УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


УВАГА! Находження статті (у будь-який спосіб) до редакції з метою її публікації автоматично означає згоду автора (авторів) з умовами Ліцензійного договору.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ «БІЗНЕС ІНФОРМ»

(набувають чинності з 01 березня 2014 р.)

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. До друку приймаються статті, написані українською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

1.2. Стаття має містити такі структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/01:
Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:
– Вступ;
– Аналіз останніх досліджень і публікацій;
– Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
– Формулювання мети статті (постановка завдання);
– Опис методики (структури, послідовності) проведення дослідження;
– Виклад основного матеріалу й отриманих наукових результатів;
– Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

1.3. Редакція журналу наполегливо рекомендує при виборі теми статті орієнтуватися на основні напрями розвитку світової економічної науки (так званий «мейнстрим»).

1.4. З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція журналу рекомендує подавати статті, написані англійською мовою.

1.5. Статті англійською мовою, які перекладені з української мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому відповідно до цих вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку якості перекладу. У випадку невідповідної якості мови стаття повертається. В цьому випадку автор може самостійно корегувати статтю, але при повторному поданні її у редакцію журналу необхідна додаткова оплата послуг перекладача на предмет повторної перевірки якості мови, яка складатиме 15 грн. за 1 стор. Інший варіант – автор може скористуватися послугою перекладу матеріалу статті у редакції журналу.

1.6. Редакція журналу пропонує авторам послугу перекладу їх статей англійською мовою. Запит щодо послуг перекладу вказується у самій статті та супровідному листі до статті (електронною поштою). Перекладу підлягають тільки ті статті, по яким прийнято рішення про можливість їх публікації.

2. МЕТАДАНІ

2.1. Стаття обов’язково має містити метадані, до яких відносяться:
а) П.І.Б. автора(-ів) і назва статті;
б) анотація (не менше 1800 зн. з проб.);
в) ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8);
г) відомості про автора(-ів) (повністю – прізвище, ім'я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто).

2.2. При подачі статті до редакції повинна надаватися відповідна форма з інформацією про авторів, яку можна завантажити тут. У цій формі згруповано інформацію, що надавалася кожним Автором і раніше, а також додано ряд підпунктів, інформація за якими має подаватися відповідно до нових вимог. Все це здійснюється з метою підвищення рейтингу журналу, більш широкого оприлюднення результатів наукових досліджень Авторів, а також подальшого просування журналу в міжнародні наукометричні бази вищого рівня.

2.3. Заголовок статті, анотація, ключові слова та відомості про автора(-ів) надаються тільки однією мовою – українською. Англійською мовою їх перекладати не треба!
Чому це робиться

ОБОВ’ЯЗКОВО НАДАЄТЬСЯ ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА(-ІВ) АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ АБО ІНШОГО ОФІЦІЙНОГО ДОКУМЕНТА.
Це обумовлено необхідністю правильного єдиного написання ім’я та прізвища автора(-ів) в усіх його публікаціях з метою коректного визначення індексу цитування.

2.4. Вимоги та рекомендації щодо складання анотацій:

2.4.1. ОБСЯГ АНОТАЦІЇ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШЕ 1800 ЗНАКІВ (ВРАХОВУЮЧИ ПРОБІЛИ).
Чому це робиться

2.4.2. При підготовці анотації необхідно враховувати таке:
– текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації;
– анотації дають можливість скласти уявлення про основний зміст статті, що іноді позбавляє необхідності читати матеріал у повному обсязі. Анотації використовуються в інформаційних, (у тому числі автоматизованих) системах пошуку документів та інформації;
– анотація – короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі;
– одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання анотацій одержав поширення у закордонних журналах;
– пам’ятайте, що анотація, яка написана іншими мовами, ніж мова статті, є для науковців, які не знають мову статті, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень.

При написанні анотації ми настійно рекомендуємо керуватися вимогами видавництва Emerald.

Приклад аннотації

2.5. Ключових слів або словосполучень має бути не менше 3, але не більше 8.

2.6. Метадані публікуються в журналі, на сайті журналу та зберігаються у відповідних вітчизняних і закордонних інформаційних і наукометричних базах.

3. ІНША ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ

3.1. Стаття має містити контактну інформацію авторів однією мовою: телефони (ніде не публікується) та e-mail (публікується) для можливості оперативного вирішення питань, які виникають. Адреси електронної пошти мають бути реальними (оскільки саме за цією адресою автор буде відомій серед науковців всього світу, зможе отримувати запрошення до участі в конференціях та інших наукових заходах тощо).
За наявності у статті двох та більше авторів, одного з них має бути вказано як контактну особу. Саме за його адресою електронної пошти редакція буде вести подальше листування (надсилати зауваження, рахунок на сплату тощо).

3.2. Якщо стаття містить матеріали досліджень, що проводилися в межах грантів, цільових програм, госпдоговірних тем і т. ін., або при фінансовій підтримці відповідних установ, наполегливо рекомендуємо вказувати цей факт у виносці до заголовку статті.
Наприклад:
*) Роботу виконано за фінансової підтримки УФГ (грант № 07-06-1109)
або
*) Роботу виконано в межах Господоговірної теми …. (№ 324/7-82)
Такі роботи заслуговують особливої уваги та схвалення закордонними журналами та наукометричними базами.

4. ВИМОГИ ДО СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

4.1. Список використаних джерел оформлюється відповідно до ДСТУ 8302-2015.

4.2. Список використаних джерел має містити не менше 8 найменувань. Пам’ятайте, що в усьому світі до списку використаних джерел висуваються високі вимоги. Стаття із представницьким списком літератури демонструє професійний кругозір і якісний рівень досліджень її авторів.

4.3. На кожне джерело у списку має бути хоча б одне посилання у тексті статті. Відсутність таких посилань може бути підставою у відмові публікації статті.

4.4. Допускається посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування), але не більш 25 % від загальної кількості джерел.

5. ВИМОГИ ДО ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАНЬ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

5.1. При написанні статті автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в тексті. Посилатися слід на останні видання публікацій.

5.2. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке дано посилання.

5.3. На всі рисунки та таблиці мають бути посилання на використане джерело або має бути зазначено, що це власна розробка автора.

5.4. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1–7]…».

5.5. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.
Загальні вимоги до цитування:
а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий».
б) цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, в середині, в кінці);
в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;
г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) слід давати відповідні посилання на джерело;
д) якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора статті, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш – А. Б.), (підкреслено мною – А. Б.).

5.6. Ігнорування правил цитування (відсутність лапок при прямому цитуванні, відсутність посилань на джерела тощо) може призвести до того, що деякі фрагменти статті буде кваліфіковано як плагіат і, відповідно, – до відмови в публікації статті.

5.7. Посилання на джерела мають відповідати цим джерелам.
Наприклад, неприпустимо, якщо у тексті статті написано «У роботі [3] Петров О. А. розглядає…», а у списку використаних джерел стоїть «3. Сидоров А. Б.…»
Або у тексті статті написано «Питання математичного моделювання фінансових потоків вивчав Петров О. А. [5], …», а у списку використаних джерел стоїть «5. Петров О. А. Основи кадрового менеджменту…».

5.8. Посилання на Інтернет-ресурси мають безпосередньо вести до зазначеного документа. Наприклад, у статті йде посилання на якийсь закон України, а як джерело зазначено «www.rada.gov.ua». Це – посилання на головну сторінку порталу Верховної Ради, але не пряме посилання на цей закон. Або посилання взагалі не має ніякого відношення до наведеного документа, а веде, наприклад, на сайт Інтернет-магазину.

5.9. Редакція рекомендує уникати посилань на:
– закони, постанови, інструкції та інші нормативно-правові акти;
– підручники та навчальні посібники;
– праці 7–10-річної і більше давності.
Чому це робиться

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

6.1. Статті приймаються тільки у вигляді файлів (текст – у форматі .doc, .docx, .rtf, .odt; графіки, рисунки – у будь-якому графічному форматі для Windows). Графіки та рисунки мають бути виконані з можливістю їх редагування. Формули мають бути виконані в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType.

6.2. Текст статті та метаданих має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, береги – по 2 см.

6.3. Стаття, метадані та контактна інформація мають міститися в одному файлі.

6.4. Обсяг статті має складати не менше 10 сторінок (шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковій інтервал – 1,5, береги – по 2 см), включаючи таблиці, графіки, рисунки, а також список літератури.

6.5. Список використаних джерел оформляється згідно з ДСТУ 8302-2015.

6.6. Стаття має бути оформлена у такому порядку:

УДК

JEL Classification

Назва статті

П. І. Б. автора(-ів) (прізвище та ініціали)

Текст статті

Список використаних джерел

Анотації (включаючи П. І. Б. автора(-ів) і назву статті)

Відомості про авторів

Написання прізвища та ім’я автора(-ів) англійською мовою відповідно до офіційного документа (наприклад, закордонного паспорту).

Текст: «Наданий матеріал раніше не публікувався та в інші видання не надсилався»

6.7. Стаття надсилається електронною поштою за адресою: [email protected]. Усе листування з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

7. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В РОЗГЛЯДІ СТАТТІ

7.1. Відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих

7.2. Відсутність контактної інформації.

7.3. Відсутність УДК, JEL Classification.

7.4. Відсутність списку використаних джерел.

7.5. Недостатній обсяг статті (менше 10 сторінок БЕЗ МЕТАДАНИХ).

7.6. Недостатній обсяг анотації (менше 1800 зн. з проб.).

7.7. Недостатній обсяг списку використаних джерел (менше 8 найменувань).

7.8. Стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).

7.9. Виявлення у статті плагіату (сумарно більш, ніж 25% тексту).

7.10. Порушення правил цитування.

8. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

(усі прізвища, назви організацій та інші відомості умовні)
(Шрифт Тіmes New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; береги – по 2 см)

УДК 661.65

Організаційні засади побудови фінансових кластерів в Україні

Сидоров О. В., Петров Р. М.

Вступ. На сьогодні процес управління соціальним, економічним, промисловим, технічним, інфраструктурним розвитком регіонів потребує суттєвого удосконалення. Як показує світова практика, створення ефективної системи фінансового забезпечення і забезпечення високої конкурентоспроможності в країні і стабільного економічного зростання суб’єктів фінансового сектору забезпечує створення відповідних кластерів, які …

...

Висновок. Переваги роботи в ФРК для його учасників міститься в їх локалізації на певній території, наслідком чого є можливість розподілу витрат між учасниками, зниження транзакційних витрат, скорочення строків та підвищення ефективності взаємодії між учасниками кластера.

Список використаних джерел

1. Соколенко С. І. Стратегія конкурентоспроможності економіки України на основі інтеграційних систем – кластерів. Севастополь : Вид-во ТОВ «Рібест», 2006. 37 с.

...

12. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : в 3 т. / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семіноженка, Б. Є. Кваснюка, Т. 3. Київ : Фенікс, 2007. 556 с.

Анотація (тільки українською мовою)

Сидоров О. В., Петров Р. М.
Організаційні засади побудови фінансових кластерів в Україні

Метою статті є дослідження... У статті проаналізовано сучасний стан кластеризації в світі та в Україні. Обґрунтована актуальність створення фінансових регіональних кластерів. Запропоновано визначення ... (1 сторінка)

Ключові слова: кластеризація, фінансовий кластер, регіональний кластер, ...(не менш 3, але не більше 8)

Відомості про авторів (тільки українською мовою, англійською – тільки П.І.Б)

Сидоров Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Київський інститут ринкових відносин

Контактна інформація: 050-248-45-73, (044)296-16-75, [email protected]

Петров Роман Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри математичного моделювання, Київський інститут ринкових відносин

Контактна інформація: 066-171-89-46, (044)296-87-49, [email protected]

Офіційне написання англійською мовою:

Sydorov Oleksandr V.

Petrov Roman M.

Контактна особа – Петров Р. М.

Наданий матеріал раніше не публікувався та в інші видання не надсилався.

Кінець прикладу.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру