «працівник – підприємство – держава».

Стаття написана українською мовою


Цимбалюк С. О.
Аналіз наукових підходів до конструювання компенсаційного пакета: теоретико-прикладні аспекти (c. 286 - 293)

У статті розглянуто теоретичні та методологічні питання надання найманим працівникам компенсаційного пакета. Досліджено наукові погляди на конструкцію компенсаційного пакета. На основі узагальнення розглянутих нами поглядів різних вчених нами виокремлено підходи до формування набору компенсацій. Перший підхід – до компенсацій належать грошові винагороди; другий – до компенсацій належать матеріальні (грошові й негрошові) винагороди; третій – до компенсацій належать матеріальні та нематеріальні винагороди; четвертий – до компенсацій належить частина благ соціального характеру. Нами обґрунтовано, що саме третій підхід до конструювання пакета компенсацій забезпечує комплексний підхід до формування системи винагород і відповідає сучасним трендам у практиці економічної діяльності та системі соціально-трудових відносин.

Стаття написана українською мовою


Кучинський В. А., Крамськой Д. Ю.
Розробка та застосування якісних нормативів праці як основа підвищення ефективності роботи підприємства (c. 293 - 298)

Розробка та застосування якісних нормативів для нормування праці та широке впровадження їх на виробничих підприємствах є важливим заходом, що дасть можливість удосконалювати існуючі технологічні процеси і організацію праці, тим самим підвищувати ефективність роботи виробничих підприємств у цілому. Тому був запропонований найбільш раціональний підхід до розробки науково обґрунтованих нормативів праці, який дасть можливість скоротити час, трудові й матеріальні витрати на їх розробку, що дозволить розширити сферу застосування і підвищити якість нормативів праці на виробничих підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Переверзєва А. В.
Роль економічної психології в мотивації праці: національний аспект (c. 298 - 302)

У статті досліджується роль економічної психології та її використання для формування мотиваційного механізму відповідно до національних особливостей; виокремлюються види мотивації та ефективність їх використання; визначаються найважливіші характеристики умов трудової діяльності та ступінь їх відповідності потребам працівників. Підкреслюється необхідність радикальних змін національної мотиваційної системи для створення сприятливого «трудового» середовища, в основі якої повинні бути не тільки матеріальне стимулювання, а й нематеріальне. Застосування різних методів мотивації залежить від індивідуальних особливостей кожного працівника та колективу в цілому. Визначено, що ефективне використання різних стимулів повинно ґрунтуватися на економічній психології, що дозволить створити умови для максимальної віддачі та сприймати працю не тільки як спосіб матеріального збагачення та самозбереження, але й як спосіб самореалізації та подальшого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Шумська С. С.
Емпірична оцінка вторинних ефектів впливу валютного курсу гривні на показники ринку праці України (c. 303 - 311)

У статті виділено основні канали впливу змін валютного курсу національної валюти на показники діяльності підприємств. До первинних ефектів віднесено, зокрема, зміни ціни на імпортні товари, вартості імпортних факторів виробництва, витрат на обслуговування боргу, номінованого в іноземній валюті. Описано вторинні ефекти, які проявляються в динаміці показників ринку праці та пов’язані зі змінами показників діяльності підприємств при адаптації до дії первинних ефектів. Наведено результати емпіричної перевірки гіпотези щодо наявності вторинних ефектів змін валютного курсу гривні, а також аналіз особливостей їх прояву в Україні. Представлено результати економетричної оцінки впливу змін реального ефективного курсу гривні (розрахованого за «імпортним кошиком») на динаміку показників заробітної плати, зайнятості, рентабельності різних ВЕД промисловості.

Стаття написана українською мовою


Невдаха О. Ю.
Трансформація змісту праці та її продуктивність в умовах інноваційної моделі економіки (c. 311 - 316)

У статті розкрито сутність нового етапу економічного розвитку – інноваційної моделі економіки, охарактеризовано процес інтелектуалізації праці. Розкрито сутність та наочно зображено процес трансформації змісту праці в умовах переходу до інноваційної моделі економіки. Представлена порівняльна характеристика фізичної та розумової праці. Визначено, що в сучасних умовах господарювання для отримання довгострокових конкурентних переваг пріоритетного значення набуває підвищення продуктивності інтелектуальної складової праці, а саме – праці фахівців. Розкрито сутність підвищення продуктивності праці фахівців шляхом співставлення її з продуктивністю фізичної праці та сформульовано визначення поняття «продуктивність праці фахівців».

Стаття написана українською мовою


Довгаль О. В.
Сільський туризм як перспективний напрям підприємництва у соціально-економічному механізмі розвитку села (c. 316 - 320)

Стаття присвячена дослідженню сільського туризму як перспективного напряму розвитку підприємництва в сільській місцевості України, оскільки він позитивно впливає на відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної спадщини, а також розширює канали реалізації продукції підсобного господарства селянина. Проаналізовано сутність сільського туризму та його місце в комплексному соціально-економічному розвитку села. Визначено основні проблеми розвитку цієї сфери діяльності. Основну увагу звернуто на те, що практична реалізація державної політики у сфері підтримки сільського туризму носить сьогодні, як і упродовж багатьох попередніх років, переважно декларативний характер, а державне цільове фінансування розвитку сільського туризму як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях практично відсутнє. На основі проведеного аналізу подано перспективи подальшого розвитку сільського туризму, враховуючи досвід країн – членів ЄС, в яких прийняття державних і місцевих програм, спрямованих на розвиток підприємництва у сфері сільського туризму, їх належне виконання та достатнє фінансування, реалізація заходів цих програм через фонди підтримки підприємництва є одним із перспективних напрямів розвитку сільських територій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Петренко К. В.
Ринок праці: проблеми та перспективи розвитку депресивної території (c. 211 - 216)

У статті досліджено сучасний стан ринка праці та зайнятості населення регіонів України. Визначено основні індикатори посилення диспропорційності регіонального соціально-економічного розвитку та розкрито проблеми ринку праці та їх вплив на депресивність розвитку територій. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики щодо інтегральних показників ринка праці, зроблено структурний аналіз та виявлено основні тенденції розвитку ринку праці регіонів України. Проаналізовано рейтинг ринку праці за регіонами України та визначено фактори, що впливають на депресивність територій. За результатами зазначеного аналізу визначено бажані напрями розвитку територій та шляхи подолання виявлених проблем. Основну увагу звернено на необхідність посилення регіональної політики щодо вирішення проблем зайнятості, особливо в депресивних регіонах.

Стаття написана українською мовою


Череп О. Г., Бубенець А. І.
Оцінка використання трудових ресурсів підприємствами харчової промисловості в Запорізькій області (c. 216 - 222)

Досліджено проблеми використання трудових ресурсів на підприємствах харчової промисловості. Проведено оцінку використання трудових ресурсів підприємствами харчової промисловості в Запорізькій області. Показано, що на підприємствах області спостерігається зниження активності трудової діяльності працівників. Трудові ресурси в цілому використовуються підприємствами не повною мірою. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємств харчової промисловості в сучасних умовах господарювання.

Стаття написана українською мовою


Ціжма Ю. І.
Структура зайнятості населення в умовах демографічної кризи в Україні (c. 222 - 226)

Стаття присвячена теоретичним і практичним питанням формування структури зайнятості населення в умовах демографічної кризи. Уточнено визначення поняття «структура зайнятості», в якому підкреслюється його мінливість, багаторівневість складових та здатність пристосовуватися під зовнішні умови функціонування. Досліджено соціально-економічні умови, що склалися на даний момент часу, окрему увагу приділено демографічній кризі в Україні та її особливостям. Обґрунтовано цілі суспільства щодо політики зайнятості, виділено ознаки порушення структурної збалансованості зайнятості. Обґрунтована політика зайнятості населення в умовах демографічної кризи, запропоновані практичні рекомендації щодо її регулювання. Узагальнено види та форми зайнятості населення. Обґрунтовано необхідність додаткового виділення таких ознак класифікації структури зайнятості, як територіальна приналежність, види економічної діяльності, рівень диференціації доходів, що сприятиме обґрунтованому вибору методів регулювання зайнятості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Дороніна М. С., Голубєв С. М.
Соціалізація економіки та трудового потенціалу виробничої організації (c. 214 - 220)

У статті розглянуто сучасні тенденції гуманізації праці та соціалізації економіки. Визначено зміст і сутність понять «соціальне» – якісної характеристики колективів – і «соціалізація» як триєдиного процесу соціального розвитку людини, колективів, підприємств і економічної системи країни в цілому. Обґрунтовано необхідність використання як найважливішого індикатора соціального стану людини, колективу і організації характеристики соціальної солідарності, яка визначає рівень згуртованості колективів і товариств і дозволяє ефективно використовувати їх трудовий потенціал. Розглянуто процеси соціалізації різних суб'єктів (людини, менеджменту та економіки). Обґрунтовано необхідність діагностики соціальних резервів розвитку колективу через оцінку таких резервоутворюючих факторів соціальної солідарності, як організаційна культура, лідерство, соціально-психологічний клімат.

Стаття написана російською мовою


Назарова Г. В., Степанова Е. Р.
Стимулювання трудової діяльності як складовий елемент концепції Гідної праці (c. 221 - 225)

В останні роки ступінь важливості концепції Гідної праці значно зросла. Вона порушує головні проблеми соціального розвитку, в тому числі і рівень трудових доходів працівників як одного з найважливіших складових елементів Гідної праці. Проблеми побудови ефективних систем оплати праці як ніколи актуальні для організацій усіх галузей і сфер економіки. Питаннями визначення сутності поняття «стимулювання» займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Ефективне стимулювання трудової діяльності надає можливість значно підвищити конкурентоспроможність підприємства на міжнародному і на регіональному рівнях. У статті розглядаються основні критерії Гідної праці, сутність та особливості змінної частини трудових доходів і ролі стимулювання у розвитку підприємств.

Стаття написана російською мовою


Ястремська О. М., Попова А. А.
Здійснення соціально-трудових відносин на засадах соціального партнерства (c. 225 - 229)

Мета статті полягає в дослідженні соціального партнерства як необхідної умови подолання суперечностей у сфері соціально-трудових відносин, розкритті змісту поняття «соціальне партнерство», виявленні факторів та умов, які впливають на ефективність його здійснення між працівниками, роботодавцями і державою, а також визначенні показників, за якими доцільно оцінювати рівень прояву соціального партнерства. У результаті дослідження було виділено основні кількісні та якісні показники, що дозволить здійснювати моніторинг існуючого стану соціального партнерства в умовах конкретного підприємства і державний контроль за прийняттям управлінських рішень в умовах досить рухомої системи соціально-трудових відносин. У перспективі подальші дослідження у даному напрямі мають бути спрямовані на розвиток теоретичних засад і напрацювання дієвих механізмів регулювання соціально-трудових відносин.

Стаття написана українською мовою


Давидова І. О.
Умови ефективної реалізації та управління інтелектуальним капіталом на основі показників сфери зайнятості (c. 230 - 234)

Розглянуто загальні умови реалізації інтелектуального капіталу. Розкрито показники сфери зайнятості, які є впливовими для ефективного використання інтелектуального капіталу, у порівнянні із показниками освіти. Реалізація інтелектуального капіталу може підвищитись тільки за умови зростання рівня працевлаштування випускників навчальних закладів, розширення можливостей працевлаштування за фахом, що забезпечується взаємодією на різних рівнях зі сферою зайнятості населення. Визначено механізми, що опосередковують управляючий вплив на інтелектуальний капітал. У сфері зайнятості такими механізмами виступають: взаємодія сфери освіти та зайнятості при підготовці фахівців, форми організації праці, умови праці, мобільність робочої сили та гнучкість ринку праці, традиції та тип корпоративної культури, якісний склад працюючих, стан соціальної сфери. Сфера зайнятості відповідальна за приведення інтелектуального капіталу в дію, перетворення номінального інтелектуального капіталу в реальний. Перспективою подальших досліджень для України виступає пошук форм зайнятості, найбільш адекватних вищій освіті та природі інтелектуальної праці.

Стаття написана українською мовою


Шифріна Н. І.
Вища освіта як основа формування і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства (c. 234 - 241)

У статті досліджено роль вищої освіти як основи формування і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства. Проаналізовано методологічний апарат наукового пізнання закономірностей розвитку освітньої галузі, систематизовано переваги й недоліки існуючих методів дослідження. Визначено теоретичні аспекти взаємозв’язку вищої освіти із сучасним глобальним середовищем з точки зору структури та функціональності. Проаналізовано передовий досвід зарубіжних урядів, університетів, міжнародних організацій стосовно ефективної взаємодії освіти, науки й економіки, а також проблемні питання, стан і напрями вдосконалення функціонування вищих навчальних закладів як основи формування і розвитку інтелектуального потенціалу України.

Стаття написана українською мовою


Сагайдак М. П., Мацеєва Н. В.
Дослідження чинників формування ринку праці для забезпечення внутрішнього маркетингу підприємств в умовах невизначеності детермінант попиту і стану конкурентної ситуації (c. 242 - 248)

У статті визначено специфіку та проаналізовано існуючі підходи до досліджень ринку праці фахівців з маркетингу, здатних задовольнити потреби підприємств-роботодавців у контактному персоналі в умовах невизначеності детермінант попиту і стану конкурентної ситуації. З’ясовано, що ринок праці фахівців з маркетингу формується з урахуванням поведінки конкурентів, споживачів, цін, потенціалу розвитку. Об’єктами дослідження є процеси та тенденції розвитку ринку, які включають аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, соціальних, екологічних, законодавчих й інших чинників. Подібні дослідження мають велике значення в побудові кар’єри та ефективному управлінні системою внутрішнього маркетингу підприємств.

Стаття написана українською мовою


Тимошенков І. В.
Інституційна модель розвитку освітньої системи і її емпіричне обґрунтування (c. 249 - 254)

Запропоновано інституційну модель розвитку освітньої системи і надано її емпіричне обґрунтування. Розкрито двоїсту роль, яку відіграють економічні інститути у функціонуванні та розвитку освітньої системи: з одного боку, вони доводять до освітньої системи соціальне замовлення суспільства на конкретні форми і напрями освітньої підготовки, з іншого – здійснюють зворотний вплив на суспільство через пропозицію освітніх послуг та формують у соціумі суспільний статус освіти. Визначено, що розбудова освітньої системи України стримується й гальмується низкою існуючих у суспільстві інституційних пасток – композицій із таких інституційних факторів і умов розвитку освіти, які, з одного боку, є внутрішньо взаємообумовленими, взаємозалежними і передбачають необхідність їхнього сумісного розвитку, а з іншого – в своєму поточному стані знаходяться у антагоністичному протиріччі, самим своїм існуванням блокуючи або унеможливлюючи дію одне одного (необхідність покращення якості державного управління освітою vs незацікавленість у цьому держслужбовців, потреба у посиленні контролю за якістю навчання студентів vs незацікавленість у цьому викладачів і адміністрації вузів). Головні теоретичні висновки роботи обґрунтовано за допомогою отриманих автором результатів досліджень: «Ставлення підприємців до проблем розвитку освіти і механізмів взаємодії ринку праці і ринку освітніх послуг в Україні» (Харків, жовтень – листопад 2012 р., n=212) і «Вивчення моделей поведінки студентів на ринку освітніх послуг України» (Харків, жовтень – листопад 2012 р., n=464).

Стаття написана українською мовою


Хоменко І. М.
«Стратегічна решітка» в регулюванні рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств (c. 254 - 259)

У статті досліджено стратегії зміни рівня мотивації праці персоналу, враховуючи життєвий цикл машинобудівного підприємства. Науковою новизною отриманих результатів є розробка «стратегічної решітки», яка пропонує різні напрями впливу на мотивацію праці, практична значимість якої при прийнятті управлінських рішень у регулюванні рівня мотивації праці персоналу полягає у виборі однієї зі стратегій: збереження рівня мотиваційної складової, зниження частки мотиваційної складової або її збільшення. Запропоновано механізми мотивації праці в межах кожної стратегії, які мають стандартний набір інструментів і якими можна варіювати залежно від якісної та кількісної характеристик трудового потенціалу, специфіки діяльності промислової галузі чи окремого машинобудівного підприємства. Запропонований підхід дозволяє обрати залежно від досягнутого рівня розвитку машинобудівного підприємства та трудового колективу подальший напрям зростання шляхом реалізації різних стратегій мотивації праці. Загальним результатом наведених розробок є зміна погляду на встановлення співвідношення організаційної та мотиваційної складової в системі управління персоналом з випадкового некерованого явища на таке, що підпорядковується цілям підприємства та підлягає регулюванню.

Стаття написана українською мовою


Сотнікова Ю. В.
Кільцева організаційна модель управління вивільненням найманих працівників на промислових підприємствах (c. 260 - 264)

У статті окреслені основні стадії життєвого циклу підприємства, а також основні фактори зовнішнього середовища, що впливають на діяльність промислових підприємств. Обґрунтовано необхідність управління вивільненням на кожній стадії, що виявляється в здійсненні комплексу заходів, які отримали назву «програма вивільнення», з урахуванням особливостей зовнішнього середовища. Визначені ресурси підприємств, які будуть необхідними для реалізації кожної програми вивільнення працівників відповідно до стадії життєвого циклу. Запропонована кільцева організаційна модель управління вивільненням найманих працівників, яка враховує стадії життєвого циклу, ресурси підприємств та відповідні кожній стадії програми вивільнення. Зовнішнє кільце та кільце другого рівня передбачають вивільнення за власним бажанням або стимулювання такого вивільнення, третє та внутрішнє кільце охоплюють заходи, спрямовані на вивільнення з ініціативи адміністрації (або з економічних причин).

Стаття написана українською мовою


Шатравка О. О.
Аналіз умов введення в Україні накопичувальної системи пенсійного забезпечення (c. 265 - 269)

У статті проаналізовано умови введення в Україні накопичувальної системи пенсійного забезпечення, що дозволить зменшити вплив демографічного фактора на діючу солідарну пенсійну систему, диверсифікувати ризики між трьома компонентами пенсійної системи, забезпечити гідний рівень пенсій. У роботі виконано прогноз періоду досягнення бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду України – обов’язкової умови введення в дію накопичувальної системи. Визначено причини розбалансування бюджету Пенсійного фонду. Запропоновано ряд невідкладних заходів щодо зменшення поточного дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Визначено, що реалізація пенсійної реформи в частині впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування дозволить забезпечити соціальні гарантії та зробити пенсійну систему України більш фінансово збалансованою та стійкою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Гуцан Т. Г.
Аналіз матеріальної складової рівня життя населення та особливості її регулювання в національній економіці (c. 192 - 196)

Стаття присвячена аналізу матеріальної складової рівня життя населення. Досліджено динаміку доходів і витрат населення за останні п’ять років. Виявлено сучасні тенденції стосовно зміни рівня життя. Зроблено висновок, що зростання матеріальної компоненти життєвого рівня не відображає реального рівня добробуту населення. Запропоновано рекомендації щодо забезпечення максимально можливого підвищення життєвого рівня населення через призму реалізації відповідної державної політики.

Стаття написана українською мовою


Ціжма Ю. І.
Концепція флексік’юріті та нестандартні форми зайнятості: виклики сьогодення (c. 197 - 202)

Стаття присвячена теоретичним і практичним питанням використання концепції флексік’юріті та нестандартних форм зайнятості при розробці стратегії удосконалення структури зайнятості населення. Розглянуто основні характеристики концепції флексік’юріті, її принципи, проаналізовано позиціонування ринків праці країн СНД (за даними ЄС) і можливості її реалізації в Україні. Розроблено стратегію вдосконалення структури зайнятості населення, яка розглядається як система цілей, принципів та інструментів формування гнучкої структури зайнятості, результативність якої базується на виваженій організаційно-правовій платформі та ефективному інституційному середовищі. Уточнено роль, види та відмінні риси нестандартної зайнятості, організаційно-правові умови її використання, що уможливлює її застосування в межах концепції флексік’юріті для зниження соціальної напруги та вдосконалення структури занятості населення.

Стаття написана українською мовою


Шатравка О. О., Кащєєва В. Ю.
Прогнозування показників впливу на забезпечення функціонування пенсійної системи (c. 203 - 208)

Прогнозування демографічної ситуації є важливим фактором, що впливає на організаційно-економічного забезпечення впровадження пенсійної реформи в Україні. Для об’єктивного аналізу обрано м. Харків з більш мільйонним населенням, що відтворює демографічні процеси, які розвиваються на території всієї України та розвинутих промислових регіонах, а також з метою отримання найбільш репрезентативної статистичної вибірки. Дослідження передбачає аналіз апріорної інформації, обробку статистичних даних, вибір методу прогнозування, якісну перевірка одержаних моделей, прогнозування демографічних показників у середньостроковому періоді. Проведене дослідження підтверджує тенденції демографічного старіння населення регіону. Отримані результати можуть бути використані при плануванні видатків Пенсійного фонду та видатків місцевих бюджетів, пов’язаних з соціальним захистом населення регіону, дають змогу оцінити можливість збільшення пенсій для окремих категорій пенсіонерів без додаткового навантаження на бюджет Пенсійного фонду.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Тюріна Д. М.
Оцінка ринку праці в умовах панування парадигми рівноваги (c. 220 - 225)

Дана стаття присвячена вивченню актуальної проблеми щодо відтворення та розвитку людського капіталу, який є основним фактором економічного зростання. У статті досліджуються процеси формування ринку праці в умовах кризової економіки на прикладі Харківської області. Автором проаналізовано розвиток ринку праці Харківської області з урахуванням поглядів теорії рівноваги, обґрунтовано шляхи та напрями вирішення проблеми, пов’язаної з підвищенням ефективності використання людського капіталу регіону. Проведено статистичний аналіз використання трудового потенціалу Харківської області. За результатами зазначеного аналізу визначено основні фактори відтоку умів. Автором доведено ендогенну природу проблеми відтоку людського капіталу та обґрунтовано доцільність запровадження концепції випереджаючої освіти у формуванні кваліфікаційних кадрів.

Стаття написана українською мовою


Чорнодід І. С.
Методологія аналізу соціальної конкурентоспроможності країни (c. 225 - 231)

У статті розглядається методологія аналізу соціальної конкурентоспроможності країни. Обґрунтовано актуальність та сутність поняття соціальної конкурентоспроможності країни. Охарактеризовано складові соціальної конкурентоспроможності. Розкрито соціальні критерії слаборозвинених і розвинених країн і обґрунтовано, що критерії та пріоритети є різними. Доведено, що соціальна складова конкурентоспроможності існує на макро-, мезо- і мікрорівнях, причому на кожному з них має інші кількісні та якісні характеристики. Охарактеризовано чинники соціальної конкурентоспроможності економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях. Зроблено відповідні висновки щодо специфіки категорії «соціальна конкурентоспроможність країни», яка має ряд індикаторів, заснованих на функціонуванні формальних і неформальних суспільних інститутів (зрілість суспільних інститутів, ступінь розвитку людського і соціального капіталу, ступінь довіри, соціальна відповідальність бізнесу, економічна свобода та ін.). Доведено, що об’єктом соціальної конкурентоспроможності країни виступає суспільний соціальний ефект, який проявляється як досягнення високого рівня життя та зростання добробуту населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Аведян Л. Й.
Аспекти розвитку системи соціальних послуг Пенсійного Фонду України (c. 197 - 201)

У статті розглянуто систему соціального захисту в частині надання соціальних послуг Пенсійним фондом України для поліпшення обслуговування населення. Визначено заходи щодо оптимізації соціального захисту населення в руслі нової соціальної політики, зокрема пошуку нових форм соціальної роботи та нових видів соціальних послуг. Проаналізовано стан надання соціальних послуг Пенсійним фондом України, розроблений у Концепції реформування системи соціальних послуг, а саме: впровадження стандартів соціальних послуг, спрямованих на покращення якості життя отримувачів послуг; запровадження системи контролю за якістю соціальних послуг та відповідністю послуг встановленим державою стандартам; впровадження у сферу соціальних послуг ринкових механізмів, які стимулюватимуть надавачів послуг до постійного покращення їх якості; вдосконалення управління державними видатками на соціальні послуги з метою їх гнучкого та раціонального використання.

Стаття написана українською мовою


Дороніна О. А.
Проблеми та перспективи діяльності профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні (c. 202 - 207)

У статті порушено питання щодо ролі профспілок у забезпеченні гідної праці в Україні. Розроблено багаторівневу систему бенефіцій гідної праці для учасників соціально-трудових відносин, яка доводить, що представники всіх учасників соціально-трудових відносин є однаково зацікавлені у просуванні принципів гідної праці, хоча найбільш активну позицію з цього питання у всьому світі посідають профспілки. Встановлено, що останніми роками, програмні документи Федерації профспілок України (ФПУ) та пріоритетні напрями її діяльності пов’язані із забезпеченням гідних умов праці та життя для громадян України. У ході ретроспективного аналізу досвіду ФПУ щодо реалізації програми гідної праці в Україні визначено основні дії профспілкової сторони у цьому напрямі. Проведено оцінку чинників, що перешкоджають ефективній боротьбі профспілок за гідну працю. Зокрема, проаналізовано тенденції зміни профспілкового членства в Україні та Донецькій області, рівня довіри профспілкам, висвітлено недоліки кадрової політики профспілкових організацій. На основі отриманих результатів запропоновано першочергові дії профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні.

Стаття написана українською мовою


Коба Н. В.
Вплив соціального капіталу на процес комерціалізації знання в організації (c. 208 - 214)

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності соціального капіталу, виявленні його структури, форм та рис, а також вивченні його ролі та впливу на процес комерціалізації знання в організації. В результаті аналізу наявних у наукових працях дефініцій поняття «соціальний капітал» у статті уточнено його сутність. Аналізуючи та систематизуючи теоретичні положення різних дослідників, було представлено структуру соціального капіталу, виділено його основні форми, види та спільні й відмінні риси відносно інших видів капіталу організації. На підставі узагальнення результатів досліджень зарубіжних вчених визначено вплив соціального капіталу на процес трансформації знання в організації. На прикладі проектних організацій газової промисловості України проаналізовано зовнішній контур соціального капіталу, в результаті чого встановлено безпосередній вплив соціального капіталу на комерціалізацію знань у цих організаціях. Обґрунтовано необхідність забезпечення позитивного характеру цього впливу сучасними організаціями. Актуальними та пріоритетними напрямами досліджень є розробка теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо управління соціальним капіталом організацій як вирішальним фактором забезпечення комерціалізації їх знань.

Стаття написана українською мовою


Хазах К. О.
Проблеми та перспективи розвитку соціального партнерства з регулювання заробітної плати в Україні (c. 215 - 221)

У статті досліджено прикладні аспекти сучасного стану соціального партнерства у сфері формування та регулювання заробітної плати. На основі узагальнення досвіду зарубіжних країн виділено та охарактеризовано чотири основні моделі формування заробітної плати за участі інституту соціального партнерства. У науково обґрунтованій формі, з використанням комплексного підходу проведено аналіз ключових проблем колективно-договірного регулювання оплати праці як основної форми прояву соціального партнерства у цій галузі, аргументовано необхідність їх нагального вирішення. Наведено основні причини недосконалості колективно-договірної роботи. Розглянуто недоліки чинної на сучасному етапі в Україні системи угод, зокрема, на рівні Генеральної угоди та на прикладі регіональної угоди Донецької області. Надано рекомендації щодо посилення ролі інституту соціального партнерства та перетворення його у потужний фактор формування заробітної плати на ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Борданова Л. С.
Концептуальні засади регулювання процесу працевлаштування молоді на регіональному ринку праці (c. 222 - 227)

Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності регулювання процесів працевлаштування молоді на ринку праці регіону, що визначається як цілеспрямований вплив на поведінку суб’єктів молодіжного сегменту регіонального ринку праці з метою забезпечення максимально можливого рівня працевлаштування молоді, що дозволить підвищити якість життя молоді та створити підґрунтя для сталого розвитку економіки регіону. Розроблено концептуальну схему регулювання процесу працевлаштування молоді на регіональному ринку праці, яка містить методи регулювання, його суб’єкти, забезпечуючі системи, напрями регулювання та очікувані результати та спрямована на забезпечення максимально можливого рівня працевлаштування молоді; підвищення якості життя молоді; створення підґрунтя для сталого розвитку економіки регіону. Основними пріоритетними напрямами регулювання процесів працевлаштування молоді на ринку праці Донецької області визначено підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці; розвиток компетенцій щодо працевлаштування; розширення гнучких форм занятості; стимулювання самозайнятості; збалансування ринків праці та освітніх послуг, удосконалення інформаційного забезпечення процесів працевлаштування, розвиток колективно-договірних методів регулювання працевлаштування молоді. Запропоновано конкретні заходи за цими напрямками.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Гнибіденко І. Ф.
Пенсійна система України в умовах реформування (c. 222 - 227)

У роботі виявлено цілий ряд недоліків радянської пенсійної системи. З’ясовано причини, що змусили державу переглядати базові принципи пенсійної сфери і перебудовувати її інститути. Особливу увагу приділено ринку недержавного пенсійного забезпечення, який є найбільш динамічним серед ринків небанківських фінансових послуг. Про це свідчить стрімке зростання основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ). Найбільш активно відбувається створення відкритих НПФ, що пов'язане з їх більшою гнучкістю щодо входу або виходу учасників. Серед основних причин повільного розвитку недержавного пенсійного забезпечення слід виділити: обмежений вибір фінансових інструментів, придатних для інвестування в них пенсійних коштів; недостатню зацікавленість роботодавців у фінансуванні добровільних пенсійних програм для працівників; низький рівень роз’яснювальної роботи щодо змісту та ролі накопичувальної пенсійної системи в суспільстві. Розглянуто найбільш складні проблеми, що виникають у процесі впровадження реформованої пенсійної системи в Україні. Виходячи з міжнародного досвіду, а також спираючись на особливості соціально-економічного розвитку України, розроблено рекомендації щодо вирішення означених проблем. Впровадження пенсійної реформи в Україні повинно спиратися на демографічні, правові та організаційні засади. Успіх пенсійної реформи в довгостроковій перспективі вимагає активних дій з метою створення розвиненої страхової індустрії. Розглянуті проблеми, а також рекомендації й підходи до їх вирішення наближають нас ще на декілька кроків до реалізації основних цілей та принципів реформованої пенсійної системи.

Стаття написана українською мовою


Писаревська Г. І.
Розвиток ринку рекрутингових послуг в Україні (c. 227 - 232)

У статті проаналізовано тенденції розвитку ринку рекрутингових послуг в Україні. Обґрунтовано актуальність дослідження ринку рекрутингових послуг, що підтверджує високий та стабільний попит на послуги кадрових агентств. Визначено основні проблеми у цій сфері: недостатньо висока якість послуг, відсутність професійних стандартів, висока плинність кадрів в агенціях, низька кваліфікація консультантів з підбору персоналу, відсутність статистичних даних про чисельність кадрових агенцій, фінансово-економічних показників їх діяльності. Визначено зовнішнє та внутрішнє середовище рекрутингової агенції, а також виявлено основні напрямки та елементи технологій рекрутмента, що застосовуються агенціями. Обґрунтовано місце внутрішнього і зовнішнього рекрутмента в системі ринку праці. Визначено необхідність формування ефективної рекрутингової політики на рівні держави, регіону, галузі та підприємства. Вироблено основні завдання ринку рекрутингових послуг: забезпечення потреб галузей народного господарства у висококваліфікованих кадрах, підвищення якості рекрутингових послуг, розробка та удосконалення нормативно-правової бази та статистичної звітності рекрутмента, а також підвищення рівня зайнятості населення за рахунок інтеграції зусиль рекрутингових компаній, кадрових агенцій, державних структур сприяння зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Соловйова О. Є., Гавриличенко Є. В.
Оцінка диференціації регіонів України за рівнем комфортності проживання (c. 232 - 238)

У статті розглянуті питання оцінки комфортності проживання населення регіонів. Обґрунтовано актуальність проведення оцінки регіонів за рівнем комфортності проживання. Наведено визначення поняття «рівень комфортності проживання». Запропоновано методику розрахунку рівня комфортності проживання населення регіонів, яка базується на визначенні інтегрального показника, використовуючи чотири основні групи показників: забезпеченість житлом; благоустрій житлової площі; стан житлового фонду; стан мереж житлово-комунального комплексу. Виконано апробацію методики оцінки диференціації регіонів України за рівнем комфортності проживання в 2009 – 2010 рр., за допомогою якої побудований рейтинг областей. Проаналізовано динаміку середнього рівня комфортності проживання населення регіонів України. Здійснено аналіз результатів оцінки та визначено позитивні характеристики запропонованої методики.

Стаття написана українською мовою


Сичова К. В.
Формування стратегії розвитку системи пенсійного страхування в Україні (c. 239 - 246)

Стаття присвячена проблемі вибору стратегії розвитку системи пенсійного страхування в Україні. Визначено основні етапи формування системи пенсійного страхування (підготовка, вибір стратегії і моделі, реалізація, оцінка ефективності, удосконалювання). Розглянуто основні напрями реалізації запропонованої державної стратегії розвитку системи пенсійної страхування в Україні – формування якісних та ефективних управлінських рішень на державному та регіональному рівнях та управління внутрішніми стосовно пенсійної системи факторами. Як елемент удосконалення накопичувального компонента системи пенсійного страхування запропоновано реформування системи призначення пільгових пенсій і пенсій за вислугу років і розробку регіональних пенсійних програм. Оптимізація обсягу зобов'язань, урегулювання тарифної політики, а також пошук додаткових джерел поповнення державного бюджету розцінюються як шляхи стабілізації солідарної складової системи пенсійного страхування. Описано основні напрямки вдосконалення діяльності недержавних пенсійних фондів як основного суб'єкта системи недержавного пенсійного забезпечення. Запропоновано впровадження змішаної моделі пенсійного страхування на основі солідарної-накопичувальної стратегії пенсійного забезпечення, що має складатися з п'яти рівнів (загальнообов'язкового солідарного нефондованого, загальнообов'язкового фондованого страхового, добровільно-обов'язкового накопичувального, добровільного накопичувального, квазіобов'язкового неформального).

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Амосов О. Ю., Черняєва А. О.
Робоче місце як організаційна форма процесу праці (c. 217 - 223)

Для ефективного функціонування сучасного виробництва, заснованого на застосуванні складної техніки і технології, що характеризується великою кількістю внутрішньовиробничих зв’язків, необхідна чітка організація робочого місця. У статті розглядається поняття робочого місця не з позиції частини простору, що пристосована для виконання працівником виробничих функцій, а як організаційна форма процесу праці, яка інтегрує його складові: організаційне, технічне, економічне, соціальне забезпечення праці, інтелектуалізація праці.

Стаття написана українською мовою


Назарова Г. В., Семенченко А. В.
Професійно-кваліфікаційна структура трудових ресурсів промислових підприємств (c. 223 - 228)

Метою статті є теоретичне дослідження професійно-кваліфікаційної структури трудових ресурсів промислових підприємств, визначення напрямків оптимізації професійно-кваліфікаційного складу персоналу та аналіз процесів навчання і підвищення кваліфікації на підприємствах. У статті виділено кваліфікаційні рівні професійної підготовки трудових ресурсів, визначено кваліфікаційні характеристики працівників, наведено статистику щодо підготовки та підвищення кваліфікації трудових ресурсів за видами економічної діяльності у 2011 р., розглянуто професійно-кваліфікаційну структуру персоналу промислових підприємств Харківського регіону, визначено шляхи та умови підвищення кваліфікації персоналу на окремих підприємствах, означено проблеми забезпеченості підприємств кваліфікованими робітничими кадрами та проаналізовано основні напрямки кадрової політики підприємств щодо оптимізації професійно-кваліфікаційної структури трудових ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Поворознюк І. М.
Закономірності формування інституту оплати праці в ринковій економіці (c. 229 - 233)

У статті розглядаються теоретичні питання формування інституту оплати праці в ринковій економіці. Доведено, що функціонування інституту оплати праці визначає пропорції розподілу загальної суми витрат на оплату праці між різними професійно-кваліфікаційними групами працівників. Також функціонування інституту оплати праці суттєво впливає на пропорції розподілу доходів між власниками засобів виробництва і найманими працівниками, хоча більшою мірою сам цей інститут адаптується, з одного боку, до сформованих у суспільстві формам вирішення суперечностей, властивих відносинам власності на засоби виробництва, а з іншого – до ситуації на відповідному сегменті ринку праці. Проте і сам інститут оплати праці суттєво впливає на реалізацію інтересів найманих працівників і роботодавців. Визначено, що у сучасній економіці заробітну плату необхідно розуміти як неповну оплату праці – підприємець витрачає на найманого працівника не лише суму нарахованої заробітної плати, а вдається до інших форм ресурсного забезпечення процесів набуття працівниками підприємства певних якісних характерник.

Стаття написана українською мовою


Серікова О. М.
Соціальна відповідальність партнерів трудових відносин як чинник раціонального використання трудового потенціалу: теоретико-методологічний підхід (c. 234 - 239)

У статті розглянуто соціальну відповідальність роботодавця і найманого працівника як складову соціально відповідального бізнесу. Визначено, що вона має бути спрямована на врахування таких компонентів, як впровадження соціальних програм і покращення умов праці; налагодження соціального діалогу; ділове самовдосконалення, що проявляється у відповідальності за результати праці; підвищення відповідальності при виконанні роботи; використання в політиці компанії принципів етичних відносин з працівниками, колегами; сприяння реалізації екологічних програм, відкрите надання інформації про діяльність організації, що впливає на суспільство, економіку, довкілля. Підвищення соціальної відповідальності сприятиме підвищенню рівня використання трудового потенціалу. Особливу увагу приділено екологічній відповідальності бізнесу як складової соціальної відповідальності, що останнім часом набуває актуальності в умовах збільшення екологічних проблем.

Стаття написана українською мовою


Гуцан О. М.
Мотиваційний механізм формування компетенцій працівника (c. 240 - 245)

Компетентний персонал є основною запорукою успішного розвитку сучасного підприємства, а отже, використання знань, умінь та навичок працівників стає пріоритетним завданням менеджменту підприємства. Метою статті є виділення елементів компетенцій та механізму їх формування і побудова на цій основі загального механізму досягнення цілей працівника та підприємства. Для вирішення поставлених завдань у роботі розглядаються та узагальнюються теоретичні знання про компетенції персоналу та їхнє використання для розвитку підприємства. Пропонується комплексний багаторівневий механізм формування компетенцій персоналу та механізм досягнення цілей на основі впровадження компетентнісного підходу. Використання запропонованого мотиваційного підходу на основі компетенцій дозволить підвищити ефективність діяльності як працівника, так і підприємства.

Стаття написана українською мовою


Дацкевич Н. О.
Світовий досвід впровадження соціально-економічної відповідальності підприємництва як довгострокової стратегії його розвитку (c. 246 - 250)

Головною метою статті є аналіз існуючих на сьогоднішній день моделей соціальної відповідальності підприємництва (американська, європейська, британська, азійська) з урахуванням регіональних особливостей її застосування. У статті використано методи абстракції, синтезу, історичний та практичний підходи. У висновках узагальнено перспективи для подальших пошуків найбільш оптимальних варіантів розвитку даної концепції в умовах розвитку сучасного суспільства. Також наведено принципові відмінності та головні форми реалізації соціальної відповідальності в таких країнах, як США, Франція, Німеччина, Китай, Японія. Соціальними наслідками статті є переосмислення ролі підприємництва як важливої складової ефективного розвитку суспільства та дотримання концепції сталого розвитку як стратегічно необхідної в світових масштабах. Цінністю статті є доведення актуальності розгляду питання соціально-економічної відповідальності підприємництва в умовах глобальних викликів сучасності та необхідності їх ефективного вирішення як з боку держави, так і з боку бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Слатенькова М. О.
Соціальна справедливість як основне завдання держави (c. 250 - 255)

Соціальна справедливість завжди виступала і виступатиме як найбільш важливий показник ефективності соціального розвитку суспільства, будучи одним з фундаментальних підстав цивілізації та прогресу. Метою даної статті є обґрунтування необхідності застосування в практиці державного регулювання принципу соціальної справедливості для створення сприятливих умов розвитку суспільства. У статті розглянуто одну з найважливіших функцій держави – соціальну, спрямовану на соціально-політичну гармонізацію суспільних відносин, обґрунтована об'єктивна необхідність втручання держави в проблему відновлення справедливості в суспільстві. Основним інструментом даного втручання є активна соціальна політика держави, орієнтована на проблеми всього населення. Основними інструментами-регуляторами суспільних відносин є основні сфери суспільства, такі як політична, економічна і соціальна. Знаходження балансу між цими суспільними сферами сприятиме благополуччю нації.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Дарченко Н. Д.
Мотиваційний моніторинг як інструмент управління плинністю кадрів (c. 208 - 213)

Мета статті полягає в дослідженні можливості управління плинністю персоналу сучасного підприємства через застосування мотиваційного моніторингу та у визначенні деяких методичних аспектів формування системи моніторингу плинності персоналу. Розглянуто сутність, завдання та основні напрями мотиваційного моніторингу на підприємстві, запропоновано його класифікацію. Доведено актуальність проблеми плинності кадрів на підприємствах країни та можливість управління нею через застосування мотиваційного моніторингу. Запропоновано методичні засади моніторингу плинності персоналу підприємства. Наведено результати застосування мотиваційного моніторингу в управлінській практиці реального підприємства для аналізу та вивчення плинності кадрів, які свідчать, що моніторинг плинності кадрів, розробка і впровадження на цій основі програми управління плинністю кадрів, вдосконалення мотиваційного механізму управлінням підприємства дозволять підвищити ефективність бізнесу, впровадити проактивну політику відносно персоналу, стати привабливішим працедавцем на ринку праці. Напрям подальших досліджень – опрацювання та вдосконалення організаційно-технічних аспектів мотиваційного моніторингу і розробка рекомендацій щодо застосування його результатів з метою розвитку чинного мотиваційного механізму підприємства.

Стаття написана українською мовою


Крюкова О. М., Черкашина Т. С.
Проблеми соціального розвитку найманих працівників на підприємствах легкої промисловості (c. 214 - 218)

Статтю присвячено проблемам соціального розвитку найманих працівників у галузі легкої промисловості. На основі вивчення фахової економічної літератури і власних наукових пошуків авторами запропоновано методичний підхід до оцінки соціального розвитку персоналу промислових підприємств. Даний підхід було реалізовано на підприємствах легкої промисловості, що розташовані у Харківському і Луганському регіонах, у декілька етапів: сформовано сукупність показників, які характеризують умови і стан роботи об'єктів соціальної інфраструктури; зібрано дані по визначених показниках; визначено питому вагу кожного з показників; розраховано узагальнюючі показники по кожному з підприємств. На цій основі надано методичні рекомендації щодо вдосконалення соціальної політики на аналізованих підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Малахова Л. В.
Економічний зміст глобальної продовольчої проблеми з точки зору відтворення робочої сили (c. 219 - 222)

В роботі розглянуто концепції економічної сутності заробітної плати, проаналізовано види доходів, за рахунок яких забезпечується харчування населення, систематизовано фактори, які впливають на частку доходів, що витрачається на продукти харчування. Виявлено, що значною мірою глобальна продовольча проблема залежить від розвитку трудових відносин. Недостатнє харчування погіршує працездатність людини і, як наслідок, уповільнює економічний розвиток слаборозвинених країн.

Стаття написана українською мовою


Цимбалюк С. О.
Проектування основної заробітної плати на українських підприємствах: аналіз підходів (c. 223 - 229)

Метою статті є дослідження та обґрунтування найприйнятніших підходів до проектування основної заробітної плати на українських підприємствах. Обґрунтовано складності формування груп з оплати праці на основі традиційної процедури тарифікації праці. Сформульовано дефініції понять «грейд» і «грейдування». Виокремлено особливості проектування основної заробітної плати з використанням процедури грейдування. Досліджено підходи до проектування основної заробітної плати, що використовуються на українських підприємствах. Установлено, що найпоширенішим залишається традиційний підхід до розроблення тарифних умов оплати праці. Обґрунтовано, що проектування основної заробітної плати з використанням процедури грейдування дає змогу підвищити справедливість в оплаті праці, посилити індивідуалізацію заробітної плати завдяки тому, що у процесі визначення розміру винагороди враховуються цінність посади (роботи), рівень розвитку професійно значущих компетенцій у працівника та індивідуальні результати праці. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проектування основної заробітної плати з використанням аналітичних методів оцінювання посад і робіт.

Стаття написана українською мовою


Ромашова Я. В.
Когнітивні технології як засіб дослідження та регулювання освітньої міграції в Україні (c. 229 - 236)

Метою статті є вдосконалення системи управління міграційними процесами на основі використання когнітивних технологій як новітнього засобу дослідження та регулювання освітньої міграції в Україні. Обґрунтовано ефективність застосування когнітивних технологій для побудови сценаріїв розвитку міграційних процесів у системі вищої освіти. Побудовано когнітивну модель дослідження та регулювання освітньої міграції в Україні з урахуванням усієї сукупності причинно-наслідкових зв'язків під впливом множини факторів, що виникають на різних рівнях управління (державному, регіональному, рівні ВНЗ), що дає змогу визначити можливі варіанти розвитку ситуації (системи), знаходження шляхів і механізмів впливу на ситуацію з метою досягнення бажаних результатів, уникнення небажаних наслідків та розробки комплексу заходів впливу на ситуацію.

Стаття написана українською мовою


Тарасенко Ю. В.
Аналіз здатності домогосподарств здійснювати фінансування вищої освіти (c. 236 - 241)

У статті проаналізовано можливості фінансування вищої освіти домогосподарствами, на прикладі домогосподарств України та Росії доведено бажання та здатність домогосподарств фінансувати вищу освіту. Аналіз такої здатності домогосподарств розкриває як можливості для розвитку системи освіти, так і можливості для подолання проблем у структурі своїх фінансів. У результаті аналізу визначено проблеми, які потребують вирішення для налагодження сталого фінансування. Однією з основних проблем виступає незбалансованість видатків домогосподарств. Структура цих видатків, яка є індивідуальною для кожної країни, повинна враховуватись при визначенні вартості освіти, оскільки фінанси домогосподарств стають одним із пріоритетних джерел фінансування вищої освіти. Виходячи з цього, визначено формулу вартості освіти, яка повинна враховуватись при її встановленні і включає у себе можливості домогосподарств. Визначено модель, за допомогою якої можна оцінити якість фінансування вищої освіти при поєднанні різних джерел фінансування.

Стаття написана українською мовою


Саленков А. В.
Соціальні гарантії як стабілізуючий інститут в умовах глобальної невизначеності (c. 241 - 248)

Розкрито особливу роль соціальних гарантій як економічного інституту в подоланні невизначеності впливу глобальних трансформаційних зрушень на функціонування і розвиток господарських систем. Показано, що в умовах глобальної невизначеності інститут соціальних гарантій у національній економіці відіграє роль межі допустимих і прийнятних змін. Дана порівняльна інституційна характеристика трьох соціальних механізмів доступу до суспільних ресурсів для людини, позбавленої можливості забезпечувати свою життєдіяльність за рахунок особистої праці та особистої власності: соціальні гарантії, кредит, благодійність. Доведено, що соціальні гарантії є істотним чинником оптимізації ризикової індивідуальної господарської поведінки і беруть участь у забезпеченні оптимального рівня довіри в економіці. Обґрунтовано висновок, що соціальні гарантії сприяють оптимізації співвідношення між збереженням соціального багатства та його розвитком через участь у соціальній селекції технологічних та інституційних інновацій.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Большинська І. С.
Про деякі проблеми вищої освіти та роль великих міст (c. 164 - 168)

«Інформаційний вибух» і перехід в економічно розвинених країнах до масової вищої освіти породив багато проблем, пов'язаних з якістю підготовки спеціалістів з вищою освітою, з організацією системи вищої освіти та регулюванням процесів, що в ній відбуваються. Коріння сьогоднішніх проблем вищої освіти слід шукати наприкінці 70-х та у 80-х роках минулого століття. Проблеми вищої освіти в цей період виникли в західних розвинутих країнах і в колишньому СРСР майже однотипові. Вони залишилися невирішеними, події, що відбувалися на пострадянському просторі в останні десятиліття, додали до них нові. До найбільш складних проблем вищої освіти в Україні слід віднести багатократне збільшення чисельності вишів і децентралізацію системи вищої освіти країни, що, у свою чергу, негативно позначилося на якості підготовки спеціалістів. Пропонується ряд заходів, які дозволять вийти з цієї ситуації і одночасно звільнять бюджет країни від надмірного навантаження. Особлива роль в розміщенні об'єктів системи вищої освіти відводиться великим містам України. Виділено дві групи проблем, відповідальність за вирішення яких лягає відповідно на органи влади та на колективи ВНЗ. Пропонуються нові підходи до роботи над структурами навчальних дисциплін та інтенсифікації процесу навчання.

Стаття написана російською мовою


Охота В. І.
Сучасні проблеми управління трудовим потенціалом вітчизняних ТНК (c. 168 - 173)

У статті визначено роль трудових ресурсів у ТНК (транснаціональній компанії), розглянуто особливості формування трудового потенціалу ТНК, визначено специфічні чинники, що впливають на управління трудовим потенціалом вітчизняних ТНК; виявлено та проаналізовано чинники макросередовища, які мають враховувати ТНК в Україні; охарактеризовано принципи ефективного управління трудовим потенціалом вітчизняних ТНК і методи формування трудового потенціалу ТНК, встановлено необхідність адаптації системи управління трудовим потенціалом вітчизняних ТНК до вітчизняної нормативно-правової бази, описано доцільність урахування науково-технічних чинників, національного менталітету та культурних традицій щодо підвищення ефективності управляння трудовим потенціалом ТНК. Також у роботі запропоновано низку принципів для забезпечення формування та ефективного використання трудового потенціалу на вітчизняних ТНК.

Стаття написана українською мовою


Свечкіна А. Л., Сподарева О. Г.
Розвиток медичного страхування в Україні: системний підхід (c. 173 - 178)

Мета статті полягає в побудові науково обґрунтованої системи медичного страхування для формування ефективного соціально-економічного захисту населення в Україні. Розглядаючи систему медичного страхування як складну систему, було визначено основні її характеристики, а саме: цілісність, ієрархічність, структурністю, цілеспрямованість, керованість, динамічність та відкритість. У результаті дослідження було виділено структуру системи медичного страхування, яка містить чотири підсистеми: формування, розподілу, використання фінансових ресурсів і контролю. Обґрунтовано необхідність розвитку системи з метою реалізації таких принципи її функціонування, як перспективність, пріоритетність, реалізованість та поетапність. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня залучення приватних і державних фінансових ресурсів на охорону здоров’я, організація обов’язкового медичного страхування, подальший розвиток добровільного медичного страхування та лікарняних кас з урахуванням особливостей функціонування національної економіки України. Подальший розвиток системи медичного страхування сприятиме запровадженню державної та приватної підсистем фінансового забезпечення, підвищенню ефективності менеджменту в поєднанні з розвитком медичної науки та забезпечить поступові зміни в системі охорони здоров’я, що благодійно впливатиме на поліпшення здоров’я населення й підвищення соціально-економічної ефективності медичної галузі України.

Стаття написана українською мовою


Мамонова Г. В., Канцур І. Г.
Моделювання пріоритетів фінансового забезпечення соціальної сфери (c. 179 - 183)

У статті досліджено сучасний стан розвитку соціальної сфери та здійснено моделювання пріоритетів фінансового забезпечення соціальної сфери на рівні держави. Встановлено, що соціальну сферу слід розглядати як основу розвитку національної економіки. Метою даної статті є дослідження сучасного стану та моделювання пріоритетів фінансового забезпечення соціальної сфери на рівні держави. Предметом дослідження виступає моделювання пріоритетних напрямів фінансового забезпечення складових соціальної сфери. Враховуючи швидкий перебіг подій у соціальній сфері країни, систематичне підвищення соціальних стандартів, визначено необхідність зміни пріоритетів соціальної політики і дослідження, насамперед, проблем фінансування соціальної сфери та формування пріоритетних напрямів щодо вдосконалення цієї системи. Визначено, що основними проблемами фінансового забезпечення соціальної сфери є: недостатні обсяги бюджетних коштів для фінансування соціальної сфери, фінансування практично всіх статей соціальних видатків у меншому обсязі, ніж це необхідно для діючої соціальної підтримки населення, і відсутність механізмів забезпечення якості соціальних послуг, що надаються. Запропоновано використати метод аналізу ієрархій для визначення першочергових і пріоритетних напрямів фінансування складових соціальної сфери. На основі побудованого орієнтованого графа зв’язків представлено бінарну матрицю залежності складових соціальної сфери та побудовано модель ієрархії цих складових. У результаті побудованої моделі видно, що найвищий рівень ієрархії займає наука, потім ідуть на одному рівні охорона здоров’я та соціальна сфера, третій рівень ієрархії належить освіті, потім спорт і на найнижчому рівні знаходяться культура та мистецтво. Отримані результати дослідження можуть бути використані при вдосконаленні фінансування соціальної сфери. Встановлено, що з метою забезпечення ефективності функціонування соціальної сфери необхідно вдосконалити систему фінансування її складових на основі використання моделі ієрархій. Крім того, потребує подальшого дослідження побудова моделі ієрархічної композиції пріоритетів соціальної сфери, враховуючи досвід провідних країн світу.

Стаття написана українською мовою


Надтока Т. Б., Виноградов О. Г.
Багатомірне оцінювання рівня соціально-економічного розвитку підприємства (c. 184 - 191)

Метою статті є узагальнення й розвиток методичних прийомів у рамках таксономічного методу і методу відстаней і схожості для згортки на основі системи вимірюваних ознак-симптомів у єдину кількісну характеристику латентного поняття «рівень соціально-економічного розвитку підприємства». Алгоритми таксономічного аналізу і методу відстаней і схожості систематизовані, узагальнені, деталізовані й представлені технологічними схемами з урахуванням новацій у форматі їхнього практичного використання. Розроблено рекомендації щодо підвищення точності й обґрунтованості об'єднаних оцінок, що враховують результати класичного й модифікованого алгоритмів побудови багатомірних оцінок у рамках кожного методу. Дано рекомендації з порівняльного аналізу результатів оцінювання латентних властивостей на основі ознак-симптомів їхнього прояву при одночасному застосуванні декількох варіацій розглянутих методів багатомірного аналізу, з критеріїв погодженості варіантів оцінок і вибору кращого варіанта. На прикладі реального підприємства обґрунтовано можливість достовірного оцінювання рівня його соціально-економічного розвитку з урахуванням показників, що відображають прояв тільки внутрішніх факторів.

Стаття написана російською мовою


Сєріков А. В., Атреп'єва А. Т., Боженко А. М., Маренич Ю. В., Рябуха Ю. О., Сергеєв С. С.
Організаційна культура як домінанта в життєдіяльності підприємства: системний підхід (c. 192 - 198)

У статті запропоновано «концептуальний каркас» моделі підприємства, який базується на відомих положеннях соціології, біології, теорії систем і математики. Наведено головні ознаки зростання основних показників господарської діяльності та розвитку підприємства. Динаміку змін на підприємстві описано системою нелінійних диференційних рівнянь. У ній одним із глобальних, домінуючих факторів виступає підприємливість персоналу, яка є невід’ємною складовою його трудового менталітету, тобто організаційної культури. У роботі вперше достатньо строго, за допомогою математичного моделювання доведено, що саме підприємливість, здатність до інноваційності є всеохоплюючим, домінуючим фактором зростання та розвитку підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Кузьмін О. Є., Вороновська М. М.
Особливості формування та розподілу фонду інноваційного розвитку при мотивуванні працівників підприємств (c. 196 - 200)

У статті розглянуто мотиваційну діяльність на промислових підприємствах та підкреслено важливість її здійснення в умовах інноваційної діяльності. Для її забезпечення запропоновано використання низки матеріальних (система преміювання за узагальненими грейдами (grade), надбавка за виконання особливо важливої роботи на певний термін з урахуванням зв’язку трудового процесу працівника з інноваційною діяльністю підприємства тощо) та нематеріальних стимулів (похвала, подяка, методи формування колективів тощо), у ролі джерела яких обґрунтовано застосування фонду інноваційного розвитку. З метою підвищення результативності мотиваційної діяльності підприємства визначено особливості його формування і розподілу: грошовий і цільовий характер, безперервність, включення тільки окремих виплат та існування нормативів відрахувань його коштів.

Стаття написана українською мовою


Затєйщикова О. О.
Етапи формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу (c. 200 - 205)

У статті вивчено існуючі підходи до формулювання етапів стратегії, відповідно до чого сформовано перелік етапів формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу (СВБ), серед яких: визначення місії та бачення СВБ; формування системи цілей СВБ; оцінка впливу факторів зовнішнього середовища; оцінка рівня соціальної відповідальності, аналіз альтернатив і вибір стратегій. Визначено місію СВБ для українських підприємств, яка полягає в підвищенні якості життя працівників, місцевої громади та суспільства в цілому. Бачення СВБ – покращення результативності бізнесу та показників прибутковості на основі створення довірчих взаємовідносин між бізнесом, суспільством і державою. Розроблено «дерево цілей» СВБ, яке включає цілі трьох рівнів. Визначено перелік факторів впливу зовнішнього оточення на СВБ, серед яких: зростаюча стурбованість станом навколишнього середовища та демографічною ситуацією, рівень освіти та культури, зростаюча інтенсивність конкуренції, рівень доходів і добробуту, активна участь державної політики у використанні принципів соціальної відповідальності, пропаганда соціальної відповідальності в рамках сфери впливу, швидка зміна технологій, чесні практики маркетингу, інформування та укладення договорів. Запропоновано оцінку рівня соціальної відповідальності здійснювати на основі розрахунку показників соціальних інвестицій як кількісним, так і якісним методами та розрахунку показників добровільної соціальної відповідальності бізнесу. Запропоновано основні складові змісту стратегії СВБ.

Стаття написана українською мовою


Овсюк Н. В.
Мотивації персоналу: сутність та сучасні проблеми (c. 205 - 210)

Мета статті полягає в дослідженні сутності мотивації праці та виявленні відмінностей між стимулюванням та мотивацією. У процесі аналізу поняття «мотивація» було визначено, що це внутрішні бажання та цілі людини, які спонукають її діяти у визначеному напрямку, аби досягти поставленої мети. Крім того, визначено, що на даний час в економічній літературі існує дві теорії мотивації – змістовна і процесуальна. Як показав аналіз показників оплати праці по Україні, на даний час існує досить велика диференціація розмірів заробітної плати за галузями економічної діяльності, а також заборгованість по заробітній платі. Дані показники певною мірою сприяють зниженню мотивації працівників до трудової активності. Задля підвищення зайнятості населення в умовах ринкової економіки на державному рівні слід розробити систему заходів для усунення даної проблеми, а також знизити до мінімуму прояви «тінізації» заробітної плати.

Стаття написана російською мовою


Онисько С. М., Содома Р. І.
Ринок іпотечного кредитування житла в економічному і соціальному розвитку України (c. 211 - 215)

У статті досліджено тенденції розвитку іпотечного кредитування житла в Україні в післякризовий період 2009 – 2012 рр., визначено основні тенденції розвитку українського іпотечного ринку, здійснено аналіз рівня процентних ставок за іпотечними кредитами. Проаналізовано сучасний стан ринку іпотечного кредитування України, динаміку обсягів іпотечних кредитів, їхньої вартості, структуру учасників банків – іпотечних кредиторів, вартість житла в Україні на досліджуваний період. На основі аналізу зроблено ряд пропозицій щодо ефективності іпотечного кредитування, запропоновано напрямки фінансової підтримки відновлення ринку з метою вирішення житлової проблеми для населення, окреслено важливість державного сприяння розвитку іпотеки.

Стаття написана українською мовою


Климович Н. І.
Еволюція поглядів на поняття «інтелектуальний капітал» (c. 215 - 219)

У статті проведено аналіз підходів щодо визначення поняття «інтелектуальний капітал». Досліджено досвід як українських, так і закордонних вчених. Здійснено детальний аналіз базових понять досліджуваної категорії «інтелектуальний капітал», «інтелект», «капітал», «знання». Проведено порівняння терміна «інтелектуальний капітал» з термінами «інтелектуальний потенціал», «інтелектуальна власність». Запропоновано уточнене визначення терміна «інтелектуальний капітал», в якому зроблено акцент на повсякденних і наукових знаннях персоналу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Саричев В. І., Єлісєєва Г. Ю.
Індекс людського розвитку: проблеми вимірювання на національному та світовому рівнях (c. 220 - 227)

У статті проаналізовано основні сучасні підходи до вимірювання індексу людського розвитку за Програмою розвитку ООН і національною методикою в Україні. Визначено головні складові та етапи формування національної методики вимірювання індексу регіонального людського розвитку, а також переваги її оновленого сучасного варіанту на тлі боротьби з бідністю, узагальнено визначення категорії «рівень життя» за працями вітчизняних і закордонних учених, проаналізовано динаміку показників індексу людського розвитку України протягом 2007 – 2012 рр. і проведено порівняльний аналіз тенденцій зміни індексу людського розвитку регіонів України за останні роки.

Стаття написана українською мовою


Воронцова О. В.
Проблеми формування попиту на працю в умовах нестабільного розвитку економіки (c. 228 - 232)

У статті проаналізовано сучасні проблеми формування попиту на працю в умовах нестабільного розвитку економіки. В умовах глобалізаційних перетворень причинами нестабільності розвитку ринку праці є інноваційні зрушення, що викликають зміни у структурі, обсягах зайнятості та продуктивності праці. Ретроспективний аналіз тенденцій формування попиту на працю засвідчив існування невідповідності розвитку ринку праці сучасним вимогам, що становлять перешкоду узгодженню темпів розвитку ринку праці та національної економіки. На основі досліджених тенденцій вітчизняного ринку праці виявлено цільові пріоритети формування попиту на працю в нестабільних економічних умовах. Розроблено цільові пріоритети розкривають основні напрями поліпшення ситуації на ринку праці України в контексті трудоресурсного забезпечення інноваційного розвитку економіки, ключовими елементами яких є вдосконалення інвестиційного забезпечення формування попиту на працю, а також поліпшення професійно-кваліфікаційної підготовки людських ресурсів. Досягнення цільових пріоритетів має відбуватись шляхом розробки та реалізації випереджальної стратегії формування попиту на працю.

Стаття написана українською мовою


Гвасалія Д. С.
Удосконалення інформаційного забезпечення соціалізації бюджетних відносин (c. 232 - 237)

У статті розглянуто нові підходи до оцінки соціальної спрямованості видатків і соціальної забезпеченості населення, які дозволяють провести комплексну оцінку соціального стану суспільства. Обґрунтовано актуальність удосконалення методичного підходу до інформаційного забезпечення реалізації бюджетних відносин за рахунок розробки системи коефіцієнтів оцінки соціальної спрямованості видатків і соціальної забезпеченості населення із застосуванням елементів кластерного та інтегрального аналізу для інтерпретації отриманих даних. Запропоновано модель результатів кластерного та інтегрального аналізу стану соціальної сфери, яка буде врахувати всі авторські коефіцієнти, що дозволить діагностувати стан соціальної сфери та здійснювати управляючий вплив на обґрунтовані показники і тим самим, в умовах обмеженого соціального бюджету, досягти покращення стану соціальної сфери.

Стаття написана українською мовою


Мокіна С. М.
Підходи до розуміння та визначення поняття бренда роботодавця (c. 238 - 242)

Мета статті полягає в дослідженні існуючих підходів до визначення поняття «бренд роботодавця» та формування авторського комплексного підходу до визначення даного поняття. У статті проаналізовано та узагальнено підходи багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених до визначення поняття бренда роботодавця. Даний аналіз дозволяє сформувати достатньо повне розуміння поняття «бренд роботодавця», яке є відносно новим для українського наукового та бізнес-середовища. Серед основних понять, що характеризують думку спеціаліста про компанію, автор виділив імідж роботодавця, бренд роботодавця, репутацію роботодавця. У результаті дослідження автором запропоноване схематичне зображення формування даних категорій у думках спеціалістів на ринку праці – від повної необізнаності про компанію-роботодавця до виникнення бажання рекомендувати компанію іншим як привабливе місце роботи. Автором запропоновано не ототожнювати поняття іміджу, бренда та репутації роботодавця й використовувати їх у комплексі. Наведені авторські визначення даних понять. Подальший розвиток даної теми пропонується проводити в напрямку дослідження факторів привабливості роботодавця та внутрішньофірмових інструментів формування бренда роботодавця.

Стаття написана українською мовою


Молозіна Н. А.
Методика визначення ефективності дії системи обов’язкового соціального медичного страхування в Україні (c. 243 - 248)

У статті розроблено та запропоновано авторське бачення визначення методики аналізу ефективності дії системи обов’язкового соціального медичного страхування за критеріями та показниками. Визначення такої методики є необхідним, оскільки вона може бути використана при прийнятті управлінських рішень щодо напрямків підвищення ефективності та при подальшому коригуванні діяльності державних органів управління обов’язковим соціальним медичним страхуванням. У результаті проведеного дослідження встановлено, що проект інвестування коштів в обов’язкове соціальне медичне страхування за кількістю визначених вигід від його впровадження може бути економічно та соціально ефективним як для держави і підприємств (роботодавців), так і для окремо взятого громадянина України. До таких вигід нами віднесено: зростання рівня продуктивності праці, економію коштів Державного бюджету та підприємств на соціальні виплати, зниження рівня захворюваності, покращення фінансового стану галузі охорони здоров’я. Запропоновану методику оцінки ефективності інвестування коштів у обов’язкове соціальне страхування за показниками відвернених втрат, економії коштів і рентабельності проведених витрат державного бюджету, роботодавців і застрахованої особи, а також соціальних показників стану здоров’я громадян і якості їх медичного обслуговування доцільно використовувати при оперативному та стратегічному плануванні та державному регулюванні діяльності системи обов’язкового соціального медичного страхування.

Стаття написана українською мовою


Поляк Н. О.
Базові засади формування концепції соціального забезпечення економічно активного населення (c. 248 - 252)

Метою статті є обґрунтування необхідності розробки національної концепції соціального забезпечення в Україні, а також розкриття базових засад формування такої концепції для економічно активного населення на основі конкретизації її мети, завдань, визначення основних напрямів і заходів реалізації. Автором запропоновано такі основні напрями реалізації концепції соціального забезпечення економічно активного населення: розширення сфери охоплення соціального забезпечення економічно активного населення; створення ефективної системи державних соціальних стандартів і гарантій; впровадження в практику фінансово-економічного обґрунтування соціальних законів; реалізація соціальної відповідальності; використання новітніх соціальних технологій. Розробка концепції соціального забезпечення економічно активного населення в Україні в цілому сприятиме вдосконаленню діючої системи соціального забезпечення, покращенню рівня та якості життя населення та подальшому соціально-економічному розвитку держави.

Стаття написана українською мовою


Сесіна І. М.
Теоретико-методологічні аспекти оцінювання адаптаційного потенціалу працівників (c. 253 - 258)

Статтю присвячено розробці теоретико-методологічних рекомендацій щодо оцінювання адаптаційного потенціалу працівників як важливої передумови розвитку працівників і забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Наведено авторське трактування адаптаційного потенціалу як можливості пристосовуватись до середовища з метою досягнення соціально-економічних цілей підприємства. Він є властивістю людини як виконавця трудових функцій і здатністю до опанування нових методів роботи, пристосування до нових умов праці, опрацьовування інформації, а також комунікативною властивістю. Одночасно він є сукупністю мотиваційної, професійної, інформаційної та інтеграційної складових людини. При оцінюванні адаптаційного потенціалу пропонується поєднання методів «3600» і попарного порівняння, що сприятиме підвищенню достовірності результатів. Серед критеріїв оцінювання адаптаційного потенціалу автором виокремлено: коефіцієнт загального стажу за фахом, коефіцієнт стажу за фахом у межах даної організації, коефіцієнт посадового досвіду, коефіцієнт оперативності виконання робіт; самостійність опанування нових методів роботи, швидке пристосування до нових умов праці, здатність опрацьовувати швидко значний обсяг інформації, мобільність працівника, високий рівень працездатності в різних умовах праці, кмітливість у будь-яких виробничих випадках, здатність формувати міжособистісні взаємовідносини в колективі, психологічні особливості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Бікулова Д. У.
Методичні підходи до оцінювання якості життя людини: зарубіжний та вітчизняний досвід (c. 225 - 230)

У статті узагальнено та проаналізовано сучасні методичні підходи до оцінювання якості життя людини на основі існуючого зарубіжного та вітчизняного досвіду. Показано, що незважаючи на актуальність і важливість проблеми оцінювання якості життя людей та великий інтерес до цієї проблеми в усьому світі, багато її аспектів залишаються недостатньо дослідженими та методично забезпеченими. Метою статті є аналіз та узагальнення основних методичних підходів до оцінювання якості життя, які використовуються в міжнародних і вітчизняних дослідженнях, визначення їх позитивних сторін і недоліків. Обґрунтовано, що якість життя є синтетичною, багаторівневою, багатофакторною і багатокомпонентною системою, і тому до проведення дослідження якості життя слід підходити з позицій системного аналізу й оцінювати її комплексно з урахуванням взаємозв’язків і взаємозалежності всіх її компонентів. Показано, що існуючі методичні підходи до вимірювання якості життя можна розподілити на дві основні групи: підходи, в основу яких покладено зовнішню об’єктивну оцінку (об’єктивний підхід), і підходи, засновані на суб’єктивній самооцінці людьми якості свого життя (суб’єктивний підхід). Показано, що суттєвим недоліком обох підходів є їх однобічний, обмежений характер. Обґрунтовано, що для вимірювання якості життя людей найбільш доцільним є застосування інтегрального підходу, суть якого полягає у сполученні в єдину систему обох означених підходів. Інтегральний підхід може плідно використовуватися для оцінки якості життя людей при проведенні досліджень у багатьох галузях знань та сферах суспільного життя.

Стаття написана українською мовою


Єрмоленко О. А.
Протиріччя та їх наслідки на ринку праці в Україні (c. 231 - 236)

У статті розглядаються сучасні тенденції українського ринку праці та найбільш критичні протиріччя, пов’язані з методами його регулювання. Актуальність вивчення проблематики виникнення невідповідностей викликана посиленням соціальної напруги, що останнім часом охопила український ринок праці. Метою дослідження є ретельне визначення сучасних протиріч ринку праці, які викликають найбільший резонанс у суспільстві, і пошук тих важелів регулювання, які б зменшили негативний прояв цих протиріч. Сьогодні досить розповсюджені такі протиріччя, як значна залежність всієї економіки від політичних рішень, коли прийняті владою рішення відзначаються своєю непослідовністю; невеликий обсяг фінансування виробничої сфери, унаслідок чого відбувається швидке старіння виробничих фондів; вкінець критична демографічна ситуація та асиметричне розміщення продуктивних сил; досить велика кількість вивільнених працівників виробничої сфери; низька заробітна плата у більшості сфер економічної діяльності та багато інших протиріч. Для вирішення існуючих невідповідностей загалом використовується лише коригування з боку державних органів, але більш дієвим способом є поєднання державних інструментів регулювання та ринкового інструментарію. Оскільки протиріччя на ринку праці присутні у великій кількості, то до кожного з них слід підбирати відповідний індивідуальний інструментарій, але з урахуванням й інших проблемних моментів, щоб не погіршити існуючу ситуацію. Підбиваючи підсумок усьому вищесказаному, слід зазначити, що регулювання ринку праці потребує пошуку компромісів між ринковими принципами регулювання та держаними заходами щодо уникнення наявних протиріч або мінімізації їх негативних наслідків на формування, функціонування та розвиток сучасного ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Стаматін О. В.
Методичний підхід до оцінювання якості трудового життя працівників промисловості на прикладі машинобудівних підприємств (c. 236 - 244)

Метою статті є висвітлення результатів дослідження факторів впливу на якість трудового життя працівників промислових підприємств, обґрунтування системи показників її оцінювання на мікроекономічному рівня з використанням статистичних методів дослідження. Доведено, що якість трудового життя зумовлюється можливостями підприємств, які залежать від результатів господарювання, що характеризуються використанням фінансових, матеріальних, людських ресурсів і результативністю інноваційної та інвестиційної діяльності. Виявлено основні фактори, що впливають на якість трудового життя працівників промислових підприємств на прикладі машинобудівних: оплата праці, соціальне забезпечення, можливості розвитку персоналу, стан прогресивності основних виробничих фондів, фінансова стійкість підприємств, результативність інвестування в інноваційну діяльність. Доведено доцільність використання статистичних методів дослідження для оцінювання якості трудового життя працівників, а саме: багатовимірного факторного аналізу, нейронних мереж, методу адитивної згортки. З їх використанням виявлено найбільш чутливі показники для здійснення управлінських впливів щодо забезпечення якості трудового життя. Обґрунтовано етапи методичного підходу до оцінювання якості трудового життя працівників промисловості, який було застосовано для підприємств машинобудування, що довело його практичну значущість та теоретичну обґрунтованість.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Захарчин Г. М., Космина Ю. М.
Економічні чинники управління поведінкою персоналу машинобудівних підприємств у сучасних умовах (c. 257 - 262)

У статті розглядається вплив економічних чинників на управління поведінкою персоналу в сучасних умовах вітчизняного ринку. Обґрунтовується важливість аналізування зовнішніх економічних чинників впливу на людські ресурси організації. Проаналізовано наслідки економічних впливів на процеси в управлінні поведінкою персоналу на основі показників зростання валового внутрішнього продукту на душу населення та його прямого впливу на продуктивність праці. У контексті інноваційного розвитку організації проаналізовано основні економічні показники, які прямо впливають на поведінку персоналу. Проілюстровано та охарактеризовано вплив організаційних інновацій на персонал через його поведінку та обґрунтовано пріоритетність їхнього впливу на персонал.

Стаття написана українською мовою


Мельникова К. В.
Мотивація інноваційно активного персоналу підприємства (c. 262 - 266)

У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення терміна «мотивація та стимулювання інноваційно активного персоналу» і визначено, що управління мотивацією інноваційно активного персоналу – це навмисний вплив на працівника підприємства з метою вирішення завдань і досягнення інноваційних цілей підприємства. У ході аналізу сучасної управлінської теорії та практики автором виділено фактори, що впливають на трудову активність працівників, зайнятих новаторством, і факторів, що виступають причиною відмови від нововведень. У результаті проведеного аналізу теоретичної бази, а також дослідження сучасної вітчизняної практики автором узагальнено теоретичні основи мотивації інноваційно активного персоналу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Овсюк Н. В.
Складові матеріального стимулювання працівників підприємств (c. 266 - 270)

У статті розглянуто основні складові матеріальних стимулів трудової діяльності працівників на сучасних підприємствах: заробітну плату, премії, доплати, надбавки, компенсації. Проаналізувавши функції, які на даний час виконує в суспільстві заробітна плата, визначено, що однією з найголовніших є стимулююча функція, оскільки вона передбачає залежність розміру заробітної плати від індивідуальних і колективних результатів праці. Це підтверджують і діючі в нашій країні форми та системи оплати праці, які відповідно до своїх умов чітко встановлюють залежність між трудовими витратами працівників і винагородою за виконану роботу. Крім виплати заробітної плати, для заохочення та стимулювання працівників на підприємствах використовуються також преміальні системи. Визначено, що за своїм характером і показниками преміальні системи є досить розгалуженими та можуть використовуватися на підприємствах різних галузей і сфер виробництва. Також важливими матеріальними стимулами для працівників є доплати, надбавки та компенсації. Усі проаналізовані у статті виплати працівникам є дієвими інструментами матеріального стимулювання, проте мають бути справедливо встановленими у відповідності до трудових внесків працівників.

Стаття написана українською мовою


Озарко К. С., Опотяк Ю. В., Челомбитько В. В.
Підхід до оцінки ефективності діяльності персоналу з врахуванням особистісного фактора (c. 271 - 277)

Мета статті полягає у визначенні та формулюванні підходу до практичного врахування особистісних характеристик персоналу в діяльності та прийнятті ефективних рішень кадровою службою. Особистісні характеристики визначають притаманні конкретному працівнику здібності та особливості психологічного складу, що безпосередньо впливають на ефективність його діяльності на визначеному робочому місці. Завдяки аналізу та порівнянню концепцій і підходів щодо оцінки діяльності підприємств виявлено недостатнє врахування кадровою службою особистісного фактора окремого працівника. У ході дослідження на основі визначення понять особистісного профілю та шаблону професії, що визначаються шляхом анкетування персоналу, сформульовано ряд критеріїв для об’єктивної оцінки економічної ефективності діяльності працівника. Запропонований підхід та показники допомагають формалізувати оцінку персоналу при його підборі та розстановці на визначені посади, дозволяють усунути суб'єктивний фактор у діяльності кадрової служби та підвищити ефективність її функціонування.

Стаття написана російською мовою


Гук Л. П.
Прогнозування та регулювання розвитку нестандартної зайнятості в Україні (c. 278 - 283)

Стаття присвячена розгляду проблеми державного регулювання сфери нестандартної зайнятості в Україні. Доведено, що засобом підвищення наукового потенціалу рівня планування і найважливішою складовою системи державного регулювання в цій сфері є прогнозування тенденцій і змін нестандартних форм зайнятості, що поширені на українському ринку праці. Оцінка динамічних потоків у сфері нестандартної зайнятості дозволила виявити фактори, що найбільшою мірою детермінують зміни в таких сегментах нестандартної зайнятості, як непостійна, понаднормова, неформальна, неповна зайнятість, недозайнятість, яка має вимушений характер, і нестандартна ІТ-зайнятість, що розглядається як інноваційна складова нестандартної зайнятості. У результаті дослідження було розроблено економетричну модель прогнозування розвитку окремих форм нестандартної зайнятості на національному рівні. Доведено, що застосування прогнозної моделі дозволяє визначити тенденції розвитку нестандартної зайнятості, обґрунтувати напрямки основних заходів державного регулювання в цій сфері та вдосконалити концептуальні положення щодо напрямів проведення політики держави у сфері регулювання нестандартної зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Солярчук Н. Ю.
Фрілансова діяльність в Україні: стан і проблеми державного управління (c. 284 - 289)

Метою статті є здійснення аналізування результатів дослідження та визначення проблем, які виникають на шляху розвитку фрілансової діяльності в Україні та можливостей використання інструментів державного управління фрілансовою діяльністю. Для об’єктивної оцінки стану фрілансової діяльності та розвитку ринку фрілансу було проаналізовано результати опитування фрілансерів, які проводились за кордоном, і проведеного автором дослідження в Україні. У результаті було визначено основні переваги та недоліки фрілансу в умовах вітчизняного ринку. У статті наведено структуру респондентів за можливістю укладання договору про надання фріланс-послуг, розподіл українських фрілансерів за віком і рівнем доходу, а також за поєднанням фрілансу з іншими видами діяльності на даний час і запланованим видом діяльності через 5 років. За даними дослідження зроблено висновки про ймовірність подальшого зростання кількості «чистих фрілансерів» в Україні та небажання у майбутньому змінювати даний вид діяльності. Однак однією з важливих проблем, які виникають у роботі фрілансерів та подальшому розвитку даного виду діяльності загалом, є недостатній захист з боку держави (невідповідність законодавчих актів, відсутність соціальних гарантій, нерегламентована зайнятість тощо) і недосконалі методи регулювання фрілансової діяльності. Перспективами подальших досліджень є визначення особливостей державного управління фрілансовою діяльністю та пропозиції щодо побудови системи законодавчих актів з метою здійснення державного управління даним видом діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Пашкевич М. С., Харченко М. О.
Проблеми та перспективи просторового розміщення продуктивних сил у системі середньої освіти (c. 205 - 209)

У статті висвітлено проблеми просторового розміщення продуктивних сил системи середньої освіти України та окреслено перспективи їх вирішення. Подано аналіз останніх наукових досліджень вчених щодо вирішення проблем просторового розміщення продуктивних сил. Проаналізовано сучасний стан продуктивних сил системи середньої освіти України, виявлено їх потенціал і фактичний рівень використання, запропоновано механізм оптимізації їх просторового розміщення. Зазначено, що основною метою раціонального розміщення продуктивних сил системи середньої освіти України є скорочення та оптимізація витрат на утримування шкіл. Виявлено, що у зв’язку з демографічними чинниками, а також чинниками освоєння нових територій та поступальної деградації інших територій, потенціал закладів середньої освіти використовується не повністю, тому потребує реформування. Запропоновано динамічний механізм модернізації просторового розміщення продуктивних сил у системі середньої освіти, який передбачає поступове реформування шкіл.

Стаття написана українською мовою


Прокопішина О. В.
Облік та аналіз виробництва туристичного продукту (c. 210 - 215)

У статті охарактеризований стан національного ринку туристичного продукту, проаналізовано динаміку кількості суб’єктів туристичної діяльності. На основі аналізу статистичних даних виявлено істотну нерівномірність розташування туристичних операторів, туристичних агентів і суб’єктів, які здійснюють екскурсійне обслуговування за регіонами України, що призводить до ускладненого доступу населення окремих регіонів до туристичних послуг. Виявлено регіональний дисбаланс у виробництві та реалізації туристичного продукту, що потребує розробки та реалізації державних цільових програм підтримки розвитку туризму. Визначено деструктивні чинники в діяльності туристичних підприємств, що обумовлюють низьку ефективність фінансово-господарської діяльності в окремих регіонах України. Обґрунтовано засади організації обліково-аналітичної складової системи управління туристичними підприємствами.

Стаття написана українською мовою


Литвиненко А. В., Островерхова Г. В.
Заходи соціального розвитку підприємства: оцінка ефективності та управління (c. 215 - 219)

На сучасному етапі розвитку економіки України, коли об'єктивно підсилюється соціалізація виробничих відносин (і всього життя суспільства), з’являється об'єктивна необхідність у підвищенні рівня соціального розвитку колективів, що безпосередньо пов'язане, з одного боку, з постійним розвитком продуктивних сил суспільства (техніки, технології, робочої сили), а з іншого – з постійним удосконаленням структури і якості потреб, що задовольняються. У статті запропоновано підхід до комплексної оцінки рівня соціального розвитку підприємства, що включає оцінку рівня соціального розвитку підприємства та оцінку економічного ефекту від соціального розвитку. Це дозволяє привести у відповідність економічний і соціальний розвиток підприємства шляхом пом’якшення існуючих протиріч між власниками і найманими працівниками, соціальним і економічним розвитком, між необхідністю розподілу ресурсів на цілі функціонування і розвитку, між способами реалізації розвитку і т. ін.). Запропоновані заходи дозволять ще на стадії планування визначати доцільність та необхідність певного комплексу соціальних заходів, проводити оперативний моніторинг з метою підвищення ефективності управління цими процесами, зменшення нераціональних витрат.

Стаття написана українською мовою


Брусенко Н. В.
Методичний підхід до оцінки стану соціально-трудових відносин у промисловості (c. 220 - 225)

Соціально-трудові відносини (СТВ) є комплексом відносин, що обумовлені трудовою діяльністю та спрямовані на врегулювання якості трудового життя. У рамках СТВ виділяють соціальний, політичний, трудовий, інституційний, морально-етичний та історичний аспекти. Метою статті є вдосконалення методичного підходу до оцінки стану соціально-трудових відносин на промисловому підприємстві, що має містити в собі оцінку нормативно-правової складової, кількісних та якісних показників. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання 1) виявлено мету, рівні, принципи, суб’єкти оцінки СТВ; 2) визначено показники для оцінки СТВ; 3) виявлено етапи оцінки СТВ; 4) розроблено комплекс заходів із регулювання СТВ у промисловості. Етапи оцінки включають: аналіз організаційної структури, діяльності підприємства, визначення типів втрат за методологією LEAN; аналіз кількісних та якісних показників діяльності підприємства; виявлення ключових проблем; пріоритизацію заходів з їх подолання; оцінку результатів; регулярний моніторинг стану СТВ.

Стаття написана українською мовою


Дорош О. В.
Соціально-економічний механізм забезпечення гідної праці в Україні (c. 226 - 231)

У статті визначено, що основними напрямами вдосконалення соціально-економічного механізму забезпечення гідної праці є імплементація прогресивних міжнародних стандартів у діяльність вітчизняних підприємств; запровадження державного моніторингу рівня забезпечення гідної праці; оновлення трудового законодавства і соціально-трудових відносин; встановлення справедливого рівня державних соціальних стандартів; розробка державних і регіональних програм, спрямованих на створення нових робочих місць, державна підтримка малого бізнесу; оптимізація частки заробітної плати в структурі валового внутрішнього продукту; забезпечення гендерної рівності в питаннях оплати праці та доступу до керівних посад; імплементація цінностей соціальної відповідальності; вжиття заходів на державному рівні для подолання «прекаризаційних» тенденцій; консолідація зусиль соціальних партнерів, підвищення соціальних гарантій для працівників; підвищення соціальної згуртованості та соціальної відповідальності на всіх рівнях; забезпечення соціальної справедливості у сфері зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Седляр Д. О.
Людський капітал в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку (c. 232 - 237)

У статті висвітлюються погляди вітчизняних та іноземних вчених на сутність і значення людського капіталу на сучасному етапі економічного розвитку суспільства. На основі аналізу наукових праць робиться спроба виокремити основні якісні та кількісні показники оцінки рівня розвитку людського капіталу країни. Використовуючи метод порівняння, аналізуються ступінь охоплення населення освітою в Україні, фінансування освіти, витрати на охорону здоров’я, інвестиційне забезпечення розвитку науки в Україні, особливості міграційних процесів і вікова структура вітчизняних наукових кадрів. На основі отриманих даних робиться висновок про рівень розвитку людського капіталу в Україні та висвітлюються його основні тенденції. Крім того, у статті присвячена увага виокремленню проблем формування та розвитку людського капіталу в Україні, що в подальшому дозволить розробити механізм подолання зазначених проблем і сприятиме його розвитку.

Стаття написана українською мовою


Сокол Н. А.
Вплив інституційних чинників на процес формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні (c. 238 - 242)

У статті проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) в Україні з урахуванням закордонного досвіду. Обґрунтовано актуальність вивчення впливу інституційних чинників на формування соціальної відповідальності бізнесу. За результатами дослідження виділено фактори розвитку СВБ в Україні, визначено пріоритетні вектори відношень між державою, бізнесом і споживачами. Зазначено, що ефект від реалізації Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу переважно залежатиме від інституційних механізмів. Розглянуто вигоди бізнесу від виконання принципів соціальної відповідальності та основні перешкоди становлення, розвитку СВБ. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вивчення інституційних механізмів поширення СВБ серед вітчизняних суб’єктів господарювання, які повинні спиратися на міжнародний досвід і відповідати поточним завданням розвитку держави, зокрема з питань розвитку конкурентоспроможності економіки та підвищення якості життя громадян, а також зважати на потреби подальшого розвитку СВБ як інструменту державного стимулювання.

Стаття написана українською мовою


Танасієнко Н. П.
Побудова системи виявлення та реалізації резервів підвищення продуктивності праці на підприємствах (c. 242 - 246)

У статті визначено ключові блоки системи виявлення та реалізації резервів підвищення продуктивності праці на підприємствах: аналіз рівня продуктивності праці, пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності праці, розробка плану використання резервів підвищення продуктивності праці, розробка систем мотивації працівників для забезпечення запланованого рівня продуктивності, контроль за реалізацією заходів і регулювання їх виконання, оцінка впливу заходів на зростання продуктивності праці. У рамках кожного з блоків виокремлено перелік пріоритетних завдань, які необхідно реалізувати для забезпечення ефективної діяльності цієї системи. Визначено основні чинники, які впливають на рівень продуктивності праці на машинобудівних підприємствах (фондовіддача, рівень організації робочих місць, використання робочого часу, нормування праці, рівень організації управління, середньомісячна заробітна плата одного працівника).

Стаття написана українською мовою


Сідоренко В. В.
Сучасний стан та особливості системи охорони здоров’я в Україні (c. 247 - 251)

Метою статті виступає аналіз сучасного стану та виявлення особливостей системи охорони здоров’я в Україні. У статті досліджено основні тенденції, які характерні для поточного етапу: динаміка кількості лікувальних і лікувальних амбулаторно-поліклінічних закладів за роки незалежності, динаміка кількості лікарів і середнього медичного персоналу, особливості фінансування охорони здоров’я в Україні за рахунок державних і недержавних шляхів. Виявлено невідповідність рівня фінансового забезпечення охорони здоров’я у порівнянні з країнами Європи навіть у післякризові часи. Розглянуто особливості системи охорони здоров’я України. До переліку найбільш суттєвих відносяться: консерватизм, цілісність, цілеспрямованість, ієрархічність, багатоаспектність та емерджентність.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Журавка Ф. О., Овчарова Н. В.
Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері (c. 202 - 206)

Мета статті полягає в розробці комплексного науково-методичного підходу до оцінки ефективності державних цільових програм у соціальній сфері. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи нормативно-правові документи з питань здійснення оцінки державних цільових програм, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників, було розглянуто основні напрямки оцінки ефективності державних цільових програм у соціальній сфері, визначено існуючі проблеми проведення оцінки. У результаті дослідження було розроблено науково-методичний підхід до оцінювання ефективності державних цільових програм у соціальній сфері шляхом розрахунку інтегрального показника ефективності, що враховує вплив позабюджетних факторів і часових лагів і базується на використанні бінарних оцінок ефективності окремих показників і булевої оцінки ефективності програми в цілому. Обґрунтовано, що використання розробленого підходу дозволить більш точно оцінити рівень ефективності державних цільових програм у соціальній сфері з позиції досягнення визначеного соціального ефекту в розрахунку на одиницю вкладених бюджетних коштів та оптимізувати систему контролю за їх використанням. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення вхідних показників і коригуючих коефіцієнтів для оцінки ефективності конкретних державних цільових програм у соціальній сфері, а також практична імплантація науково-методичних підходів у систему моніторингу і оцінки виконання державних програм.

Стаття написана українською мовою


Романюк Д. М.
Соціально-економічна структура населення України: оцінка з позицій забезпечення людського розвитку (c. 207 - 211)

Забезпечення сталого людського розвитку є ключовою метою будь-якої розвиненої держави. І дослідження проблем соціально-економічної структури населення України є важливою передумовою його забезпечення. У сучасних умовах суспільство перебуває під постійним впливом соціально-структурних перетворень, одночасного ускладнення та спрощення соціально-економічної диференціації, що суттєво впливає на розвиток рівня матеріального добробуту, рівня освіти та здоров’я населення. Забезпечення на високому рівні цих критеріїв людського розвитку є основним завданням держави у подоланні деструктивних явищ у соціально-економічній структурі населення України. Саме підвищення рівня освіти та здоров’я, а також рівня матеріального благополуччя (доходу) є ключовими факторами, які забезпечують гідний рівень життя населення. У результаті проведеного дослідження здійснено аргументацію та доведено, що характер соціально-економічної структури населення суттєво впливає на можливості людського розвитку, що дає змогу виробляти нові інструменти державного впливу на процес їх розширення.

Стаття написана українською мовою


Сотнікова Ю. В.
Поняття еластичності в контексті проблем вивільнення найманих працівників (c. 212 - 217)

У статті запропоновано визначати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на діяльність підприємств, а отже, і вивільнення працівників, за допомогою поняття еластичності. Основними внутрішніми факторами, за якими було розраховано еластичність вивільнення, є: розмір середньомісячної заробітної плати, підвищення кваліфікації працівників, а також використання фонду робочого часу на підприємствах різних видів економічної діяльності. Серед зовнішніх факторів було виділено навантаження на вільне робоче місце, кількість зайнятих працівників на підприємствах різних видів економічної діяльності. У ході проведеного аналізу виявлено, що в сільському господарстві, промисловості, будівництві, торгівлі та діяльності транспорту та зв’язку вивільнення працівників може бути замінено на альтернативу – скорочення заробітної плати працівників шляхом скорочення розміру премій, доплат, надбавок та інше. Також визначено, що покращення професійно-кваліфікаційних характеристик працівників дозволяє уникнути їх вивільнення. У таких галузях, як будівництво, торгівля, фінансова діяльність, державне управління збільшення кількості працівників, що претендують на вільне робоче місце, впливає на вивільнення працівників, тобто значна конкуренція на ринку праці дає змогу роботодавцю бути менш відповідальним під час реалізації процедури вивільнення.

Стаття написана українською мовою


Оліховський В. Я.
Шляхи оптимізації податкового навантаження на оплату праці (c. 218 - 222)

Податкове навантаження на фонд оплати праці в Україні складається з нарахувань єдиного соціального внеску, утримань із заробітної плати – єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб та становить від 55% до 68%. Усі нарахування і утримання, платниками яких є як працедавець, так і працівник, до бюджету переказує підприємство, яке виплачує заробітну плату та виконує функцію податкового агента. Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи – як елементи собівартості продукції (робіт або послуг) – займають вагоме місце у плануванні витрат підприємства, зменшення яких дає йому змогу оптимізувати податкові платежі. Питання оптимізації податкового навантаження на оплату праці, як одного з елементів податкового планування, залишається недостатньо висвітленим в економічній літературі та потребує подальшого вивчення. У статті розглянуто проблеми податкового навантаження на фонд оплати праці, а також сутність, завдання, особливості аутсорсингу та його впливу на рівень платежів, пов’язаних з оплатою праці. З погляду податкового планування досліджено шляхи оптимізації податкового навантаження на оплату праці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Виноходова С. Г., Долгова О. О.
Сучасні інструменти пенсійного забезпечення: компаративний аналіз споживчого сприйняття (c. 159 - 165)

Стаття присвячена проведенню компаративного аналізу сприйняття послуг НПФ та інших інструментів пенсійного забезпечення (як фінансової, так і нефінансової природи) майбутніми українськими пенсіонерами. Для вирішення завдань дослідження застосовано широковідомий методичний інструментарій – побудова карт сприйняття пенсійних продуктів за допомогою методу багатомірного шкалювання. За результатами дослідження виділено відносно однорідні за сприйняттям альтернативи пенсійного забезпечення, зокрема: популярні в українців і перевірені часом готівкові накопичення, традиційні малоризикові інструменти інвестування (дорогоцінні метали, нерухомість, земельна ділянка тощо), а також складні для сприйняття фінансові інструменти, що викликають недовіру потенційних споживачів – програми накопичувального страхування та послуги НПФ. Проведений аналіз дозволив сформувати узагальнену модель когнітивного сприйняття послуг НПФ їх потенційними споживачами в Україні. Результати проведеного аналізу будуть використані для розробки ефективної стратегії позиціонування послуг НПФ в Україні та формування конкретного плану ринкових заходів щодо її реалізації.

Стаття написана українською мовою


Іщенко Т. М.
Удосконалення методичного інструментарію альтернативних механізмів реалізації житлових програм: теоретичні та прикладні аспекти державно-приватного партнерства (c. 166 - 171)

Мета статті полягає в дослідженні соціально-економічних програм будівництва (придбання) доступного житла в Україні, формуванні пропозицій щодо реалізації актуальних житлових проектів і підвищення їх ефективності як для держави, так і для громадян на засадах державно-приватного партнерства (ДПП). Проаналізувавши джерела фінансування проектів житлових програм, виявлено, що їх фінансування заплановано здійснювати за рахунок банківського кредитного ресурсу з наданням державних гарантій та взагалі не передбачено залучення фінансових інвестицій від приватного сектора. У результаті дослідження було виявлено та систематизовано основні відмінності між процедурами державних закупівель і державно-приватного партнерства. Запропоновано модель державно-приватного партнерства для ефективної реалізації житлових програм. Обґрунтовано, що ефект від реалізації проектів будівництва доступного житла у форматі ДПП буде вагомим як для будівельних організацій, так і для держави та громадян. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня залучення будівельних організацій до реалізації будівництва доступного житла з використанням запропонованої моделі ДПП.

Стаття написана українською мовою


Ткач О. А.
Заробітна плата як основний елемент системи мотивації: сучасний стан і тенденції в Україні (c. 172 - 180)

Метою статті є дослідження особливостей заробітної плати (як основного елементу системи мотивації) в Україні. Проаналізовано особливості заробітної плати в Україні з урахуванням гендерних ознак працівників, їх віку, регіону функціонування підприємства тощо. Приділено увагу розгляду питань попиту на робочу силу в Україні в цілому та в розрізі посадових груп. Досліджено особливості використання почасової та відрядної форми оплати праці на українських підприємствах. Зосереджено увагу на особливостях заробітної плати по промисловості в цілому і безпосередньо по харчовій промисловості та узагальнено основні тенденції та особливості заробітної плати в Україні. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є використання виявлених тенденцій та особливостей у практичній діяльності підприємства. Розуміння даних процесів дає можливість використати це для покращення та / або усунення негативних тенденцій, зміцнення слабких місць у системі мотивації підприємства тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Кучеренко С. А., Балозян Д. Р.
Порівняльний аналіз показників європейської соціальної політики (c. 134 - 139)

У статті систематизовано показники оцінювання рівня та якості життя населення. Проведено дослідження для України, у порівнянні з країнами Європейського Союзу, за такими показниками: індекс людського розвитку, індекс якості життя, середньомісячна та мінімальна заробітна плата, європейський індекс споживчих послуг охорони здоров’я. Здійснено аналіз щільності та напряму зв’язку між показниками індексу людського розвитку та витратами на охорону здоров’я для європейських країн на основі коефіцієнта кореляції. У результаті проведеного дослідження підтверджено прямий взаємозв’язок між обсягом виготовленого ВВП на душу населення і тривалістю життя людей, індексом людського розвитку та витратами на охорону здоров’я. Зроблено висновок про те, що існуюча система соціального захисту економіки України суттєво відстає від стандартів і рівня життя населення європейських країн ы потребує реформування.

Стаття написана українською мовою


Рад Н. С.
Пенсійна система та соціальні стандарти: соціалізація чи прагматизм (c. 139 - 143)

Метою статті є аналіз окремих аспектів функціонування вітчизняної системи пенсійного страхування в контексті соціальних стандартів сучасного розвитку суспільства. Аналіз, систематизація та узагальнення результатів дослідження вчених і аналітичних матеріалів дозволили зробити висновок про неповну реалізацію закладеного в механізмі недержавного пенсійного страхування потенціалу для підвищення рівня соціального захисту людини. Дослідження показало відсутність чітко визначеної концептуальної спрямованості, яка б відповідала сучасному суспільному розвитку соціального стандарту, комплексного соціального стандарту, який би містив компоненти трьох видів пенсійного страхування. Обґрунтовано необхідність приведення до методологічної та нормативної відповідності концептуальної орієнтованості соціального захисту (на ліквідацію бідності) основним принципам суспільного розвитку. Запропоновано розроблення та запровадження соціальних стандартів, визначаючих якісно достатній рівень життя пенсіонера. Рекомендовано розробку агрегованого соціального стандарту пенсійного страхування, який би враховував три складові частини (солідарну, накопичувальну та недержавну) і надавав би більш якісну характеристику його розвитку. Реалізація перелічених пропозицій дозволить активізувати процес розвитку пенсійного страхування, підвищення рівня соціальної захищеності пенсіонерів у контексті подальшого соціально-економічного розвитку суспільства. Перспективами подальших досліджень в даному напрямку є вироблення цілісної концепції пенсійної системи та гармонізація її функціонування в суспільному середовищі.

Стаття написана англійською мовою


Августин Р. Р.
Оцінювання рівня тінізaції ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації (c. 144 - 149)

У статті підтверджено думку вчених-економістів, що поняття тіньової економіки все більше стосується соціально нейтральних або соціально позитивних неоподатковуваних джерел доходів громадян і суб’єктів господарських відносин. Доведено, що загальні тенденції неофіційної діяльності в Україні безпосередньо пов’язані з тінізaцією ринку праці як первинної ланки тіньового сектора економіки. Так, висвітлено передумови формування високого рівня тінізaції оплати праці у вітчизняній економіці. Автором висвітлено результати соціологічних досліджень щодо рівня добробуту та тінізації джерел доходів населення, які було порівняно з офіційними даними державних органів. Також для порівняння даних офіційних і соціологічних досліджень наведено дані стосовно неформального ринку зайнятості в окремих країнах. Це дозволило сформувати думку, що тіньовий сегмент ринку праці значним чином формується за рахунок низькокваліфікованих і, відповідно, низькооплaчувaних робочих місць. Доведено, що будь-які махінації на ринку праці, що є передумовою масштабної тінізaції економіки, неможливі без створення потужного фінансового базису. Для підтвердження такої думки висвітлено динаміку кількості злочинів, виявлених у фінансово-кредитній системі Укрaїни протягом 1998 – 2010 рр. Автором проведено розрахунок тіньових зарплат у розрізі секторів економіки на початок 2013 р. Так, результати засвідчили, що в таких галузях, як будівництво, сільське господарство і торгівля рівень неофіційних зарплат («у конверті») перевищує 30 %.

Стаття написана українською мовою


Юрик Я. І., Коновалов Ю. І.
Ринок праці України: вчора, сьогодні, завтра (c. 150 - 156)

Мета статті полягає в дослідженні тенденцій та закономірностей розвитку ринку праці в Україні, а також концептуалізації напрямів подолання основних диспропорцій зайнятості, підвищення мотивації та стимулювання економічної активності населення. У результаті дослідження було актуалізовано оцінку стану ринку праці України; виявлено та систематизовано проблеми та протиріччя, притаманні українському ринку праці; на основі виявлених тенденцій та закономірностей, а також встановлення причино-наслідкових зв’язків у сфері зайнятості здійснено перспективну оцінку можливих змін у цій сфері; сформульовано основні напрями підвищення ефективної мотивації та стимулювання економічної активності населення з урахуванням імперативів ринку праці та викликів часу. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є регулювання структурних пропорцій на ринку праці, у тому числі між сферою зайнятості та сферою освіти, на що й доцільно спрямувати подальший науковий пошук.

Стаття написана англійською мовою


Митрофанова А. С.
Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин (c. 157 - 162)

Метою статті є висвітлення ролі організаційно-економічних відносин як вузла зв’язку між продуктивними силами та виробничими відносинами. Виявлено, що розвиток продуктивних сил, організованих за законами постіндустріального технологічного способу виробництва, зумовлює такі зміни у змісті праці, які приводять до поглиблення суспільного характеру праці і виробництва на мікро-, макро-, мезо- та глобальному рівнях функціонування економічних систем, а отже, і до змін у всій системі організаційно-економічних відносин. Обґрунтовано, що організаційно-економічні відносини, з одного боку, залежать від соціально-економічних відносин, а з іншого – передають імпульси розвитку від продуктивних сил до соціально-економічних відносин і системи виробничих відносин у цілому. Доведено, що організаційно-економічні відносини виконують роль своєрідного посередника, вузла зв’язку між продуктивними силами та соціально-економічними виробничими відносинами.

Стаття написана українською мовою


Свинчук А. А.
Фактори інтенсифікації та бар’єри розвитку соціальних підприємств (c. 162 - 168)

У статті розглянуто ряд інтенсифікуючих факторів створення та розвитку соціальних підприємств, а саме: соціальних, економічних, нормативно-правових тощо. Також було визначено, що хоча рушійною силою створення соціальних підприємств і є наявність соціальних проблем, проте ключовими факторами, що сприяють розвитку таких підприємств, є економічні та нормативно-правові. Разом із тим, на розвиток соціальних підприємств впливає низка бар’єрів, що існують як і у зовнішньому середовищі (законодавчих, економічних, соціальних, регулятивного характеру), так і у внутрішньому (фінансових, управлінських, кадрових). Практика соціального підприємництва в Україні свідчить про те, що для вітчизняних соціальних підприємств основними бар’єрами розвитку є високі податки, висока вартість залучення кредитів, низькій рівень підтримки з боку держави та низькій рівень обізнаності громадськості щодо суті діяльності таких підприємств. Щодо внутрішніх бар’єрів, то ключовими для нашої країни є відсутність підприємницького досвіду та низька кваліфікація робітників.

Стаття написана українською мовою


Гуріна І. В., Бандура Д. Ю.
Удосконалення підходів до атестації лікарів (c. 169 - 173)

Метою статті є вивчення підходів до проведення атестації персоналу закладу охорони здоров’я та їх удосконалення з урахуванням сучасних вимог ринку та міжнародних стандартів якості. Обґрунтовано актуальність управління персоналом закладу охорони здоров’я. Досліджено методи оцінки персоналу закладу охорони здоров’я. Визначено сутність атестації лікарів, охарактеризовано її завдання та особливості в умовах надання медичних послуг. Досліджено алгоритм проведення атестації лікарів. Обґрунтовано її критерії. Запропоновано розподіл ключових компетенцій сучасного лікаря. Визначено напрямки програми атестації лікарів закладу охорони здоров’я, до яких належать: оцінка професійних якостей лікаря, оцінка ділових якостей лікаря, оцінка особистісних якостей лікаря, оцінка корпоративної культури лікаря, оцінка розуміння соціальної значущості. Обґрунтовано використання таксономічного аналізу для оцінки компетенцій лікарів. Запропоновано розрахунок комплексних показників, на підставі яких визначається інтегральний показник, що відбиває узагальнений рівень компетенцій лікарів закладу охорони здоров’я. Запропоновано відповідні зони оцінки інтегрального показника атестації лікаря.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Тужилкіна О. В.
Основні напрями забезпечення ефективної мотивації праці з метою підвищення якості трудового життя (c. 184 - 189)

У статті визначаються основні напрями забезпечення ефективної мотивації праці з метою підвищення якості трудового життя. Обґрунтовано, що при визначенні якості життя, зокрема трудового життя, необхідно враховувати ефективну мотивацію праці, оскільки чинники впливу на якість трудового життя та мотиваційні настанови формуються в одній площині виникнення та задоволення різноманітних потреб, інтересів, мотивації, життєвих цінностей, охоплюючи економічну, соціальну, особистісну сторони життя людей.

Стаття написана українською мовою


Долбнєва Д. В.
Сутність соціального аудиту та його роль у формуванні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (c. 190 - 194)

Мета статті полягає у визначенні сутності соціального аудиту як універсальної технології цілісної перевірки реального стану соціально орієнтованого підприємства та його ролі у формуванні належного рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у сучасних умовах розвитку суспільства. На основі вивчення наукових праць вітчизняних і закордонних науковців розкрито сутність соціального аудиту; систематизовано причини його формування і поширення в провідних країнах світу; розглянуто основні функції та призначення соціального аудиту; визначено вплив висновків за результатами проведення соціального аудиту на рішення усіх учасників соціально-економічних відносин та їх ставлення до підприємства. У результаті дослідження визначено наслідки від впровадження соціального аудиту у вітчизняну практику організації, здійснення бізнесу та контролю за ним, а також передумови проведення соціального аудиту на вітчизняних підприємствах. Обґрунтовано доцільність та актуальність здійснення соціального аудиту на вітчизняних підприємствах, що дасть їм змогу вийти на новий рівень та значно підвищити свою конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка певної комплексної моделі впровадження та здійснення соціального аудиту на вітчизняних підприємствах крізь призму оцінки практичного досвіду провідних країн світу та з урахуванням національних особливостей ведення бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Гринкевич С. С.
Трансформаційні зміни національного ринку праці в умовах євроінтеграції (c. 197 - 202)

Метою статті є виявлення впливу євроінтеграційних процесів на національний ринок праці. Сформульовано основні наслідки євроінтеграції в розрізі окремих об’єктів, які значною мірою детермінують ситуацію на національному ринку праці. Виявлено специфіку та наслідки перерозподілу економічно активного населення в Єврозоні. Охарактеризовано ризикові наслідки міграційних процесів зі стійкими проявами на ринку праці, які виникають здебільшого у зв’язку із суттєвими недоліками інструментарію регулювання міграційних процесів. Розроблено модель урегульованості міграційних процесів залежно від обсягів їх зростання, які початково проявляються у підвищенні трудової мобільності населення, а надалі трансформуються в реальні міграційні потоки. Запропоновано використовувати різні форми співпраці як на загальнодержавному, так і на міжрегіональному рівнях з метою послаблення можливих виникнень міграційних ризиків і лімітуючих впливів євроінтеграційних процесів на національний ринок праці.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. О.
Визначення факторів соціально-трудових відносин для забезпечення соціально орієнтованого управління підприємствами (c. 203 - 208)

Метою статті є визначення переважних факторів соціально-трудових відносин на основі застосування економіко-математичних методів, які враховують результати опитування персоналу підприємств. З метою виявлення та дослідження ключових факторів проведено опитування працівників промислових, торговельних підприємств і підприємств сфери послуг, а саме – туристичних, Харківського регіону за такими складовими соціально-трудових відносин: економіко-трудові відносини, трудові правовідносини, соціальні відносини та відносини щодо людського розвитку. Опитування довело середню задоволеність працюючих економіко-трудовими та соціальними відносинами та низьку задоволеність відносинами щодо людського розвитку. Визначені за результатами опитування переважні фактори соціально-трудових відносин досліджено на наявність взаємозв’язків з використанням багатовимірного факторного аналізу, а також регресійного аналізу щодо впливу на ефективність діяльності підприємств. За результатами цих досліджень виявлено, що найбільшу увагу при регулюванні соціально-трудових відносин доцільно спрямувати на формування економіко-трудових відносин, як найвагоміших для більшості працюючих, і відносин у сфері людського розвитку – як найменш урегульованим, але дуже важливим для подальшого суспільного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Бережна Ю. В.
Підхід до оцінки рівня реалізації потенціалу сфери охорони здоров’я в Україні (c. 208 - 213)

Метою статті є оцінка рівня реалізації потенціалу сфери охорони здоров’я в Україні, що дозволить виявити резерви його підвищення. У статті запропоновано розглядати потенціал сфери охорони здоров’я як сукупність можливостей суспільства до ефективного використання наявних ресурсів сфери охорони здоров'я задля досягнення максимально можливого рівня задоволення суспільних потреб у сфері охорони здоров'я. Також запропоновано науково-методичний підхід до оцінки рівня реалізації потенціалу сфери охорони здоров’я в Україні.

Стаття написана українською мовою


Мігус І. П., Андрієнко В. М.
Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах (c. 213 - 219)

Метою статті є надання пропозицій щодо встановлення структури системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах та виокремлення її основних елементів. У результаті дослідження встановлено структуру системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах. До основних підсистем забезпечення економічної безпеки віднесено такі: при організації системи безпеки праці на будівельному підприємстві; при управлінні навчанням персоналу; при здійсненні моніторингу за станом безпеки праці. Виокремлено основні елементи такої системи, до яких віднесено: об`єкти системи; суб`єкти системи; нормативно-правове регулювання; функціональні складові системи; механізм функціонування системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві; діагностика стану системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві. Перспективою подальших досліджень є розробка методики оцінки рівня кожної з функціональних складових системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці будівельного підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Гринкевич С. С., Гураль Н. Р.
Обґрунтування концептуальних підходів до структуризації трудового потенціалу торговельного підприємства (c. 149 - 153)

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні теоретико-методичних аспектів дослідження трудового потенціалу торговельних підприємств у контексті його компонентної структури. При узагальненні наукових підходів до структуризації трудового потенціалу виокремлено такі компоненти: демографічна, медико-біологічна, освітня, організаційна, економічна, мотиваційна, кваліфікаційна, інтелектуально-інноваційна, культурна, трудова мобільність. З урахуванням специфіки торгівлі обґрунтовано необхідність включення у структуру трудового потенціалу торговельного підприємства такі компоненти, як інтелектуально-інноваційна, культурна та трудова мобільність.

Стаття написана українською мовою


Мігус І. П., Андрієнко В. М.
П’ятирівневий нагляд за станом системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві (c. 154 - 158)

Метою статті є надання пропозицій щодо систематизації існуючих видів нагляду за станом системи управління безпекою праці та надання пропозицій щодо запровадження незалежного зовнішнього нагляду. Досліджено сучасні підходи до здійснення нагляду за станом системи управління безпекою праці. Запропоновано п’ятирівневу модель нагляду за станом системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві, до складу якої увійшли: державний, відомчий, адміністративний, громадський та незалежний рівні нагляду. Запропоновано запровадити новий рівень нагляду – незалежний внутрішній аудит, який дозволить отримати об’єктивну інформацію про стан системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві. Перспектива подальших досліджень полягає у проведенні оцінки ефективності функціонування запропонованої системи нагляду.

Стаття написана українською мовою


Димніч О. В.
Сучасний стан системи пенсійного забезпечення громадян України (c. 159 - 165)

Основне соціальне призначення системи пенсійного страхування полягає в гарантуванні мінімально необхідного для проживання рівня доходу у випадку виходу людини на пенсію (заміщення заробітної плати пенсією). Такі соціальні стандарти встановлюються для запобігання поширення бідності серед людей похилого віку. На фоні негативних соціально-економічних процесів, які тривали в Україні впродовж майже цілого десятиріччя, якість пенсійного забезпечення суттєво погіршилася. При дослідженні впливу чинників на фінансовий стан пенсійного страхування у статті проаналізовано стан розподілу пенсійних ресурсів у суспільстві і показано, що такий розподіл є несправедливим і суперечить страховим принципам, задекларованим в діючій системі пенсійного страхування, внаслідок наявності різних пенсійних програм, які передбачають необґрунтовано підвищені розміри пенсій, а також «пільговий» пенсійний вік для осіб, які виходять на пенсію «за вислугою років».

Стаття написана українською мовою


Бережна Ю. В.
Концепція державного регулювання сфери охорони здоров’я в Україні (c. 166 - 170)

У статті обґрунтовано концепцію державного регулювання сфери охорони здоров’я в Україні, яка описує його мету та завдання. Особливістю концепції є визначення напрямів регулювання та базування на застосуванні кластерного підходу, тобто з використанням інструментарію державного регулювання, що забезпечує функціонування національного кластера охорони здоров’я шляхом стимулювання взаємодії його учасників – суб’єктів господарювання на взаємопов’язаних ринках сфери охорони здоров’я як основи для досягнення очікуваних результатів державного регулювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Жмурко І. В.
Сутність пенсійної системи та її місце в системі соціального захисту населення (c. 303 - 306)

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні сутності, змісту, основних ознак, а також місця пенсійної системи в забезпеченні соціального захисту населення. Розглянуто основні підходи до визначення понять «пенсія», «пенсійна система», «пенсійне страхування» як складових соціального захисту суспільства. Дослідження, аналіз та узагальнення наукових праць багатьох видатних вчених щодо визначень категорії «пенсійна система» дали можливість сформулювати особисте авторське бачення поняття «пенсійна система». У результаті дослідження сутності пенсійного страхування в системі соціального захисту були вирішені основні його завдання. На підставі результатів проведеного дослідження було визначено основне місце пенсійної системи в системі соціального забезпечення. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення основних пріоритетів розвитку пенсійної системи в системі соціального захисту населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Ткаченко І. В.
Оцінка стану Пенсійного фонду України: регіональний аспект (c. 168 - 174)

Метою даного дослідження є визначення регіонів України, які створюють значне навантаження на бюджет Пенсійного фонду, а також здійснення аналізу обсягів надходжень пенсійних внесків і витрат на пенсійні виплати регіонів, що надасть можливість оцінити їх вплив на стан Пенсійного фонду країни в цілому та знайти джерела для його збалансування. У результаті здійснено аналіз демографічного стану та пенсійного забезпечення осіб пенсійного віку в розрізі регіонів України, виявлено взаємодіючі фактори та їх вплив на стан дохідної та витратної частин бюджету Пенсійного фонду. Також проведено оцінку участі кожного регіону у формуванні дохідної та витратної частин бюджету Пенсійного фонду, здійснено розподіл регіонів на групи за рівнем дефіциту та непокриттям витрат, що дало можливість виявити регіони «критичної групи», які створюють значне фінансове навантаження на бюджет Пенсійного фонду.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Цимбалюк С. О.
Нові вектори розвитку компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин (c. 169 - 174)

Метою роботи є обґрунтування тенденцій, притаманних інституту праці та соціально-трудових відносин в умовах становлення нової економіки, їх впливу на компенсаційну політику та визначення основних напрямів розвитку компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин. Аналіз сучасних тенденцій, що відбуваються в економіці та суспільстві, показав, що під їх впливом змінюються характер і зміст праці, відбувається трансформація соціально-трудових відносин: зростає інноваційна компонента, гнучкість, інтелектуалізація, автоматизація та комп’ютеризація праці, посилюється індивідуалізація соціально-трудових відносин, відбувається розширення простору для ініціативної й творчої праці, акценти зміщуються з управління людськими ресурсами на управління талантами. Встановлено, що трансформації, притаманні інституту праці та соціально-трудових відносин, диктують необхідність залучення та утримання компетентних, талановитих, інноваційно орієнтованих працівників, формування в них соціально відповідального ставлення до праці та її результатів, що обумовлює зміну політики винагородження працівників. Обґрунтовано нові напрями розвитку політики винагородження персоналу, які полягають у зміщенні акцентів з виконання зобов’язань і надання гарантій відповідно до трудового законодавства та колективних угод на ринкові, інноваційні й соціальні компоненти, запровадження індивідуалізованих умов оплати праці та надання найманим працівникам повноцінних, збалансованих за структурою та розміром виплат компенсаційних пакетів.

Стаття написана українською мовою


Внукова Н. М., Малишко Є. О.
Оптимізаційний план упровадження пенсійного проекту суб’єктом підприємництва (c. 175 - 179)

Стаття присвячена вибору фінансових стратегій недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємництва. Розглянуто можливість впровадження пенсійного проекту недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємництва та сформовано умови оптимального плану. Запропоновано варіативність оптимальних планів пенсійних вкладів суб’єктом підприємництва у суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення. Розглянуто можливість накопичення пенсійних внесків у суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення з метою досягнення оптимального плану накопичення. Встановлено, що результатом впровадження суб’єктами підприємництва оптимізаційного плану пенсійного проекту є прибуток, що отримується від інвестування коштів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Данилевич Н. С.
Професійні стандарти в Україні: термінологічне забезпечення та особливості розвитку (c. 156 - 160)

Статтю присвячено аналізу правових факторів якості професійних стандартів в Україні. Розуміння актуальності розробки якісних професійних стандартів випливає з необхідності встановлення рівноваги в структурі попиту та пропозиції на ринку праці. Водночас для їх імплементації та використання доцільним є компетентнісний підхід в освіті, який дозволить швидко реагувати на потреби ринку праці та його вимоги. Не менш відповідальними за якість профстандартів, порівняно з навчальними закладами, є органи державної влади, у тому числі законодавча влада. Тому в статті проаналізовано правові фактори якості професійних стандартів в Україні, а саме: структура та елементи професійних стандартів; наявність протиріч у нормативно-правовій базі щодо професійних стандартів. Для визначення проблемних питань було розглянуто ряд нормативно-правових документів, які об’єднує зв’язок з результатами професійно-технічної освіти, тобто їх відповідність вимогам роботодавців. Однак в них відсутнє однакове та вірне розуміння орієнтирів освітнього процесу та його результатів всіма соціальними партнерами. Таким чином, ефективне використання професійних стандартів вимагає: по-перше, розробки нормативно-правового документа, що забезпечив би однозначність у сфері їх розробки та імплементації в освітній процес; по-друге, приведення всіх інших правових документів, пов’язаних з ними, до єдиного підходу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Гайдар О. Є.
Основні тенденції зайнятості в умовах глобалізації (c. 121 - 126)

Метою статті є аналіз змін у системі зайнятості населення під впливом глобальних процесів: збагачення і розщеплення соціально-трудових відносин, інтелектуалізація, прекаризація, поширення позикових і гнучких форм зайнятості, визначення перспектив розвитку нестандартних форм зайнятості та шляхів подальшої трансформації соціально-трудових відносин. Проаналізовано вплив нових форм зайнятості на ефективність соціально-трудових відносин. Розглянуто негативні ефекти розщеплення трудових відносин, які в першу чергу позначаються на становищі найманого працівника. Проведено дослідження ефективності використання гнучких форм зайнятості в умовах економічної кризи. Як основні напрями розбудови нової соціальної моделі зайнятості в Україні запропоновано: підвищення рівня освіти населення, удосконалення законодавчого регулювання сфери зайнятості, поєднання гнучкої політики на ринку праці з високим ступенем соціальної захищеності.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Безверхий К. В.
Звітність про результати соціальної діяльності підприємства (c. 165 - 174)

Метою статті є розробка звітності про результати соціальної діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети охарактеризовано міжнародні моделі соціального звітування у світі; розроблено Звіт про результати соціальної діяльності підприємства. Методи аналізу, синтезу та історико-еволюційний метод використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання звітності про результати соціальної діяльності підприємства. Внесені пропозиції будуть корисними для вчених, які займаються питанням соціального звітування, державних органів, які займаються регулюванням соціальної звітності та побудовою концепції її подальшого розвитку, а також усіх зацікавлених особах. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність у частині розробки форми Звіту про результати соціальної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Кісь О. П.
Проблеми інформаційного забезпечення профорієнтаційних процесів в Україні з прикладами в галузі туризму (c. 181 - 189)

Метою статті є дослідження проблеми структурних диспропорцій на ринку праці України з точки зори інформаційного забезпечення процесів професійної орієнтації населення та визначення шляхів подолання цієї проблеми. Саме цей аспект проблеми є найменш дослідженим у вітчизняній науковій літературі. Виявлено, що існують суттєві складнощі з доступом до публічних документів, таких як Класифікатор професій та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, які мають забезпечувати суспільство інформацією, необхідною для планування кар’єри. Крім того, підраховано, що забезпеченість професійних назв робіт кваліфікаційними характеристиками складає не більше 50%, і бракує переважно кваліфікаційних характеристик професій, які вимагають високого рівня освіти. Обґрунтовується необхідність урахування досвіду США в створенні національної електронної онлайнової бази даних професій O*NET. Стаття орієнтована на фахівців у сфері взаємодії ринків праці та освіти, у сфері профорієнтаційних процесів. Також фахівцям у галузі туризму можуть бути корисні наведені в роботі приклади.

Стаття написана українською мовою


Васьківська К. В., Данилюк О. І.
Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні (c. 190 - 194)

У статті виділено переваги накопичувальної пенсійної системи, зокрема, диференціацію розмірів пенсій залежно від заробітної плати та ефективності використання пенсійних накопичень. Відмічено, що при запровадженні другого рівня та вдосконаленні функціонування третього рівня слід звернути увагу на великий розмір адміністративних видатків в Україні, а зниження адміністративних витрат, тобто підвищення стійкості накопичувальної складової пенсійної системи, може бути досягнуто за рахунок зменшення винагороди суб’єктам інституційної інфраструктури. Наголошено, що запровадження пенсійної системи з умовно-накопичувальними рахунками доцільно розпочати паралельно з обов’язковою накопичувальною складовою. Підкреслено невідповідність реформованої пенсійної системи критеріям стійкості, прийнятності за витратами та справедливості і часткову невідповідність критеріям достатності, надійності, передбачуваності, що призводить до збільшення дефіциту ПФУ та необґрунтованості визначення розміру пенсій. Стверджено, що досягнути належного коефіцієнта заміщення в межах 60–70%, який би гарантував майбутнім пенсіонерам достатній добробут, неможливо лише за допомогою розподільної системи. Тому серед пріоритетних завдань розподільної складової має бути відповідальність за забезпечення майбутніх доходів. Формування ефективної обов’язкової накопичувальної системи повинно доповнюватися належними гарантіями з боку держави і раціональною політикою адміністрування, щоб не допустити надмірної частки управлінських витрат.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Фурсова Н. А.
Проблеми формування соціальної політики та забезпечення соціальної безпеки держави (c. 164 - 172)

Метою статті є дослідження сучасних особливостей соціальної політики та забезпечення соціальної безпеки України. Визначено етапи формування основних нормативно-правових актів щодо становлення соціальної політики. Проведено економіко-статистичний аналіз стану соціального захисту населення в Україні та встановлено, що інститут соціального захисту не забезпечує державних гарантій на мінімальному рівні щодо гідного існування населення. Виокремлено основні загрози соціальній безпеці за її складовими для нівелювання їх впливу на існування особистості, суспільства і держави. Визначено основні джерела фінансування соціальної сфери в Україні та в окремих країнах ЄС. Запропоновано концептуальний підхід щодо інформаційного забезпечення вибору пріоритетних цілей та заходів соціальної політики і визначення стану соціальної безпеки держави. Подальші дослідження в даному напрямі мають орієнтуватися на забезпечення якісних та ефективних управлінських рішень на державному рівні для згладжування міжрегіональних диференціацій та існуючих соціальних проблем.

Стаття написана українською мовою


Шевченко В. А.
Соціально-економічні засади фінансування вітчизняних підприємств сфери медичних послуг (c. 173 - 178)

Метою статті є дослідження соціально-економічного стану вітчизняної системи охорони здоров’я для формування напрямів удосконалення діяльності медичних закладів в умовах інноваційного розвитку. Досліджено основні показники стану здоров’я населення України, показники первинної захворюваності, організаційного забезпечення вітчизняної системи охорони здоров’я. Обґрунтовано трикомпонентне поняття ефективності діяльності медичних установ, виділено завдання формування інноваційної вітчизняної системи охорони здоров’я та принципи організації системи охорони здоров’я в Україні. Практичне значення статті полягає в дослідженні розподілу загальних витрат на охорону здоров’я в Україні за джерелами фінансування, структури споживання фінансових коштів системою охорони здоров’я та динаміки структури коштів за функціями. Перспективою подальших досліджень є розробка напрямів удосконалення діяльності медичних закладів в умовах інноваційного розвитку на підставі оцінки соціально-економічного стану вітчизняної системи охорони здоров’я.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Тульчинська С. О., Кириченко С. О.
Фундаментальні основи дослідження соціальної інфраструктури у контексті когнітивно-мережевої парадигми (c. 184 - 189)

Метою статті є визначення підходів до вивчення соціальної інфраструктури як системи з використанням когнітивно-мережевої парадигми. Для вирішення поставленої мети сформульовані такі завдання: обґрунтування і визначення парадигми даного дослідження; особливостей, властивих соціальній інфраструктурі, загальних і специфічних ознак системи, зовнішніх факторів та їхнього впливу на соціальну інфраструктуру. Дослідження базуються на когнітивно-мережевий парадигмі, що, своєю чергою, дало можливість дійти висновків, що соціальна інфраструктура повинна розглядатися як система, виконання основних функцій якої пов’язане із забезпеченням життєдіяльності й формуванням умов для духовного, соціального, економічного, інтелектуального розвитку населення, а також діяльністю об’єктів, пов’язаних між собою відповідними відносинами різної складності та ступеня взаємовпливу, з притаманними їй комплексністю, мультіелементністю і структурою. Обґрунтовано, що сукупність виділених підсистем соціальної інфраструктури створює її цілісність і єдність, перебуваючи в постійних взаєминах між собою. Доведено, що підсистеми, об’єднані в єдину цілісність, мають властивості, непорівнянні з властивостями кожної з підсистем окремо. При цьому кожна підсистема може одночасно розглядатися і як єдине ціле.

Стаття написана російською мовою


Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я.
Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні (c. 190 - 194)

У статті розглянуто стан і проблеми фінансування закладів охорони здоров’я, проведено аналіз фінансових витрати з бюджету на систему охорони здоров’я в Україні протягом 2010–2014 рр. Визначено основні джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я та напрямки їх використання. Зазначено, що головним напрямком державної політики вдосконалення організації охорони здоров’я стає забезпечення її цілісності за рахунок єдиних підходів до планування, основою якого повинні стати цільові програми розвитку охорони здоров’я. Визначено, що найбільш важливою й актуальною проблемою для України є ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмежених бюджетних ресурсів. З огляду на це, першочерговим завданням є реформування існуючої системи державного фінансового контролю як засобу підвищення ефективності державного управління.

Стаття написана українською мовою


Свинчук А. А.
Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства (c. 195 - 200)

Незважаючи на активізацію останніми роками соціального підприємництва, існує значне коло питань, пов’язаних з діяльністю соціальних підприємств, що і досі залишаються практично недослідженими. Наприклад, питання класифікації та управління соціальними підприємствами. У даній статті запропонована авторська класифікація соціальних підприємств за ступенем фінансової незалежності (частково самоокупне, самоокупне та прибуткове), оскільки переважна більшість СП не є фінансово незалежними і шукають можливості залучати кошти від благодійних організацій чи корпорацій та орієнтовані на покриття збитків. Специфічною і водночас ключовою проблемою у сфері управління соціальним підприємством є врахування двоїстості його цілеспрямування, а саме – встановлення балансу між досягненням соціальних та бізнес-цілей. Тому процес гармонізації соціальних та бізнес-цілей запропоновано здійснювати відповідно до типу соціального підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Бріль М. С., Пивавар І. В.
Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти (c. 208 - 213)

Стаття присвячена дослідженню особливостей прояву безробіття в Україні. Розглянуті основні види безробіття, які представлені класифікаційними групами, що охоплюють декілька їх різновидів. Акцентовано увагу на головній проблемі для країни – зростання безробіття серед молоді як жіночої, так і чоловічої статі у віці до 35 років. Показано проблему збільшення навантаження зареєстрованих безробітних на вільні робочі місця і зменшення потреби роботодавців у робочій силі. Визначено масштаби безробіття серед різних вікових груп економічно активного населення в умовах кризового стану економіки в Україні. Обґрунтовано основні складові базового, оптимістичного та песимістичного сценаріїв розвитку виробництва як передумови підвищення зайнятості економічно активного населення, у тому числі молоді. Запропоновано створити державний комітет з працевлаштування молоді.

Стаття написана українською мовою


Щетініна Л. В., Рудакова С. Г.
Проект Трудового кодексу: бажані зміни та обґрунтування їх необхідності (c. 214 - 220)

У статті проаналізовано положення проекту Трудового кодексу та систематизовано рекомендації з його вдосконалення, які умовно розподілено на три групи: положення проекту Трудового кодексу, що не враховують принципові засади наук про людину; положення проекту Трудового кодексу, що суперечать необхідності соціального діалогу та можуть спричинити суттєве обмеження прав працівників; положення проекту Трудового кодексу, які можуть зумовити неоднозначність їх трактування, а отже, перешкоджати балансу інтересів у соціально-трудових відносинах. Крім того, запропоновані зміни (рекомендації) поєднуються із коментарями щодо наслідків, якщо їх не буде враховано в остаточній редакції Кодексу. Як наслідок, розроблено пропозиції щодо внесення змін до проекту Трудового кодексу, які зможуть: забезпечити фаховий підхід до формулювання положень Кодексу; сформувати необхідний рівень захисту прав працівників, гідні для них умови праці; зменшити ризик виникнення правових колізій внаслідок неоднозначності тлумачення норм проекту Трудового кодексу.

Стаття написана українською мовою


Тулай О. І.
Фінансові засади соціального захисту безробітних (c. 221 - 226)

У статті актуалізовано проблему державного соціального захисту безробітних осіб. Простежено еволюцію наукових підходів щодо ринку праці, з’ясовано тенденції зайнятості в сучасних українських реаліях і сформульовано основні чинники формування безробіття. Сконцентровано увагу на фінансових аспектах питання соціального захисту громадян у разі настання безробіття та досліджено механізм загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Окреслено мету, завдання і пріоритети системи соціального страхування на випадок безробіття. Охарактеризовано інституції, які забезпечують функціонування цієї системи в Україні. Розкрито особливості формування та використання коштів бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Виокремлено фактори, які негативно впливають на здатність останнього виконувати свої зобов’язання. Визначено заходи щодо оптимізації витрат Фонду на випадок безробіття та наголошено на необхідності врахування потреб ринку праці й індивідуальних властивостей людини у процесі їх здійснення.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. М., Геращенко І. М.
Методичний інструментарій узгодження рівнів конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємства на ринку праці (c. 227 - 233)

Обґрунтовано доцільність використання методичного інструментарію з метою узгодження рівнів конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємств на ринку праці на засадах теорії нечіткої логіки. Використовуючи методологічний апарат теорії нечітких множин, побудовано графіки функцій належності термів лінгвістичних змінних «рівень конкурентоспроможності людських ресурсів на ринку праці», «рівень конкурентоспроможності підприємства на ринку праці» й «ступінь узгодженості рівнів конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємства на ринку праці» за результатами обробки думок експертів, а також визначено відповідні функції приналежності та їх інтервали. Сформовано базу правил для визначення ступеня узгодження рівнів конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємства на ринку праці із зазначенням характеристики вимог суб’єктів один до одного. Запропонований методичний інструментарій дає можливість шляхом ідентифікації розрахункового показника з відповідними аналітичними інтерпретаціями визначити фактичний ступінь узгодження, що виступає основою для розробки заходів з підтримки та забезпечення узгодження рівнів конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємств на ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Рибалко Л. П.
Ретроспективний аналіз складових трудового потенціалу українського суспільства (c. 234 - 240)

Метою статті є дослідження тенденцій розвитку трудового потенціалу українського суспільства на основі комплексної оцінки його ключових компонентів. Завдання статті полягають в узагальненні теоретико-методичних підходів щодо управління розвитком трудового потенціалу національного господарства, регіону, галузі в умовах політичної та економічної кризи; у виявленні напрямів удосконалення системи управління трудовим потенціалом на основі ретроспективного аналізу його складових. Використано пошуковий та аналітичний методи – для отримання інформації, статистичний метод – для обробки даних, графічний – для відображення економічних залежностей факторів впливу на трудовий потенціал українського суспільства та виявлення можливостей більш повного його використання. Проведено аналіз ключових складових трудового потенціалу українського суспільства в динаміці за період 2000–2014 рр. Обґрунтовано і запропоновано науково-практичні рекомендації для дослідження особливостей формування трудового потенціалу за системою «освіта – наука – бізнес/держава – виробництво/послуга».

Стаття написана українською мовою


Березюк С. В., Колесов О. С.
Особливості формування соціальних стандартів у контексті споживчих витрат в Україні (c. 241 - 247)

Метою статті є узагальнення та аналіз сутності та значення таких економічних категорій, як «споживчий кошик», «прожитковий мінімум», «мінімальна заробітна плата». Охарактеризовано особливості формування рівнів зазначених показників в Україні та інших країнах світу. Проведено ретроспективне дослідження структури та динаміки споживчого кошику українських громадян, акцентовано на необхідності приведення його до реальних фізіологічних потреб людини. Наведено основні нормативні акти, спрямовані на забезпечення нормального існування людини та її розвиток. Зазначено основні підходи до визначення мінімальної заробітної плати та здійснено аналіз механізму встановлення та регулювання соціальних стандартів в окремих країнах Європи та світу. Встановлено, що в Україні існує проблема невідповідності між темпами інфляції та темпами підвищення гарантованого мінімуму оплати праці, що потребує негайного вирішення на загальнодержавному рівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Скриньковський Р. М., Костюк Н. Р., Семчук Ж. В., Коропецький О. О.
Діагностика політики керівництва у сферах якості, соціальної відповідальності, інформаційної безпеки й охорони праці та механізм забезпечення гідної праці на підприємстві (c. 131 - 137)

У статті розкрито сутність поняття «діагностика політики керівництва у сферах якості, соціальної відповідальності, інформаційної безпеки та охорони праці на підприємстві». Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами діагностики політики керівництва у згаданих сферах є: 1) інтегральний індикатор якості на підприємстві; 2) інтегральний індикатор соціальної відповідальності на підприємстві; 3) інтегральний індикатор інформаційної безпеки на підприємстві; 4) інтегральний індикатор охорони праці на підприємстві. Запропоновано концепцію та інструментарій механізму забезпечення гідної праці на підприємстві, який являє собою комплекс складових, принципів та напрямків забезпечення процесу в аспекті концепції гідної праці, запропонованої МОП внаслідок взаємодії керуючої та керованої підсистем підприємства під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Назарова Г. В., Касьмін Д. С.
Особливості функціонування ринку праці молоді в інституціональному середовищі (c. 131 - 137)

Метою статті є дослідження теоретичних передумов функціонування ринку праці молоді в інституціональному середовищі та виокремлення на їх основі складових інституціональної структури зазначеного ринку. Проаналізовано основні підходи до формування складових та інфраструктури ринку праці молоді, оскільки за своєю сутністю більшість елементів інфраструктури водночас виступають і як суб’єкти самого ринку праці, і як об’єкти, що забезпечують його функціонування. Обґрунтовано, що ринок праці молоді слід розглядати з точки зору інституціоналізму, адже соціально-економічні відносини, які відбуваються на ринку праці молоді, спираються на прихований фундамент контрактних відносин. Наведено теоретичні напрацювання авторів щодо інституціональної структури ринку праці молоді. До складових структури запропоновано віднести такі: суб’єкти ринку праці молоді, система державних і недержавних інститутів, а також неформальні інститути. Розвиток державних і недержавних інститутів вплине на зниження прихованого безробіття серед молоді, а державна політика на ринку праці і, зокрема, ринку праці молоді стимулюватиме процес прискореного становлення формальних недержавних інститутів.

Стаття написана українською мовою


Гончарова С. Ю., Гончаров А. Б.
Соціальна концепція гарантованого (базового) доходу населення (c. 138 - 142)

Стаття присвячена теоретичним і практичним питанням розвитку соціальної концепції гарантованого (базового) доходу населення. Досліджено основні підходи щодо визначення поняття мінімального та базового доходу. Узагальнено та уточнено думки різних авторів щодо визначення безумовного, або гарантованого базового, доходу як соціальної концепції, згідно з якою кожному члену суспільства регулярно надається певна фіксована виплата, що фінансується державою (або іншим інститутом) для усіх без винятку, незалежно від рівня доходу, соціального статусу, наявності або відсутності роботи та бажання працювати. Проаналізовано проблеми зайнятості та безробіття, формування доходів та розшарування населення, обґрунтування соціальних стандартів та нормативів тощо. Розглянуто зарубіжний досвід реалізації пілотних програм введення безумовного базового доходу. Визначено переваги, недоліки та умови реалізації соціальної концепції гарантованого доходу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Тулай О. І.
Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності: практика і проблематика (c. 132 - 138)

У статті висвітлено сучасні тенденції та проблеми функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Наголошено, що необхідною умовою економічного зростання держави є стабільне збільшення людей працездатного віку. Окреслено сутнісні аспекти тимчасової втрати працездатності та визначено чинники, які на неї впливають. Особливу увагу приділено питанню надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка призначається на підставі листка непрацездатності. Запропоновано впровадити систему електронних медичних карт, яка дасть змогу максимально чітко зафіксувати момент тимчасової втрати працездатності, підвищити оперативність і достовірність медичної інформації, забезпечити доступність до останньої одночасно кільком лікарям, а в результаті – сприятиме підвищенню якості надання медичних послуг громадянам. Проаналізовано динаміку доходів та видатків бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Наголошено на необхідності посилення страхової природи Фонду. Зроблено висновок, що розвиток цього виду соціального страхування сприятиме розширенню відновлення кількісних та якісних характеристик відтворення людського потенціалу країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Семенченко А. В.
Методичний підхід щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості (c. 137 - 141)

Мета статті полягає в розробці практичних рекомендацій щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості, що засновані на врахуванні гнучкого графіку робочого часу та нетрадиційної системи отримання доходів, з використанням лінійних оптимізаційних моделей. Автор пропонує на прикладі певної соціально-демографічної групи населення запропонувати та показати, як саме можна оптимізувати рівень доходів. Так, наприклад, ринок фріланс-послуг у даний час вже досить розвинений у Західній Європі та США і стрімко розвивається в країнах СНД, залучаючи все нових учасників як з боку виконавців, що пропонують свої послуги, так і з боку приватних осіб і організацій, готових до співпраці на віддаленій основі. Розроблено методичний підхід щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості. Лише звернення уваги на аналіз доходів та витрат домогосподарствами власноруч дозволить в даний час заощадити та оптимізувати кошти. Звичайно, якщо використовувати при цьому певні економіко-математичні методи, можна досягти найбільшого успіху в оптимізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Оганезова А. В.
Напрями державного регулювання збереження здоров'я працюючого населення в Україні (c. 236 - 242)

У статті за допомогою причинно-наслідкового аналізу (діаграми Ісікави) запропоновано вирішення проблеми здоров'я працюючого населення в Україні. Виявлено основні чинники, що спричиняють погіршення здоров’я робочої сили: посилення нестабільності у сфері занятості, збільшення масштабів прекаризації; відсутність безпечних і здорових умов праці; соціальна безвідповідальність роботодавців; відсутність дієвих медико-профілактичних заходів; низький рівень мотивації працівників щодо збереження здоров'я. Обґрунтовано, що фактори, які нівелюють виявлені проблеми, носять комплексний характер і знаходяться у сфері регулювання різних економічних суб’єктів – держави, бізнесу, працівника. Однак основні інструменти впливу – у сфері державної політики. Структурування причин дозволило автору виділити стратегічні напрями державного регулювання у сфері здоров'я працюючих, які носять фінансовий та інституціональний характер.

Стаття написана українською мовою


Мащенко М. А., Пономаренко О. О.
Оцінка ефективності найманої праці на макро- і мікроекономічному рівнях (c. 243 - 249)

Метою статті є дослідження проблеми підвищення ефективності праці. Розглянуто існуючі фактори впливу на ефективність праці за рівнями управління (особистісний, підрозділу, колективний та державний). Запропоновано класифікацію факторів впливу на ефективність праці на підприємстві за наведеними рівнями. Зазначено, що існуюча система показників оцінює вплив факторів на ефективність праці фрагментарно та включає недостатню кількість показників. На основі методу експертних оцінок запропоновано систему показників, яка враховує вплив факторів, що діють на рівнях: державному, колективному, підрозділу та особистісному. Використання вдосконаленої системи показників для оцінки ефективності праці дозволить підвищити рівень управління економічними процесами на підприємстві. Визначено пропорції розподілу прибутку між споживаною частиною чистого прибутку, що спрямовується на матеріальне стимулювання та соціальний розвиток персоналу відповідно у плановому та базовому періодах, та капіталізованою частиною чистого прибутку, що використовується на інвестиційний розвиток у зазначених періодах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Кожухова Т. В.
Пріоритетні заходи у сфері ліквідації злиденності як необхідної умови сталого розвитку (c. 191 - 195)

У статті розглянуто причини злиденності в найменш розвинутих країнах (НРК). Обґрунтовано пріоритетні заходи щодо ліквідації злиденності, що включають збільшення продуктивності сільського господарства, доступ до водопостачання, санітарії та гігієни, покращення охорони здоров'я та соціального захисту, забезпечення освіти, покращення стану навколишнього середовища. Визначено, що здійснення цих заходів дозволить збільшити доходи сільського населення, покращити здоров’я людей, підвищити рівень життя, збільшити його тривалість, підвищити працездатність, скоротити нерівність, розширити права і можливості кожної людини, а отже, ліквідувати злиденність. Відзначено, що пріоритетні заходи потребують значної національної державної фінансової підтримки. Поряд з національним державним фінансуванням базових потреб населення НРК необхідним є також міжнародне фінансування, що відіграє важливу роль в активізації спільних зусиль щодо досягнення сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Линник О. І., Коробка Ю. А., Бондаренко О. М.
Побудова ефективної системи мотивації праці, її оплати та обліку в аграрному секторі (c. 138 - 143)

Метою статті є дослідження та побудова ефективної системи мотивації, її оплати та обліку в аграрному секторі економіки. Проаналізовано кількість зайнятого населення в сільському господарстві, існуючу мотивацію праці та її облік на аграрних підприємствах. Також проаналізовано розмір заробітної плати працівників, що зайняті в різних галузях виробництва. Обґрунтовано актуальність розвитку та вдосконалення мотиваційної системи оплати праці та її ефективного обліку. Виділено основні чинники, що є найважливішими при створенні ефективної мотиваційної системи на підприємстві, а також основні форми оплати праці, які б задовольнили потреби та інтереси працівників, що зайняті в сільському господарстві. Наголошено, що впровадження погодинної оплати праці на аграрних підприємствах дало б змогу підвищити заробіток і привернути більше найманих працівників. Запропоновано шляхи вирішення існуючих проблем мотивації праці, обліку та їхнє вдосконалення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Басанська Н. В., Смутчак З. В.
Проблеми вимушеної міграції населення: правовий аспект (c. 178 - 183)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей правового регулювання внутрішньо переміщених осіб, виявленні обставин, що сприяють виникненню цього явища. Висвітлено існуючі проблеми забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні та перспективи вдосконалення законодавства щодо регулювання та забезпечення правого статусу цих осіб. Виокремлено дієві положення з національного законодавства щодо правового забезпечення статусу осіб, які вимушені покинути своє місце постійного проживання. Проаналізовано внутрішньорегіональну та міжрегіональну міграцію населення України в роки її державної незалежності з 1991р. Виявлено низку проблем у сфері забезпечення прав і свобод вимушених переселенців в Україні, їх працевлаштування та адаптації, запропоновано шляхи щодо їх подолання. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі стосуються заходів державної міграційної політики України з упорядкування міграційного простору та регулювання міграційного руху населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Краснонос К. В.
Нелегальна зайнятість населення в Україні: що ще треба зробити для її подолання? (c. 208 - 212)

У статті наведено наслідки поширення нелегальної зайнятості в Україні, які класифіковано за рівнями управляння – міжнародний, макрорівень, мезорівень, мікрорівень та особистісний рівень, а також суспільними інститутами – державна служба зайнятості, система загальнообов’язкового соціального страхування, система пенсійного забезпечення, судова система, профспілкові організації тощо. Проаналізовано законодавчі документи на предмет сприяння виведенню з тіньової зайнятості населення та легалізації заробітної плати. Визначено, що роботодавці, які сприяють нелегальній зайнятості, можуть бути притягнені до адміністративної, кримінальної відповідальності та штрафних санкцій. Але попри наявні демотиватори нелегальної зайнятості в національному законодавстві, її обсяг залишається значним. Тому вважаємо необхідними такі заходи: інформування громадян щодо законодавчо закріпленої відповідальності за нелегальну зайнятість, активізація органів державного нагляду та контролю за порушеннями трудового законодавства та робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Корепанов О. С., Прус Ю. І., Чала Т. Г.
Короткострокове прогнозування пропозиції робочої сили на ринку праці України (c. 216 - 222)

Мета статті полягає в розробці короткострокового прогнозу пропозиції робочої сили на ринку праці України. Розглянуто основні методи прогнозування розвитку соціально-економічних процесів, переваги та недоліки їх використання. Розкрито сутність концепції недовикористання робочої сили, яка, відповідно до оновлених міжнародних стандартів у галузі статистики праці, замінила концепцію економічної активності. У результаті дослідження обґрунтовано доцільність застосування методу Singular Spectrum Analysis (SSA) для аналізу та прогнозу часових рядів соціально-економічних показників, розроблено алгоритм застосування цього методу. На базі офіційних статистичних щомісячних даних щодо кількості зареєстрованих безробітних за період із січня 2007 р. по березень 2017 р., застосувавши програмний пакет Caterpillar SSА, розроблено прогноз зазначеного показника з початку 2016 р. до кінця 2018 р. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка прогнозу попиту на робочу силу з метою вдосконалення державної політики щодо збалансування попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Колесов О. С., Березюк С. В.
Соціальні та споживчі стандарти та гарантії в Україні: сучасні структурно-динамічні характеристики (c. 223 - 228)

У статті здійснено спробу узагальнити теоретичні підходи до соціальних гарантій та стандартів як економічних категорій. Наведено класифікацію соціальних гарантій. Розглянуто динамічні параметри розвитку соціальних і споживчих стандартів, прийнятих в Україні. Проведено оцінку реального рівня бідності згідно із системою критеріїв. Вказано на недосконалість методики оцінки бідності, прийнятої Міністерством соціальної політики України, суперечливість окремих її показників. Установлено структурні характеристики доходів населення. Здійснено аналіз відповідності існуючих соціальних гарантій реальному їх значенню в сучасних економічних умовах. Виявлено тенденції зниження добробуту населення, що призвело до падіння споживчого попиту та звуження внутрішнього ринку товарів та послуг. Вказано на необхідності вжиття заходів щодо стимулювання малого бізнесу, подолання корупції, дерегуляції економіки.

Стаття написана українською мовою


Гончарук С. М., Романів Є. М., Приймак С. В.
Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров’я (c. 229 - 234)

Цілями статті є: визначення теоретико-методологічних засад фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я; розкриття поняття та сутності цільових бюджетних програм у системі охорони здоров’я; здійснення критичного аналізу діючої практики використання результативних показників виконання цільових бюджетних програм; удосконалення методики прийняття управлінських рішень в ході реалізації цільових бюджетних програм; визначення шляхів підвищення дієвості та ефективності цільових бюджетних програм у системі охорони здоров’я. Для розбудови галузі охорони здоров’я необхідно також визначити порядок і механізми пріоритетного фінансування, кадрового та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я. Необхідна державна підтримка та регулювання адекватного фінансування програм медичної допомоги з метою досягнення однакової доступності в різних регіонах України. Важливим є також визначення особливостей цільових програм у галузі охорони здоров’я, які сприятимуть власне процесу управління ними.

Стаття написана українською мовою


Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Юрченко А. Ю.
Соціально-економічні проблеми залучення людей з інвалідністю до трудової діяльності в Україні (c. 235 - 239)

У статті досліджено та проаналізовано соціально-економічні проблеми громадян з інвалідністю в Україні, визначено причини труднощів з працевлаштуванням цієї категорії населення та недоліки законодавчої бази щодо забезпечення прав осіб з обмеженими можливостями. На базі дослідження потреб осіб з інвалідністю та статистичної інформації обґрунтовано актуальність даної теми. Запропоновано методи та шляхи вирішення виявлених проблем. Аналіз статистичної інформації та чинного законодавства дав можливість виявити потенціал підвищення якості життя осіб з інвалідністю та забезпечення їх соціально-економічної ідентичності. Доведено та обґрунтовано необхідність залучення осіб з інвалідністю до громадського та трудового життя. Перспектива подальших досліджень пов’язана із проведенням соціологічних досліджень щодо дотримання суспільством правових засад Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Крутова А. С., Нестеренко О. О.
Модель соціальної відповідальності суб’єктів державного сектора економіки (c. 142 - 148)

Метою статті є розробка концептуальної моделі соціальної відповідальності суб’єктів державного сектора економіки та розроблення напрямів її підвищення. Визначено, що соціальна відповідальність держави та суб’єктів державного сектора економіки, як розпорядників бюджетних коштів, полягає у визначенні та зближенні позицій щодо досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу. Розроблено концептуальну модель соціально відповідальної держави, де функції модератора дотримання принципів соціальної відповідальності всіх рівнів суспільно-економічних відносин покладається на державний сектор економіки. Обґрунтовано, що основним інструментом створення соціальної держави є проведення аудиту соціальної відповідальності, а основною інформаційною базою для контролю рівня соціальної відповідальності визнано інтегровані звіти компаній. Для поширення ідей інтегрованої звітності запропоновано створити «Єдиний портал інтегрованої звітності підприємств та організацій України».

Стаття написана українською мовою


Мельник О. Г.
Освіта як фактор економічної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями (c. 148 - 154)

У статті визначено місце вищої професійної освіти в системі факторів економічної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями. Автором проаналізовано параметри і структуру надання освітніх послуг інвалідам та показники їх працевлаштування. Наголос зроблено на визначенні напрямів удосконалення підходів до державного регулювання процесів соціалізації осіб з інвалідністю. Проаналізовано поточний стан включення інвалідів у систему освіти та показники працевлаштування випускників вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації; визначено вектори вдосконалення державного регулювання процесів економічної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Фаріон М. М.
Нерівномірність розподілу доходів населення України (c. 159 - 165)

Нерівномірний розподіл ресурсів серед населення України пов’язаний з впливом як політичних, так і економічних причин і чинників. Диференціація доходів населення посилюється також і через надмірну тінізацію економіки. У статті розглянуто основні підходи щодо розподілу доходів населення України за децильними групами, враховуючи ряд факторів, які впливають на їх формування. Основним показником були обрані статистичні дані щодо розподілу всього населення України на окремі категорії за рівним дохідної частини, включаючи всі види доходів – заробітну плату, прибуток та змішаний дохід, доходи від власності, соціальну допомогу, а також трансферти. Проаналізовано причини зменшення доходів населення та появи нового терміна в економіці країни «раптова бідність». Зроблено висновок щодо прогнозованого вдосконалення економічного стану країни, що суттєво вплине на врівноваження доходів населення.

Стаття написана українською мовою


Котляревська К. Ю.
Типологія трудової дискримінації в процесі найму персоналу підприємства (c. 166 - 170)

Мета статті полягає в дослідженні соціальної нерівності, яка виникає при наймі персоналу на українських підприємствах. Розглянуто поняття трудової дискримінації, її види, стан соціальної нерівності на вітчизняному ринку праці. У результаті дослідження дістала подальшого розвитку типологія дискримінації у процесі найму персоналу, яка включає такі ознаки: ступінь відкритості, спосіб реалізації, масштаби поширення, періодичність прояву, фізіологічні, соціальні та суспільні особливості. Виявлено прояв цих видів дискримінації. Зазначена важливість внесення змін у діюче законодавство, які зможуть суттєво покращити становище з дискримінацією в країні на рівні підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2017

Тимошенко О. В.
Міграційна криза в Україні: оцінка основних тенденцій та наслідків (c. 159 - 166)

У статті охарактеризовано сучасний стан міжнародних міграційних процесів за 1991–2016 рр., виділено основні «хвилі» міграції робочої сили за роки незалежності України, виокремлено основні позитивні та негативні риси міграції, оцінено її вплив на соціально-економічну безпеку національної економіки. Проаналізовано основні показники міграційного руху населення за регіонами України, розроблено пріоритетні напрями поліпшення міграційної політики. На основі статистичних даних доведено, що в Україні найбільш гостро стоїть небезпека, пов’язана із еміграцією трудового потенціалу нації. Оцінюючі основні показники міграційного руху населення за регіонами України, зроблено висновок про диспропорційність їх соціально-економічного розвитку, яка продовжує зростати протягом аналізованого періоду, що дозволяє характеризувати державну регіональну політику в цій сфері недостатньо ефективною. Отже, без належного втручання центральних органів законодавчої та виконавчої влади кожної країни ринкові механізми протидії неврегульованій трудовій міграції самі по собі не в змозі запобігти територіальним відмінностям розвитку країн.

Стаття написана українською мовою


Пчелянська Г. О.
Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки (c. 167 - 172)

Цілями статті є вивчення причин виникнення бідності, її негативних проявів, виявлення наслідків бідності та визначення їх впливу на продовольчу безпеку, а також пошук шляхів її подолання. Визначено, що структурними причинами бідності вважаються загальні макроекономічні та політичні умови життя населення. Індивідуальний підхід передбачає, що на бідність людини впливають як суб’єктивні (сім’я, освіта, кваліфікація, наявність роботи чи її втрата), так і інституційні чинники. Автором охарактеризовано економічні, соціальні та політичні наслідки бідності та їх вплив на продовольчу безпеку. Проаналізовано вплив структурних факторів на рівень бідності в Україні. Досліджено рівень бідності в різних категоріях домогосподарств, а саме: в домогосподарствах у сільській та міській місцевостях, з дітьми та без. Доведено, що рівень бідності впливає на формування продовольчої безпеки домогосподарств. Запропоновані основні напрями подолання бідності та поліпшення формування продовольчої безпеки.

Стаття написана українською мовою


Кожем’якіна С. М., Мазуров С. А.
Методичні підходи до розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз (c. 173 - 177)

Метою даної статті є дослідження існуючих вітчизняних та іноземних методик моніторингу створення робочих місць в економіці, встановлення основних їх функцій, переваг і недоліків для обґрунтування нової інформаційної та аналітичної бази, що сприятиме формуванню єдиних підходів до аналізу, оцінювання та інтерпретації макроекономічних параметрів, що характеризують даний процес. Встановлено суперечності в процесі використання сучасної методики моніторингу створення нових робочих місць в Україні. За результатами дослідження визначено практично повну невідповідність цілей та завдань української методики стосовно її суті та змісту. Зарубіжна методика використовує різноманітні підходи та має набагато ширший інструментарій. Зроблено висновок, що існуюча в даний час система статистичної звітності не дозволяє проводити оцінку інтенсивності створення і ліквідації робочих місць в промисловості, що є недопустимим під час формування оновленої інноваційно-інвестиційної та соціально-економічної політики України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Цимбалюк С. О.
Науково-прикладні засади та інструментарій імплементації нових підходів до побудови єдиної тарифної сітки для оплати праці працівників бюджетної сфери (c. 210 - 217)

Метою роботи є розробка науково-прикладних засад та інструментарію імплементації нових тарифних умов оплати праці в практику оплати праці працівників бюджетної сфери. На основі визначених проблем політики оплати праці в бюджетній сфері окреслено напрями її реформування. Обґрунтовано важливість удосконалення тарифних умов оплати праці та розробки нових підходів до побудови єдиної тарифної сітки. Наведено науково-методичні рекомендації щодо оцінювання складності завдань і обов’язків та віднесення їх до кваліфікаційних груп з оплати праці. Запропоновано оцінювати складність завдань і обов’язків з використанням факторно-балового методу, що застосовується під час проектування основної заробітної плати з використанням грейдів. Визначено фактори оцінювання складності завдань і обов’язків за різними посадами та роботами у сфері освіти, науки та науково-технічної діяльності, розроблено описові рівні за визначеними факторами. Встановлено порядок віднесення посад і робіт до кваліфікаційних груп за результатами оцінювання складності завдань і обов’язків. Зроблено висновок, що використання розроблених науково-методичних рекомендацій дасть змогу забезпечити гідну оплату праці, об’єктивну диференціацію, транспарентність та індивідуалізацію заробітної плати.

Стаття написана українською мовою


Сибірцев В. В.
Протиріччя та проблеми сучасного розвитку національного ринку праці (c. 218 - 223)

Метою статті є узагальнення та систематизація протиріч та проблем сучасного розвитку національного ринку праці, а також визначення причин і передумов виникнення та закономірностей вирішення зазначених суперечностей. У складі передумов до виникнення проблем сучасного розвитку національного ринку праці виділено та охарактеризовано групи протиріч: відтворювальні, міжфазові, цільові, просторово-часові, територіально-галузеві. Доведено необхідність розробки та реалізації державної політики регулювання національного ринку праці, що визначала би довгострокові пріоритети дій держави у сферах інституціонального та інфраструктурного будівництва, освіти та культури, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Шаповалов В. В.
Дослідження структурних диспропорцій на ринку праці в Україні (c. 224 - 230)

Метою статті є дослідження структурних диспропорцій ринку праці України за допомогою структурно-динамічного аналізу. Використання структурно-динамічного аналізу дозволило визначити і довести наявність помірних структурних диспропорцій на ринку праці та виявити структурні й динамічні особливості функціонування ринку праці за сферами економічної діяльності на національному рівні. Проведений структурно-динамічний аналіз ринку праці дозволяє зробити висновок, що існують помірні диспропорції в зайнятості населення, які носять висхідний (наростаючий) характер. Ця тенденція характерна для усіх проаналізованих сфер економічної діяльності. Також було виявлено наявність прояву цих тенденцій для різних регіонів з різною мірою впливу, що дозволяє зробити висновок про необхідність проведення подальших досліджень з метою виявлення міри впливу цих процесів на розвиток ринку праці України в цілому.

Стаття написана українською мовою


Чакалова К. О.
Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці (c. 231 - 236)

Метою статті є вивчення теоретичних засад організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці. Висвітлено сутність організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці. Охарактеризовано основні структурні елементи наведеного механізму, серед яких є суб’єкти та об’єкти, фактори та ресурси, методи регулювання й інститути внутрішнього ринку праці, основні процеси управління персоналом на внутрішньому ринку праці (планування, просування, розвиток і мотивація персоналу), характер взаємодії із зовнішнім ринком праці, а також особливості діагностики механізму. Наведено політичні, економічні, соціальні та організаційні групи факторів, які здійснюють вплив на внутрішній ринок праці. Представлено методи регулювання, які використовує кожен суб’єкт на внутрішньому ринку праці. Визначено індикатори оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Леванда О. М.
Системний підхід до формування нормативної бази з визначення рівня життя населення в Україні (c. 237 - 245)

Метою статті є оцінка соціально-економічного становища різних категорій населення України з використанням теорії системного підходу до формування нормативної бази з визначення рівня життя населення України. Виявлено, що оновлений Урядом у 2016 р. продовольчий кошик регламентований Наказом № 272. Серед недоліків цього наказу: неврахування екологічного становища регіонів, розбіжності з Постановою № 780, невідповідність сучасним нормативам. Розпорядження № 332-р і Постанова № 1379 відповідають світовим стандартам, але не включені до продовольчого кошика Постанови № 780. Наведений аналіз свідчить, що в реалії нормативно-правове регулювання відірване від вартості фактичних базових потреб населення (продовольчі, непродовольчі товари та послуги). У перспективі для відповідності міжнародним стандартам ЄС потрібно реформувати національне нормативне забезпечення рівня життя населення України. У випадку ігнорування урядом цих недоліків відбудеться рецесія на соціально-економічній платформі України. Особливістю дослідження стало застосування комплексного підходу до формування національного законодавчого поля.

Стаття написана українською мовою


Лепейко Т. І., Козлова І. М.
Аналіз інвестиційної поведінки домогосподарств на мікрорівні (c. 246 - 251)

Метою статті є аналіз особливостей інвестиційної поведінки домогосподарств на мікрорівні. Розглянуто сутність інвестиційної поведінки домогосподарств та обґрунтовано, що вона відрізняється залежно від соціальних показників домогосподарств, а також від їхніх доходів та витрат. Для аналізу інвестиційної поведінки домогосподарств на мікрорівні було запропоновано провести експертне опитування суб’єктів економічної діяльності (персоналу підприємств, фізичних осіб – підприємців тощо). За допомогою методу аналізу ієрархій було обґрунтовано, що найбільш доцільним за обраними критеріями (мінімізація часу та витрат на опитування, підвищення правдивості та повноти відповідей) є метод анонімного опитування респондентів. Для реалізації цього методу було запропоновано перелік запитань, які дозволять провести аналіз соціальних показників домогосподарств, структури їх доходів та витрат. На основі проведеного опитування на підприємствах Харківського регіону було визначено основні передумови для можливого підвищення інвестиційної поведінки домогосподарств на мікрорівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Герасименко О. О., Щетініна Л. В., Рудакова С. Г.
Дистанційна зайнятість:сучасні тренди в організації та оплаті праці (c. 233 - 239)

Метою статті є розмежування понять «фріланс», «дистанційна зайнятість», «надомна праця» з виокремленням відмінностей, що впливають на організаційно-правовий формат та економічні аспекти соціально-трудових відносин між сторонами договорів про виконання роботи в режимі віддаленості. Окреслено передумови виникнення нестандартних форм зайнятості в умовах становлення постіндустріальної економіки та електронно-мережевого суспільства. Наведено дані соціологічних досліджень щодо сучасного стану та перспектив поширеності дистанційної зайнятості в Україні. Узагальнено види і форми дистанційної зайнятості за різними класифікаціями. З використанням низки критеріїв розкрито характерні риси таких атипових форм зайнятості, як фріланс, дистанційна зайнятість, надомна праця. Виокремлено недоліки та узагальнено переваги аналізованих атипових форм зайнятості. Здійснено аналіз сучасного нормативно-правового регулювання та наведено обґрунтування організаційно-економічних засад фрілансу, дистанційної зайнятості, надомної праці в Україні.

Стаття написана українською мовою


Лубковський С. А.
Економічні та філософські аспекти соціалізації податкового перерозподілу доходів населення (c. 240 - 251)

Мета статті полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні можливостей та перспектив соціалізації податкового перерозподілу доходів населення як напряму гармонізації його фіскальної та регулюючої функцій, з одного боку, і приватних та суспільних інтересів, з іншого. Досліджено взаємозв’язок соціальної та податкової політики в означеній сфері на предмет можливостей та потенціалу розширення функціонального призначення податкового перерозподілу доходів фізичних осіб у напрямі його соціалізації. Автором запропоновано й обґрунтовано введення в науковий апарат термінів «соціалізація податкового перерозподілу доходів фізичних осіб», «соціалізація податкової політики» в цілому, а також «соціалізація податкової політики у сфері прибуткового оподаткування фізичних осіб». Крім того, доведено необхідність виокремлення соціалізаційної функції та принципу соціалізації прибуткового оподаткування фізичних осіб. Запропоновано перейти від пропорційного до прогресивного прибуткового оподаткування фізичних осіб з акцентом на необхідності врахування соціально-економічного стану платника, його схильності та стійкості до соціально-економічних і фіскального ризиків, а також на обов’язковій націленості податкового перерозподілу доходів населення на розв’язання ключових проблем суспільного розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Слободянюк Н. О., Реха К. Х., Брагіна О. О.
Діагностика стану реформування пенсійного забезпечення в Україні (c. 300 - 305)

Мета статті полягає в оцінці сучасного стану пенсійного забезпечення України та обґрунтуванні подальших напрямів його реформування. Систематизовано основні етапи проведення пенсійних реформ в Україні, що дозволило стверджувати про параметричні зміни складових пенсійної системи. Досліджено динаміку змін розміру середньомісячної заробітної плати, а також середнього розміру призначеної пенсії. З метою з’ясування результативності виконання державним пенсійним страхуванням функції оплати частини вартості робочої сили проаналізовано динаміку коефіцієнта заміщення протягом 2012 р. – 01.10.2017 р. Проаналізовано динаміку фінансових показників бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) та встановлено його дефіцитність за 2012–2017 рр., визначено стрімке зростання майже в 5,2 разу дефіциту бюджету ПФУ на кінець досліджуваного періоду в порівнянні з 2012 р. Діагностовано випереджаюче зростання дефіциту ПФУ над приростом ВВП країни в цілому. Встановлено, що стан пенсійної системи, а також можливості її розвитку безпосередньо залежать від демографічної ситуації в країні. Досліджено динаміку співвідношення кількості працюючих і пенсіонерів в Україні за 2012–2017 рр. і виявлено стійку тенденцію до скорочення чисельності зайнятого економічно активного населення України. Обґрунтовано подальші шляхи реформування пенсійної системи України на основі розвитку добровільного пенсійного страхування як додаткового забезпечення до державної пенсії.

Стаття написана українською мовою


Каткова Н. В., Бурлан С. А., Маслова К. В.
Відображення заробітної плати як показника соціальної відповідальності бізнесу в обліку і звітності (c. 306 - 310)

Стаття присвячена відображенню в бухгалтерському обліку і звітності заробітної плати в контексті соціальної відповідальності. Розглянуто основні підходи до визначення соціальної відповідальності в контексті відносин роботодавців та працівників. Відзначено, що ефективним засобом реалізації концепції соціальної відповідальності є складання інтегрованої звітності, а для цього елементи соціальної відповідальності підприємств повинні знайти своє відображення в системі бухгалтерського обліку. До складу показників соціальної відповідальності інтегрованої звітності підприємств доцільно віднести рівень оплати праці поточного характеру; величину компенсаційних виплат у зв’язку із завершенням трудової діяльності та внаслідок складних умов праці та шкідливих виробництв; розмір заохочувальних виплат внаслідок зростання рівня кваліфікації та підвищення ефективності праці; виплати за галузевим індивідуальним пенсійним забезпеченням і за програмами соціальної підтримки тощо. Наведення у звітності підприємства запропонованих показників забезпечить розкриття інформації про реалізацію принципів соціальної відповідальності та поінформують зацікавлені сторони про проведення соціальних програм і проектів на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Ільницька К. Р.
Оплата праці фрілансерів: сучасні тренди та перспективи в Україні (c. 311 - 316)

Метою статті є визначення особливостей розвитку фрілансу в Україні, а також розробка рекомендацій легалізації праці фрілансерів. Дано оцінку розвитку фрілансу в Україні, яка показує як зростання доходів зайнятих за цією формою зайнятості, так і збільшення їх чисельності. Конкретизовано переваги цієї нової форми зайнятості, які можуть бути отримані тільки у випадку її регламентування та контролю, а також за умови державної підтримки. Обґрунтовано, що формування адекватних відносин оплати праці фрілансерів першочергово потребує сучасного нормативно-правового забезпечення, у т. ч. адаптації досвіду розвинутих країн до українських реалій, а також урахування особливостей фрілансу в цивільному, господарському, податковому праві. Встановлено, що оплата праці фрілансерів має залежати від виду фрілансу та типу фрілансерів, сфери економічної діяльності, професії тощо. Проаналізовано диференціацію годинних ставок за демографічними критеріями та за професіями. Державними заходами підтримки фрілансу можуть бути: пільгове оподаткування, у т. ч. сільських жителів, профорієнтаційні заходи, інформаційно-пропагандистські заходи, проведення та аналіз результатів соціологічних досліджень, періодичний збір статистичних даних тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Білик М. В., Бала Р. Д., Тарнавський М. І., Бала О. І.
Фактори плинності кадрів на підприємствах в умовах розвитку міжнародних економічних зв’язків (c. 177 - 181)

Метою статті є дослідження сукупності чинників, що впливають на показники плинності кадрів на вітчизняних підприємствах в умовах інтенсифікації міжнародної економічної співпраці. Зокрема, проведено дослідження серед працюючої молоді віком до 25 років, серед якої рівень плинності кадрів є найвищим і зумовлений пошуком роботи на зарубіжних ринках. Були досліджені такі чинники, як: невідповідний рівень оплати праці, графік роботи, умови праці, соціальний клімат, ставлення керівників до підлеглих, перспективи розвитку та кар’єрного зростання. Визначено, що найбільший вплив на проблему плинності кадрів здійснює фінансова складова та кар’єрний розвиток. У роботі визначено проблеми, що можуть виникнути перед підприємством у результаті неконтрольованого процесу плинності кадрів, та наведено пропозиції щодо вирішення цих проблем. Перспективою подальших наукових пошуків за даною тематикою є визначення основних чинників, що створюють конкурентні переваги для вітчизняних роботодавців у порівнянні із зарубіжними та стримуватимуть відтік кадрів на вітчизняному ринку.

Стаття написана українською мовою


Литовченко І. В.
Організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладу вищої освіти (c. 182 - 187)

Метою статті є визначення основних організаційно-правових особливостей застосування дистанційного режиму праці, встановлення та обліку гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. У процесі дослідження було проаналізовано організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладу вищої освіти. Запропоновано їх інтеграцію у діяльність закладу вищої освіти з метою ефективного розподілу власного робочого часу за умови своєчасного виконання поставлених завдань у повному обсязі. Основним засобом контролю вимірювання результатів наукової діяльності запропоновано використовувати акти виконаних робіт та інші абсолютні показники (кількість оброблених наукових джерел, кількість написаних сторінок наукової праці тощо). Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка практичних рекомендацій щодо використання спеціальної звітності та показників з оцінкою впливу їх на результати діяльності наукових працівників закладів вищої освіти.

Стаття написана українською мовою


Грицаєнко Г. І., Грицаєнко М. І.
Соціальні інвестиції в соціальний капітал (c. 188 - 194)

Метою статті є визначення сутності соціальних інвестицій, обґрунтування рівнів їхнього здійснення, а також виявлення механізмів впливу на соціальний капітал. Проаналізовано динаміку рівня довіри в українському суспільстві, на підставі чого зроблений висновок про кризу тотальної особистісної та інституціональної недовіри, а також необхідність систематичної роботи з формування соціального капіталу. Визначено сутність соціальних інвестицій як таких, що спрямовуються на розвиток об’єктів соціального середовища, у тому числі людського та соціального капіталів. Запропоновано соціальні інвестиції вивчати на нано-, мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях. Розглянуто відповідні інвестори і бенефіціари, а також можливі напрями активізації їхньої діяльності. Перспективою подальших наукових досліджень визначена розробка механізму ефективної взаємодії міжнародних організацій, урядових структур, представників бізнесу і громадянського суспільства в цілому з метою формування стратегії соціального інвестування, яка сприятиме реалізації структурних реформ і забезпеченню сталого розвитку України.

Стаття написана українською мовою


Смутчак З. В.
Проблеми облаштування та зайнятості вимушено переміщених осіб (c. 195 - 200)

Мета статті полягає в дослідженні сучасних викликів та загроз, що спричинили масові внутрішні міжрегіональні міграційні переселення населення в окремих регіонах України, а також загальних підходів до вивчення проблем облаштування та зайнятості вимушено переміщених осіб та реалізації заходів державної міграційної політики щодо їх розв’язання. Розкрито обсяги та чинники масових міжрегіональних міграційних переміщень населення України, викликаних анексією Російською Федерацією Криму і військовою агресією Росії на Донбасі. Розглянуто регіональні особливості розселення, а також методологічні та практичні аспекти вдосконалення управління і регулювання інтенсивних міжрегіональних вимушених переселень. Проаналізовано заходи державної міграційної політики щодо облаштування та працевлаштування в регіонах України вимушено переміщених осіб, впорядкування міграційного простору з позицій національних пріоритетів і попередження міграційних загроз національній безпеці України.

Стаття написана українською мовою


Яхно Т. П., Гусаковська Т. О.
Соціальний розвиток України у відображенні сучасного стану споживчого ринку (c. 201 - 206)

Метою статті є аналіз індикаторів стану споживчого ринку України та обґрунтування їх взаємозв’язку з рівнем соціального розвитку країни. Зростання рівня добробуту населення та його соціального захисту в країні віддзеркалюється у показниках функціонування споживчого ринку, а також певною мірою залежить від тенденцій його розвитку. Для детального аналізу взаємозв’язку показників економічного розвитку України та стану споживчого ринку розглянуто показники, що характеризують споживчі можливості населення. На основі аналізу даних статистики та опитування домогосподарств встановлено, що рівень добробуту населення значною мірою визначається доступністю певних товарів і послуг, тобто споживчими можливостями населення. Неможливість задовольняти існуючі потреби з наявних доходів зумовлює появу обмежень у населення. Для оцінювання рівня соціального розвитку країни запропоновано використання профілю споживчих можливостей населення, куди вносяться основні потреби населення, що мають бути реалізовані у сучасному суспільстві. Оцінка рівня соціального розвитку країни за споживчими можливостями передбачає визначення частки населення, що має можливість задовольнити ці потреби.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Гріненко А. Ю.
Феномен української бідності в контексті загроз національній безпеці (c. 216 - 223)

Бідність є однією з невирішених проблем серед соціально-економічних складових в Україні. За результатами останніх досліджень більшість населення нашої країни перебуває за межею бідності. Експерти України та міжнародних організацій, в тому числі ООН, по-різному оцінюють масштаби бідності в Україні, посилаючись на різні методи підрахунків. Проте які б оцінки не давалися цьому соціальному явищу, всі експерти сходяться в одному – бідність в Україні поглиблюється і охоплює все ширші верстви населення країни. Феномен української бідності полягає в тому, що протягом більш ніж чверть століття зростає нерівність у доходах населення, падає ціна робочої сили, і, що саме парадоксальне, влада спонукає до зростання бідності своєю регуляцією і дерегуляцією економіки, фінансової та соціальної сфери. Тому найбільшу загрозу сьогодні у зриві проведення реформ, забезпеченню економічного зростання, всієї національної економіки, являє непомірна бідність, яка спричиняє не лише трудову міграцію, а й веде до повної еміграції кваліфікованих працівників, які високо цінуються роботодавцями країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Адже Україна, незважаючи на значний економічний потенціал, наявні ресурси, залишається однією із найбідніших країн Європи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Сотнікова Ю. В., Степанова Е. Р., Касьмін Д. С.
Трансформація форм зайнятості в умовах інформаційного суспільства XXI ст. (c. 191 - 197)

Метою статті є визначення місця та ролі трансформації форм зайнятості в сучасному інформаційному (креативному) суспільстві. Проаналізовано сучасні форми зайнятості в розрізі історичного аспекту. Зокрема, авторами було досліджено ряд моделей розвитку ринку праці в роботах зарубіжних економістів, а саме: виділено класичну, неокласичну, кейнсіанську, монетаристську та інституціоналістську моделі. Дослідження еволюції наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних учених дозволило запропонувати схему еволюції розвитку ринку праці. Виділено ряд нестандартних форм зайнятості, зокрема: робота «без робочого місця», робота за сумісництвом, самозайнятість, неформальна зайнятість тощо. Проведений теоретичний аналіз еволюції ринку праці дозволив виділити основні відмінності традиційної та сучасної зайнятості. Виявлено, що має місце радикальність змін, що відбулися в системі зайнятості інформаційного (креативного) суспільства, формування її дестандартизаціі. Зазначено, що дані вітчизняної офіційної статистики містять дуже незначну кількість нестандартних форм, які можна проаналізувати в часі та за видами економічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Наумова М. А.
Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України (c. 198 - 208)

Мета статті полягає в проведенні аналізу безробіття в Україні за роки її становлення як незалежної держави, визначенні його основних тенденцій та розробці пріоритетних заходів, які можуть сприяти усуненню негативного впливу безробіття на стан ринку праці. Проведено ретроспективний аналіз безробіття в Україні у розрізі гендерної сегрегації, вікових груп, ступенів освіти, професійно-кваліфікаційної структури, тривалості безробіття, причин незайнятості, видів економічної діяльності. Досліджено основні причини і фактори, які впливають на його динаміку. Виділено негативні наслідки безробіття та деякі позитивні екстерналії. Розглянуто динаміку рівня безробіття, зареєстрованого безробіття та співвідношення загальної чисельності безробітного населення України та чисельності населення, яке стало на облік у Державній службі зайнятості. Проведено детальний аналіз розвитку ринку праці у координатах рівня безробіття та норми вакансій за допомогою кривої Бевериджа та виокремлено п’ять етапів його трансформацій. Наведено пріоритетні напрями розвитку, які можуть сприяти покращенню ситуації на ринку праці та переходу до продуктивної та інноваційної зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Семенченко А. В.
Дослідження впливу факторів диференціації на розподіл доходів населення (c. 209 - 214)

Мета статті полягає в дослідженні впливу факторів диференціації на первинний та вторинний розподіл доходів населення та обґрунтуванні перегляду цих факторів за стадіями розподілу доходів. Автор вважає, що до перерахованих у роботі факторів необхідно додати такі, що пов’язані зі станом економіки у країні в цілому. Перехід до соціально-ринкових відносин веде до змін у трудовій, фінансово-кредитній, правовій, інвестиційній, технічній, соціально-побутовій сферах діяльності суспільства. Демонополізація економіки, розвиток різних форм власності приводить до змін у розподільчих відносинах. Загальна соціально-економічна ситуація значною мірою визначає напрямок і силу дії інших факторів, що впливають на розшарування працівників за рівнем доходів. Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення завдань, основними з яких є: дослідження диференціації доходів; визначення впливу факторів диференціації на первинний на вторинний розподіл доходів населення; аналіз факторів диференціації за стадіями розподілу доходів.

Стаття написана українською мовою


Ігнатенко Т. С.
Політика формування середнього класу: сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні (c. 214 - 221)

Метою статті є формулювання сутності політики формування середнього класу та окреслення її пріоритетних напрямів в Україні. Визначення передумов, необхідних для формування і розвитку середнього класу, дало можливість зробити припущення про синтезований характер політики формування середнього класу, яка поєднує в собі (як підсистеми) політику доходів, політику зайнятості, політику підтримки підприємництва, політику формування класу власників та гуманітарну політику. Розроблено алгоритм вирішення проблеми низької частки середнього класу в українському суспільстві. Окреслено пріоритетні напрями політики формування середнього класу в Україні, які спрямовані на створення необхідних економічних, соціальних і правових умов і гарантій для збільшення частки цієї соціальної групи в українському суспільстві. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розроблення стратегії формування середнього класу.

Стаття написана українською мовою


Маціканич І. М.
Фактори впливу на ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах IT-сфери (c. 221 - 228)

Метою статті є розгляд основних характеристик кадрового складу підприємств ІТ-галузі та визначення факторів, що впливають на ефективність використання трудових ресурсів на ІТ-підприємствах. Виділено фактори, які можуть бути враховані при визначенні нормативів праці на підприємствах ІТ-галузі. Визначено характер і пріоритетність впливу факторів на ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах IT-сфери з урахуванням особливостей інноваційної праці. Проаналізовано фактори впливу на ефективність праці в ІТ-підприємствах методом головних компонент. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є використання факторів, що впливають на ефективність використання трудових ресурсів на ІТ-підприємствах, для визначення нормативів праці на підприємствах ІТ-галузі. Розробка норм і нормативів для нормування інноваційної праці може привести до підвищення рентабельності на підприємствах в цілому.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Єрмаченко В. Є., Мірзоєв Д. Ш. о.
Дослідження економічної активності населення в контексті розвитку рекреаційної інфраструктури соціально-економічних систем (c. 207 - 216)

Метою статті є аналіз чинників формування сталого стану соціально-економічної системи з урахуванням потреб економічно активного населення та споживачів кінцевої продукції на прикладі туристичної галузі. За результатами дослідження було здійснено морфологічний аналіз категорії «соціально-економічна система» та виявлено її основні складові; запропоновано класифікацію соціально-економічних систем за просторовою та функціональною ознаками; визначено недоліки практичної реалізації методології оцінки економічної активності населення; проведено порівняльний аналіз показників доходу та зайнятості за видами економічної діяльності; виділено галузі, які неефективно використовують працю робітників; запропоновано використання туристичного потенціалу проблемних і депресивних регіонів замість заходів зі стимулювання міграції населення; висвітлено проблеми бюджетної децентралізації та визначення пріоритетів регіональної політики; названо низку внутрішніх та зовнішніх чинників, які чинять істотний вплив на стан соціально-економічного розвитку країни. Підтверджено, що в довгостроковому періоді прогнозування економічної активності населення повинне не лише включати оцінку поточного стану зайнятості, а й служити основою для розроблення стратегій соціального розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Антонюк В. П., Щетініна Л. В., Рудакова С. Г.
Соціальна справедливість оплати праці внутрішньо переміщених осіб (c. 161 - 165)

Соціальна справедливість є суспільним феноменом. Суспільство, в якому не приділяється належна увага питанням досягнення соціальної справедливості, ніколи не зможе досягти бажаного розвитку. Цілком природно, що несправедливість призводить до конфліктів, небажання підкорюватися інституційним приписам, корупційних проявів, загальних песимістичних настроїв, політичної нестабільності, зниження трудової мотивації тощо. Вітчизняна історія «зіткнулася» зі збройним конфліктом на сході країни, через який 1,5 млн осіб змушені були переїхати на підконтрольну Україні територію. Зрозуміло, що ці процеси відбувалися зовсім не безболісно, з’явилися проблеми, пов’язані з: працевлаштуванням за фахом та й взагалі працевлаштуванням, дискримінацією, отриманням достатніх для задоволення житлових потреб заробітків, психологічним дискомфортом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) тощо. Говорячи про досягнення соціальної справедливості щодо ВПО у сфері оплати праці, слід розглядати такі орієнтири: надання їм заробітку, який наближається до його розміру до переміщення, або відповідає середньому на території перебування, або дозволяє зберегти якість життя до переміщення за умови оплати оренди (купівлі) житла.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Гнатенко І. А., Рубежанська В. О.
Державне регулювання ринку праці з позицій стратегічного та стейкхолдерно-орієнтованого підходів (c. 100 - 105)

Мета статті полягає у дослідженні процесу державного регулювання ринку праці з позицій стратегічного та стейкхолдерно-орієнтованого підходів. Досліджено стратегічний підхід до формування концепції державного регулювання ринку праці. В рамках стратегічного підходу розглянуто селективну стратегію формування зазначеної концепції. Визначено основні критерії формування селективної стратегії. Досліджено стейкхолдерно-орієнтований підхід до формування концепції державного регулювання ринку праці. Сформульовано визначення поняття стейхолдера ринку праці. Охарактеризовано процес взаємодії стейкхолдерів на ринку праці за допомогою моделі бріджингу, заснованої на біпартизмі, трипартизмі та мультипартизмі. Зроблено висновок про те, що процес формування концепції державного регулювання ринку праці повинний бути заснованим на стратегічному та стейкхолдерно-орієнтованому підходах. При цьому стратегічний підхід передбачає реалізацію селективної стратегії. А стейкхолдерно-орієнтований підхід акцентує увагу на необхідності досягнення балансу інтересів, який полягає у згуртованості суспільно-економічного простору ринку праці шляхом ефективної реалізації сумісно-розподільчих відносин.

Стаття написана українською мовою


Тютюнникова С. В., Пивоварова К. Л.
Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності (c. 105 - 111)

Мета статті полягає у дослідженні теоретико-методологічних засад інклюзивного розвитку як засобу подолання зайвої нерівності та боротьби з бідністю. Питання інклюзивного розвитку економіки активно обговорюються в усьому світі. Уповільнення темпів економічного зростання характерно не тільки для ряду країн, що розвиваються, а і для розвинених. Це, своєю чергою, стимулює зміну інструментів соціальної та економічної політики. До цього числа відноситься і пошук нової моделі соціально-економічного розвитку, яка буде здатна відповісти на актуальні виклики, що стоять перед світовим співтовариством. Доведено, що модель економічного зростання, заснована на неоліберальних принципах, веде до різкої поляризації суспільства на бідних і багатих, а також спростовано твердження про те, що економічне зростання автоматично веде до зменшення нерівності. Обґрунтовано, що саме інклюзивний розвиток – передумова гуманного розвитку суспільства та найважливіший чинник подолання бідності. Розглянуто індекс інклюзивного розвитку як адекватна альтернатива ВВП і індексу людського розвитку. Запропоновано загальні умови створення інклюзивних інститутів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Лантух К. О.
Особливості бюджетного фінансування соціальних функцій держави на сучасному етапі розвитку України (c. 247 - 254)

Мета статті полягає у визначенні сутності та специфіки бюджетного фінансування гарантованих державою соціальних послуг, а також в обґрунтуванні напрямів удосконалення механізму бюджетного фінансування соціальних функцій держави на сучасному етапі розвитку України. Розглянуто особливості бюджетного фінансування соціальних функцій держави в Україні. Проаналізовано динаміку фінансування видатків Зведеного бюджету України за останні роки. За результатами аналізу на основі математичної моделі розраховано, відповідно до ряду динаміки, номінальний та реальний розміри суми бюджету для забезпечення сталого розвитку соціальних функцій України. Доведено, що за останні роки бюджетне фінансування соціальних функцій держави в Україні поступово зростало. Значно більшу частину видатків спрямовано на соціальний захист і соціальне забезпечення населення, що спонукає до подальшого бюджетного навантаження. Розвитком подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності при розробці проектів майбутнього бюджетного фінансування держави зосередити увагу на якісні умови життя громадян країни, враховуючи систему бюджетного планування, оскільки обсяг виконання бюджету залежить від співмірного визначення планових показників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Мовчун С. В.
До питання перспектив реалізації причинно-наслідкового зв’язку між пенсійним забезпеченням і соціально-економічним розвитком (c. 265 - 271)

Мета статті полягає в пошуку шляхів реалізації причинно-наслідкового зв’язку між пенсійним забезпеченням і соціально-економічним розвитком держави. Проаналізовано зв’язок між економічними функціями та принципами держави, що мають прямий вплив на пенсійне забезпечення та соціально-економічний розвиток. На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що в Україні відсутнє гармонійне поєднання економічних функцій і принципів держави. Обгрунтовано, що розрахунок коефіцієнта заміщення заробітної плати не відповідає міжнародним нормам і не враховує гарантований коефіцієнт заміщення втраченого доходу, який впливає на розмір пенсійних виплат. Запропоновано розширити термінологічний апарат за рахунок введення в науковий обіг таких понять, як «адекватна пенсія» та «сталість пенсійної системи».

Стаття написана українською мовою


Швець І. Б., Следь О. М.
Оцінка внутрішньої вимушеної міграції в Україні та її вплив на ринок праці (c. 272 - 278)

Розглянуто сучасні особливості внутрішньої вимушеної міграції в Україні та її соціально-економічні наслідки. Визначено основні виклики, які пов’язані з вимушеним переміщенням населення внаслідок військово-політичного конфлікту. Обґрунтовано актуальність державного регулювання процесів внутрішньої вимушеної міграції. Розглянуто феномен міграції та її проблематику в наукових працях зарубіжних авторів. Проаналізовано обсяг і напрями внутрішньої вимушеної міграції, показники складу та структури внутрішньо переміщених осіб (ВПО), розподіл вимушених переселенців по території України. Досліджено вплив внутрішньої вимушеної міграції на стан ринку праці та структуру безробіття в Україні. Доведено позитивні наслідки міграції на регіональні ринки праці. На основі визначених соціально-економічних особливостей внутрішньої вимушеної міграції запропоновано заходи з регулювання попиту та пропозиції робочої сили ВПО та встановлення балансу між ними на регіональних ринках праці України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Кривошлик Т. Д.
Вплив тенденцій соціального страхування на розвиток системи страхового захисту в Україні (c. 239 - 245)

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій соціального страхування та їх вплив на розвиток страхового захисту в Україні. Визначено, що сформована в Україні система (модель) соціального страхування належить до соціал-демократичної, яка передбачає активну участь держави в соціальному забезпеченні та соціальному страхуванні та, на відміну від подібних систем в інших країнах, є державною. Досліджено сучасний стан і визначено тенденції розвитку соціального страхування за кордоном та в Україні. Встановлено, що сформована в Україні система соціального страхування є недостатньо ефективною, інформаційно закритою, непрозорою і слабо контрольованою, що призводить до масштабних зловживань. Підкреслено, що серед заходів удосконалення системи соціального страхування в Україні досить вагомим є саме державно-приватне партнерство, яке здатне забезпечити залучення до системи додаткові фінансові ресурси. Запропоновано реформування соціального страхування в цілому та, зокрема, пенсійної системи через активізацію розвитку третього рівня пенсійного забезпечення, основу якого становлять недержавні пенсійні фонди та сполучення можливостей соціального й особистого (комерційного) страхування щодо здійснення пенсійного та медичного страхування.

Стаття написана українською мовою


Перепелюкова О. В., Мох Мохамад Аль Джавад
Модель організаційного забезпечення процесу працевлаштування населення (c. 246 - 250)

У статті виокремлено пріоритетні напрями взаємодії держави, бізнесу та населення через підвищення конкурентоспроможності пошукачів роботи, поліпшення якості життя населення за рахунок структурних змін в економіці. Визначено, що основними напрямами діяльності моделі щодо подолання безробіття і, тим самим, підвищення працевлаштування є такі: формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб економіки та ситуації на ринку праці; збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць; підвищення якості робочої сили; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості. Доведено, що для підвищення рівня працевлаштування населення з боку держави необхідно узгодження навчальних програм підготовки спеціалістів із сучасних технологій з державними програмами стимулювання інноваційної діяльності підприємств та інвестиційними програмами розвитку. Визначено, що необхідним також є узгодження в часі діяльності закладів вищої та середньої спеціальної освіти (з урахуванням часу підготовки та перепідготовки кадрів) стосовно обсягів підготовки кадрів за рівнями та категоріями з потребами конкретних підприємств за фактом і на перспективу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Сидорчук О. Г.
Напрями державного регулювання системи соціальної безпеки людини, суспільства та держави в умовах посилення зовнішніх і внутрішніх загроз (c. 209 - 217)

Метою статті є дослідження проблем соціальної безпеки людини, суспільства та держави в умовах посилення зовнішніх і внутрішніх загроз, а також визначення напрямів державної регуляторної політики України щодо їх запобігання та мінімізації. Визначено внутрішні та зовнішні загрози соціальній безпеці, їх негативні наслідки для людини, держави та громадянського суспільства. Акцентовано увагу на загрозах соціальній безпеці, що обумовлюються впливом негативних чинників у сфері державного управління. Обгрунтовано можливості державного регулювання щодо спроможності держави забезпечити умови для посилення соціальної захищеності людини та спроможності громадянського суспільства виконувати захисні функції в умовах погіршення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні. Запропоновано напрями регуляторної політики щодо забезпечення багаторівневої системи соціальної безпеки в Україні; визначено критерії досягнення соціальної безпеки людини, держави, суспільства; актуалізовано запит на впровадження науково обгрунтованої системи діагностики й моніторингової оцінки для попередження та мінімізації загроз соціальній безпеці в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Сотнікова Ю. В., Степанова Е. Р.
Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції (c. 239 - 245)

У статті проаналізовано особливості врегулювання питань гендерної дискримінації такими міжнародними організаціями, як ООН, ЮНЕСКО, МОП. Проаналізовано нормативно-правову базу досягнення гендерної рівності в Україні. Виявлено відповідність вітчизняного законодавства міжнародним нормам у сфері гендерної рівності. На основі наведених статистичних даних виявлено необхідність посилення контролю за дотриманням гендерного законодавства в контексті європейської інтеграції України. Висвітлено основні напрямки вирішення гендерних питань у Рамковій Програмі Партнерства, а саме: «Стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість»; «Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту»; «Демократичне врядування, верховенство права і громадська участь»; «Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Східну Україну».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Чатченко Т. В., Давидова І. А.
Ринок праці в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (c. 170 - 175)

Мета статті – аналіз сучасного стану ринку праці України та узагальнення світового та вітчизняного досвіду у сфері управління людськими ресурсами. Ринок праці є важливим елементом національної економічної системи країни. Питання зайнятості населення, заробітної плати та інші проблеми розвитку ринку праці знаходяться у сфері не лише суто економічних, а й соціально-політичних інтересів і широкого загалу, і політиків. Продавці на цьому ринку є економічно активним населенням країни, яке забезпечує надходження до бюджетів різних рівнів через податки та збори. Водночас ці суб’єкти можуть переміститися в іншу державу чи регіон, через що втрачаються бюджетні надходження, зменшується валовий внутрішній продукт відповідної території, відбувається відтік висококваліфікованих кадрів тощо. Можливість переміщення людей через кордони зростає зі зростанням глобалізаційних процесів, зниженням як фізичних бар’єрів, так і формальних: відміна або спрощення візових режимів між країнами, збільшення кількості перевізників різних видів транспорту, спрощення трудового законодавства різних країн, що дає змогу суб’єктам підприємницької діяльності цих країн наймати іноземних громадян. У статті визначено негативні риси, притаманні ринку праці України, та запропоновано конкретні напрями та заходи з їх усунення.

Стаття написана українською мовою


Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Троян Ю. І.
Оплата праці студентів в Україні (c. 176 - 181)

Метою статті є виявлення «вразливих» місць оплати праці студентів та видів порушень роботодавцями трудового законодавства під час їх працевлаштування, розробка рекомендацій щодо уникнення зловживань з боку роботодавців. У статті також оцінено гідність розміру заробітної плати студентів у нашій країні. Для аналізу поточного стану зайнятості студентів м. Києва та дотримання роботодавцями трудового законодавства під час працевлаштування авторами проведено соціологічне дослідження. Встановлено, що 62% студентів заробляють менше, аніж потрібно для забезпечення гідних умов проживання. Також визначено, що стосовно більшості респондентів трудове законодавство порушувалося. Серед загроз працевлаштування студентів авторами виділено такі: неоплачуване випробування (стажування), невиплата заробітної плати за виконану роботу, неоплачувана понаднормова праця, зменшення заробітної плати без поважних причин, відмова виплачувати офіційну заробітну плату при звільненні, неофіційна зайнятість та заробітна плата в конвертах. Був складений перелік норм, котрі повинен знати та дотримуватися кожен роботодавець при влаштуванні на роботу студента. Проте найкращим способом «убезпечення» будь-якого студента від порушень все ж таки є офіційне працевлаштування.

Стаття написана українською мовою


Туль С. І.
Стан і перспективи розвитку діджиталізованого ринку праці в Україні (c. 182 - 189)

Метою статті є оцінка сформованості діджиталізованого ринку праці в Україні та визначення міри залучення в систему трудових відносин економічно активного населення через нетипові способи та форми зайнятості. Досліджено сутнісні зміни, що відбуваються нині на ринку праці України. Обґрунтовано, що діджиталізований ринок праці, якому властиве зростання кількості електронних бірж праці, віртуалізованих майданчиків, online-платформ по всьому світу, активно розвивається також в Україні. Відзначається, що негативні макроекономічні тенденції, які притаманні в наш час реальному сектору економіки України, спонукають економічно активне населення до пошуку можливостей працевлаштування на діджиталізованому ринку праці. Доведено, що Україна є активним учасником глобального ринку послуг з аутсорсингу та фрілансу. За результатами дослідження з’ясовано, що найбільш чисельну категорію зайнятих на діджиталізованому ринку праці України становлять фрілансери – суб’єкти трудових відносин, які є самозайнятими, виконують роботу на позаштатній основі через мережу Інтернет і не обов’язково прагнуть до довгострокового співробітництва з певним роботодавцем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Булавченко О. С.
Методичний підхід до вдосконалення моніторингу стану ринку праці в умовах системних трансформацій (c. 203 - 209)

У статті розглянуто основні методичні засади проведення моніторингу ринку праці в умовах системних трансформацій. Визначено, що за допомогою моніторингу державні органи влади можуть коректувати свої дії для зниження негативного впливу на ринок праці. Було визначено, що на українському ринку праці починається броунівський рух: підприємства вимушені згортати виробництво, скорочувати продажі, економити та, як наслідок, заморожувати вакансії, звільняти персонал. На основі проведення моніторингу було виявлено найбільш ризиковані галузі з точки зору збалансування попиту та пропозиції. Виокремлено галузі, в яких затримують заробітну плату чи знижують її рівень, припиняють виплати преміальних, зупиняють відкриття нових офісів компаній і підбір персоналу. Встановлено, що, незважаючи на високі соціальні виплати безробітним, влада європейських країн різними способами стимулює створення нових робочих місць і збереження старих. Визначено напрями щодо підвищення об’єктивності аналізу та прогнозу ситуації на ринку праці у зв’язку зі збереженням наслідків кризових явищ. Встановлено, що доцільним є проведення моніторингу реалізації заходів суб’єктів України по сприянню зайнятості населення та зниженню напруженості на ринку праці – в частині працевлаштування та прогнозу розподілу випускників освітніх установ усіх рівнів по каналах зайнятості, включаючи тих, які перебувають на обліку як безробітні. Виокремлено принципи, які дозволяють сформувати ефективну систему моніторингу ринку праці. Визначено, що результатом проведеного моніторингу є отримання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо формування політики у сфері зайнятості. Запропоновано алгоритм моніторингу сфери зайнятості на ринку праці в Україні. Визначено, що для побудови інтегрального показника доцільним є застосування методу багатовимірного порівняльного аналізу, зокрема таксонометричного методу. Встановлено, що отримана система кількісних оцінок рівня зайнятості населення ставить завдання їх якісного трактування, одним зі способів вирішення якої є застосування функцій бажаності. На основі проведення відповідних розрахунків було встановлено, що найбільший вплив на рівень зайнятості населення здійснює соціальний показник. На основі моніторингу було виокремлено основні фактори, які впливають на формування ринку праці в Україні. Розробляючи напрямки підвищення рівня зайнятості населення, пріоритетне значення слід надавати регулюванню саме цих факторів. Доведено, що проведення моніторингу доцільно робити саме по запропонованих показниках, тому що вони мають найбільший вплив на рівень зайнятості населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Паламарчук В. І., Привалова Н. В.
Внутрішньофірмова політика оплати праці фахівців з безпеки підприємств: технологія формування (c. 155 - 160)

Стаття висвітлює оплату праці персоналу з безпеки підприємства з позиції внутрішньофірмової політики та технології її формування. Розкрито такі аспекти. По-перше, у практиці вітчизняних підприємств рівень заробітної плати фахівців з безпеки підприємств установлюється з урахуванням кон’юнктури ринку праці, однак визначальну роль відіграють фінансові можливості організації з урахуванням існуючого нормативно-правового середовища. По-друге, політика, спрямована на збереження досягнутого рівня заробітної плати фахівців з безпеки підприємств, реалізується у випадку несприятливої економічної ситуації в організації та відсутності в найближчій перспективі передумов для її поліпшення. По-третє, існують такі інструменти реалізації політики оплати праці, спрямованої на збільшення рівня заробітної плати фахівців з безпеки підприємств: а) збільшення середньомісячної заробітної плати за рахунок зростання тарифної ставки першого розряду; б) збільшення розміру виплат стимулюючого характеру, що включаються у витрати на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг); в) збільшення виплати із прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. По-четверте, визначено напрямки вдосконалювання організації заробітної плати: а) за результатами аналізу нормативно-правового забезпечення організації оплати праці уточнюються надані законодавчо можливості по зміні рівня оплати праці; б) на підставі аналізу технічного тарифного нормування, форм і систем оплати праці; в) з урахуванням оптимального обсягу засобів на виплату заробітної плати; г) за результатами соціологічного опитування. Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні обліку істотних структурних зрушень у складі продукції (робіт, послуг) організації, пов’язаних зі зміною її питомої трудомісткості, а також у розробці та провадженні кількісних показників якості праці відділів безпеки підприємства.

Стаття написана українською мовою


Романіка Т. К.
Інститут влади як фактор впливу на молодіжне безробіття в Україні (c. 161 - 169)

Метою статті є виявлення впливу інституту влади на ринок праці та молодіжне безробіття за допомогою економетричного дослідження (моделювання) та статистичного аналізу, а також окреслення основних напрямів щодо вдосконалення інституційного регулювання молодіжного ринку праці. Доведено, що молодіжне безробіття є складним соціально-економічним явищем, яке відчуває на собі безліч факторів впливу: від технологічної перебудови сучасної економіки до ментальних особливостей адаптування молоді до викликів безробіття. Проведено економетричне моделювання молодіжного безробіття в Україні за період 2006–2019 рр. На першому етапі моделювання було виявлено інституційні стани влади, на другому – проведено статистичний аналіз молодіжного ринку праці за відповідні періоди в розрізі панування інституту президентства як головного політичного інституту. Детально вивчено вплив інституційного чинника (інституту президентства) на регулювання молодіжного ринку праці. Цей вплив відбувається опосередковано, через розробку та реалізацію відповідних законів і програм на державному та регіональних рівнях. Доведено, що поряд із впливом загальних факторів (технологічної революції, циклічного характеру розвитку, структури економіки, геополітики тощо) інституційне середовище відіграє суттєву роль як у зростанні, так і в подоланні молодіжного безробіття. Інституційні заходи повинні бути комплексними, дієвими, охоплювати всі молодіжні шари населення. Досягти цього можливо за рахунок установлення інклюзивного інституційного режиму, інтеграції молоді в соціально-економічний відтворювальний процес та її якісної освіти.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Гейдор А. П., Кураченко А. Ю.
Фріланс-ресурси в системі бізнес-процесів підприємства (c. 251 - 258)

У статті розглянуто класичні підходи до трактування поняття «бізнес-процес», основою яких є перетворення в результаті здійснення бізнес-процесу входу на вихід. На основі уточненої схеми бізнес-процесу визначено його сутність із урахуванням створення цінності для внутрішнього або зовнішнього клієнта. Наведено типологію наукових підходів щодо підвищення ефективності бізнес-процесів підприємства, які доповнено необхідністю оптимізації використання задіяних ресурсів. Також у рамках цієї статті досліджено поняття фріланс-ресурсів, що дозволяє підприємствам переглянути свої взаємовідносини як роботодавця з робітниками задля підвищення ефективності свого функціонування як системи бізнес-процесів. Розглянуто особливості віддаленої форми організації праці. Проаналізовано тенденції залучення фрілансерів в Україні та світі. Розглянуто питання рівня освіченості, гендерної нерівності та розподілу за віком у сфері фрілансу. Виявлено, що вітчизняний фрілансер – це, як правило, чоловік віком до 35 років з вищою освітою, а стрімкий розвиток фрілансу в Україні викликаний демографічними змінами, новими технологіями та трансформацією робочої парадигми. Зазначено розміри доходу фрілансерів, їх середньомісячний заробіток, порівняно зі штатними працівниками, на основі чого виявлено можливість економії витрат на заробітну плату для підприємств, що залучають фріланс-ресурси. Досліджено основний набір бізнес-процесів відділу продажу підприємства оптової торгівлі, на основі чого виявлено технічну можливість залучення фріланс-ресурсів до здійснення практично всіх бізнес-процесів відділу, проте доцільність лише до тих, що передбачають безпосередній контакт з покупцями. Проаналізовано умови реалізації трудового потенціалу фрілансера, особливості та проблеми віддаленої зайнятості. За допомогою системи фінансових і нефінансових оціночних показників КРІ виявлено позитивний ефект, що створюють фріланс-фахівці з продажу для підприємства оптової торгівлі за всіма запропонованими показниками.

Стаття написана українською мовою


Вонберг Т. В.
Дистанційна зайнятість працівників: нові виклики та можливості (c. 259 - 265)

Метою статті є дослідження дистанційної зайнятості в нових умовах функціонування держави. Автором обґрунтовано актуальність переходу на дистанційну зайнятість працівників компаній. Визначено дистанційну форму зайнятості як єдино прийнятну форму подальшого функціонування і можливого розвитку компаній в умовах карантинних обмежень. Аналізуючи й узагальнюючи наукові дослідження вчених, було доведено міждисциплінарні взаємозв’язки в дослідженні дистанційної зайнятості. У статті виокремлено основні переваги для роботодавця при переході на дистанційну зайнятість. Досліджено основні перепони та ризики на шляху швидкого переходу на дистанційну форму в Україні. Зважаючи на важливість термінового та масового переходу на дистанційну зайнятість в державі в умовах карантинних обмежень, запропоновано програму впровадження цієї форми зайнятості в діяльність компаній. Означена програма передбачає поступову реалізацію основних етапів запровадження дистанційної зайнятості, які й охарактеризовані автором. Серед численних кроків на шляху запровадження дистанційної зайнятості найважливішими визначено розробку та затвердження керівництвом програми дій, а також доведення її до працівників компанії. Саме на цих етапах зустрічається найбільше помилок, які згодом руйнують всю програму. Програма має бути абсолютно зрозумілою для всіх членів колективу – починаючи від рядового працівника і закінчуючи керівництвом компанії. Підкреслено зростаючу роль у цьому процесі менеджера з персоналу, зокрема, під час підтримки соціально-психологічного клімату, налагодження комунікацій в робочих групах та компанії в умовах дистанційної зайнятості. Визначено важливість урахування ризиків, що пов’язані з безпекою у компанії. Наведено приклади набору інструментів для дистанційної зайнятості в розрізі функціональних обов’язків працівника, зокрема, для організацій відеоконференцій найкращою визначено програму Zoom. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є розробка інструментарію підвищення ефективності дистанційної зайнятості та потужного нормативно-правового підґрунтя.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Поплавська О. М., Поляк Н. О.
Державна політика зайнятості: здобутки та перешкоди на шляху подолання бідності в Україні (c. 233 - 241)

У статті досліджено сучасний стан державної політики зайнятості населення та оцінено її ефективність у контексті виконання діючої Стратегії подолання бідності в Україні. Зокрема, розглянуто результативність впливу діяльності служби зайнятості на зменшення безробіття, а також можливості зайнятості для робочої сили в Україні. Проведено оцінювання ефективності роботи служби зайнятості в розрізі аналізу виконання Стратегії подолання бідності за період 2016–2019 рр. за напрямами: сприяння громадянам у підборі належної роботи; надання роботодавцям послуг із добору працівників; участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру; сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності; проведення професійної орієнтації населення; додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці. У результаті дослідження було виявлено основні здобутки та перешкоди щодо державної політики зайнятості на шляху подолання бідності в Україні. Серед здобутків: налагодження ефективної взаємодії між державною службою зайнятості та бізнесом щодо обміну інформацією; покращення взаємодії з безробітними; зростання довіри населення до служби зайнятості. Виявлено, що перешкоди у подоланні бідності знаходяться у площині менеджменту, управління економікою країни та підприємств. Обґрунтовано, що з метою підвищення добробуту населення та зниження бідності в подальшому державна політика зайнятості населення має бути спрямована на створення нових робочих місць, що мають високу наукоємність, розвиток малого та середнього бізнесу, сфери обслуговування (креативних сфер економіки) тощо.

Стаття написана українською мовою


Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Шевчук О. В.
Законодавчі ініціативи у сфері праці: доцільність та наслідки (c. 241 - 246)

Метою статті є оцінка доцільності прийняття Закону України «Про працю», а також обґрунтування бажаних підходів до розробки нового (або доповнення діючого Кодексу законів про працю) Трудового кодексу. Як правило, питанню нового законодавчого документу у сфері праці приділяють увагу практики, тобто, на нашу думку, до цього процесу не достатньо залучені науковці, які досліджують сутність явищ і процесів. Погляд тільки з боку практиків не є виправданим з огляду на їх націленість на результат і недооцінку комплексного або системного підходу. Різні підходи до нового базового законодавчого документа у сфері праці можна систематизувати. Частина «небайдужих» відстоюють думку щодо прийняття нового юридичного документа, а головним аргументом є застарілість положень Кодексу законів про працю, який затверджений у 1971 р. Інші учасники дискусії вважають, що регулювання соціально-трудових відносин не варте окремого кодексу, а достатнім буде формат закону. На їх думку, відносини між працівниками та роботодавцями в сучасних умовах індивідуалізуються, що не вимагає такого значного втручання держави та інших суб’єктів соціально-трудових відносин, як було раніше. Є також думка, згідно з якою слід залишити діючі статті Кодексу, що забезпечуватиме відносно сильний соціальний захист працівників. Вважаємо доцільною останню точку зору. По-перше, рік затвердження документа не є переконливим аргументом – наприклад, трудове законодавство в США базується на законодавчих документах, прийнятих протягом 1935–1974 рр., в яких змінювалася інтерпретація положень відповідно до вимог практики. По-друге, прийняття нового юридичного документа може призвести до невиправданих додаткових зусиль, а також руйнування ефективних управлінських технологій і практик.

Стаття написана українською мовою


Крамчанінова М. Д., Вахлакова В. В., Лєдовська А. І.
Аналіз умов праці та напрямки їх поліпшення (c. 247 - 252)

Метою даної статті є дослідження умов праці на підприємстві та визначення можливих напрямків щодо їх поліпшення в контексті покращення працездатності робітників. Авторами детально розглянуто окремі складові умов праці: санітарно-гігієнічні, естетичні, фізіологічні та соціально-психологічні. Визначено властивості умов праці, які наявно свідчать про вплив умов праці на виробниче середовище, у якому працює робітник, і на самого робітника, на його стан здоров’я, самопочуття та працездатність. Виявлено взаємозалежність і взаємозв’язок елементів умов праці, що також підкреслює доцільність дотримання саме комплексного покращення умов з метою досягнення синергетичного ефекту. Аналізуючи елементи умови праці за ознаками наявності підкріплення їх відповідними регламентуючими документами, запропоновано розподіл умов на нормовані та ненормовані. Визначено, що тільки санітарно-гігієнічні умови праці підлягають нормуванню, й оцінку саме цих умов належить виконувати за допомогою атестаційної комісії. Фізіологічні, естетичні та соціально-психологічні умови праці віднесені до ненормованих через відсутність будь-яких нормативів. що їх регламентують, тому оцінка цих умов здійснюється за допомогою експериментальних, психодіагностичних та інших методів. У статті ставиться акцент на те, що тільки через цілісне вдосконалення та покращення всіх складових умов можна значно підвищити ефективність і продуктивність праці.

Стаття написана українською мовою


Столярук Х. С.
Аналіз потреби у професійній переорієнтації дорослих в Україні (c. 252 - 259)

У статті піднято актуальну проблему перевибору професії у зрілому віці. Акцентовано увагу на значущості розвитку навичок кар’єрної адаптації в динамічному професійному середовищі та важливості забезпечення безперервного процесу професійного самовизначення на різних етапах формування трудового потенціалу. Турбулентність і динамічність сучасного ринку праці зумовлює потребу постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації, розвивати не тільки професійні навички, а й кар’єрну компетентність, що включає: здатність управляти своїм професійним життям; швидко та ефективно маневрувати на ринку праці; приймати ефективні та швидкі рішення щодо кар’єрних траєкторій; адаптуватися до змін професійної сфери; діагностувати кар’єрні проблеми; володіти прийомами самокоучингу; визначати свої освітні орієнтації та мати чітко сформовану професійну «Я-концепцію». Акцентовано увагу на нормальності явища зміни професії в дорослому віці, що не обов’язково пов’язане із невдалою первинною професійною орієнтацією. Стаття висвітлює комплекс проблем, що обумовлюють необхідність приймати рішення щодо зміни професійної траєкторії. Обґрунтовано економічні, соціальні та особистісні чинники професійної переорієнтації в постійно змінюваних умовах ринку праці. Окреслено відмінності професійної переорієнтації та безробіття менеджерів. Проаналізовано ключову статистичну інформацію щодо визначення потреби дорослого населення України у професійній переорієнтації. Визначено напрями забезпечення ефективності надання відповідної кваліфікованої допомоги з професійної переорієнтації. Запропоновано модель кар’єрного коучингу при аналізі потреби у професійній переорієнтації в дорослому віці, що базується на трьох рівнях: індивідуальному, корпоративному та державному.

Стаття написана українською мовою


Пасінович І. І., Кіндзюр О. С.
Оцінка продуктивності праці в Україні та фактори її підвищення в контексті забезпечення стійкого інклюзивного зростання (c. 260 - 268)

У статті розглянуто методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на загальнонаціональному та регіональному рівнях. Узагальнено показники суспільної продуктивності праці. Незалежно від рівня продуктивності праці, цей показник відображає ефективність використання праці як ресурсу. В ринковій економіці завдання підвищувати продуктивність праці зміщено на рівень суб’єкта господарювання, а роль держави зводиться до створення умов для залучення інвестицій, затребуваності інновацій, формування людського капіталу високої якості. Акцентовано, що продуктивність праці є частинним показником для обчислення індексу інклюзивного зростання. Цей показник розраховується Світовим банком та ілюструє розвиток і добробут держави краще, ніж традиційний ВВП. Зроблено порівняльний аналіз рівня та динаміки продуктивності праці України й інших країн. Доведено, що фактор робочого часу не актуальний для підвищення продуктивності праці. Виокремлено заходи, які реалізують підприємства країн з високими темпами зростання продуктивності, серед них ? використання штучного інтелекту, роботизація, підвищення цифрової компетенції працівників. Останнє змушує компанії витрачати кошти на навчання персоналу. Наведено систему загальнодержавних заходів, реалізація яких сприятиме зростанню суспільної продуктивності праці. Зроблено порівняльний аналіз продуктивності праці та витрат на одного працівника на прикладі підприємств Львівської області. Серед пропонованих заходів, які сприятимуть підвищенню продуктивності праці на макрорівні, є інвестиції в навчання персоналу, поступова модернізація технологічної бази на основі залучення інвестицій. Зроблено висновок, що суттєво підвищити суспільну продуктивність праці неможливо також без подолання монополізму та формування сучасної галузевої структури економіки.

Стаття написана українською мовою


Василик А. В., Бойчук Н. С., Омельченко К. С.
Гендерні аспекти професійної самореалізації в Україні (c. 268 - 274)

Обґрунтовано, що для вирішення проблеми впливу гендерних стереотипів на професійну самореалізацію потрібний комплексний і системний підхід, причому за участі держави та громадськості. Метою роботи є комплексне дослідження та аналіз гендерних аспектів професійної самореалізації в Україні. У статті досліджено дефініції «гендер» та «гендерні стереотипи», проаналізовано сучасні трансформації гендерних факторів, що впливають на професійну самореалізацію. Для оцінки впливу гендерних стереотипів на можливість професійної самореалізації було проведено соціологічне дослідження та проаналізовано гендерні стереотипи, притаманні українському суспільству. За результатами опитування виявлено прояви гендерних стереотипів та/або дискримінації при працевлаштуванні, в оголошеннях про вакантні посади, при прийнятті управлінських рішень про кар’єрне просування працівників, в оплаті праці, у сприйнятті жінки-керівника, у представленості жінок у найвищих органах державної влади тощо. Проаналізовано законодавство України щодо забезпечення рівних прав жінок і чоловіків у сфері професійної діяльності, наведено приклади суспільних і культурних заходів, ініціатив для привернення уваги до проблем гендерної дискримінації в Україні. Показано, що досі як у розвинених країнах, так і в Україні мають місце прояви та наслідки гендерних стереотипів, які перешкоджають особистісній і професійній самореалізації чоловіків та жінок. Запропоновано заходи щодо зниження впливу гендерних стереотипів та гендерної дискримінації на можливості професійної самореалізації особистості. Обґрунтовано, що заходи боротьби із гендерною дискримінацією мають бути реалізовані на всіх рівнях і в усіх сферах суспільного життя – від особистісного, сімейного до державного та міжнародного, від сфери освіти та культури до політичної, соціальної, економічної тощо. Акцентовано, що важливою є просвітницька робота, інформаційні та освітні кампанії, виховання в школі та сім’ї, приклад батьків для дітей.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Булигіна А. В., Загорська Д. М.
Пенсійний фонд України та вдосконалення пенсійного забезпечення (c. 160 - 165)

Початок реформування системи пенсійного забезпечення в Україні розпочато понад 15 років тому, але наразі існує безліч питань і проблем, пов’язаних з удосконаленням української системи пенсійного забезпечення. Мета статті полягає в дослідженні питань, пов’язаних з проблемами та шляхами вдосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні. Розглянуто сучасний стан українського пенсійного забезпечення. Визначено переваги та недоліки солідарної системи. Обґрунтовано неефективність використання тільки першого рівня пенсійної системи. Акцентовано увагу на сучасній системі пенсійного забезпечення для виявлення ряду проблем: збільшення пенсійного віку; дефіцитність бюджетних коштів; складна демографічна ситуація, яка відображається в диспропорції між працюючим населенням і пенсіонерами; «тінізація» виплат працівникам та інші. Визначено негативні наслідки української тенденції – старіння населення. Проаналізовано основні економічні показники пенсійної системи, такі як рівень пенсійних виплат, розмір заробітної плати, коефіцієнт заміщення цих показників та інші. Проаналізовано статистичні дані та окреслено динаміку економічних показників, що характеризують стан української пенсійної системи протягом 2017–2019 рр. Розглянуто статистичні дані щодо надходжень та видатків Пенсійного фонду України. Виявлено головні проблеми української пенсійної системи. Обґрунтовано необхідність та доцільність розвитку накопичувальної пенсійної системи та системи пенсійного недержавного забезпечення. Визначено шляхи вдосконалення пенсійного забезпечення України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Зуб М. Я.
Перетворення інфраструктури ринку праці в умовах впливу штучного інтелекту (c. 146 - 153)

Метою статті є обґрунтування розробки своєчасної політики перетворення інфраструктури ринку праці в регіонах України в умовах впливу штучного інтелекту. Розглянуто теоретичні особливості поняття «штучний інтелект». Виділено три категорії штучного інтелекту: штучний інтелект вузького спектра – ANI (Artificial Narrow Intelligence), який спеціалізується на прийнятті рішень тільки в одній сфері; загальний штучний інтелект – AGI (Artificial General Intelligence), який досягає та перевищує рівень звичайної людської свідомості; штучний суперінтелект – ASI (Artificial Super Intelligence), який розумніший за все разом узяте людство. Проведено аналіз основних глобальних ризиків найближчого десятиліття, розкрито спектр загроз на шляху економічного зростання в Україні та світі з точки зору бізнес-лідерів. Аргументовано основні складові елементи політики перетворення інфраструктури ринку праці в регіонах України, здатні перерозподілити вивільнених працівників, пом’якшити негативні наслідки перехідного періоду, попередити стрімке зростання безробіття та забезпечити швидке розповсюдження вигод. Досліджено основні тенденції розвитку інфраструктури ринку праці в умовах впливу штучного інтелекту. Наведено перелік затребуваних професій на наступні 10 років. Визначено компетенції для найманих працівників у регіонах України на перспективу. Запропоновано визначення поняття штучного інтелекту. На основі багатоаспектного впровадження штучного інтелекту в регіональну економіку обґрунтовано доцільність розробки моделі інфраструктури систем інноваційного розвитку регіонального ринку праці України.

Стаття написана російською мовою


Швець О. В.
Сучасна парадигма економічної активності молоді на ринку праці регіону (c. 154 - 160)

У вирішенні структурних проблем зайнятості та безробіття, у реформуванні ринку праці та його сегментації, в усуненні нелегальної міграції та зменшенні частки неформальної економіки зацікавлені всі верстви населення, державні та міждержавні інституції. Тому не випадково багато науковців розглядають причини та проблеми глобальних змін у структурі зайнятості як чинник трансформації сучасних національних і міжнародного ринків праці. Пошук шляхів створення сприятливих умов для оптимального функціонування єдиного ринку праці є зараз однією з головних проблем у практичній діяльності міждержавних і наддержавних інституцій. У статті встановлено, що проблемним аспектом ефективного функціонування ринку праці молоді є дисбаланс між пропозицією робочої сили та попитом на неї. Визначено фактори впливу на ринок праці молоді регіону, при цьому молодь за її складом структуровано на групи за різними ознаками (за віком, за місцем проживання, за напрямами діяльності тощо). Здійснено структурний розподіл молоді за економічною активністю. Сформовано базові чинники конкурентоспроможності молоді; з’ясовано загальні причини безробіття молоді на ринку праці регіону; визначено проблеми щодо статистики безробіття в Україні, які не дозволяють об’єктивно оцінювати реалії його рівня. Обґрунтовано основні напрями вирішення проблеми безробіття молоді в країні. Дослідження теоретичних підходів до регулювання регіонального ринку праці молоді дало змогу зробити певні узагальнення. Специфіку регулювання ринку праці молоді як об’єкта державного регулювання зумовлено особливостями молодої робочої сили: відсутністю досвіду роботи, професійною незрілістю, мобільністю, соціальним динамізмом, інноваційністю та ін. Визначено фактори впливу на стан ринку праці молоді: демографічні, економічні, соціально-трудові, освітні, інституційні тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Стецик М. Р., Бала Р. Д., Дрималовська Х. В., Бала О. І.
Дуальна освіта і зайнятість сучасної молоді в Україні: проблеми та перспективи (c. 137 - 142)

Метою статті є дослідження проблем зайнятості молодого населення України, що здійснюють визначальний вплив на показники праці на вітчизняному трудовому ринку. Зокрема здійснено дослідження щодо зайнятості молоді віком до 29 років, серед якої рівень безробіття є високим, що зумовлює відтік кадрів на зарубіжні ринки. Також досліджено структуру стану праці молодого населення станом за І півріччя 2020 р.; виявлено проблеми із працевлаштування молоді та розглянуто основні шляхи зменшення молодіжного безробіття. За результатами проведеного дослідження визначено, що вагомий внесок у вирішення проблем зайнятості молоді може здійснити розвиток дуальної освіти в закладах вищої освіти (ЗВО) і закладах фахової передвищої освіти (ЗФПО). У роботі визначено зміст дуальної освітньої складової для закладу вищої освіти, визначено основні переваги, які отримає здобувач вищої освіти із дуальною системою навчання. Важливим аспектом проведеного дослідження є посилення ролі роботодавців у системі освітньо-професійної підготовки здобувачів вищої освіти, що дозволить забезпечити високий не лише теоретичний, а й практичний рівень підготовки випускників ЗВО. Перспективою подальших наукових пошуків за даною тематикою є визначення основних чинників, що створюють передумови до впровадження дуальної освіти у закладах вищої освіти та розвиток ДО в технічних ЗВО.

Стаття написана українською мовою


Соболєв В. М., Мусіюк І. О.
Тенденції зайнятості в умовах цифрової економіки (c. 143 - 148)

У статті розглядається вплив цифровізації на ринок праці. Перехід до цифрової економіки є закономірним процесом і вимагає модернізації зайнятості. Тому формується цифрова зайнятість, яка реалізується через онлайн-платформи. Відбувається виникнення нових форм зайнятості, що обумовлено інноваційними процесами і трансформацією економіки в цілому. Широкого поширення набуває нестандартна зайнятість у таких формах, як: фріланс; телепраця; позикова праця (лізинг персоналу, аутсорсинг, аутстафінг). Відображено позитивні та негативні наслідки такого переходу для ринку праці. Також розглянуто досвід масового впровадження дистанційного формату роботи в період режиму ізоляції, викликаного пандемією COVID-19. Орієнтація економіки на цифровий розвиток веде до скорочення та подальшого зникнення деяких спеціальностей, що супроводжуватиметься появою нових. Уже зараз набуває широкого розповсюдження Інтернет-банкінг, електронний уряд, програми автоматичного ведення бухгалтерського обліку тощо. Швидке реагування на технологічні виклики здатне нівелювати деякі негативні наслідки цих змін за допомогою навчання та перекваліфікації працівників. Автоматизація та роботизація виробничих процесів, безсумнівно, призведуть до зростання безробіття, тому вже зараз важливо розробляти ефективну політику зайнятості. Однак такі професії, як інженери, актори, вчителі, керівники, соціальні працівники ще неможливо замінити роботами. Тому такі види діяльності вимагають високого рівня людського капіталу, який стає найважливішим ресурсом економічного зростання. Країни мають бути готовими до вирішення проблем, властивих цифровій економіці. Стимулювання інвестицій в інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і додаткові інновації сприятимуть зростанню продуктивності праці та зайнятості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Личковська М. Р.
Оцінка впливу коронакризи на сутність і тенденції розвитку дистанційної зайнятості в Україні (c. 139 - 145)

Метою статті є узагальнення сутнісного наповнення поняття «дистанційна зайнятість» у розрізі складових, що його формують, проведення аналізу основних факторів впливу на них, визначення тенденцій та особливостей розвитку та розповсюдження дистанційної зайнятості в умовах коронакризи. Аналізуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених і практиків, було досліджено послідовність розвитку та впровадження нових альтернативних форм зайнятості. Визначено тенденцію зміни їх сутнісного наповнення залежно від розвитку та впровадження сучасних технологій. Проаналізовано основні фактори, що впливають на можливість переведення нових форм зайнятості у віртуальну форму. Виділено та проаналізовано основні переваги та недоліки розповсюдження дистанційної зайнятості в умовах карантину. Зазначено, що значну частину їх можна сформулювати: перші – як надбання, що потрібно розповсюджувати; другі – як проблеми, що потрібно вирішувати. Зробити це цілком реально та необхідно для розробки відповідної політики. У результаті дослідження було виявлено основні перешкоди на шляху розвитку дистанційної зайнятості, до яких слід віднести масштабний спад в економічних настроях суб’єктів господарювання та зростання соціальної напруги. Аргументовано, що за таких умов вольовими наказами уряду ситуацію можна лише погіршити. Доведено, що тільки посилення партнерства держави, бізнесу та громадянського суспільства на основі відновлення взаємної довіри всіх економічних суб’єктів надасть можливість розробити цілеспрямовану політику одужання, складовою якої є масштабне розповсюдження дистанційної праці. Дистанційна праця стане не тільки механізмом подолання коронакризи, а й механізмом масштабного оновлення економіки України на основі використання найсучасніших технологій. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є створення й адаптування нових форм дистанційної праці, їх формалізація, інституціональне та правове забезпечення, конструювання нових моделей повноцінного соціального партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством у сфері праці та зайнятості тощо.

Стаття написана українською мовою


Шликова В. О., Леванда О. М.
Роль соціальних стандартів у соціальній політиці країни (c. 146 - 151)

Метою статті є визначення ролі соціальних стандартів у формуванні соціальної політики країни. Проаналізовано особливості трактування соціальної політики в науковій літературі, ідентифіковано ключових агентів взаємодії соціальної політики: економічна політика, політика у сфері охорони здоров’я, освітня та фіскальна політика. Освітня політика забезпечує економіку людським капіталом і тим самим створює передумови для економічного розвитку. Економічна політика взаємодіє із соціальною в частині розподілу доступу до товарів, послуг і ресурсів, а також у забезпеченні зайнятості. Своєю чергою, фіскальна політика здійснює вторинний розподіл доходів через трансферти. Соціальна політика, окрім соціального захисту населення, має на меті створення умов для доступу до освіти та послуг системи охорони здоров’я. Розглянуто структуру соціальних стандартів і гарантій, які закріплені в Законі України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» у розрізі дефініцій термінів, мети та призначення. Наведено короткий огляд світової практики впровадження програм соціального забезпечення, при розробці яких враховуються соціальні стандарти, а також діючих підходів до формування соціального забезпечення в Україні. У результаті проведеного дослідження встановлено, що завдяки профілактичним, відновлювальним і компенсаційним втручанням соціальне забезпечення дозволяє бенефіціарам зберегти свій рівень життя, знайти роботу або поліпшити власні перспективи на ринку праці, а також створює умови для соціальної інтеграції та збереження фізичного та психічного здоров’я. У цьому контексті соціальні стандарти є критеріями необхідності втручання та відіграють роль нормативу щодо розмірів втручання для реалізації соціальної політики держави. З іншого боку, соціальні стандарти можуть виступати як цільові орієнтири цієї політики, узгоджені з цілями розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Михайленко Д. Г., Грипіч О. В.
Нова якість життя як складова соціальної безпеки (c. 225 - 230)

Важливою функцією соціальноорієнтованої держави є формування її соціальної безпеки. Реалізація низки заходів, що гарантують захист інтересів у соціальній сфері як окремого громадянина, так і країни в цілому, є завданням соціальної безпеки. Метою статті є розробка концептуального підходу до формування нової якості життя як складової соціальної безпеки. Сформульовано положення концептуального підходу до формування соціальних стандартів нової якості життя як складової соціальної безпеки в Україні. Одним із кроків у напрямі системної трансформації соціальної політики є розробка концептуальної схеми формування соціальних стандартів нової якості життя в Україні, що конкретизує та деталізує її складові: принципи, прийоми, напрями використання, джерела фінансування, форми фінансування, система забезпечення. Зазначено, що основою побудови концептуальної схеми формування соціальних стандартів нової якості життя в Україні є використання двох груп прийомів: перша група безпосередньо відображає забезпеченість громадян: визначення норм і нормативів якості життя населення, визначення нормативного рівня життя, визначення лімітів бюджету; друга – опосередковано, через тарифну політику у сфері соціального страхування та пільги впливає на добробут громадян. Також підкреслено, що при формуванні соціальної політики в частині визначення соціальних стандартів нової якості життя необхідно поєднувати та поступово переходити від адміністративно-субсидіарної до страхової системи забезпечення. Формування соціальних стандартів нової якості життя населення України в контексті забезпечення соціальної безпеки потребує від держави формування виваженої соціально-економічної політики, яка спрямована на здійснення структурних зрушень в економіці в контексті реалізації соціальних пріоритетів суспільства, на формування соціально справедливої та ефективної системи розподілу створених благ, забезпечення соціальної спрямованості видатків Державного бюджету України.

Стаття написана українською мовою


Лагодієнко В. В., Швець О. В.
Сучасні тренди державного регулювання міжнародної трудової міграції (c. 231 - 237)

Проблема трудової міграції робочої сили в Україні останніми роками набула актуальності, оскільки вона суттєво впливає на соціально-економічний розвиток як країн-донорів, так і країн-реципієнтів. Як складне економічне явище, трудова міграція змінює склад трудових ресурсів, створює нову ситуацію на ринках праці, загострює демографічну ситуацію в країні. Стаття присвячена аналізу проблем трудової міграції економічно активного населення в Україні та аспектам формування державної політики регулювання міграційних процесів. Метою статті є теоретичне обґрунтування, розробка науково-методичних засад і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення системи регулювання міжнародної міграції економічно активного населення в умовах глобалізації для отримання соціально-економічних переваг від участі держави в міграційних процесах тощо. У процесі детального аналізу характеристик мігрантів визначено чіткі тенденції сучасних міграційних процесів: мігранти переважно із сільської місцевості заходу країни; трудові мігранти переважно чоловіки; серед трудових мігрантів переважають молодші люди та жителі сільської місцевості; люди з вищою освітою демонструють меншу ймовірність мігрувати, тоді як люди з професійно-технічною освітою надмірно репрезентовані серед трудових мігрантів; мігранти ризикують втратити навички тощо. Обґрунтовано механізм регулювання міграційних потоків – як сукупність заходів впливу державними органами на об’єкти міграції з метою забезпечення оптимального рівня міграції, який відповідає потребам національного/регіонального ринку праці та сприяє стабілізації макроекономічної ситуації в країні/регіоні, та визначено його основні завдання. Функціонування й ефективний розвиток механізмів регулювання трудових міграційних процесів, як особливого інструменту трансформації регіональних ринків праці, поєднує в собі соціокультурні, дослідницькі й економічні функції, обумовлює необхідність міждисциплінарного підходу до обґрунтування підвищення конкурентоспроможності останніх. Науковим підґрунтям такого підходу є методологія інституційного аналізу – комплексу понять, принципів і положень, які базуються на теоріях людського, інтелектуального та міграційного капіталу, інституційної економіки, теорії територіальних міграційних систем тощо.

Стаття написана українською мовою


Бондаревська К. В.
Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України: напрями розробки та реалізації (c. 238 - 244)

У статті визначено напрями розробки та реалізації стратегії забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України з урахуванням сучасного стану сфери праці та зайнятості. Зокрема, визначено основні структурні елементи стратегії, серед яких її мета та завдання; суб’єкти, об’єкт і предмет; основоположні принципи стратегії; характеристика та оцінка зовнішніх і внутрішніх загроз соціальній безпеці на ринку праці (зокрема, за допомогою SWOT-аналізу); критерії та індикатори соціальної безпеки на ринку праці; пріоритетні напрями, заходи та механізми щодо забезпечення соціальної безпеки на ринку праці з урахуванням її багаторівневості. Обґрунтоване авторське бачення концепції багаторівневої стратегії забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України та охарактеризовано пріоритетні напрями її реалізації на державному рівні. Серед стратегічних пріоритетів визначено напрями та заходи державної політики, які сприятимуть нейтралізації ключових загроз і негативних явищ на національному рівні. Зокрема, охарактеризовано заходи, які сприятимуть досягненню ключових цілей щодо забезпечення соціальної безпеки на ринку праці: збалансованості його розвитку; детінізації сфери зайнятості; зниження безробіття, перш за все серед найменш конкурентоспроможних категорій робочої сили – молоді та осіб старшого віку; зростання рівня оплати праці та трудових доходів населення. У результаті впровадження запропонованих заходів очікується покращення стану соціальної безпеки на ринку праці, що буде мати вираження у зростанні рівня збалансованості ринку праці; зменшенні масштабів прояву ключових загроз його розвитку, серед яких неформальна зайнятість, поширення безробіття, низький рівень реальної оплати праці; а також у забезпеченні підвищення рівня доходів і добробуту населення України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2021

Полякова О. Ю., Грипіч О. В., Леванда О. М.
Аналіз чинників впливу на якість життя населення України (c. 199 - 206)

Стаття присвячена розробці методичних рекомендацій щодо оцінювання факторів впливу на якість життя населення України. Запропоновано алгоритм для аналізу факторів впливу на якість життя населення України, який включає послідовність етапів: формування інформаційного масиву даних показників рівня та якості життя населення в розрізі регіонів України; виявлення чинників впливу на якість життя населення України (вибір методу екстракції факторів, визначення кількості факторів, оцінку факторних навантажень, обертання факторів (за необхідності), інтерпретація факторів); розробка пропозицій щодо модифікацій соціальних стандартів. Узагальнення результатів факторного аналізу за 2004–2018 рр. дозволило виділити фактори впливу на якість життя населення України: матеріальний добробут; демографічний розвиток; безпека; розшарування населення; доступність медичної допомоги; екологічна безпека. При формуванні соціальних стандартів необхідно враховувати не лише нормативи матеріальних статків (дохід на одну особу) та забезпечення базових потреб населення (доступність продуктів харчування), але також доступність медичного обслуговування, освітніх послуг і безпечних умов життя. В Україні посилилося розшарування населення, тому соціальні стандарти мають бути спрямовані на зменшення цього розшарування, у тому числі в регіональному розрізі за рахунок стабілізації місцевих бюджетів. Тісний зв’язок показників зайнятості та матеріального добробуту свідчить про необхідність стимулювати зайнятість населення. Убезпечення населення від негативних наслідків погіршення екологічного стану має стати одним із напрямків взаємодії соціальної політики та політики щодо охорони навколишнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Данилевич Н. С., Когденко А. С.
Змішані режими робочого часу в умовах пандемії коронавірусу COVID-2019 (c. 207 - 212)

Мета статті полягає в оцінюванні досвіду використання змішаних режимів в умовах пандемії коронавірусу COVID-2019 за результатами соціологічних досліджень та обґрунтуванні потенціалу розвитку нормативно-правового забезпечення. В умовах пандемії багато підприємств перейшли на дистанційну роботу, змінився і режим робочого часу. Для України це новий досвід впровадження онлайн-роботи та більш гнучкого робочого дня, тому важливим є дослідження цієї проблематики. У період пандемії коронавірусу COVID-2019 підприємства зіткнулися з єдиною законною можливістю організувати роботу – через надомну працю. Авторами було проведене соціологічне дослідження використання змішаних режимів в умовах пандемії коронавірусу COVID-2019, яке виявило, що дистанційною формою роботи охоплено 69,6%, за гнучким графіком працюють 60,9%, на неповний робочій день припадає 43,5% опитаних. Зі змішаними режимами стикалися 73,9% опитаних. Щодо підготовленості власників бізнесу до роботи в нових умовах виявила, то більшість опитаних задоволена тим, як їх організація перейшла на дистанційну або змішану форму роботи. Дистанційну роботу можна поєднувати з іншими режимами, такими як неповний робочий день або гнучкий робочий день і повний робочій день. Таке поєднання може розглядатися як змішаний режим робочого часу. За результатами соціологічних досліджень використання змішаних режимів робочого часу є вже поширеною реальністю, а не виключенням. Їх використання має свої особливості в різних сферах діяльності, що вимагає подальших досліджень. Опитування виявило як задоволених змішаними режимами робочого часу респондентів, так і незадоволених. Слід зазначити, що існує потенціал удосконалення правових та організаційно-економічних засад використання змішаних режимів організації робочого часу.

Стаття написана українською мовою


Степанова Е. Р.
Гендерне безробіття, спричинене пандемією COVID-19, та його наслідки в українському суспільстві (c. 212 - 217)

Метою статті є дослідження того, як пандемічна криза впливає на жінок і чоловіків, а саме: на питання працевлаштування та оплати праці, а також спричинені цим наслідки. У статті акцентовано увагу на проблематиці гендерного безробіття в умовах пандемії COVID-19. Досліджено, що, згідно з інформацією Державної служби статистики України, більшість жінок працевлаштовано саме в закладах, функціонування яких припадає на тимчасові карантинні обмеження уряду, а саме: харчування, поштова та кур’єрська діяльність, фінансова та страхова діяльність, освіта, охорона здоров’я, мистецтво, спорт і розваги, діяльність у сфері творчості та функціонування бібліотек та архівів. Виокремлено декілька наслідків коронавірусної кризи – карантин і самоізоляція значно вплинули на статистику звернень щодо випадків домашнього насильства та виникнення стресових і депресивних розладів у населення. Наведено факти, які свідчать про те, що значно зросла кількість людей, які ідентифікували в себе прояви депресивних розладів і підвищеного рівня стресу. В комплексі із безробіттям і депресією це являє собою потенційно небезпечний соціальний прояв, а саме: в умовах економічної та суспільної кризи значна частина осіб працездатного віку можуть зловживати алкоголем чи наркотиками, впадати в депресію, думати про суїцид і навіть проявляти агресію. Зроблено висновок про те, що в ситуації карантину також загострюється проблема розподілу гендерних ролей у родині, оскільки основний тягар з виконання неоплачуваної доглядової праці під час карантину покладається на жінок.

Стаття написана українською мовою


Хандій О. О., Крамчанінова М. Д., Лєдовська А. І.
Інтелектуальна праця як інструмент забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку (c. 217 - 223)

У статті досліджено питання ролі та внеску інтелектуальної праці у процес забезпечення та вдосконалення головних аспектів життя людини відповідно до глобальних Цілей сталого розвитку (ЦСР). Інтелектуальна праця розглядається як важливий ресурс створення наукомісткого, інноваційного виробництва, яке забезпечує вирішення важливих глобальних завдань сталого розвитку. В рамках багатостороннього комплексного підходу досліджено вплив результатів інтелектуальної праці на досягнення ЦСР. Визначено, що ЦСР є взаємопов’язаними та підкріплюють одна одну в процесі досягнення, через що їх результати також є комплексними, тобто результат покращень у сфері однієї цілі є шляхом досягнення іншої. Віддзеркаленням домінуючої ролі інтелектуальної праці в досягненні Цілей сталого розвитку є дев’ята ЦСР – інновації та інфраструктура. Розвиток технологій, створення інновацій і проривних рішень мають вирішальне значення в контексті досягнення ЦСР, а, відповідно, інтелектуальна праця, інтелектуальна власність і новації все більшою мірою набувають суспільно значущого характеру та через підвищену важливість потребують розробки та реалізації політики цілісності наукових досліджень і захисту їх результатів. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі можуть стати питання підвищення ефективності праці інтелектуальних працівників і збільшення можливостей використання потенціалу інтелектуальної діяльності для подальшого розвитку суспільства.

Стаття написана українською мовою


Гук Л. П.
Стандартні та нові форми зайнятості: диверсифікація можливостей в умовах цифровізації та глобалізації (c. 224 - 231)

Метою статті є дослідження сучасних трендів формування структури зайнятості та особливостей стандартних і «нових» моделей праці для визначення ризиків і можливостей використання різноманітних форм праці в Україні в умовах кризи нестабільності. Проаналізовано фактори попиту (регулювання зайнятості, створення умов для розвитку високоінтелектуальної зайнятості та індивідуальної економічної активності, технологічний розвиток, економічні цикли тощо) та пропозиції (особисті характеристики працівників: вік, стать, освіту, рівень кваліфікації), що впливають на обрання форм зайнятості та обумовлюють їх використання на національному ринку праці. Розкрито особливості (режим зайнятості, оплата праці та кваліфікація зайнятих, їх соціально-демографічні характеристики) окремих форм зайнятості в Україні на основі аналізу мікроданих вибіркового обстеження населення з питань економічної активності. Визначено, що в Україні найбільш розповсюдженою була постійна форма зайнятості, паралельно з якою розвивалися та функціонували й інші більш гнучкі або навіть прекарні форми зайнятості, закономірності використання яких визначалися взаємодією факторів попиту та пропозиції робочої сили. Результати дослідження підтвердили наявність зв’язку між стабільністю форми зайнятості та факторами пропозиції робочої сили, до яких належать вік, стать та освітньо-кваліфікаційний рівень. Доведено, що досягнення конкурентоспроможності національного ринку праці обумовлюватиметься комплексним використанням різноманітних форм зайнятості для збалансування попиту та пропозиції робочої сили в умовах цифровізації та глобалізації економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Хандій О. О., Амоша О. О., Мосійчук Д. О.
Гендерні особливості ринку праці в умовах пандемії COVID-19 (c. 176 - 182)

Мета статті полягає в дослідженні гендерних особливостей ринку праці в умовах пандемії COVID-19 та впливу карантинних обмежень, обумовлених запровадженням протиепідемічних заходів задля протидії поширенню коронавірусної хвороби на території України, на існуючий баланс гендерної рівності в українському суспільстві. Виявлено прояви гендерної нерівності на ринку праці, які посилилися та отримали негативну динаміку під час пандемії COVID-19. Карантинні обмеження та заборона діяльності підприємств у сфері торгівлі, культури, мистецтва, освіти, готельного бізнесу та інших, у структурі зайнятості яких переважає жіноча робоча сила, обумовили зростання кількості безробітних і зниження соціальної захищеності працівників, задіяних у цих галузях. Виявлено зростання розриву в оплаті праці жінок і чоловіків протягом періоду дії карантинних обмежень як за видами економічної діяльності, так і за регіонами. Запропоновано пропозиції та рекомендації, спрямовані на: урахування гендерних потреб при подоланні наслідків пандемії СOVID-19; зниження гендерної нерівності та несправедливості у сфері зайнятості та доходів; забезпечення підтримки політичної активності жіночого населення, залучення до прийняття рішень у житті громади, держави; посилення відповідальності за допущення прямої та непрямої дискримінації та гендерної нерівності; урахування в програмах соціально-економічного розвитку територій гендерних потреб різних вікових груп; запровадження навчання, спрямованого на забезпечення гендерного підходу та гендерної рівності в організаціях і на підприємствах; фінансово-економічну, правову та освітню підтримку розвитку жіночого бізнесу. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення впливу існуючого рівня гендерної рівності та структури зайнятості робочої сили за статтю в галузях на можливості економічного розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


Шифріна Н. І.
Адекватність установленого рівня мінімальної оплати праці в Україні (c. 183 - 189)

Метою статті є дослідження адекватності встановлення рівня мінімальної оплати праці сучасним умовам господарювання в Україні. В основі державного регулювання економіки України, як і більшості країн світу, знаходяться соціальні стандарти, обґрунтоване встановлення яких дозволяє стимулювати економічне зростання країни, контролювати перерозподіл доходів в економіці, забезпечувати належний рівень відтворення робочої сили та якості життя населення. Одним із ключових важелів соціально-економічної політики держави є встановлення в законодавчому порядку рівня мінімальної заробітної плати. Систематизовано базові фактори, на основі яких повинна визначатися величина мінімальної оплати праці: прожитковий мінімум; відношення до середнього рівня заробітної плати з урахуванням її нерівномірності по регіонах України; темп приросту індексу споживчих цін. Проаналізовано рівень мінімальної оплати праці та його відповідність до зазначених факторів, з урахуванням практики розвинених країн. Установлено неадекватність даного показника економічній ситуації та невідповідність його динаміки починаючи з 2016 р. по теперішній час досліджуваним базовим факторам. Визначено негативний вплив підвищення мінімальної оплати праці на динаміку кількості осіб, переведених на неповний робочий день, і тих, що знаходились у відпустках без збереження заробітної плати. Запропоновано напрями вдосконалення державної політики стосовно встановлення рівня мінімальної оплати праці.

Стаття написана українською мовою


Бондаренко О. М., Тардаскіна Т. М., Богатирьова Л. Д.
Дослідження розвитку віддаленої роботи в умовах пандемії COVID-19 (c. 190 - 197)

У статті розглядається вплив пандемії COVID-19 на процес упровадження технологій організації віддаленої роботи як у менеджменті, так і в технічній сфері. COVID-криза розглядається як фактор, що сприяв, прискорив та активізував впровадження віддаленої форми роботи, бо саме у зв’язку з проблемою нових робочих місць під час пандемії COVID-19 актуальною стає дистанційна робота й інформаційно-технологічне вдосконалення підприємств. Мета статті – дослідити розвиток віддаленої форми роботи під впливом пандемії COVID-19. Об’єктом дослідження є процес упровадження віддалених форм роботи на підприємствах України. Предметом дослідження є організація віддалених форм роботи на підприємствах під час пандемії COVID-19. У статті наведено результати дослідження (на основі опитування) попиту на віддалену форму роботи та навчання серед українців під час пандемії COVID-19. В опитуванні взяли участь 150 українців. Серед них – жінки і чоловіки у віці від 18 до 65 років, які працюють і навчаються як традиційно, так і віддалено. Аналіз даних проводився за допомогою google-анкетування. Учасникам опитування було задано актуальні питання, щодо їх можливості та бажання повного переходу на віддалену форму роботи; рівня розвитку віддаленої форми роботи на їх підприємстві або місці навчання. В результаті виявлено найбільш позитивні та негативні, на думку опитуваних, риси віддаленої форми роботи; програм, якими вони найчастіше користувалися для забезпечення віддаленої роботи. У висновках робиться акцент на тому, що українці не лише готові до сприйняття нових форм організації роботи, але й активно до них адаптуються та, незважаючи на недоліки, віддалена форма роботи є затребуваною та перспективною, особливо в умовах карантинних заходів, викликаних пандемією COVID-19.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Васильців Т. Г., Садова У. Я., Махонюк О. В.
Проблемні аспекти та напрями розвитку ринку міграційних послуг в Україні (c. 252 - 260)

На сучасному етапі розвитку міграційних процесів в Україні актуалізувалася проблема вдосконалення вітчизняного ринку міграційних послуг, перетворення його на систему соціально-економічних відносин з приводу задоволення потреб населення в послугах, пов’язаних з уможливленням і покращенням умов здійснення міграційних переміщень, отриманням супутніх послуг, пов’язаних з міграцією, мінімізації ризиків (як для громадян, так і держави), пов’язаних з міграційними процесами. Метою дослідження є виявлення проблемних аспектів, а також обґрунтування напрямів і засобів державної політики розвитку ринку міграційних послуг в Україні. Об’єктом дослідження є процеси вдосконалення державної політики функціонування та розвитку ринку міграційних послуг в Україні, легалізації його суб’єктів і покращення інституційно-економічних можливостей відносно надання якісних міграційних послуг. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу та системного аналізу, логічного узагальнення, стратегічного менеджменту, компаративного аналізу. У статті ідентифіковано поточні системні вади функціонування та розвитку ринку міграційних послуг в Україні, зокрема в частині переважання неліцензованих суб’єктів – надавачів міграційних послуг; низького рівня задоволеності мігрантів послугами посередників; обмежених практик притягання до відповідальності тіньових посередників на ринку міграційних послуг; низького рівня соціально-економічної захищеності трудових мігрантів і т. ін. Визначено напрями та засоби вдосконалення функціонування ринку міграційних послуг України у сферах: легалізації та ліцензування діяльності; запровадження системи моніторингу ринку міграційних послуг; укладання міжурядових двосторонніх угод для захисту прав українців-мігрантів; реалізації Концепції регулювання розвитку ринку міграційних послуг в Україні. Перспективи подальших наукових досліджень в аналізованій сфері стосуються обґрунтування напрямів і засобів імплементації позитивних зарубіжних практик державного регулювання ринку міграційних послуг в Україні.

Стаття написана українською мовою


Тютюнникова С. В., Шпак І. А.
Трансформація соціальної політики держави в сучасних умовах: уроки пандемії (c. 261 - 265)

Питання соціальної політики держави останнім часом знаходяться в дискурсі, в пошуку свого нового формату. Особливу актуальність вони придбали в умовах розгортання у світі коронавірусної кризи. У статті показано, що саме коронавірусна пандемія стала поштовхом для осмислення ролі та змісту соціального захисту населення, відкрила нові можливості трансформувати його в пошуку істинних цілей та інструментів здійснення. Доведено, що здоров’я стає актуальним об’єктом захисту, що здоров’я суспільства й окремої людини взаємообумовлені та взаємодоповнюючі. Аналізуються сучасні ризики, що вимагають адекватної реакції держави щодо їх подолання. Крім коронавірусної пандемії, серйозним чином на людину та суспільство впливає диджиталізація, що веде до витіснення людини зі сфер зайнятості, трансформація ринку праці та розмивання меж зайнятості, прекаризація та нестійка зайнятість. Зростаюча нерівність у світі веде до багатьох проблем у соціальній сфері та вимагає свого вирішення. Вважаємо, що в умовах сучасного, постійно ускладнюючого соціально-економічного розвитку, зростання невизначеності та ризикованості існує нагальна потреба у виробленні нового типу соціальної політики, в якій повинні домінувати найважливіші цінності: здоров’я людини, її доступ до джерел освіти, охорони здоров’я, до споживання чистої води та інших суспільно значущих благ, до гідного доходу й умов життя. Така система соціального захисту перебуває в розвитку, її паростки в різному ступені розміреності й ефективності формуються в різних країнах світу. Уроки, отримані в процесі боротьби з пандемією, можуть стати гарною підмогою в її становленні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2021

Фурдак М. М.
Система пенсійного забезпечення в Україні – деякі аспекти реформування (c. 176 - 183)

Метою даної роботи є дослідження процесів і визначення основних проблем реформування пенсійної системи України. У статті проаналізовано стан функціонування та розвитку трьох рівнів пенсійного забезпечення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни. Визначено, що в Україні фактично працює лише 1 рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у той час як обов’язкова накопичувальна система не набула свого розвитку, а добровільна накопичувальна має вкрай низьку питому вагу в загальній системі пенсійного забезпечення. Проаналізовано деякі фінансові результати діяльності Пенсійного фонду України за 2020 р. і затверджений бюджет на 2021 р. Зроблено обґрунтовані висновки щодо наявності проблем солідарної системи, як-от: існуючий дефіцит бюджету Фонду, що призводить до утворення його боргів; низький, соціально неадаптований рівень пенсій; диспропорції в розмірах пенсій, призначених в різні роки. Проаналізовано рейтинг діючих на даний час недержавних пенсійних фондів України (третій рівень пенсійного забезпечення) за критеріями вартості активів, кількості учасників, сум пенсійних виплат і дохідності, а також динаміку деяких базових показників їх діяльності. Визначено, що функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в країні гальмується, зокрема, з психологічних причин внаслідок недовіри населення до недержавних інституцій. Оскільки другий рівень пенсійного забезпечення – обов’язкова накопичувальна система – наразі в країні не запрацював і враховуючи проблеми першого та третього рівнів, зроблено обґрунтований висновок щодо гальмування пенсійної реформи в Україні та необхідності активізувати роботу щодо впровадження в дію всіх трьох рівнів пенсійного забезпечення для досягнення достатнього рівня соціального захисту громадян.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2021

Лупак Р. Л., Поліщук В. В.
Аналітичні характеристики внутрішніх і зовнішніх векторів міграції населення України (c. 54 - 60)

Проаналізовано історичні передумови формування міграційних хвиль населення України, а саме: перша хвиля («стара міграція» – друга половина ХІХ ст. з переважанням міграції робітників); друга хвиля («нова міграція» – кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. з переважанням міграції бідного селянства); третя хвиля («політична» – після Другої світової війни до 1980-х рр., з переважанням робітників з низькою кваліфікацією та інтелігенції); четверта хвиля («заробітчанська», із середини 90-х років ХХ ст.). Зазначено, що п’ята, «інтелектуальна» хвиля (з 2010-х рр.) може трансформуватися в «корпоративну», яка передбачає виведення бізнесу за кордон в умовах посилення податкового навантаження в Україні. Ймовірність настання «корпоративної» хвилі також посилює стимулююча політика європейських держав залучення бізнесу, які пропонують стабільні умови господарювання. Досліджено місце України на глобальній міграційній мапі, що підтверджує її включення в міжнародний простір як демократичної та правової держави. Кількість міжнародних мігрантів з України поступово зростає, сягнувши у 2020 р. 6,1 млн осіб, проте проблемність такої динаміки посилюється спадною динамікою імміграції та загрозливими депопуляційними процесами: у 2020 р. частка міжнародних емігрантів у населенні сягнула 11,9%, коли в 1990 р. вона дорівнювала 10,8%. Досліджуючи міграційні процеси населення України, науковці й експерти часто зосереджують свою увагу на проблемі людських втрат унаслідок еміграції. Проте сучасний світ, навіть у період пандемії, розвивається в умовах глобалізації. Багато країн проводить ефективну політику залучення людського потенціалу, забезпечуючи таким чином позитивну динаміку розвитку. Тому влада України вимушена активізувати державне регулювання міграційних процесів, керуючись наслідками їх впливу на соціально-економічний розвиток.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Леванда О. М.
Соціальне страхування у країнах світу та перспективи для України (c. 194 - 200)

Мета статті – визначити перспективні підходи й оцінити доцільність використання в Україні світового досвіду соціального, зокрема пенсійного, страхування. На основі аналітичного підходу розглянуто сутність і зміст соціального страхування. Зокрема, досліджено схеми соціального страхування, серед яких виокремлюють: соціальне забезпечення – охоплює всіх працюючих і контролюються та фінансуються державними органами; схема для зайнятого населення – включає відносини між роботодавцем і найманим працівником, які забезпечуються як частина умов працевлаштування; схема індивідуального страхування – укладається виключно з ініціативи страхувальника. Встановлено, що поширеними схемами на фоні кризи COVID-19 серед країн світу (і України в тому числі) є допомога в разі хвороби, виплати по безробіттю, пенсії та виплати по інвалідності, підтримка медичного страхування, внески на соціальне страхування. Доведено, що соціальне страхування виконує захисну функцію для суспільства від зовнішніх ризиків. Зокрема, в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції завдяки системі соціального страхування була послаблена ступінь впливу кризи COVID-19 на дохід вразливих груп населення за рахунок програм державної політики. Вивчено досвід країн світу щодо програм соціального страхування, у тому числі пенсійні схеми з подальшим їх розглядом, а саме: схеми із визначеними внесками (DC); схеми, що управляються недержавними установами; схеми умовно визначених внесків (NDC); схеми, що управляються сектором державного управління; схеми визначених виплат (DВ); гібридні схеми, які поєднують характеристики пенсійних схем DC і DB; схеми, що адмініструються автономним пенсійним фондом. Установлено, що пенсійні схеми здійснюються в рамках трьох систем: солідарної, накопичувальної та гібридної. У цілому результати дослідження свідчать про те, що управління системою соціального страхування в країнах світу в цілому та в Україні зокрема здійснюється під нормативно-правовим контролем з боку держави, яка виступає гарантом захисту населення в умовах національних особливостей економіки.

Стаття написана українською мовою


Василик А. В., Купріян М. В.
Сучасні тренди в процесах добору персоналу в нових соціоекономічних умовах (c. 200 - 207)

Узагальнення змін і викликів, які формує нова соціоекономічна реальність, дало можливість систематизувати тренди в рекрутингу персоналу, в процесах і методах добору в умовах пандемічних обмежень та дедалі більшої диджиталізації. Серед таких тенденцій досліджено: використання штучного інтелекту та роботів; автоматизацію процесів; використання агрегації; використання соціальних мереж; застосування HR-аналітики; дедалі ширше використання фрілансу; одночасну роботу з поколіннями XYZ; фокус на Employee Experience (EX) та ін. Зазначені зміни позначаються на моделі компетентностей фахівця з добору персоналу, в якій традиційні компетентності доповнюються новими, актуалізуються та набувають нових рис. Актуалізуються в умовах пандемії гнучкість, адаптивність і стресостійкість. Поряд із цим залишається актуальною загальна психологічна компетентність, яка передбачає використання відповідних методів та інструментів в умовах віддаленої роботи; зростає роль емоційного інтелекту. Нова соціоекономічна реальність вимагає також здатності до пошуку та впровадження інноваційних рішень, до виконання супутніх функцій – просування бренду роботодавця, супроводу процесів онбордингу й адаптації новоприйнятих працівників в умовах віддаленої роботи чи гібридних режимів праці під час пандемічних обмежень. В умовах віддаленого та змішаного режимів праці підвищується роль здатності фахівця з добору до підтримання високої продуктивності праці, дотримання оптимальних строків, забезпечення результату за оптимальних витрат. Розвинені аналітичні здібності та динаміка мислення, комунікативна компетентність у нових умовах, здатність до самостійної організації свого робочого дня, робочого середовища та процесів добору персоналу, дотримання work-life balance також стають ключовими компетентностями. Відповідно, роль фахівця з добору нині не зводиться лише до пошуку, відбору, залучення кандидатів, але й доповнюється суміжними функціями та потребує задіяння широкого спектра особистісних компетентностей. У сучасних умовах фахівець з добору має поєднувати також ролі HR для фрілансерів, лідера з формування нових посад, агента зі збору HR-даних, HR для поколінь XYZ, провідника велл-бінг орієнтованого менеджменту персоналу тощо.

Стаття написана українською мовою


Хандій О. О.
Формування та розвиток компетентностей працівника сучасного цифрового світу (за результатами експертного опитування) (c. 207 - 214)

Цифровізація економіки та суспільства, з одного боку, створює нові можливості розвитку людського потенціалу та підвищення ефективності його використання, а з іншого – потребує набуття нових професійних і надпрофесійних компетентностей, затребуваних на сучасному ринку праці. Метою статті є викладення питань формування та розвитку компетентностей працівника сучасного цифрового світу за результатами експертного опитування з проблем якості трудового життя в умовах цифрових трансформацій. У статті надано оцінку затребуваності роботодавцями компетентностей та їх значущості для працівників. Визначено пріоритетність формування та розвитку компетентностей з позиції роботодавців і працівників. Виявлено, що найбільш важливими компетентностями одночасно і для роботодавця, і для працівника є цифрові, професійні, соціальні, особисті, навчальні, а найменш важливими – громадянські компетентності та компетентність культурної обізнаності та самовираження. За результатами опитування охарактеризовано вплив наявності вищої та професійної освіти на конкурентоспроможність працівника на ринку праці, готовність працівників самостійно інвестувати у свій професійний розвиток і вплив відсутності цифрових навичок на можливості працевлаштування. Наведено результати відповідей експертів щодо періодичності підвищення кваліфікації в умовах цифровізації економіки. Оцінено вплив можливостей професійного розвитку на робочому місці на якість трудового життя для працівників різних поколінь. Зроблено акцент на тому, що створення умов і можливостей для професійного зростання в цифровій економіці має стати важливим стратегічним напрямом становлення нової якості життя в умовах цифрових трансформацій в Україні, а забезпечення умов для навчання протягом усього життя для громадян країни є найбільш ефективною формою державного регулювання цифрового сегмента ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Біль М. М.
Якість життя населення: зміст і специфіка регіонального рівня (c. 214 - 220)

Мета статті полягає в розвитку теоретико-прикладних положень якості життя населення з виявленням специфіки оцінювання та забезпечення на регіональному рівні. На основі врахування дефініцій якості життя, якими оперують міжнародні та владні структури, вітчизняні та зарубіжні вчені, запропоновано дану категорію розуміти як індикатор ступеня забезпечення населення благами в кількісній та якісній оцінці, що враховує умови середовища та його стабільності для тривалого задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб. У результаті дослідження було виявлено відмінність поняття якості життя від інших оцінних індикаторів життєдіяльності людини, а саме: рівня життя, добробуту, людського та сталого розвитку. Якість життя передбачає поєднання кількісної та якісної оцінки ступеня забезпечення благами та задоволення потреб населення, врахування умов середовища та досягнення його стабільного стану з властивостями резилентності. Вказано на відносність аналізування якості життя на різних рівнях, у зв’язку з чим визначено специфіку його розуміння на рівнях глобальному, держави, регіону, громади, домогосподарства, людини. Систематизовано критерії оцінювання якості життя, що дало змогу виокремити специфіку її забезпечення на рівнях держави та регіонів. Визначено основні завдання політики забезпечення якості життя населення в контексті створення середовища можливостей – мотивація ринкового середовища продукувати блага, створення конкурентного середовища в умовах глобальної мобільності, забезпечення стабільності, надання якісних соціальних послуг і розвиток соціальної інфраструктури. Перспективою подальших досліджень є визначення системи механізмів регіональної політики забезпечення якості життя населення, формування та реалізація якої в Україні потребує наукових обґрунтувань у ході подальшої децентралізації.

Стаття написана українською мовою


Бондаревська К. В., Метлицька В. О., Божко А. С.
Рівень життя населення та напрями його підвищення в умовах пандемії COVID-19 (c. 221 - 226)

У статті розглянуто вплив наслідків пандемії COVID-19 на показники рівня життя населення в Україні та країнах світу. Оцінено стан індикаторів розвитку ринку праці та макроекономічні показники, що відображають рівень життя населення. Визначено негативні тенденції зміни рівня безробіття протягом 2013–2020 рр. і його загострення в період пандемії COVID-19. Авторами проаналізовано зміни рівня ВВП в Україні та країнах Центральної та Східної Європи, висвітлено тенденції зниження рівня індексу реальної заробітної плати в Україні. Зазначено, що пандемія COVID-19 та карантинні обмеження призвели до значних соціально-економічних наслідків, що негативно позначилися на рівні життя населення України. Про це свідчить зростання безробіття населення та зниження рівня реальної заробітної плати, погіршення макроекономічних показників, зокрема валового внутрішнього продукту. З метою підвищення рівня життя населення в умовах пандемії COVID-19 визначено заходи, що передбачають: збільшення обсягів фінансової підтримки малого та середнього бізнесу, надання податкових пільг підприємствам, які працевлаштовують випускників закладів освіти; підвищення мінімальних соціальних стандартів з урахуванням відповідного їх рівня по країнах ЄС; розробку та реалізацію державних соціальних програм, спрямованих на підтримку соціально вразливих категорій населення в умовах пандемії COVID-19; покращення інвестиційного клімату та залучення інвестицій до реального сектора економіки; стимулювання розвитку молодіжного підприємництва, впровадження дуальної освіти, формування ефективного діалогу сфер освіти та бізнесу; використання резервів запровадження інноваційних форм зайнятості та самозайнятості населення (фріланс, надомна робота тощо).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Рудик В. К.
Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в умовах реформування пенсійної системи України (c. 235 - 240)

Ефективне функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, яка формує третій рівень вітчизняної пенсійної системи, має важливе значення для підвищення доходів громадян пенсійного віку. Метою статті є визначення основних шляхів подальшого розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в умовах реформування національної пенсійної системи, формування сприятливих умов для залучення все більшої кількості населення до участі в добровільних накопичувальних пенсійних програмах. У статті дана оцінка стану системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, проаналізовано її основні показники за останні три роки. Результати дослідження показали, що на сьогоднішній день добровільні накопичувальні пенсійні програми, які складають основу системи недержавного пенсійного забезпечення, не користуються популярністю серед населення. Визначено основні виклики та чинники, які заважають її розвиткові в нашій країні. Запропоновано основні напрямки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення на найближчу перспективу. Особливу увагу звернуто на доцільність запровадження неоподатковуваних добровільних автоматичних індивідуальних ощадних пенсійних рахунків у банках. Серед пріоритетів покращення функціонування третього рівня важливе місце належить пошуку шляхів подальшого розвитку недержавних пенсійних фондів (НПФ), серед яких виділяють підвищення їх надійності. Для оцінки надійності НПФ як соціально-економічної системи необхідно аналізувати такі параметри, як: наявність довіри громадян до фонду; здатність фонду до виплати грошових коштів; фінансовий стан фонду. Доведено, що вдосконалення законодавчої бази третього рівня вітчизняної пенсійної системи повинно забезпечувати захист майнових прав та інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення, а також впорядкування оподаткування учасників накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Надзвичайно важливим напрямком подальшого розвитку третього рівня національної пенсійної системи вважається зменшення й оптимізація витрат на адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків учасників накопичувальних пенсійних програм.

Стаття написана українською мовою


Махсма М. Б., Чуб О. В.
Оцінка впливу соціально-культурної інфраструктури на зайнятість сільського населення України (c. 241 - 248)

Дана стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання сприяння зайнятості сільського населення та підвищення якості його життя шляхом розвитку соціальної інфраструктури. Основною метою проведеного дослідження є оцінка впливу рівня розвитку соціально-культурної інфраструктури на кількість зайнятого населення та визначення перспектив підвищення зайнятості селян. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми забезпечення зайнятості сільського населення засвідчила, що в аналізі проблем зайнятості ефективним є застосування методів економіко-математичного моделювання. Актуальність вирішення проблеми сільської зайнятості полягає в тому, що в сільській місцевості вона стоїть гостріше, ніж у містах, і проявляється у вищому рівні безробіття. Дослідження впливу факторів розвитку соціальної інфраструктури на сільську зайнятість у статті здійснено в такій логічній послідовності: проаналізовано наявну статистичну базу показників соціальної, освітньої, культурної, побутової інфраструктури; визначено найвпливовіші показники розвитку соціальної сфери; побудовано економетричну модель впливу зазначених факторів на обсяги зайнятості. На основі побудованої моделі запропоновано заходи щодо розвитку сільської соціальної інфраструктури. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи економіко-математичного моделювання. Об’єктом дослідження обрано Україну в розрізі 24 областей, оскільки це дало змогу сформувати репрезентативний масив даних для побудови адекватної моделі. У статті наведено результати моделювання взаємозв’язків зайнятості з факторними індикаторами, які засвідчили, що найвпливовішими факторами розвитку сільської зайнятості в позааграрній сфері є кількість шкіл, дошкільних і клубних закладів, організацій торгівлі й абонентів Інтернету. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення зайнятості сільського населення та підвищення рівня та якості його життя.

Стаття написана українською мовою


Смоквіна Г. А., Мойсей А. В.
Досвід розвинених країн з питань розвитку ринку праці: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку в Україні (c. 248 - 254)

У статті досліджено досвід розвинених країн з питань функціонування та регулювання ринку праці з метою визначення перспектив його розвитку в Україні. Проаналізовано ключові індикатори ринку праці України, США, ЄС, Китаю та Канади, до яких віднесено: рівень безробіття, незатребувані професії, середній рівень заробітної плати, вимоги працевлаштування до іноземців, соціальний пакет. Розглянуто причини нестабільності ринку праці країн у сучасних умовах, до яких належать: міграція, зниження народжуваності, наслідки пандемії COVID-19, що спричинила світовий економічний спад, після якого навіть економічно розвинені країни відновлюють економіку протягом року. Також розглянуто ще одну проблему ринку праці, яка відіграє ключову роль у нестабільності ринку праці кожної держави, – безробіття, яке на сьогодні має негативну тенденцію через пандемію COVID-19. Проведено порівняльний аналіз основних ознак ринку праці, притаманних розвиненим країнам, у результаті чого було визначено пріоритетні напрямки розвитку України. Визначено головну рушійну силу, що склалася на ринку праці, – це непродуктивність робочої сили. Проведено аналіз впливу чинників розвитку продуктивності робочої сили України. Враховуючи досвід розвинених країн, визначено пріоритетні завдання та напрями регулювання ринку праці нашої країни, що забезпечать стабільність економіки, низький рівень безробіття та конкурентоспроможність держави. Перспективою для подальших досліджень є поглиблення вивчення виявлених проблемних питань, які стосуються ринку праці нашої країни та його подальшого розвитку, а також аналіз впливу пандемії COVID-19 на ринок праці виключно з боку кваліфікаційно-професійних тенденцій.

Стаття написана українською мовою


Бараняк І. Є.
Соціально-економічні та демографічні процеси в контексті дослідження мобільності молоді областей Карпатського регіону: статистичне забезпечення, пропозиції з удосконалення (c. 254 - 259)

Наявне аналітично-статистичне забезпечення дослідження міграційної мобільності молоді в регіональному вимірі є доволі фрагментарним, що не дозволяє проводити ґрунтовні економетричні дослідження. Аналіз якості інформаційного забезпечення та доступності статистичних даних з питань мобільності молоді засвідчує наявність значних прогалин методологічного характеру у процесі збору статистичних даних та їх поширення на національному та регіональному рівнях. Низька якість статистичної інформації, слабкий рівень їх деталізації за статевовіковою ознакою не дозволяють комплексно оцінити поточний стан мобільності молоді й ідентифікувати соціально-економічні параметри, які впливають на мобільність молоді областей Карпатського регіону. Мета статті полягає у виявленні наявних прогалин інформаційно-аналітичного та статистичного забезпечення дослідження мобільності молоді Карпатського регіону та обґрунтуванні пропозицій з удосконалення моніторингу міграційних процесів. У статті обґрунтовано потребу суттєвого реформування наявної системи статистичного забезпечення через реалізацією заходів у контексті проведення Всеукраїнського перепису населення; запозичення досвіду з організації збору, аналізу та поширення статистичної інформації на прикладі статистичних служб країн ЄС у частині створення загальнонаціональних і регіональних реєстрів громадян, іноземців та емігрантів; проведення щорічних регіональних вибіркових обстежень молоді щодо стану її соціально-економічного забезпечення, рівня зайнятості та оплати праці; налагодження міжвідомчої співпраці щодо обміну, перевірки та доповнення статистичних даних між Головними управліннями статистики областей Карпатського регіону з територіальними управліннями державної міграційної служби та прикордонної служби України; створення аналітичних центрів у підпорядкуванні територіальних управлінь державної прикордонної служби України.

Стаття написана українською мовою


Літвінова О. В., Посилкіна О. В., Коваленко С. М., Братішко Ю. С., Лісна А. Г.
Актуальні проблеми управління медичними відходами в умовах COVID-19 в Україні (c. 260 - 267)

Метою роботи є аналіз і систематизація статистичних даних щодо утворених відходів (у тому числі медичних) в Україні в умовах COVID-19 та проблем поводження з медичними відходами. На основі проведеного аналізу з управління відходами в Україні виявлено низку проблем. Констатується збільшення обсягу відходів з кожним роком, у тому числі за рахунок побутових і невисокого відсотка медичних відходів, але асоціація останніх із СОVID-19 не викликає сумнівів щодо їх небезпеки. Досліджено, що в Україні здійснюється впровадження сучасних методів і технологій у сфері поводження з побутовими відходами, але при збільшенні зростання відходів, у тому числі медичних із високим ризиком небезпеки, кількість усіх наявних систем для їх утилізації явно недостатня. Відповідно до Державних санітарно-протиепідемічних норм медичні відходи поділяються на чотири категорії, які мають свої вимоги щодо утилізації. Сортування відходів є важливим елементом ефективності управління медичними відходами та зниження рівня їхньої небезпеки для навколишнього середовища. Запропоновано вдосконалений алгоритм сортування медичних відходів за умов COVID-19. Упровадження системи управління медичними відходами включає: оцінку категорій відходів та існуючої практики; вибір варіантів утилізації відходів; розробку плану поводження з відходами; прийняття інституційної політики та керівних принципів; створення організації з управління відходами; розподіл людських і фінансових ресурсів; здійснення планів відповідно до встановлених термінів, а також запровадження програми навчання, моніторингу, оцінки та постійного поліпшення системи. Вирішення зазначених проблем щодо утилізації відходів, у тому числі медичних, асоційованих із СОVID-19, є соціально значущим та актуальним завданням для всіх регіонів України.

Стаття написана українською мовою


Михайленко Д. Г., Рудика О. В., Філатова Т. А.
Еволюція наукових поглядів на визначення соціальних стандартів життя населення в умовах зміни економічних систем (c. 268 - 274)

Україні для досягнення позицій європейських країн необхідно зосередитися на: підвищенні соціальних стандартів якості життя, матеріальному добробуті громадян, залученні інвестицій та економічному зростанні держави. Забезпечення умов, що підвищують соціальні стандарти та посилюють зворотний вплив на макроекономічні відтворювальні процеси, є найважливішим положенням сучасної моделі економічного зростання. Так, модернізація економіки сприятиме якісному її оновленню, яке супроводжується поворотом економічної політики держави до громадянина. Метою статті є формування теоретико-методичного забезпечення щодо визначення й оцінювання соціальних стандартів життя населення в умовах зміни економічних систем. Аналіз наукових поглядів різних часів і практичний досвід країн показав, що поліпшення соціальних стандартів якості життя населення можливе при накопиченні реального та людського капіталів і науково-технічного прогресу. Теорія та практика свідчать, що існують фактори, які здатні як сприяти поліпшенню, так і заважати процесам накопичення зазначених капіталів і науково-технічного прогресу. Досвід країн, які мають успіх щодо швидкого зростання економічних показників, доводить, що важливу роль відіграють умови, що сприяють зростанню доходів на душу населення. У наш час накопичено великий досвід щодо аналізу впливу соціальних стандартів на макроекономічні процеси, однак потребують поліпшення заходи, що спрямовані на сприяння реалізації розробленої Україною стратегії дій із подолання бідності та відтворення виробництв. Стратегія повинна передбачати здійснення певних кроків для формування нових стандартів якості життя населення, які забезпечені достатнім рівнем бюджетного фінансування. Це потребує розробки системи показників моделювання стандартів якості життя населення, а також узагальнюючого (інтегрального) показника. Розробка й апробація такої системи є складним завданням, оскільки повинна забезпечувати методологічну єдність усіх приватних показників системи й однозначну оцінку рівня та динаміки досліджуваного процесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Сайко В. Р., Лучко Г. Й.
Основні аспекти мотивації та взаємодії з поколінням Z в умовах сучасного ринку праці (c. 177 - 183)

Метою даної статті є дослідження покоління Z, яке в даний період виходить на ринок праці, визначення його сильних і слабких сторін, очікувань та чинників мотивації, а також вивчення основних аспектів мотивації та розроблення рекомендацій для налагодження взаємодії працедавців з представниками цього покоління. У статті визначено, що однією з ключових проблем сучасних компаній є високий рівень плинності кадрів. Зростання рівня плинності кадрів є серйозною загрозою для ефективної діяльності компаній, адже звільнення працівників зумовлює виникнення додаткових фінансових збитків, пов’язаних з пошуком і навчанням нового персоналу. Встановлено, що для побудови ефективних відносин з персоналом працедавцям необхідно визначити основні потреби працівників, їх цінності. У даний період на ринку праці в складі персоналу сучасних компаній присутні представники чотирьох поколінь – кожне з унікальними вимогами та різною мотивацією. У статті визначено характеристику цих поколінь і зазначено, що з кожним роком експансія покоління Z на ринку праці стає дедалі помітнішою. Розглянуто погляди щодо теорії поколінь і визначення періоду народження осіб, які належать до покоління Z. Також проаналізовано динаміку рівня безробіття населення у віці 15–24 роки в Україні та країнах Європейського Союзу. На основі проведеного дослідження розглянуто та виділено сильні та слабкі сторони покоління Z, сформульовано його основні очікування. На основі досліджень К. Гуррельмана авторами статті сформовано рекомендації щодо того, як керівникам компаній краще налагодити співпрацю з поколінням Z. Виділені за результатами дослідження ключові аспекти мотивації покоління Z будуть корисними для керівників сучасних компаній у формуванні ефективних методів комунікації та налагодженні ефективної співпраці з представниками даного покоління.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Бідна Т. О.
Державне регулювання оплати праці: світовий досвід, порівняння та можливості реалізації (c. 224 - 230)

Метою написання статті є аналіз характеру трансформації державного регулювання оплати праці як у світі, так і в Україні в епідеміологічних умовах. У переважній більшості країн наразі відбувається глибока трансформація державного регулювання оплати праці на макрорівні. Український ринок праці теж поступово адаптується до змін, новацій і сучасних соціоекономічних реалій. Наприклад, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» як своєрідну реакцію держави на необхідність змін у сфері оплати праці. Для порівняння результатів політики держави у сфері оплати праці, а також взаємовідносин соціальних партнерів в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 можна використати розмір середньомісячної заробітної плати у 2019–2021 рр. Варто відмітити, що не завжди зростання середньомісячної заробітної плати свідчить про економічне зростання країни. Головним індикатором економічного розвитку країни є внутрішній валовий продукт (ВВП). Пандемія коронавірусу, цілком природно, мала негативний вплив на економіку країн – у більшості країн відбулося зниження ВВП. Забезпечення зростання заробітної плати в цих умовах є індикатором сильних соціальної політики та/або соціально-трудових відносин у сфері оплати праці. Через соціальну політику в країні держава регулює розмір мінімальної заробітної плати. Більшість країн для стабілізації трудових доходів у період пандемії збільшили рівень мінімальної заробітної плати. Головним інструментом впливу держави на оплату праці в Ірландії, Німеччині, Норвегії, Фінляндії та США в цей період є надання тимчасових субсидій на заробітну плату, які запроваджуються задля збереження робочих місць і підтримки доходів працівників. Також досвід державного регулювання заробітної плати в розвинутих країнах у період пандемії включає виплату роботодавцям субсидій, кредитування податків, зменшення податкової ставки. Водночас, імплементування іноземних практик у сферу оплати праці потребує врахування українських реалій.

Стаття написана українською мовою


Назарова Г. В., Балясний В. О.
Теоретичні основи гнучкої та нестандартної зайнятості (c. 230 - 238)

Метою статті є дослідження теоретичних підходів до розуміння сутності гнучкої політики зайнятості на сучасних підприємствах. У статті проаналізовано підходи до розуміння сутності дефініції «зайнятість населення» вітчизняними та закордонними науковцями. Визначено сучасні тенденції у сфері зайнятості працівників, проведено дослідження трактувань термінів «нестандартна зайнятість» і «гнучка зайнятість», визначено їх спільні риси та відмінності. Основні тенденції у використанні робочої сили спрямовані на зменшення витрат від структурної перебудови економіки шляхом: використання різноманітних форм найму працівників та їх залучення до трудової діяльності, гнучкості в питаннях регулювання робочого часу (забезпечення гнучкого графіка роботи з ненормованим робочим днем), гнучкості в питаннях оплати праці (використання диференційованого й індивідуального підходу), гнучкості у використанні форм і методів соціального захисту робітників. У статті проаналізовано особливості використання моделі гнучкості в контексті проблем зайнятості населення. На підставі проаналізованих теоретичних підходів надано визначення гнучкої політики зайнятості на державному рівні та рівні окремих підприємств. На державному рівні гнучка зайнятість визначена як форма регулювання ринку праці, за якої враховуються та не протиставляються інтереси обох суб’єктів соціально-трудових відносин: і роботодавців, і найманих працівників. На рівні окремих підприємств гнучка політика зайнятості – це політика підприємства стосовно працівників, яка надає останнім можливість вибору між робочим і вільним часом – як за кількістю часу, так і за режимом його використання. Таким чином, упровадження гнучкої політики зайнятості як на рівні окремих підприємств, так і на рівні держави в цілому, дозволить зробити бізнес більш відповідальним, підвищити рівень економічної активності населення, зробити підприємства й організації більш конкурентними на ринку праці в умовах інформатизації та диджиталізації сучасного суспільства.

Стаття написана українською мовою


Махсма М. Б., Чуб О. В.
Активна політика зайнятості молоді України (c. 238 - 244)

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання підвищення рівня зайнятості молоді України шляхом підвищення вмотивованості студентів до працевлаштування та розвитку в них затребуваних ринком професійних та соціальних навичок. Основною метою проведеного дослідження є оцінка сучасного стану молодіжного сегмента ринку праці та визначення напрямів активізації політики зайнятості молоді в умовах сучасних викликів. Систематизація літературних джерел і підходів до вирішення проблеми молодіжної зайнятості засвідчила, що в аналізі проблем зайнятості ефективним є застосування методів соціологічного опитування. Актуальність вирішення проблеми зайнятості молоді полягає в тому, що дана категорія населення належить до вразливих, що проявляється у вищому рівні її безробіття. Дослідження проблеми зайнятості молоді в статті здійснено в такій логічній послідовності: проаналізовано наявну статистичну базу показників робочої сили, зайнятості, безробіття молоді, вивчено результати соціологічного опитування працюючої студентської молоді, виявлено основні риси портрета сучасного працюючого студента та визначено причини низької мотивації певного прошарку студентства до зайнятості. На основі проведеного аналізу запропоновано заходи щодо сприяння зайнятості молоді. Об’єктом дослідження обрано працездатне населення України віком 15–35 років, зокрема вікові групи 15–24 років і 25–30 років. У статті наведено актуальні заходи щодо активізації зайнятості молоді в умовах сучасних викликів, зокрема запропоновано більш широке залучення роботодавців до підвищення якості підготовки робочої сили, підвищення мотивації студентів до зайнятості, розвиток у молодих фахівців соціальних компетентностей для забезпечення їх конкурентоспроможності тощо. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення якості підготовки молодих фахівців і сприяння підвищенню рівня зайнятості молоді.

Стаття написана українською мовою


Шавурська О. В.
Вплив пандемії COVID-19 на стан ринку праці в Україні (c. 244 - 251)

Мета статті – дослідити особливості встановлення рівноваги на ринку праці й окреслити перспективи регулювання ринку праці з використанням моделей рівноваги. Стан ринку праці ілюструє рівень соціального розвитку держави та досягнутий на даний період баланс інтересів між суб’єктами ринку, а саме: державою, роботодавцями, працівниками, профспілками та посередниками. Ситуація на ринку праці у 2019–2021 рр. зазнала значного впливу через пандемію COVID-19, що призвело до закриття багатьох суб’єктів господарювання, зростання рівня безробіття та зменшення зайнятості населення України. Розглянуто основні положення моделей встановлення рівноваги на ринку та виокремлено інструменти впливу на рівновагу. Проаналізовано динаміку рівня зайнятості та безробіття в Україні за 2018–2020 рр. і виокремлено основні фактори, що призвели до дисбалансу на ринку праці. Встановлено, що ринок праці в Україні характеризується відсутністю рівноваги, що викликано загостренням соціально-економічних проблем у країні, відсутністю стабільності економічного розвитку, низьким рівнем оплати праці. Для забезпечення добробуту населення України необхідно забезпечити рівновагу на ринку праці, щоб створити продуктивну зайнятість і знизити рівень безробіття. Рівень зайнятості населення відображає стан макроекономічного середовища у країні, структуру національної економіки, рівень розвитку ринкових форм господарювання, інституційне забезпечення соціально-трудових відносин, рівень підприємницької активності населення. Сформовано напрями державної політики для встановлення рівноваги на ринку праці.

Стаття написана українською мовою


Новікова О. Ф., Хандій О. О., Шамілева Л. Л., Панькова О. В.
Методологічні підходи до оцінки впливу процесу цифровізації економіки на попит і пропозицію робочих місць (c. 251 - 261)

У роботі дано оцінку змін, які очікуються щодо попиту та пропозиції робочих місць на національному ринку праці за умов цифровізації економіки. Визначено суперечливість прогнозних даних і причини, що їх обумовлюють. Обґрунтовано необхідність і можливість здійснення прогнозних оцінок попиту та пропозиції робочої сили за сценаріями розвитку національної економіки. За прогнозними оцінками розраховано зміни зайнятості за окремими видами економічної діяльності у 2025–2030 рр. за інерційним і цільовим сценаріями та встановлено наслідки їх реалізації та вплив на попит і пропозицію робочої сили. Визначено співвідношення попиту та пропозиції робочої сили та зайнятого населення на ринку праці на 2025 р. і надлишок чисельності зайнятого населення за різними сценаріями економічного розвитку. Зроблено висновок, що за умови реалізації інерційного сценарію без прискореної цифровізації пропозиція робочої сили буде на 7% більше, ніж попит. При втіленні сучасних цифрових та інформаційно-комунікативних технологій майже 29,1% від потенційно можливої пропозиції робочої сили може залишитися за межами зайнятості. За умови суттєвого зростання економіки з урахуванням Цілей сталого розвитку (ЦСР) без прискореної цифровізації попит і пропозиція робочої сили практично будуть збалансовані за результатами розрахунків. З урахуванням втілення цифрових та інформаційно-комунікативних технологій надлишок робочої сили серед зайнятих може досягти 20,9% від загального обсягу пропозиції. Зазначено, що незбалансованість на ринку праці, яка виникає за умов втілення процесів інтенсивної цифровізації, поряд з іншими соціальними ризиками у сфері зайнятості, буде супроводжуватися зростанням обсягів трудової міграції. Акцентовано увагу на тому, що без упровадження сучасних інформаційних і цифрових технологій Україна може залишитися на узбіччі світового економічного та науково-технічного прогресу, при цьому за цих умов реалізація цільового сценарію практично буде неможлива.

Стаття написана українською мовою


Скібська К. О.
Тренди рекрутингу в умовах пандемії (c. 261 - 266)

Метою статті є дослідження змін, трансформацій у галузі рекрутингу персоналу в сучасних умовах функціонування економіки. Обґрунтована актуальність використання сучасних методів, що застосовуються в рекрутингу. Доведено, що останні трансформації у сфері рекрутингу недостатньо прораховані, вивчені й освітлені в наукових джерелах і, як наслідок, існує постійна вимога бізнесу до змін у цій сфері. Зазначено, що українські компанії зазвичай використовують стандартні методи пошуку персоналу, не застосовуючи сучасні та цільові канали пошуку, обмежуючи себе кількістю кандидатів. Розглянуто перехід рекрутингу зі стандартного до віртуального, надано рекомендації щодо віддаленої комунікації з кандидатами та розглянуто загальні правила нетикету. Запропоновано схему розподілу ролей і зон відповідальності у відділі рекрутингу у зв’язку з розвитком і виведенням нового сорсингового напряму та роллю рекрутера в залученні кандидатів. Запропоновані рекомендації щодо побудови процесу рекрутингу в компанії, визначено фокус і ресурси. Наведений список диджитал-інструментів у процесах рекрутингу продовжує розширюватися, кожен рік виходять нові продукти та програми, які спрямовані на полегшення роботи рекрутера. І, незважаючи на це, на ринку спостерігається недостатня швидкість впровадження даних інструментів у зв’язку з тим, що це фінансові витрати, які компанії не готові нести в умовах економічної нестабільності та пандемії. Рекомендовано рекрутерам продовжувати нарощувати свої технічні навички та знання, щоб підвищувати свою професійну ефективність та відповідати змінам на ринку. Доведено, що компаніям потрібно більше приділити увагу питанню утримання співробітників, правильній побудові рекрутингової стратегії, налагодити процес навчання рекрутерів, надати всі необхідні інструменти для роботи, адже без цього вони можуть поступитися позиціями на ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2022

Дем’яненко А. А., Іванісов О. В.
Методичне забезпечення оцінювання ефективності діяльності HR-служби (c. 81 - 88)

Сучасні тенденції розвитку підприємства пов’язані з підвищенням ролі та значущості системи управління персоналом, що привело до підвищення ролі HR-служб. Для досягнення високої результативності роботи підрозділу виникає необхідність проведення оцінки його діяльності. Тому метою статті є узагальнення теоретичних положень, формування та розвиток методичного забезпечення оцінювання ефективності роботи HR-служби. У роботі досліджено науково-теоретичні підходи до оцінювання роботи HR-служби, що дало змогу обґрунтувати необхідність використання HR-метрик і запропонувати систему НR-метрик за напрямками HR-процесів: підбір і розташування, адаптація, оцінка й атестація, професійне навчання персоналу, формування кадрового резерву та мотивація. Запропонована система HR-метрик враховує специфіку діяльності підприємства, а також рівновагу, яка зберігається між короткостроковими та довгостроковими цілями, фінансовими та нефінансовими показниками, основними та допоміжними параметрами тощо. Іншою особливістю запропонованого методичного забезпечення є визначення стандартизованих (порогових) значень, що здійснювалося на основі методу бенчмаркінгу. Аналіз отриманих результатів оцінювання пропонується здійснювати за допомогою матриці ефективності діяльності HR-служби. Розроблена матриця є інструментом для аналізу ефективності діяльності HR-служби, виявлення основних проблем за різними напрямами HR-процесів і планування бюджету HR-служби. Запропонований інструмент теоретично обґрунтований, у його основі закладено два показники: питома вага бюджету роботи з персоналом у загальній сумі витрат на персонал та інтегральний показник ефективності діяльності HR-служби.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2022

Пустовіт Б. О., Шандар А. М.
Соціальний розвиток в Україні в контексті активізації діяльності соціального бізнесу (c. 60 - 66)

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю поглиблення теоретико-методологічного аналізу соціального розвитку. Мета статті полягає в обґрунтуванні й узагальненні впливу діяльності соціального підприємництва та корпоративної соціальної відповідальності бізнесу на рівень соціального розвитку України. Визначено складові соціального розвитку, на які відбувається найбільший вплив. Аналітично обґрунтовано сучасні тренди розвитку та поширення соціального бізнесу, доведено зростання кількості суспільно відповідальних суб’єктів господарювання. Таким чином обґрунтовано, що соціальне підприємництво в переважній більшості зачіпає вирішення соціальних проблем населення, зокрема зайнятості; допомагає вразливим верствам населення, у т. ч. особам з інвалідністю; поліпшує стан об’єктів соціальної інфраструктури громади тощо. Натомість у рамках корпоративної соціальної відповідальності соціальний ефект стосується забезпечення гідної праці своїх працівників; відповідальної поведінки перед стейкхолдерами та суспільством; вирішення соціальних проблем шляхом реалізації соціальних проєктів чи інших соціальних ініціатив (зокрема, благодійність, волонтерство), а також екологічних проблем. Підкреслено, що ефективність соціального впливу багато в чому залежить від злагодженої взаємодії бізнесу, населення та держави. Досліджені аспекти діяльності соціального підприємництва та корпоративної соціальної відповідальності дозволяють у подальшому обґрунтувати більш ефективний механізм підвищення рівня соціального розвитку України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2022

Новікова О. Ф., Хандій О. О., Шамілева Л. Л.
Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану (c. 62 - 69)

Воєнний стан в Україні обумовлює зміни в усіх сферах забезпечення життєдіяльності населення та країни в цілому. Активні бойові дії на значній території багатьох областей призвели до масового переміщення населення як по території України, так і за її межі. Отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) (чи біженця) висуває вимоги до держави щодо розробки політики утримання ВПО від зовнішньої міграції та повернення на Батьківщину біженців задля збереження людського потенціалу країни, зокрема трудового та освітнього. Прийняття термінових управлінських рішень в соціально-трудовій сфері має стратегічне значення для відновлення територій в післявоєнний час і тактичне значення для інтеграції переселенців у приймаючі громади. Невизначеність терміну військових дій, постійна зміна територій, на яких ведуться активні бойові дії, потребують швидкої реакції держави та прийняття відповідних нормативних документів і внесення змін у чинні, спрямованих на захист і підтримку як внутрішньо переміщеного населення, так і внутрішньо переміщеного бізнесу, повернення біженців в Україну. Метою статті є оцінка втрат трудового та освітнього потенціалу за час воєнного стану в Україні. В роботі визначені основні ризики в трудовій сфері, пов’язані із воєнним станом, досліджено основні дисбаланси, які обумовлені соціально-економічними ризиками та небезпеками. За авторською методикою надано оцінку втрат трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану, яка забезпечує обґрунтування напрямів управлінських рішень щодо його збереження та відновлення. Запропоновані основні напрями попередження та мінімізації ризиків у трудовій сфері та на ринку праці. Акцентовано увагу на питаннях довгострокової соціальної інтеграції ВПО та розробки і реалізації заходів сприяння поверненню біженців на принципах соціальної справедливості та недискримінаційності.

Стаття написана українською мовою


Куровська Н. О., Недільська Л. В.
Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу (c. 69 - 74)

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування проблем формування та розробка рекомендацій щодо стратегічних напрямів розвитку соціальної відповідальності бізнесу. У статті обґрунтовано необхідність створення сприятливого бізнес-середовища в суспільстві на основі формування цілісної системи соціальної відповідальності та узгодженості інтересів усіх суб’єктів економіки. Встановлено, що у процесі підвищення ділової активності підприємств, акцентуючи увагу лише на економічних проблемах, людство втрачає інші важливі питання, зокрема: духовність, суспільну справедливість, бережливе відношення до навколишнього середовища тощо. Зазначено, що соціальна відповідальність бізнесу базується на прийнятті ефективних управлінських рішень у процесі задоволення потреб споживачів високоякісними товарами та послугами, забезпеченні відповідними умовами праці працівників, взаємодії зі стейкхолдерами, збереженні довкілля тощо. Акцентовано увагу на підвищенні рівня корпоративної репутації бізнесу, що полягає у відмові від дискримінації працівників за такими особливостями: обмежених фізичних можливостей; сексуальної орієнтації; гендерної ідентичності та за статевою ознакою. Зокрема, результати оцінювання рівня корпоративної репутації демонструють міцний позитивний зв’язок між результатами фінансово-економічної діяльності бізнес-структур та їхньою здатністю ефективно інтегрувати зусилля зі сфери корпоративної соціальної відповідальності в систему управління корпорації. Запропоновано стратегічні орієнтири подальшого розвитку соціальної відповідальності бізнесу, яка ґрунтується на реалізації концепції сталого розвитку суспільства в розрізі соціальної, економічної й екологічної складових. Перспективами подальших досліджень є формування корпоративної соціальної відповідальності як складової системи управління у корпораціях.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2022

Рибалко-Рак Л. А., Гусаковська Т. О., Кужель Н. Л.
Ринок праці України в сучасних умовах: проблеми та напрями їх вирішення (c. 58 - 63)

Метою статті є виявлення проблем на ринку праці України у складних умовах сьогодення, знаходження ефективних напрямів їх вирішення й умов оптимізації попиту та пропозиції робочої сили. Для вирішення поставлених завдань було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, такі як: узагальнення, аналіз і синтез, порівняння та систематизація, спостереження. У статті розглянуто чинники, які впливали на виникнення диспропорцiї на ринку праці до війни, та розширено перелік факторів за рахунок тих, що додалися до зазначених після початку повномасштабного вторгнення РФ і негативно впливають на ринок праці України. Перераховано низку функцій, які ринок праці виконує під час становлення та функціонування. Визначено проблеми, які виникли в ситуації з роботою та стажуванням у населення України з моменту повномасштабної війни. Розглянуто труднощі, з якими зіткнулися респонденти під час пошуку нової роботи; зазначено пріоритетність дій для можливості подальшого працевлаштування. Вказано на нерівномірні показники попиту та пропозиції вакансій на ринку праці. Проаналізовано показники діяльності Державної служби зайнятості після початку війни та проведено порівняння з показниками минулого періоду. У статті обґрунтовано важливість швидкої реакції держави, роботодавців і населення на неконтрольовані фактори зовнішнього середовища. Запропоновано напрями вирішення проблем для скорочення рівня безробіття, досягнення балансу між попитом і пропозицією вакансій, налагодження системи працевлаштування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Христофорова О. М., Татар М. С., Сергієнко О. А., Бабенко М. В.
Можливості адаптації українців у Німеччині та впровадження позитивного німецького досвіду у розробці соціальних програм в Україні (c. 97 - 107)

З початку війни в Україні Німеччина входить до числа країн, які прийняли найбільшу кількість біженців з України. Незважаючи на фінансову підтримку українським громадянам, що надаються Німеччиною, платоспроможність українців, достатність їх заощаджень, накопичених в Україні, для проживання в Німеччині, можливості та проблеми адаптації в Німеччині, пов’язані з мовним бар’єром, потребою в пошуку роботи, перепідготовці спеціалістів за багатьма спеціальностями, проблеми придбання власного житла в Німеччині тощо залишаються актуальними. У статті розглянуто основні показники розвитку Німеччини та України, здійснено порівняння рівня життя населення та рівня соціального забезпечення цих країн. Результати дослідження показали, що українська система надання соціальної допомоги є недосконалою, оскільки відсутній єдиний Соціальний кодекс, нерозвинено інститут соціального інспектування, низький рівень соціальних виплат. При цьому рівень захисту громадян в Україні значно нижчий, ніж у Німеччині. В Україні рівень оплати праці не є конкурентоспроможним. Майже половину своїх доходів українці витрачають на базові продукти харчування. Тому немає сумніву, що післявоєнна відбудова України повинна включати як необхідне фінансування, так і необхідні реформи. Проаналізовано характерні риси німецької системи соціальної допомоги, серед яких: фінансування переважної більшості соціальних виплат за рахунок страхових внесків; єдність і впорядкованість соціального законодавства; високий рівень розвитку інституту соціального інспектування, що є гарантією об’єктивного призначення соціальної допомоги; високий рівень соціального захисту біженців, що є передумовою громадського спокою та стабільності; індивідуальний підхід до призначення соціальної допомоги по безробіттю, що сприяє нижчому рівню безробіття порівняно із іншими європейськими країнами. Проведене дослідження дає змогу обґрунтувати напрямки впровадження німецького досвіду в українську систему надання соціальних послуг.

Стаття написана англійською мовою


Жуковська В. М.
Безпека праці та здоров’я персоналу в умовах війни: розробка HR проєкту (c. 108 - 113)

У статті проаналізовано сутність та фактори впливу на безпеку праці та здоров’я персоналу у процесі роботи. Визначено фактори небезпеки для здоров’я працівників в умовах війни. Метою статті є теоретичне узагальнення підходів до використання аналітичних інструментів у формуванні ключових завдань HR на етапах управління проєктом у сфері безпеки праці персоналу на підприємстві. Сформовано методичне підґрунтя у процесі реалізації HR проєкту; акцентовано увагу на оновлення компаніями обов’язкових нормативно-правових регламентів у сфері охорони праці й облаштування робочих місць. Наведено характеристику факторів впливу на здоров’я у процесі професійної діяльності працівників в умовах війни. Запропоновано чек-лист у контексті функціональних завдань HR менеджерів на етапах управління проєктом безпеки та здоров’я працівників на робочих місцях. Серед ключових завдань HR менеджера щодо управління проєктом окреслено такі складові: сформовано цілі та індикатори ефективності та реалізації проекту; ідентифіковано основні ризики при настанні небезпек для персоналу; ідентифіковано ймовірні ризики та сформульовано заходи нівелювання ризиків HR проекту; наведено оцінні показники. Акцентовано увагу на комунікаційній взаємодії персоналу та наявності в підприємства, перш за все: засобів оперативного, дистанційного й екстреного зв’язку; організаційних регламентів з охорони праці як нормативно-правової бази проєкту. Конкретизовано показники та критерії оцінювання результативної діяльності персоналу у сфері охорони праці та пожежної безпеки при впровадженні проєкту. Обґрунтовано потребу в подальших дослідженнях ідентифікації причин професійної та екологічної безпеки персоналу компаній.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Бондаревська К. В., Ткаченко Ю. О., Онищенко В. А.
Бідність в Україні та перспективи її подолання (c. 162 - 168)

У статті висвітлено сучасні тенденції поширення бідності в Україні та обґрунтовано перспективи її подолання з урахуванням необхідності підвищення рівня добробуту населення. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці сучасних дослідників, було розглянуто теоретичні аспекти поняття «бідність» і визначено його сутнісне наповнення. У результаті дослідження було визначено сучасні тенденції поширення бідності в Україні, з урахуванням діагностики впливу на рівень життя населення наслідків пандемії COVID-19, бойових дій та тимчасової окупації територій. Так, серед негативних тенденцій, що впливають на добробут населення, варто відзначити низький рівень доходів та значну їх диференціацію, зменшення рівня зайнятості та тінізацію економіки. Тому, передусім, для подолання бідності важливо: оптимізувати рівень диференціації доходів населення на основі врахування принципу соціальної справедливості; забезпечити розвиток підприємництва, що надасть можливість створення нових робочих місць; сформувати ефективні механізми цінового регулювання та антиінфляційної політики; підвищити мінімальні соціальні стандарти та створити умови для гідної оплати праці. Висвітлено актуальну статистичну інформацію стосовно рівня бідності, доходів та витрат населення, інших індикаторів рівня життя. Обґрунтовано авторське бачення перспектив подолання проблеми бідності населення в Україні на основі визначення напрямів імплементації провідного зарубіжного досвіду. Зокрема, визначено необхідність перспективних заходів, спрямованих на скорочення рівня бідності в Україні, серед яких: перегляд мінімальних соціальних стандартів та приведення їх у відповідність до соціальних стандартів розвинених країн ЄС; зниження податкового навантаження на фонд оплати праці; розвиток підприємництва; удосконалення механізмів надання соціальної підтримки на основі підвищення адресності виплат і контролю за цільовим використанням коштів; детінізація зайнятості та оплати праці, розвиток нетрадиційних форм зайнятості та самозайнятості населення; впровадження освіти упродовж життя, удосконалення освітньої та наукової сфер; рееміграція українців та створення умов для реалізації їх потенціалу в Україні; формування ефективних механізмів державного регулювання; бюджетне фінансування з урахуванням пріоритетності соціальної сфери. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення пріоритетів підвищення рівня добробуту населення на етапі післявоєнної відбудови України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2022

Іванісов О. В., Лебединська О. С., Лугова В. М.
Реальний стан і перспективи реформування системи соціального забезпечення (c. 184 - 189)

У статті аналізуються теоретичні підходи та особливості визначення понять «соціальне забезпечення», «соціальна робота». Розглянуто дві основні теоретичні моделі соціальної роботи, а саме: соціально-орієнтовану модель, яка базується на допомозі з боку держави, профспілок, органів соціального захисту, та психологічно-орієнтовану модель, яка заснована суцільно на оптимізації власних зусиль клієнтів у подоланні кризової ситуації. Досліджуються особливості вуличної соціальної роботи в полі соціального забезпечення як на вітчизняному просторі, так і за кордоном. Ця робота розглядається як: метод соціальної роботи; основний напрямок соціальної політики держави; соціальна допомога та підтримка громадян; метод, що полягає в наданні соціальними службами послуг своїм клієнтам на вулиці. Зазначено основні напрями та принципи, за якими повинна здійснюватись соціальна робота. Перспективами подальшого дослідження на рівні аналізу є вивчення особливостей організаційних засад щодо здійснення вуличної соціальної роботи у воєнний час. У прикладному аспекті ще недостатньо вивченими залишаються конкретні механізми і технології соціальної роботи в полі соціального забезпечення. Необхідно розробити систему державних стандартів соціальних послуг і класифікатор соціальних послуг, що дозволить у подальшому чітко визначати основні складові кожної соціальної послуги та розраховувати її вартість. Також потребують удосконалення реформи діючої системи соціального захисту та соціального забезпечення в аспекті урахування надання допомоги за категоріями видатків.

Стаття написана українською мовою


Ушакова Н. Г., Шевченко К. Г.
Україна в процесах міжнародної трудової міграції (c. 189 - 196)

Метою статті є дослідження сучасних міграційних викликів для України та проблем рееміграції українців у післявоєнний період. Процеси глобалізації та інтеграції світової економіки посприяли зростанню динамічності міжнародного руху робочої сили. Міжнародна трудова міграція допомагає долати культурні, етнічні та традиційні кордони, але, водночас, створює ризики для розвитку економік країн-реципієнтів. В історії розвитку міграційних процесів в Україні у ХХ ст. і в сьогоденні можна виділити шість етапів зовнішньої міграції робочої сили. Сучасний період включає дві хвилі вимушеної міграції: внаслідок отримання безвізового режиму з ЄС і російського вторгнення в Україну (2014 і 2022 рр.), а також хвилю зниження чисельності трудових мігрантів унаслідок пандемічних обмежень протягом 2020–2021 рр. Проблема трудової міграції існувала в Україні ще до початку повномасштабного російського вторгнення через неврегульоване та недосконале законодавство, низький рівень оплати праці, відсутність політики рееміграції українських робітників. Зростання зовнішньої трудової міграції українців може призвести до відтоку робочої сили, що особливо ризиковано в умовах демографічної кризи. Вищий рівень заробітної плати в європейських країнах створює ризик втрати українцями бажання працювати в Україні. Це стосується як отримувачів грошових переказів на нашій території, так і тих, хто вирішив назавжди змінити країну проживання, що може стати перешкодою повоєнного відновлення вітчизняної економіки. Тому вже зараз, навіть в умовах війни, керівництво країни має розпочинати впровадження заходів з рееміграції української робочої сили. Імплементація досвіду інших країн у схожих ситуаціях у повному обсязі є недоцільною через застарілість підходів, інше місцезнаходження, поведінку влади, репутацію вимушених мігрантів тощо. Україна має розробити власну рееміграційну політику із залученням європейських країн, міжнародних організацій і власних мігрантів.

Стаття написана українською мовою


Михайленко Д. Г., Тур О. В.
Проблеми організації державної підтримки населення в умовах військової агресії (c. 196 - 201)

Випробування, що обумовлені військовою агресією, яку розпочала РФ проти України 24 лютого 2022 року, викликають необхідність перегляду більшості сфер українського суспільного життя. Не оминули ці зміни й систему державної підтримки населення. Вимушено переселилися в більш безпечні регіони нашої держави та поїхали шукати прихисток за кордоном понад 11 млн громадян України. Метою статті є визначення основних проблем організації державної підтримки населення в умовах військової агресії. Урядом визначено три напрями підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а саме: гроші, робота, житло. За напрямом «Гроші» передбачені щомісячні виплати особам, що переїхали із зон активних бойових дій; на дитину батькам, які через військову агресію РФ були вимушені переїхати в більш безпечні регіони; інвалідам. За напрямом «Робота» запропоновано виплати роботодавцям за кожного працевлаштованого ВПО. За напрямом «Житло» передбачено компенсацію виплат на оплату комунальних послуг за кожного ВПО родинам, які безкоштовно їх прихистили. Комплекс заходів позитивно впливає на упорядковування життя ВПО на новому місці проживання, сприяє швидшому пошуку роботи та житла. Проте дії влади, що спрямовані на організацію державної підтримки населення, в умовах військової агресії мають певні обмеження: Уряд України працює достатньо ефективно в умовах воєнного стану, однак слід зазначити, що об’єктивно зумовлена швидкість прийняття рішень в обхід стандартних процедур викликає певні побоювання в середньо- та довгостроковій перспективі; існують певні проблеми із розміщенням ВПО, а також їх забезпеченням. Навантаження на державний бюджет посилюється зі збільшенням кількості ВПО. Стан економіки України є низькоконкурентним, у зв’язку з цим надійність та організація державної підтримки населення залежіть від допомоги міжнародних партнерів. Однак вектор розвитку соціальної підтримки населення в період повоєнного стану повинен мати євроінтеграційну спрямованість розвитку України. Така спрямованість сприятиме більш швидкій трансформації соціально-економічного середовища та посилить надійність системи соціального захисту населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2023

Резнікова Н. В., Чугаєв О. А., Птащенко О. В., Іващенко О. А.
Вплив особливостей розвитку покоління Y на становлення сучасного міжнародного ринку праці (c. 86 - 94)

Цифровізація суспільства та економічних процесів у цілому суттєво вплинула на формування сучасного ринку праці, що привело до появи нових суспільних потреб і необхідності нових фахівців і нових ринкових ніш. У наведеній роботі розглянуто особливості сучасного ринку праці з точки зору демографічних вікон та особливостей сприйняття сучасних поколінь. З початку ХХ століття виділяють шість поколінь, на теперішній час найбільш задіяні в трудових відносинах три покоління. Покоління Х звикло покладатися передусім на себе. Можливість реалізуватися, проявити цю саму самостійність важлива для таких людей і в кар’єрі. Представники покоління Х охочіше займуться роботою, яка дає простір для творчості та широти думки. Якщо не давати їм такої можливості, то вони втрачають інтерес. Для таких людей важливо завжди мати можливість вибору, відкриту перспективу. Одна з найпомітніших рис покоління Y – залежність від знань, які вони знаходять не у книжках з бібліотек, а на інтернет-ресурсах. Це покоління, яке обожнює вчитися, адже навчання для міленіалів – це щось цікаве та самобутнє. Те, що раніше можна було дізнатися виключно від вчителів та викладачів, для «ігреків» стає легкодоступним. Це зумовлює ще одну рису цього покоління – надмірну довіру до інформації, що подана на онлайн-сервісах, особливо без наявності будь-якої цензури на неї. Для цього покоління самореалізація виходить на перший план. Не можна сказати, що їх не цікавить сім’я, однак на першому місці все ж залишається кар’єрне зростання. Покоління Z відрізняється абсолютною відсутністю чітко визначеної життєвої позиції. На відміну від усіх їхніх попередників, «зетів» не мотивують ані гроші, ані будь-яке кар’єрне зростання. Більше того, вони геть не самостійні та постійно потребують, аби хтось вказував їм на те, чим вони мають займатися. Люблять вчитися, швидко засвоюють нові знання. Великі обсяги інформації не становлять для них жодних труднощів. «Зети» відрізняються своєю неймовірною багатозадачністю та креативністю. Вони обожнюють знаходити рішення у складних ситуаціях і розв’язувати найскладніші задачі. Визначивши основні риси поколінь, можна зазначити, що формування сучасного ринку праці залежить від багатьох обставин формування сучасного цифрового світу. Так, на цей процес суттєво впливає стратегія цифровізації, яка впроваджуються національними урядами для забезпечення конкурентоспроможності національних економік. При цьому цифрова економіка із суттєвою орієнтацією на інклюзивність може посилити вплив природних монополій та сприяти концентрації, що в умовах відсутності дієвих і прозорих інститутів у суспільстві може призвести до посилення державного контролю та підпорядкування політики інтересам відповідних еліт.

Стаття написана українською мовою


Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Поплавська О. М., Данилевич Н. С., Лазарєва І. Є.
Гендерний баланс в Україні: індикатори, проблеми та цифровий формат забезпечення (c. 94 - 101)

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних засад забезпечення гендерного балансу в країні як передумови гендерної рівності. Гендерна рівність є станом однакової доступності до ресурсів та можливостей, незалежно від статі, зокрема однакової участі в економічній діяльності та прийнятті рішень, а також станом оцінки різних прагнень і потреб рівною мірою, незалежно від статі. Забезпечення гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності людини також регулюється ст. 24 Конституції України, Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», ратифікованою Конвенцією МОП № 100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. У статті досліджено гендерний баланс на вітчизняних підприємствах. Співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків у період 2016–2021 рр. має динаміку до зменшення розриву. У 2021 р. показник гендерного розриву в організаціях України склав 70,8%. Загалом, у рейтингах за 2020 р. Україна займає 60 місце зі 160 країн. Найбільш проблемними щодо досягнення гендерної рівності в оплаті праці є такі сфери діяльності: сільське, лісове, рибне господарство, мистецтво, спорт і відпочинок, фінансова та страхова діяльність, поштова та кур’єрська доставка. В Україні, як і в інших країнах Європи, існують гендерні стереотипи професій, що обумовлено характером трудової діяльності. Більш «чоловічими» вважають сферу будівництва, транспорту, сільське, лісове та рибне господарство, а також промисловість. До більш «жіночих» сфер діяльності відносять сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. Важливим індикатором гендерної дискримінації є участь жінок у політиці. Станом на початок 2021 р. кількість жінок у парламенті складала 20,8% (у 2020 р. – 12,8%). Жінки нерідко зазнають дискримінації у співбесіді з потенційним роботодавцем. Зокрема, йдеться про безліч оголошень у засобах масової інформації щодо наймання на роботу, які містять вимоги щодо віку та статі працівника. Особливо часто застосовується відсів за статевою ознакою, коли мова йде про високооплачувані та престижні посади. Пандемія ще більш поглибила проблеми гендерної нерівності в Україні. Майже 40% опитаних жінок почали отримувати менший дохід, також зберігся розрив у 20% між зарплатами жінок і чоловіків на однакових посадах. Не менш важливу роль у встановленні гендерного збалансованого підходу у країні є знання про нього. Важливим аспектом гендерної рівності є самоосвіта та розвиток жінок. Також проблемою в Україні та й загалом у світі є забезпечення гендерного балансу в культурі тих організацій, які згідно зі стереотипами підходять лише чоловікам, зокрема йдеться про силові структури. Таким чином, встановлено, що в Україні ще мають місце прояви гендерної нерівності. Перешкоди для гендерного підходу виникають не лише через низький рівень обізнаності про гендерні проблеми або відсутність політичної волі для впровадження політики, а й через дуже повільний процес розробки державної політики та політичну реальність в Україні. Тому швидке реформування є найкращою можливістю інтегрувати інструменти гендерної рівності та гендерного підходу. Серед головних інструментів мають бути податкові пільги за дотримання гендерного балансу серед персоналу, імплементування гендерних квот у склад персоналу різних категорій, задіяння цифрової звітності підприємств, сприяння розвитку дистанційної зайнятості тощо.

Стаття написана українською мовою


Степанова Е. Р.
Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб (c. 101 - 107)

Метою статті є аналіз шляхів соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб у сучасних умовах війни. Для досягнення даної мети були використані методи аналізу (для аналізу поточного стану соціального захисту та соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб); монографічний метод (для відображення ситуації із внутрішньо переміщеними особами в сучасних військових умовах); абстрактно-логічний метод (для підбиття підсумків зібраного матеріалу). За сучасних умов виникає все більша необхідність у соціальному захисті та соціальному забезпеченні. Після російської військової агресії 2014 року в українському суспільстві з’явилася така група населення, як внутрішньо переміщені особи. В українському законодавстві це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах і має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Внутрішньо переміщеними особами є люди, що були змушені раптово тікати зі своїх будинків у результаті збройного конфлікту, внутрішньої ворожнечі, систематичних порушень прав людини або стихійних лих, але знаходяться на території власної країни. Наразі на території України для внутрішньо переміщених осіб діють ряд соціальних пільг, а також міжнародні програми допомоги, зокрема: Програма Міністерства соціальної політики, Програма уряду ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, Програма Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Програма Міністерства соціальної політики разом із ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2023

Перегудова Т. В.
Фільтри при наданні соціальної допомоги працездатному населенню: можливості інституціалізації (c. 91 - 97)

Метою статті стало дослідження соціального захисту працездатного населення в контексті систематизації фільтрів при визначенні адресної групи бенефіціарів з окресленням шляхів подальшого реформування соціального захисту з оптимізацією процесу фільтрації. У процесі дослідження нормативно-правових актів, які регулюють соціальний захист, нами виявлено такі фільтри, що використовуються для відсіву претендентів та формування адресної групи отримувачів допомоги: страховий випадок; обумовленість соціальної допомоги; фінансова спроможність особи, родини; участь особи в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні; участь в активних програмах зайнятості; прив’язка розміру допомоги до соціальних стандартів та/або наявність попередніх єдиних внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з урахуванням страхового стажу та розміру заробітної плати. У результаті дослідження виявлено дискусійні аспекти при формуванні процесу фільтрації населення з позицій визначення адресної групи осіб. З метою інституціалізації системи соціального захисту працездатного населення сформовано такі пропозиції: оцінювання фінансової спроможності особи має відбуватися на основі справедливих соціальних стандартів; система соціального захисту для працездатних осіб має будуватися шляхом стимулювання робити соціальні внески, бути учасником загальнообов’язкового державного соціального страхування; обов’язкова участь працездатних осіб у програмах зайнятості для підтримки її конкурентоспроможності на ринку праці, формування мотивації соціальної участі у соціально-трудових відносинах для сприяння особі вийти зі стану бенефіціару; спрощення процедур та обмежень, які перешкоджають отриманню допомоги; в деяких видах допомоги слід посилити її обумовленість для підвищення якості формування людського капіталу; зміцнення нагляду та застосування відповідних норм стосовно неформальної зайнятості, зокрема шляхом кращої координації дій відповідних структур влади; проведення кампаній із підвищення соціальної обізнаності щодо негативних наслідків неформальної зайнятості для соціального захисту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2023

Баннікова К. Б.
Вплив вимушеної міграції на ринок праці в Україні (аналітико-прогностичний аспект) (c. 127 - 133)

У статті досліджено особливості міграційних процесів, які відбулися у зв’язку з повномасштабним вторгненням на територію України. Зокрема, було встановлено, що значна кількість мігрантів, які осіли в країнах Європи, вже сьогодні працюють і сплачують податки саме в цих країнах. Водночас дослідження показало, що вимушена міграція спричинила зменшення в Україні окремих професійних груп, які складають переважно жінки. Крім того, встановлено, що ринок праці в Україні виявив гнучкість та адаптивність до викликів війни. Безумовно, економічна криза завдала значного удару по ринку праці, проте, незважаючи на очікування сусіда-агресора, не знищила його. Окрему оцінку надано внутрішній вимушеній міграції населення та визначено регіони України, які зазнали найбільшого навантаження у зв’язку з нею. Розглянуто проблеми на ринку праці, які були спровоковані масовим неконтрольованим переміщенням громадян. Оцінено рівень безробіття за результатами 2022 р., який, за офіційними даними, став меншим, ніж на момент початку війни. Зазначимо, що таку інформацію слід сприймати критично, адже не всі особи працездатного віку стають на облік як безробітні. Водночас завдяки аналітико-прогностичному аспекту дослідження було встановлено, що майбутнє України – за новітніми освітніми програмами, інноваціями та інвестиціями, що в результаті дасть змогу поліпшити мікроклімат і на ринку праці. Проте реалізації цих амбітних планів мають передувати дієві державні рішення та вироблення реальних механізмів змін, а також, безумовно, зменшення тиску на бізнес, зокрема шляхом викорінення корупції в органах державної влади. Системний аналіз, проведений у ході дослідження, привів до однозначного висновку: економічну відбудову та, відповідно, стабілізацію на ринку праці треба починати вже сьогодні в тих регіонах, які не знаходяться в зоні бойових дій. Це дасть змогу виявити і дослідити слабкі місця та випробувати систему на гнучкість до зовнішніх чинників. Після закінчення війни ці регіони стануть надійним економічним тилом для тих територій, які потребуватимуть відбудови та налагодження ринку праці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Ткачук А. М.
Модифікація структури зайнятості: глобальні тенденції та національні особливості (c. 223 - 230)

Стаття присвячена актуальним проблемам модифікації зайнятості на глобальному та національному рівнях. Метою роботи є з’ясування глобальних тенденцій і виокремлення національних особливостей модифікації структури зайнятості населення. При виконанні роботи було використано такі методи: аналізу й синтезу – для з’ясування характерних рис зайнятості на сучасному етапі цивілізаційного розвитку; загального й особливого – для визначення ключових тенденції та особливостей модифікації зайнятості на глобальному та національному рівнях; індукції та дедукції – для виявлення чинників впливу на зміну структури зайнятості та змісту праці в сучасних умовах. Виокремлено ключові тенденцій модифікації зайнятості на глобальному рівні: зміни в змісті праці під впливом новітніх технологій, віддалена робота, зростання креативних та інтелектуальних галузей, зростання зайнятості у сфері екології, збільшення попиту на перепідготовку та навчання, демографічні зміни. Проаналізовано особливості модифікації секторальної структури зайнятості в Україні під впливом глобалізаційних чинників, світової нестабільності, війни, національних особливостей функціонування в умовах відкритої економіки. Узагальнено, що Індустрія 4.0 посилює трансформаційні процеси та суттєво модифікує структуру зайнятості. Обґрунтовано необхідність формування нової системи освіти та перекваліфікації робочої сили задля формування сучасних навичок і компетенцій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Степура Т. М.
Аналітичні методи дослідження якості ринку праці України (c. 208 - 217)

В умовах диверсифікації характеристик і умов зайнятості якісні параметри розвитку ринку праці визнані міжнародними організаціями як пріоритетні, що знайшло своє відображення в численних концепціях (наприклад, гідної праці) та методологічних підходах – як наукових, так і інституційних (дослідження якості роботи, якості зайнятості). В основі оцінки якості лежать аналітичні підходи, реалізація яких в Україні стикається з низкою труднощів: відсутність інформаційного забезпечення, єдиних підходів до оцінки, недостатнє методичне опрацювання складної категорії якості в межах кваліології та кваліметрії. Для подолання цих прогалин у дослідженні запропоновано застосовувати факторний аналіз (головних компонент, з обертанням рішень факторів) з використанням інформації, отриманої в результаті обробки файлів мікроданих обстежень робочої сили регіонів України. Включення якісних ознак розвитку ринку праці (гендерного паритету, можливостей поєднання робочих і сімейних обов’язків, гарантій формальної зайнятості, гідної оплати праці та прийнятної тривалості робочого часу, зокрема для осіб, що мають високий рівень освіти, й інші) у факторний аналіз дозволяє ідентифікувати проблемні процеси, які мають найбільший вплив на формування якості ринку праці. Результати обчислень свідчать про визначальний вплив наявних депривацій на формування якості ринку праці України. Депривації стосуються дотримання норм гідної оплати праці та існування неформальної зайнятості, у тому числі серед осіб з вищою освітою, можливостей реалізації економічної активності, а також гендерних обмежень на ринку праці. Суттєвою є й проблема прийнятної тривалості робочого часу, зокрема для одружених жінок. Такі результати мають бути враховані при розробці політики регулювання ринку праці в умовах повоєнного відновлення України, спрямованої на формування якісної зрілості ринку праці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2024

Цимбалюк Д. І.
Сучасні детермінанти інтеграції українських мігрантів у ринок праці ЄС (c. 235 - 242)

Метою роботи є обґрунтування сучасних детермінантів інтеграції мігрантів у ринок праці країн-реципієнтів. На підставі дослідження літературних джерел визначено наслідки міграції для країни-донора та країни-реципієнта. Обґрунтовано змістові характеристики поняття «інтеграція» та доведено, що інтеграція не є одностороннім процесом, оскільки передбачає взаємодію різних сторін. Визначено ключові сфери інтеграції мігрантів, на основі чого виокремлено економічну, професійну, освітню, соціальну, культурну, політичну, громадянську інтеграцію. Визначено індикатори економічної інтеграції, які охоплюють: статус (зайнятий, незайнятий); форму правового регулювання зайнятості; вид зайнятості (найманий працівник, незалежна професійна діяльність, підприємницька діяльність); соціальний статус (робітник, технічний службовець, професіонал/фахівець, керівник); форму організації робочого часу (повна, неповна зайнятість); стабільність зайнятості (постійна, тимчасова, сезонна); форму організації робочих місць (стандартна, нестандартна); рівень заробітної плати; відповідність роботи (професії) рівню кваліфікації (освіти) та професійну мобільність (зміни в професійній кар’єрі). На основі порівняння досліджень, проведених різними організаціями в різні періоди часу щодо частки працевлаштованих українських мігрантів у країнах ЄС, зроблено висновок про прогрес в економічній інтеграції. Водночас частка працевлаштованих є невеликою в більшості країн. Серед основних проблем, які перешкоджають ефективній економічній інтеграції, – невідповідність професій, за якими працюють українські мігранти, рівню їхньої кваліфікації. Визначено передумови для економічної інтеграції українських мігрантів у ринок праці ЄС: створення відповідного правового поля; удосконалення політик і програм ЄС; приведення професійних та освітніх кваліфікацій українських громадян у відповідність з кваліфікаціями ЄС; розвиток мовних компетентностей; створення умов для ведення підприємницької діяльності, дистанційної зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Васильців Т. Г., Левицька О. О., Гресь Б. А.
Зміцнення конкурентоспроможності регіональних ринків праці в Україні як механізм протистояння безпековим викликам (c. 242 - 248)

У статті актуалізується проблематика забезпечення конкурентоспроможності регіональних ринків праці України в умовах критично гострої нестабільності, обумовленої наслідками повномасштабної війни. Метою дослідження є обґрунтування пріоритетів та інструментарію зміцнення конкурентоспроможності регіональних ринків праці в Україні як механізму протистояння безпековим викликам. Зауважено, що війна стала системним викликом не лише функціонування, але й збереження цивілізованого ринку праці. Доведено, що за ситуації, що склалася, органам державного управління та місцевого самоврядування слід активувати передусім економічний інструментарій регулювання заради збереження ключових структурних характеристик ринку праці, наявних робочих місць і можливостей для працевлаштування, самозайнятості, наявного людського та зокрема праце-ресурсного капіталу, водночас необхідно раціонально використовувати потенційно нові можливості. При цьому головний фокус має робитися на збереження людського потенціалу країни та її регіонів на тлі високої міграційної активності населення. Визначено чотири ключові напрями регіональної політики зміцнення конкурентоспроможності регіональних ринків праці України: 1) структурний; 2) нормативно-правовий; 3) інфраструктурний; 4) безпековий. Показано, що з позиції предметів регулювання регіональна політика має орієнтуватися на подолання головних викликів, ризиків і загроз функціонування ринку праці та їх впливу на регіональну економіку. З такої позиції весь спектр економічних важелів та засобів управління протиставляється чинникам і наслідкам: 1) повномасштабної війни; 2) повоєнної відбудови національної та регіональних економіки; 3) збереження системних проблем і перешкод функціонування ринку праці; 4) розвитку його структурних асиметрій, з одного боку, а з іншого – специфіці та впливу на регіональну соціально-економічну систему міграційних процесів. Констатовано, що саме такий метод характеризується своєчасністю та системністю, адаптивністю до екзистенційних викликів існування України, її цілісності та безпеки.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру