УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційІнвестиційні процеси

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Щербина В. К.
Економічний механізм забезпечення людського розвитку (c. 32 - 35)

У статті розкриваються особливості механізму інвестування для забезпечення людського розвитку. Розглянуто коло інвесторів, яке включає державу; неприбутковий сектор (соціальне підприємництво), що поєднує міжнародні організації, територіальні громади, громадські організації; комерційне підприємництво; домогосподарство (родина) і людина.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.1

Сабліна Н. В., Лимарь Д. О.
Аналіз залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України на сучасному етапі розвитку (c. 12 - 14)

У статті проаналізовані надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України, визначені основні проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну та запропоновані шляхи їхнього рішення.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2011

Балака І. М.
Аналіз стану та перспектив розвитку ринку нерухомості України (c. 16 - 20)

Проаналізовано ринок нерухомості України за 1991 – 2011 роки. Спрогнозовано стан ринку нерухомості на 2011 – 2012 рр, з огляду на зрослий інтерес із боку інвесторів.

Стаття написана російською мовою


Бондаренко К. В.
Проблеми переоцінки фінансових інвестицій для цілей бухгалтерського обліку (c. 20 - 22)

Розглянуто проблему оцінки фінансових інвестицій за справедливою вартістю для цілей бухгалтерського обліку в умовах нерозвиненого фондового ринку.

Стаття написана українською мовою


Зима О. Г., Котиш О. М., Підгайна В. О.
Узгодження підсумкової величини інвестиційної вартості підприємства (c. 23 - 28)

У результаті проведеного дослідження було уточнено поняття підсумкової величини інвестиційної вартості підприємства, проаналізовано підходи до її узгодження. На основі переваг і недоліків існуючих підходів був запропонований авторський підхід до оцінки інвестиційної вартості підприємства, що дозволити врахувати інтереси інвестора та реципієнта, а також специфіку підприємства.

Стаття написана українською мовою


Лєбєдєва І. Л.
Квадратний метр: інвестиційна привабливість (c. 29 - 32)

Проведено порівняльний аналіз вартості житла в Україні залежно від принципів, покладених в основу його оцінювання. На підставі цього аналізу висловлене припущення про причини високої інвестиційної привабливості капітальних вкладень у нерухомість на сучасному етапі розвитку економіки країни.

Стаття написана російською мовою


Момот Т. В., Величко К. Ю., Яковлєв П. О.
Інвестиційна привабливість суб'єктів господарювання в процесі злиття та поглинань: удосконалення інструментарію оцінки (c. 32 - 36)

У статті узагальнено існуючи підходи до визначення інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання та методик її оцінювання. Запропоновано напрямки удосконалення методики оцінювання інвестиційної привабливості акціонерного товариства шляхом розрахунку показника внутрішньо генерованого гудвілу.

Стаття написана українською мовою


Петрів М. В., Руденко Д. М., Сулик Ю. А.
Оцінка ризиків інвестиційної діяльності підприємств (c. 36 - 38)

Розглядаються основні види та сутність ризиків інвестиційної діяльності підприємства. Проведено оцінку ризиків і методів їхнього зниження.

Стаття написана російською мовою


Цуркан Н. Г.
Безризикова ставка – сутність та аналіз досвіду (c. 39 - 41)

У статті визначається залежність безризикової ставки бізнесу від історичного фактору, а також економічна сутність цього поняття. Проведено аналіз з визначення премій за ризик для різних фінансових ринків. Встановлені фактори, які впливають на рівень безризикової ставки прибутковості для оцінки вартості бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Змієнко М. О., Тульчинська С. О.
Сутність венчурного інвестування як організаційної форми інвестиційної діяльності (c. 42 - 44)

У роботі досліджено сутність венчурного інвестування, як елемента інвестиційного ринку України. Визначено основні напрями вдосконалення системи венчурного інвестування в Україні.

Стаття написана українською мовою


Єрмошенко М. М.
Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання ринку спільного інвестування (c. 45 - 48)

У статті розглянуто основні проблеми регулювання ринку спільного інвестування. Зосереджено увагу на найбільш проблемних та суперечливих моментах українського законодавства, що заважають нормальному розвитку інститутам спільного інвестування. Запропоновано узгодити найбільш важливі терміни в законодавстві, що покращить прозорість ринку спільного інвестування та відновить втрачену до нього довіру.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Малиш І. М.
Особливості визначення зношування при оцінці ефективності інвестиційного та інноваційного проектів (c. 36 - 38)

У статті розглядаються особливості визначення зношування при оцінці ефективності інвестиційних і інноваційних проектів. Вивчаються основні види зношування, особлива увага приділяється розгляду способів розрахунків ставки відшкодування по методу Рингу та Инвуда.

Стаття написана російською мовою


Бажанов О. Є.
Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу в Харківський регіон (c. 38 - 40)

Стаття присвячена можливостям залучення іноземного капіталу в Харківський регіон і перспективні напрямки для інвестування в умовах фінансової кризи. Також дані рекомендації для поліпшення інвестиційного клімату регіону.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.1

Вітлінський В. В., Маханець Л. Л., Вінничук О. Ю.
Моделювання потоків інвестицій з використанням методів еконофізики (c. 48 - 51)

Розглядається можливість використання методів еконофізики в економічних дослідженнях. Показано, що закон збереження імпульсу може бути використаний при описі грошового обігу та при аналізі інвестиційних потоків. Доведено, що закон збереження імпульсу можна використовувати для прогнозування інвестиційних потоків.

Стаття написана українською мовою


Бібко О. О., Гужва В. М.
Мультиагентна система для управління інвестиційними портфелями (c. 52 - 54)

У статті висвітлюються аспекти портфельного інвестування та розробки інвестиційної політики; обґрунтовується доцільність використання агентного моделювання в сфері фінансових ринків, а також розглядається мультиагентна система для управління інвестиційними портфелями.

Стаття написана українською мовою


Хірний О. В.
Економіко-правові аспекти регулювання інвестиційної діяльності (c. 54 - 56)

У роботі проаналізовано законодавчо-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні, його позитивні та негативні сторони, а також запропоновано варіанти їх удосконалення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2011

Камінський А. Б., Ломовацька Я. В.
Методологічні основи розкриття інформації в схемах колективного інвестування (c. 55 - 59)

У статті наведено методологічні основи добровільного розкриття інформації в схемах функціонування інститутів колективного інвестування. Обґрунтовано зміст і доцільність розкриття різних інформаційних блоків. Наведено результати оцінки інформаційної прозорості найбільших ІСІ та НПФ за пропонованою методологією.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Афанасьєв М. В., Салашенко Т. І.
Ефективність інвестицій у зниження енергоємності валового регіонального продукту (c. 30 - 34)

Запропоновано показник енергоефективності інвестицій в економіку регіону, а також виявлено його вплив на енергоємність валового регіонального продукту.

Стаття написана російською мовою


Пажина С. Л.
Організаційно-економічний механізм активізації інвестиційної діяльності регіону (c. 34 - 36)

У статті розглянуто побудову на принципах системного аналізу економічної та організаційної складових механізму активізації інвестиційної діяльності регіону, який дозволяє підвищити ефективність політики управління регіоном

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Єськов О. Л., Савельєва В. С.
Значення інвестування в розвиток людського капіталу (c. 38 - 39)

Стаття присвячена дослідженню форм інвестування в людський капітал. Значна увага приділяється внутріфірмовій освіті персоналу. Запропоновано використання методу чистої дисконтованої вартості задля розрахунку економічної ефективності від професійного навчання персоналу підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Полтарак Н. І., Ісаенко Ю. В., Післигіна С. В.
Проблеми розвитку інвестиційного ринку України (c. 56 - 59)

Український ринок має високий потенціал і інвестиційну привабливість, але для їхньої реалізації необхідно добре знати та ураховувати інтереси та цілі інвесторів. У статті наведена динаміка надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за період 2009 - 2010 рр., розглянуті п'ять категорій найбільш ризикованих інвестицій і наведені заходи рекомендаційного характеру для розвитку ринку інвестиційних послуг в Україні.

Стаття написана російською мовою


Панкратова О. М., Дринова Н. С.
Інвестування як фактор ефективного регіонального розвитку (c. 59 - 62)

У статті розглянуті сучасні тенденції, проблеми та шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні в цілому та у Харківській області зокрема.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2011

Кобилянська А. В.
Детермінанти процесу іноземного інвестування до країн з ринком, що формується (c. 63 - 66)

Стаття присвячена вивченню передумов процесу іноземного інвестування в контексті країн з ринком, що формується. Розглянуті основні теорії процесу іноземного інвестування, систематизовано причини цього процесу, проаналізована та показана відносна актуальність окремих причин іноземного інвестування в контексті країн, що знаходяться на стадії становлення ринкової системи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011

Пушкар О. І., Плетньов О. І.
Особливості формування інвестиційної політики вітчизняних підприємств (c. 48 - 49)

Виявлені особливості вітчизняної інвестиційної політики. Сформовані пріоритетні напрями інвестиційної діяльності Українських підприємств.

Стаття написана українською мовою


Дзеніс В. О., Дзеніс О. О.
Сучасні тенденції залучення іноземних інвестицій на державному та регіональному рівнях (c. 49 - 51)

У статті зазначено стратегічну спрямованість розподілу інвестиційних ресурсів. Обґрунтовано застосування рейтингових оцінок при прийнятті рішень щодо інвестування. Досліджено національні інвестиційні проекти та пріоритети розвитку регіональної економіки.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Кудрявцев В. М.
Методика оцінювання інвестиційної безпеки транспортного підприємства (c. 33 - 36)

У даній роботі запропоновано методичний підхід щодо визначення рівня інвестиційної безпеки транспортних підприємств, який дозволяє класифікувати стан об'єктів і віднести їх до однієї з кризових зон, що сприяє прийняттю обґрунтованого управлінського рішення.

Стаття написана українською мовою


Нусінова О. В.
Оцінка рівня безпеки розвитку при впровадженні інвестиційних проектів (c. 36 - 39)

Наведено методичні підходи до оцінки впливу інвестицій на рівень економічної безпеки підприємства. Запропоновано коефіцієнт безпеки розвитку, який враховує не тільки прогнозну зміну показників результатів діяльності підприємства внаслідок реалізації інвестиційних проектів, а й очікувані зміни нормативних значень таких показників. Розроблено додаткові показники ефективності інвестиційних проектів, що ґрунтуються на показнику вартості бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Навроцька Н. А.
Дуалізм впливу прямих іноземних інвес­тицій на приймаючі країни (c. 67 - 71)

Проаналізовано основні ефекти позитивного та негативного впливу ПІІ на економіку країни, що приймає інвестиції.

Стаття написана українською мовою


Юсаф АБ Абді Алсулаіман
Методичні засади оцінки ефектив­ного державного регулювання інвестиційної діяльності під­приємств торгівлі (c. 71 - 75)

У статті автор пропонує методику визначення рівня ефек­тивності державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств торгівлі з використанням методу «еталонних різниць». На основі даної оцінки є можливість не тільки оці­нювати, але й коректувати механізм державного регулювання інвестиційної діяльності у сфері торгівлі.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Костюк О. М., Лапіна Ю. Г.
Особливості інвестиційного банкінгу в умовах кризи (c. 41 - 43)

Проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку інвестиційного банкінгу. Ключове питання дослідження полягає у вивченні практичних засад корпоративного управління в інвестиційних банках під час кризи. Визначено основні помилки та слабкі місця складових корпоративного управління в інвестиційних банках протягом фінансової кризи 2008 року.

Стаття написана українською мовою


Мірошниченко П. І.
Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіону: аналіз та перспективи застосування (c. 44 - 49)

У статті розкрито зміст та здійснено систематизацію методичних підходів до оцінки інвестиційного потенціалу регіону. Проаналізовано переваги та труднощі їх використання. Визначено найбільш перспективні методики, що потребують подальшого розвитку для ефективного оцінювання інвестиційного потенціалу регіонів України.

Стаття написана українською мовою


Новікова Л. Ф., Ільїна А. В.
Проблеми та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні (c. 49 - 52)

Досліджено місце венчурного капіталу в економіці України. Проаналізовано вибіркові показники венчурного інвестування в Україні. Виявлено основні проблеми венчурного інвестування та запропоновано шляхи їх можливого подолання.

Стаття написана українською мовою


Гетало Н. С.
Визначення фінансового потенціалу впровадження інвестиційних проектів по зменшенню витрат електричної енергії в собівартості послуг ЖКГ (c. 53 - 56)

Розглядаються особливості визначення фінансового забезпечення впровадження інвестиційних проектів з економії електричної енергії в структурі собівартості житлово-комунальних підприємств. Техніко-економічні параметри з економії електричної енергії розраховуються з проведенням їх дисконтування на індекси інфляції. Такий підхід дозволяє одержати результативні показники, які адекватно враховують вплив ринкових факторів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Кудрявцев В. М.
Модель інвестиційно-фінансового вибору джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства для забезпечення його інвестиційної безпеки (c. 94 - 97)

У даній роботі на основі інвестиційно-фінансового підходу розроблено модель інвестиційно-фінансового вибору джерел фінансування інвестицій, що забезпечує оптимізацію їх структури для підвищення рівня інвестиційної безпеки підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2012

Богомолов О. І., Нєвєжин В. П.
Нова технологія залучення приватних інвесторів на фондові ринки (c. 63 - 65)

Розглядається технологія залучення приватних інвесторів на фондові ринки на основі їхнього об'єднання в «каси взаємодопомоги» зі справедливим розподілом ризику й прибутковості між ними, виходячи з першого й другого законів Госсена.

Стаття написана російською мовою


Кононенко В. В., Пирх Д. О.
Використання індексів в аналізі залучення іноземних інвестицій (c. 65 - 68)

Приплив інвестицій в Україну демонструє стійке зростання після кризового 2008 року. Цьому сприяє помірні темпи зростання зовнішніх запозичень, підвищення інвестиційної привабливості окремих галузей (енергетична, сільське господарство). Але однією із головних перепон, що заважає залученню іноземних інвестицій, залишається активне втручання держави в регулювання курсу національної валюти, що негативно впливає на потенційних інвесторів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Зернюк О. В., Жовнерик Є. М.
Оцінка регіонального аспекту вітчизняного досвіду системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності (c. 68 - 72)

Проведено оцінку вітчизняного досвіду системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Визначено роль інформації, інформаційного забезпечення і зв’язку між суб’єктами інвестиційного ринку та запропоновано певні шляхи покращення ситуації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Голованова М. А., Мельникова В. І., Мельникова О. П., Мельников О. Г.
Проблеми підвищення інвестиційної привабливості України (c. 59 - 62)

Стаття присвячена аналізу інвестиційно-підприємницького клімату України, виявленню основних проблем і переваг здійснення інвестиційної діяльності в країні.

Стаття написана українською мовою


Пажина С. Л.
Формування простору чинників інвестиційної діяльності регіону (c. 62 - 65)

У статті розроблено методику формування простору чинників інвестиційної діяльності, яка базується на розгляданні об’єктивних і суб’єктивних умов діяльності: інвестиційного потенціалу та інвестиційного клімату. Кінцевим результатом використання методики є простір чинників по кожній складовій інвестиційного потенціалу та клімату.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Заруба В. Я., Орлов П. А., Косенко О. П.
Інвестиційна оцінка конкурентних переваг і ринкової кон'юнктури промислових підприємств (c. 24 - 27)

Розглянуто питання формування кон'юнктури ринку продукції, яка є носієм науково-технічного прогресу. Особливу увагу приділено дослідженню ринкових показників, які роблять вирішальний вплив на кон'юнктуру ринку: попит, пропозиція, якість продукції, цінові співвідношення.

Стаття написана російською мовою


Крічевець К. О.
Використання показника cash flow у процесі оцінки інвестиційної привабливості підприємства (c. 27 - 31)

У статті досліджуються особливості оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Обґрунтовується необхідність використання для оцінки інвестиційної привабливості підприємств показників, які базуються на чистому грошовому потоці підприємства.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Горчакова І. А., Чепурко О. С.
Інвестування інноваційного розвитку підприємств житлово-комунального господарства (c. 26 - 28)

Розглядаються механізми залучення інвестицій в інноваційний розвиток підприємств житлово-комунального господарства.

Стаття написана українською мовою


Ісаєва Н. І.
Інвестиційний процес в Україні на сучасному етапі (c. 28 - 30)

У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішими засобами забезпечення умов виходу зі сформованої економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на всіх рівнях. У зв'язку із цим у статті запропоновано аналіз рівня розвитку прямих іноземних інвестицій на сучасному етапі та пошук шляхів активізації інвестиційного процесу як одного з найбільш діючих механізмів соціально-економічних перетворень.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Пластун В. Л., Домбровський В. С.
Підходи до класифікації інституційних інвесторів (c. 118 - 122)

В статті розглядаються основні підходи до класифікації інституційних інвесторів як суб’єктів фінансового ринку серед вітчизняних та зарубіжних науковців. На основі проведеного дослідження визначаються ключові ознаки, які можуть бути покладені в розширену класифікацію інституційних інвесторів.

Стаття написана українською мовою


Малютін О. К.
Делокалізація інвестиційних вкладень з метою вирівнювання регіональних точок зростання національної економіки (c. 123 - 126)

У статті запропоновано вирішення проблеми територіальної делокалізації інвестиційних вкладень за рахунок проведення модернізації регіональних систем моніторингу інвестиційних вкладень; запровадження регіональної системи страхування інвестиційних ризиків; оновлення нормативно-правового поля на регіональному рівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Оганезова А. В.
Інвестиційний підхід до здоров'я в умовах старіння населення (c. 81 - 84)

У статті обґрунтовано доцільність інвестування в послуги охорони здоров'я для створення можливостей економічного зростання в умовах старіння населення

Стаття написана російською мовою


Новикова І. В.
Концепції вартісно-орієнтованого управління інвестиціями: аналіз суперечностей і переваг (c. 84 - 88)

У статті проаналізовано переваги та недоліки вартісного підходу до управління, досліджено модель доданої вартості грошового потоку, систематизовано та узагальнено її переваги та недоліки, обґрунтовано напрями удосконалення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Кухта П. В.
Напрями вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств (c. 55 - 58)

У статті охарактеризовано основні тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні та визначено перспективні напрями удосконалення чинної системи державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Пакуліна А. А.
Інвестиції як інструмент розвитку та управління регіональним і муніципальним соціальним комплексом (c. 58 - 62)

У статті виявлено проблеми соціального комплексу, на рішення яких має бути спрямована інвестиційна політика регіону. Визначено цільові установки інвестиційної політики та основні чинники, що сприяють концентрації та раціональному розподілу обмежених інвестиційних ресурсів соціального комплексу регіону. Сформульовано організаційно-методичні принципи, реалізація яких сприятиме тому, щоб муніципальні цінні папери стали істотним каналом залучення грошових коштів для фінансування соціальних об'єктів

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Бирка М. І.
Застосування процедури «дью ділідженс» в процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства (c. 81 - 85)

У статті проаналізовано сутність процедури «дью ділідженс» в контексті обов’язкового етапу процесу залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства, що дозволяє оцінити переваги та недоліки майбутньої угоди при ухваленні інвестиційного рішення. Розглянуто особливості її здійснення залежно від типу іноземного інвестора. Надано характеристику основних видів «дью ділідженс», що проводяться спеціалізованими консалтинговими компаніями.

Стаття написана українською мовою


Вакулич М. М.
Аналіз методів оцінювання інвестиційного клімату в Україні в умовах сучасної хаотично структурованої економіки (c. 85 - 88)

У статті визначено інвестиційний клімат країни та методичні підходи до його оцінювання. Проведений критичний аналіз інвестиційного клімату в Україні в умовах сучасної хаотично структурованої економіки, обґрунтовано пріоритети інвестиційної політики України щодо активізації іноземних інвестицій та підвищення їх ефективності. У статті досліджено стан інвестиційного клімату України та його особливості на сучасному етапі розвитку. Автором виявлено основні причини погіршення інвестиційного середовища та запропоновано шляхи поліпшення його. Проаналізовано позиції України у міжнародному інвестуванні та її міжнародний рейтинг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Чернишова Л. О., Сазонова В. В.
Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні (c. 87 - 90)

У статті визначено необхідність розвитку іноземного інвестування в Україні. Проведено аналіз процесу залучення прямих іноземних капіталовкладень у вітчизняну економіку. Розглянуто головні проблеми погіршення інвестиційного клімату в державі. Запропоновано систему заходів стимулювання процесу залучення прямих іноземних інвестицій та усунення негативних тенденцій в економіці України.

Стаття написана українською мовою


Стирська О. І.
Особливості процесу інвестиційного кредитування під державні гарантії (c. 91 - 94)

У даній роботі виділено та розглянуто шість основних етапів процесу надання державних гарантій повернення інвестиційних кредитів. Проаналізовано динаміку бюджетних коштів, витрачених на виконання державою гарантійних зобов’язань. Проведено порівняльний аналіз обсягів бюджетних коштів, витрачених на покриття гарантійних зобов’язань, із обсягами основних форм державного інвестиційного кредитування в Україні. Узагальнено заходи забезпечення повернення кредиту, наданого під державні гарантії. Запропоновано основні напрямки забезпечення повернення інвестиційних кредитів, залучених під державні гарантії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Гришаєва Ю. Г.
Напрями вдосконалення управлінського механізму регулювання інвестиційної діяльності на інституційних засадах (c. 111 - 116)

У статті проаналізовано перспективні напрями вдосконалення управлінського механізму регулювання інвестиційної діяльності. Визначено місце інституційної складової у даному процесі. Обґрунтовано необхідність регулювання структурної оптимізації інвестиційних потоків за джерелами походження. Запропоновано розподіл методів регулятивного впливу у сфері інвестиційної діяльності за рівнями управління. Розроблено схему реалізації системи регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Стаття написана українською мовою


Климко Т. Ю., Макарович В. К., Огородник В. О.
Особливості інвестиційних процесів України в посткризовий період (c. 116 - 121)

Стаття присвячена оцінці інвестиційних процесів України. У роботі проаналізовано інвестиції в основний капітал на одну особу, обсяг інвестиції в основний капітал за регіонами України, структуру та джерела фінансування капітальних інвестицій. Авторами були розглянуті інвестиції зовнішньоекономічної діяльності. Оцінка розподілу інвестицій, їх структури та обсягу допомогла відобразити основні особливості розвитку інвестиційних процесів у національній економіці. Розкрито проблеми, що гальмують інвестиційні процеси в Україні.

Стаття написана українською мовою


Шталь Т. В., Доброскок Ю. Б., Тищенко О. О., Сапаров Е.
Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення (c. 122 - 125)

У статті розглянуто поняття інвестиційного клімату країни, проаналізовано динаміку припливу прямих і портфельних іноземних інвестицій в Україну, а також обсяги вивозу фінансових ресурсів з України та обсяги їх накопичення в країні, розглянуто географічну структуру іноземних інвестицій та географічну структуру їх розподілу в країні. Визначено ключові фактори, що впливають на формування інвестиційної привабливості держави для іноземних інвесторів, розглянуто основні позитивні кроки національного уряду та запропоновано можливі шляхи залучення додаткових іноземних інвестицій в економіку України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Скриньковський Р. М.
Освітньо-фаховий потенціал персоналу: сутність і роль у формуванні інвестиційної привабливості підприємства (c. 121 - 126)

У статті розкрито сутність освітньо-фахового потенціалу персоналу та інвестиційної привабливості підприємства. Представлено модель формування інвестиційної привабливості підприємства. Встановлено роль освітньо-фахового потенціалу персоналу у формуванні інвестиційної привабливості підприємства. Наведено математичний опис впливу освітньо-фахового потенціалу персоналу на інвестиційну привабливість підприємства.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Саталкіна Л. О.
Кластери як важливий чинник залучення інвестицій на промислові підприємства (c. 127 - 134)

Розглянуто основні теоретичні аспекти поняття «кластер». На основі опрацьованих науково-літературних джерел визначено поняття «кластер» і розкрито його особливості. Також наведено класифікацію промислових кластерів, визначено позитивні та негативні сторони кластерної моделі економіки. Зазначено етапи формування кластерів і розглянуто моделі кластерних об’єднань. Окремо розглянуто процес становлення кластерів у деяких країнах світу із зазначенням передумов, особливостей і результатів цього процесу. Визначено вплив кластерів на процес залучення інвестиційних коштів і формування інвестиційного портфелю підприємства. Сформовано модель впливу кластерів на процес формування інвестиційного портфелю підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Чичкало-Кондрацька І. Б., Корнієнко А. А.
Сучасні тенденції прямого іноземного інвестування у промисловість України (c. 86 - 90)

У статті проаналізовано сучасні тенденції прямого іноземного інвестування в промисловий сектор України, розглянуто динаміку прямих іноземних інвестицій, досліджено секторальну структуру прямого іноземного інвестування та побудовано загальну структуру прямих іноземних інвестиції (ПІІ) за видами промисловості. Обґрунтована важливість залучення ПІІ в промисловість задля забезпечення конкурентоспроможного розвитку української економіки та досліджено головні проблеми надходження й розподілу іноземних інвестицій у промисловості України, а саме: ігнорування протягом тривалого часу на державному рівні проблем інвестиційної діяльності, уповільнення інвестиційних процесів у світі, низький рівень кредитування промислового виробництва з боку міжнародних фінансових організацій, несприятливий інвестиційний і бізнес-клімат в Україні, високий рівень інфляції та тінізації економіки, а також неефективна система споживання природних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Міщук Є. В., Адамовська В. С.
Особливості управління інвестиціями як чинником підвищення рівня економічної безпеки підприємств гірничо-металургійного комплексу (c. 91 - 95)

У статті визначено, що забезпечення економічної безпеки підприємства на заданому рівні потребує необхідних інвестиційних ресурсів. Інвестиції запропоновано розглядати не в контексті інвестиційної безпеки, як складової економічної безпеки підприємства, а як чинник впливу на рівень останньої. Інвестиційні проекти з підтримання (досягнення) заданого рівня економічної безпеки запропоновано вважати альтернативними та різномасштабними. Серед етапів управління інвестиціями ключовим визнано їх оцінку. У статті обґрунтовується методичний підхід до оцінки економічної ефективності альтернативних різномасштабних інвестиційних проектів на основі приведених приростів їх інвестицій, у якому, на відміну від існуючих, визначення величин приведених приростів інвестицій і відповідних доходів за ними здійснюється шляхом приведення сум інвестицій обох проектів на початок періоду їх внесення, а сум доходів за ними – на кінець оцінюваного періоду. При цьому враховуються різні дисконтні ставки за кожним із порівнюваних варіантів залежно від рівня їх ризику. Суми знайдених приведених приростів порівнюються між собою з урахуванням дисконтної ставки проекту з більшим обсягом інвестицій. Це дозволяє обґрунтувати доцільність здійснення не лише суми вкладень в інвестиційний проект забезпечення заданого рівня певної складової економічної безпеки з меншим обсягом необхідних інвестицій, а й їх приросту в альтернативному варіанті.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Войтко С. В., Шатковський О. В.
Індикативний підхід оцінювання інвестиційної привабливості країн: сфера відновлюваної енергетики (c. 141 - 148)

Проведено оцінку індексів та індикаторів, що характеризують сферу відновлюваної енергетики на міжнародному рівні. Для аналізу запропоновано ряд показників, таких як Індекс використання відновлюваних джерел енергії (All Renewables Index), Індекс сталого розвитку (Sustainable Development Index), Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom), ВВП на душу населення (GDP per capita) та Індикатор енергетичної безпеки (International Index of Energy Security Risk), Індекс використання ВДЕ (Renewable Energy Use). Вибірку зроблено з країн, що увійшли до Індексу привабливості з точки зору інвестицій у відновлювану енергетику. Індекс розроблено міжнародною аудиторською компанією «Ернст енд Янг». Здійснено оцінку цих показників, проведено кластерний аналіз методом k-середніх і побудовано графіки розподілу країн у різних координатах. Зроблено порівняльний аналіз отриманих результатів з показниками України.

Стаття написана українською мовою


Бухун Ю. В.
Інвестиційна привабливість наукоємних підприємств в Україні (c. 149 - 154)

У статті проведено дослідження інвестиційної привабливості наукоємних підприємств України для подальшого прискорення технічного переозброєння. Автором використано методи логічного та порівняльного аналізу, метод групування. Підкреслено, що інвестування інноваційної діяльності наукоємного підприємства є важливим чинником успішного розвитку організації, оскільки дозволяє матеріалізувати передові ідеї та задуми вчених, менеджерів і споживачів по створенню продуктових інновацій. Інвестиційна діяльність – це головний аспект функціонування будь-якої комерційної організації, оскільки розвиток фірми пов'язаний з більш раціональним вкладенням ресурсів у різні види активів підприємства, придбання яких необхідно для здійснення виробництва продукції та послуг. Обґрунтовано, що в останнє десятиліття увага до проблеми залучення інвестицій в українське наукоємне виробництво постійно зростає. Потенціал наукоємного сектора високих технологій є привабливим для інвесторів, проте низькі темпи розвитку інвестиційних процесів говорять про неефективність його використання і вказують на існування певних причин, що гальмують ці процеси. Підбиваючи підсумок проведеному дослідженню, автор констатує, що залучення інвестицій є найважливішим відправним моментом для досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності наукомістких підприємств, а інвестиційна привабливість наукомістких підприємств являє собою узагальнену характеристику господарюючих суб'єктів, їх конкурентних переваг і недоліків з позиції конкретного інвестора за формованими критеріями.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Семенов А. Г., Васильєв В. О.
Класифікація інвестицій як економічної категорії (c. 43 - 49)

У статті досліджено та проаналізовано класифікаційні ознаки інвестицій, представлені вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами. Систематизовано основні класифікаційні ознаки, визначено такі, що сприяють ідентифікації інвестицій як економічної категорії. З точки зору розкриття економічного змісту категорії «інвестиції» розглянуто такі класифікаційні ознаки, які найчастіше використовуються при класифікації інвестицій: за об’єктом вкладання інвестицій, за періодом інвестування, за регіональними ознаками інвестування, за формами власності на інвестиційні ресурси, за ступенем ризику, за характером участі в інвестуванні. Представлено класифікацію інвестицій із урахуванням здійснення інвестиційного процесу, що дозволить систематизувати розуміння сутності класифікаційних ознак інвестицій відповідно до інвестиційного процесу.

Стаття написана українською мовою


Бандура М. В.
Проблеми та перспективи інвестиційного зростання економіки України (c. 50 - 54)

У статті проведено аналіз сучасного стану економіки України, визначено проблеми соціально-економічного розвитку та обґрунтовано перспективи зростання національної економіки на інвестиційній основі. Отримані результати дослідження пріоритетних і водночас стратегічно важливих галузей національної економіки дозволяють зробити такі висновки. По-перше, інвестований капітал здебільшого не спрямований у пріоритетні галузі національної економіки. По-друге, інвестиційні потоки обслуговують економічно розвинуті регіони України, лишаючи поза увагою менш розвинуті регіони, що потребують значного надходження іноземних інвестицій. Аналіз основних показників інвестиційного зростання вітчизняної економіки дає змогу дійти висновку, що попри наявність певних економічних і політичних ризиків для іноземного інвестора, частка залученого до національної економіки іноземного капіталу зростає. Однак на фоні негативної динаміки розвитку економіки України це є пагубним фактором для збереження економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Зайцева І. С., Коцюба О. В.
Банки як основні суб'єкти інвестиційної діяльності (c. 55 - 59)

У статті розглянуто роль банківських установ як головних суб'єктів акумуляції та перерозподілу фінансових ресурсів. Обґрунтовано актуальність заохочення банків до активності інвестиційної діяльності. За мету статті було обрано аналіз частки інвестицій у кредитно-інвестиційному портфелю банків України, визначення динаміки акумулювання коштів у інвестиційні проекти та цінні папери, а також визначення проблем інвестиційної діяльності банківської сфери та надання пропозицій щодо їх усунення. У статті надано визначення поняття «банківські інвестиції». Розглянуто значення інвестиційної та кредитної діяльності банків для підприємств та для держави у цілому. Розглянуто фактори, що позитивно та негативно впливають на активність інвестиційної діяльності банків. Виявлено проблеми, які заважають нормальному функціонуванню банків і зменшують обсяги кредитно-інвестиційних портфелів банків. Надано пропозиції щодо усунення вищезазначених проблем і покращення якості інвестиційних послуг, що надаються державним і недержавним установам банками України.

Стаття написана українською мовою


Здреник В. С.
Проблеми здійснення класифікації фінансових інвестицій підприємств в Україні (c. 60 - 65)

У статті здійснено критичну оцінку підходів до класифікації інвестицій, яка подається різними авторами, а також визначена в нормативно-правових документах України. Встановлено, що в літературних джерелах побутує позиція щодо розмежування видів інвестицій, а не розгляд їхньої класифікації за різними ознаками. Зроблено висновок про те, що питання наукового обґрунтування класифікації фінансових інвестицій залишається не розробленим, а відсутність урегульованості з боку законодавства створює труднощі стосовно класифікації фінансових інвестицій, що, у свою чергу, призводить до помилкового відображення даного об’єкта обліку на рахунках та у звітності. На основі розмежування користувачів інформації та їхніх інтересів запропоновано відповідним чином розмежовувати інформації про інвестиції. Обґрунтовано доцільність та об’єктивність потреби в узгодженні класифікацій у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та Податковому кодексі України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Рамський А. Ю.
Фінанси домогосподарств і їх роль у забезпеченні попиту та пропозиції на ринку інвестицій (c. 136 - 144)

Статтю присвячено фінансам домогосподарств як основної передумови забезпечення попиту та пропозиції на ринку інвестицій в Україні. Значну увагу приділено уточненню дефініції «фінанси домашніх господарств». З’ясовано джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів домогосподарств. Уточнено склад власних та залучених фінансових ресурсів домогосподарств. До напрямів використання фінансових ресурсів за балансовим підходом віднесено споживчі витрати, витрати на придбання товарів довготривалого користування, нерухомості, земельних ділянок та інвестиції (придбання інвестиційних продуктів). Виявлено подвійну роль необоротних активів домогосподарств залежно від їх використання (в особистій чи підприємницькій діяльності для отримання доходів). Виявлено чинники, що впливають на зміни руху (потоків) фінансових ресурсів домогосподарств. Розроблено формат для збалансування фінансових ресурсів домогосподарства за непрямим методом та цільовим призначенням (оцінки фінансового стану, формування доходів та витрат, руху фінансових ресурсів). З’ясовано роль фінансів домогосподарств у забезпеченні попиту та пропозиції на ринку інвестицій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Білоног А. П.
Інвестиційний потенціал системи недержавного пенсійного забезпечення України (c. 105 - 110)

Метою публікації є дослідження питання трансформації пенсійних заощаджень в інвестиційний ресурс, обґрунтування практичних підходів і теоретичних засад розвитку системи пенсійного страхування як джерела інвестицій в економіку України. Виокремлено проблеми розвитку та залучення широкого кола населення до недержавного пенсійного забезпечення. Окреслено напрями розв’язання проблем акумулювання вільних фінансових ресурсів і спрямування їх в інвестиційні проекти. Результати теоретичних і емпіричних досліджень свідчать про те, що пенсійна система здатна формувати «довгі гроші», що дає можливість інвестувати капітал на довгий термін, навіть у проекти, які повільно окупаються, що є значною перевагою порівняно з банківським капіталом. Створення ефективного інституту недержавного пенсійного забезпечення має сприяти максимальному залученню в економіку країни накопичень населення з використанням можливостей страхових компаній та недержавних пенсійних фондів. Доцільно продовжити дослідження механізмів забезпечення державних стимулів і гарантій для залучення населення в активне використання заощаджень у системі пенсійного забезпечення з метою формування значного інвестиційного потенціалу для розвитку національної економіки, що зумовлює необхідність та актуальність досліджень даної проблематики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Швець І. Б., Скрильник А. С.
Оптимізація інвестиційних ресурсів на підприємствах малого бізнесу (c. 94 - 99)

Мета статті полягає в дослідженні процесу оптимізації структури інвестиційних ресурсів, розробки критеріїв та етапів оптимізації обсягів інвестиційних ресурсів для підприємств малого бізнесу за видами економічної діяльності. У результаті дослідження було охарактеризовано процес перетворення інвестиційних ресурсів в активах і пасивах балансу малих підприємств, проведено розрахунок структури джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні на малих підприємствах за видами економічної діяльності у 2011 р. На основі проведеного аналізу структури інвестиційних ресурсів малих підприємств сформовано основні групи критеріїв оптимізації в розрізі окремих малих підприємств за видами економічної діяльності. Запропоновано алгоритм і поетапну схему оптимізації інвестиційних ресурсів на підприємствах малого бізнесу у вигляді багатоступеневого процесу управління інвестиційними ресурсами в розрізі підвищення їх мобільності та швидкості перетворення наявних ресурсів в інвестиції. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є розробка структуро-логічної схеми оптимізації обсягів інвестиційних ресурсів на підприємствах малого бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Фесун А. С.
Цільове фондування як альтернативний інструментарій інвестування девелоперських проектів (c. 106 - 110)

Мета статті полягає у дослідженні змісту девелопменту, девелоперського проекту, а також джерел, форм, методів і інвестиційних інструментів, за допомогою яких здійснюється його реалізація. Проводячи аналіз і досліджуючи погляди різних науковців, було розглянуто еволюцію концепцій девелопменту, узагальнено погляди дослідників на визначення таких понять, як «девелопмент», «девелопер», «девелоперський проект». У статті узагальнено та систематизовано джерела, форми, методи та інструменти інвестування девелоперських проектів, а також розкрито проблему недосконалості механізму їх застосування. Критично осмислюються переваги та недоліки найбільш поширеного на практиці інвестиційного інструментарію. На підставі аналізу критеріїв вибору інвестиційних інструментів складено найбільш популярний в Україні їх перелік. У результаті дослідження серед найчастіше застосовуваних було виділено новий альтернативний інструмент інвестування – цільове фондування. Визначено сутність самого фондування та обґрунтовано, що використання цільового фондування надає ряд переваг для всіх учасників реалізації девелоперського проекту. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є пошук найбільш оптимальної комбінації альтернативних інвестиційних інструментів, що використовуються девелоперами для реалізації девелоперських проектів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Добрянська М. В.
Методи оцінювання інвестиційних потреб та інвестиційного забезпечення підприємства (c. 69 - 72)

Мета статті полягає в дослідженні методів оцінювання інвестиційних потреб та інвестиційного забезпечення підприємства. Аналіз наукових праць, які присвячені розв’язанню проблем інвестиційної діяльності підприємств, виявив, що більшість науковців надають увагу не оцінюванню інвестиційного забезпечення підприємств, а ідентифікуванню їх інвестиційних потреб. Цей факт можна пояснити тим, що інвестиційні потреби підприємства є мірилом рівня його інвестиційного забезпечення. Дослідження показало, що балансовий метод, метод аналогій і метод питомої капіталоємності не враховують необхідності прогнозування попиту на продукцію, яку планується виготовляти, коливань цін на неї та можливі зміни вартості ресурсів, які необхідні для виготовлення певної продукції. У результаті досліджень було запропоновано новий метод оцінювання інвестиційних потреб підприємств, який враховуватиме: зміну обсягу реалізації продукції, що викликана коливаннями попиту на продукцію; урахування потреби у реальних інвестиціях, потреби у фінансових інвестиціях. Застосування цього методу керівниками підприємств дозволить їм аргументувати вибір раціональних інвестиційних рішень і здійснювати оперативний моніторинг процесу їх реалізації. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка нових методів оцінювання інвестиційних потреб та інвестиційного забезпечення підприємства.

Стаття написана українською мовою


Яресько Р. С.
Ризикологічні аспекти інвестиційного проекту у сфері атомної енергетики (c. 73 - 79)

На основі аналізу наукових праць з формування підходів до ідентифікації ризиків інвестиційного проекту на атомних електростанціях було визначено, що дана тематика є малодослідженою. У результаті метою статті є вдосконалення науково-методичного підходу до ідентифікації ризиків інвестиційного проекту на АЕС на основі причинно-наслідкового зв’язку категорій ризику (передумови виникнення ризиків, ризикоутворюючі фактори, ризикові ситуації). Ідентифікація ризиків, здійснена у статті, полягає у виявленні потенційних подій та загроз, які є специфічними для АЕС, а тому було запропоновано їх групувати за джерелами наслідків. Таким чином, було сформовано три ключові групи ризиків: аварійна, фінансова і екологічна ситуації. Завдяки проведеній ідентифікації ризиків виявлено доцільність оцінки цих потенційних груп ризиків на основі економічних параметрів для визначення величини і ступеня їх впливу на реалізацію інвестиційного проекту, що буде відображено в подальших дослідженнях.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Корогодова О. О., Балаба Я. О., Сорокін І. І.
Напрями інвестиційної активності транснаціональних компаній (c. 77 - 81)

У статті досліджено чинники і мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій і напрямів інвестиційної активності. У роботі систематизовано погляди дослідників на сфери впливу транснаціонального бізнесу. Розглянуто тенденції напрямів потоків прямих іноземних інвестицій у світі, проаналізовано фактори передбачення глобального інвестиційного клімату. На прикладі транснаціональної компанії ROYAL DUTCH SHELL виявлено напрями стратегічного планування інвестицій, розглянуто динаміку приросту активів і зміни чисельності працівників корпорації. Відокремлено найбільш привабливі країни для вкладення транснаціонального капіталу. Особливу увагу приділено оцінці експансіоністської діяльності компаній транснаціонального бізнесу. Запропоновано відповідні рекомендації. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення впливу прямих іноземних інвестицій на світовий економічний розвиток, а на концептуальному рівні існує потреба в уточненні деяких понять і їх логічного використання у практичній діяльності корпорацій.

Стаття написана українською мовою


Кубарева І. В.
Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: сутність, особливості формування та засади функціонування (c. 82 - 88)

Метою статті є обґрунтування механізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. На основі аналізу наукових праць з питань механізму управління певним напрямом діяльності підприємства та досліджень автора у площині інвестиційної привабливості підприємства визначені основні характеристики та сформульовано сутність механізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. Обґрунтовано актуальність формування дослідженого механізму, з’ясовано мету та завдання його функціонування. На основі класичної концепції управління обґрунтовано функції зазначеного механізму, які, у свою чергу, покладено в основу моделі його функціонування та запропонованих субмеханізмів. Концептуальна модель механізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства передбачає наявність базової платформи як сукупності методичного, ресурсного, знаннєвого та організаційного забезпечення досліджуваного механізму і створює передумови для його функціонування. Робота механізму в цілому уможливлюється злагодженою взаємодією субмеханізмів і безперервним процесом послідовної реалізації функцій і періодичного оновлення параметрів та інструментів. У результаті дослідження сформовано управлінські засади формування та функціонування механізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства, що є запорукою успішного залучення інвестицій та забезпечення розвитку підприємства. Перспективою подальших досліджень є розробка організаційного забезпечення функціонування представленого механізму.

Стаття написана українською мовою


Одінцова Т. М.
Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів української економіки (c. 89 - 92)

Метою статті є дослідження інвестиційного розви¬тку економіки за допомогою мобілізації заощаджень населення як статистико-динамічного процесу. У статті проведено дослідження механізму формування заощаджень найманих працівників залежно від рівня середньомісячної зарплати. Виявлена негативна тенденція переважання річних витрат над доходами на одну особу. Закономірність формування заощаджень найманих працівників залежно від рівнів їх середньомісячних доходів виявлялася шляхом проведення регресійного аналізу, вирахування коефіцієнтів регресії по групах працівників за доходами та побудови формули формування заощаджень. Визначено також схильність до заощадження найманих працівників. Запропоновано активізувати державну підтримку залучення в обіг заощаджень населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Коба В. Г., Горошко К. О.
Методичний підхід до оцінки інвестиційного потенціал підприємств внутрішнього водного транспорту (c. 50 - 55)

Дана стаття присвячена розробці методичного підходу до оцінки інвестиційного потенціалу підприємств внутрішнього водного транспорту, що обумовлено необхідністю підвищення рівня їх інвестиційної привабливості. Проведений аналіз наукових праць вчених-економістів дозволив запропонувати етапи оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств внутрішнього водного транспорту. У статті вдосконалено методичний підхід до формування набору фінансових, економічних, технічних показників для оцінки інвестиційного потенціалу підприємств галузі внутрішнього водного транспорту (ВВТ) з урахуванням специфіки їх діяльності. Розроблено та запропоновано оцінку інвестиційного потенціалу на основі розрахунку інтегрального показника, що дозволило визначити рейтинги основних судноплавних компаній України і виявити кращу для інвестування.

Стаття написана українською мовою


Здреник В. С.
Бібліографічний аналіз літературних джерел з питань обліку та контролю фінансових інвестицій (c. 56 - 60)

Мета статті полягає в дослідженні тематики та напрямів наукових пошуків щодо питань обліку й контролю фінансових інвестицій. Аналіз літературних джерел дав змогу згрупувати основні напрями досліджень і на цій основі виявити невирішені проблеми. Основні з них стосуються означення сутності й особливостей фінансових інвестицій, їхньої класифікації, завдань обліку та контролю тощо. Тобто це проблеми теоретичного характеру. Інша група проблем пов’язана з оцінкою, організацією обліку, контролю та управління фінансовими інвестиціями. За своєю суттю – це проблеми, що мають прикладний (практичний) характер. Проведене дослідження вказує на зростання інтересу до вирішення проблем, пов’язаних з фінансовими інвестиціями в контексті захисту дисертацій за різними спеціальностями. Зроблено висновок, що невирішеність ряду проблем призводить до гальмування використання інвестицій як важливого стабілізаційного важеля економіки. У перспективі проведений аналіз дозволяє встановити найбільш актуальні напрями досліджень та забезпечити подальший розвиток теорії та практики використання фінансових інвестицій, у тому числі в частині їхнього обліку й контролю.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Кирику М. В.
Методичний підхід до оцінювання рівня інтеграції галузевого інвестиційно-інноваційного розвитку з урахуванням економічної захищеності інвестицій (c. 81 - 86)

Мета статті полягає в розробці методичного підходу до оцінювання ефективності рівня євроінтеграції інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств гірничорудної галузі з урахуванням економічної захищеності інвестицій. У статті досліджено вплив світових глобалізаційних процесів на інвестиційно-інноваційний розвиток вітчизняних промислових підприємств. Визначено можливі соціально-економічні наслідки, пов'язані з інтеграцією України в європейський економічний простір, які можуть негативно вплинути на розвиток підприємств гірничорудної галузі. На основі проведеного дослідження звертається увага на необхідність створення ефективної системи управління процесами євроінтеграції інноваційно-інвестиційним розвитком експортоорієнтованих підприємств з урахуванням економічної захищеності інвестицій, першим кроком на шляху створення якої повинна стати розробка методики оцінки рівня інтеграції галузевого інвестиційно-інноваційного розвитку з урахуванням економічної захищеності інвестицій. Запропоновано систему показників оцінки ефективності рівня євроінтеграції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств гірничорудної галузі та визначено індикатори економічної захищеності інвестицій. Побудовано полігон граничних меж областей маневрування рівнем інтеграції інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств гірничорудної галузі в умовах євроінтеграції з урахуванням економічної захищеності інвестицій, який надає можливість раціонально обґрунтувати необхідну величину прямих іноземних інвестицій у гірничорудну галузь країни, величину загального обсягу реальних інвестицій у даній галузі та величину обсягу фінансування науково-технічних робіт, яка необхідна для стимулювання інноваційного шляху розвитку галузі.

Стаття написана українською мовою


Зайцева І. С., Коцюба О. В.
Аналіз інвестиційної привабливості України в сучасних умовах (c. 87 - 91)

У статті розглянуто місце України в міжнародних рейтингах, таких як Doing Business, Податкового Індексу Європейської Асоціації та дослідженні Research Branding Group. Проаналізовано динаміку ситуації в Україні у сфері відкриття бізнесу, оподаткування та захисту інвесторів. Розглянуто структуру надходжень інвестицій до України і визначено, що іноземні інвестиції займають близька 2 % усіх надходжень. Проаналізовано динаміку іноземних інвестицій та визначено основні країни-інвестори, якими є Кіпр, Німеччина, Нідерланди та інші. Розглянуто динаміку зовнішньоторговельної діяльності України за період 2010 р. – І півріччя 2014 р. у сільському господарстві, машинобудуванні та хімічній промисловості, а також розглянуто інвестиційну діяльність України за цими ж галузями. Даний аналіз сприяв визначенню рівня зацікавленості іноземного сектора у продукції вищезгаданих сфер. Визначено проблеми, які гальмують розвиток інвестиційної діяльності та знижують конкурентоспроможність галузей сільського господарства, машинобудування та хімічної промисловості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Сігаєва Т. Є.
Методичні положення щодо використання інструментів інтегрованих маркетингових комунікацій у процесі інвестування (c. 119 - 122)

Основна ідея інформаційної взаємодії щодо інвестиційної діяльності полягає в тому, що об’єктом управління є відношення (комунікації) з партнерами. Інформаційні комунікації є вузьким поняттям, складовою інформаційної взаємодії, оскільки в процесі інвестування реалізуються не тільки комунікаційні потоки, але й інформаційні. Узагальнюючи існуюче уявлення про інформаційну взаємодію, можна зазначити, що вона є процесом обміну інформацією між двома або більше суб’єктами з метою зміни уявлень хоча б про одного з них, універсальною формою руху, розвитку й визначає існування суб’єктів, що обмінюються інформацією.

Стаття написана українською мовою


Ковальчук М. В.
Обґрунтування структури організаційно-економічного механізму інвестиційної підтримки мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувального підприємства (c. 123 - 127)

У статті проаналізовано сучасні визначення організаційно-економічного механізму управління та реалізації завдань промислових підприємств за видами їх економічної діяльності. Зазначена важливість для економіки держави мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувальних підприємств. Надано визначення організаційно-економічного механізму інвестиційної підтримки мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувальних комбінатів. Обґрунтована доцільність врахування в структурі механізму мінерально-сировинних і технологічних складових. Установлено взаємозв’язок факторів організаційно-технологічного характеру через технологічну якість руди. Сформульовано поняття «інвестиційне сприйняття» та «інвестиційна ємність» і наведено методику їх кількісного визначення для об’єктів інфраструктури кар’єрів. Запропоновано визначати рівень інвестиційного сприйняття об’єктів за ступенем невідповідності параметрів їх функціонування проектним або нормативним вимогам. Установлено межі інвестиційних ресурсів на підтримку мінерально-сировинної бази, що обумовлені фактичною продуктивністю та проектною потужністю кар’єра з видобутку корисної копалини.

Стаття написана українською мовою


Зражевець Є. Є.
Оцінка ефективності венчурних інвестицій (c. 127 - 132)

Метою статті є дослідження методів оцінки венчурних проектів, що вперше отримують стартовий капітал для фінансування інноваційних розробок, а також визначення кінцевого ефекту від впровадження венчурних інвестицій. Ефективний розвиток економіки України неможливий без сучасних трансформацій фінансових відносин, що виникають в учасників інвестиційних процесів. Особливістю венчурних інвестицій є те, що заради зменшення ризику венчурний інвестор не тільки вкладає грошові кошти, але й безпосередньо займається управлінням підприємством, маркетинговими дослідженнями, інформаційною політикою та розвитком каналів збуту. Вивчені основні фактори, що впливають на інноваційний ризик. Обґрунтована актуальність застосування сучасних методів оцінки інвестиційних проектів. Запропоновано чинники, що впливають на успішність реалізації венчурних проектів. Надано визначення венчурних інвестицій та венчурного ефекту. Перспективою подальших досліджень у цій сфері є вдосконалення методів оцінки венчурних проектів, а також формування економічного підґрунтя для обчислення венчурного ефекту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Вовчак О. Д., Надієвець Л. М.
Особливості інвестиційної діяльності банків як фінансових посередників в Україні (c. 94 - 101)

Метою статті є виявлення та дослідження особливостей і специфічних ознак iнвестицiйної дiяльностi комерційних банкiв в умовах трансформацiйних процесів сучасної України. Визначено, що ключову роль у трансформації тимчасово вільних інвестиційних ресурсів у капітал на вітчизняному інвестиційному ринку відіграють банки. Досліджено іноземну практику надання інвестиційних послуг на прикладі США і виділено основні напрямки діяльності вітчизняних банків на інвестиційному ринку. Проаналізовано особливості інвестиційної діяльності вітчизняних банків, виявлено, що банки є ключовими покупцями державних і корпоративних облігацій та акцій підприємств і здійснюють активну торгівлю ними на ринку цінних паперів. Активність таких фінансових посередників на фондовому ринку в контексті його повноцінного розвитку залишається недостатньою, а структура вкладень в цінні папери – неефективною порівняно з аналогами зарубіжних країн.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Одінцова Т. М.
Механізм трансформації доходів населення в інвестиції (c. 122 - 126)

Метою статті є дослідження механізму трансформації доходів населення в інвестиції та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності залучення заощаджень в умовах нестабільності грошово-кредитного ринку України. У статті виокремлюються ключові фактори, що сприяють трансформації заощаджень населення в інвестиції, та причини, які стримують цей процес в умовах економіки України. Також розглядається проблема економічної рівноваги, в умовах якої створюється відповідність рівня інвестицій рівню заощаджень. Пропонуються можливі шляхи залучення заощаджень у реальний сектор економіки. Рівнем реалізації інвестиційної діяльності за рахунок заощаджень та доходів населення визначаються темпи економічного зростання в країні.

Стаття написана українською мовою


Моргачов І. В.
Достатність інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в Україні на державному і регіональному рівнях (c. 127 - 131)

Метою дослідження є якісний аналіз рівня достатності та об’єктивних проблем сформованого в Україні та її регіонах інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів. Уточнено проблеми існуючого в країні інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях. Сформовано і обґрунтовано пропозиції щодо вирішення виділених проблем. Визначено, що наявність інвесторів, які купують цінні папери не з метою отримання дивідендів, а для подальшого перепродажу, робить акціонерний капітал найдешевшим джерелом залучення ресурсів для забезпечення інвестиційно-інноваційних проектів. Звернуто увагу на закордонні фондові біржі як на перспективне джерело залучення відносно дешевого акціонерного капіталу для реалізації інноваційних проектів у регіонах. Залучення такого капіталу дозволить ігнорувати закон зменшення граничної продуктивності. Розглянуто недоліки і переваги механізму страхового забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів за рахунок спрямування частини збільшення податкових надходжень від проектів на фінансову підтримку їх учасників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Блудова Т. В., Корнієнко О. О.
Взаємозв’язок показників міграції та міжнародної інвестиційної позиції України (c. 130 - 137)

Мета статті полягає в дослідженні функціонального зв'язку напрямів міжнародних міграційних потоків (ММП) та міжнародної інвестиційної позиції (МІП) України. За допомогою систематизації та узагальнення наукових праць багатьох учених було проаналізовано шість сучасних центрів тяжіння робочої сили. У результаті дослідження висунуто гіпотезу про функціональний зв'язок напрямів ММП і МІП країн. Показано, що вагомим аспектом впливу глобалізації на національні економіки є надзвичайно високі темпи зростання прямих іноземних інвестицій, які випереджають динаміку світової торгівлі. Проаналізовано основні макроекономічні показники України за 2012 – 2014 рр. Представлено динаміку відношення МІП до ВВП з наближенням дискретних значень функцією у вигляді многочлена 5-го порядку з негативною тенденцією різкого спадання. Розглянуто структуру основних міграційних потоків України. Представлено динаміку сальдо міжнародної міграції України та чисельності населення за період з 2002 – 2013 рр. За висунутою гіпотезою розглянуто функціональну залежність сальдо міждержавної міграції по відношенню до чисельності населення України від МІП і по відношенню до ВВП у вигляді многочлена 3-го порядку, що дає змогу зробити висновки про зростання міграційного сальдо України зі зниженням її міжнародної інвестиційної позиції. Перспективою подальших досліджень є вивчення аналогічних функціональних залежностей для інших країн світу.

Стаття написана українською мовою


Корепанов Г. С.
Статистична оцінка потенціалу інвестиційної привабливості муніципальних одиниць Харківської області (c. 137 - 143)

Мета статті полягає в обґрунтуванні системи статистичних показників, що віддзеркалює основні фактори інвестиційної привабливості на муніципальному рівні, оцінюванні їхнього впливу на загальний рівень інвестиційної привабливості районів та міст Харківської області на основі розрахунку відповідних індексів. Для обґрунтування необхідності включення певних показників до складу загальної системи індикаторів інвестиційної привабливості економіки регіону детально розглянуто сутність і особливості розрахунку використаних показників. Диференціацію муніципальних одиниць Харківської області за рівнем інвестиційної привабливості запропоновано здійснювати із використанням методичних підходів до розрахунку індексу потенціалу надходження прямих іноземних інвестицій UNCTAD, що передбачає побудову інтегрального індексу як незваженої середньої арифметичної нормованих значень обраних показників. У ході дослідження розраховано індекси потенціалу інвестиційної привабливості та ранги муніципальних одиниць Харківської області за факторами в 2013 р. Для наочного представлення розподілення муніципальних одиниць за двома факторами інвестиційної привабливості, що цікавлять інвесторів, запропоновано будувати матрицю квартильного розподілу, наведено приклад розподілу міст та районів Харківської області за факторами «Привабливість ринку» та «Наявність необхідної інфраструктури».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Мельник О. Г.
Модульний принцип формування інвестиційних пропозицій пріоритетних напрямків розвитку високих технологій (c. 79 - 86)

У статті розглянуто ряд підходів до визначення пріоритетних напрямків залучення інвестицій у розвиток високих технологій в комплексі з пріоритетними напрямками міжнародного співробітництва України в патентній та дослідницькій сферах. Запропоновано методичний підхід до підвищення ефективності розробки інвестиційних пропозицій для залучення іноземних інвестицій у розвиток високотехнологічного сектора України. Запропоновано «патентно-модульну модель» для розробки «патентно-технологічного модуля для залучення інвестицій у розвиток високих технологій», реалізація якої на практиці дозволяє активізувати інвестиційну активність іноземних інвесторів за пріоритетними напрямками розвитку високих технологій в Україні. Обґрунтовано ряд переваг застосування модульного принципу формування інвестиційної пропозиції для залучення іноземних інвестицій в розвиток високих технологій в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Сапоговська О. В.
Особливості аудиту оцінки ризиків інвестиційних проектів (c. 108 - 113)

Господарюючі суб’єкти впродовж своєї діяльності зіштовхуються з різними видами і типами ризику та невизначеності. У період фінансової та економічної нестабільності вітчизняної економіки з’явилися ризики банкрутства інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим виникає необхідність оцінки ризиків та їх своєчасного попередження, у т. ч. через використання аудиторських процедур. Дослідження методів оцінки ризиків дозволяє сформувати економічно обґрунтовану позицію для прийняття інвестиційних рішень щодо ефективної діяльності інвестиційних проектів. Реалізація конкретних інвестиційних проектів потребує розроблення ефективної системи управління ними, центральне місце в якій посідає саме належна оцінка ризиків інвестиційного проекту та надання незалежної думки аудитором. Тобто, методику оцінки ризиків інвестиційного проекту при аудиті необхідно розробляти, враховуючи основні особливості інвестиційної діяльності організації та конкретні управлінські цілі щодо підвищення ефективності реалізації інвестиційної політики суб’єкта господарювання.

Стаття написана українською мовою


Носик О. М.
Деструктивні трансформації людського капіталу в Україні: інвестиційний аспект (c. 113 - 118)

У статті проаналізовано інвестиційні деструкції національного людського капіталу в сучасний період в Україні. Розкрито секторальні деструкції як інвестиційний розрив між промисловим і сільськогосподарським секторами національної економіки щодо фінансування людського розвитку. Охарактеризовано суб’єктні деструкційні трансформації людського капіталу як диспропорції між витратами держави на соціальний захист і соціальне забезпечення населення і витратами на розвиток соціогуманітарної сфери; між витратами домогосподарств на охорону здоров’я, освіту, відпочинок і культуру та їх іншими споживчими витратами; між витратами суб’єктів господарювання на оплату праці та їх іншими витратами на персонал; між витратами держави, суб’єктів господарювання, домогосподарств на формування та накопичення людського капіталу. Обґрунтовано негативні наслідки інвестиційних диспропорцій для відтворення людського капіталу. Умовою подолання інвестиційних деструкцій людського капіталу визначено формування соціогуманітарної моделі інноваційного розвитку національної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Захожай В. Б., Казак О. О.
Методика аналізу структурних зрушень інвестиційних доходів машинобудівних підприємств (c. 102 - 107)

Стаття сфокусована на особливостях методики аналізу структурних зрушень у машинобудівній галузі. Досліджено, що коефіцієнт структурних зрушень дозволяє отримати зведену оцінку швидкості зміни питомих ваг окремих частин сукупності та представляє якісні структурні зрушення в досліджуваному процесі. Він показує, на скільки процентних пунктів у середньому відхиляються один від одного порівнювані питомі ваги. У випадку, якщо змін у структурі інвестицій за видами економічної діяльності з року в рік не відбувається або вони відбуваються незначною мірою, то коефіцієнт структурних зрушень близький до нуля. Чим більший вказаний коефіцієнт, тим більші зрушення можна спостерігати в структурі досліджуваного явища, а значить, інвестори більше змінюють напрями вкладених інвестицій. У статті розглядаються структурні зрушення інвестиційних доходів машинобудівних підприємств України та Російської Федерації. Оцінюється динаміка інвестиційних доходів під час глобальної фінансової кризи 2008 – 2010 рр. і в посткризовий період.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Шуба М. В.
Україна в міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості: аналіз поглядів світових агенцій та організацій (c. 135 - 139)

Метою статті є визначення позицій України в найбільш відомих міжнародних інвестиційних та кредитних рейтингах. Розглянуто оцінку Індексу інвестиційної привабливості України, що проводиться Європейською бізнес-асоціацією, Індекс економічної свободи, рейтинг інвестиційної привабливості International Business Compass, рейтинг Doing Business, кредитні рейтинги України від агенцій S&P, Moody’s та Fitch. Узагальнено позитивні характеристики інвестиційного клімату України. Для встановлення зв’язку між економічним зростанням України та надходженням прямих іноземних інвестицій розраховано коефіцієнт парної кореляції між ВВП і прямими іноземними інвестиціями в Україну. Результат розрахунку свідчить про тісний взаємозв’язок і пряму лінійну залежність між даними показниками.

Стаття написана українською мовою


Романчук З. З., Ванькович Д. В.
Удосконалення фінансового регулювання залучення інвестиційних ресурсів в економіку України (c. 140 - 145)

Метою статті є дослідження досвіду зарубіжних країн щодо вдосконалення фінансового регулювання інвестиційної діяльності. Для України сьогодні є дуже важливим запозичення позитивного іноземного досвіду фінансового регулювання інвестиційної діяльності, щоб вийти на світовий рівень із залучення інвестицій в економіку країни. Тому було розглянуто особливості податкового та бюджетного регулювання інвестиційної діяльності в таких країнах, як США, Франція, Китай, Великобританія, а також у країнах Центральної та Східної Європи. Проаналізовано способи створення ефективної державної політики цих країн щодо активізації інвестиційної діяльності та створення сприятливого інвестиційного клімату. Розглянуто можливість використання досвіду зазначених країн у здійсненні фінансового регулювання інвестиційної діяльності та підвищення інвестиційної привабливості економіки України.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Кіс В. В.
Інвестиційний клімат та інвестиційний потенціал регіону як об'єкти моделювання (c. 146 - 152)

Метою статті є висвітлення основних результатів проведеного аналізу існуючих підходів до оцінювання та моделювання інвестиційного клімату та інвестиційного потенціалу регіону, а також розробки власних методичних рекомендацій до проведення оцінки та моделювання визначальних характеристик інвестиційної складової розвитку регіону з окресленням перспективних напрямів їхнього розвитку. Узагальнено та конкретизовано поняття «інвестиційний клімат» та «інвестиційний потенціал», запропоновано власні визначення даних категорій. Ідентифіковано основні вимоги до формування інформаційної бази економіко-математичного моделювання процесів оцінки та аналізу інвестиційного клімату та інвестиційного потенціалу регіону. Конкретизовано основні чинники, котрі слід ураховувати в процесі розгляду інвестиційного клімату та інвестиційного потенціалу регіону як об’єктів моделювання. Завдання оцінки та моделювання інвестиційного клімату та інвестиційного потенціалу регіону, перші кроки до вирішення якої запропоновано в даній статті, може стати основою для розробки перспективного напряму моніторингу інвестиційного клімату, рівня ефективності використання інвестиційного потенціалу регіону, а також відповідних цільових програм забезпечення інвестиційної складової безпеки розвитку регіонів України.

Стаття написана українською мовою


Сігаєва Т. Є.
Методичний підхід до визначення економічної ефективності інвестиційних проектів (c. 153 - 157)

Метою статті є аналіз інвестиційних проектів за складовими економічної ефективності, що дозволить уточнити методичне забезпечення визначення економічної ефективності та надати йому комплексного характеру з урахуванням інтересів держави, територіальної громади, партнерів, інвесторів та підприємства. Запропоновано систему показників комплексного оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів, особливістю якої є визначення інтегрального показника, що розраховується за інтегральними показниками та значущістю трьох запропонованих складових економічної ефективності: суспільної, яка враховує інтереси держави та суб’єктів ринкового середовища (партнерів та споживачів); підприємницької, що характеризує інтереси підприємства, які втілюються в організаційному, техніко-технологічному та соціально-екологічному ефектах; інвестиційної, яка враховує інтереси інвестора за традиційними показниками економічної ефективності інвестиційного проекту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Чернишова Л. О., Козуб В. О., Носач Л. Л.
Аналіз привабливості інвестиційного клімату України для іноземних інвесторів (c. 102 - 107)

Метою статті є аналіз привабливості інвестиційного клімату в Україні, виділення проблем іноземного інвестування та пошук шляхів їх ефективного вирішення. Визначено основні ознаки привабливості інвестування для іноземних інвесторів. Проаналізовано обсяг іноземного інвестування в економіку України. Оцінено ступінь впливу інвестування на рівень інноваційного розвитку галузей економіки держави. Визначено ефективність інвестування за 2010–2014 рр., яка характеризується темпами приросту ВВП в Україні. Для більш поглибленого дослідження ефективності іноземних інвестицій проведено регресійний аналіз, який відображає ступінь залежності темпів приросту ВВП порівняно з попереднім періодом від обсягу іноземних інвестицій на душу населення, а також темпів приросту іноземних інвестицій в Україну. Узагальнено переваги іноземного інвестування в Україну, що дозволяють їй бути потенційно однією з провідних країн по залученню інвестицій. Систематизовано основні причини, що перешкоджають залученню іноземних інвестицій в економіку України, та запропоновано шляхи їх усунення, які зможуть підвищити інвестиційну привабливість держави та вдосконалити інвестиційну діяльність, спрямовану на інноваційний розвиток економіки.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Лупак Р. Л., Польова І. М., Васильців В. Г.
Управління покращенням інвестиційного забезпечення підприємств (c. 88 - 92)

У статті доведено актуальність розгляду процесів покращення інвестиційного забезпечення підприємств, яка передбачається згідно з передумовами розвитку сучасного стану економіки держави. Розглянуто інвестиційне забезпечення підприємства як сукупність заходів формування та використання інвестиційного капіталу, який спрямовується на його фінансово-економічний розвиток у середовищі трансформаційних перетворень економіки держави та регіону. Виявлено, що для підприємств субрегіонального рівня характерно функціонування в інвестиційно малопривабливому середовищі, що не сприяє формуванню й ефективному використанню інвестиційного та фінансово-економічного забезпечення власного інноваційного поступу. Виходячи з визначених проблем і перешкод, для покращення інвестиційного забезпечення підприємствам необхідно формувати та посилювати інтеграційні зв’язки, долучатися до створення нових та підтримки діючих суб’єктів інвестиційної інфраструктури та інвестиційного посередництва, зосереджувати зусилля на розвитку дорожньо-транспортної, житлово-комунальної, соціальної та іншої інфраструктури, активізувати діяльність органів місцевого самоврядування з підготовки і промоції перспективних інвестиційних проектів, домогтися дерегуляції комерційної й господарської та зокрема інвестиційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Лубенченко О. Е.
Роль зовнішнього аудиту в залученні іноземних інвестицій та виході вітчизняних компаній на ринок ІРО (c. 89 - 94)

У статті розглянуто спосіб залучення інвесторів у довгостроковій перспективі, а саме: вихід вітчизняних суб’єктів господарювання на ринки ІРО (Initial Public Offering). Також визначено сутність та завдання ІРО, переваги та недоліки впровадження та проведення ІРО. Виділено основні етапи виходу підприємств на ринок ІРО, а саме: підготовка до ІРО; вихід на біржу; подальше звітування публічної компанії перед інвесторами. Визначено ключову роль зовнішніх аудиторів (аудиторських фірм) на етапах підготовки підприємства до виходу на ринок ІРО, перелічено затребувані аудиторські послуги. Досліджено методи обліку інвестицій. Розглянуто відображення в обліку прибутку і механізму його розподілу у підприємства-інвестора та підприємства-емітента, залежно від методу обліку інвестицій за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


Татарульєва А. О.
Моделювання ефективного процесу державного регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у технічне забезпечення металургійної галузі України (c. 95 - 100)

Метою статті є побудова моделі ефективного процесу державного регулювання залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у технічне забезпечення металургійної галузі України з урахуванням стохастичності параметрів інноваційних процесів. Дослідивши взаємозв’язок між міжнародною інвестиційною позицією та кількістю заявок на патенти у країнах Центрально-Східної Європи, визначено, що надходження інвестицій не сприяє проведенню новітніх наукових розробок, підтвердженням яких виступають патенти. Дослідження взаємозв’язку між міжнародною інвестиційною позицією та обсягом коштів, що виділяється на НДіДКР у країнах Центрально-Східної Європи, дало можливість спростувати гіпотезу про вплив залучених ПІІ на обсяг коштів, що виділяється на НДіДКР. Для дослідження впливу ПІІ на інноваційну компоненту економічного розвитку вивчався вплив міжнародної інвестиційної позиції на частку підприємств, що запроваджують інновації. Згідно з емпіричними дослідженнями зростання прямої іноземної інвестиційної діяльності не впливатиме на інноваційну діяльність. Проте взаємозв’язок іноземного інвестування та фінансування витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт у металургійній галузі має поліноміальну залежність. Проведені дослідження дали можливість зробити висновок, що неконтрольований та несистематизований приплив іноземних псевдоефективних інвестицій в Україну може становити загрозу для економічного розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


Щербакова І. Б.
Методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими підприємствами (c. 101 - 105)

У статті представлено методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими підприємствами. Зазначено його особливості: 1) визначення доцільності та ефективності способу залучення інвестицій в аспекті залучення інвестицій; 2) визначення доцільності та ефективності способу залучення інвестицій з урахуванням ефективності проекту; 3) визначення інтегральної доцільності та ефективності способу залучення інвестицій; 4) урахування варіантності способів залучення інвестицій; 5) урахування в оцінюванні доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими підприємствами варіантів: відмова від залучення інвестицій; відмова від реалізації проекту; 6) простота розрахунку показників методичного інструментарію та стислість методичного інструментарію; 7) наявність короткого резюме проекту, яке стисло та зрозуміло надає інформаційно-аналітичні дані стосовно: підприємства – ініціатора проекту; теми проекту; значення розрахованих показників оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій; 8) формування комерційної презентації проекту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Гернего Ю. О.
Економічні відносини соціального інвестування (c. 103 - 108)

Наголошено на визначальній ролі соціальних інвестицій для розвитку сучасного суспільства. Узагальнено склад учасників економічних відносин соціального інвестування. Це дозволило обґрунтувати роль кожного із таких учасників для реалізації пріоритетів соціального інвестування. У зв’язку з цим звернуто увагу на можливості поєднання теоретичних обґрунтувань з прикладним аспектом даного питання. Обґрунтовано досвід реалізації економічних відносин соціального інвестування в розвинених країнах. Зокрема, окреслено соціальні напрями діяльності спеціалізованої фінансової установи в Німеччині. Наведено приклад здійснення соціальних інвестицій банком Barclays PLC (Велика Британія). Поряд із зарубіжним досвідом розглянуто окремі аспекти становлення економічних відносин соціального інвестування в Україні. Наприклад, проаналізовано діяльність Українського фонду соціальних інвестицій. Зроблено висновок, що існує необхідність та можливості подальшого вдосконалення економічних відносин соціального інвестування в нашій країні.

Стаття написана українською мовою


Щербакова І. Б.
Адаптивність теоретичних засад у визначенні понять «інвестиційна діяльність» та «інвестиційний проект» до залучення інвестицій малими промисловими підприємствами на засадах проектного бізнес-партнерства (c. 108 - 113)

У статті представлено аналіз наукових думок щодо визначення понять «інвестиційна діяльність» та «інвестиційний проект» з метою висвітлення їх адаптивності до сучасних умов господарювання промислових підприємств, а саме – відносно залучення інвестицій малими промисловими підприємствами. Огляд дав можливість виявити певні чинники в існуючих теоретичних засадах, які не сприяють подоланню проблеми дефіциту фінансування проектів малих промислових підприємств: відсутність акценту на залученні інвестицій; не враховуються особливості розмірів підприємств; брак наявності ознак проектного бізнес-партнерства. Розкрито подвійний зміст досліджених понять у загальному та практичному розрізах. У цілому, результати дослідження, відображені у статті, є фундаментом для: а) визначення особливостей залучення інвестицій малими промисловими підприємствами та класифікація чинників, що впливають на цей процес; б) розгляду проектного бізнес-партнерства як альтернативного способу залучення інвестицій для малих промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Тенета В. М.
Використання елементів методів нечіткої логіки в оцінюванні інвестиційних ризиків (c. 96 - 100)

У статті розглядається проблема оцінювання інвестиційних ризиків в умовах невизначеності. Показано основні аспекти неповноти інформації: неточність, невизначеність та нечіткість й описано причини їх виникнення. Розглянуто сутність основних методів оцінки інвестиційних ризиків: коригування поправки на ризик, аналітичних оцінок, експертних оцінок та виділено їх основні переваги й недоліки. Показано переваги нечіткої логіки в аналізі інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Описано алгоритм формування бази правил системи нечіткого виведення. Проаналізовано механізми нечіткого виведення за різними алгоритмами. Розглянуто сутність найбільш поширених пакетів розширення Fuzzy Logic Toolbox і Flex Tool for MatLab Mathworks, Fuzzy TECH, CubiCalc, FIDE, а також пакет JFS. Обґрунтовано необхідність впровадження системи оцінки інвестиційних ризиків на основі нечіткої логіки. Модель може бути використана як основа для створення систем підтримки прийняття рішень з управління інвестиційними ризиками.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Яблонська-Агу Н. Л.
Методичний підхід до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств (c. 90 - 94)

Метою статті є розроблення методичного підходу до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств з урахуванням їх інвестиційної привабливості та інноваційності інвестиційних пропозицій. Запропоновано здійснювати вибір та формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємств з використанням матриці, вісями якої є ознаки інвестиційної привабливості підприємств та інноваційного рівня пропозицій інвестиційного проекту. Згідно з визначеними межами якісних інтервалів цих двох ознак виділено дев’ять квадрантів матриці, в яких запропоновано розподілити інвестиційні стратегії у відповідності з такими класифікаційними ознаками: здійснюваність обраних стратегій, методи інвестування, інвестиційна привабливість підприємства, інноваційний рівень інвестиційного проекту, об’єднання інвестиційної привабливості підприємства та інноваційності інвестиційного проекту. Виділено основні етапи методичного підходу до формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності підприємства, що включають: обґрунтування та вибір показників інвестиційної привабливості підприємства та інноваційного рівня інвестиційного проекту, позиціонування за їх значеннями підприємств у матриці стратегій, прогнозування позиції підприємства на визначений період, прийняття управлінського рішення про реалізацію обраної стратегії у відповідності з квадрантом матриці, в якому буде позиціоновано підприємство після здійснення прогнозних розрахунків його координат.

Стаття написана українською мовою


Усатенко О. В.
Сутнісно-логічна модель венчурного інвестування венчурних фондів для цілей бухгалтерського обліку (c. 95 - 100)

Мета статті полягає у визначенні сутності венчурного інвестування як об’єкта бухгалтерського обліку венчурної діяльності та як економічної категорії. Проаналізовано нормативні акти, підходи вчених до визначення поняття «інвестиції» та їх класифікації. Визначено економічну сутність, яка враховує форми інвестицій, що має значення для системи бухгалтерського обліку, а також вказує на мету здійснення інвестування. Виділено класифікаційні ознаки, які дають можливість виокремити ряд характерних рис, притаманних саме для венчурного інвестування. Визначено сутнісно-логічну модель венчурного інвестування, яка показує, що економічна природа венчурних інвестицій полягає у здійсненні венчурним інвестором господарських операцій з розміщення грошових коштів учасників у цінні папери інноваційних ризикових підприємств, чи внеску у статутний капітал такого підприємства, чи наданні довгострокового кредиту з метою отримання прибутку. Сутнісно-логічна модель допоможе системі бухгалтерського обліку в ідентифікації венчурних інвестицій, чіткій їх класифікації та виділенні характерних рис щодо вибору методу оцінки венчурних інвестицій та визначенні рахунків для їх обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Голян В. А.
Інституціональні пастки інвестування в економіці України (c. 47 - 58)

Розкриваються передумови та специфіка виникнення інституціональних пасток інвестування української економіки. Увага акцентується на нееквівалентному перерозподілі природно-ресурсної ренти, що виступає вагомою детермінантою подальшого марнотратного використання природної сировини при збереженні високого рівня фізичного спрацювання та морального старіння основного капіталу в більшості сфер матеріального виробництва. Проаналізовано структуру капітальних інвестицій в економіку України у 2002, 2009 та 2015 рр., що дало змогу виявити низьку активність іноземних інвесторів через наявність численних інституціональних бар’єрів та незначну участь у розширеному відтворені основного капіталу українських банків та інших фінансово-кредитних установ. Інституціональними пастками згортання активності іноземних інвесторів в Україні виступають: багаторічна цілеспрямована політика місцевих політичних і бізнес-еліт з приховування привабливих для іноземних інвесторів об’єктів; надмірна пасивність окремих підрозділів центральної виконавчої влади в напрямку залучення іноземних інвестицій; відсутність реальної можливості використання нерезидентами об’єктів комунальної інфраструктури на основі угод державно-приватного партнерства; наявність інституціональних обмежень на вільний оборот земель сільськогосподарського призначення.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Пар’єва Н. О.
Інвестиційний процес виробничого підприємства як об’єкт моніторингу (c. 66 - 70)

У статті розглядаються особливості моніторингу інвестиційного процесу для виробничого підприємства. Представлені основні елементи управління інвестиціями та визначене його важливе значення для подальшого моніторингу інвестиційного процесу. Розглянуто три основні блоки факторів, які мають бути прийняті до уваги при здійсненні моніторингу: вид інвестицій, стадії інвестиційного процесу та етап моніторингу. Показано, що, залежно від стадії розвитку підприємства та його цілей на ринку, виробниче підприємство може надавати перевагу одному з трьох видів інвестицій: капітальні інвестиції, інвестиції в інновації та інвестиції в оборотні фонди; інвестиційний процес проходить сім основних стадій, а моніторинг складається з чотирьох етапів. Для наочності було розглянуте гіпотетичне виробниче підприємство, на його прикладі показана залежність моніторингу інвестиційного процесу від різних факторів і проаналізовано, як ці фактори можуть вплинути на результат моніторингу.

Стаття написана українською мовою


Карпінський Б. А., Максимів Д. Я., Карпінська О. Б., Гасюк Р. В.
Децентралізація як каталізатор активізації інвестиційних платформ у системі транскордонної інтеграції (c. 71 - 78)

Метою статті є обґрунтування магістральної ролі децентралізації (фінансової, політичної, адміністративної) та децентралізаційних процесів у активізації становлення інвестиційних платформ. Обґрунтовано значення та визначено роль і місце інвестиційних платформ у фінансово-економічній системі держави в сучасних умовах інтеграційної трансформації та глобалізації ринків. Вперше синтезовано і систематизовано положення можливостей і переваг формування інвестиційних платформ у межах транскордонної інтеграції України з іншими державами за умов децентралізації. Побудовано комплексну структурно-економічну модель функціонування інвестиційної платформи, яка дає можливість виділити і осмислити переваги її функціонально-економічної структури в межах міждержавної (транскордонної) інтеграції в контексті децентралізаційних змін. Окрім того, дана модель дозволяє виділити оптимальні параметри формування інвестиційної платформи для економіки України. Запропоновано реалізацію двох інвестиційних платформ у найбільш сприятливих для них регіонах держави: перша (з центром у Львові) створить доступ до найбільшого світового ринку товарів і послуг – ЄС; друга (з центром в Одесі) забезпечить скорочення трансакційних витрат та активізує інвестиційні процеси через морські торгівельні шляхи.

Стаття написана українською мовою


Пирог О. В., Стельмах Х. П.
Науково-методичні положення з оцінювання ефективності інвестування модернізації основних засобів ТДВ «Стрий-Авто» (c. 79 - 84)

У статті досліджено питання ефективності оцінювання інвестиційної діяльності та модернізації основних засобів машинобудівного підприємства ТДВ «Стрий-Авто». Загальний обсяг прямих інвестицій в Україну сьогодні знижується, інвестиційний клімат погіршується, машинобудуванню необхідні капітальні вкладення, які б допомогли розвиватися та створювати якісний продукт, стійкий до конкуренції на міжнародних ринках. Науково-методичні підходи до оцінювання структури основних засобів полягають у обчисленні показників, що характеризують технічний стан, узагальнюючі та часткові аспекти функціонування підприємства. В основі запропонованого методу – обчислення показників ефективності інвестування, інвестиційної активності та скоригованого показника кількості інвестиційних проектів, а також інтегрального показника інвестиційної ефективності модернізації. Перспективою подальших досліджень буде оцінювання стану інвестиційного розвитку машинобудування в регіоні загалом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Копилюк О. І., Музичка О. М., Холод З. М.
Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України (c. 81 - 87)

Мета статті полягає в поглибленні теоретичних основ формування інвестиційно-інноваційної безпеки та оцінюванні її рівня на основі систематизації факторів впливу та загроз. На основі теоретичного узагальнення представлено підхід авторів до визначення економічного змісту поняття «інвестиційно-інноваційна безпека». Визначено рівень інвестиційно-інноваційної безпеки України на основі низки показників та індикаторів, передбачено їх градацію залежно від ступеня наближення до оптимального чи критичного значень. Такий підхід дозволяє виокремити існуючі та потенційні загрози й небезпеки і розробляти попереджувальні та реактивні заходи щодо забезпечення відповідного рівня інвестиційно-інноваційної безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка стратегічної інноваційно-інвестиційної політики та аналіз її фундаментального впливу на виробничу й інші складові економічної безпеки країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Малюта І. А., Лаповець І. А.
Злиття і поглинання як одна з інвестиційних стратегій ТНК (c. 59 - 65)

Мета статті полягає у визначенні суті та цілей стратегій злиття і поглинання як однієї з інвестиційних стратегій ТНК, з’ясуванні тенденцій на ринку злиттів і поглинань у світі. Визначено, що стратегія злиття і поглинання компаній є системою заходів перетворення декількох компаній в одну і є комплексом дій, спрямованих на зростання загальної вартості активів за рахунок ефекту синергізму. Встановлено, що дана стратегія є однією з основних інвестиційних стратегій ТНК і активно використовується за базових стратегій стабілізації (захисту) та скорочення. Визначено позитивні ефекти ЗіП для ТНК, а також зазначено можливі загрози. Встановлено, що ринкове середовище у 2015 р. було сприятливим для укладення угод злиття і поглинання, з огляду на загальну вартість угод – 4,3 трлн дол. США. Найбільша питома вага ЗіП у 2015 р. припадає на галузь охорони здоров’я та енергетичний сектор. За регіональним розподілом найбільша активність ЗіП спостерігалася в Північній Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Стаття написана українською мовою


Коломієць О. Г.
Вплив системи венчурного фінансування на розвиток ІТ-сектора в Україні (c. 65 - 70)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей впливу системи венчурного фінансування на розвиток ІТ-сектора в Україні, виділенні основних проблем у процесі їхньої взаємодії та окресленні можливих шляхів їх подолання. Проаналізовано основні функціональні параметри системи венчурного інвестування в Україні та окреслено головні тенденції їх розвитку в сучасних умовах. Проведено оцінку галузевої структури венчурних інвестицій в Україні, внаслідок якої встановлено, що українська система венчурного інвестування не демонструє виразної орієнтації на фінансове забезпечення інноваційних підприємств у сфері високих технологій, а більшою мірою сконцентрована на короткострокові проекти із середнім або низьким ступенем ризику в інших сферах економічної діяльності. Проведено аналіз розвитку венчурного інвестування в ІТ-сектор України та його структури за інтернет-сегментами. За допомогою регресійного аналізу розкрито зв’язок між рівнем інноваційного розвитку країни та її привабливістю для венчурних і приватних інвестицій, а також обґрунтовано провідну роль ІТ-сектора в процесі інноваційного розвитку України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Комірна О. В., Катрич О. В.
Контрольно-аналітичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємств (c. 67 - 72)

У статті розкрито суть інвестиційної привабливості підприємств, висвітлено теоретичні та практичні засади контрольно-аналітичного забезпечення оцінки інвестиційної привабливості господарюючих суб’єктів. Установлено, що інвестиційна привабливість представляє собою певну сукупність факторів і характеристик підприємства, які дозволяють інвестору вибрати його як об’єкт інвестування. За результатами аналізу встановлено, що інвестиційна активність господарюючих суб’єктів у 2015 р. набула позитивної динаміки, здебільшого за рахунок як приватних інвестицій, так і зростання державного фінансування. Надано характеристику показникам, які дозволять потенційному інвестору визначитися з об’єктом інвестування та оцінити ризики інвестиційних вкладень.

Стаття написана українською мовою


Патряк О. Т.
Операції з корпоративними правами в інвестора: контрольний аспект (c. 73 - 78)

У статті обґрунтовано доцільність застосування контролю операцій з корпоративними правами в інвестора, окреслено програму контролю корпоративних прав у інвестора, яка дозволить системно підійти до вирішення завдань контролю, скоординувати контрольні процедури та врегулювати їх інформаційне забезпечення. Установлено доцільні операції на етапах попереднього, поточного та кінцевого контролю. Узагальнюючи результати дослідження системи контролю корпоративних прав з боку інвестора, слід наголосити, що розроблена програма контролю кожного з етапів допоможе комплексно оцінити доцільність, законність, правильність здійснюваних операцій, виявити допущені помилки та розробити рекомендації стосовно уникнення їх у майбутньому.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Єгорова О. М.
Теоретичні аспекти сутності інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства (c. 89 - 94)

У статті представлено аналіз наукових думок щодо означення понять «інвестицій» та «інвестиційна діяльність» з метою дослідження теоретичних аспектів їх сутності. Розкрито економічне значення, обґрунтовано суперечливі та проблемні моменти, запропоновано власне визначення розглянутих понять. Модифікаційний підхід до визначення економічної сутності інвестицій дав можливість виявити їх особливості (безпосередній зв’язок з матеріальним забезпеченням, прибутком, активами, об’єктами господарської діяльності, економічними ресурсами, з капіталом, вираженим часовим періодом) та цільовий напрямок – отримання доходу, позитивного результату діяльності підприємства, економічне зростання, збільшення капіталу, соціально-економічна результативність. У цілому, отримані результати статті є фундаментом щодо визначення особливостей інвестицій для фізичних та юридичних осіб, які займаються інвестиційною діяльністю.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Отливанська Г. А.
Управління інвестиційною діяльністю підприємства на основі цінності (c. 159 - 163)

Метою статті є вивчення інвестиційної діяльності підприємства в контексті змісту і цільових установок управління на основі цінності. Розкрито зміст інвестиційної діяльності як об’єкта управління економічною діяльністю, з огляду на її роль і функціональну складову у формуванні цінності бізнесу для стейкхолдерів. Сформульовано ланцюжок формування ціннісних характеристик підприємства для стейкхолдерів. Простежено логічні зв’язки між результатами за напрямами інвестиційної діяльності підприємства та змінами в економічній діяльності підприємства. Визначено ключові кількісні й якісні ціннісні характеристики впливу інвестиційної діяльності, ідентифіковано фінансово-економічні показники, які можуть виступати як ціннісні індикатори оцінки впливу інвестиційної діяльності підприємства на цінність бізнесу для стейкхолдерів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Одінцова Т. М.
Прогнозування оптимальних факторів формування заощаджень населення як основи інвестиційних ресурсів економіки регіонів (c. 95 - 102)

Метою статті є дослідження оптимальних факторів формування заощаджень населення як основи інвестиційних ресурсів економіки регіонів. Проведено факторний (нелінійний кореляційно-регресійний) аналіз формування заощаджень населення України. На його основі здійснено прогноз оптимальної структури й обсягів формування доходів населення з урахуванням впливу на них основних факторів. Такий підхід дає можливість виявляти граничні обсяги податкового навантаження, заощаджень населення та капітальних інвестицій, спрямованих на економічне зростання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Орищин Т. М., Боберська Н. В.
Інвестиційний клімат України та шляхи його формування (c. 66 - 70)

Метою статті є дослідження чинників, які визначають позитивний інвестиційний клімат в Україні. Серед них: потенційно місткий ринок, наявність багатих природних ресурсів, достатній науково-технічний потенціал, значний сільськогосподарський потенціал (вигідне географічне розташування, сприятливий клімат, родючі ґрунти), розвинена інфраструктура, кваліфіковані трудові ресурси, сформована законодавча база з питань іноземних інвестицій. Проаналізовано сучасний стан інвестиційного клімату в Україні, який характеризується високим рівнем ризикованості. Обґрунтовано актуальність здійснення таких необхідних заходів для поліпшення інвестиційного клімату в Україні: боротьба з корупцією, реформа судової гілки влади та правоохоронних органів, формування сприятливого інвестиційного іміджу, сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури та фондового ринку, підтримка малого підприємництва.

Стаття написана українською мовою


Коваленко С. О.
Підвищення інвестиційної привабливості Харківської області в умовах децентралізації (c. 71 - 75)

Стаття присвячена дослідженню сучасних проблем, пов’язаних із залученням іноземних інвесторів, а також розробці практичних рекомендацій щодо покращення інвестиційної привабливості Харківської області шляхом застосування кластерного підходу в сучасних умовах проведення реформи децентралізації влади. Проаналізовано динаміку обсягів прямих інвестицій в економіку Харківської області за останні роки. Досліджено стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу регіону. Відмічено позитивні сторони розвитку Харківської області, які мають бути привабливими для іноземних інвесторів. Запропоновано створення територіальних громад з урахуванням перспектив максимального використання ресурсного й виробничого потенціалу території шляхом створення кластера в сільськогосподарському секторі. Обґрунтовано необхідність створення спеціальної комісії з питань створення кластерів, основними функціями якої будуть консультування, вирішення організаційних питань створення й проблем функціонування кластерів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Петренко К. В.
Інвестиційний клімат України в умовах інтеграції: проблеми та напрямки покращення (c. 71 - 75)

Метою статті є комплексне дослідження процесів формування інвестиційного клімату України в умовах інтеграції та глобалізації економіки. Розглянуто теоретичні аспекти понять «інвестиційний клімат країни» та «інвестиційна привабливість», охарактеризовано стан і динаміку розвитку інвестиційного клімату України у відповідності до міжнародних рейтингів, визначено основні проблеми та напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні. Наведено основні фактори впливу на інвестиційну привабливість країни. Встановлено, що існує ряд проблем, які негативно впливають на формування привабливого інвестиційного клімату. Досліджено тенденції щодо поліпшення інвестиційного клімату України. Виявлено, що задля кращого функціонування інвестиційного ринку потрібно поглиблювати співпрацю з європейськими та міжнародними організаціями.

Стаття написана українською мовою


Карпінський Б. А., Максимів Д. Я., Карпінська О. Б., Гасюк Р. В.
Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору на засадах програмно-цільового управління та задіювання інвестиційних платформ (c. 76 - 85)

Метою статті є визначення доцільності та розробка стратегіології формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору в контексті активізації та реалізації осередків фінансово-економічного, зокрема інвестиційного, зростання в Єврорегіоні на основі програмно-цільового управління та цілеспрямованого задіювання інвестиційних платформ на морських кордонах (Гданьськ, Одеса). Обґрунтовано, що формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору посилить позиції України у Європейскому регіоні, а також підвищить значення Європейського Союзу у світовому Євро-Атлантичному просторі. Вперше розкрито сутнісно-функціональну (фінансово-економічну) відмінність пропонованого техно-ресурсного коридору від існуючих технологічних, транспортних і фінансових. Наведено соціально-економічні переваги формування даного коридору на рівні як двох держав (Польща, Україна), так і окремих господарюючих суб’єктів і населення. Цілеспрямоване формування означеного техно-ресурсного коридору на засадах програмно-цільового управління забезпечить якісну переорієнтацію національного господарства та кількісну фінансову віддачу, виходячи з раціонального використання як наявних ресурсів, так і незадіяних потенціалів господарюючих суб’єктів і територій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Тимошенко О. В., Лісковецька Т. П.
Особливості та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки (c. 87 - 92)

У статті здійснено оцінку сучасного стану залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, проаналізовано основні індикатори, які характеризують ступінь впливу інвестування на рівень економічної безпеки національної економіки. Зроблено висновки про негативні тенденції щодо надходжень іноземних інвестицій в економіку України протягом 2010–2016 рр. із суттєвим зниженням їх обсягу у 2014–2015 рр. Обґрунтовано, що основними чинниками залучення інвестицій є територіальне розміщення та економічний розвиток регіонів. При аналізі структури прямих іноземних інвестицій зроблено висновки про суттєві диспропорції в їх розподілі за сферами національного господарства. На основі проведених розрахунків зазначено, що обсяг приватних грошових переказів значно перевищує обсяг прямих іноземних інвестицій. Запропоновано концептуальні зрушення в національній політиці для покращення інвестиційного клімату в Україні, обґрунтовано пріоритетні механізми стимулювання іноземного інвестування в контексті посилення рівня економічної безпеки національної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Процикевич А. І.
Система інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг і методичні засади їх державного регулювання (c. 154 - 158)

Встановлено, що налагодження інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг дозволяє формувати та ефективно використовувати доступні інвестиційні ресурси в цілях його розвитку та забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів ринку. Визначено різні підходи до трактування сутності інвестиційних процесів. Доведено, що в цілях реалізації ефективної державної політики на ринку ІТ-послуг інвестиційний процес необхідно розглядати як макроекономічну систему відносин щодо формування, залучення та використання інвестицій на ринку ІТ-послуг, реалізації інвестиційних проектів суб’єктами ІТ-бізнесу. При цьому системний підхід до розуміння інвестиційного процесу висуває на чільне місце усвідомлення його типології, що, своєю чергою, позначається й на застосовуваних інструментах і засобах державної інвестиційної політики у цій сфері. Встановлено, що особливості державного регулювання інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг передусім визначаються аспектами функціонування ринку, обраними об’єктами купівлі/продажу, базовими складовими інвестиційної діяльності, інституційними засадами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Мороз М. О.
Моделювання системи забезпечення інвестиційної безпеки (c. 158 - 167)

У статті досліджено підходи до моделювання системи забезпечення інвестиційної безпеки. Обґрунтовано необхідність дотримання інвестиційної безпеки України. Наведено авторське бачення сутності моделювання. Доведено правомірність розгляду системи забезпечення інвестиційної безпеки України у функціональному, структурному, процесному, утворюючому та чинниковому аспектах. Визначено цільову установку та завдання функціональної моделі системи забезпечення інвестиційної безпеки. Охарактеризовано функції, суб’єктів та організаційно-економічні механізми системи забезпечення інвестиційної безпеки України. Представлено структурну модель системи забезпечення інвестиційної безпеки. Особливу увагу приділено визначенню об’єктів прямого й опосередкованого впливу, керуючої та керованої підсистем, сукупності індикаторів, безпечних рівнів, принципів формування системи інвестиційної безпеки. Детально проаналізовано процесна й утворююча моделі системи забезпечення інвестиційної безпеки та алгоритм комплексної оцінки рівня інвестиційної безпеки. Визначено заходи із забезпечення інвестиційної безпеки України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Решетняк О. І.
Методи оцінки інвестиційних ризиків у бізнес-плануванні (c. 189 - 194)

Метою статті є вивчення наявних методів оцінки інвестиційних ризиків стосовно бізнес-планування. Розглянуто сутність поняття «інвестиційний ризик», наведено класифікацію інвестиційних ризиків. Визначено, що інвестиційні ризики можуть бути проаналізовані з використанням якісних і кількісних методів, які доповнюють один одного. Обґрунтовано необхідність при оцінці інвестиційного ризику враховувати тільки сценарії зниження прибутковості інвестиційного проекту порівняно з очікуваним значенням на основі розрахунку семиквадратичного відхилення. При розрахунку семиквадратичного відхилення пропонується використовувати не моду чи медіану розглянутого ряду дохідності за всією сукупності сценаріїв, а середньоринкову дохідність. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розробку таких методик оцінки інвестиційного ризику, які дозволили б поєднувати кількісні та якісні методи оцінки й управління інвестиційними ризиками у процесі бізнес-планування в умовах невизначеності.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Амалян А. В., Амалян Н. Д.
Перший для стартапу протокол про наміри: камені спотикання, яких слід уникати (c. 104 - 110)

Відносини стартапу з бізнес-ангелом та/або венчурним капіталом схожі на шлюб, але з планами на розлучення. Останнє вимагає наявності із самого початку підписаної шлюбної угоди. У випадку відносин із бізнес-ангелом та/або венчурним капіталом ми маємо на увазі терміни, методи ціноутворення, права та обов’язки ради директорів, захисні застереження для партнерів та їх права на інформацію та участь. Стандартний протокол про наміри складається з трьох пакетів положень, які визначають: (i) умови, що впливають на оцінку компанії та розподіл прибутку та доходів у разі події ліквідності; (ii) умови, що впливають на контроль за прийняттям рішень; та (iii) застереження, спрямовані на захист інвесторів. У даній статті основна увага приділяється фінансовому та економічному аспектам угоди про фінансування; виявляються деякі каверзи, зафіксовані в протоколі про наміри, що загрожують привести потенційно безпрограшні угоди до розриву відносин, краху компанії або навіть судових тяганин. Результати аналізу використовуються для обґрунтування твердження, що набуває все більшої популярності, про те, що залучення занадто великих інвестицій може виявитись для стартапу шкідливим.

Стаття написана англійською мовою


Дергачова В. В., Кузнєцова К. О.
Державно-приватне партнерство як інституціональний інструмент інвестування економіки країни (c. 111 - 116)

Метою даної статті є дослідження світового досвіду щодо ефективної взаємодії між державним і приватним секторами, визначення основних переваг впровадження відносин державно-приватного партнерства (ДПП), виявлення проблем у законодавчій базі щодо регулювання процесу ДПП в Україні. Розглянуто впровадження та становлення державно-приватного партнерства як інструменту залучення інвестиційних ресурсів та взаємодії державного та приватного секторів. Установлено, що брак фінансування та негативний досвід приватизації державного майна спричинили запровадження інституту ДПП у світовій практиці. Проте на сьогодні єдиного уніфікованого підходу до регулювання відносин у сфері ДПП, який відповідав би потребам усіх країн, не існує. В Україні даний механізм упроваджується, однак не є широко розповсюдженою практикою через термінологічні невідповідності та відсутність єдиного порядку надання державної підтримки здійсненню ДПП. Визначено переваги здійснення ДПП для державного та приватного секторів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Брюховецька Н. Ю., Іваненко Л. В.
Фактори та показники інвестиційної активності підприємств і доданої вартості в Україні (c. 74 - 80)

Мета статті – на підставі статистичного аналізу з використанням даних відомих міжнародних інститутів виявити статистично значимі показники (фактори) інвестиційної активності підприємств і високої доданої вартості в сучасних умовах. Результати кореляційного аналізу, проведеного за даними Світового Банку по показниках 210 країн світу за підсумками 2015 р. за допомогою пакета IBM SPSS 27, дозволили виділити статистично значимі показники та фактори високого рівня інвестиційної активності підприємств і доданої вартості. Це показники, що характеризують: розвиток інститутів економіки, розмір економіки, відкритість економіки, організованість фінансового ринку, розвиток освіти, науки і впровадження інновацій, розвиток сфери інформації та комунікаційних технологій. У подальшому планується провести окреме самостійне глибоке теоретичне, аналітичне та методологічне дослідження виявлених факторів інвестиційної активності підприємств з позицій розвитку внутрішнього ринку та забезпечення економічної безпеки держави.

Стаття написана російською мовою


Кравчун А. С.
Механізми самоорганізації в структурі інвестиційної платформи національної економіки (c. 80 - 86)

У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення процесу самоорганізації у складних соціально-економічних системах, виявлено основні характеристики та особливості даного процесу. Автором доведено, що процеси самоорганізації відбуваються на всіх ієрархічних рівнях економіки, охарактеризовано механізми та форми самоорганізації на світовому, національному, мезо- та мікрорівнях. Досліджено існуючі механізми переходу системи до стану самоорганізації, виявлено взаємозв’язок зміни стану соціально-економічної системи та на основі цього запропоновано механізм самоорганізації підприємств малого та середнього бізнесу для залучення інвестицій. При цьому обґрунтовано доцільність використання такого виду колективного інвестування, як інвестиційний краудфандинг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Климчук М. М.
Механізм інвестування підприємств – інституційних учасників будівельного енергокластера (c. 149 - 154)

Метою статті є формування механізму інвестування підприємств – інституційних учасників будівельного енергокластера, в рамках якого буде досліджено можливість залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації заходів енергозбереження через емісію муніципальних облігацій. Вивчення практики місцевих запозичень в Україні продемонструвала фрагментарність наявної системи, проте, за умови належної нормативно-правової бази та врахування досвіду інших країн, розвиток ринку місцевих запозичень може стати джерелом фінансових ресурсів для реалізації проектів енергозбереження. За результатами проведеного дослідження надано пропозиції щодо формування механізму інвестування підприємств – інституційних учасників будівельного енергокластера, де в його структурі виокремлено важелі, інструменти, методи фінансування заходів енергозбереження, визначено координаційний центр будівельного енергокластера та запропоновано учасників цього інтеграційного формування. Залежно від рівнів економічної системи виокремлено переваги реалізації механізму інвестування підприємств – інституційних учасників будівельного енергокластера.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Чумак Л. Ф., Івченко М. М.
Управління інвестиційною привабливістю підприємства (c. 71 - 76)

Метою статті є розроблення пропозицій щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємств на основі результатів оцінювання інвестиційної привабливості та стану управління. Розглянуто сутність інвестиційної привабливості підприємства. Визначено основні функції управління інвестиційною привабливістю підприємства. Наведено вимоги до методики визначення показника інвестиційної привабливості. Також наведено послідовність формування інвестиційної привабливості на підприємстві. Запропоновано ряд заходів для підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Ситник Н. С., Репета М. М.
Інвестиційна безпека України: стан і перспективи вдосконалення (c. 100 - 106)

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану інвестиційної безпеки України та визначенні перспективних напрямів покращення рівня її інвестиційної привабливості. Обґрунтовано роль інвестиційної безпеки держави в розвитку економіки та виявлено її основну мету на національному та міжнародному рівнях. Розглянуто складові системи інвестиційної безпеки та принципи її функціонування в умовах сучасного розвитку економічних процесів. Досліджено позиції України в загальносвітових рейтингах, які характеризують інвестиційний клімат і бізнес-середовище держави. Систематизовано інформацію про обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в українську економіку, основні країни – інвестори цих капіталовкладень, а також головні галузі вітчизняного господарства, у які спрямовувались інвестиційні ресурси. На основі макроекономічних розрахунків проаналізовано найважливіші індикатори інвестиційної безпеки у 2017 р. Запропоновано практичні рекомендації для збільшення обсягів інвестиційного капіталу в національну економіку та покращення рівня її інвестиційної безпеки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка стратегічної інвестиційної політики для забезпечення надійності інвестиційної безпеки з урахуванням усіх факторів впливу на її сучасний стан.

Стаття написана українською мовою


Болквадзе Н. І., Сивак Р. Б.
Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері (c. 107 - 113)

Метою статті є дослідження пріоритетних галузей інвестування в енергетичній сфері. Проаналізовано частку глобальних інвестиції в електроенергію, нафту, газ, розвиток відновлювальних джерел енергії, а також у покращення енергоефективності. Зазначено, що глобальні інвестиції в енергетику зазнали певного зменшення, зокрема найбільше скоротилися інвестиції у відновлювальні джерела енергії. Досліджено енергетичні інвестиції країн світу, де найбільшими інвесторами є країни із розвиненими економіками, а саме: Китай та Сполучені Штати Америки. Визначено інвестиційні тренди в енергетиці розвинених країн та країн, що розвиваються. Виокремлено роль відновлювальних джерел енергії у збільшенні доступу до електрики та розвитку інвестицій у технології децентралізації електроенергії. Проаналізовано загальні інвестиції та інвестиції біржового ринку у відновлювальні джерела енергії, визначено їх пріоритетні сектори. Зазначено ризики, які можуть скоротити інвестиції як в енергетику загалом, так і у відновлювальні джерела енергії зокрема.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Слободянюк Н. О., Шокер Р. І.
Моделювання механізму інвестиційного забезпечення фінансової безпеки країни (c. 100 - 107)

У статті проаналізовано роль інвестиційного забезпечення у фінансовій безпеці держави. Метою статті є моделювання механізму інвестиційного забезпечення фінансової безпеки країни. На основі морфологічного аналізу сутності дефініцій «інвестиційне забезпечення» та «інвестиційна безпека» запропоновано авторське тлумачення таких категорій та визначено їх ключові складові. Запропоновано механізм інвестиційного забезпечення фінансової безпеки держави, обґрунтовано його основні елементи та визначено їх роль у структурі даного механізму. Досліджено основні проблеми інвестиційного забезпечення та запропоновано напрямки щодо їх вирішення. Визначено оптимальні стратегії інвестиційного забезпечення. Прослідковано взаємозв’язок між інтегральним показником інвестиційної безпеки, фінансовою безпекою та станом технологічного укладу країни. Перспективами подальших досліджень даного питання є визначення стану детермінантів інвестиційного забезпечення, розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки країни, а також оцінка ефекту від реалізації запропонованих стратегій на основі позитивного досвіду високорозвинених країн.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Кравчун А. С.
Роль самоорганізації для розбудови інвестиційної платформи національної економіки в умовах недосконалості трансферу технологій (c. 114 - 118)

Обґрунтовано можливість використання самоорганізації як інструменту розбудови інвестиційної платформи України; проаналізовано стан інноваційної та інвестиційної діяльності; визначено вплив держави на формування систем самоорганізації; сформульовано передумови створення системи самоорганізації на засадах «четверної мультиплікативної спіралі». Доведено, що криза призвела, з одного боку, до падіння української економіки, а з іншого – до активізації інноваційного процесу, що відповідає закону періодичного інноваційного оновлення. Констатовано, що державне регулювання у період кризи веде до штучної рівноваги, яка швидко порушується, коли відбувається послаблення контролюючих процесів. Як приклад успішної самоорганізації представлено тіньову економіку. Як результат, законодавець обмежує можливості для появи нових форм самоорганізації. Висунуто гіпотезу, що для створення дієвої та результативної інвестиційної платформи в Україні слід ґрунтуватися не на нормативно-правовому базисі, а на законі структурної гармонії систем. Запропоновано в основу розбудови інвестиційної платформи України закласти модель «четверної мультиплікативної спіралі», що дасть змогу сформувати стійку систему самоорганізації, яка зможе пристосуватись до сучасних умов господарювання таким чином, щоб у перспективі отримати максимальний ефект від взаємодії «Університет – Влада – Бізнес – Споживачі».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю.
Парадигма, моделі та механізми активізації інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання (c. 75 - 83)

Досліджено стан інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання України в умовах обмеженості джерел фінансування. Обґрунтовано парадигму активізації інвестиційної діяльності підприємств в умовах системної кризи та падаючих ринків, в якій виявлено чинники, що стримують розвиток і капіталізацію підприємств у сучасних умовах; позначено передумови функціонування підприємств. Метою парадигми обрано розвинену промисловість з Industry 4.0, а також концентрацію внутрішніх джерел і ресурсів розвитку. За методологію прийнято тріалектіку і концепцію трьох сил. Обґрунтовано концептуальні умови реалізації парадигми: побудова в Україні сучасної, розвиненої індустріально-аграрної держави з кардинальним зростанням інвестицій, внутрішніми джерелами розвитку, переважно внутрішнім кредитом. Сформульовано принципи розвитку і капіталізації підприємств. Запропоновано механізми реалізації парадигми активізації інвестиційної діяльності підприємств. Розглянуто переваги та недоліки виробничо-фінансової та кредитно-емісійної моделей інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Обґрунтовано доцільність використання кредитно-емісійної моделі фінансування великих інвестиційних проектів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Мосієвич О. О.
Фактори відбору венчурних проектів у рамках прийняття рішень інвесторами щодо венчурного фінансування (c. 124 - 130)

Метою статті є вивчення факторів відбору проектів та ранжування їх важливості в рамках прийняття рішень вітчизняними інвесторами щодо венчурного фінансування. Проведене комплексне дослідження, присвячене вивченню прийняття інвестиційних рішень при фінансуванні венчурних проектів, опитано 31 інвестор, у тому числі щодо чинників селекційного відбору. Респонденти в рамках опитування визначили фактори, які обумовлюють інвестиційний вибір, а також оцінили їх відповідно до їх важливості. Результати дослідження підтвердили та підкреслили верховенство команди проекту у свідомості вітчизняних венчурних інвесторів. При відборі угод інвестори у венчурні проекти розглядають команду менеджменту як більш важливий фактор, ніж пов’язані з бізнесом характеристики, такі як бізнес-модель, продукт, технологія. Проте фактор бізнес-моделі є більш вагомим для інвесторів пізніх стадій інвестування. Окрім цього, результати дослідження вказують на те, що на пізніх етапах інвестори піклуються швидше про інвестиційну оцінку, аніж про здатність додати цінності проекту.

Стаття написана українською мовою


Злотенко О. Б., Рудніченко Є. М.
Формування стратегічної складової забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства (c. 131 - 138)

Метою статті є дослідження процесу формування елементів механізму забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства. Проаналізовано склад елементів механізму реалізації стратегічних напрямів управління підприємством у рамках формування комплексної стратегії забезпечення економічної безпеки підприємства. Розглянуто етапи формування та реалізації управлінських рішень у сфері економічної безпеки в цілому та безпеки інвестиційної діяльності зокрема. Відзначено важливість прийняття стратегічних рішень щодо залучення інвестиційних ресурсів з урахуванням чинників ризику інвестиційної діяльності. Встановлено необхідність процесу моніторингу досягнення стратегічних цілей, а також аналізу дієвості реалізації стратегічних рішень у сфері економічної безпеки інвестиційної діяльності підприємства. Обґрунтовано необхідність створення системи мотивації суб’єктів, що безпосередньо беруть участь у формуванні, запуску та функціонуванні досліджуваного організаційного механізму, приймаючи до уваги розмежування потенційних очікувань власників бізнесу та персоналу підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Болгарова Н. К., Паневник Т. М.
Пріоритетні аспекти інвестиційної привабливості України (c. 56 - 61)

Визначено актуальність дослідження, що спрямоване на визначення пріоритетних аспектів інвестиційної привабливості України. Розглянуто місце України у світовому рейтингу за рівнем ВВП на душу населення. Обґрунтовано потребу покращення інвестиційної привабливості країни. Розглянуто теоретичні положення, що висвітлюють сутність інвестиційної привабливості. Розглянуто основні світові визначення інвестиційної привабливості на основі пріоритетних рейтингів та індексів та місце України за цими рейтингами. Проведено аналіз пріоритетних показників інвестиційної привабливості України, а саме прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій, визначено структуру надходження акціонерного капіталу від основних країн-інвесторів. Виявлено основні макроекономічні чинники, що сприятимуть зростанню прямих іноземних інвестицій. Визначено провідні види економічної діяльності за обсягами освоєння капітальних інвестицій та підтверджено високий рівень диверсифікації економіки України. Запропоновано шляхи покращення інвестиційної привабливості України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Моісеєнко О. М.
Економічні парадигми влади у світлі проблематики інвестиційної привабливості держави (c. 55 - 60)

У статті розглянуто економічні парадигми влади у світлі проблематики інвестиційної привабливості держави. Запропановано такий комплекс заходів, санкціонованих державою: дерегулювання економічної влади, що передбачає підвищення рівня економічної свободи інвесторів і скорочення зайвих адміністративних функцій держави та полягає у виробленні конкретних економічних правил; переміщення акцентів з контролю наявності та правильності оформлення документів у поточній інвестиційній діяльності інвесторів на контроль самої діяльності та реальної поведінки інвесторів на ринку; створення механізмів відповідальності інвесторів не тільки перед державою, але, перш за все, перед іншими учасниками інвестиційних процесів: акціонерами і вкладниками фінансових інститутів; посилення відповідальності інвесторів має супроводжуватися і посиленням відповідальності держави за порушення прав суб’єктів інвестиційних процесів у ході виконання дозвільних та контролюючих функцій; максимальне скорочення адміністративних бар’єрів і заміна їх іншими способами регулювання інвестиційних процесів вимагає державного реформування судової системи як основного способу вирішення спорів, що дозволило б налагодити механізм економічної відповідальності ринкових суб’єктів з приватної, а не державної ініціативи. Автор дійшов висновку, що запропоновані заходи дозволять створити в Україні позитивне інституційне інвестиційне середовище, яке сприяєтиме активізації інвестиційних процесів у національній економіці. Однак, на нашу думку, досягти виконання поставленого завдання можна лише за активної участі представників економічної влади у вирішенні ключових економічних питань, тому посилення ролі держави в економіці буде повністю відповідати потребам сучасного розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Петруня Ю. Є., Разживін В. М.
Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності (c. 66 - 70)

Оцінка стану інвестиційно-інноваційної діяльності в національній економіці передбачає використання певної системи індикаторів. Одними з функцій системи індикаторів інвестиційно-інноваційних процесів визначено передачу інформації державним інститутам-регуляторам щодо якості та ефективності цих процесів, сприяння правильному управлінському вибору інструментів відповідного впливу. Проаналізовано різні підходи щодо розробки подібних індикаторів. Установлено, що відомі у світі індексно-рейтингові індикатори для вирішення поставленого завдання є недостатньо релевантними. Запропоновано методичний підхід до формування системи індикаторів інвестиційно-інноваційної діяльності, який передбачає відмову від пошуку глобально-інтегрального показника; формування певних груп показників відповідно до тих аспектів інвестиційно-інноваційного процесу, які підлягають оцінюванню; наповнення груп відповідними показниками, які спираються переважно на статистичну інформацію.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Хімій Б. І.
Європейський банк реконструкції та розвитку: співпраця з Україною (c. 64 - 69)

У статті розкрито сутність та роль міжнародної фінансової організації – Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Проаналізовано основні засади розвитку взаємовідносин ЄБРР та України. Визначено основні принципи діяльності ЄБРР в Україні, висвітлено тенденції розвитку та особливості співпраці. Проаналізовано в кількісному вираженні динаміку інвестиційних проектів Банку в Україні. Охарактеризовано сучасний стан фінансування проектів. Досліджено основні сфери (інфраструктура, фінансовий сектор, енергетика, сектори промисловості, торгівлі та агробізнесу) фінансування спільних проектів України та ЄБРР, що спрямовані на збільшення конкурентоспроможності економіки, підтримку структурних реформ, покращення рівня життя та добробуту населення. Акцентовано увагу на чинниках, які обмежують розвиток співпраці. Здійснено аналіз структури кредитного портфеля ЄБРР в Україні станом на 31 серпня 2019 р. Для розуміння ролі Європейського банку реконструкції та розвитку як стратегічного партнера, який впливає на розвиток вітчизняної економіки, проаналізовано проекти, що перебувають на стадії реалізації в різних галузях і визначено основні позитивні аспекти впливу цих проектів. Зображено основні сфери надання технічної допомоги Банком. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення шляхів щодо нарощення інвестицій Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні та переваг залучення його фінансових ресурсів для підтримки процесів розвитку та стабілізації вітчизняної економіки.

Стаття написана українською мовою


Савіцька О. П., Щур О. М., Савіцька Н. В.
Активізація інвестиційних процесів в Україні (c. 69 - 77)

У статті розглянуто сучасний стан розвитку іноземного інвестування в економіці України, висвітлено основні позитивні зрушення в підвищенні ефективності інвестиційної політики на державному рівні. Проаналізовано тенденції прямого інвестування (у формах акціонерного капіталу та боргових інструментів) економіки України за період 2010–2018 рр. Наведено причини незначного обсягу іноземних інвестицій, вкладених в економіку України. За допомогою економетричних моделей сформовано прогноз залучення прямих інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) в Україну та спрямування в інші країни світу з України. Розраховано частку прямих іноземних інвестицій у ВВП України. Проаналізовано динаміку прямих інвестицій у розрізі Європейського Союзу та Російської Федерації. Охарактеризовано структуру надходжень прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за країнами-інвесторами (найбільші обсяги) у 2018 р. Як результат, виокремлено найважливіші напрями посилення інвестиційної привабливості України, що в підсумку підвищить зацікавленість з боку іноземних інвесторів та збільшить обсяги прямих іноземних інвестицій у розвиток вітчизняної економіки. Відзначено позитивні зрушення у сфері прямого іноземного інвестування в Україні та необхідність докласти максимум зусиль на всіх рівнях управління «держава – регіон – місто – підприємство» задля прийняття дієвої та ефективної системи заходів з посилення інвестиційної привабливості України на міжнародному рівні.

Стаття написана українською мовою


Вороніна О. О.
Вплив інституційного середовища на динаміку ПІІ в Україні (c. 77 - 82)

У роботі розглядаються питання щодо створення сприятливого інвестиційного та ділового клімату для залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), які є невід’ємною частиною відкритої й ефективно функціонуючої економічної системи. З іншого боку, прямі інвестори не мають можливості швидкого відходу з ринку, оскільки ризикують довготривалими великими обсягами фінансових вкладень. Тому ПІІ визнають як головний каталізатор економіки країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. У цьому аспекті розкривається необхідність створення сприятливих умов для зацікавлення іноземного капіталу у вітчизняному ринку, оскільки прогресуюча частка ПІІ в структурі національного капіталу здатна підвищити конкурентоспроможність країни та ефективно інтегрувати її у світову економічну систему. Виявлено, що наявність таких економічних переваг, як вигідне природно-географічне положення, висококваліфікована робоча сила, високий потенціал структурного розподілу економіки, розвинена інфраструктура сьогодні не завжди є достатньою для прийняття інвестором позитивного рішення. Останнім часом переконливим фактором для ПІІ є стан інституціонального середовища в країні-реципієнті. Сприятливе інституціональне середовище допомагає уникнути таких трансакційних витрат, що виникають як наслідок бюрократичних і судово-правових бар’єрів, низького рівня захисту прав власності та виконання контрактів, корупції, політичної та економічної нестабільності та ін.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Середюк Т. Б.
Концептуальні основи і стратегічні напрями розвитку дифузії інновацій у секторі ІКТ (c. 84 - 92)

У статті обґрунтовано необхідність розгляду такого явища, як дифузія інновацій (ДІ), яка є важливою умовою і драйвером інноваційного розвитку економіки. Це особливо актуально для сектора інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), який вийшов на передній план у контексті сучасних технологічних трендів. Становлення цифрової економіки підвищує значущість процесів дифузії нових ІКТ, що актуалізує тему статті. Особливо важливо це для України у зв’язку з необхідністю інтенсифікації інноваційного розвитку сектора ІКТ для переходу від аутсорсингової до продуктової моделі. Мета даної статті полягає в тому, щоб навести концептуальні засади та стратегічні напрямки розвитку ДІ в секторі ІКТ. За задумом, це стане відправною точкою для напрацювань у сфері вдосконалення конкретних механізмів ДІ у цьому секторі. Як основа концепції розвитку ДІ в секторі ІКТ виділено три підходи, які утворюють її фреймворк: ноосферний; екосистемний; соціальний. Як базовий визначено ноосферний підхід, який реалізує планетарне мислення, дає підставу для організації колективної діяльності, циркуляції знань. Також виділено основні положення концепції, що виступають її ядром (мета, принципи, суть дифузіонізму, орієнтація на розвиток власного інноваційного потенціалу та заміщення імпортних технологій та ін.). Запропоновано створення національної системи забезпечення ДІ в секторі ІКТ, що має, перш за все, інституційну та організаційну будову. Виділено суб’єкти, об’єкти, рівні, функції, форми або підсистеми та інші елементи цієї системи. Обґрунтовано концептуальні положення щодо розвитку співробітництва у сфері ДІ, зв’язки цього процесу з розвитком територій. Ключовим питанням виступає розширення ролі та підвищення якості державного втручання. Розроблено схему синтезу елементів державної підтримки ДІ в секторі ІКТ. Надано рекомендації щодо створення соціальних умов ДІ та поглиблення державно-приватного партнерства. Наведено концептуальні засади та напрямки розвитку ДІ в секторі ІКТ, які можуть бути корисними для розробки заходів з науково-технічної, інноваційної, освітньої політики, а також можуть доповнити існуючі підходи у сфері підтримки інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Намлієва Н. В.
Загрози інвестуванню в національну економіку України в нестабільній ситуації та заходи для їх уникнення (c. 88 - 94)

Першочерговим завданням сталого розвитку національної економіки є активізація інвестиційної діяльності України шляхом виявлення та нейтралізації існуючих загроз сьогодення, попередження їх виникнення в майбутньому та розробка напрямів щодо їх мінімізації. Метою статті є виявлення існуючих загроз інвестуванню в національну економіку України в умовах нестабільності та визначення заходів їх уникнення. У ході дослідження виявлено такі загрози інвестуванню в національну економіку України в умовах нестабільності: озброєне протистояння на сході України; нарощування темпів інфляції; зниження економічної стійкості України; відсутність позитивних політичних зрушень у зовнішній ситуації; втрата економічних зв’язків та стратегічних партнерів; спрямування державного бюджету на військові операції; вибагливі вимоги від зарубіжних фінансових партнерів. Необхідною умовою активізації процесу інвестування в національну економіку, що буде сприяти її стабілізації та розвитку, є розробка заходів з мінімізації та уникнення загроз інвестуванню та державної підтримки даного процесу. Актуальними виступають дві основні форми державної підтримки інвестиційної діяльності: пряма (найчастіше фінансова) та непряма (опосередкована). Для активізації державного інвестиційного регулювання на державному рівні запропоновано реалізувати ряд заходів у сфері економіки, законодавчій, інформаційній сферах, а також застосування галузево-специфічних та організаційних заходів, покращення інституційного та фінансового середовища та активне застосування пропагандистських заходів. Перспективним напрямом подальших наукових досліджень вважаємо розробку критеріїв та показників оцінювання доцільності інвестиційних вкладень у різні сфери національної економіки з боку інших держав та українських інвесторів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Зеленько О. О., Гуцан Т. Г., Гура А. О.
Інвестиційний клімат в економіці Україні: сучасний стан і напрями покращення (c. 100 - 107)

Метою статті є аналіз інвестиційного клімату в економіці України та можливих шляхів його покращення. З цією метою розглянуто складові інвестиційного клімату в економіці України: макроекономічні, мікроекономічні, правові, політичні, соціальні та фінансово-кредитні. На основі аналізу складових інвестиційного клімату зроблено висновок про те, що, незважаючи на наявність низки значних переваг, він, у цілому, є несприятливим для інвесторів. Такий стан справ значною мірою пов’язаний із економічною політикою, яка тривалий час проводилася в Україні. Запропоновано шляхи покращення інвестиційного клімату в економіці, які включають в себе: розробку та реалізацію структурно-інвестиційної політики (визначення довгострокових пріоритетів розвитку національної економіки та розробка дієвих заходів стимулювання); заходи бюджетно-податкової політики (зменшення кількості податків, спрощення їх адміністрування), монетарної політики (перехід до стимулюючої монетарної політики); зменшення бюрократичних процедур на шляху залучення інвестицій, боротьба з корупцією (повноцінний запуск роботи антикорупційних органів та організація їх ефективної співпраці); реформування судової системи, СБУ, поліції та ін. Звернуто увагу на боргову політику держави як фактор, що негативно впливає на інвестиційну привабливість національної економіки. Важливість інвестицій для розвитку економіки, фундаментальні зміни у світовій економіці на основі четвертої промислової революції роблять актуальними й у подальшому дослідження в динаміці складових інвестиційного клімату економіки України та аналіз заходів політики, спрямованих на його покращення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Чкан І. О.
Іноземні інвестиції в аграрний сектор України: стан і аспекти розвитку (c. 95 - 100)

Метою статті є оцінка стану прямих іноземних інвестицій в економіку України та визначення впливу іноземного інвестування на розвиток аграрного сектора країни. Виявлено, що за допомогою залучення іноземних інвестицій підвищується конкурентоспроможність національної продукції, для чого вони повинні надходити у вигляді не тільки матеріальних коштів, але й нової техніки, технологій, ноу-хау, патентів для проведення реконструкції та модернізації сільського господарства тощо. Проведений аналіз свідчить, що частка аграрного сектора в інвестиційному портфелі інвесторів в Україні залишається найменшою порівняно з торгівлею, будівництвом і промисловістю. У результаті дослідження виявлено, що для підвищення конкурентоспроможності національної економіки необхідно вдосконалити правову та організаційну бази, зберегти та підвищити дії механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату. Але при цьому збільшення обсягів іноземних інвестицій в економіку країни не вирішить питання підвищення рівня економічного розвитку. Перспективи подальших досліджень полягають в пошуку та реалізації додаткових заходів щодо активізації інвестиційних процесів у аграрній сфері за наявності багатьох несприятливих чинників, таких як політична нестабільність (військові дії на сході країни), постійне реформування сфер економіки, недостатньо розвинута інфраструктура, проблеми в грошовій сфері, високий рівень корупції, недовіра до судової системи та інші.

Стаття написана українською мовою


Майданюк С. І., Привалова Н. В.
Урахування екологічних складових при оцінці ефективності інвестицій (c. 101 - 107)

У статті зазначено, що оцінка ефективності інвестування – це фактор, що є визначальним для прийняття рішення про вкладення коштів. Проведення зазначеної операції є базовим при встановленні привабливості як на рівні країни, так і на рівні окремого об’єкта та, як наслідок, при позитивному результаті це приводить до активізації економічної діяльності. Визначено, що методики оцінки інвестиційної привабливості регіону, які знайшли своє застосування в різних країнах, можна об’єднати в дві групи: міжнародні та вітчизняні. При цьому істотним обмеженням для прямого застосування в Україні положень міжнародних методик є наявність значних відмінностей в умовах здійснення інвестиційної діяльності. Розглянуто врахування екологічних факторів на різних стадіях ухвалення інвестиційного рішення в методиці UNIDO. У результаті зроблено такі висновки: 1) два види аналізу (ОВОС, а також аналіз витрат і вигод) доцільно проводити послідовно та взаємопов’язано; 2) показники оцінки економічної ефективності інвестицій міжнародних методик не включають екстернальні ефекти (зокрема, вплив на екологічну обстановку в регіоні впровадження проекту) ні до складу витрат, ні до складу прибутків проекту; 3) проблема вітчизняних методик, так само як і міжнародних, полягає в існуванні паралельних процесів – проведення розрахунків економічної ефективності проекту й обґрунтування його екологічної допустимості; 4) обґрунтувати рішення про вкладення коштів інвестором і необхідність здійснення природоохоронних заходів можна тільки шляхом включення екологічних складових в економічні показники оцінки результативності інвестиції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Крамаренко І. С., Іртищева І. О., Сєнкевич О. Ф., Топчій О. О., Войт Д. С.
Інфраструктурно-трансформаційні процеси формування та розвитку інвестиційного регіонального потенціалу (c. 67 - 74)

Метою статті є дослідження інфраструктурно-трансформаційних процесів формування та розвитку інвестиційного регіонального потенціалу. Проаналізовано інфраструктурне забезпечення інвестиційних процесів у Причорноморському регіоні. Аналіз показав, що загалом регіон володіє достатньо потужним інфраструктурним потенціалом, що, за умови його ефективного використання, є важливою базою для розвитку інвестиційного потенціалу економіки в цілому. Порівняльний аналіз розвитку транспортно-логістичної підсистеми інвестиційного потенціалу регіону показав, що попри достатньо високі показники економічної результативності функціонування підприємств даної сфери, в областях регіону спостерігаються певні проблеми, пов’язані зі станом дорожнього покриття, особливо на дорогах регіонального значення; скороченням сервісної інфраструктури та нижчими, порівняно із середніми показниками, функціональними характеристиками окремих послуг. Обґрунтовано, що інфраструктурний потенціал регіону внаслідок недостатньої державної підтримки та проходження певних трансформацій в економіці використовується недостатньо та потребує розробки комплексних стратегічних рішень щодо його оптимізації та адаптації відповідно до потреб економічного розвитку регіону в довгостроковій перспективі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Венгуренко Т. Г., Плахотнюк В. В.
Аналіз інвестиційної привабливості України (c. 103 - 111)

Метою статті є проведення аналізу інвестиційного клімату України та визначення наявних проблем залучення іноземних інвестицій в економіку країни. У статті проведено статичний аналіз основних макроекономічних показників інвестиційного клімату України. Розглянуто підходи вітчизняних вчених-економістів до визначення поняття «інвестиційний клімат». Визначено основні фактори, що впливають на інвестиційну привабливість держави, регіону та суб’єкта господарювання. Зазначено взаємозалежність факторів впливу макро- та мікрорівнів на рівень їх інвестиційної привабливості. Зокрема, від рівня інвестиційної привабливості держави та її регіонів залежить певною мірою і інвестиційна привабливість суб’єкта господарювання. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України за період 2002–2019 років, а також здійснено порівняння з обсягами прямих іноземних інвестицій з економіки України й охарактеризовано основні зміни в їх співвідношенні. Розглянуто країни ЄС, з яких надходить найбільший обсяг іноземних інвестицій в Україну. Здійснено порівняння рейтингових оцінок України за останні шість років у п’яти світових рейтингах, які характеризують інвестиційну привабливість держави. Зроблено висновок, що інвестиційний клімат у країні покращився, але значних змін, на жаль, не відбулося. Виявлено, що інвестиційний клімат держави залишається несприятливим для зовнішнього інвестора. Враховуючи низку наявних сьогодні негативних факторів впливу на інвестиційну привабливість країни, а також її курс на євроінтеграцію, необхідним є здійснення ефективних реформ, одним із пріоритетних завдань яких має стати покращення інвестиційної привабливості країни.

Стаття написана українською мовою


Гелеверя Є. М., Сергієнко Ю. І.
Інвестиційна привабливість регіонів як основа сталого розвитку країни (c. 111 - 117)

Метою статті є комплексний і системний аналіз наявного теоретичного базису інвестиційної привабливості територій та розробка практичних пропозицій і рекомендації щодо вирішення проблем інвестиційної привабливості регіонів України в сучасних умовах. У статті проаналізовано сучасний феномен інвестиційної привабливості та наявні різноманітності трактувань змістового наповнення інвестиційної привабливості стейкхолдерами. Узагальнено підходи до визначення економічної суті інвестиційної привабливості, зокрема, наведено інвестиційну привабливість як відносне поняття, що відображує думку певної групи інвесторів відносно співвідношення рівня ризику, рівня прибутковості та вартості фінансових ресурсів у тій або інший державі, регіоні або галузі; з іншого боку – показано інвестиційну привабливість як сукупність деяких об’єктивних особливостей, властивостей, засобів, можливостей економічної системи, яка визначає потенційний платіжний попит на інвестиції. Встановлено показники, за якими можна аналізувати рівень інвестиційної привабливості регіонів країни. Об’єднано їх у три великі групи факторів, які з боку інвесторів є визначальними для інвестиційної привабливості територій. Визначено, що інвестиційна привабливість відіграє вагому роль в активізації інвестиційних процесів на регіональному рівні в умовах управлінської, фінансової та регуляторної децентралізації. Високий рівень інвестиційної привабливості гарантує стабільне надходження інвестицій у країну, додаткові надходження до бюджету держави, краще соціальне середовище в країні. Науково обґрунтовано, що залучення інвестицій в економіку регіонів є ключовим завданням у сучасних економічних умовах. Найраціональніше вирішити його можна за допомогою підвищення інвестиційної привабливості регіонів України для потенційних інвесторів, де основним завданням повинна стати оптимізація нормативно-правових, фінансових та управлінських умов для інвестування, які зумовлюють вибір інвестора відносно конкретного об’єкта інвестування, якими можуть виступати окремий проєкт, підприємство в цілому, корпорація, місто, регіон, країна.

Стаття написана українською мовою


Кочура Т. О.
Глобальні тренди розвитку венчурного капіталу та їх вплив на інвестування високотехнологічних проєктів (c. 118 - 126)

У статті розкрито сутність, особливості та вплив венчурних інвестицій на інноваційний розвиток економіки і вирішення проблем фінансування наукоємних виробництв в умовах обмежених державних ресурсів. Визначено, що венчурний капітал позитивно впливає на розвиток фондового ринку, стимулювання виробничих структур на впровадження новітніх технологій, а також припинення витоку з країни висококваліфікованих спеціалістів. Проаналізовано досвід зарубіжних країн у застосуванні венчурного капіталу. Приведено відповідні статистичні дані, за допомогою яких можна проаналізувати активність використання венчурних інвестицій у світі, а також найпоширеніші напрямки їх застосування. Виявлено основні проблеми та тенденції венчурного інвестування в Україні, чинники, що позитивно впливають або обмежують розвиток венчурного бізнесу в країні. З огляду на те, що використання венчурних форм фінансування допомагає отримати максимально швидкий розвиток високотехнологічних галузей економіки, зазначено, що одним із напрямів створення наукоємних виробництв, які можуть стати осередками зростання постіндустріальної економіки, можна розглядати оборонно-промисловий комплекс (ОПК), який включає в себе практично всі високотехнологічні сфери та підприємства. Як приклад для України в напрямку саме інноваційного розвитку ОПК, який згодом фундаментально вплинув на розвиток технологічних можливостей цивільних галузей промисловості, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, систему вищої освіти, якість робочої сили, приведено Ізраїль, де держава взяла на себе основну функцію щодо підтримки венчурного бізнесу і створення сприятливих умов для залучення венчурних інвестицій. Визначено перспективні сфери ефективного використання венчурного капіталу. Надано рекомендації щодо необхідності підвищення обсягів венчурних інвестицій у високотехнологічні проєкти з акцентом на оборонно-промисловий комплекс.

Стаття написана українською мовою


Крамаренко І. С., Козаченко Л. А.
Позиціювання інвестиційного потенціалу України у світових рейтингах (c. 127 - 132)

Метою статті є аналіз позицій інвестиційного потенціалу України у світових рейтингах і наведення рекомендацій щодо їх підвищення. Проведено аналіз інвестиційного клімату в Україні з позиції внутрішніх інвесторів і міжнародних рейтингових організацій, що дозволило систематизувати наявні та потенційні можливості й бар’єри що формують його поточний стан. Зауважено, що, попри покращення стану інвестиційного клімату в останні 2 роки за визначеним переліком позицій, наявні бар’єри, насамперед економічного, політичного та безпекового характеру, значною мірою стримують розвиток інвестиційної діяльності. Наявні можливості нівелюються поточними ризиками фінансового, політичного, екологічного та техногенного характеру, а нестабільність законодавства та непрогнозованість макроекономічного становища стримують започаткування масштабних довгострокових інвестиційних проєктів. Україна володіє значним ресурсним потенціалом і розгалуженою мережею інфраструктури, що досі залишаються вагомими чинниками інвестиційної привабливості з позицій іноземних інвесторів. Водночас наявні тенденції, що характеризуються неефективним і безвідповідальним використанням природних ресурсів, призводять до їх поступового скорочення та екологічного забруднення, а діюча політика короткострокового інвестування не сприяє ефективному відтворенню основних засобів виробництва й інфраструктури.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Приймакова Ю. А.
Інвестиційно-інноваційні процеси в Україні: сучасний стан і зміни в постконфліктний період (c. 117 - 128)

Специфічні умови економічного розвитку України в умовах невирішеного конфлікту на сході країни потребують постійного аналізу сучасного стану інвестиційно-інноваційних процесів, можливостей впровадження, перешкод і перспектив розвитку в умовах постконфліктної реконструкції економіки. Ці дані можуть бути використані для прогнозування структурних перетворень національної економіки. При складанні прогнозів і розробці сценаріїв інвестування для різних умов конфліктного та постконфліктного періодів запропоновано застосовувати інструментарій економіко-математичного моделювання. На підставі отриманих результатів стає можливим визначати існуючі дисбаланси, які заважають успішному втіленню інвестиційно-інноваційних процесів, а також встановити тренди інвестиційно-інноваційних процесів при різних сценаріях їх розвитку. З’ясовано особливості можливих сценаріїв розвитку інвестування в країнах, що мають проблеми невирішених збройних конфліктів на своїй території та яким вдалося подолати перешкоди для залучення інвестицій. Наведено існуючі чинники впливу на стан внутрішнього та зовнішнього інвестування. Встановлено умови зниження ризиків інвестування в зоні збройного конфлікту та на підконтрольних уряду територіях. Визначено переваги залучення капіталу в реальні активи для розвитку національної економіки на відміну від існуючої тенденції зростання портфельних інвестицій (зазвичай спекулятивного характеру). Перспективою подальших досліджень є розробка сценаріїв розвитку процесів інвестування в країні з метою пожвавлення активності бізнесу, поліпшення стану безпеки та рівня стійкості країни і регіонів в постконфліктному відновленні економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Петровська С. А., Кубишкін Д. О.
Державне та приватне інвестування на ринку житла Великої Британії з II половини XIX ст. до кінця XX ст. (c. 77 - 86)

Ринок житла є ключовою компонентою будь-якої економіки та економічної діяльності взагалі. При обґрунтованій соціально-економічній політиці він може використовуватися як двигун економічного зростання. Фінансування ринку житла за своєю економічною сутністю є інвестиційним проектом. У контексті даного питання актуальним є дослідження ефективності інвестування на ринку житла органів державної влади, з одного боку, та приватних підприємств – з іншого, а також впливу такої діяльності кожного із суб’єктів на ринок і суспільство в цілому. Метою даного дослідження є проведення аналізу правових норм і методів регулювання житлових відносин Великої Британії з ІІ пол. ХІХ ст. до кінця ХХ ст. за допомогою державного та приватного інвестування, визначення ефективності даних суб’єктів інвестування та їх впливу на ринок житла. Проаналізовано основні правові норми щодо регулювання житлових відносин Великої Британії з ІІ половини ХІХ ст. до кінця ХХ ст. Встановлено, що розширення державного втручання та, згодом, безпосереднє здійснення державою функцій інвестора на ринку житла було пов’язане з необхідністю забезпечення охорони громадського здоров’я та надання допомоги найбіднішим прошаркам населення. Висвітлено методи державного втручання (встановлення норм, стандартів, оподаткування, регулювання цін та відсоткових ставок тощо) та їх вплив на стан житлового ринку. Наведено та проаналізовано дані щодо кількості новостворених житлових одиниць з розподілом за джерелами фінансування. Акцентовано увагу на соціальних проблемах, що стали каталізатором для проведення інтервенціоністської політики. Розкрито основні проблеми та недоліки державного житлового інвестування, зокрема: побудова неефективної бюрократичної системи, її тенденції до саморозширення; інституційна неспроможність визнавати невдачі; відсутність діалогу між органами місцевого самоврядування та набувачами муніципального житла тощо – на відміну від приватного сектора, який має здатність до реагування на обставини об’єктивної дійсності, визнання недоліків та їх ліквідацію.

Стаття написана українською мовою


Удовиченко С. М.
Сучасні тенденції інвестування Донецької області та їх вплив на розвиток регіону (c. 87 - 93)

Динамічність інноваційної розбудови економіки країни значною мірою залежить від ефективності інвестиційних процесів на рівні регіонів. Одним із видів фінансування інвестиційного характеру виступають капітальні інвестиції. Тенденції інвестування в регіонах, з‘ясування проблем і перспектив освоєння капітальних вкладень, стан інноваційних зрушень на регіональному рівні потребують постійного моніторингу. Метою даного дослідження є вивчення регіональних інвестиційно-інноваційних особливостей Донецької області у вирішенні власних економічних завдань. У статті розглядаються такі чинники інвестиційної привабливості Донецького регіону: географічне положення стосовно розвинених областей або держав; розвиненість транспортної мережі; наявність природних ресурсів і якісної робочої сили; розміщення виробничих потужностей; достатність інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів. Акцентовано увагу на тому, що визначальним фактором формування інвестиційного клімату як регіону, так у країни в цілому, є політична стабільність. Проведено аналіз загальних обсягів освоєних капітальних інвестицій у регіонах, капіталовкладень за джерелами фінансування та в окремі види економічної діяльності Донецької області. Зіставлено дані щодо обсягів інвестиційних вкладень у розрахунку на одну особу за регіонами у 2010 та 2019 рр. Узагальнюючим показником, який відображає стан економічних і соціальних процесів області, є валовий регіональний продукт (ВРП). Визначено регіони з найбільшим і найменшим приростом фізичного обсягу ВРП, акцентовано увагу на лідируючих позиціях Донеччини за ВРП у фактичних цінах. За показником ВРП на одну особу виділено найбільш продуктивні регіони України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Чекмасова І. А.
Реінвестування доходів як основний компонент прямих іноземних інвестицій у промисловість України (c. 77 - 82)

Мета статті полягає в дослідженні стану та динаміки потоків прямих іноземних інвестицій до промисловості України за період 2015–2019 рр. з урахуванням реінвестованих доходів іноземних інвесторів. Розглянуто методологічні підходи до статистичного обліку прямих іноземних інвестицій, які відповідають міжнародним стандартам і рекомендаціям Міжнародного валютного фонду. Визначено сутність і зміст реінвестованих доходів як економічної категорії та ключового компонента прямих іноземних інвестицій. Проведено аналіз статистичної звітності щодо структури та динаміки прямих іноземних інвестицій до промислового сектора Украіни за 2005–2015 рр. Виявлено, що галузевий розподіл інвестиційних ресурсів орієнтований на низькотехнологічні галузі сировинно-добувної промисловості та не відповідає потребам структурної та технологічної модернізації виробництва. Визначено галузі, де спостерігається значне вилучення іноземного капіталу у вигляді реінвестованих доходів, що свідчить про низьку ефективність ведення бізнесу та потребує особливої уваги. Зупинити відплив коштів із ключових галузей промисловості України та залучити нових реальних інвесторів можна через удосконалення державної політики, спрямованої на оздоровлення інвестиційного клімату, оновлення індустріальної економіки та сприяння інноваційним перетворенням. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення взаємозв’язку між реінвестованими доходами та фінансовими результатами підприємств промислових галузей України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Ковальчук Н. О., Смольнікова К. А., Жалоба К. І.
Значення та зміст інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (c. 89 - 95)

Метою статті є поглиблення науково-методичних засад управління інвестиційно-інноваційною діяльністю та аналіз її сучасного стану в Україні. Інвестиційно-інноваційна діяльність властива будь-якому підприємству, оскільки вона є одним із найважливіших аспектів його розвитку. У статті розкрито особливості тлумачення поняття «інвестиційно-інноваційна діяльність». Визначено, що поміж вітчизняних та іноземних науковців досі не досягнуто єдиної точки зору. На основі аналізу їх підходів до визначення поняття інвестиційної та інноваційної діяльності виділено основні ключові характеристики тлумачення. Сформовано класифікацію форм інвестиційної діяльності у сфері інновацій. Зазначено, що в сучасних умовах дослідження проблем інноваційно-інвестиційного розвитку набуває особливої актуальності, адже дуже важливо знайти шляхи вдосконалення менеджменту інновацій, інвестицій та інноваційно-інвестиційного розвитку. Проаналізовано сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні. Зазначено, що сьогодні динаміка інвестицій в економіку нашої держави набрала позитивної тенденції. Динаміка капітальних інвестицій за джерелами фінансування протягом 2010–2019 рр. характеризується переважанням власних коштів підприємств і організацій, частка яких коливалася в межах 60–70%. Визначено, що структура капітальних інвестицій за видами активів характеризується переважанням інвестицій у матеріальні активи, водночас найменше коштів інвестується у водопостачання, каналізацію, поводження з відходами. Тенденція інвестування основного капіталу також має позитивні зміни, хоча переломним періодом був 2008 р., після якого немає чіткої динаміки у зростанні обсягів інвестицій в основний капітал. Після оцінювання ситуації в інвестиційно-інноваційній сфері України сформовано основні категорії проблем, які погіршують її розвиток.

Стаття написана українською мовою


Бенько Н. М.
Взаємозв’язок структури людського капіталу та інвестицій у людський капітал (c. 96 - 104)

Емпіричні дослідження доводять зв’язок між інвестиціями в людський капітал та економічним зростанням, проте оцінка самого людського капіталу, так само як і ефективності відповідних інвестицій, представляє практичну проблему. Метою статті є з’ясування наукових підходів до узагальнення об’єктів інвестицій, компонент і схем формування людського капіталу для розробки сучасного теоретичного підґрунтя розвитку інвестування в людський капітал економіки країни. Для досягнення мети було поставлено завдання – дослідження різновидів капіталу, їх змістової характеристики, структури людського капіталу, інвестицій у людський капітал для потреб управління національною економічною системою. Важливим для дослідження людського капіталу є те, що інвестиції в людський капітал забезпечують зростання цінності людської праці, і це є найвагомішим чинником трансформації економіки, модернізації економічних інститутів. Даним положенням стверджується, що економічне зростання досягається не тільки завдяки трансферу технологій, інвестиціям у фізичний капітал і накопиченню знань, але й залежить від людського капіталу, у т. ч. від поліпшення здоров’я людей, зниження злочинності, відповідного соціального клімату та інститутів, від виховання. Отже, за таких умов, економічний розвиток слід розглядати не тільки як підвищення темпів економічного зростання, але й як інвестиції в людський капітал ? в компоненти його структури. Обґрунтовано системно-компонентний підхід, який, на відміну від існуючого, визначає склад компонент структури людського капіталу та видів інвестицій у людський капітал, сильні та слабкі сторони, можливості та загрози інвестування в людський капітал як основний елемент продуктивних сил.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2021

Кулаков О. О.
Створення моделі доброчесності та боротьби з корупцією для збільшення інвестиційно-інноваційної привабливості регіонів України (c. 97 - 102)

Підвищення інвестиційної привабливості України потребує створення принципово нової моделі доброчесності та боротьби з корупцією. Україна складається з областей, які мають різну інвестиційну привабливість. В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів України створення прозорої економіки є основою розвитку. Індекс сприйняття корупції, який є основним показником інвестиційного розвитку економік країн, показує відсутність прогресу в боротьбі з корупцією в Україні. Отже, необхідно реалізовувати програми щодо доброчесності та боротьби з корупцією на основі європейського досвіду, розвинених країн для підвищення інвестиційної привабливості України та її регіонів. Метою статті є розробка моделі доброчесності та боротьби з корупцією, що становить підґрунтя для збільшення інвестиційної привабливості України для інвестиційно-інноваційного розвитку. Виявлені основні суб’єкти, що взаємодіють з органами влади, для моделі доброчесності та боротьби з корупцією на основі аналізу діяльності органів влади. Також охарактеризовано принципи взаємодії органів влади з іншими суб’єктами з метою подолання корупції. Проаналізовано компоненти впливу на ефективність реалізації моделі доброчесності та боротьби з корупцією. Зазначено, що модель доброчесності та боротьби з корупцією має механізми підтримання формальних і неформальних правил на основі аналізу взаємодії органів влади для запобігання корупції. Розроблені основні елементи, результати та програма моделі доброчесності та боротьби з корупцією для підтримки цієї моделі. Для ефективної реалізації моделі доброчесності та боротьби з корупцією необхідно впровадження підзвітності, механізмів підзвітності та врахування проблем підзвітності з метою виявлення переваг і недоліків від реалізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Савіцька О. П., Савіцька Н. В.
Капітальне інвестування в економіці Львівської області: рейтингування, тенденції та напрями активізації (c. 48 - 56)

Обсяг капітального інвестування в економіці регіону – це індикатор, який сигналізує про рівень соціально-економічного розвитку; рівень життя населення; напрям інноваційного оновлення в будь-якій сфері економічної діяльності; спроможність реалізовувати інвестиційні програми та проєкти, а в підсумку – про зростання конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках. Саме тому кожне місто чи громада, регіон чи країна повинні приділяти значну увагу процесам активізації інвестування та створенню сприятливих умов і ринкової інфраструктури для залучення та стимулювання діяльності інвесторів. Для оцінювання сучасного стану та тенденцій розвитку капітального інвестування у Львівській області авторами визначено позиції області в рейтингу серед інших областей України за основними показниками капітальних інвестицій, які є у відкритому доступі та оприлюднені на офіційних сайтах Державної служби статистики України та Головного управління статистики у Львівській області станом на 2019 р. Зокрема, наведено порівняльну характеристику Львівської області та України за обсягами, часткою області до загального обсягу в країні та регіоні, а також позицію в рейтингу серед областей за такими показниками: капітальні інвестиції за видами активів; капітальні інвестиції за джерелами фінансування; капітальні інвестиції за видами економічної діяльності; капітальні інвестиції в розрахунку на одну особу. Окрім цього, проаналізовано динаміку обсягів і темпів зростання капітальних інвестицій України та Львівської області за період 2010–2019 рр. Авторами виявлено, що динаміка темпів зростання капітальних інвестицій Львівської області майже повторює динаміку по Україні. Дослідження показало, що за багатьма показниками Львівська область займає високі рейтингові позиції серед регіонів України, що підтвердило високий інвестиційний потенціал регіону та спроможність залучати значні фінансові ресурси для реалізації інвестиційних програм і проєктів. Як результат дослідження авторами запропоновано напрями активізації капітального інвестування та поліпшення інвестиційного клімату Львівської області.

Стаття написана українською мовою


Шулюк Б. С.
Концесія як форма реалізації проєктів державно-приватного партнерства в Україні та світі (c. 56 - 61)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей реалізації концесійних проєктів державно-приватного партнерства в різних секторах економіки України та світу. Розглянуто основні підходи до розуміння сутності поняття «концесія» та визначено її характерні риси. Розкрито порядок функціонування концесійного механізму. Визначено ризики учасників державно-приватного партнерства в процесі реалізації концесійних проєктів в Україні. Обґрунтовано необхідність надання державної підтримки задля стимулювання участі приватного партнера в довгострокових проєктах. Зазначено, що така підтримка повинна надаватися з метою реалізації найнеобхідніших проєктів державно-приватного партнерства для значного покращення умов життя населення в певному регіоні. Встановлено, що, на відміну від України, концесійний механізм активно використовується в різних секторах економіки світу, зокрема успішно реалізуються проєкти в транспортній галузі (автодороги, залізниці, порти, аеропорти, трубопровідний транспорт), сфері житлово-комунального господарства (водопостачання, очищення води, електропостачання). При цьому домінує транспортна галузь, а найменш популярними є теплопостачання та обробка відходів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є пошук шляхів удосконалення вітчизняного концесійного механізму в процесі реалізації проєктів державно-приватного партнерства з урахуванням кращих здобутків світового досвіду. Це дасть змогу залучити фінансові ресурси бізнесу в різноманітні форми співпраці державно-приватного партнерства, а отже, покращити якість надаваних послуг населенню.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Ситник Н. С., Вацяк Д. І.
Оцінка рівня забезпеченості інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (c. 89 - 95)

Мета статті полягає в оцінці стану та дослідженні динаміки інвестиційно-інноваційного клімату України як основи економічного зростання держави. Досліджено позиції України в міжнародних рейтингах, які характеризують інвестиційно-інноваційний клімат держави. Проаналізовано основні тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку України. У результаті дослідження встановлено, що наша держава володіє конкурентними перевагами, які є фактором її інвестиційної привабливості як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів. Україна має місткий внутрішній ринок, значний ресурсний, промисловий і сільськогосподарський потенціал, наявність достатньої кількості робочої сили, а також вигідне геополітичне розташування. Незважаючи на ряд соціальних, економічних і політичних проблем, наявних у нашій країні, інвестиції в українську економіку відбуваються постійно. Ефективне здійснення інвестиційної діяльності на сучасному етапі є основою для розвитку економіки України, забезпечення можливості її інтеграції в європейський соціально-економічний простір, що в подальшому буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств. Доведено, що інноваційний розвиток є одним із пріоритетних напрямів для реалізації концепції сталого розвитку економіки України, його цілей і завдань в умовах конкурентного середовища. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка можливих шляхів удосконалення механізму оцінки та покращення інвестиційно-інноваційного клімату, визначення ефективних і доступних способів фінансування інноваційних розробок і впровадження їх у пріоритетні та стратегічно важливі для економіки галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2021

Андрушків І. П.
Інвестиційна діяльність на прикордонних територіях України та напрямки її активізації (c. 59 - 64)

У статті досліджено напрями активізації інвестиційної діяльності на прикордонних територіях України. Визначено проблеми та перешкоди для інвестиційної діяльності в прикордонних регіонах та окреслено напрями її активізації. Зазначено, що в процесі міжнародного, у тому числі транскордонного, співробітництва прикордонні території відіграють визначну роль і мають специфічний статус. Регіони на сучасному етапі економічного розвитку починають відігравати значну економічну, соціальну та технологічну роль в становленні територіальної інфраструктури кожної конкретної країни. Розглянуто поняття інвестицій, інвестиційного клімату, прикордонного регіону. Визначено фактори впливу на рівень інвестиційної привабливості прикордонних регіонів. Здійснено характеристику надходження капітальних інвестицій в прикордонні регіони України. Зазначено, що прикордонні регіони мають величезний потенціал щодо розвитку інвестиційної діяльності, а їх географічне розміщення створює додаткові переваги. Наведено пріоритетні напрями активізації інвестиційних процесів у прикордонних регіонах та пріоритетні напрямки розвитку інвестиційного потенціалу, які б сприяли нарощенню інвестицій у прикордонних регіонах. Зроблено висновок про те, що інвестиції є домінуючим чинником соціально-економічного зростання прикордонних регіонів і держави загалом. Саме тому на державному рівні мають бути створені умови, які сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості і, як результат, – активізації інвестиційної діяльності. Це забезпечить активну участь прикордонних регіонів України в процесах інтеграції до ЄС.

Стаття написана українською мовою


Копилюк О. І., Музичка О. М.
Концептуальні підходи до трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції (c. 65 - 71)

Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних засад трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції для активізації економічних процесів. Доведено, що трансформація організованих заощаджень домогосподарств в інвестиції є процесом акумулювання заощаджень і перетворення їх у працюючі активи через інструменти фінансового ринку на засадах оцінювання дохідності та ризиків. Відзначено, що інвестиціями є виключно організовані заощадження, які акумулюються на рахунках фінансових інституцій, банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування, кредитних спілок, які залучаються через банківську та парабанківську системи на засадах строковості, платності та ризиковості. У статті аргументовано доведено, що ощадно-інвестиційна поведінка домогосподарств суттєво змінилася в умовах пандемії COVID-19. Відзначено, що найбільш привабливим для домогосподарств залишається приріст фінансових активів у вигляді депозитних вкладів у банках України в національній та іноземній валютах, а також тенденцію до скорочення довгострокових інвестиційних ресурсів термінами до двох років і понад два роки. Запропоновано концептуальні засади трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції, які дозволять вирішити задекларовані завдання, базуються на чітко визначених принципах і спрямовуються на досягнення економічної та соціальної результативності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування механізмів формування довгострокових інвестиційних ресурсів домогосподарств і залучення їх у фінансові активи в контексті оцінювання та систематизації ризиків. Необхідно розробити методичний інструментарій оцінювання дохідності та ризиків для активізації ощадно-інвестиційної поведінки домогосподарств з урахуванням альтернативності вкладень та їх диверсифікації щодо різноманітних інструментів фінансового ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2021

Кизим М. О., Котляров Є. І.
Напрямки активізації інвестиційної діяльності теплопостачальних підприємств (c. 76 - 83)

Метою статті є розробка пропозицій щодо активізації процесів модернізації основних засобів комунальної теплоенергетики. Проаналізовано існуючий стан інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання, виявлено «вузькі місця» та розроблено пропозиції щодо пожвавлення процесів модернізації систем теплопостачання. Для всіх підприємств комунальної теплоенергетики характерним великий рівень зносу основних засобів. Низький коефіцієнт корисної дії теплогенеруючого обладнання та високі втрати теплоенергії при транспортуванні (через зношеність трубопроводів) є однією з причин високих тарифів на теплоенергію при низькій якості та надійності теплопостачання. Єдиний вихід із ситуації, що склалася, є активізація інвестиційної діяльності підприємств комунальної теплоенергетики, масова реконструкція та модернізація обладнання, що задіяне у виробництві, транспортуванні та постачанні теплоенергії. Аналіз річної звітності підприємств теплопостачання за 2014–2020 рр. дозволив виявити такі недоліки в управлінні інвестиційною діяльністю: дефіцит інвестиційних ресурсів у підприємств комунальної теплоенергетики; орієнтація при здійсненні інвестиційної діяльності тільки на використання амортизаційних відрахувань; недосконалість тарифної, бюджетної та податкової політики щодо державної підтримки інвестиційних процесів. Як заходи з активізації інвестиційної діяльності підприємств комунальної теплоенергетики пропонується: проведення переоцінки вартості основних засобів підприємств комунальної теплоенергетики; встановлення порядку, згідно з яким уся нарахована амортизація включається до джерел фінансування інвестиційної програми; надання податкових пільг комунальним підприємствам з податку на прибуток і з плати за землю (надання таких податкових пільг не вплине на фінансовий стан громади: зменшення доходів кореспондує зі зменшенням витрат на надання фінансової допомоги комунальному теплопостачальному підприємству); вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють питання обґрунтування тарифів на теплоенергію та інвестиційних програм теплопостачальних підприємств, а також контроль їх виконання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2021

Остапенко С. О., Нам’ясенко Ю. О.
Іноземні інвестиції як потенційний фактор подолання пастки бідності для України (c. 19 - 28)

Проведено аналіз впливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ/FDI) на темпи економічного зростання на прикладі Китаю та України. Показано, що прямі іноземні інвестиції мають позитивний вплив на економічне зростання, але вони – не єдиний фактор, який його визначає. Крім залучених іноземних інвестицій, країна повинна мати розвинуті інституції, які будуть захищати іноземний капітал від внутрішньополітичних і зовнішніх ризиків. Таке інституційне середовище сприятиме як зростанню обсягів прямих іноземних інвестицій, так і ефективності їх реалізації. Показано, що при тих самих рівнях прямих іноземних інвестицій на душу населення – інвестиції в Китаї мають тенденцію до стійкого зростання та меншої волатильності. Водночас іноземні інвестиції в Україну носять нестабільний характер і сильно залежать від макроекономічних чинників, таких як світові економічні кризи та збройна агресія сусідньої країни. Для визначення впливу іноземних інвестицій на темпи економічного зростання у статті було використано регресійно- кореляційний апарат. Для оцінки лагу запізнення впливу іноземних інвестицій на економічне зростання було застосовано крос-кореляційну функцію. Новизна даної публікації полягає в тому, що шляхом використання кореляційного аналізу було доведено суттєва різницю в лагах впливу ПІІ на темпи зростання ВВП для економік України та Китаю. З’ясовано, що для України характерний стрімкій короткочасний відгук на прямі іноземні інвестиції з нульовим та одиничним лагом, тоді як для китайської економіки цей відгук поширено в часі. До головних стагнаційних факторів в Україні належать такі: практична відсутність можливості прямих інвестицій населення в економіку країни (недорозвинутий фондовий ринок), значні політичні (ризики втрати власності), макроекономічні та корупційні ризики.

Стаття написана українською мовою


Віннікова В. В., Віннікова В. А.
Інвестиційне забезпечення якості готельних послуг: регіональний аспект (c. 29 - 39)

У статті розглянуто питання впливу інвестиційного забезпечення на якість готельних послуг. Досліджено якість готельних послуг; визначено обсяги інвестування підприємств готельного господарства; установлено тісноту зв’язку між інвестиційними вкладеннями в засоби розміщення та якістю готельних послуг. Оцінювання якості готельних послуг здійснено з використанням показника питомої ваги готелів, які мають категорію, у загальній кількості готелів регіону та якості готельних послуг на основі відгуків клієнтів готельних комплексів, розміщених на ресурсі booking.com. В основу оцінки якості готельних послуг на основі відгуків клієнтів покладено методи балів і середніх величин. На основі результатів емпіричних досліджень діагностовано високі показники якості готельних послуг за критеріями питомої ваги готелів, які мають категорію, у загальній кількості готелів регіону та якості готельних послуг на основі відгуків клієнтів готельних комплексів за м. Києвом, Львівською, Одеською, Сумською, Чернігівською, Дніпропетровською, Київською, Миколаївською, Рівненською, Харківською, Вінницькою, Житомирською, Полтавською, Херсонською, Черкаською областями. Установлено, що основним джерелом формування інвестиційних ресурсів підприємств готельного господарства є власні ресурси підприємств та організацій. Визначено періоди зростання (2015–2018 рр.) і скорочення (2019–2020 рр.) інвестицій у заклади тимчасового розміщення. За результатами структурного та порівняльного аналізу встановлено, що впродовж досліджуваного періоду (2015–2020 рр.) найбільший обсяг капітальних інвестицій вкладено в діяльність закладів тимчасового розміщення м. Києва, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської областей. Найбільші інвестиції в один заклад тимчасового розміщення відзначено за м. Києвом, Одеською, Львівською, Дніпропетровською областями. За результатами дослідження кореляційної залежності між якістю готельних послуг та рівнем їх інвестиційного забезпечення встановлено прямий тісний зв’язок між інвестиційними вкладеннями в засоби розміщення та показником питомої ваги готелів, які мають категорію, у загальній кількості готелів регіону.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021

Ковальчук Н. О., Сопівник Л. І.
Сучасний стан та особливості розвитку венчурного інвестування в Україні (c. 22 - 27)

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану венчурного інвестування в Україні та у визначенні подальших перспектив його розвитку. Здійснюючи аналіз та узагальнюючи наукові добірки багатьох науковців, було розглянуто сутність і специфіку венчурного капіталу, наведено чинники, які мають найбільший вплив на розвиток венчурної індустрії. У ході дослідження виконано аналіз показників венчурного інвестування в Україні: кількість інститутів спільного інвестування; кількість компаній з управління активами; загальну вартість чистих активів інститутів спільного інвестування; кількість найдохідніших венчурних фондів в Україні та показники їх дохідності. Визначено ряд питань які потребують першочергового вирішення, адже вони перешкоджають активізації венчурного інвестування в Україні. Основну увагу зосереджено на особливостях фінансування інновацій в Україні. Виокремлено основі напрями венчурного інвестування в українській економіці та здійснено порівняння із окремими особливостями венчурного інвестування в європейських країнах. Згідно з отриманими результатами досліджень доведено, що венчурне фінансування на території України схильне до реалізації середньо- і короткострокових інвестиційних проєктів. З’ясовано, що більшість венчурних фондів не в змозі виконувати свої економічні функції, оскільки вони здебільшого використовуються для оптимізації управління активами великих промислових компаній і підприємств середнього бізнесу. На основі визначених проблем запропоновано напрями активізації венчурних фондів, основний з яких – активна державна політика, спрямована на зміцнення позицій венчурних фондів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Мазаракі А. А., Антонюк К. Г.
Характеристика публічно-приватного партнерства як ефективної форми інвестиційного забезпечення сфери туризму в Україні (c. 50 - 56)

Метою статті є характеристика публічно-приватного партнерства (ППП) як ефективної форми інвестиційного забезпечення сфери туризму в Україні. Даний вид співпраці державного та публічного секторів є поширеним у країнах Європи, але для України дана співпраця є абсолютно новою та використовується в досить вузькому спектрі. Зокрема, ППП найчастіше використовується в діяльності очищення, розподілу води, видобутку та транспортування газу, і всього 2% угод публічно-приватного партнерства пов’язані з галуззю туризму. Даний відсоток угод у сфері туризму є дуже мізерним порівняно з країнами Європи, тому ППП є актуальним питанням для дослідження та впровадження в життя. Так, створення спеціальних економічних зон туристично-рекреаційного типу є надзвичайно перспективним, оскільки дозволяє сформувати міцний туристичний кластер, який функціонує задля розвитку туризму області, регіону, країни, з метою задоволення потреб туристів, отримання прибутку та розвитку внутрішнього туризму. Механізм формування спеціальних економічних зон туристично-рекреаційного типу (СЕЗ ТРТ), або туристичного кластера, на умовах ППП з метою інвестиційного забезпечення сфери туризму має свої особливості та потребує покрокового контролю та організації, а ці функції повинні здійснюватися як державним, так і приватним сектором. Загалом, така форма співпраці є ефективною, має синергетичний ефект та є вигідною для всіх учасників публічно-приватного партнерства, забезпечуючи високий розвиток інфраструктури, сфери послуг і супутніх галузей економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Біленко Д. В., Калязіна В. А.
Галузева спрямованість державно-приватного партнерства в Україні: проблеми та перспективи (c. 61 - 65)

Метою статті є визначення пріоритетних напрямів державно-приватного партнерства в Україні на основі дослідження світового досвіду й особливостей упровадження проєктів державно-приватного партнерства в Україні. У статті наведено статистику розподілу угод державно-приватного партнерства за сферами виконання й обсягом інвестицій в розвинутих європейських країнах і країнах, що розвиваються, а також статистику із розподілу інвестицій за угодами державно-приватного партнерства за сферами виконання в Україні. Зроблено висновок, що характерним для проєктів державно-приватного партнерства є те, що кількість укладених угод не обов’язково має збігатися із обсягом інвестування. Аналіз світового досвіду використання механізмів державно-приватного партнерства в країнах, які дійшли до вищого етапу розвитку в цьому питанні (до таких віднесено Велику Британію, Францію, Іспанію, США та Канаду), дозволило виявити найбільш успішні напрями його реалізації. Так, одними із найважливіших напрямів державно-приватного партнерства, що визначено зазначеними державами як пріоритетні, є будівництво автомобільних доріг і соціальні об’єкти інфраструктури. Аналіз чинного законодавства України довів, що державне управління галузевою спрямованістю державно-приватним партнерством є відсутнім, що підтверджує неспроможність держави до вирішення проблем соціально-економічного розвитку за допомогою цього інструментарію. Аналіз кожного із пріоритетних напрямів державно-приватного партнерства, важливість упровадження яких уже доведено на прикладі розвинутих країн світу, демонструє наявність перешкод, передусім законодавчого характеру, що тягнуть за собою інші проблеми.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Моргачов І. В.
Сутність і роль інвестиційних фондів і компаній (c. 102 - 107)

Метою роботи є уточнення сутності, ролі й особливостей інвестиційних фондів і компаній. Аналіз досліджень за темою статті виявив недостатність прояснення питань щодо сутнісних відмінностей між інвестиційним фондом і компанією. Розглянуто визначення досліджуваних понять за словниками та практичні приклади існування інвестиційних компаній і фондів. Уточнено особливості останніх та види їхньої спеціалізації. Виявлено принципову різницю між цими суб’єктами господарювання, яка полягає в тому, що інвестиційна компанія є комерційною організацією з мінімальними обмеженнями та максимальною свободою щодо здійснення інвестиційної та супутніх видів діяльності з метою отримання прибутку. Інвестиційний фонд є або спеціалізованою частиною такої компанії, або державною установою з наявністю обмежень, які обумовлюються політикою його засновників. Доведено, що інвестиційна компанія часто може бути одночасно і холдинговою з широким спектром супутніх видів діяльності, що гармонійно поєднуються із інвестиційною: страхування, консалтинг, брокерська діяльність, банкінг, кредитна та депозитарна діяльність, бухгалтерський облік тощо. У деяких країнах законодавчі обмеження не дозволяють одночасно успішно поєднувати інвестиційну та іншу, наприклад страхову діяльність. Визначено, що еволюція інвестиційної діяльності на глобальному світовому фондовому ринку зумовлює поступову втрату конкурентоспроможності пайових інвестиційних фондів. Натомість їх місце вже давно зайняли ETF-фонди. На глобальному фінансовому ринку діє обмежене коло інвестиційних компаній – засновників основних ETF-фондів із суттєвим рівнем конкурентоспроможності, що робить проблемним та/або недоцільним вихід на ринок нових фондів. Крім акумуляції тимчасово-вільних коштів і професійного управління інвестиційними ресурсами, важливою роллю інвестиційних компаній і фондів є формування інфраструктури комплементарного пенсійного забезпечення.

Стаття написана українською мовою


Фурс О. С., Гречко А. В.
Дослідження процесу залучення інвестиційних ресурсів промисловими підприємствами в період пандемії COVID-19 (c. 107 - 113)

Мета статті полягає в дослідженні впливу пандемії COVID-19 на залучення інвестиційних ресурсів промисловими підприємствами України та наданні практичних рекомендацій щодо вдосконалення даного процесу. Доведено, що в умовах кризи різко знижується пряме іноземне інвестування в усі сектори економіки. При цьому визначено, що найбільш перспективним напрямком для інвестування, як і раніше, залишається промисловість, яка в кризових умовах була і залишається необхідною складовою для відновлення економіки в цілому. У результаті дослідження було виокремлено причини несприятливого інвестиційного клімату в Україні, що склалися історично, та ті, що викликав коронавірус. Систематизовано сприятливі та несприятливі чинники для іноземного інвестування. Запропоновано підприємствам розробляти інвестиційні проєкти на основі стратегічного планування їхньої діяльності та кооперування із іншими підприємствами галузі. Акцентовано увагу на потребі державної підтримки інноваційної діяльності підприємств та всебічному сприянні розробки інвестиційних проєктів на їхній базі. Перспективами досліджень у даному напрямі можуть стати дослідження зарубіжного досвіду країн щодо розробки інвестиційних порталів і програм, методів прямого та непрямого стимулювання інноваційної діяльності, аналіз глобального ринку товарів і професій задля визначення вектора зміни. Крім цього, вимагає продовження дослідження інвестиційного потенціалу промислових підприємств в Україні та розробка шляхів удосконалення їхньої інвестиційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2022

Коваленко Ю. М., Яценко І. В.
Етапізація розвитку національного ринку інвестиційних фінансових послуг (c. 50 - 57)

Метою статті є дослідження сучасного стану та перспектив розвитку національного ринку інвестиційних фінансових послуг. У статті надано характеристику ринку інвестиційних фінансових послуг із суб’єктною класифікацією. Проаналізовано діяльність посередників на ринку інвестиційних фінансових послуг станом на кінець 2008 р. – 01.04.2022 р. в Україні. Проведено діагностику стану розвитку ринку інвестиційних фінансових послуг на основі індикаторів власної розробки, зокрема показників місткості ринку, ринкових показників, індикаторів економічної значущості діяльності посередників, макроекономічних показників. Здійснено періодизацію етапів розвитку національного ринку інвестиційних фінансових послуг. Виявлено вплив світової фінансово-економічної кризи 2008–2010 рр., політичної нестабільності 2014 р., коронакризи 2020–2021 рр. і російського вторгнення 2022 р. на функціонування посередників на ринку інвестиційних фінансових послуг. Досліджено активність іноземних інвесторів із купівлі активів в Україні, у т. ч. вартість і кількість угод M&A. Прогнозується, що російське вторгнення у 2022 р. може мати катастрофічні наслідки для України в цілому та для ринку інвестиційних фінансових послуг зокрема, який довго оговтувався від негативних наслідків попередніх кризових періодів і повністю не відновився після світової фінансово-економічної кризи 2008–2010 рр. Зроблено висновок про те, що сучасний ринок інвестиційних фінансових послуг є недостатньо публічним і має суттєві недоліки у висвітленні актуальної інформації з боку регуляторів – Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтовано актуальність створення статистичних баз даних від регуляторів ринку інвестиційних фінансових послуг. Виявлено переваги та недоліки інвестування активів посередників на ринку інвестиційних фінансових послуг в ОВДП. Запропоновано перспективні напрями розвитку національного ринку інвестиційних фінансових послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2022

Матюк Т. В., Полуяктова О. В.
Інвестиційна привабливість у сучасних реаліях економіки України (c. 60 - 66)

У статті визначено сутність поняття «інвестиції» та особливості формування інвестиційної привабливості. Проаналізовано поняття «інвестиційна привабливість». Зазначено, що на формування інвестиційної привабливості країни впливає безліч факторів. До уваги беруться такі фактори: політичні, географічні, історичні, культурні, правові, соціально-економічні, організаційні, фінансові, динаміка макроекономічних показників, наявність чи відсутність природних ресурсів, демографічна ситуація, рівень розвитку законодавчої бази, фіскальна політика, прозорість і стабільність економічної системи. Виявлено ряд фінансово-економічних передумов, які детермінують можливість та ефективність інвестування. Обґрунтовано, що хоча в Україні постійно здійснюються заходи щодо покращення інвестиційного клімату, негативні оцінки експертів та науковців вказують на недосконалість існуючої системи, що і спричиняє дефіцит інвестиційних активів. Зазначено, що однією з найголовніших умов економічного зростання країни є процес залучення інвестицій, який потребує наявності сприятливого інвестиційного клімату в державі. Негативна тенденція інвестиційних надходжень до країни зумовлена недостатньою розвиненістю факторів, які формують інвестиційний клімат. Досліджено основні принципи державного стимулювання інвестиційної привабливості країни. Зазначено, що на даному етапі розвитку економіки для України актуальним залишається питання підвищення ефективності інвестиційного процесу в державі. На жаль, на даний момент існує дуже багато причин недостатньої інвестиційної привабливості нашої країни. Зазначено, що політика українського уряду має бути спрямована на створення чіткої та реальної стратегії соціально-економічного розвитку країни, побудованої на аналізі реального економічного стану країни та наявних у ній ресурсів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Сенів Л. А., Комарницька Б. О.
Проблеми діяльності індустріальних парків як інструментів інвестиційної політики в Україні (c. 27 - 32)

Мета статті полягає в дослідженні проблем діяльності індустріальних парків як інструментів інвестиційної політики в Україні та в аналізуванні напрямків їх ефективного функціонування в умовах воєнного стану. Розглянуто теоретичні основи розвитку індустріальних парків, їх сутність та особливості функціонування. Охарактеризовано нормативно-правове регулювання діяльності індустріальних парків в Україні. Відзначено основні проєкти законодавчих актів, що перебувають на стадіях розгляду відповідних комітетів. Розглянуто організацію діяльності наявних українських індустріальних парків, зокрема проблеми їх створення та функціонування в сучасних воєнних умовах. Досліджено діяльність індустріальних парків в Україні протягом 2012–2021 рр. Відзначено повільний процес створення даних майданчиків, недосконалість вітчизняного законодавства та відсутність відповідного фінансування. Охарактеризовано ефекти від побудови нових індустріальних парків, зокрема консервативний та оптимістичний сценарії. Проаналізовано основні проблеми діяльності індустріальних парків в Україні у воєнний час. Охарактеризовано переваги релокації підприємств на територію діючих індустріальних парків, до яких належать: наявність готових приміщень з підведеними потрібними комунікаціями; надання керуючою компанією всіх необхідних адміністративних і сервісних послуг резидентам; співпраця резидентів між собою, створення спільних ланцюгів постачань, можливість пересилання вантажів через логістичний центр, розташований на території парку. Досліджено основні напрямки вирішення проблем ефективного та безпечного розвитку індустріальних парків, що сприятимуть релокації підприємств, залученню інвестицій та відновленню економіки України після війни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Рибчук А. В., Яхимець Ю. М.
Проблеми формування інтегрованого інвестиційного клімату в державі (c. 101 - 107)

У статті досліджено необхідність, передумови та соціально-економічні фактори формування інтегрованого інвестиційного клімату в державі. Зазначено, що становлення комплексного, сприятливого інвестиційного клімату є ключовим чинником у формуванні механізму залучення інвестицій в економіку країни. Узагальнено різні підходи до групування факторів формування інвестиційного клімату, що дозволило уточнити та розширити їхню класифікацію за різними ознаками: джерелами виникнення, залежності від суб’єктів діяльності, привабливості, спрямованості впливу, тривалості впливу, сфер формування, передбачуваності та керованості, способу вираження, ступеня деталізації, значущості, ступеня інтенсивність змін. Показано, що інвестиційний клімат характеризує ступінь інвестиційної привабливості держави для потенційного інвестора та представлений двома складовими: інвестиційним потенціалом та інвестиційними ризиками. Підкреслено, що основні економічні відносини, що виникають між суб’єктами інвестиційної діяльності у процесі формування інвестиційного клімату в економічній системі, є сукупністю взаємопов’язаних відносин між державою, бізнесом і населенням, що виникають у сфері виробництва та споживання створеного продукту. Використано системний і ризиковий підходи до аналізу інвестиційного клімату, при цьому останній оцінюється з позиції ймовірності втрат інвестицій і дозволяє не лише оцінити привабливість території для інвестування, але й зіставити рівень ризику, властивий новому об’єкту вкладення інвестицій. Підтверджено, що ефективна економічна політика держави сприяє формуванню комплексного інвестиційного клімату, який мобілізує власні фінансові ресурси країни, міжнародний підприємницький і позиковий капітал, їхнє подальше вкладення в національну економіку, забезпечуючи таким чином її економічний розвиток.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2023

Панченко В. А., Панченко О. П.
Управління інвестиційною діяльністю підприємств ІТ-сфери (c. 62 - 67)

У статті охарактеризовано пріоритетне значення підприємств ІТ-сфери для економіки країни та його посилення в міру забезпечення адаптації та реагування на глобалізаційні зміни та гібридну агресію. Наголошено на важливості збільшення кількості ІТ-підприємств і відповідної активізації державної інвестиційної підтримки. Згідно з цим виділено мету статті, у якій передбачається наукове обґрунтування концептуальних положень системи управління інвестиційною діяльністю підприємств ІТ-сфери та розроблення її механізму, з виокремленням окремих груп його елементів відповідно до галузевої приналежності. Проведено аналіз останніх публікацій науковців та виділено окремі підходи до формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємств ІТ-сфери, зокрема адміністративно-протекціоністський, економіко-ліберальний, безпекової політики тощо. Наведено вимоги до управління інвестиційною діяльністю підприємств ІТ-сфери. Розроблено механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств ІТ-сфери, елементами якого є: суб’єкти (внутрішні, зовнішні); об’єкти (технології, інновації, людський капітал, продукція, діловий імідж, науково-дослідна робота, інтеграційні та коопераційні відносини); принципи (окупність, ефективність, динамічність, мінімальний ризик, розвиток, адаптивність); функції (аналіз, планування, організація, контроль, регулювання, мотивація); методи (організаційний, технологічний, інформаційний, економічний, правовий, інтеграції); завдання (залучення, накопичення, ефективний розподіл, розширення, соціальна відповідальність інвестицій); інструменти (інституціоналізація, інтеграція, партнерство, диференціація, осучаснення, стимулювання). Зроблено висновок, що ефективність інвестиційної діяльності в ІТ-сфері залежить від багатьох чинників і передбачити їхній вплив досить складно, що вимагає від підприємств удосконалення системи управління.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2023

Яхимець Ю. М.
Імперативи теоретичного дослідження інвестиційного клімату національної економіки (c. 33 - 38)

У статті проаналізовано інвестиційний клімат як систему чинників, що визначають ділову привабливість окремої країни чи території, оскільки розрахунок можливих ризиків та очікуваної прибутковості інвестиційного об’єкта неможливий без урахування особливостей інвестиційного клімату. Зазначено, що дослідження інвестиційного клімату завжди представляє інтерес, оскільки, по-перше, надає системне уявлення про фактори, що впливають на інвестора; по-друге, створює можливість глибше оцінити ситуацію в країні або в окремому регіоні; і, нарешті, по-третє, дозволяє усвідомити мотивацію поведінки партнера. Наведено систему економічних відносин, що виникають у процесі формування інвестиційного клімату, які узагальнено можна представити як інвестиційні взаємозв’язки між: 1) державою та бізнесом; 2) бізнесом і населенням; 3) населенням і державою; 4) державою та фінансовими посередниками; 5) бізнесом і фінансовими посередниками; 6) населенням і фінансовими посередниками; 7) системою даних економічних відносин і загальною економічною кон’юнктурою. Підкреслено, що інвестиційний клімат формується передусім макроекономічними умовами відтворення, які впливають на економічний інтерес інвестора, перетворюючи їх у стимули. При цьому інвестиційний процес базується на досягненні певного рівня ефективності виробництва, що забезпечує можливість фінансувати його оновлення або розширення. Підтверджено, що інвестиційний клімат безпосередньо стимулює розвиток національної економіки, що передбачає створення стабільно сприятливого інвестиційного середовища, зниження інфляції, підтримку приватного сектора, ефективну соціальну політику, забезпечення правової захищеності інвесторів та накопичення фінансових ресурсів для їх подальшого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Ковальчук Н. О.
Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу (c. 38 - 42)

Метою статті є дослідження передумов припливу прямих іноземних інвестицій в Україну та причин, які уповільнюють даний процес, зокрема в умовах інтеграції до ЄС, а також аналіз динаміки прямих інвестицій в Україну. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України протягом 2002–2022 рр. із розглядом причин їх зміни за період дослідження. Починаючи з 2013 р. і до 2016 р. обсяг інвестицій стрімко скорочувався, що було спричинено політичною нестабільністю в державі та низкою інших причин; у 2020 р. важким викликом стала пандемія COVID-19, що теж мало свої вкрай негативні наслідки для економік держав та інвесторів, а у 2022 р. повномасштабне вторгнення росії на територію України спричинило зменшення суми прямих іноземних інвестицій з 6687 млн дол. США у 2021 р. до 190 млн дол. у 2022 р. Однією з головних проблем української економіки виступає низька віддача від інвестицій та їх неефективний розподіл. Аналіз іноземних інвестицій за видами економічної діяльності дає підстави зробити висновок, що найбільша частина прямих іноземних інвестицій надходить у розвинуті сфери економічної діяльності. Основними чинниками, які негативно вплинули на динаміку прямих іноземних інвестицій в різні періоди, стали: недовіра інвесторів, зумовлена високим рівнем корупції в країні, сумнівами щодо справедливості судової системи, монополізацією ринків, нестабільністю національної валюти; війна росії проти України (починаючи з 2014 р.); пандемія COVID-19; повномасштабне вторгнення росії в Україну (починаючи з лютого 2022 р.), яке триває і донині. Євроінтеграційні процеси в Україні разом із реформами, покликаними пришвидшити дані процеси, а також закінчення війни в Україні сприятимуть залученню прямих іноземних інвестицій, спрямованих на відбудову та розвиток України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2023

Яхимець Ю. М.
Характеристика структурних елементів інвестиційного клімату (c. 47 - 52)

У статті проведено аналіз умов формування інвестиційного клімату держави за допомогою системи структурних елементів: по-перше, інвестиційної привабливості як інтегральної характеристики окремих підприємств, галузей, регіонів, країн загалом з позиції перспективності розвитку, дохідності інвестицій та рівня інвестиційних ризиків; по-друге, інвестиційної активності як кількісної міри залучення реальних інвестицій в основний капітал, що є необхідною умовою економічного розвитку та яка досягається за допомогою найбільш ефективного використання та зростання обсягів інвестиційних вкладень у пріоритетні галузі матеріального виробництва, соціальної сфери через реалізовані інвестиційні ресурси; по-третє, інвестиційному потенціалу як кількісної характеристики інвестиційної привабливості, який є не простою, а певним чином упорядкованою сукупністю інвестиційних ресурсів, що дозволяють досягти ефекту синергізму й отримати ефект від взаємодії різних факторів; по-четверте, інвестиційному ризику як якісної оцінки інвестиційної привабливості, ймовірної характеристики втрати вкладень, яка залежить від політичної, соціальної, економічної, фінансової, екологічної, кримінальної ситуації та законодавчого середовища. Зазначено, що якість інвестиційного клімату країни або бізнес-середовища визначає ризики та трансакційні витрати на інвестування та функціонування бізнесу. Підкреслено, що надати точну кількісну оцінку інвестиційному клімату дуже складно, тож його прийнято оцінювати як: сприятливий; несприятливий; нейтральний. Підтверджено, що інвестиційний клімат формується під впливом комплексу факторів, котрі характеризують умови інвестиційної діяльності об’єктивного та суб’єктивного планів і визначають рівень ризику інвестиційних вкладень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2023

Доброскок Ю. Б., Дронь М. Д.
Стратегія залучення прямих іноземних інвестицій на українські підприємства (c. 67 - 72)

У статті наведено огляд поточних проблем і можливостей, пов’язаних із залученням прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну. Метою статті є визначення стратегії залучення іноземних інвестицій та визначення шляхів підвищення інвестиційної привабливості українських підприємств. Також наголошується на актуальності дослідження факторів доцільності та ефективності залучених інвестицій, оскільки ці показники визначають оптимальний підхід до роботи з ними. У статті визначено сутність поняття «прямі іноземні інвестиції». Наведено види представлення інвестиційної діяльності підприємств у цілому та проведено огляд основних видів інвестицій, які можуть бути залученими на підприємства. Проведено порівняльний аналіз реальних і фінансових інвестицій, підкреслено переваги цих видів інвестицій для підприємств. Також проведено порівняльний огляд основних видів прямих іноземних інвестицій. Проаналізовано різні стратегії та підходи, які можуть бути успішними в залученні ПІІ та сприятимуть економічному зростанню країни. Виділено фактори, які сприяють залученню прямих іноземних інвестицій в державу. Дослідження в статті зосереджено на викликах, з якими стикаються українські підприємства при залученні ПІІ, таких як корупція, політична нестабільність і невизначене законодавство. Використовуються посилання на праці різних дослідників, які вивчали інвестиційну діяльність і важливість інвестицій у формуванні капіталу підприємства. Визначено важливість розробки інвестиційної стратегії та виокремлено напрямки для підвищення інвестиційної привабливості компанії. На завершення статті пропонуються додаткові напрямки підвищення інвестиційної привабливості компаній, такі як розвиток міжнародного бренду, підвищення кваліфікації персоналу, впровадження сучасних технологій, партнерство з місцевими та міжнародними структурами. Розробка комплексної інвестиційної стратегії та реалізація рекомендованих заходів може підвищити конкурентоспроможність компанії, залучити іноземних інвесторів, забезпечити довгострокову стабільність і зростання.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2023

Нестор О. Ю.
Інвестиційні аспекти реалізації Плану Маршалла (c. 113 - 120)

План Маршалла, або ж Програма відновлення Європи – успішний та грандіозний за масштабами проєкт Сполучених Штатів Америки з допомоги постраждалій у Другій світовій війні Європі, яка завдяки допомозі США змогла знову досягти довоєнного рівня добробуту та перевершити його. Метою статті є аналіз інвестиційних аспектів реалізації Плану Маршалла. У статті розкрито особливості Плану Маршалла (історія, цілі, координація та відмінності від інших програм допомоги) та розглянуто інвестиційні аспекти його реалізації у щорічному розрізі. Увагу здебільшого акцентовано на виробництві, сільському господарстві та їх динамічності й ефективності, а також продуктивності праці. Проаналізовано спробу OEEC вивчити можливості координації інвестицій у Європі. Розкрито роль допоміжних партнерських фондів у місцевій валюті в розвитку інвестиційних проєктів. Розглянуто деякі особливості європейської торгівлі та Європейського платіжного союзу. Розкрито вплив форс-мажорного чинника – війни в Кореї – на переорієнтацію цілей Плану Маршалла з економічного відновлення на оборону. Обдумані, раціональні та масштабні інвестиції допомогли зруйнованій Другою світовою війною Європі відновити свій добробут і досягти процвітання. Завдяки інвестиціям вдалося значно наростити європейське виробництво. Однак інвестиції були максимально ефективно використані лише в комплексі з іншими чинниками, такими як: сформована підприємницька культура, стабільне законодавство та захист прав інвесторів, зростання продуктивності праці та застосування прогресивних технологій у виробництві. Вивчення досвіду реалізації Плану Маршалла є корисним з урахуванням того, що Україна теж зазнала значних руйнувань внаслідок військових дій росії та потребуватиме величезних зусиль із відновлення економіки та масштабних інвестицій.

Стаття написана українською мовою


Паневник Т. М., Болгарова Н. К.
Інвестування в охорону навколишнього середовища у країнах ЄС та Україні (c. 121 - 127)

У статті проведено аналіз сучасного стану інвестицій в охорону навколишнього середовища в ЄС та Україні. Визначено зростаючу значущість екологічних проблем у світі та необхідність застосування дієвих природоохоронних заходів. З’ясовано, що зростання абсолютної величини інвестицій в охорону навколишнього середовища не супроводжується структурним приростом у загальній сумі ВВП і характеризується нестабільною динамікою. Проаналізовано структуру витрат та інвестицій на охорону навколишнього середовища за інституційною складовою. Виявлено суттєве зростання витрат корпоративного сектора в охорону навколишнього середовища й активізацію розробки та впровадження інноваційних технологій в екологічну сферу. Зазначено, що в країнах ЄС корпоративний сектор має найбільшу питому вагу в загальній сумі витрат на охорону довкілля. Проведено аналіз інвестицій корпоративного сектора в охорону навколишнього середовища за видами економічної діяльності. Розглянуто структуру витрат на охорону навколишнього середовища в ЄС та Україні. Виявлено, що найбільша їх питома вага зосереджена на управлінні відходами та стічними водами. Охарактеризовано стан і структуру капітальних інвестицій за видами природоохоронних заходів в Україні. З метою оптимізації структури інвестиційних джерел і напрямів їх використання запропоновано збільшити частку витрат у розробку та впровадження інноваційних технологій в екологічну сферу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2023

Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф., Хоцинська Д. В.
Якісна модернізація консалтингових послуг у процесі іноземного інвестування повоєнної відбудови економіки України (c. 51 - 59)

В умовах повоєнного відновлення України завдання консалтингових компаній, що обслуговуватимуть процеси іноземного інвестування економіки, значно ускладняться. Метою статті є визначення сучасних підходів до якісної модернізації надання консалтингових послуг іноземним інвесторам і вітчизняним реципієнтам коштів на засадах дотримання принципів сталого розвитку та технологічних інновацій. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи дослідження: узагальнення, абстракції, структурно-системний, класифікації. Якісна модернізація сучасних консалтингових послуг для учасників процесу іноземного інвестування передбачає підвищення якості послуг з урахуванням концепції сталого розвитку, використання новітніх технологій, запровадження в діяльність компаній комплаєнс-контролю та формування спеціального (інтегрованого) пакета послуг. Згідно із сучасними вимогами іноземних інвесторів обов’язковим компонентом корпоративного управління в їх компаніях-партнерах має бути комплаєнс – інструмент боротьби з недоброчесністю та дотримання стандартів у трьох сферах – Е (еnvironmental), S (social»), G (governance»), ESG. Цифровізація діяльності консалтингових компаній піднімає якість і різноманітність послуг на новий рівень, забезпечуючи підвищення продуктивності праці консультантів; надаючи можливість оперувати великими обсягами інформації, розв’язувати раніше недоступні завдання; створюючи умови для спілкування учасників інвестиційного проєкту в реальному часі тощо. Додатковим фактором забезпечення якості послуг іноземним інвесторам є реалізація можливості комунікації та роботи з документацією на рідній мові іноземного замовника з урахуванням специфіки його лінгвістичного та культурного середовища. У подальших дослідженнях доцільно детально вивчити досвід із використання концепції ESG і комплаєнсу в діяльності зарубіжних компаній і запровадження його в діяльність українських компаній.

Стаття написана українською мовою


Краснокутський Є. С.
Методичний підхід до оцінки інвестиційної привабливості залізничної галузі України (c. 59 - 65)

У статті визначено проблеми та перспективи підходу до оцінки інвестиційної привабливості залізничної галузі України та її структурних підрозділів. Зазначено, що модернізація та випереджуючі темпи розвитку залізничної галузі України є необхідною умовою соціально-економічного розвитку як країни загалом, так і регіонів зокрема. Для досягнення цих темпів зростання об’єктивною необхідністю є стратегічне управління галуззю, яке дозволяє якісніше визначити перспективи галузевого потенціалу, що особливо важливо за умов циклічного розвитку світової економічної системи. Ключовим фактором ефективності стратегічного управління залізничною галуззю є залучення інвестицій з боку приватних інвесторів, тобто стратегічна основа послідовного розвитку даного виду транспорту полягає в реалізації широкомасштабних інвестиційних вкладень. Зроблено висновок, що однією з важливих умов підвищення ефективності залізничної галузі України є наявність ефективної інвестиційної політики, яка б дала можливість наростити інвестиційний потенціал галузі та підвищити її інвестиційну привабливість. Оцінка інвестиційної привабливості залізниць повинна здійснюватися з урахуванням основних чинників їх виробничого та фінансово-економічного стану, важливості кожного фактора та його відповідності певному визначеному інвестором рівню. Це дає можливість визначити показник як по залізничному транспорту загалом, так і в розрізі видів діяльності, господарств, окремих підрозділів залізниць. Об’єктивна оцінка інвестиційної привабливості залізничної галузі України дає змогу потенційному інвестору прийняти зважене управлінське рішення щодо доцільності інвестування вільних коштів у розвиток галузі без істотного ризику їх втрати або неотримання очікуваної суми інвестиційного доходу. Перспективою подальших досліджень має стати кількісна оцінка окремих показників, які можуть бути використані як параметри виробничо-фінансово-економічного стану залізничного транспорту при оцінюванні його інвестиційної привабливості та визначенні ступеня їх важливості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2023

Атамас О. П., Климова Н. А.
Удосконалення обліку інвестиційної діяльності підприємства (c. 98 - 103)

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану здійснення інвестицій та його впливу на формування інформації про інвестиційну діяльність підприємства в системі бухгалтерського обліку. Відповідно до поставленої мети в дослідженні розв’язувалися такі завдання: систематизувати, уточнити та доповнити теоретичні основи інвестиційної політики на підприємствах; виявити актуальні проблеми інвестиційної політики на підприємствах; запропонувати науково-практичні шляхи вдосконалення обліку інвестиційної діяльності підприємства. Під час аналізу, систематизації й узагальнення наукових праць багатьох учених було визначено необхідність комплексного дослідження означеного питання. У результаті дослідження побудовано схему залежності рівня ризику від виду інвестицій, розглянуто фактори впливу на рівень розвитку інвестиційної політики підприємства, проаналізовано складові елементи облікової політики інвестиційної діяльності підприємства. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення обліку інвестиційної діяльності підприємства будь-якого сектора національної економіки з огляду на те, що починається новий етап інтеграції України до європейської та світової спільноти. Забезпечення інтеграції України до сучасної глобальної світової економічної системи як технологічно розвиненої країни з відповідним рівнем розвитку інвестиційної політики промислового сектора та забезпеченням ведення обліку інвестиційної діяльності має стати першочерговим національним пріоритетом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Павлова Г. Є., Атамас О. П., Марухніч Є. В.
Інвестиційна привабливість підприємств у контексті їх економічної безпеки (c. 112 - 117)

У статті виділено невирішені раніше частини загальної проблеми щодо розвитку інвестиційної привабливості підприємств у контексті його економічної безпеки та з’ясовано, що у зв’язку з реалізацією цілей сталого розвитку, яка вимагає додаткових витрат, зменшується прибуток підприємця, що суперечить його інтересам. Сформовано мету статті – встановлення закономірностей розвитку інвестиційної привабливості підприємств у контексті його економічної безпеки. У цьому дослідженні автори виходили з припущення, що природа інвестиційних процесів узгоджується з цілями сталого розвитку. Основною перешкодою для дослідження питання інвестиційної привабливості в контексті економічної безпеки є те, що неможливо розглядати лише економічні фактори, не враховуючи також екологічні та соціальні, які також впливають на розвиток. З’ясовано, що «економічна безпека» є відносно новою категорією економіки, яка увійшла в науковий обіг тільки в першій половині 20 ст., а її вплив на національному рівні почав розглядатися лише в 1970-х роках. Попри це, навіть на початку нинішнього століття «економічна безпека» не змогла стати самостійною дисципліною. Обґрунтовано, що інвестиційну вартість корпорації можна розглядати в поєднанні з її фінансовою спроможністю, потенціалом розвитку, економічною та інформаційною безпекою тощо, а також як комплекс різноманітних факторів, перелік і вага яких може змінюватися разом із цілями інвестора. Переконання інвесторів має вирішальне значення для виживання та зростання підприємства, оскільки стабільний бізнес, орієнтований на інвестиції, матиме вищий ступінь успіху. У результаті він матиме довший період економічної стабільності, що спонукатиме інвесторів прийняти позитивне рішення щодо довгострокових інвестицій.

Стаття написана українською мовою


Юрко І. В., Рябцев Д. О.
Сучасний стан домогосподарств та їх інвестиційне значення в повоєнному відновленні економіки України (c. 117 - 124)

У наведеній роботі розглянуто сучасний стан та основні тенденції розвитку домогосподарств України під впливом російської агресії та окреслено основні інвестиційні можливості домогосподарств у повоєнній відбудові України. Мета дослідження полягає у визначенні можливостей щодо трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиційний ресурс розвитку економіки на підставі аналізу сучасного стану домогосподарств України в процесі повоєнного відновлення. Теоретико-методологічною основою статті були наукові праці вітчизняних і закордонних учених із зазначеної тематики. Поставлена мета досягалася послідовним вирішенням завдань з використанням діалектичного, історичного та логічного підходів. Інвестиційна поведінка домогосподарств формується під впливом багатьох факторів. На прийняття рішень про інвестування впливають такі внутрішні чинники, як вікова структура домогосподарства, його матеріальне становище, освітній рівень і наявність навичок інвестування членів домогосподарства тощо. На формування фінансових ресурсів та інвестиційного потенціалу домогосподарств також впливають фактори макросередовища: тенденції глобалізації економіки, розширення ринків праці, міграційні процеси тощо. Інвестиційні ресурси домогосподарства будуть мати стратегічне значення для національної економіки під час повоєнного відновлення. Серед першочергових завдань, що потребують вирішення для більш ефективного залучення заощаджень домогосподарств (у тому числі тих, які мають у своєму складі трудових мігрантів) як інвестиційного ресурсу на відновлення та розвиток економіки країни, – підвищення рівня фінансової грамотності населення; стимулювання розвитку фондового ринку та спрощення доступу домогосподарств до державних облігацій та інших фінансових інструментів; розроблення механізмів залучення фінансових ресурсів мігрантів та представників діаспори як інвестицій у розвиток локальних соціальних та інфраструктурних проєктів. З урахуванням іноземного досвіду потребують подальших наукових досліджень питання щодо створення необхідних умов для відтворення та розвитку домогосподарствами людського капіталу (з урахуванням демографічних змін та міграційних потоків), зростання заощаджень домогосподарств (у тому числі тих, що мають у своєму складі трудових мігрантів) та розробка стимулюючих механізмів перетворення їх на інвестиційний капітал для відтворення та розвитку економіки України на державному та локальному рівнях.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2023

Поліщук Н. В., Попадюк Я. А.
Теоретико-методичні аспекти інвестиційного механізму підприємства (c. 161 - 167)

У статті досліджено теоретичні аспекти інвестиційного механізму підприємства. Обґрунтовано важливість формування та функціонування ефективного інвестиційного механізму підприємства. Проаналізовано поняття інвестицій та інвестиційного механізму і запропоновано власні визначення дефініцій. Інвестиції визначено як вкладення коштів у різноманітні об’єкти господарської діяльності підприємства з метою отримання прибутку та/або досягнення позаекономічного ефекту. Проте варто зауважити, що нині багато іноземних країн і міжнародних організацій більше звертають увагу саме на неприбутковий ефект від інвестування, зокрема: екологічний, культурний, соціальний, політичний тощо. Досліджено інвестиційний механізм як сукупність, що включає в себе різні елементи: процеси, методи, джерела фінансування та інструменти, які сприяють розвитку інвестиційної діяльності. З’ясовано, що інвестиційний механізм складається з елементів, що виступають у вигляді правового, управлінського та ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності. Досліджено ключові макроекономічні та мікроекономічні чинники, що впливають на інвестиційний механізм підприємства та відповідно диктують умови і стратегії інвестування та визначають потенційний успіх чи ризики здійснення інвестиційної діяльності. Разом із дією чинників на інвестиційний механізм підприємства досліджено економічні та інституціональні мотиви, що стимулюють підприємства займатись інвестиційною діяльністю. Управління інвестиційною діяльністю підприємства є складним процесом, який потребує правового регулювання через інвестиційне право та законодавство. Суб’єкти інвестиційної діяльності підприємства розробляють власне методичне забезпечення інвестиційного механізму, відповідно до своїх потреб і цілей. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка стратегій інвестиційної діяльності підприємства, що включатиме вибір об’єктів інвестицій, управління ризиками та забезпечення фінансової стійкості підприємства під час здійснення інвестиційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Зайцева А. С.
Раціоналізація структури джерел інвестиційної активності промислових підприємств (c. 167 - 173)

Визначено, що стратегічна інвестиційна гнучкість з урахуванням причинно-фрактального методу представляє собою потенційну можливість промислових підприємств швидко коректувати або розробляти нові стратегічні фінансово-інвестиційні рішення при змінених зовнішніх або внутрішніх умовах здійснення інвестиційної діяльності. В основі стратегічних фінансових рішень має бути інвестиційно активний пошук альтернативних варіантів, напрямків і форм, зокрема методів здійснення інвестиційної діяльності. Важливою умовою визначення періоду формування загальної фінансово-інвестиційної стратегії промислових підприємств є стратегічний рівень розвитку економіки та, зокрема, кон’юнктури сегментів фінансового ринку, з якими пов’язаний майбутній фінансовий ризик. Умовами визначення періоду раціоналізації структури джерел інвестиційної активності промислових підприємств за допомогою причинно-фрактального методу є також галузева приналежність підприємств, рівень розвитку, стадія життєвого циклу та інші. Запропоновано використання методики раціоналізації структури джерел інвестиційної активності промислових підприємств за допомогою причинно-фрактального методу, що дозволить підвищити рівень обґрунтованості інвестиційних рішень, які приймаються на промислових підприємствах, що в подальшому забезпечить раціональне співвідношення поміж ризиком і дохідністю їхньої діяльності. Дана методика може бути застосована в досить поширеному на практиці випадку невизначеності фінансових результатів діяльності підприємств, тобто відсутності відомостей про функцію розподілу ймовірності прибутку після реалізації інвестиційного проєкту (що є основою для побудови ізоваріаційних еліпсів математичного очікування стратегічних доходів) та ефективність інвестиційних портфелів промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Куровська Н. О., Пшенишна К. В.
Перспективи залучення іноземних інвестицій в український бізнес (c. 89 - 95)

Метою статті є теоретико-методичне обґрунтування сучасних проблем іноземного інвестування з подальшою розробкою рекомендацій щодо залучення капіталу іноземних партнерів в український бізнес. На основі використання абстрактно-логічного та статистико-економічного методів дослідження визначено сучасні тенденції розвитку інвестування та залучення іноземних інвестицій в український бізнес; на основі SWOT-аналізу встановлено слабкі та сильні сторони інвестиційної привабливості вітчизняного бізнесу з метою мінімізації ризиків. У статті відмічено, що сучасний стан ринкової економіки характеризується постійними змінами, загостренням конкуренції та непередбачуваністю умов функціонування. Зазначено, що наявність фінансових ресурсів є одним із ключових факторів успіху у веденні підприємницькій діяльності для мінімізації негативного впливу внутрішнього та зовнішнього середовища. Відзначено, що в разі недостатньої кількості власних ресурсів підприємства виникає потреба в пошуку зовнішніх джерел фінансування, у тому числі в залученні іноземних інвестицій. Це сприятиме розширенню ринків збуту продукції, доступу до новітніх технологій, а також поліпшенню фінансового стану підприємства в перспективі. Встановлено, що процес залучення іноземних інвестицій у веденні підприємницької діяльності має певні переваги та недоліки, які варто враховувати при плануванні інвестиційної діяльності та управлінні підприємницькою діяльністю. Зазначено негативний вплив воєнних дій в України на рівень її інвестиційної привабливості. Проаналізовано сучасний стан і тенденції залучення іноземних інвестицій в Україну. Запропоновано стратегічні напрями залучення іноземних інвестицій в український бізнес, а також забезпечення сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату. Перспективами подальших досліджень у напрямі надходження іноземного капіталу у вітчизняну економіку є визначення перспективних галузей для його залучення в повоєнний період.

Стаття написана українською мовою


Рябикіна Н. І., Рябикіна К. Г.
Інвестиційна активність у сучасній діяльності промислового підприємства (c. 96 - 105)

Метою статті є дослідження питань щодо необхідності реалізації економічних інтересів підприємства шляхом здійснення інвестиційної діяльності з урахуванням її особливостей. У статті зазначено, що реалізація послідовності дій – від обрання ефективних об’єктів інвестування, формування інвестиційної програми, залучення інвестиційних ресурсів до реалізації задумів – це справа, що вдається тільки підприємствам, яким довіряють, які відкрито та прозоро здійснюють свою діяльність, підтримують хорошу репутацію, мають добре відпрацьований у минулому та перспективний план діяльності, упевнили інвесторів у реальній можливості отримати прибуток на їх вклади у найближчій перспективі. Тобто підприємствам необхідно забезпечити сприятливий інвестиційний клімат. Встановлено, що це завдання залишається невиконаним через низьку інвестиційну активність підприємств. Внаслідок досить складної політичної ситуації та введення воєнного стану в країні інвестиційна активність підприємств не забезпечує належної результативності та ефективності виробництва. У статті відмічається, що питання, пов’язані з дослідженням інвестиційної активності підприємств, розглядаються багатьма вченими. Усі вони розуміють, що в сучасній економіці рівень інвестиційної активності є однією з найбільш точних ознак, що характеризує якість економічного зростання, можливість соціального прогресу, формується під впливом політичних, економічних, юридичних, соціальних та інших факторів, які визначають можливості інвестування та інвестиційні ризики. Аналіз підходів до визначення інвестиційної активності підприємства дає можливість зробити висновок, що інвестиційна активність є комплексною характеристикою інвестиційної діяльності, відображає рівень інтенсивності вкладення інвестицій у виробничу та господарську діяльність з метою досягнення сталого розвитку підприємства. Обґрунтовано, що вирішення питання про підвищення рівня інвестиційної активності є досить актуальним, і передусім – для підприємств сфери матеріального виробництва. Здійснено аналіз інвестиційної діяльності АТ «Криворізький залізорудний комбінат». Результати цього аналізу можуть бути використані як підготовчий етап визначення показників інвестиційної активності, обсягу та темпів залучення інвестицій з метою підвищення рівня ефективності основної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2024

Бабець І. Г.
Удосконалення методики оцінки інвестиційної безпеки держави з урахуванням «кругових» інвестицій (c. 47 - 55)

У статті розглянуто особливості «кругових» інвестицій, які надходять в країну у вигляді прямих іноземних інвестицій (ПІІ), але за своєю сутністю є поверненням раніше виведеного вітчизняного капіталу закордон, переважно в офшорні юрисдикції. Автором висунуто припущення про існування вагомого впливу «кругових» інвестицій на інвестиційну безпеку держави, зважаючи на мотиви їх формування та значну нелегальну складову, відсутність додаткових ефектів від залучення цих інвестицій в економіку. Запропоновано доповнити систему індикаторів інвестиційної безпеки держави показником «частка «кругових» інвестицій у загальних обсягах ПІІ (без урахування реінвестованого капіталу)». Для з’ясування спрямованості зв’язку між цим індикатором та економікою країни застосовано регресійний аналіз за даними 2010–2022 рр. У результаті аналізу виявлено прямий зв’язок між ВВП у фактичних цінах і ВВП на одну особу, як залежними змінними, і часткою «кругових» інвестицій у загальних обсягах ПІІ – як незалежною змінною. У статті проведено оцінювання рівня інвестиційної безпеки України у 2015–2021 рр. з урахуванням частки «кругових» інвестицій у загальних обсягах ПІІ (без урахування реінвестованих доходів) на основі розрахунку інтегрального показника. Результати розрахунку коефіцієнтів чутливості інтегрального показника до зміни індикаторів підтвердили найбільший вплив «кругових» інвестицій на стан інвестиційної безпеки України у 2021 р. Проведене дослідження підтвердило доцільність удосконалення методики оцінки інвестиційної безпеки держави доповненням системи індикаторів показником частки «кругових» інвестицій у загальних обсягах ПІІ (без урахування реінвестованих доходів).

Стаття написана українською мовою


Лазаренко М. І.
Вплив прямих іноземних інвестицій на менш розвинені регіони (c. 56 - 62)

Стаття присвячена дослідженню впливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та діяльності ТНК у менш розвинених регіонах (МРР), що може призвести до розриву ланцюгів створення вартості та до дедалі більш складного розподілу праці, складніших рішень щодо розміщення та напрямів регіонального розвитку. Автором наведено різні типи та механізми ПІІ в більш розвинутих регіонах (БРР) і МРР. Оцінюються основні підходи до ПІІ в МРР, розроблені в економічній теорії. Звертається увага на те, що міжнародне виробництво та ПІІ в найближчому майбутньому матимуть вагомі наслідки для МРР. Розвиток автоматизації виробництва, ймовірно, зменшить доцільність низьких витрат на робочу силу, недорогих місць розташування, що, своєю чергою, приведе до збільшення повторного використання, залучення ресурсів у високотехнологічних галузях і зниження рівня доданої вартості послуг. Посилення цифровізації ланцюгів постачання, ймовірно, приведе до виникнення більш складних глобальних виробничих мереж, розширення міжнародного виробництва як у низькотехнологічних галузях, так і послуг з вищою доданою вартістю. Посилення автоматизації та цифровізації, тенденції регіональної інтеграції до більш стабільних місцевих і регіональних джерел постачання, а також поштовх до меншої залежності від імпорту стратегічних товарів, що здійснюються більш розвиненими регіонами (БРР), імовірно, приведуть до посилення організації виробничих мереж у макрорегіональному масштабі. Стаття закликає фахівців продовжити дослідження ПІІ в умовах нерівномірності розвитку.

Стаття написана українською мовою


Зайцева А. С.
Методи прийняття багатоцільових рішень щодо управління транспарентністю розвитку підприємств в умовах конвергенції інвестиційних процесів (c. 63 - 71)

Визначено, що однією з пріоритетних у будь-якій національній економіці є проблема прогнозування й оцінки рівня транспарентності розвитку, якості та надійності функціонування промислових підприємств, їх технологічних та економічних підсистем. Це має безпосередній вплив на рівень інвестицій, характер фінансування, розподіл витрат на виробництво готової продукції з досягненням заданої якості та надійності, а також на фінансовий стан та імідж. Крім цього, це прямопропорційно впливає на добробут суспільства та якість життя населення. З іншого боку, інвестування в реальний сектор економіки вимагає від банків та інших інвесторів не лише оптимізації інвестиційних програм, але й урахування специфіки фінансової, виробничо-господарської та соціально-економічної діяльності промислових підприємств як суб’єктів ринку, і, відповідно, застосування моделей, які належним чином пов’язують інвестиції з політикою збуту, виробництва, управлінням, персоналом, розміщенням виробничих потужностей, оподаткуванням тощо. Зроблено висновок, що позитивний рівень управління транспарентністю розвитку промислових підприємств в умовах конвергенції інвестиційних процесів невіддільний від процесів планування, регулювання, контролю та прогнозування виробничо-технологічних процесів, а також розподілу ресурсів у процесі виконання певних складних завдань. Визначення оптимальних варіантів поточного та майбутнього розвитку часто пов’язане з розв’язанням оптимізаційних задач великої розмірності з великою кількістю різноманітних умов та обмежень (наприклад, вимоги до повноти змінних у поєднанні з вимогами до відсутності втрат часу), які через свою екстремальну природу ускладнюють розв’язання таких задач. Ефективні методи оптимізації багатоцільових інвестиційних рішень при управлінні транспарентністю розвитку промислових підприємств за умов конвергенції інвестиційних процесів включають методи аналізу корисності цілей, критеріїв та альтернатив, у тому числі з декількома векторами; методи ієрархії цілей з урахуванням ряду переваг; інформацію про обрану стратегію, альтернативи, їх параметризацію, стохастичність, коефіцієнти заміщення та інші характеристики. Усі ці фактори можна врахувати для класифікації моделей багатоцільових і програмно-цільових рішень і використання найефективніших з них за вибору оптимального інвестиційного рішення при управлінні транспарентністю розвитку промислових підприємств в умовах конвергенції інвестиційних процесів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2024

Колєсніченко А. С.
Державна інвестиційна політика в контексті обліку й оподаткування установ фінансово-кредитної та бюджетної сфер (c. 80 - 87)

У статті визначено, що суттєве зростання інтересу до управління процесом формування прибутків та використання інвестиційних ресурсів у галузі реалізації інвестиційно-інноваційних проєктів та програм свідчить про особливу значущість інвестиційних операцій як основного джерела фінансової стабільності та подальшого розвитку суб’єктів господарювання. Обґрунтовано, що установи фінансово-кредитної та бюджетної сфер можуть використовувати різні форми державного регулювання інвестиційної діяльності, зокрема найбільш вживаними з них є: управління державними інвестиціями, регулювання умов інвестиційної діяльності, а також контроль за порядком її реалізації, який здійснюють всі інвестори та учасники інвестиційної діяльності. Доведено, що для вітчизняних банків інвестиційна діяльність передусім виступає інструментом диверсифікації активів, є засобом підтримки ліквідності та джерелом формування прибутку. Це, своєю чергою, потребує впровадження виваженої державної політики на основі комплексу методів податкового та фінансового стимулювання. Визначено, що, на відміну від фінансово-кредитної сфери, в бюджетному секторі інвестиційна діяльність, облік і оподаткування операцій з інвестиціями є досить специфічним напрямом. Орієнтуючись на основне поняття інвестицій, сформульоване в законодавчому полі, систематизовано способи відтворення інвестицій у бюджетному процесі та доведено, що державні органи можуть управляти державними інвестиціями, зокрема фінансовими, а бухгалтеру бюджетної установи це дозволяє правильно відображати господарські операції в бухгалтерському обліку та складати фінансову звітність, належним чином виконувати податкову дисципліну. Це дозволило виділити суттєву особливість для бюджетного планування, яка виражається в тому, що використання фондових і фінансових інструментів у бюджетному процесі не буде виступати виконанням кошторису бюджетної установи за капітальними видатками.

Стаття написана українською мовою


Ковель П. М.
Аналіз надходження прямих іноземних інвестицій в Україну (c. 87 - 95)

Метою дослідження є аналіз стану, динаміки та структури надходжень прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну. Використано такі методи дослідження, як аналіз, синтез і порівняння, графічний метод. У статті розглянуто теоретичні основи категорії прямих іноземних інвестицій, виявлено їх характерні особливості. Обґрунтовано значущість інвестицій для економіки країни, наведено перелік переваг України в контексті інвестиційної привабливості. Аналіз динаміки обсягів надходження прямих іноземних інвестицій в Україну показав, що протягом останніх 22 років спостерігалися значні коливання. Виявлено, що це зумовлено низкою чинників, серед яких: військові дії, політична нестабільність, пандемія коронавірусу, економічні кризи. Також розглянуто динаміку індексу інвестиційної привабливості України; зроблено висновок, що Україна має досить середню інвестиційну привабливість. Проте наразі знову спостерігається відносно позитивна тенденція до збільшення надходжень ПІІ в економіку країни, і за умов зваженої економічної політики, закінчення війни, залучення нових інвесторів, ця тенденція може зберегтися. Розглянувши динаміку структури залишків прямих іноземних інвестицій у розрізі країн, вдалося виявити, що найбільше в період 2015–2022 рр. в економіку України інвестували країни ЄС. При цьому ідентифіковано наявність країн, які виступають як офшорні зони. Це, своєю чергою, несе певні загрози та є наслідком хабарництва та несплати податків. Важливим завданням уряду України має бути збільшення рівня залучення економічно та інноваційно розвинених інвестицій з провідних країн, а також скорочення відтоку капіталу в офшорні країни. Рішеннями в цьому напрямку можуть стати створення інноваційних зон, боротьба з корупцією та реформування податкової системи. Це сприятиме залученню нових іноземних інвестицій, а також підвищенню рівня конкурентоспроможності України у світовому просторі. Аналіз динаміки структури залишків прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності за той самий період показав, що такі галузі, як промисловість, оптова та роздрібна торгівля, фінансова та страхова діяльність, операції з нерухомим майном займають найбільшу частку. При цьому найбільший потенціал зростання мають такі галузі економіки нашої країни, як енергетика, інформаційні технології, будівництво, промисловість (у т. ч. агропромисловість), транспорт і логістика, сфера критичних матеріалів та «зеленої» металургії. У деяких цих сферах, незважаючи на наявні виклики та проблеми, вже сьогодні помітна позитивна інвестиційна тенденція – розробляються та реалізуються масштабні проєкти. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку – побудова багатофакторної моделі для аналізу впливу економічних факторів на динаміку прямих іноземних інвестицій, а також побудова моделі для прогнозування показника на майбутні періоди.

Стаття написана українською мовою


Разумова Г. В., Курносова О. І.
Управління ризиками інвестиційної діяльності в умовах цифрової трансформації (c. 96 - 101)

Метою статті є дослідження впливу цифрової трансформації на управління ризиками інвестиційної діяльності, а також визначення рекомендацій щодо створення сприятливого середовища для інвестування та зменшення ризиків за сучасних умов. У статті проаналізовано основні аспекти впливу цифрової трансформації та диджиталізації на інвестиційну діяльність. Визначено головні переваги та виклики процесу диджиталізації в інвестиційній діяльності. Обґрунтовано, що диджиталізація в інвестиційній діяльності створює нові можливості та поліпшує ефективність процесів, що сприяє підвищенню прибутковості та успішності інвестицій. Встановлено, що майбутнє ризик-менеджменту залежить від здатності компаній адаптуватися до оточення, що швидко змінюється, інтегрувати нові технології та методи у свою діяльність і постійно вдосконалювати свої стратегії управління ризиками. Зазначено, що для подолання наявних перешкод і викликів ризик-менеджмент повинен постійно адаптуватися та вдосконалюватися. Обґрунтовано, що одним із ключових аспектів цього постійного розвитку повинно бути застосування передових технологій та аналітичних інструментів. На основі виявлених тенденцій, проблем і ризиків інвестування в умовах цифровізації запропоновано рекомендації та заходи. Загальна мета запропонованих рекомендацій – це створення сприятливого середовища для інвестування в цифрові технології, зменшення ризиків та стимулювання розвитку інноваційних рішень, що сприятиме сталому економічному зростанню в умовах цифрової трансформації. Зроблено акцент на тому, що крім технологічних інновацій, також важливо враховувати соціокультурні та екологічні аспекти управління ризиками. Зазначено, що розуміння та врахування всіх розглянутих аспектів та факторів дозволяє компаніям більш повноцінно аналізувати й управляти ризиками, зменшуючи ймовірність виникнення негативних наслідків та підвищуючи стійкість до зовнішніх впливів.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру