УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційМіжнародні економічні відносини

БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2011

Чорна О. О., Старікова К. І., Зеленська К. С.
Економічна безпека України в умовах розширення міжнародного співробітництва в аерокосмічній сфері (c. 10 - 12)

Проведено аналіз сучасного стану аерокосмічної галузі України. Висвітлено основні напрямки зовнішньоекономічної політики галузі. Запропоновано позитивні та негативні наслідки розширення міжнародного співробітництва в аерокосмічній сфері.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Омар Ісмаель Омар
Україна та Близький Схід: сучасний стан економічного співробітництва (c. 15 - 17)

Вивчено можливості активізації економічного потенціалу країн Близького Сходу в торгово-економічних зв'язках з Україною. Доведено, що країнам Близького Сходу та Україні потрібні безпека, нові можливості для розвитку, інвестиції та технології. Потрібний пошук нових шляхів, формування якісно нових економічних відносин. Ефективні дії на існуючим і вихід на нові ринки для українських виробників і експортерів необхідно розглядати як системоутворюючий фактор розвитку національної економіки.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.1

Мустаєв І. З.
Порівняльна оцінка використання активів підприємствами різних країн (c. 29 - 31)

У даній статті викладається підхід до оцінки використання основних фондів підприємствами різних країн.

Стаття написана російською мовою


Тимошенко Ю. Г.
Моделі диференціації країн по рівню захисту від порушення прав інтелектуальної власності (c. 31 - 34)

Збитки від порушення прав інтелектуальної власності зростають з кожним роком та набувають великих обсягів. Дослідження питання порушення прав інтелектуальної власності є необхідною умовою для розуміння сутності даного явища, його тенденцій та прогнозування його об'ємів на майбутні періоди з метою обрання поведінки держави для зменшення його негативних наслідків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Зірко О. В.
Аналіз світових тенденцій та їхній вплив на економіку України (c. 23 - 25)

У статті розглянуті тенденції функціонування світової економіки, зокрема України, з метою оцінки впливу кризи на економіку України.

Стаття написана російською мовою


Стьопочкін А. І.
Динаміка та тенденції розвитку міжнародного валютного ринку (c. 26 - 30)

Розглянуто динаміку та тенденції розвитку міжнародного валютного ринку за умов глобалізації; досліджено структуру здійснюваних валютних операцій та взаємозв'язок між валютами-союзниками; визначено майбутню схему міжнародного валютного ринку на засідках амбівалентності та теорії конкуренції між валютами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Зима О. Г., Холодний Г. О.
Угода про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною (c. 15 - 17)

Договір про зону вільної торгівлі між країнами ЄС і Україною стане, безумовно, взаємовигідним і бажаний до остаточного підписання в 2011 році.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Гордієнко В. П., Бондаренко А. Ф., Мартиненко В. О.
Єврорегіони в системі транскордонного співробітництва (c. 13 - 16)

У статті розглянуто напрямки розвитку прикордонних територій на основі створення єврорегіонів. Визначено, що єврорегіональна співпраця є одним із головних інструментів механізму реалізації державної регіональної політики. Доведено, що єврорегіони України залишаються декларативними утвореннями через недостатній рівень правового, організаційного та фінансового забезпечення.

Стаття написана українською мовою


Рєзніков В. В.
Методика оцінки організаційних передумов міжнародної економічної інтеграції міст України (c. 16 - 19)

У статті розроблено організаційно-методичні засади та комплексну оцінку передумов міжнародної економічної інтеграції окремих міст України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Чорна О. О., Арутюнян В. А., Калугін С. П.
Міжнародні інтеграційні процеси та стан конкурентоспроможності країни (c. 14 - 16)

Проведено аналіз міжнародних інтеграційних процесів. Висвітлено стан конкурентоспроможності країни. Розглянуто основні напрямки транскордонного співробітництва між Україною та ЄС.

Стаття написана українською мовою


Чень Хуайген
Створення матеріальних і моральних стимулів до праці на будівельних підприємствах Китаю (c. 17 - 20)

Проаналізовано методи стимулювання та мотивації персоналу будівельних підприємств. Запропоновано використання механізму активного розвитку як вітчизняний досвід створення матеріальних і моральних стимулів до праці.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Макуха С. М.
Структурна перебудова зовнішньої торгівлі України - вимога часу (c. 8 - 11)

Розглядаються напрямки підвищення ефективності зовніш­ньої торгівлі України на основі переходу до інноваційно-інвестиційного напрямку розвитку країни, що створює пере­думови для структурної перебудови економіки, переходу на матеріало- та енергозберігаючі технології, оновлювані дже­рела енергії, імпортозаміщення, підвищення конкурентоздат­ності вітчизняних товарів і послуг.

Стаття написана російською мовою


Дячек В. В.
Зовнішня торгівля товарами підприємств України: статистичний огляд та можливі шляхи розвитку (c. 11 - 19)

Стаття присвячена дослідженню стану зовнішньої торгівлі то­варами підприємств України та визначенню бажаних напрямків розвитку даного виду торгівлі. Проведено статистичний аналіз даних Державного комітету статистики України, розраховано показники розвитку, проведено структурний аналіз та вияв­лено основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами підприємств України. За результатами зазначеного аналізу ви­значено бажані напрямки розвитку цього виду діяльності.

Стаття написана українською мовою


Назарова Т. Ю.
Розвиток галузі машинобудування з ура­хуванням пріоритетів зовнішньої економічної політики України (c. 20 - 24)

У статті розглянуто основні показники промисловості Укра­їни, зокрема машинобудівної галузі, у сфері зовнішньої тор­гівлі, наведено інформацію щодо фінансування наукових до­сліджень і розробок та обсягів експорту високотехнологічної продукції за деякими країнами світу, обґрунтовано необхід­ність державної підтримки підприємств машинобудівного сектора в процесі регулювання ділового середовища.

Стаття написана українською мовою


Московкін В. М., Шигорина Н. О., Фрейзер Джейсон
По­рівняльний аналіз функціонування провідних компаній світу на основі їхніх глобальних рейтингів (c. 25 - 35)

Зроблено порівняльний аналіз функціонування провідних компаній світу на основі чотирьох глобальних рейтингів: Forbes, Industry Week, Fortune, Business Week. Для всіх цих рейтингів пророблені розподіли кількості компаній й їхніх фі­нансових показників по країнах, а для перших трьох рейтин­гів - по секторах економіки. Обчислено частки трьох провід­них країн і секторів економіки в загальних обсягах фінансових показників компаній й їхній кількості щодо загального числа країн і секторів. Для рейтингу Forbes, що розраховує на основі чотирьох фінансових показників, побудовані країновий і сек­торальний інтегральні фінансові показники. Зроблено порів­няння рейтингів найінноваційніших компаній світу (ТОР-50 рейтингу Business Week 2010) із трьома іншими рейтингами.

Стаття написана російською мовою


Аболхасанзад Алиреза
Інформаційні технології у нафтовій промисловості Ірану (c. 36 - 39)

Обґрунтовано необхідність впровадження сучасних інфор­маційних технологій у нафтовій промисловості. Розглянуто принципи побудови логістичних інформаційних систем на базі сучасних інформаційних технологій. Проаналізовано ін­формаційні потоки при плануванні видобутку нафти і газу нафтогазовидобувним об'єднанням.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Воронкова А. Е., Кокура К. В.
Декомпозиція процесу підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку (c. 85 - 87)

Декомпозовано процес підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. Описано особливості реалізації етапів підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку.

Стаття написана українською мовою


Зима О. Г., Підгайна В. О.
Процеси міграції та їх вплив на економіку країн світу (c. 87 - 90)

У статті охарактеризовано сучасний стан процесу міграції в Україні та світі, його основні причини та вплив на економіку країн.

Стаття написана російською мовою


Сердюк Т. Ю.
Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні (c. 90 - 93)

У статті розглянуто основні напрямки здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Проведено аналіз тенденцій, що складаються у вітчизняному експорті на даному етапі економічного розвитку. Виявлено основні недоліки в здійсненні ЗЕД і запропоновано рекомендації з їхнього усунення.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Борисова Л. П.
Позиціонування України на ринку товарів і послуг в східному партнерстві (c. 78 - 82)

У статті розглянуто питання становлення української економіки як цілісної системи, де зовнішня торгівля повинна стати засобом зростання продуктивності праці та збільшення обсягів конкурентоздатної продукції у зв'язку з новим позиціонуванням України в геоекономіці; проаналізовано місце України на світовому ринку товарів і послуг і рівень конкурентоспроможності українських товарів і послуг на світовому ринку.

Стаття написана російською мовою


Корнєв М. М.
Проблеми синхронізації економічних систем України і країн ЕС у стратегії інтеграційного розвитку (c. 82 - 86)

У статті розглянуто проблеми та перспективи інтеграційного розвитку України та країн ЄС на основі синхронізації економічних систем та розробки концепції стратегічної конвергенції.

Стаття написана російською мовою


Рахман М. С.
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності країн - членів інтеграційного об'єднання АСЕАН (c. 87 - 92)

У статті розглядається зовнішньоекономічне співробітництво АСЕАН. Виконано кластерний і факторний аналіз країн АСЕАН, надано рекомендації щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльність асоціації з торговими партнерами.

Стаття написана російською мовою


Чала Ю. В.
Євроінтеграційні тенденції в сфері освіти (c. 92 - 94)

У статті обґрунтовано важливість міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів як безумовного фактора реалізації освітньої політики в контексті європейської інтеграції. Проаналізовано нові позитивні складові, що складаються на основі інтеграційних тенденцій, а також визначено місце вищих навчальних закладів і роль на теренах європейського освітнього простору.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2012

Пригара О. Ю., Ярош-Дмитренко Л. О.
Методика оцінювання ризиків міжнародної діяльності підприємства (c. 83 - 87)

У статті запропоновано алгоритм розрахунку інтегрованого показника ризику міжнародної діяльності, використано економіко-математичні методи для виявлення та запобігання цим ризикам.

Стаття написана українською мовою


Рахман М. С.
Аналіз експортно-імпортних операцій на ринку автомобілів Китаю (c. 87 - 91)

У статті розглядається місце Китаю у світовій автомобільній індустрії. Аналізуються переваги споживачів і конкурентні переваги китайських автомобілів на окремо взятих ринках. Розглянуто тенденції ринку в найближчі роки.

Стаття написана російською мовою


Савицький Є. В.
Про деякі методи математичного аналізу впливу лібералізації газових ринків на прибутковість експорту російського газу в Європ (c. 92 - 94)

Представлено порівняльний аналіз математичних моделей, що дозволяють прогнозувати економічні ефекти лібералізації газових ринків. Обґрунтовано доцільність застосування моделі диверсифікованості постачальників природного газу з урахуванням ризиків переривання поставок до аналізу впливу процесів лібералізації ринків газу на прибутковість експорту російського газу в Європу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Малярець Л. М., Проскурніна Н. В.
Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства (c. 32 - 35)

Запропоновано методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яке складається з методики та методів, системи заходів щодо процедур проведення контролінгу. За методикою технологічно передбачається десять етапів, які логічно реалізують функції контролінгу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Котиш О. М., Манзя О. О.
Формування системи факторів ефективності експортних операцій (c. 50 - 52)

У статті наведено порівняльний аналіз підходів до визначення поняття «експортні операції». Сформовано систему факторів впливу на ефективність експортних операцій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Гордієнко В. П.
Інноваційно-інвестиційна модель єврорегіонального співробітництва (c. 40 - 43)

У статті розглянуто наукові та практичні аспекти єврорегіональної співпраці на основі використання інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. Одним із основних факторів впровадження цієї моделі визначено створення науково-технічних структур технопаркового типу. Доведено, що ефективне впровадження інноваційно-інвестиційної моделі єврорегіональної співпраці базується на застосуванні науково-технічних та логістичних кластерів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Іванов Ю. Б., Піддубна Л. І.
Концептуально-методологічні аспекти синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (c. 50 - 53)

Розроблено концептуальну модель синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства із використанням методології стратегічного підходу та положень теорії багаторівневих ієрархічних систем.

Стаття написана українською мовою


Шкварчук Л. О., Коваленко К. С.
Оцінювання товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств (c. 54 - 57)

У статті проведено дослідження сутності товарних потоків, їх видів та властивостей. Здійснено узагальнення характеристик товаропотоків. Визначено особливості оцінювання товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Проаналізовано вартісні на часові обтяження товаропотоків у зовнішній торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Барилюк І. В., Кізима Д.
Аналіз конкурентних позицій економіки України в умовах глобалізації (c. 58 - 68)

У статті розглянуто теоретичні засади конкурентоспроможності країн, а також наведено практичні методи визначення конкурентних переваг країн за різними методиками. На основі кількісних та якісних показників проведено аналіз конкурентоспроможності України у 2011 році, а також визначено основні конкурентні переваги України на світовому ринку.

Стаття написана англійською мовою


Троян І. А.
Інтеграційна сумісність країн – членів ОЧЕС (c. 68 - 73)

Стаття присвячена дослідженню інтеграційної сумісності країн – членів ОЧЕС. Виокремлено головні її компоненти: економічний, політико-правовий, науково-технологічний, інфраструктурний, соціальний, фінансовий. Досліджено показники торговельної, міграційної і інвестиційної сумісності у зіставленні з ЄС-15. Проаналізовано компліментарність торгівлі країн ОЧЕС за основними групами товарів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Іващенко М. В.
Вплив релігії на соціально-економічне становище країн світу в сучасних умовах (c. 51 - 55)

У статті досліджено такий неекономічний чинник, як релігія, що є часткою культурної спадщини, яка пронизана морально-етичними принципами, переплетеними з релігійними догмами. Доведено, що морально–етичний клімат у суспільстві обумовлений набором норм та правил, що панують у ньому та дають рекомендації щодо поведінки у різних життєвих ситуаціях, у тому числі й щодо економічної поведінки, діючи з підсвідомості. На основі аналізу показника подушового ВВП здійснено висновки щодо характеру впливу різних напрямків релігії на стан національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Клімчик В. В.
Якісні параметри українського експорту та фінансові стимули щодо їх підвищення (c. 55 - 60)

У статті проаналізовано якість українського товарного експорту на основі його асортименту і питомої вартості. Обґрунтовано переваги експорту товарів високих і середніх технологій високого рівня для економіки країни. Запропоновано посилити використання методів, інструментів та важелів фінансового впливу для нарощування експорту конкурентоспроможної високотехнологічної і наукомісткої продукції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Саврасова А. А.
Інноваційні підходи до підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України (c. 35 - 37)

У статті розглянуто проблемні питання міжнародної конкурентоспроможності економіки України. Аналізуються проблеми інноваційної діяльності в Україні. Відбито основні напрямки світових тенденцій інноваційного розвитку. Визначені проблеми інноваційної діяльності в Україні та обґрунтовано зв'язок між інноваційною активністю і міжнародною конкурентоспроможністю економіки України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Похилюк В. В.
Україна в трансформаційному світі (c. 54 - 58)

У статті автор акцентує увагу на складних умовах трансформаційного періоду в Україні. Зокрема, окрім внутрішніх причин, що спричиняють спотворення перехідного періоду, визначено зовнішні причини та виділено зовнішні загрози економічній безпеці, які створюють інші країни, виявляючи нечисту та недобросовісну конкуренцію на пострадянському просторі. У статті розкрито основні причини і труднощі перехідного періоду, які викликані в тому числі й географічним положенням України. З одного боку, Росія намагається в будь-який спосіб приєднати Україну до Митного союзу Білорусі та Казахстану, з іншого боку, Європа, розділившись у поглядах на місце України в європейській спільноті, теж бачить у віддаленій перспективі нашу країну в складі Європейського союзу. Але якщо Польща, Болгарія, Словакія висловилися за найшвидше приєднання України до Єврозони, то Німеччина, Франція, виставляючи політичні бар’єри, не бажаючи вступати в суперечку з Росією, бачать таке приєднання у віддаленій перспективі.

Стаття написана українською мовою


Гнилицький М. В.
Теоретичні засади дослідження глобальної конкуренції (c. 59 - 62)

У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи до аналізу глобальної конкуренції. Ідентифіковані еволюційні етапи розвитку економічної думки до питань конкуренції та міжнародного поділу праці. Визначено місце глобальної конкуренції в системі управління економікою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Ханова О. В.
Оцінка конкурентоспроможності регіонів України та Білорусі в межах прикордонного співробітництва (c. 28 - 32)

У статті проведено аналіз теоретичних основ вивчення конкурентоспроможності регіонів. Особливу увагу приділено вивченню конкурентоспроможності прикордонних регіонів. Показано результати оцінки конкурентоспроможності прикордонних регіонів України та Білорусі, основні сильні та слабкі сторони, можливості на загрози.

Стаття написана українською мовою


Московкін В. М., Цзен Юань
Потенціал і тренди у зовнішній торгівлі машинобудівної продукцією країн Брікс + Іран (c. 33 - 42)

У роботі показано, як на основі аналітичного інструменту «Bilateral Trade» бази даних «Trade Map» можна ефективно вивчати експортно-імпортний потенціал і тренди у взаємній торгівлі в довільній групі країн за провідними товарними позиціями. На прикладі країн БРІКС + Іран показано негативні структурні зрушення в зовнішній торгівлі машинобудівної продукцією Росії, і навпаки, значні позитивні структурні зрушення для Китаю. На відміну від Росії, Китай в сфері машинобудування досяг видатних результатів по нарощуванню свого експортного потенціалу, маючи збалансований характер росту експортних та імпортних показників.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Третяк В. П.
Досвід окремих країн у вирішенні проблем людського розвитку (c. 41 - 51)

У статті розглядаються методичні підходи до визначення концепції людського розвитку як чинника формування людського капіталу та основи економічного зростання у цілому. З метою знайдення пріоритетних шляхів розвитку людського потенціалу в Україні здійснено аналіз кожного з трьох основних його блоків: рівень життя, оцінений через валовий національний дохід (ВНД) на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) у доларах США; рівень грамотності населення країни (середня кількість років, витрачених на навчання) і очікувана тривалість навчання; очікувана тривалість життя – оцінює довголіття. Запропоновано інституційні та програмні заходи щодо людського розвитку.

Стаття написана українською мовою


Власенко М. О.
Понятійні та сутнісні характеристики світового фінансового ринку (c. 52 - 57)

У статті розглянуто підходи до трактування поняття світового фінансового ринку вітчизняними та іноземними вченими, вивчено існуючі класифікаційні підходи та підходи до структуризації світового фінансового ринку. Виявлено такі основні ознаки структуризації, як: 1) підконтрольність національним системам грошово-кредитного регулювання; 2) строк реалізації та 3) вид фінансового інструменту (фінансового активу). Надано вдосконалене трактування поняття фінансового інструменту та виявлено ознаки віднесення економічного явища до фінансового інструменту: 1) угода, цінний папір, або інша форма засвідчення договірних відносин; 2) обов’язкова наявність не менше ніж 2-х сторін: виникнення або збільшення активу в однієї сторони і пасиву – в іншої; 3) актив і пасив є фінансовими, а не товарними.

Стаття написана українською мовою


Касіян Є. В.
Оцінка складових фінансового розвитку країн Центральної та Східної Європи та його вплив на економічне зростання (c. 58 - 64)

Зроблено оцінку складових фінансового розвитку країн Центральної та Східної Європи. Проаналізовано теоретичні аспекти взаємозв’язку між формами фінансових систем та їх впливом на економічний розвиток держави, описано основні функції фінансових систем. Висвітлено результати проведеного економетричного дослідження взаємозв’язку між фінансовим розвитком і розвитком реального сектора економіки.

Стаття написана українською мовою


Омар Ісмаель Омар
Перспективи економічного співробітництва України і країн Близького Сходу (c. 64 - 69)

Визначено перспективи взаємодії економіки України з економіками країн Близького Сходу на основі аналізу стану якісних і кількісних параметрів економічних та гуманітарних відносин. Доведено, що для якнайшвидшого поліпшення ситуації необхідні: предметне і більш тісне співробітництво регіонів Близького Сходу із зовнішньоекономічними відомствами України; вивчення на експертному рівні перспектив і можливостей просування українських регіонів на близькосхідних ринках; поширення на Близькому Сході інформації про можливості співпраці з українськими регіонами в різних сферах, зокрема, шляхом проведення форумів торгівлі і презентацій окремих регіонів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Міненко М. А.
Вплив центрального об’єднання німецьких роздрібних асоціацій торгівлі (HDE) на формування фахового інституційно спроможного соціально відповідального середовища (c. 48 - 54)

У статті проаналізовано процес становлення Центрального об’єднання німецьких роздрібних асоціацій торгівлі (HDE). Досліджено систему координації і взаємодії громадських об’єднань в торговельному секторі економіки Німеччини, схему управління організації-координатора, її функції й стратегічні пріоритети розвитку. У зв’язку з обговоренням проекту Закону «Про внутрішню торгівлю» запропоновано використати базисні принципи соціально орієнтованої економіки і головні ініціативи HDE в Україні з метою посилення ролі національних громадських об’єднань торгівлі й для мінімізації внутрішнього торгового тіньового обігу та побудови фахового інституційно спроможного соціально відповідального середовища.

Стаття написана українською мовою


Кокура К. В.
Особливості впливу чинників на конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку (c. 54 - 58)

У статті обґрунтовано актуальність дослідження впливу чинників на конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку. Визначено чинники національного та міжнародного середовища, які впливають на конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку фінансових регіональних кластерів. Описано взаємодію внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, яке здійснює діяльність на зовнішньому ринку

Стаття написана українською мовою


Кулішов В. В.
Транснаціональна експансія світової економіки (c. 58 - 61)

У статті досліджуються питання взаємодії міжнаціональних економічних суб'єктів, формування взаємозв'язків, за допомогою яких відбувається трансформація і поглиблення відносин індивідуалізованої власності, тобто творення транснаціонального простору, формування інноваційної сфери, її роль у подоланні ресурсних та інституційних обмежень глобалізації, виникнення регіональних економічних просторів як прояв обмеженості глобалізаційних процесів у світовій економіці.

Стаття написана українською мовою


Дідковська Б. В.
Зовнішня торгівля товарами України з країнами Західної Європи (c. 62 - 67)

У статті обґрунтовано, що на даному етапі євроінтеграції України торгівельні відносини з країнами Європи задля їх зміцнення і розширення потребують глибшого вивчення та аналізу. Оскільки серед основних торговельних партнерів України впродовж останнього десятиліття перебувають здебільшого країни Західного регіону ЄС, цілком доцільним є окреме дослідження зовнішньоторговельних зв’язків України із країнами Західної Європи. У статті проаналізовано сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами із зазначеними країнами, виявлені основні тенденції зовнішньої торгівлі, як у докризовому так і у післякризовому періоді. Відповідно до проведеного аналізу були зроблені висновки про високий рівень залежності внутрішнього ринку України від домінуючих в імпорті з Західної Європи товарів з високим рівнем доданої вартості, а також про наявність у торгівлі товарами з зазначеними країнами суттєвих диспропорцій, які виникли у 2000-2007 рр., поглиблювались у подальшому і, на сьогодні, являються загрозою стратегічним інтересам України. Дані процеси збільшують потребу українських експортерів у наявності економіко-математичних моделей, які б дозволили виявити тенденції та закономірності в українській торгівлі товарами з країнами Західної Європи. У статті запропоновано регресійні моделі, що описують показники товарного експорту та імпорту України з Західною Європою, які були побудовані за методом покрокового відбору факторів. Аналіз статистичних характеристик даних моделей, здійснений з метою оцінки їх прогнозних якостей, дозволяє зробити висновок про високу якість побудованих рівнянь. Враховуючи останнє, моделі можуть використовуватися для розробки імітаційних прогнозів при науковому обґрунтуванні рішень у сфері зовнішньої торгівлі товарами, що визначено як напрямок для подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


Пілецька С. Т.
Прогнозування ефективності виконання зовнішньоекономічного контракту промислового авіапідприємства (c. 67 - 72)

У статті відзначено, що ключовим інструментом зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоекономічний контракт, на основі якого формуються методичні складові залежно від рівня її організації. Економічна ефективність контрактів багато в чому залежить від впливу ризиків, мінімізація яких дозволяє підвищити ефективність зовнішньоекономічної діяльності промислового авіапідприємства. Для визначення впливу ризиків зовнішньоекономічного контракту на рентабельність продукції пропонується використовувати нелінійну авторегресійну модель із зовнішніми входами (NARX). Методом оптимізації функціонала якості виступає метод Левенберга – Марквардта, що призводить до отримання більш надійних результатів. Для оцінки ефективності виконання зовнішньоекономічного контракту доцільно розраховувати показник якості укладання контракту. Запропоновано утворювати резервні фонди відшкодування втрат від дії зовнішньоекономічних ризиків. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства необхідно оцінувати з точки зору фактично отриманого прибутку за виконаними контрактами та збільшення за цей рахунок оборотних коштів.

Стаття написана українською мовою


Саричев В. І.
Перспективи людського розвитку на полях БРІКС: проблеми глобального управління (c. 73 - 77)

У статті проаналізовано основні напрямки співпраці країн БРІКС у контексті проблем глобального управління будівництвом нового міжнародного економічного порядку. Виявлено основні складові системи зростаючого впливу БРІКС на формування більш справедливої, збалансованої і розумної архітектури світової економіки і політики. Визначено, що основою підсилення консолідації і можливої в майбутньому інституціоналізації блоку є розвинені торгівельні відносини, близькі національні моделі розвитку і принципово подібні підходи до розв’язання глобальних проблем людства. Об’єктивно реальними є перспективи розширення блоку за рахунок приєднання до його платформи інших економік, що активно розвиваються, при збереженні сприятливих умов інвестування у людський капітал і модернізації механізмів співпраці через систему розрахунків у національних валютах.

Стаття написана російською мовою


Голобородько Т. В.
Позитивний досвід Китаю в управлінні інвестиційними процесами в аграрному секторі економіки (c. 77 - 81)

У даній статті автором узагальнено основні напрями державного регулювання аграрного сектора економіки; визначено та згруповано основні методи регулювання інвестиційних процесів у Китаї; розглянуто джерела інвестицій у сільськогосподарському виробництві Китаю відповідно до діючого нормативно-правового механізму; проаналізовано основні причини значних прямих іноземних інвестицій в економіку Китаю; обґрунтовано доцільність використання позитивного досвіду Китаю в регулюванні інвестиційних процесів в Україні; наведено основні напрями покращення політики інвестування агробізнесу в Україні.

Стаття написана українською мовою


Козлова А. І.
Етапи формування стратегій інноваційного розвитку в країнах ЄС (c. 82 - 85)

У статті досліджено еволюцію стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку в країнах ЄС. Сформовано відмінності формування стратегій інноваційного розвитку в умовах інтернаціоналізації. Проаналізовано пріоритетні напрямки стратегій інноваційного розвитку країн ЄС та обґрунтовано позитивні ефекти від скоординованих структурних реформ стратегій інноваційного розвитку. Визначено, що головним завданням інноваційної політики стратегії є забезпечення збалансованої взаємодії наукового, технічного і виробничого потенціалів, розроблення та впровадження механізму активізації інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва.

Стаття написана українською мовою


Шевченко Т. П.
Управління корпоративною соціальною відповідальністю на зовнішніх ринках (c. 86 - 90)

Збільшення кількості підприємств, які реалізовують зовнішньоекономічну діяльність та наявність соціальних проблем, що вимагають негайного вирішення, привели до необхідності залучення бізнесу до принципів корпоративної соціальної відповідальності. Разом з тим, необхідність в управлінні корпоративною соціальною відповідальністю на зовнішніх ринках, що виникла останніми роками, не має достатньої практики та досвіду. Все це обумовило необхідність формування нового покоління спеціалістів, які спеціалізуватимуться на управлінні корпоративною соціальною відповідальністю на зовнішніх ринках. У статті проаналізовано сучасний стан корпоративної соціальної відповідальності на внутрішніх і зовнішніх ринках. Обґрунтовано необхідність запровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності. Дані рекомендації щодо ведення бізнесу компаній на зовнішніх ринках на засадах корпоративної соціальної відповідальності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Білозубенко В. С., Горіна Г. О., Абрашка О. В.
Формування інноваційної системи Європейського Союзу (c. 8 - 12)

У статті обґрунтовано необхідність дослідження єдиної інноваційної системи ЄС. Розглянуто теоретико-методологічні основи формування міжнародних інноваційних систем і обґрунтовано доцільність розвитку цієї концепції. Визначено моделі формування міжнародних інноваційних систем на базі інтеграційної угруповання і міжнародної економічної організації. Запропоновано інтерпретацію міжнародної інноваційної системи як просторово-інтеграційного утворення, яке базується на загальних інституційних основах і ринках, має специфічну архітектуру. Виділено етапи формування інноваційної системи ЄС, її основні елементи та об'єднавчі механізми. Обґрунтовано, що консолідації інноваційної системи ЄС сприяють інструменти загальної інноваційної політики, створення інформаційних систем і мереж. Виділено складові інституційної архітектури інноваційної системи ЄС, її управлінська і правова основи, структурні та функціональні компоненти. Визначено, що інноваційна система ЄС охоплює інноваційні системи нижчих рівнів ієрархії (національні, регіональні та секторальні).

Стаття написана російською мовою


Кулішов В. В.
Моделювання розвитку економіки в умовах глобалізації (c. 13 - 16)

У статті досліджуються питання ступені відкритості суспільних систем в умовах сучасної глобалізації. Розглядається взаємодія міжнаціональних економічних суб’єктів, формування взаємозв’язків, невідворотність переходу на нову, більш прогресивну модель розвитку економіки. Аналізується виникнення у національних господарствах інноваційних систем, формування ринку інновацій, тенденції та проблеми моделювання розвитку інноваційної економіки. Досліджується виникнення науково-виробничих агломерацій і комплексів, роль кластерів у економічному процесі.

Стаття написана українською мовою


Шемет Т. С.
Європейський банківський союз та його роль у зміцненні фінансової безпеки ЄС (c. 17 - 21)

У статті аналізуються революційні зміни архітектури європейської банківської системи – створення Європейського банківського союзу і пов’язане з цим запровадження єдиного механізму нагляду над банківськими системами країн-учасниць; створення загальноєвропейського фонду гарантування виплат вкладів клієнтам банків; централізацію та гармонізацію єдиного банківського законодавства. Розкривається стратегічне значення зазначених інституціональних трансформацій з погляду посилення ролі наднаціональних механізмів регулювання і переходу Євросоюзу на новий якісний рівень інтеграції в економічній, фінансовій, монетарній сферах. Необхідність існування кредитора останньої інстанції в Європейському Союзі та можливість розширення повноважень Європейського центрального банку для виконання цієї функції в рамках Європейського банківського союзу розкривається у контексті зміцнення фінансової безпеки країн-учасниць ЄС. Автор акцентує на загрозі ослаблення потенціалу фінансової стійкості регіонального об’єднання за умов відсутності адекватного багатостороннього механізму координації.

Стаття написана українською мовою


Касіян Є. В.
Оцінка розвитку фінансових ринків у країнах Центральної та Східної Європи у період трансформації (c. 21 - 27)

У даній статті досліджено розвиток фінансових ринків перехідних економік Центральної та Східної Європи як важливого фактора, що впливає на економічне зростання. У статті також звертається увага на особливості фінансових реформ спрямованих на створення ефективних фондових ринків та іх результативність. Автором зроблено оцінку рівня розвитку ринків цінних паперів у країнах Центральної та Східної Європи в контексті їхніх якісних характеристик таких як глибина, ефективність і стабільність, показано рівень інтеграції у міжнародні ринки капіталу та проведено порівняльну характеристику із розвинутими сусідніми країнами–членами Європейського Союзу. Також у цій статті досліджено основні недоліки та проблеми розвитку фінансових ринків у цих державах, окреслено перспективи їх розвитку у посткризовий період.

Стаття написана українською мовою


Коваленко Р. С.
Торговельне співробітництво Туреччини з Європейським Союзом: євроінтеграційний контекст (c. 28 - 33)

У статті розглядається торговельне співробітництво Турецької Республіки та Європейського Союзу в контексті євроінтеграції Туреччини. Наводиться хронологія розвитку політичних, економічних, соціальних відносин Турецької Республіки та Європейського Союзу. Проводиться аналіз функціонування вільних економічних зон на території Туреччини з точки зору залучення іноземного капіталу, та підтримки і стимулювання експортноорієнтованих галузей народного господарства Туреччини. Розглядаються позитивні і негативні сторони від вступу Туреччини в митний союз Європейського Союзу з точки зору зміни географічної і товарної структури експорту та імпорту товарів і послуг Турецької Республіки. Аналізуються експорт та імпорт товарів і послуг між та Туреччиною і Європейським Союзом. Здійснюється прогноз їх подальшого розвитку. Аналізуються основні проблемні питання на шляху євроінтеграції Турецької Республіки та можливі шляхи їх вирішення в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Стаття написана українською мовою


Омар Ісмаель Омар
Аналіз і прогнози розвитку світової економіки, економіки України і економік країн Близького Сходу на 2013-2014 роки (c. 34 - 40)

У статті розглядаються прогнози на перспективи співпраці України та країн Близького Сходу. Вони виражені, в першу чергу, у розвитку співробітництва між країнами, розробці та реалізації довгострокових планів економічного розвитку (модернізація інфраструктури, співпраця в галузі сільського господарства, будівництва, постачання обладнання і т. п.) на рівні країн і окремих підприємств. Визначені перспективи взаємодії економіки України з економіками країн Близького Сходу на основі аналізу стану якісних і кількісних параметрів економічних та гуманітарних відносин.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Голіков А. П., Шуба М. В.
Транскордонне співробітництво України в сучасних умовах її геоекономічної стратегії (c. 42 - 46)

Здійснюється SWOT-аналіз альтернативних векторів геоекономічної стратегії України. На підставі його результатів розкриваються позитивні і негативні сторони створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом і вступу до Митного союзу ЄврАзЕС. Відзначається, що в умовах перехідного періоду світ-системи загострюється боротьба між її складовими і посилюється активність у цій боротьбі такого потужного економічного учасника як Китай. У цих умовах Євросоюзу і ЄврАзЕС доцільно здійснювати спільну геоекономічну стратегію, припинивши боротьбу за включення в сферу своїх геоекономічних інтересів України. Обґрунтовується необхідність посилення Україною транскордонного співробітництва з суміжними країнами, особливо з Росією, з якою найбільша протяжність спільного кордону. Основною формою транскордонного співробітництва мають стати єврорегіони. Вони також можуть служити «сполученими судинами», за допомогою яких може здійснюватися економічний підйом і соціально-економічна інтеграція на мезорівні. У разі реалізації Україною євроінтеграційного вектора, російсько-українське прикордоння з каркасом єврорегіонів, може стати певною мірою своєрідною «противагою» евроінтегрціі..

Стаття написана російською мовою


Кирилюк Н. В.
Глобалізаційні та інтеграційні чинники трансформації європейських національних моделей економічного розвитку (c. 47 - 52)

У статті розглянуто особливості національних моделей економічного розвитку європейських країн, виокремлено екзогенні та ендогенні чинники їх трансформації. Детально проаналізовано екзогенні фактори трансформації, які включають процеси глобалізації, зокрема такі форми її прояву, як техноглобалізація, фінансова глобалізація, а також регіональна інтеграція. У роботі відмічено найсуттєвіші трансформаційні зміни, серед яких перерозподіл робочої сили зі сфери промисловості та сільського господарства на користь сфери послуг, перехід функцій управління до наднаціональних органів, поширення ТНК із державною власністю як відповідь на виклики транснаціоналізації економіки, збільшення обсягів фінансування інноваційної політики, активізація інноваційної діяльності бізнесу, розвиток «зелених» інновацій, зростання податкового навантаження на працездатне населення у зв’язку зі збільшенням частки непрацездатного населення, поширення державно-приватних партнерств як домінуючого вектора господарського розвитку.

Стаття написана українською мовою


Пілецька С. Т.
Вплив механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств авіаційної промисловості на їх фінансову незалежність (c. 52 - 56)

Фінансова незалежність підприємства – це становище, при якому підприємство залишається здатним задовольняти власними або позиковими коштами потреби операційної діяльності в умовах впливу зовнішнього середовища. Фінансова незалежність промислового авіапідприємства як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (економічна складова зовнішньоекономічної діяльності), з одного боку, виступає одночасно елементом зовнішньоекономічної діяльності та вимірювачем її результативності, а з іншого – наслідком ефективності зовнішньоекономічної діяльності Якщо первісно фінансова незалежність є відсутньою, то вона утворюється через формування ефекту, як це передбачено у контракті, тобто через взаємозв’язок із організаційною складовою зовнішньоекономічної діяльності. Досягнення фінансової незалежності, яке передбачено змістом зовнішньоекономічного контракту, можливе шляхом вживання тактичних заходів з мінімізації валютних ризиків. Якісна характеристика змісту та обґрунтування форми контракту, особливо, коли йдеться про довгострокові контракти, становлять основу взаємодії підприємства із зовнішньоекономічними партнерами незалежно від політичних змін, які відбуваються в різних країнах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Єлісєєва О. К., Стоянов Г. С.
Порівняльний аналіз кредитних спілок Північної Америки і України (c. 36 - 42)

Стаття присвячена дослідженню ринку фінансових послуг країн Північної Америки з метою аналізу діяльності кредитних спілок та зіставлення з результатами роботи кредитних спілок України. Визначено принципи діяльності та моделі кредитних спілок, сильні сторони і законодавча підтримка розвитку. У статті наведено результати порівняльного аналізу системи кредитних спілок Канади, США та України за основними показниками, такими, як рівень активів і пасивів, кількість кредитних спілок та їх клієнтів у розрізі досліджуваних держав. Окремо розглянуто структуру цільових видів кредитування в розрізі країн. Проаналізовано діяльність кредитних спілок, заснованих українськими емігрантами на території Канади. Сформовано рекомендації з підтримки вітчизняних організацій на державному рівні за прикладом північноамериканських держав.

Стаття написана українською мовою


Журавльов О. В.
Міжнародні інтеграційні процеси України в умовах трансформації глобальної економіки (c. 43 - 47)

У статті розглянуто теоретико-методологічні підходи до виявлення інтеграційних спрямувань України через створення інноваційної економіки, шляхом започаткування міжнародного фінансового центру. Розглянуто механізм інтеграційних процесів України в умовах трансформації глобальної економіки, який передбачає виникнення «ефекту метелика», а саме: погіршення умов інтеграційних процесів із Західною Європою та «довготривала рецесія» ЄС призводе до зміни вектора інтеграційних процесів України та її входу до інтеграційного утворення Митний союз / ЄЕП (Росія, Білорусія, Казахстан), використовуючи концепт «вікна можливостей», що передбачає тісну взаємодію системи старих і нових інтеграційних центрів, у яких концентруються фінансові, інтелектуальні, економічні та комунікаційні ресурси, через які проходять фінансові, товарні та міграційні потоки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Івашина О. Ф., Матвійчук І. О.
Субстанціональні глобальні виклики розвитку світової економіки та їх вплив на економічну безпеку держави (c. 34 - 38)

У статті досліджено субстанціональні глобальні виклики розвитку світової економіки в умовах посилення процесів інтеграції, транснаціоналізації та глобалізації світової економіки як вищої стадії її інтернаціоналізації в планетарному масштабі. Виявлено та проаналізовано основні сучасні виклики розвитку глобальної економіки та досліджено їх вплив на економічну безпеку держави. Здійснено поглиблений об’єктивний науковий аналіз і системне осмислення нових світових реалій з позиції основних положень сучасної інституціональної економічної теорії. Виявлено та обґрунтовано сутнісні аспекти та існуючі протиріччя зростаючих масштабів процесів глобалізації, інтернаціоналізації та транснаціоналізації. Особливу увагу приділено дослідженню впливу вищезазначених процесів на функціонування суб’єктів світової економічної системи. Проаналізовано подальші перспективи, напрямки, темпи та загальну спрямованість соціально-економічного розвитку національних господарств країн світу.

Стаття написана українською мовою


Головня О. М.
Державні пріоритети зовнішньоекономічної діяльності України в умовах стабілізації економіки (c. 39 - 44)

Стаття присвячена участі України у світових економічних процесах. Проаналізовано чинники, що впливають на пожвавлення експортної діяльності країни. Складовою зовнішньоекономічних стосунків є економічне, торгівельне, науково-технічне, інформаційне та культурне співробітництво, яке дає можливість більш повно розкрити й використати внутрішній потенціал територій. Основу поглиблення співпраці повинна складати економічна складова як початкова для активізації інших видів стосунків між країнами. Для інтеграції нашої країни актуально не лише забезпечення свободи руху товарів, послуг і факторів виробництва, але й координація економічної політики держав, які намагаються наблизити економічний розвиток окремих країн інтеграційного комплексу та окремих регіонів усередині цих країн. Відмічено чинники, від яких залежить інтеграція держави у світовий простір. Серед них: обмежена пропускна спроможність вітчизняної транспортної та пограничної інфраструктури; істотне підвищення рівня тінізації економіки; підвищення рівня цін на енергетичний імпорт та інші.

Стаття написана російською мовою


Дехтяр Н. А., Боярко І. М., Дейнека О. В.
Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків (c. 45 - 50)

У статті на основі проведеного дослідження нормативно-правових документів, що регулюють реалізацію бюджетного процесу Європейського Союзу, визначено основні принципи організації бюджетної системи ЄС у частині формування державних видатків. Надано характеристику та розкрито зміст зазначених принципів побудови бюджетної системи в країнах ЄС та Україні. Розглянуто особливості організації бюджетного процесу Європейської спільноти й України та здійснено співставлення їх основних принципів. Проведено порівняльний аналіз принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків. Встановлено, що бюджетна політика ЄС й України визначена історичними та національними особливостями, залежить від соціально-економічної та політичної ситуації, враховує стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку країни та формується виходячи з моделі організації фінансових відносин.

Стаття написана українською мовою


Корнівська В. О.
Сучасний стан розвитку російського, українського та європейського фінансових ринків у контексті паритетного фінансово-інвестиційного партнерства країн (c. 51 - 55)

У статті розкрито та систематизовано об’єктивні політико-економічні фактори впливу на розвиток співробітництва України з країнами Європейського Союзу та Єдиного економічного простору. Визначено основні тенденції розвитку російського, українського та європейського фінансових ринків, у цьому контексті показано необхідність формування основ ефективної стратегічної взаємодії між країнами та намічено можливі механізми розвитку фінансового співробітництва між Росією, Україною та ЄС на основі реалізації інфраструктурних проектів на території України за участю європейських технологій та російського капіталу. Визначено, що реалізація російсько-українсько-європейської фінансової взаємодії може дати позитивний синергетичний ефект при впровадженні механізму облігаційних позик, забезпечених державною часткою в проекті та розміщених на міжнародних ринках капіталу. При цьому російські банки можуть виступати андерайтерами та здійснювати первісний викуп вказаних цінних паперів для подальшого їх продажу на ринках капіталу.

Стаття написана українською мовою


Кудирко Л. П., Севрук І. М.
Міжнародні торговельні мережі в процесах концентрації на продуктовому ринку (FMCG) України (c. 56 - 63)

Мета статті полягає в дослідженні стану та тенденцій розвитку процесів консолідації та концентрації ринкової влади на роздрібному ринку України, оцінці рівня концентрації міжнародних торговельних FMCG-мереж та аналізі впливу зазначеного процесу на конкурентне середовище вітчизняної сфери роздрібного товарообігу. Аналіз і систематизація наукових праць українських і закордонних учених дозволили визначити теоретичні засади понять «ринкова концентрація» і «концентрація капіталу» та обрати методичний інструментарій для вимірювання рівня концентрації через індекси концентрації для різної кількості суб’єктів господарювання та індекс Герфіндаля – Гіршмана. У результаті дослідження було ідентифіковано різновекторну спрямованість процесів концентрації на роздрібному продуктовому ринку України в докризовий і посткризовий періоди: від активізації до стабілізації та стагнації. Визначено, що український продуктовий ринок характеризується низкою особливостей: відносно низьким рівнем концентрації щодо інших європейських країн, переважанням на ньому представників вітчизняного бізнесу та негативною динамікою значень показників концентрації міжнародного капіталу на роздрібному FMCG-ринку України. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є питання наслідків впливу процесу концентрації та корпоративної консолідації за участі торговельних мереж-нерезидентів на роздрібний FMCG-ринок України. Поглибленого аналізу потребують транскордонні злиття та поглинання за участю іноземних і національних корпоративних структур у сфері роздрібної торгівлі, їхня видова та географічна структури, мотиваційна природа, механізми корпоративного управління, інноваційна складова корпоративних стратегій з огляду їх впливу на стандарти бізнесової та споживчої поведінки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Касич А. О., Яковенко Я. Ю.
Газові ринки ЄС та України: сучасний стан і перспективи розвитку (c. 8 - 15)

Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану і тенденцій розвитку газових секторів ЄС та України, виявленні проблем вітчизняного енергетичного сектору. Проаналізовано зміни у світовому газовому секторі. Розглянуто європейську систему енергозабезпечення. Зосереджено увагу на дослідженні стану газового ринку ЄС за базовими показниками, джерелами постачання газу та нормативно-правовими засадами функціонування. Проаналізовано проблеми диверсифікації поставок природного газу до країн Європи. Обґрунтовано роль України як головного транзитера природного газу. На основі проведеного дослідження визначено напрями підвищення потенціалу газової промисловості України. Наголошено на зацікавленості України та ЄС в активізації розвитку енергетичної політики України. Виокремлено основні проблеми, які постають перед Україною на шляху входження до єдиного енергетичного ринку ЄС. Подано інструменти вирішення забезпечення ефективного функціонування газотранспортної системи України.

Стаття написана українською мовою


Маркович І. Б.
Збалансування національних і глобальних пріоритетів: актуальні виклики українській економіці (c. 16 - 20)

Мета статті полягає у виявленні закономірностей у зміні структури світового економічного середовища внаслідок трансформації зв’язків між національними економіками, регіональними утвореннями та наднаціональними структурами. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто концептуальне бачення трансформаційних перетворень в управлінні національною економікою в умовах наростання глобальних дисбалансів. Обґрунтовано, що посилення комплементарності національного та глобального може бути успішним виключно за умов урахування особливостей перебігу міжнародних контактів в умовах постбіполярної системи відносин при розробці стратегій розвитку, оскільки вплив її структурних факторів на перебіг відносин між державами є визначальним. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є пошук емпіричного зв’язку між окремими параметрами якості інституційного забезпечення та розвитком національних економік.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Попкова К. О.
Управління валютними ризиками міжнародної інвестиційної діяльності (c. 13 - 17)

Метою статті є розробка механізму управління валютними ризиками міжнародної інвестиційної діяльності. Аналізуючи існуючі методи оцінки та мінімізації ризиків міжнародної інвестиційної діяльності, ідентифіковано їх недоліки та переваги. Спираючись на проведений аналіз методичного інструментарію ризик-менеджменту, розроблено механізм управління ризиками міжнародної інвестиційної діяльності, основними етапами якого є: аналіз факторів, що впливають на структурні елементи ризику; ідентифікація та аналіз валютних ризиків; оцінка валютних ризиків шляхом визначення загальної суми відкритої валютної позиції, питомої ваги іноземної валюти в гривньовому еквіваленті, коефіцієнта кореляції між курсами і-ї та j-ї іноземної валюти відносно національної; мінімізація валютних ризиків і моніторинг. Запропонований механізм управління ризиками дає змогу детально проаналізувати ризик, здійснити його оцінку та своєчасно мінімізувати для підвищення загальної ефективності міжнародної інвестиційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Новікова К. І., Ковальчук М. В.
Проблемні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності держави (c. 18 - 22)

У статті розглянуто основні проблеми функціонування механізму державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків, які впливають на рівень конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано сучасний стан державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України та показники конкурентоспроможності національної економіки (Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс сприйняття корупції). Сформульовано ключові аспекти, які потребують покращення для посилення конкурентних позицій країни. Зокрема, проаналізовано стан митного та податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх вплив на зовнішньоекономічну сферу. Визначено причини низького рівня конкурентоспроможності України, а також внутрішні та зовнішні чинники впливу на розвиток зовнішньої торгівлі. Досліджено проблемні питання включення України у світові господарські процеси та запропоновано комплекс заходів з метою підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Погорлецький О. І.
Індивідуальне прибуткове оподатковування у світовій і російській практиці: сучасні тенденції та перспективи (c. 20 - 28)

У статті порушуються тенденції в індивідуальному прибутковому оподатковуванні в провідних країнах світу на сучасному етапі розвитку, відзначається внесок індивідуального прибуткового податку у формування дохідної бази урядів всіх рівнів, виділяється його роль у згладжуванні соціальних наслідків у посткризовий період. Крім того, розглядається специфіка індивідуального прибуткового оподатковування в Російській Федерації, включаючи можливості модифікації діючої системи стягнення даного податку шляхом збільшення податкових ставок і введення прогресивної шкали оподатковування.

Стаття написана російською мовою


Тарнавська Н. П., Сивак Р. Б.
Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру (c. 29 - 35)

Мета статті полягає в дослідженні організаційних та інфраструктурних передумов створення і функціонування інтеграційних структур, здатних на засадах логістики сприяти суб’єктам господарювання у впорядкуванні та оптимізації матеріалопотоків, а також фінансових та інформаційних потоків, що їх супроводжують. У результаті дослідження визначено нерівномірності переходу національних економік на нові моделі розвитку та пов’язані з цим перспективи розвитку логістичного забезпечення інноваційної економіки; визначено стан, трансформаційні можливості та перспективи міжнародної інтеграції ринку логістики України; проаналізовано передумови, обґрунтовано доцільність та виявлено вигоди формування міжнародного логістичного центру у м. Тернопіль. Місією пропонованого міжнародного логістичного центру є забезпечення якісно нового рівня логістичного обслуговування учасників ринку, що відповідає діючим світовим стандартам. Реалізацію своїх завдань і виконання функцій логістичний центр здійснює у процесі взаємодії з партнерами – учасниками логістичного ланцюга. Логістичний центр покликаний стати оператором потоків транзитних та експортно-імпортних вантажів; він виконуватиме важливі логістичні функції, пов’язані не лише з організацією перевезень, а й сортуванням, зберіганням, пакуванням і низкою інших функцій на рівні кращих світових представників логістичного обслуговування. Забезпечення успішної діяльності такого центру потребує адаптації тарифної політики держави до міжнародних норм, розширення переліку супутніх послуг, скорочення термінів оброблення вантажів, інтенсивного впровадження сучасних технологій оброблення інформації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Кузьмін О. Є., Кравченко Є. В.
Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва промислових підприємств (c. 61 - 65)

Мета статті полягає в дослідженні нормативно-правового забезпечення транскордонного співробітництва підприємств. Проаналізувавши наукові праці багатьох вчених та розглянувши значну кількість нормативно-правових актів, автори систематизували складові елементи правового забезпечення транскордонного співробітництва підприємств та показали ієрархічний зв’язок між ними. В результаті дослідження була представлена досить повна система нормативно-правового забезпечення транскордонного співробітництва підприємств, наведений всеохоплюючий перелік нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання такого співробітництва. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка пропозицій щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази України у сфері транскордонного співробітництва та розробка ефективних шляхів розвитку транскордонного співробітництва підприємств. Актуальність даного дослідження ще більше підтверджується тим, що розвиток транскордонного співробітництва підприємств може стати реальним інструментом співпраці, що сприятиме більш швидкому процесу входження України в європейський економічний простір.

Стаття написана українською мовою


Кавун О. О.
Провідні торговельні мережі у контексті глобалізації роздрібної торгівлі світу (c. 66 - 72)

У статті розглянуто основні тенденції розвитку міжнародних торговельних мереж протягом 2002 – 2012 рр. і визначено, що переважна більшість із них збільшувала свою присутність на зарубіжних ринках. Проаналізовано особливості прояву політики експансії торговельними структурами залежно від регіону їх походження. Досліджено мотиви, що спонукають провідних роздрібних торговців до виходу за межі національних ринків. Основними з них є загострення конкуренції на внутрішніх, більш зрілих ринках внаслідок збільшення концентрації мережевих структур, а також застосування державної політики обмежувальних заходів щодо ведення торговельної діяльності. Розглянуто способи, які було обрано найбільшими торговельними мережами у 2011 – 2012 рр. для виходу на зарубіжні ринки. Встановлено, що перевага надається франчайзингу. Визначено напрями прояву регуляторних бар'єрів, з якими стикаються найбільші торговельні мережі світу при виході на ринки країн, що розвиваються. Встановлено, що на ринках окремих країн, зокрема, в Азії та Південній Африці, представлено потужні національні структури, які складають суттєву конкуренцію міжнародним торговельним мережам та змушують їх більш виважено підходити до прийняття рішення щодо виходу на новий ринок і коригування існуючих стратегій розвитку.

Стаття написана українською мовою


Александрова Б. В.
Зарубіжний досвід діяльності торгово-промислових палат та перспективи його застосування в Україні (c. 73 - 77)

У статі здійснено аналіз зарубіжного досвіду діяльності торгово-промислових палат в умовах ринкової економіки. Досліджено особливості їх формування та становлення в країнах Європейського Союзу та Співдружності Незалежних Держав. Зокрема, проаналізовано діяльність торгово-промислових палат Німеччини, Данії, Великобританії, Росії, Молдови, Білорусії. Розглянуто континентальну, англосаксонську, державну та змішану моделі діяльності торгово-промислової палати. Визначено особливості функціонування Торгово-промислової палати України. На базі аналізу прогресивного досвіду запропоновано заходи щодо вдосконалення процедури взаємодії бізнесу із Торгово-промисловою палатою України на національному, регіональному та галузевому рівнях.

Стаття написана українською мовою


Стеблянко М. Д.
Оцінка, проблеми та шляхи вдосконалення технічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у світі (c. 77 - 81)

У статті проаналізовано стан технічного регулювання ЗЕД у світі та в Україні, визначено основні проблеми та шляхи підвищення ефективності сертифікації. Розглянуто систему технічного регулювання ЄС та наведено приклади застосування технічних бар'єрів окремими країнами для забезпечення безпеки товарів на внутрішньому ринку. Запропоновано розробити стратегії розвитку національної системи інформаційного забезпечення технічного регулювання та призупинити перехід від системи обов'язкової сертифікації до системи оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.

Стаття написана українською мовою


Пінчук А. К.
Теорія оптимальних валютних зон: від класиків до сьогодення (c. 81 - 87)

У статті досліджено еволюцію теорії оптимальних валютних зон від її класичних положень до сучасних здобутків. На основі критичного огляду класичних критеріїв ОВЗ розроблено схему вибору валютного режиму за теорією Роберта Манделла. Розглянуто здобутки альтернативної теорії ОВЗ, основні положення якої відображено схематично у вигляді ілюстрації еволюції теорії оптимальних валютних зон. У результаті аналізу класичних критеріїв оптимальності валютних зон, а також узагальнення здобутків нової теорії ОВЗ розроблено універсальний алгоритм визначення оптимальних умов для створення ефективної валютної зони. Використання даного алгоритму дозволить розробити систему кількісних показників доцільності приєднання певного регіону до ОВЗ, на базі яких можна побудувати економічну модель оптимальної валютної зони, яка відображатиме готовність будь-якої країни до вступу чи утворення ОВЗ. Розробка зазначеної моделі є вкрай необхідною для багатьох країн, що стоять перед вибором валютної інтеграції. Зокрема, така модель є дуже актуальною для України, якій необхідно зробити вибір щодо напрямку зовнішньої інтеграції, оскільки різні курси зовнішньої політики суттєво впливають на ефективність внутрішньої економічної політики в державі.

Стаття написана українською мовою


Яренко Г. М.
Сутність багатства та його оподаткування в країнах Євросоюзу (c. 88 - 92)

Мета статті полягає у розробці рекомендацій щодо податку на багатство, який уряд України планує ввести у найближчі роки. Для цього у статті досліджено теоретичні основи поняття «багатство» та практику окремих західних країн у галузі визначення об’єкта та бази податку на багатство. У результаті дослідження різних концептуальних підходів до розуміння сутності багатства та позиції Міжнародної Системи Національних Рахунків із цього питання у статті сформульовано визначення поняття «багатство». Досліджено досвід Франції, Іспанії та Швейцарії у виокремленні об’єкта та бази оподаткування податком на багатство. Запропоновано перед упровадженням в Україні податку на багатство провести ґрунтовне дослідження стану розподілу майна між різними верствами населення країни. Сформульовано рекомендації, що стосуються визначення об’єкта та бази оподаткування податком на багатство відповідно до міжнародної практики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Джуха В. М., Рибкіна А. С.
Функціонування інститутів розвитку в Російській Федерації на сучасному етапі (c. 8 - 11)

У даній статті порушено тему функціонування інститутів розвитку в Російській Федерації, уряд якої взяв за мету підтримати інноваційний розвиток і модернізацію економіки. Для вирішення даної проблеми в економіці Росії впроваджено систему інститутів розвитку. У цьому дослідженні проаналізовано механізм упровадження даних інститутів розвитку і розглянуто виклики, пов'язані з цим, зокрема, незбалансованість у функціонуванні інститутів розвитку. В результаті даного дослідження доведено необхідність ефективної побудови системи інститутів для підтримки компаній і нових та інноваційних проектів на різних стадіях інноваційного циклу.

Стаття написана англійською мовою


Вовченко Н. Г., Сульженко В. С.
Фінансова стабілізація країн глобальної економіки в умовах боргової кризи (c. 11 - 15)

Європейська криза гальмує глобальне відновлення економіки, зростання відновлення сповільнився. Усе це вимагає наднаціональних рішень: створення регулятивних структур і нових фінансових інструментів з метою збереження стабільного світового фінансового порядку. Методи кількісного ослаблення (QE), проведені американською Федеральною Резервною системою й Банком Англії, прагнуть стимулювати діяльність приватного сектора через зниження вартості кредиту, генерацію позитивних ефектів добробуту та підйом доходів по інвестиціях. Покупки активу ефективно переміщають небезпечні фінансові активи від приватного сектора на баланс центрального банку або спеціального фонду QE в обмін на безризикові резерви центрального банку. Таким чином, обидва типи мер здійснюються за рахунок ризиків, що накопичуються на балансах центральних банків і таким чином, побічно, на балансі державного керування. Обмін інформацією між відповідними агентствами, включаючи офіс керування боргом, підприємства державного сектора керуючі активами й центральний банк важливі для ефективного керування всіх державних активів і зобов'язань. Належна оцінка фінансових позицій вимагає всебічної й прозорої звітності всіх державних зобов'язань й активів. Крім того, фінансова прозорість сприяє консолідації.

Стаття написана російською мовою


Євтишина К. О., Зінченко В. О., Міщенко К. М., Орлинський С. А., Шеховцов Р. В.
Перспективи соціально-економічного розвитку прикордонних територій у рамках міжнародного співробітництва Єврорегіона «Донбас» (c. 16 - 19)

У даній статті наведене дослідження потенціалу й перспектив міжнародного співробітництва в рамках особливого прикордонного утворення – Єврорегіону «Донбас», до складу якого входить Ростовська область Російської Федерації, Донецька й Луганська області України. Наведено комплекс соціально-економічних завдань Єврорегіону «Донбас» на період до 2020 р., виділено пріоритетні економічні напрямки довгострокового розвитку прикордонного територіально-економічного комплексу, пріоритетні зони російсько-українського прикордонного економічного співробітництва. Також обґрунтовано доцільність створення Корпорації розвитку Єврорегіону «Донбас», що зможе взяти на себе функції забезпечення взаємовигідної взаємодії та взаємодопомоги між російськими й (або) іноземними (у т. ч. українськими) інвесторами, адміністраціями муніципальних утворень прикордоння, галузевими й відомчими структурами регіональних урядів.

Стаття написана російською мовою


Мельник Т. М., Пугачевська К. С.
Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні (c. 20 - 27)

Оцінено позиції Європейського Союзу як інтеграційного об’єднання в міжнародній торгівлі, досліджено систему нетарифного регулювання у країнах ЄС і визначено ключові проблеми гармонізації українського законодавства до європейського у сфері нетарифного регулювання міжнародної торгівлі. Для оцінки масштабів застосування нетарифних заходів у зовнішній торгівлі проаналізовано індекс покриття та частоти використання нетарифних обмежень, динаміку ініційованих нетарифних заходів і товарну структуру їх розподілу, а також виявлено причини застосування нетарифних обмежень. Охарактеризовано систему технічного регулювання ЄС та оцінено основні кроки України на шляху до приведення вітчизняних стандартів у відповідність до європейських як необхідну умову для збільшення експорту вітчизняної продукції та підвищення її конкурентоспроможності. Перспектива подальших наукових досліджень у даному напрямку полягає у прогнозуванні впливу нетарифних обмежень на обсяги імпортних та експортних потоків у зовнішній торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Пожидаєва С. В.
Удосконалення управління сільськогосподарським комплексом Ростовської області в умовах вступу Росії до СОТ (c. 27 - 31)

У рамках управління Ростовською областю як регіоном запропоновано переглянути всі наявні види субсидій, спрямованих на розвиток сільського господарства, оскільки угода СОТ по сільському господарству зобов'язує країни класифікувати внутрішні заходи підтримки сільського господарства відповідно до одного з чотирьох «кошиків»: «зеленого», «блакитного», «червоного», «спеціального диференційованого режиму». Визначено державну підтримку як пріоритетний напрям підтримки сільгоспвиробників Ростовської області та вказані основні заходи такої підтримки, також виявлені основні проблеми в розвитку агрокомплексу Ростовської області. У статті пропонуються заходи, здатні нівелювати можливі негативні наслідки від вступу до СОТ.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Кизим М. О., Олійник А. Д., Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Омаров Шахін Анвер огли, Моісеєнко Ю. М., Бунтов І. Ю.
Можливості та загрози від членства України в СОТ для машинобудування в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС (c. 59 - 70)

У статті розглядається проблема наслідків для України від її членства у Світовій організації торгівлі (СОТ) для машинобудування при співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС (МС). Доведено, що після вступу до СОТ для української продукції в цілому відбулось суттєве зниження тарифних ставок і лібералізація доступу на світові ринки. Поряд з цим внутрішній ринок України став більш відкритим для імпортної продукції. Проаналізовано структуру експорту з України після вступу до СОТ у розрізі окремих видів продукції. Визначено зміни, що відбулися на ринку продукції машинобудування після вступу України до СОТ. Доведено, що за основними показниками економічної безпеки машинобудівна галузь України не може розглядатися як стійка, а також те, що після вступу до СОТ основні показники економічної безпеки машинобудівної галузі України не поліпшились. Проаналізовано структуру експорту та імпорту продукції машинобудування України до ЄС, МС та інших країн. Доведено, що для українського машинобудування найбільш актуальним є питання реалізації потенціалу імпортозаміщення та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Окремо розглянуто стан і зміни, що відбулися після вступу України до СОТ у вітчизняному автомобілебудуванні. Визначено основні проблеми вітчизняного автомобілебудування. Проаналізовано заходи державної програми України з економічного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Жабинець О. Й.
Інвестиційна стратегія та ефективність інвестиційної діяльності європейських страховиків (c. 71 - 75)

У статті досліджено інвестиційну стратегію та ефективність інвестиційної діяльності європейських страхових компаній. Зокрема, проаналізовано частку інвестицій страхових компаній Європи у ВВП, інвестиційний портфель європейських страховиків та його структуру, внесок страхових компаній – лідерів інвестиційної діяльності в європейський інвестиційний портфель. Досліджено вплив фінансової кризи на інвестиційну стратегію європейських страховиків, проаналізовано ефективність інвестиційної діяльності європейських страховиків у ризиковому страхуванні та страхуванні життя. Доведено, що інвестиційні бізнес-моделі страхових компаній здатні ефективніше, на відміну від інших фінансових інститутів, протистояти кризовим явищам. Відзначено, що заходи страхових компаній, які спрямовані на підвищення прибутковості інвестицій, вимагають від них як значних витрат зі створення системи управління інвестиційними ризиками, так і відкритого доступу до різних класів фінансових активів і ринків, що в підсумку впливає на загальний рівень ризику, який бере на себе страхова компанія. Автор робить висновок, що у світлі останніх подій європейські страховики повинні зосередитися на управлінні ризиками капіталу та інвестицій, знаходженні нових можливостей для їх (інвестицій) зростання, а також адаптації нових систем і операцій для вирішення цих важливих завдань.

Стаття написана українською мовою


Джалілов О. О.
Основні сучасні тенденції світової інтеграції (c. 76 - 83)

Основне завдання статті – визначення провідної форми взаємозв’язків між інтеграційними об’єднаннями, що утворюють світову економічну систему, а також провідних інтеграційних тенденцій, які мають місце на світовій економічній арені. У ході дослідження були проаналізовані та систематизовані економічні показники міжнародної статистики, що дало змогу підтвердити гіпотезу про можливе формування нових світових центрів економічної активності, перерозподіл ролей на світовій економічній арені та зміщення основних товарно-фінансових потоків у азіатський регіон. Було також доведено, що перші прояви трансконтинентальної інтеграції, яка прийшла на зміну регіональній інтеграції, виступають провідним трендом майбутнього розвитку інтеграційних процесів. У цьому ж руслі було визначено, яким чином реалізується посилення економічної значимості окремих країн у рамках інтеграційних об’єднань. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є: визначення економічних і соціальних наслідків трансконтинентальної інтеграції у країнах, що виступають учасниками такої інтеграції, і в окремих третіх країнах; визначення ступеню реальності теорії мондіалізму; дослідження явища виникаючої конвергенції та її наслідків тощо.

Стаття написана українською мовою


Панова І. О.
Перспективи та наслідки зближення України з Митним союзом (Росія, Білорусь, Казахстан) (c. 84 - 88)

Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану та тенденцій розвитку економіки України у складі МС, виявленні можливих збитків і прибутків від її членства, а також обґрунтуванні необхідних заходів, реалізація яких забезпечить негайне зростання її господарства. На даний момент особливої економічної вигоди країни – учасники МС не отримали. Це пояснюється такими чинниками: мала кількість товарів, які учасники можуть запропонувати один одному; низька конкурентоспроможність; удар по ряду галузевих ринків. При цьому багато критиків вважають, що можливу користь від єдиного митного простору зводять на «ні» три фактори: високий рівень корупції; слабкий рівень економічних свобод; низький рівень демократії. На сьогодні питання про вибір України між зоною вільної торгівлі з ЄС і Митним союзом (Росія, Білорусь, Казахстан) є одним з найбільш обговорюваних. Незважаючи на те, що обсяг торгівлі України з країнами Митного союзу набагато вище, ніж з Європою, доцільність вступу країни в першу структуру під великим питанням. І на Сході, і на Заході Україну розглядають у ролі нового ринку саме для збуту своєї продукції. Взагалі, питання лежить не стільки у площині економіки чи політики, а в тому, який вектор розвитку обрати. Водночас виникає питання: «Чи зможе український товар витримати майбутню конкуренцію?».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Кизим М. О., Ярошенко І. В., Матюшенко І. Ю., Семигуліна І. Б., Маханьова Ю. М.
Можливості та загрози від членства в СОТ для України у зовнішній торгівлі м'ясо-молочною продукцією з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС (c. 8 - 21)

У статті розглядається проблема наслідків для України від її членства в Світовій організації торгівлі (СОТ) у зовнішній торгівлі м’ясо-молочною продукцією з країнами ЄС і митного союзу (МС) Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС). Доведено, що м'ясо-молочна продукція є одним з основних потенційних експортних сільськогосподарських товарів країни. Проаналізовано структуру експорту агропромислової продукції з України. Досліджено ситуацію та зрушення, що відбулися на ринку м’яса та продуктів його переробки України після її вступу до СОТ. Доведено, що український експорт м’ясної продукції в основному складається з продукції з низькою доданою вартістю, натомість в Україну імпортується продукція з високою доданою вартістю. Визначено, що за рахунок лібералізації митних режимів і системи квотування торгівлі на світовому ринку м’яса та м’ясних продуктів внутрішній ринок України став незахищеним від імпортної продукції, що призвело до значного збільшення більш дешевого імпорту в Україну та неконкурентоздатності вітчизняних виробників м’ясної продукції. Досліджено ситуацію та зрушення, що відбулися на ринку молока та молочних продуктів внаслідок вступу України до СОТ. Доведено, що ринок країн МС залишається на середньострокову перспективу найбільш потужним для вітчизняних виробників молочних продуктів. Визначено, що стандарти якості молока, які застосовують країни ЄС, є більш високими, ніж існують в Україні та МС, отже, конкурувати з високотехнологічним виробництвом ЄС неможливо. Зроблено висновок, що підвищення якості молока до стандартів ЄС потребує додаткових інвестицій у переоснащення технології виробництва.

Стаття написана українською мовою


Столярчук А. В., Войтко С. В.
Визначення достатності рівня золотовалютних резервів України та країн Європейського Союзу (c. 22 - 26)

Здійснено аналіз взаємозалежності розміру зовнішнього боргу та розміру золотовалютних запасів України та країн ЄС. Проаналізовано основну складову національного багатства країни – розмір золотовалютних запасів. Розглянуто структуру золотовалютного запасу та валового державного боргу України. Визначено найбільш вагому частку в загальній структурі золотовалютного запасу. Обґрунтовано регулювання золотовалютних запасів на сучасному етапі розвитку країн. Здійснено порівняння обсягів золотовалютних резервів країни з іншими країнами. Визначено рівень достатності золотовалютних резервів. Досліджено динаміку зміни золотовалютних резервів і консолідованих боргів України, Болгарії, Латвії, Литви і Румунії протягом 2010 – 2012 років. Встановлено взаємозв’язок між золотовалютними резервами та консолідованими боргами країн ЄС та України відповідно до змодельованих лінійних рівнянь залежності та визначено їх коефіцієнти кореляції. Оцінено адекватність золотовалютних резервів України за критерієм покриття імпорту.

Стаття написана українською мовою


Беренда С. В.
Економічна інтеграція України в умовах реалізації біполярної концепції (c. 26 - 32)

У статті розглядається можливість та необхідність реалізації біполярної концепції формування торговельно-економічного режиму України на рівні зон вільної торгівлі, як з ЄС так і з країнами Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) / Співдружності Незалежних Держав (СНД). Концепція одночасного функціонування Розширеної зони вільної торгівлі (Угода про Асоціацію України з ЄС) та угоди про вільну торгівлю з країнами ЄврАзЕС / СНД може реалізовуватись на основі принципу «a la carte» на основі базових угод Світової організації торгівлі (СОТ) і міжнародних практик. Мета статті полягає в розгляді інституційних особливостей біполярної концепції економічної інтеграції України з ЄС та ЄврАзЕС/СНД, спираючись на сучасні наукові погляди про розвиток економічної інтеграції в умовах так званої «європаузи». Зроблено висновок, що «негативна» інтеграція має високий потенціал реалізації для України та Росії. Доводиться хибність думки про антагоністичність одночасного співіснування Зони вільної торгівлі України з ЄС та ЄврАзЕС/СНД з інституційних позицій.

Стаття написана українською мовою


Меленцова О. В.
Методологічні основи компаративного аналізу змін зовнішньоекономічних інститутів (c. 33 - 36)

Інституційні зміни – одне з найбільш актуальних напрямів наукових досліджень розвитку господарських систем. Перетворення інститутів зовнішньоекономічних відносин усвідомлено на емпіричному рівні, але не концептуалізовано в теоретичну систему стратегічних дій. Ученими розроблено багато методів, завдяки яким можуть і повинні здійснюватися інституційні зміни, і це може бути застосоване до норм зовнішньоекономічної діяльності в контексті глобальних трансформацій. Компаративний аналіз моделей змін зовнішньоекономічних інститутів повинен містити порівняння витрат інституційних трансформацій при різних траєкторіях і темпах перетворень. Якщо в результаті інституційних перетворень нові інститути не будуть виконувати об'єктивно обумовлених функцій, то це збільшить витрати на реформування і призведе до суспільних втрат. Низькими ризиками трансформування зовнішньоекономічних інститутів характеризується траєкторія дискретних змін шляхом проектування інституційних змін. Методологічною основою є визначення траєкторій перетворення зовнішньоекономічних інститутів на основі виокремлення конкретно можливих моделей інститутів і вибору напрямів трансформування формально можливих у реально можливі. Потребують узагальнення економіко-теоретичні підходи до вибору моделей реформування зовнішньоекономічних інститутів стосовно їх національної складової.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Беренда С. В., Ярошенко І. В.
Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС (c. 8 - 19)

У статті наведено результати дослідження, метою якого було визначення шляхів збереження економічних відносин з країнами Митного союзу (МС) при укладенні угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС). Розглянуто потенційні вигоди для України від її приєднання до світової організації торгівлі (СОТ). Визначено, що при вступі до СОТ між «старими» і «новими» членами існує асиметрія у зобов’язаннях щодо відкриття ринків. Виділено основні напрями, за якими виявилася асиметрія угоди між Україною і СОТ. Доведено, що після вступу до СОТ для української продукції в цілому відбулось суттєве зниження тарифних ставок і лібералізація доступу на світові ринки, поряд з цим внутрішній ринок України став більш відкритим для імпортної продукції. Проведено компаративний аналіз тарифного захисту України, РФ та ЄС. Проаналізовано зміни у структурі експорту та імпорту товарів з України. Доведено, що основний приріст імпортних надходжень після вступу країни до СОТ зафіксований з країн МС. На підставі проведеного дослідження зроблено висновки та рекомендації щодо покращення ситуації, яка склалася стосовно: структури українського експорту, зовнішньої торгівлі, митної сфери.

Стаття написана українською мовою


Крамаренко Р. М., Галенко Н. О.
Європейська модель креативної локалізації столичних міст (c. 19 - 24)

Розвиток столичних міст на європейському континенті завжди наштовхувався на проблему їх ідентифікації як у межах національних регіональних систем, так і в декларованій в Європейському Союзі концепції «Європа регіонів», котра вирізняється з-поміж інших наявністю потужних інструментів соціально-економічної конвергенції. Разом з тим, для кращого розуміння, яким чином слід було впливати на цей процес, варто чітко ідентифікувати, що таке «регіон» і який вплив на нього мають спричинити національні та наднаціональні структури з метою зменшення регіональних асиметрій, які в сучасних умовах є небезпечними як для окремої держави, так і для Спільноти в цілому. Саме з цією метою визначено статус, ієрархічний рівень та структурні характеристики столиць, котрі в Європі суттєво відрізнялися як за чисельністю населення та площею, так і за масштабами економічної діяльності. Метою статті є обґрунтування необхідності розвитку методологічних та аналітичних досліджень у сфері управління мегаполісами та нових підходів до структурування проблематики міського розвитку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є теоретичні аспекти регіоналізації в умовах глобалізації світового господарства, а також особливості європейської економічної інтеграції.

Стаття написана українською мовою


Непрядкіна Н. В.
Перспективи розвитку експортного фінансування в Україні із залученням експортних кредитних агентств (c. 25 - 29)

Метою роботи є визначення перспектив розвитку експортного фінансування в Україні із залученням експортних кредитних агентств. У статті зроблено висновок про доцільність належної фінансової підтримки експортної діяльності в Україні через отримання кредиту під гарантії спеціальних організацій, що допомагають національним виробникам збувати їх продукцію за кордон. З огляду на світовий досвід подібні операції здійснюють експортні кредитні агентства (ЕКА). У роботі визначено переваги та недоліки торгового фінансування із залученням ЕКА, серед яких, з одного боку, низька вартість фінансування для позичальників, доступність довгострокового фінансування, захист від майнового та фінансового ризиків (для експортера), урегулювання питань щодо застави шляхом можливого страхування заставного майна, підвищення вимог до фінансового стану імпортера, порівняно низький ризик для банків-кредиторів; з іншого – незначні обсяги кредитів у межах торгового фінансування, залучення додаткових сторін, імовірність певних часових затримок. Зроблено висновок, що динамічний розвиток економіки України неможливий без активної зовнішньоекономічної діяльності держави. Зі свого боку, система державної фінансової підтримки експорту (через ЕКА) дозволить: поліпшити умови для активізації зовнішньої торгівлі вітчизняних підприємств і підтримати їх у конкурентній боротьбі із зарубіжними виробниками; вирівняти торгівельний баланс країни; розширити ринок банківського послуг, зокрема розвиваючи продукт торгового фінансування; наблизити інституційно-організаційні аспекти зовнішньоторговельної діяльності до світових стандартів; активізувати процес розвитку вітчизняної фінансової системи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Зосимова Ж. С.
Теоретичні основи формування стратегій міжнародної діяльності країни (c. 72 - 75)

У статті проаналізовано основи формування стратегій міжнародної діяльності країни. У період глибокої економічної та політичної кризи, в якій перебуває Україна на сьогодні, стратегічне планування і створення такої політики зовнішньоекономічної діяльності, яка б максимально враховувала інтереси нашої країни та її абсолютні й порівняльні переваги, стають найбільш гострими проблемами, вирішення яких неможливо відкладати на довший строк. Було зроблено висновки щодо необхідної стратегії для розвитку країни та стратегії для повноцінного входження України у світове господарство, для чого необхідна стратегія, що включає не безконтрольну лібералізацію зовнішньої торгівлі, а регульований державою процес формування відкритості національного ринку, доповнений цілеспрямованою політикою захисту національного виробника і споживача і наближення до світових норм і стандартів.

Стаття написана українською мовою


Довгаль О. А.
Регіональні торговельні угоди як чинник подальшої лібералізації міжнародної торгівлі (c. 76 - 80)

У статті розглядаються тенденції розвитку процесу лібералізації міжнародного обміну в рамках міжнародної торговельної системи в цілому i причин, специфіки i ролі в цьому процесі укладання регіональних торговельних угод. Проаналізовано еволюцію процесу лібералізації міжнародної торгівлі, яка тривала майже півстоліття під патронатом ГАТТ, а потім сповільнилася й по суті урвалася зі створенням СОТ. У результаті дослідження як об’єктивна основа появи i широкого поширення регіональних торговельних угод виявлена надзвичайна гострота протиріч між учасниками міжнародної торгівлі та втратою впевненості в можливостях СОТ у їх вирішенні. Обґрунтовано, що основним вектором у розвитку регіональних торговельних угод є формування більш сприятливих умов для ведення торгівлі, ніж дає міжнародно-правова дисципліна, що підтримується багатосторонньою торговельною системою. Зроблено висновок щодо того, чим більше будуть поширюватися регіональні торговельні угоди, тим більше шансів з’явиться для прискорення лібералізації та вироблення нових правил обміну в рамках міжнародної торговельної системи в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Коломієць Г. М., Дідорчук І. Л., Міхайленко К. М., Порохняк Н. В.
Компаративний аналіз міжнародних постачальників як фактор розвитку конкурентних переваг національної організації з надання інжинірингових послуг (c. 24 - 31)

В умовах необхідності активізації процесу інтеграції національного бізнесу у світову господарську систему, загострення конкуренції на світових і національних ринках імперативом існування кожної організації стає визначення пріоритетних напрямків розвитку конкурентних переваг, одним з яких може стати відбір перспективних постачальників на основі їх порівняльного аналізу. У попередній період, коли міжнародні фірми не досить активно і з обережністю починали працювати на ринках постсоціалістичних країн, національні організації не мали великого вибору. У даний час національні фірми, що вистояли під ударами світової кризи і створили гарну репутацію, можуть і повинні здійснювати цілеспрямований відбір привабливих міжнародних партнерів. Запропонована в статті багатокритеріальна поетапна класифікація іноземних постачальників і проведений на її базі компаративний аналіз складають основу вдосконалення відносин організації з міжнародними партнерами і є запорукою її конкурентних переваг.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Джалілов О. О.
Основні проблеми інтеграції економічної системи України у світовий економічний простір (c. 27 - 31)

Мета статті полягає у визначенні основного кола проблем, бар’єрів і перешкод, які гальмують інтеграцію України у світовий економічний простір, а відтак, гальмують і загальний розвиток економічної системи України. У ході дослідження було проаналізовано деякі показники міжнародної статистики, що дало змогу підтвердити гіпотезу про те, що на сучасному етапі інтеграція економічної системи України у світовий економічний простір хоча й досягла суттєвих результатів, але протягом останніх кількох років дещо збавила оберти. Виходячи з вищезазначених статистичних даних було визначено основні причини такої тенденції та класифіковано їх у три групи проблем, що потребують комплексного вирішення. Перспективи подальших досліджень та розробок у зазначеному напрямі полягають у більш детальному дослідженні кожної із зазначених проблем, розробці рекомендаційних заходів і механізмів, що сприятимуть всебічній інтеграції економічної системи України у світовий економічний простір.

Стаття написана українською мовою


Бусарєв Д. В.
Відновлювальна енергетика – важливий напрям структурної диверсифікації світового енергоринку (c. 32 - 39)

Мета статті полягає у проведенні дослідження процесів диверсифікації світового енергетичного ринку в контексті формування відновлювальної моделі енергетичного забезпечення. У сучасному світі гостро постає питання переформатування енергетичного забезпечення не лише в результаті дефіциту енергетичних ресурсів у силу їх вичерпності або фізичної недоступності для деяких суб’єктів світової економіки, а й через стрімке зростання тиску на екологію. Підтвердженням тези щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії у світі є аналіз даних країн – лідерів світового господарства, які демонструють динамічні зміни в паливно-енергетичному комплексі на користь відновлюваної енергетики. У статті особливу увагу акцентовано на аналізі взаємозалежності між економічною моделлю розвитку національної економіки та часткою ВЕД у паливно-енергетичному комплексі. Підтвердженням динаміки диверсифікації світового енергетичного ринку є суттєва активізація в останнє десятиліття науково-дослідної діяльності економічних суб’єктів, пов’язаної з розробками екологічних технологій та їх масовою комерціалізацією. Важливо підкреслити, що досягнуті результати світової спільноти з розбудови відновлювальної енергетики стали об’єктивною передумовою диверсифікації глобального енергетичного ринку з виокремленням у його структурі самостійного сегмента відновлювальної енергетики. У результаті дослідження було проаналізовано, систематизовано та узагальнено аналітичні матеріали і дослідження приватних і державних дослідницьких організацій, розкрито ключові тенденції розвитку відновлювальної енергетики, оцінено ефективність заходів її державної підтримки та проаналізовано масштаби науково-дослідної діяльності суб’єктів національних економік у сфері НДДКР.

Стаття написана українською мовою


Макарова В. В.
Іноземна допомога США: зміна пріоритетів і сучасний стан (c. 40 - 44)

Метою статті є визначення ролі США як донора іноземної допомоги малорозвинутим країнам і країнам, що розвиваються. Програми допомоги з боку США чинять істотний вплив на розвиток економік цих країн. У статті розглянуті основні напрями, види та мета іноземної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки в повоєнні роки та зміна їх пріоритетів з плином часу. Проаналізовано зв’язок стратегічних інтересів США в Україні з напрямами американської зарубіжної допомоги та виявлено, що зарубіжна допомога має вагомий вплив на українські політичні та соціально-економічні реалії. Обґрунтовано, що урядові структури держави мають активну позицію в розробленні та впровадженні програм американської зарубіжної допомоги в контексті забезпечення інтересів розвитку України. Також встановлено, що напрями та види іноземної допомоги США зумовлюються їх стратегічними інтересами та переорієнтацією цих інтересів під впливом соціально-економічних, політичних факторів і пріоритетів у сфері реалізації зовнішньої політики та національної безпеки держави.

Стаття написана українською мовою


Марченко І. С.
Чинники трансформації моделей зовнішньоекономічної діяльності країн в умовах глобалізації (c. 44 - 49)

У статті проаналізовано основні чинники та сили, які обумовлюють перетворення моделей зовнішньоекономічної діяльності країн світу (як розвинених, так і країн, що розвиваються) у посткризовий період. Світова економічна криза та прогресуюча глобалізація виступають каталізатором сучасних трансформацій у світовому економічному середовищі. На основі аналізу змін у моделі зовнішньоекономічної діяльності однієї з найбільш розвинених економік – США обґрунтовано пріоритетність чинників посткризової трансформації та напрями їх впливу. Виявлено, що в сучасному періоді країнам доводиться адаптуватися до посткризових змін, навіть якщо їх позиції у світовій системі відрізняються економіко-політичною могутністю, що викликано зміною в конкурентному середовищі посткризового періоду та диференціацією в темпах економічного зростання між різними групами країн.

Стаття написана українською мовою


Кот О. В., Кравченко К. Є.
ТПП у формуванні конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції міжнародного бізнес-середовища (c. 50 - 54)

У статті проаналізовано принципи взаємодії підприємств та промислових палат через призму конкурентоспроможності. Розглянуто відмінні риси та зроблено висновок про провідну роль торгово-промислових палат як інформаційного агента в системі «бізнес – бізнес» і необхідність посилення ролі цього інституту. Мета статті полягає у всебічному вивченні ролі торговельно-промислових палат в умовах інтеграції бізнес-середовища. Розглянуто внески вчених у дослідження проблем конкурентоспроможності підприємств. Охарактеризовано теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності. Обґрунтовано структурні механізми двох ланок – конкурентоспроможності та ТПП. Розглянуто сильні та слабкі сторони ТПП, які проявляються у матеріальному та в нематеріальному вигляді. Розроблено теоретично обґрунтовані положення і практичні рекомендації щодо вдосконалення взаємодії підприємств та ТПП. Виявлено особливості існування ТПП. Визначено роль і місце торгово-промислових палат у формуванні конкурентоспроможності підприємств. Наведено загальну характеристику роботи торгово-промислової палати України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Махмод А. Ю. Е.
Багатофакторні методи дослідження глобальної конкурентоспроможності країн MENA (досвід для Лівії) (c. 19 - 25)

Метою статті є дослідження рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн регіону MENA для виявлення потенційних можливостей підвищення їх конкуренції як одного з найактуальніших аспектів сучасної світової економіки. У статті показано результати проведеного багатофакторного аналізу індикаторів глобального індексу конкурентоспроможності. Застосування кластерного аналізу дозволило виділити типи країн регіону MENA за спільністю індикаторів глобальної конкуренції. Результати факторного аналізу виявили інноваційно-технологічний фактор як визначальний у глобальній конкурентоспроможності країн світу. Показано місце Лівії в динамічному контексті зміни її глобальної конкурентоспроможності.

Стаття написана російською мовою


Сєніна А. О.
Особливості та організаційний досвід надання адміністративних послуг у країнах ЄС (c. 25 - 33)

У статті розглянуто процес розвитку системи адміністративних послуг (АП) у історичній ретроспективі, проведено аналіз теоретико-методологічних аспектів системи адміністративних послуг ЄС: принципів, моделі та її складових. Здійснено уточнення сутності, з’ясування особливостей та тенденцій розвитку «європейської моделі» надання АП. Розглянуто організаційні особливості надання адміністративних послуг, а також європейська нормативно-правова база і питання розвитку державних послуг в ЄС. Аналіз надав можливість визначити головні проблеми, пов'язані з практичною реалізацією моделі та процесом розвитку системи адміністративних послуг в ЄС, а також дозволив намітити напрямки подальших досліджень передового досвіду деяких країн ЄС. Відмічено, що в Україні спостерігається помітне відставання від ЄС як у сфері державного регулювання ринків послуг загалом, так і за окремими напрямками модернізації системи АП. Визначено найбільш перспективні напрями розвитку системи АП в Україні, виходячи з аналізу досвіду її реалізації у країнах ЄС.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Шуба М. В.
Транскордонне співробітництво: «Think Global, Act Local» (c. 21 - 25)

Метою статті є розгляд транскордонного співробітництва в симбіозі глобального і локального, тобто у процесах глокалізації. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, у статті було розглянуто сутність транскордонного співробітництва, систематизовано погляди дослідників на визначення понять «регіон», «прикордонний регіон», «транскордонний регіон», а також «глокалізація». У результаті дослідження виокремлено твердження, на яких може базуватися транскордонне співробітництво. Проаналізовано процес глокалізації як стратегію поєднання глобальних і локальних інтересів і орієнтацій. Обґрунтовано, що транскордонні регіони повинні виступати центрами економічної активності та сприяти успішній інтеграції країн у світову економічну систему, а процес глокалізації має зменшити вже існуючі протиріччя в розвитку транскордонних регіонів і підготувати їх до можливих нових загроз і ризиків.

Стаття написана українською мовою


Маханьова Ю. М.
Асиметрія умов угод України про членство у СОТ і асоціацію з ЄС у зовнішній торгівлі агропродовольчими товарами (c. 26 - 34)

У статті розглянуто проблему оцінки впливу умов зовнішньоторговельних угод України з СОТ та ЄС на перспективи виробництва агропродовольчих товарів. Визначено, що Україна в рамках угоди із СОТ прийняла асиметричні зобов’язання у відношенні експорту продукції агропромислового комплексу, які суттєво обмежують можливості вітчизняних підприємств щодо експортування агропродовольчих товарів на зовнішні ринки. Встановлено, що асиметричність узгоджених нетарифних заходів регулювання ринку агропродовольчих товарів виявляється у скасуванні і забороні впроваджувати в подальшому кількісні обмеження на імпорт, застосуванні антидемпінгових мит, ускладненні застосування компенсаційних заходів та невикористанні спеціальних захисних заходів СОТ по відношенню до розвинених країн. Встановлено, що несиметричність характерна і для експортних режимів України та ЄС, зокрема Україна не використовує експортні субсидії на продукцію сільського господарства (при цьому понад 90 % усієї суми експортних субсидій, які використовуються членами СОТ, припадає на ЄС). Доведено, що єдиним шляхом реформування агропромислового сектора України в умовах її членства в СОТ і асоціації з ЄС є реформування системи управління цим сектором економіки та його дерегуляція. Визначено, що представники основних галузей агропродовольчого сектора очікують від імплементації Угоди про асоціацію з ЄС певної вигоди, оскільки європейські ринки стануть для українських виробників більш доступнішими.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Доровський О. В.
Тенденції та перспективи розвитку європейського фармацевтичного ринку (c. 29 - 38)

Розглянуто зміни стану європейського фармацевтичного ринку в останнє десятиліття, його обсяг і темпи зростання. Показані основні фактори, впливом яких обумовлені темпи розвитку європейського фармацевтичного ринку, а також нові тенденції, привнесені розвитком ринків нових країн – учасниць ЄС. Серед тенденцій позначені як позитивні, так і проблемні, що вимагають вдосконалення законодавства європейських країн у сфері охорони здоров'я. Показано характерні риси окремих ринків Західної Європи.

Стаття написана російською мовою


Кочевой М. М.
Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної безпеки України (c. 38 - 42)

Метою даної роботи є визначення своєчасності та достатності рівня нормативно-правового регулювання функціонування і розвитку зовнішньоекономічної безпеки, встановлення напрямів реформування законодавства в цій сфері в умовах посилення процесу евроінтеграційної взаємодії. Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання зовнішньоекономічної безпеки України виявив, що відповідне законодавство в цілому створено, проте не становить єдиної системи, за повноти і своєчасності регулювання зазначеного нормативно-правового поля. Визначено основні напрями оптимізації нормативно-правового регулювання зовнішньоекономічної безпеки шляхом активізації діяльності відповідних державних структур у конвергенції права, тобто зближенні правової системи України з правовою системою ЄС. Доцільно проводити постійну адаптацію та реформування національної правової системи на засадах взаємовигідного економічного співробітництва і створення захисних механізмів, опорою яких є загальні і не суперечливі міжнародному праву національні правові акти. Звернення до загальнотеоретичних проблем правового регулювання зовнішньоекономічної безпеки є корисним, оскільки дає можливість отримати нові знання або розвивати ті, що вже існують.

Стаття написана українською мовою


Кудрявцев К. О.
Вплив державного боргу на економічне зростання Греції (c. 42 - 48)

Метою статті є аналіз причинного зв’язку між борговим навантаженням та економічним зростанням у Греції. З цією метою у статті застосовано модель панельної векторної авторегресії. Проведений аналіз на основі даних, що охоплюють 20 розвинених країн, у тому числі Грецію, дав змогу виявити, що хоча окремі дослідження з даної теми стверджують, що великий державний борг перешкоджає економічному зростанню країни, здійснена панельна векторна авторегресія свідчить про відсутність значного впливу державного боргу на економічне зростання країни. Натомість нам вдалося виявити значний негативний зворотній ефект економічного зростання на державний борг, чим пояснюється негативна кореляція, яка означає, що при оцінці довгострокового впливу державного боргу на економічне зростання країни важливо контролювати зворотній ефект від економічного зростання на державний борг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Далевська Н. М.
Напрями функціональної трансформації суб’єктів міжнародних відносин за умов глобалізації світової економіки (c. 14 - 19)

Метою статті є визначення структурних компонентів функціональної трансформації суб’єктів міжнародних відносин у межах світового політико-економічного простору, дослідження основних імперативів формування геоекономічних інтересів суб’єктів міжнародних відносин, розгляд стратегії балансу інтересів суб’єктів міжнародних відносин на засадах інтеграційного партнерства. У статті проаналізовано співіснування суб’єктів міжнародних відносин у межах світового політико-економічного простору. Використано метод інституційного аналізу, який дозволив провести дослідження напрямів функціональної трансформації суб’єктів міжнародних відносин за умов глобалізації світової економіки. Обґрунтовано необхідність забезпечення національних інтересів держав через інтернаціоналізацію господарських зв’язків між суб’єктами міжнародних відносин і легітимацію міжнародної влади. Запропоновано схему структурних компонентів функціональної трансформації суб’єктів міжнародних відносин у межах світового політико-економічного простору. Розроблено вихідні позиції інтересів суб’єктів міжнародних відносин на засадах інтеграційного партнерства. Зроблено висновок, що баланс інтересів суб’єктів міжнародних відносин визначається рівнем розвитку відцентрових і доцентрових сил з урахуванням щільності та характеру соціальних комунікацій у межах світового політико-економічного простору.

Стаття написана українською мовою


Губа М. О.
Місце митної безпеки держави серед основних складових її забезпечення (c. 19 - 23)

Метою статті є дослідження сучасного механізму забезпечення митної безпеки держави. Розглядається проблематика забезпечення митної безпеки держави та здійснюється аналіз провідних складових, які впливають на механізм цього процесу. Теоретично обґрунтовано і визначено місце митної безпеки серед складових її забезпечення, досліджено зв’язок митної безпеки з економічною безпекою держави. Обґрунтовано взаємозв’язок митної безпеки із зовнішньоекономічною та фінансовою політикою держави. Запропоновано підхід до визначення понять «митна безпека», «митне оподаткування» у більш широкому розумінні. Встановлено місце митного оподаткування в системі економічної безпеки. Досліджено складові, які впливають на базу митного оподаткування,– митну вартість.

Стаття написана українською мовою


Кононенко Я. В.
Економічна ефективність ЗЕД харківського косметичного кластера (c. 24 - 29)

Постійні зміни ситуації на зовнішніх і внутрішньому ринку, динамічний розвиток підприємств і мінливість ділової активності залишають актуальними конкретні дослідження з ефективності експортно-імпортних операцій (ЕІО) у сучасній діяльності вітчизняних підприємств, зокрема ті, що враховують специфіку діяльності окремих галузей та кластерів економіки України. Важливим у статті є дослідження стану експортно-імпортної діяльності на матеріалах групи промислових компаній, об’єднаних у харківський регіональний кластер підприємств парфумерно-косметичного комплексу. Відзначається, що аналіз загального впливу ЕІО на економічну результативність діяльності підприємств кластера дозволяє виділити такі фактори, що його обумовлюють: ефект масштабу; податковий режим; курсові доходи чи витрати; транзакційні витрати; умови експортно-імпортних контрактів. Експортно-імпортну діяльність досліджено в контексті конкурентоспроможності та економічної результативності діяльності підприємств. У рамках дослідження проведено комплексний аналіз фінансового стану та виробничої діяльності підприємств парфумерно-косметичного комплексу Харківського регіону. Підприємства комплексу згруповано у відповідний регіональний кластер, пов’язаний із виробництвом парфумерно-косметичної продукції, фармацевтичної продукції та побутової хімії. Зроблено висновок про те, що заснована на кластерних групах економіка регіонів має переваги у продуктивності за рахунок гнучкої спеціалізації та ліпшої взаємодії з глобалізованими ринками.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Ломейко Ю. А.
Ефективність митного законодавства в Україні та напрями його вдосконалення (c. 30 - 47)

Мета статті полягає в дослідженні ефективності митного законодавства як єдиної системи нормативно-правових актів, предметом регулювання якої є державна митна справа. За результатом вивчення, систематизації та аналізу наукових праць багатьох вчених було визначено методи вдосконалення законодавства в цілому та можливі заходи щодо підвищення ефективності митного законодавства зокрема. Встановлено, що митне законодавство в Україні відповідає міжнародним стандартам і вимогам. Водночас необхідним залишається його узгодження з окремими нормами інших галузей вітчизняного права, зокрема податкового та господарського. Розглянуто структуру і динаміку митних платежів та визначено їх роль у наповненні державного бюджету. Обґрунтовано доцільність спільного реформування митного та податкового законодавства з метою збільшення обсягу його дохідної частини, а саме: усунення множинного трактування законодавчих норм, які регламентують ступінь відповідальності за нецільове використання товарів після випуску, звільнених від оподаткування при ввезенні на митну територію України. Доведено необхідність ототожнення понять «нецільове використання» та «невикористання протягом законодавчо встановлених термінів» у контексті застосування умовних пільг з митних платежів після випуску товарів. Запропоновано напрями вдосконалення митного та податкового контролю в частині розробки єдиної концепції визначення поняття «ризик» і звідси – єдиного порядку не тільки проведення, а й планування перевірок контролюючими органами. Перспективою подальших досліджень є розробка системи показників і критеріїв оцінки ефективності митного законодавства з урахуванням встановлених цілей державної зовнішньоекономічної політики.

Стаття написана українською мовою


Доровський О. В., Ярошенко І. В.
Порівняльна характеристика фармацевтичних ринків країн ЄС і СНД (c. 47 - 61)

Статтю присвячено аналізу фармацевтичних ринків країн ЄС і СНД, їх проблемам і перспективам розвитку. Досліджено динаміку розвитку європейського фармацевтичного ринку та його регіональну сегментацію. Проаналізовано основні показники фармацевтичних ринків ключових країн ЄС EU-5. Досліджено особливості фармацевтичних ринків країн Центральної й Східної Європи – членів ЄС. Розглянуто основні фактори, що впливатимуть на рівень державних видатків на лікарські засоби в країнах ЄС. Проаналізовано середньодушове споживання лікарських засобів на душу населення в різних країнах світу. Проаналізовано особливості державної політики регулювання ринку генериків країн ЄС. Досліджено особливості фармацевтичних ринків країн пострадянського простору: cтруктуру, обсяги, ключові параметри роздрібних ринків. Розглянуто особливості фармацевтичних ринків країн СНД: Росії, Казахстану, Білорусі. Сформовано порівняльну характеристику фармринків країн СНД, визначено їх ключові проблеми та основні точки зростання. Визначено відмінності фармацевтичних ринків країн СНД від західних ринків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Помінова І. І.
Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку (c. 34 - 39)

Метою статті є дослідження наслідків інтеграційних процесів в освітньо-науковій сфері на розвиток національної складової глобального інтелектуального капіталу. Розкрито вплив процесу формування глобального господарського середовища на розвиток національного інтелектуального капіталу. Доведено, що посилення процесів глобалізації в інтелектуальній сфері перетворює національні системи освіти на суб’єкти глобального освітнього простору та основний інститут формування інтелектуального капіталу глобального рівня. Доведено, що в господарських системах, де інтелектуальний капітал формується, але відсутні умови його ефективного використання, виникає низка проблем, пов’язаних з його утриманням, породжуються інституційні розриви в розвитку національної складової глобального інтелектуального капіталу. Структурно-функціональне ускладнення сучасної науково-освітньої сфери через поширення різноманітних форм міжнародності та пошук ефективних форм інтеграції національної складової в глобальний інтелектуальний капітал потребують постійного моніторингу і контролю цих процесів, для чого розроблено методику визначення міри інтеграції національної складової інтелектуального капіталу в глобальне господарське середовище на основі інституційних перетворень системи вищої освіти.

Стаття написана українською мовою


Архірейська Н. В., Панасейко І. М.
Сучасні проблеми забезпечення та оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки України (c. 40 - 45)

Метою статті є вдосконалення системи індикаторів та проведення оцінки рівня зовнішньоекономічної безпеки, викладення пропозицій щодо покращення стану зовнішньоекономічної безпеки України. Окреслено правові основи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України, запропоновано вдосконалену систему індикаторів рівня зовнішньоекономічної безпеки, здійснено комплексний аналіз показників зовнішньоекономічної безпеки України за період 2000 – 2014 рр. Доведено, що протягом досліджуваного періоду економіка України є надмірно відкритою, що робить її чутливою до зовнішніх ризиків, переважна більшість показників зовнішньоекономічної безпеки є незадовільними, рівень зовнішньоекономічної безпеки України знаходиться нижче критичного порогового значення, прогноз рівня економічної безпеки до 2020 р., за збереження наявних тенденцій, теж є негативним. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка стратегічних, тактичних та оперативних заходів, які повинні ґрунтуватися на результатах комплексної оцінки сучасного стану та тенденцій розвитку ситуації у сфері зовнішньоекономічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Власюк Т. О.
Зовнішньоторговельні загрози як чинники стимулювання розвитку внутрішнього ринку (c. 46 - 52)

У статті розглянуто основні виклики та загрози внутрішньому ринку, що генеруються у сфері зовнішньоекономічних відносин України з урахуванням таких проблем сьогодення, як: розгортання російсько-українського конфлікту; поглиблення світової економічної кризи, її поширення на більшість країн світу; активізація процесів європейської інтеграції країни; а також відсутність в Україні структурних та інституційних реформ, що, у свою чергу, пов’язується з вибуховим загостренням системної кризи в українському суспільстві у 2013 – 2014 рр. Запропоновано низку рекомендацій для органів державної влади і підприємств стосовно активізації нових можливостей та попередження розгортання існуючих загроз з метою подальшого розвитку внутрішнього ринку. Особливістю наданих рекомендацій є їхня взаємопов’язаність і непрямий вплив на динамічне вирішення проблеми конвертування зовнішніх чинників у перебудову та розширення внутрішнього ринку.

Стаття написана українською мовою


Подольчак Н. Ю., Тодощук А. В.
Оцінювання впливу митних ризиків на діяльність машинобудівних підприємств (c. 53 - 58)

Метою статті є аналізування впливу митних ризиків на діяльність машинобудівних підприємств, виявлення основних наслідків впливу підприємницьких митних ризиків у розрізі ресурсного забезпечення діяльності підприємства, а також розроблення моделі для розрахунку рівня впливу на індикатор продуктивності праці менеджерів. Митний ризик ототожнюють із іншими видами ризиків (ризик ЗЕД, ризик ЗЕО, ризик міжнародної торгівлі тощо), також відсутнє чітке розмежування між поняттями «державний митний ризик» і «підприємницький митний ризик», а їх ототожнення призводить до неправильного формування системи заходів уникнення та зниження негативних наслідків дії митних ризиків. Авторами запропоновано розвиток категоріального апарату із чітким виокремленням поняття «підприємницький митний ризик» та його значення в системі ризиків ЗЕД машинобудівного підприємства. Сформовано модель ідентифікації впливу митних ризиків на діяльність працівників підрозділів ЗЕД машинобудівних підприємств шляхом використання статистики Краскела – Уоллеса, що дало змогу виявити існування негативного впливу митних ризиків на продуктивність праці підрозділів ЗЕД, а отже, підтвердити домінування негативної природи виникнення підприємницьких митних ризиків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Ломейко Ю. А.
Аналіз та напрями вдосконалення взаємовідносин між суб’єктами митного контролю (c. 58 - 67)

Мета статті полягає в дослідженні взаємовідносин, які виникають між контролюючими органами та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності під час здійснення митного контролю. За результатами аналізу та систематизації наукових праць з цього питання було встановлено, що вирішальним фактором для вчинення тих чи інших дій контролюючими органами є реалізація ними своєї конкретної функції. З метою виявлення можливих напрямів вдосконалення митного контролю запропоновано такий поділ функцій митних органів: фіскальна, правоохоронна, сервісна. Розглянуто структуру державних органів, до завдань яких належить адміністрування митних платежів. Також розглянуто порядок декларування та здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів у відповідний митний режим і порядок дій контролюючих органів у пунктах пропуску через державний кордон – як чинників, що впливають на виникнення обов’язку зі сплати митних платежів, і порядок його виконання. Визначено групи митних режимів, які передбачають надання фінансових гарантій зі сплати митних платежів. Також у статті розглянуто питання включення роялті до митної вартості та порядок сприяння митними органами захисту прав інтелектуальної власності. За результатами дослідження встановлено необхідність удосконалення взаємовідносин між суб’єктами митного контролю після випуску товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим, по-перше, у зв’язку зі скороченням строків митного оформлення; по-друге, у зв’язку із обов’язковим включенням до митної вартості ліцензійних платежів, сума яких на момент митного оформлення може бути чітко не встановлена.

Стаття написана українською мовою


Щава Р. П.
Проблеми фіскальної політики в глобальних парадигмах економічного світового розвитку (c. 68 - 72)

Метою статті є дослідження розвитку та реформування фіскальних систем, а також ідентифікація фіскальних відносин у глобальних парадигмах економічного розвитку. Поглиблення глобальних інтеграційних процесів та активізація діяльності міжнародних організацій обумовили тенденцію вирівнювання умов господарювання в різних країнах та міжнародних регіонах за багатьма параметрами. У цьому контексті у статті досліджується роль фіскальних систем як фактора впливу на конкурентоспроможність національних економік, зокрема, обґрунтовано підходи до регулювання цієї сфери завдяки незначній інституційній детермінованості на наднаціональному рівні та збереженню суверенних прав держави. Розглядається процес уніфікації та гармонізації фіскальних систем держав ЄС і нові підходи до розробки національних фіскальних законодавств. Доведено, що в умовах світу, що постійно глобалізується, набуває особливої важливості фіскальне планування – як невід’ємна частина глобального планування. Визначено основні методи фіскального планування в умовах гармонізації фіскальних відносин.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Беренда С. В.
Європейська система торговельної кумуляції та глобальні ланцюги доданої вартості (c. 29 - 35)

Метою статті є розгляд генезису, з’ясування характерних рис та особливостей явища торговельної кумуляції в рамках дії преференційних угод з міжнародної торгівлі на прикладі ЄС. У статті з’ясовано, що сучасні процеси міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперації серед країн слід розглядати через призму існування набору конкурентних переваг різної природи. Визначено, що однією з рушійних сил глобальних корпорацій безумовно є існування когерентних правил визначення походження товарів (Rules of Origin – ROO) і преференційних торговельних угод (Regional Preferential Arrangement – RTA), які регулюють міжнародну торговельну кумуляцію на основі норм СОТ. Виділено, що важливим питанням залишається побудова глобальних ланцюгів доданої вартості в регіональному та глобальному вимірах та еволюція дихотомної природи цього явища в бік так званої глокалізації. Система торговельної кумуляції, яка склалася в ЄС і пов'язаних з ним відповідними угодами країнах, а тепер і в Україні, формує новий конфігураційний простір. Розуміння та усвідомлення нових можливостей і загроз у побудові ланцюгів доданої вартості, які створюються під впливом системи міжнародної торговельної кумуляції, формують нові конкурентні переваги і посилюють конкуренцію на відповідних ринках.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Рєзніков В. В.
Зовнішньоекономічне співробітництво України та країн Скандинавії: економіко-дипломатичний аспект (c. 35 - 41)

Мета статті – проаналізувати стан і перспективи економіко-дипломатичного співробітництва України та скандинавських країн, показати вплив дипломатичних відносин на економічне співробітництво, а також перспективи їх розвитку. У роботі представлено стан дипломатичної та економічної взаємодії України з Норвегією, Фінляндією, Швецією, Данією та скандинавського регіону в цілому. Показано вплив дипломатичних відносин на міждержавному, міжурядовому та міжрегіональному рівнях на розвиток українсько-скандинавського економічного співробітництва. На основі аналізу економіко-дипломатичної складової представлено прогноз і динаміку товарообігу України і країн Скандинавії, у тому числі враховуючи кризові для української економіки 2013 – 2014 рр. Виявлено, що економічна дипломатія відіграє важливу роль у налагодженні й розширенні торговельних зв'язків. Незважаючи на внутрішню політичну кризу, Україні вдалося не тільки зберегти напрацьовані зовнішньоекономічні ринки Скандинавії, а навіть і наростити експорт товарів на ринках Фінляндії та Швеції. Динаміка товарообігу України та Скандинавії показує стабільне зростання товарообігу в короткостроковому періоді та позитивний прогноз щодо скорочення сальдо – у довгостроковому.

Стаття написана російською мовою


Шляхова Я. В.
Угорщина: вступ до ЄС як шлях до стабільності (у контексті розвитку українсько-угорських торговельних відносин) (c. 41 - 46)

Метою статті є аналіз шляху приєднання Угорщини до Європейського Союзу, її досвіду з утримання стабільної економіки за часи членства в цій організації та визначення можливостей подальшого розвитку торговельно-економічних відносин між нашими двома країнами. У результаті дослідження проаналізовано основні завдання, які були поставлені перед урядом Угорщини до моменту вступу до Європейського Союзу, і виділено дві «хвилі» становлення економіки країни в зазначений період. Розглянуті основні показники економічного розвитку Угорщини в період з 1991 по 2013 рр. Доведено, що співробітництво України та Угорщини потрібно розглядати з точки зору інтеграційного вектора обох країн та досвіду останньої – як повноправного члена цього об’єднання. Перспективою подальших досліджень є вдосконалення стратегічних напрямів розвитку двосторонніх відносин України та Угорщини, які повинні ґрунтуватися на результатах комплексної оцінки сучасного стану та тенденцій розвитку торговельного обміну між країнами завдяки реалізації комплексних програм по відновленню української економіки.

Стаття написана українською мовою


Макарчук К. О.
Транснаціоналізація спільних підприємств як форма корпоративної інтеграції в міжнародному бізнесі: теоретичний аспект (c. 47 - 51)

Метою статті є визначення принципу створення, функціонування та основних переваг транснаціоналізації спільних підприємств як форми корпоративної інтеграції в міжнародному бізнесі. У статті розглядаються теоретичні аспекти створення та процес функціонування спільних підприємств в умовах транснаціоналізації. Проведено аналіз динаміки залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) по регіонах світу за період 2005 – 2014 рр. Аналізується політика залучення іноземного капіталу в країни Південно-Східної Азії, а саме: в Сінгапурі, Малайзії та Таїланді та виділено галузеву структуру залучення ПІІ у цих країнах.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Владичин М. Б., Струк Н. С.
Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств: стан і перспективи покращення (c. 35 - 41)

Стаття присвячена проблемам організації обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств. Оцінено стан і виокремлено основні напрями покращення організації обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств в Україні. Результати дослідження показали, що облікова політика сприймається у тісному взаємозв’язку з процесом організації обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств. Тому авторами розкрито організаційні, методичні та технічні аспекти облікового процесу зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств, що дало можливість надати рекомендації з організації обліку для максимально ефективного управління нею. З’ясовано взаємозв’язок елементів облікової політики з етапами організації облікового процесу. Розглянуто форми організації обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України, оскільки запорукою їх фінансової стабільності є достовірність показників обліку та своєчасність реєстрації експортно-імпортних операцій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Шлапак А. В.
Генезис формування регіонального фінансового простору в азійському мегарегіоні (c. 29 - 34)

Метою статті є дослідження етапів формування регіонального фінансового простору в азійському регіоні. У статті проаналізовано процеси регіональної фінансової інтеграції в Азії, що розгорнулися після фінансової кризи 1997 – 1998 рр., яка повною мірою показала величезну залежність економік держав регіону від глобальних фінансових шоків та турбулентності припливів і відпливів фінансового капіталу, а також дискредитувала рекомендації іноземних фінансових радників щодо забезпечення фінансової, монетарної та грошово-кредитної рівноваги. Охарактеризовано ініціативи Чіанг-Май, що передбачають, крім домовленостей про обмін інформацією щодо потоків капіталу, розвиток загальнорегіональної системи захисту від можливих фінансових потрясінь на основі нарощування сукупних обсягів фінансової підтримки в регіоні з 200 млн до 1 млрд дол. США, а також розширення сфери дії міждержавних своп-угод в АСЕАН. Визначено, що фінансова інтеграція в регіоні Південно-Східної Азії, як і її вплив на диверсифікацію національних фінансових ринків держав регіону, докорінно відрізняється від інтеграційних процесів на європейському континенті як з погляду застосовуваних механізмів та важелів фінансової конвергенції країн – членів регіональних угруповань, так і її інституційно-регуляторного оформлення. Запропоновано кілька сценаріїв формування регіонального фінансового простору за участі країн Південно-Східної Азії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Кобилянська А. В.
Економічне співробітництво України з ГУАМ у контексті функціонування СНД і ПВЗВТ з ЄС (c. 32 - 37)

У статті розглядається роль ГУАМ у зовнішньоекономічних зв’язках України. На основі порівняння даних щодо зовнішньоторговельного обороту з країнами ГУАМ та окремо СНД та ЄС було визначено місце ГУАМ у системі зовнішньоекономічних пріоритетів України. Окрема увага була приділена зв’язкам між країнами ГУАМ та ЄС, а також даним щодо зовнішньої торгівлі України із сусідніми країнами. Відповідне вивчення базувалося на основі аналізу даних Державного комітету статистики України щодо експорту та імпорту товарів та послуг, було досліджено динаміку та структуру відповідних показників за 2005, 2010–2013 рр. У результаті автор дійшов висновків, що, незважаючи на те, що діяльність регіональних об'єднань загалом та ГУАМ зокрема більшою мірою спрямована на розв'язання поточних проблем, співробітництво України з країнами ГУАМ (попри невеликі обсяги зовнішньої торгівлі) має стратегічне значення. Так, ГУАМ розглядається автором як запорука ефективній інтеграції в ЄС, створенню буферної економічної зони по відношенню до Росії і, відповідно, диференціації економічних ризиків, пов’язаних із зовнішньою торгівлею, передумова використання переваг від свого географічного становища на перехресті основних економічних шляхів зі Сходу на Захід і навпаки.

Стаття написана українською мовою


Курочкіна І. Г.
Аналіз тенденцій розвитку світової торгівлі товарами та послугами (c. 37 - 42)

Метою статті є аналіз тенденцій розвитку світової торгівлі товарами та послугами на сучасному етапі. Проаналізовано темпи розвитку міжнародної торгівлі. Установлено, що динаміка міжнародної торгівлі у 2014 р. ледве перевищила річні показники приросту світового ВВП. Наведено прогнозні дані експертів Міжнародного валютного фонду, Секретаріату СОТ щодо обсягів світової торгівлі. Крім цього, представлено аналітичні дані щодо провідних експортерів та імпортерів у світовій торгівлі товарами та комерційними послугами за 2014 р., за підсумками яких установлено, що серед провідних країн – експортерів товарами перше місце займає Китай. Що стосується імпортерів товарів, а також експортерів та імпортерів комерційних послуг, то перше місце, як і в попередньому році, належить США. Позиції Російської Федерації в рейтингу світових експортерів та імпортерів товарами та комерційними послугами погіршилися в порівнянні з попередніми роками, що обумовлено, насамперед, істотним зниженням цін на енергоносії та скороченням обсягів поставок традиційних продуктів російського експорту, у тому числі на фоні введення проти Росії торгово-політичних санкцій і послаблення національної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Лубенченко О. Е.
Формування парадигми аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (c. 41 - 46)

Метою статті є дослідження процесу надання аудиторських послуг суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та формування парадигми аудиту ЗЕД. Визначено, що зовнішньоекономічна діяльність є складовою економіки країни, а значне регулювання з боку держави, часті зміни законодавства спонукають суб’єктів ЗЕД усе частіше звертатися до аудиторів – незалежних експертів. Доведено, що аудиторські послуги у сфері ЗЕД не зводяться до перевірки суто фінансової звітності, аудитори також надають супутні послуги, виконують завдання з погоджених процедур і надають консультації. Це потребує подальших досліджень щодо організації та методики надання супутніх аудиторських послуг. Розглянуто дефініцію «парадигма». Виділено категорії базової парадигми аудиту, серед яких: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, аналогія, моделювання, експеримент. Спираючись на виділені вітчизняними вченими певні етапи наукового мислення, сформульовано передумови дослідження процесу аудиту, погоджених процедур щодо операцій у сфері ЗЕД та інформаційного забезпечення. Запропоновано модель парадигми аудиту та консалтингового супроводження ЗЕД, на підставі якої в подальшому будуть розроблені організаційні й методичні заходи забезпечення аудиторської діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Міняйло В. П.
Аудит послуг зовнішньоекономічної діяльності України з країнами ЄС: аналітичний аспект (c. 52 - 58)

Метою статті є узагальнення практичних аспектів митного аудиту експорту-імпорту послуг в Україні з країнами ЄС. Митний аудит – одна з форм митної діяльності, що спрямована на реалізацію митної політики держави й забезпечує її митні інтереси. Розглянуто класифікацію зовнішньоекономічних послуг, які можуть надаватись як резидентами, так і нерезидентами України. Проаналізовано зовнішню торгівлю послугами України з країнами Європейського Союзу. Досліджено діяльність структурних підрозділів Державної фіскальної служби України. Наведено структуру Департаменту податкового та митного аудиту ДФС. Надано динаміку суми донарахованих грошових зобов'язань, яка підлягає погашенню за наслідками перевірок Департаментом податкового та митного аудиту. До недоліків митного контролю можна віднести: наявність розбіжностей при співставленні даних митної статистики України з країнами-партнерами; недоліки у фінансово-правових аспектах здійснення митного контролю; координування проведення планових і позапланових перевірок.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Шолом А. С.
Організаційно-функціональна структура ГАТТ/СОТ та її спряження із системою міжнародних інституцій (c. 24 - 31)

Метою статті є з’ясування особливостей організаційно-функціональної структури ГАТТ/СОТ та характеру її спряження з системою міжнародних інституцій. Світова організація торгівля є сучасною інституційною формою торговельно-економічної глобалізації. Встановлені нею «правила гри» регулюють 97% торговельно-економічних відносин. Однак не тільки ГАТТ/СОТ зумовлює інституційне середовище системи багатосторонньої торгівлі. Важливі всі особливості спряження міжнародних інституцій. «Правила гри» тільки тоді перетворюються на «образи поведінки», коли є в наявності ефективні важелі примусу, тобто організаційна складова всіх цих інституцій. Організаційно-інституційна природа СОТ обумовлює двоїсту сутність системи багатосторонньої торгівлі. А перший крок для реформування будь-якої сфери завжди починається з усвідомлення усіх особливостей її поточного стану. У статті розглядається двоїста структура СОТ як організації-інституції, яка виступає основним провайдером правил гри у сфері міжнародної торгівлі, а також система міжнародних інституцій та спряження всередині неї.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Безрукова Н. В., Свічкарь В. А.
Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків (c. 21 - 27)

Метою статті є аналіз особливостей міграції робочої сили з України до Європейського Союзу та оцінка можливих наслідків цього процесу, а також визначення майбутніх тенденцій розвитку еміграції з України. Досліджено основні напрями трудової міграції з України. Проведена оцінка обсягів трудової міграції. Наведено дані про соціально-демографічні характеристики мігрантів. Наголошено, що процес еміграції має як позитивні, так і негативні наслідки для нашої країни. Окрема увага в статті приділена аналізу сфер працевлаштування мігрантів у країнах – членах Європейського Союзу. Виділено основні причини еміграції з України, серед яких безробіття та низький рівень заробітної плати. Авторами показано, що середньомісячна заробітна плата українських мігрантів у країнах – членах ЄС набагато вища, ніж в Україні. На основі проведеного дослідження зроблено висновки, що трудова міграція з України до країн ЄС має важливе соціально-економічне значення для нашої держави. А підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони, а також введення безвізового режиму сприятиме збільшенню кількості трудових мігрантів.

Стаття написана українською мовою


Плахотнік О. О.
Міжнародний трансфер технологій в економічному розвитку України (c. 28 - 33)

Метою статті є розробка теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму участі України в міжнародному трансфері технологій, що спрямовано на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки й досягнення збалансованого соціально-економічного розвитку на інноваційній основі. Розглянуто процес технологізації економічної системи, виділено його основні рівні (інституціональний, комерційний). Доведено, що в основу формування й розвитку технологічних устроїв суспільного виробництва покладено механізм міжнародного трансферу технологій, що спрямований на інноваційний розвиток економічної системи й базується на принципах технологічного саморозвитку, які засновані на еволюційних закономірностях технологічної трансформації. Виділено основні проблеми й напрями формування в Україні моделі інноваційного розвитку на макрорівні. Запропоновано механізми створення в Україні ефективної системи взаємодії та розвитку інститутів інноваційної інфраструктури. Виділено основні напрями вдосконалення механізму активної участі України в міжнародному трансфері технологій, що враховують зарубіжний досвід.

Стаття написана російською мовою


Матюшенко І. Ю., Шеховцева К. В.
Розвиток теоретико-методологічних підходів до оцінки експортного потенціалу українських підприємств (c. 34 - 45)

Метою статті є дослідження існуючих теоретико-методологічних підходів до аналізу та оцінки експортного потенціалу. Розглянуто думки вчених з приводу розкриття категоріального змісту поняття «експортний потенціал» та запропоновано власне визначення зазначеної економічної категорії. Класифіковано основні типи аналітичних методик оцінки та проаналізовано авторські методичні підходи до визначення рівня експортного потенціалу. Обчислено експортний потенціал гіпотетичного підприємства за обраними методиками оцінки. Обґрунтовано актуальність покращення та вдосконалення існуючих методик з метою здійснення більш детального та якісного аналізу. Запропоновано здійснювати прогнозну оцінку експортного потенціалу підприємства шляхом поєднання результатів декількох методик у агрегований показник ефективності експортного потенціалу. Побудовано прогнозну модель динаміки експортного потенціалу гіпотетичного підприємства та обчислено значення агрегованого показника на підставі трьох обраних методик оцінки.

Стаття написана українською мовою


Зарицька Н. С.
Диверсифікація науково-технічного співробітництва України та США (c. 45 - 51)

Українсько-американське співробітництво в інноваційно-технологічній сфері є важливою складовою двосторонніх відносин, з огляду на колосальний інноваційний потенціал США, безсумнівне їх лідерство у глобальному технологічному прогресі, а також критичну необхідність опанування Україною інноваційно-технологічною моделлю економічного розвитку. Превалюючими на сьогодні формами такого співробітництва є: міждержавні обміни науковими кадрами; співпраця у рамках Україна – НАТО; участь українських винахідників, установ та організацій у виставках і ярмарках високотехнологічної продукції і технологій у США та ін. Натомість далеко не вичерпаним залишається потенціал міждержавної співпраці у сфері передачі американських технологічних інновацій, конструкторських і проектних розробок, а також патентування вітчизняних інновацій в Американському бюро з патентів і торговельних марок, що суттєво звужує географічну структуру їх реалізації, обмежує можливості інтернаціоналізації патентної системи України та комерціалізації українських інноваційних розробок на ринку США, а також спричиняє високі ризики вітчизняних підприємницьких структур при їх виході з технологічними інноваціями на американський ринок та втрату національного інтелектуального ресурсу через відсутність патентної чистоти вітчизняних інноваційних розробок.

Стаття написана українською мовою


Мельник О. Г., Коць І. І.
Сутнісно-мотиваційний механізм обґрунтування толінгових операцій в умовах європейської інтеграції (c. 52 - 57)

Статтю присвячено концептуальному обґрунтуванню сутності, характерних ознак і мотивів здійснення толінгових операцій в умовах європейської інтеграції. Дослідження ґрунтувалося на систематизуванні та аналізуванні існуючих наукових підходів до визначення сутності толінгу й толінгових операцій, що засвідчило домінуючу поліпозиційність та неоднозначність у цій сфері. Встановлено господарську самостійність толінгових операцій та виокремлено їх відмінність від операцій з давальницькою сировиною, концептуально обґрунтовано сутність та характерні ознаки толінгових операцій, систематизовано мотиви їх здійснення для замовника та виконавця. Доведено, що реалізація толінгових операцій уможливить вирішення ключових фінансових, виробничих і кадрових проблем вітчизняних підприємств і забезпечуватиме їх прогресивний розвиток в умовах європейської інтеграції. Перспективою подальших досліджень є розроблення концептуальних засад управління толінговими операціями, що забезпечуватиме цілеспрямований вплив керуючої системи на керовану, котра задіяна безпосередньо у здійсненні толінгових операцій, з метою підвищення результативності толінгового процесу.

Стаття написана українською мовою


Макарчук К. О.
Основні фактори транснаціоналізації компаній країн Східної Азії (c. 58 - 64)

Мета статті полягає у виявлені основних факторів транснаціоналізації компаній країн Східної Азії (Японії, Китаю та Республіка Корея). Проаналізовано процеси транснаціоналізації у країнах Східної Азії, виявлені основні найбільші транснаціональні корпорації Японії, Китаю та Республіки Корея. Встановлено основні фактори транснаціоналізації компаній країн регіону, а саме: кон’юнктура світових ринків, витрати виробництва, умови ведення бізнесу та політика держави у сфері інвестування. Запропоновано та розраховано скоригований показник транснаціоналізації бізнесу у 2010–2014 рр. на основі величини найбільших транснаціональних корпорацій країн Східної Азії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Бочарова Ю. Г.
Концентрація та конкуренція на світовому ринку м’яса (c. 18 - 23)

Метою статті є аналіз стану, особливостей розвитку, концентрації та конкуренції на світового ринку м’яса. Обґрунтовано значення та роль м’яса у забезпеченні продовольчої безпеки. Проведено аналіз динаміки та структури (географічної та товарної) обсягів виробництва, споживання, експорту та імпорту м’яса. Визначено основних виробників, споживачів, експортерів та імпортерів м’яса в умовах глобалізації. Охарактеризовано країнові особливості, моделі споживання та імпорту м’яса. На основі розрахунку п’яти показників концентрації (коефіцієнт концентрації, індекс Херфіндаля – Хіршмана, коефіцієнт відносної концентрації, дисперсія логарифмів ринкових часток, індекс максимальної частки) визначено особливості конкуренції на світовому ринку виробників та споживачів м’яса.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Кармінська-Бєлоброва М. В.
Зовнішньоекономічна діяльність України на сучасному рівні: проблеми та напрямки (c. 26 - 30)

Зовнішня торгівля України виступає одним з важливіших засобів збільшення державного бюджету. Стратегічною метою розвитку економіки України є досягнення гідного місця в міжнародному поділі праці, а саме: у сфері зовнішньої торгівлі. Європейський Союз є найсильнішою глобальною економічною організацією, найбільшим і найкращим регіональним ринком світу. Метою статті є визначення стану зовнішньоекономічної діяльності в Україні, його позитивних і негативних рис і напрямів їх удосконалення. Виявлено, що розвиток відносин з ЄС у довгостроковій перспективі, з огляду на геополітичний, геоекономічний та історичний європейський статус України, має залишатися одним з пріоритетів нашої зовнішньоекономічної політики. Основним етапом на шляху набуття Україною повноправного членства в ЄС має стати створення економічних і правових передумов для початку переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є аналіз розвитку зовнішньоекономічних відносин України з ЄС та забезпечення економічної інтеграції господарства України в загальноєвропейський економічний простір.

Стаття написана українською мовою


Сідоров В. І., Бабенко В. О., Пасмор М. С.
Торгово-економічна складова регіональних економічних процесів в умовах глобалізації (c. 31 - 37)

Мета статті полягає в аналізі та визначенні структури торгово-економічної складової регіональних економічних процесів на прикладі ЄС, АСЄАН, БРІКС, ШОС та НАФТА в умовах глобалізації. На основі виконаного аналізу макроекономічних показників було розглянуто та систематизовано сукупність теоретичних і статистичних даних стосовно сучасних регіональних інтеграційних об’єднань. Проведено аналіз торгово-економічних відносин об’єктивно провідних та особливих у сучасних світогосподарських процесах регіональних інтеграційних об’єднань, а саме: ЄС, ШОС, БРІКС, АСЄАН та НАФТА, визначено їх вплив на розвиток сучасних міжнародних економічних відносин. Досліджено структуру та виконано порівняльну характеристику даних регіональних економічних інтеграційних об’єднань в умовах глобальної економіки. Перспективою подальших досліджень з даного питання є визначення залученості окремого інтеграційного об’єднання в систему сучасних світогосподарських зв’язків.

Стаття написана українською мовою


Гасім Салах
Українсько-марокканське економічне співробітництво: сучасний стан та пріоритети розвитку (c. 38 - 43)

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану українсько-марокканського економічного співробітництва та обґрунтуванню пріоритетів його розвитку. Проаналізовано останні тенденції розвитку торговельних відносин між Україною та Королівством Марокко і вивчено якісні зрушення в структурі двосторонньої торгівлі. Пріоритетним напрямком розвитку зовнішньої торгівлі України з Королівством Марокко визначено просування українського експорту з високою доданою вартістю, а також розширення спектра сировинних імпортних поставок. Розглянуто особливості українсько-марокканської торгівлі послугами та обґрунтована пріоритетна роль освітніх послуг України в подальшому розвитку економічних відносин між двома країнами. Як одну з перспектив розвитку двосторонніх економічних відносин вивчено інвестиційне співробітництво: досліджена інвестиційна привабливість обох країн і визначено напрями його розвитку. Автором запропоновано шляхи активізації українсько-марокканського економічного співробітництва та наголошено на ролі громадських організацій в його розвитку.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Гавловська Н. І.
Інституціональна природа економічної безпеки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (c. 26 - 31)

У статті проаналізовано середовище функціонування вітчизняних підприємств – суб’єктів ЗЕД і визначено особливості формування їх економічної безпеки. Запропоновано не тільки здійснювати аналіз інституціонального середовища на макро- і мезорівнях, а й визначати особливості інституціональних угод у межах контрактної парадигми. Підкреслено, що при взаємодії суб’єктів у сфері ЗЕД здійснюється укладанні угод, при цьому угоди на внутрішньому ринку можуть суттєво відрізнятися від угод на зовнішньому ринку. Доведено, що підвищена складність інституціональних угод на зовнішніх ринках повинна компенсуватися відповідними вигодами або перевагами для суб’єктів господарювання. Визначено особливості формування принципал-агентських відносин у сфері ЗЕД із урахуванням опортуністичної поведінки та асиметричності інформації. Здійснено конкретизацію ролей суб’єктів, задіяних у сфері зовнішньоекономічної діяльності, з урахуванням їх впливу на економічну безпеку підприємств.

Стаття написана українською мовою


Власова К. М.
Тенденції та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі України в умовах поглиблення інтеграції торгівлі з ЄС (c. 32 - 39)

Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку ринку Європейського Союзу в розрізі поступової інтеграції українських виробників м’яса в економічний простір та оцінка перспектив національних виробників через призму їх готовності експортувати продукції на цей зовнішній ринок. Проаналізовано сучасний стан розвитку споживчого ринку та особливості державного регулювання виробників м’ясної продукції ЄС. Досліджено стан експортної діяльності м’ясопереробних підприємств до ЄС з урахуванням тарифних квот та їх використання у 2014–2015 рр., а також поточний стан впровадження систем управління якістю та безпекою виробництва відповідно до національних та міжнародних стандартів. Проаналізовано стан реєстрації місця походження української м’ясної продукції як одного зі способів просування українських товарів на ринку ЄС. Висвітлено основні перешкоди для виходу українських м’ясопереробних підприємств з урахуванням бар’єрів, які були актуальними для Польщі, Румунії та Болгарії у процесі імплементації угоди про зону вільної торгівлі. Запропоновано шляхи подолання цих перешкод у процесі поглиблення інтеграції в економічний простір ЄС.

Стаття написана українською мовою


Отенко І. П.
Міжнародна безпека в світових економічних відносинах (c. 40 - 45)

У статті піднято найактуальнішу тему розвитку міжнародних відносин, проблеми становлення міжнародної безпеки та розвитку міжнародної економічної взаємодії на засадах безпеки. З метою аналізу сучасного стану міжнародної безпеки у світі та виявлення ключових негативних чинників, що перешкоджають формуванню позитивного мирного середовища, узагальнено дослідження міжнародних аналітичних центрів та інститутів з питань міжнародної безпеки та співробітництва. Так, узагальнено стан та зміни Глобального індексу миролюбства за останні роки, досліджено позицію України у світі за цим індексом. Доведено, що основні проблеми міжнародної безпеки пов’язані із впливом озброєних конфліктів, громадянських війн, політичного насильства, тероризму на розвиток людства загалом, на стан міжнародних відносин, еволюцію світового господарства та економіки країн. У подальшому необхідно дослідити, яким чином стан миролюбства в країнах позначається на їх економічному стані та на стані міжнародної співпраці в інших сферах економічного співробітництва, крім воєнної. Особливо, як це позначається на зміцненні позиції України у світі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Петухова В. О.
Напрямки інтеграції України в глобальну систему міжнародної торгівлі (c. 36 - 44)

Метою статі є визначення імперативів інтеграції зовнішньоекономічної політики України в глобальну систему міжнародної торгівлі та формування напрямків інтеграції України у світовий простір. Обґрунтована необхідність інтеграції України у глобальну систему міжнародної торгівлі. Задля аналізу участі у структурі міжнародної торгівлі розглянуто географічну диверсифікацію експортно-імпортної складової вітчизняної економіки. Проаналізовано річні зміни обсягів експортно-імпортної складової України, загальний обсяг експорту та імпорту основних торгівельних партнерів України за період 1995–2015 рр. На підставі дискримінантного та кластерного аналізу були виявлено, що існує велика нерівномірність впливу визначених факторів на розвиток інтеграційних об’єднань у системі міжнародної торгівлі в регіонах світу. Також обґрунтовано позиціювання України в сукупності міжнародних інтеграційних об’єднань.

Стаття написана українською мовою


Макарчук К. О., Гончаренко Н. І.
СAGE-модель транснаціоналізації міжнародного бізнесу у країнах Східної Азії (c. 44 - 49)

Метою статті є побудова СAGE-моделі транснаціоналізації компаній країн регіону Східної Азії та визначення основних «дистанцій» між країнами регіону, що дозволяє дослідити основні фактори прийняття рішень щодо транснаціоналізаційних стратегій регіональних компаній. Розглянуто бізнес-цілі компаній країн Східної Азії в умовах транснаціоналізації діяльності. Наведено основні фактори CAGE-моделі. Встановлено множину показників, які можуть бути використані для аналізу віддаленості країн Східної Азії. Запропоновано та розраховано субіндекси CAGE-моделі, що впливають на транснаціоналізацію бізнесу між Японією та Китаєм, Японією та Кореєю, а також Китаєм і Кореєю. Розраховано парні субіндекси CAGE-моделі транснаціоналізації для виділених країн-партнерів регіону Східної Азії.

Стаття написана українською мовою


Власенко М. О., Курінна І. Г.
Європеїзація в контексті політики групових інтересів: українська версія (c. 50 - 55)

У статті описується взаємозв’язок між існуючим рівнем інституційного розвитку в Україні та перспективами інституційних змін у зв’язку з підписанням Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС). Увага приділяється ключовим відмінностям сучасної політики європейської інтеграції для України від умов попереднього розширення ЄС. Визначено роль політики групових інтересів, а також роль корупції, як неофіційного інструменту управління, у впливі на суспільне протистояння і збереження фактичної невизначеності у зовнішній політиці країни. Серед основних умов для усунення протиріч визначено такі: трансформація під впливом посилення зовнішньої конкуренції як результат реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, а також збалансування переоцінених і недооцінених очікувань з приводу європейської інтеграції серед населення.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2016

Музиченко М. В.
Кількісна оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу до держав – членів ЄС (c. 18 - 22)

У статті запропонований методичний підхід до кількісної оцінки рівня диверсифікації постачання природного газу до держав – членів Євросоюзу, який враховує фактори політичної та економічної доцільності, що безпосередньо стосуються зовнішніх джерел постачання природного газу. Кількісна оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу до держав – членів ЄС визначається показником, який характеризує рівень перевищення кількості зовнішніх джерел постачання природного газу над мінімально необхідною, і дорівнює відношенню сукупного номінального обсягу постачання природного газу із зовнішніх джерел до граничного обсягу постачання газу з одного зовнішнього джерела.

Стаття написана українською мовою


Соловйова К. С., Зайцева К. Ю.
Сучасні інструменти забезпечення економічної безпеки корпоративного партнерства з іноземними компаніями (c. 23 - 28)

Метою статті є аналіз та вибір найефективніших інструментів підвищення економічної безпеки корпоративного партнерства з іноземними компаніями. Визначено, що факторами впливу на рівень економічної безпеки компанії є стратегічне партнерство з іноземними компаніями та ціла низка офшорних інструментів податкового регулювання. Визначено переваги та недоліки реєстрації офшорної компанії задля підвищення рівня економічної безпеки корпоративного партнерства. Окрім цього, наведено основні офшорні юрисдикції та розглянуто офшорний інструментарій. До інструментів забезпечення економічної безпеки корпоративної співпраці, окрім офшорних інструментів, авторами було віднесено такий новітній інструмент управління економічною безпекою, як підписання угоди з міжнародною компанією, яка спеціалізується на забезпеченні економічної безпеки корпоративної співпраці іноземних партнерів. Наведено приклад такої компанії та основні сфери її діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Безрукова Н. В., Свічкарь В. А.
Взаємодія Україна – ЄС: інвестиційний аспект (c. 15 - 22)

Метою статті є аналіз інвестиційних аспектів взаємодії України та Європейського Союзу. Розкрито значення іноземних інвестицій для економіки країни. Обґрунтовано в цілому позитивний вплив іноземного інвестування на економічний розвиток держави. Окреслено проблеми провідних галузей економіки України. Окрему увагу приділено аналізу регіональної структури прямих іноземних інвестицій в Україну. Показано, що основний потік інвестицій надходить з країн Євросоюзу. Досліджено географічну структуру прямих іноземних інвестицій з країн ЄС в Україну. Продемонстровано галузеву структуру прямих іноземних інвестицій з п’яти провідних країн-інвесторів з ЄС. Проаналізовано також географічну структуру прямих зарубіжних інвестицій з України до інших країн. На основі проведеного дослідження зроблено висновки, що прямі іноземні інвестицій мають позитивний вплив на розвиток економіки країн загалом і України зокрема. А створення Зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом має стати значним поштовхом для більш активного інвестування з боку європейських країн в економіку України, що має сприяти подальшому розвитку основних галузей української промисловості.

Стаття написана українською мовою


Москаленко Н. О., Савенко К. С.
Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу (c. 23 - 27)

Мета статті – надати чітке уявлення та розуміння теоретико-практичних засад організаційного формування міжнародного бізнесу, заснованого на інноваціях, як найефективнішої моделі ринкової взаємодії, створення конкурентних переваг та організаційних цінностей у міжнародному середовищі. Проведено паралель між теорією інновації та розвитку бізнесу, яку закладено Й. Шумпетером, і сучасними концепціями, зокрема, К. Прахалада та М. Кришнана, Б. Куїнна, Р. Пиккель, Х. Уолтерс та Л. Кіллі. Огляд концепцій доводить, що сучасні інновації виходять за межі їхнього традиційного розуміння та виступають рушійною силою у формуванні нових форм міжнародного бізнесу. Міжнародні компанії сьогодні представляють бізнес-мережі, які поєднують максимальне задоволення потреб споживачів та наближення до їх цінностей, з одного боку, та глобальний доступ до ресурсів, з іншого. Досвід світових компаній в набутті компетенцій генерування інновацій та їх ефективної реалізації є вкрай цінним для національного бізнесу та формування можливостей щодо співпраці на міжнародному ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Мухіна І. Г., Кануннікова О. Р.
Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії, ризики та перспективи (c. 33 - 38)

Цілі статті полягають у дослідженні макроекономічних показників розвитку України в умовах переорієнтування національної економіки на європейський ринок, пошуку шляхів подолання кризових явищ та подальшої модернізації економіки, а також у виявленні ризиків через прискорену євроінтеграцію. Акцентується увага на особливостях функціонування вітчизняної економіки протягом останнього десятиліття, виділено форми й наслідки співпраці з країнами СНД і перспективи переорієнтації України з пострадянського економічного простору на європейський. Виявлено особливості розвитку зовнішньої торгівлі України за останній період як з країнами СНД, так й з країнами ЄС, звернуто увагу на ті небезпеки, які виникають у сфері економічної безпеки, у банківській сфері та окремих галузях промисловості. Зазначено ряд ключових проблем щодо переорієнтації економіки України на європейський ринок, спричинених як зовнішніми, так й внутрішніми факторами. Внаслідок аналізу макроекономічних показників виявлено потенційні небезпеки та перспективи переорієнтації української економіки на європейський ринок, виділено ряд стратегічних напрямів подолання негативних процесів у економіці, запропоновано шляхи подолання кризових явищ та прискорення євроінтеграційних процесів у цілому.

Стаття написана українською мовою


Носач Л. Л., Величко К. Ю.
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків (c. 39 - 46)

У статті надано характеристику форм міжнародних розрахунків, які найбільш часто застосовуються у практиці зовнішньоекономічної діяльності, висвітлено переваги та недоліки їхнього застосування окремо для експортерів та імпортерів. Класифіковано мотивуючі фактори, що впливають на вибір оптимальної форми розрахунків. Особливу увагу в класифікації приділено ознаці «зміна статей балансу», яка включає фактори залежності ефективності здійснення міжнародних розрахунків на підприємстві від структури його балансу, з урахуванням того, що від заміни форми міжнародних розрахунків залежать відповідні зміни статей балансу підприємства. Розкрито сутність коефіцієнта ефективності вибору оптимальних форм і методів оплати зовнішньоторговельних угод для підприємств, що здійснюють свою діяльність на міжнародному ринку, а також представлено характеристику фінансового стану підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при різних співвідношеннях даного коефіцієнта.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Довгаль О. А.
Діалектична єдність національних і глобальних інтересів як передумова їх взаємної реалізації (c. 31 - 35)

Мета статті полягає в дослідженні діалектичної єдності національних і глобальних інтересів, що передбачає можливість їх взаємної реалізації в умовах глобалізованої економіки. Обґрунтовується, що рівномірний розвиток усіх країн і регіонів світу знаходиться в спектрі їх довгострокових інтересів. Однак у сучасних умовах, коли ще не склалися достатнє підґрунтя для інституційно організованого вирішення протиріч між глобальними та національними економічними інтересами, більш активними мають бути самостійні зусилля держав щодо забезпечення швидкого й успішного економічного розвитку. Робиться висновок, що національні та глобальні економічні інтереси знаходяться в стані діалектичного протиріччя, що передбачає наявність взаємних імпульсів їх реалізації в контексті знаходження інституційного узгодження глобальних принципів ринку та національної специфіки економічного розвитку окремих країн.

Стаття написана українською мовою


Жукова Л. М.
Суперечливий вплив процесів економічної інтеграції на інституційний статус держави (c. 35 - 42)

У статті розглянуто проблеми економічної інтеграції як складової державної політики та як феномена суспільних трансформацій. Проаналізовано закономірну та суперечливу можливість входження України у світове господарство за умови вироблення механізму зовнішньоекономічних зв’язків на макрорівні (загальнодержавному), на мікрорівні (підприємств) і на рівні домогосподарств і громадських спільнот. Визначено, що Україна має розробити та впровадити національну модель входження в інтеграційні об’єднання шляхом самостійного визначення оптимальних векторів і пріоритетів міжнародної інтеграції. Обґрунтовано, що вплив процесів економічної інтеграції на інституційний статус держави відбувається здебільшого складно і суперечливо, а їх результати істотно залежать від вихідного стану країни, ступеня розвиненості її інститутів і виразності політичної волі до змін. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення здатності держави імплементувати європейські норми, зберігаючи при цьому виключно національні повноваження у сфері стратегічних рішень соціально-економічного розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


Чернишова Л. О., Козуб В. О., Носач Л. Л.
Механізм співробітництва України та Європейського Союзу в інтелектуальній сфері (c. 43 - 48)

Метою статті є дослідження механізму співробітництва України та ЄС в інтелектуальній сфері та обґрунтування моделі комерціалізації вітчизняних інтелектуальних продуктів з метою їх виведення на європейський ринок. Відзначено посилення дифузії трансферу знань в секторальній та горизонтальній політиці Європейського Союзу та визначено основні чинники, що цьому сприяють. Проведено аналіз структурних компонентів секторальних домінант європейської економіки та запропоновано їх градацію, яка відображає сучасні реалії інтелектуального трансферу в Євросоюзі. Виділено пріоритетні напрями секторального розвитку вітчизняної економіки. Запропоновано використання кластерної моделі інтелектуалізації суспільства як найбільш ефективної форми підприємницької діяльності в Україні. Базуючись на європейських правилах захисту інтелектуальної власності, розроблено модель комерціалізації вітчизняних інтелектуальних продуктів з метою їх виведення на європейський ринок. Обґрунтовано заходи системної конвергенції економік України та ЄС в інтелектуальній сфері.

Стаття написана українською мовою


Чала Т. Г., Корепанов Г. С., Черненко Д. І.
UN Comtrade Database як інформаційне джерело наукових досліджень з міжнародної торгівлі товарами країн Європейського Союзу (c. 48 - 53)

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності використання UN Comtrade Database як інформаційного джерела наукових досліджень з міжнародної торгівлі товарами та послугами на прикладі вивчення динаміки обсягів експорту та імпорту товарів у Європейському Союзі. Викладено результати статистичного оцінювання міжнародних товарних потоків країн Європейського Союзу із використанням щорічної та помісячної інформації бази даних UN Comtrade Database. Наведено обсяги експорту та імпорту основними міжнародними торгівельними партнерами Європейського Союзу, розраховано частки країн – партнерів у торгівельних потоках e 2014 р. Представлено основні товари, які були експортовані з 28 країн Європейського Союзу в 2014 р., розраховано частки топ-10 товарів, експортованих з ЄС та імпортованих до ЄС у загальному обсязі відповідних потоків міжнародної торгівлі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Мельник Т. М., Лошенюк О. В.
Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України (c. 29 - 35)

У статті розкрито вплив міжнародної трудової міграції на формування міграційних потоків в Україні. Систематизовано основні показники міжнародної міграції населення та представлено динаміку міграційних процесів в Україні. Визначено структуру трудових мігрантів, їх гендерні та галузеві ознаки, вікові групи та рівень освіти. Встановлено країни-лідери, яким надають переваги українські мігранти, та країни, з яких мігранти приїжджають до України. Досліджено позитивні та негативні наслідки міжнародної трудової міграції для України. Проаналізовано динаміку грошових переказів до України, їх цілі та структуру надходження. Проведено порівняльний аналіз обсягів приватних грошових переказів і прямих іноземних інвестицій в Україну. Охарактеризовано фактори спрямування грошових переказів мігрантів, що дозволило констатувати їх використання на відкриття власної справи, інвестування в цінні папери чи акції, придбання товарів, вирішення житлових питань, фінансування освіти тощо. Обґрунтовано позитивний вплив приватних грошових переказів на зростання добробуту сімей мігрантів та економіки України в цілому.

Стаття написана українською мовою


Власова Н. О., Чекмасова І. А.
Зовнішньоекономічна діяльність та фінансові результати машинобудівних підприємств України (c. 36 - 41)

Метою статті є дослідження взаємозв’язку між показниками зовнішньоекономічної діяльності та фінансовими результатами машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку. Проведено аналіз статистичної звітності за 2005–2015 рр. динамічних рядів двох груп показників. Перша група, що характеризує фінансові результати, включає: обсяг реалізованої продукції, фінансові результати до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність операційної діяльності. Друга, що характеризує зовнішньоекономічну діяльність, включає: прямі іноземні інвестиції, розміри експорту та імпорту, сальдо експорту та імпорту, питому вагу експорту в загальному обсязі реалізованої продукції та офіціальний середньорічний курс гривні. Виокремлено етапи взаємопов’язаних тенденцій змінення даних груп показників у динаміці. Виконано кореляційний аналіз, що дозволив оцінити щільність зв’язку між факторними та результативними параметрами. Виявлені сучасні взаємозалежні проблеми забезпечення фінансового благополуччя та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Кучкова О. В., Архірейська Н. В.
Логістичний потенціал України в міжнародному рейтингу (c. 39 - 43)

Метою статті є дослідження рейтингу країн за індексом LPI, виявлення причин низького позиціювання України та шляхів реструктурування її логістичної системи. Доведено, що за рівнем розвитку логістичної галузі місце України у світовому заліку з кожним роком погіршується. За останні чотири роки вона втратила 19 позицій і у 2016 р. посіла 80 місце зі 160 країн. На основі аналізу складових показника LPI встановлено, що найгірший показник серед усіх оцінюваних характеристик Україна демонструвала по митній обробці вантажів (116 місце), найкращий – по показнику своєчасності доставки вантажів у пункти призначення (54 місце), відносно непогано в Україні з логістичним охопленням та відстеженням вантажів ? 61 місце. Для реструктурування логістичної системи України та підвищення її позиції у світовому рейтингу пріоритетними завданнями є: інтенсифікація розвитку інноваційних технологій; подальша інтеграція у світове співтовариство, вивчення та впровадження зарубіжного досвіду; будівництво логістичних центрів і розвиток інфраструктури на всій території країни; виховання висококваліфікованих кадрів шляхом розвитку вищої освіти та бізнес-програм підвищення кваліфікації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Кузьмін О. Є., Юринець О. В., Мельник О. Г.
Проблеми і перспективи розвитку транскордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції України (c. 45 - 49)

Статтю присвячено виявленню проблем та обґрунтуванню перспектив розвитку транскордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції України. Ретельно проаналізовано європейську та вітчизняну нормативно-правові бази у сфері транскордонного співробітництва. Виокремлено ключові проблеми розвитку транскордонного співробітництва прикордонних територій України із прикордонними територіями країн ЄС, які мають нормативно-правове, інституційне, інфраструктурне, економічне, адміністративно-організаційне, соціальне та інше походження. Обґрунтовано, що пожвавлення та активізація транскордонного співробітництва в контексті європейської інтеграції України потребує прийняття необхідних змін у нормативно-правовому полі, розроблення та запровадження дієвих механізмів та прозорих умов державної підтримки, інституціоналізації органів транскордонного співробітництва, створення умов для розвитку співпраці між учасниками транскордонного співробітництва, розбудови митно-прикордонної інфраструктури, поглиблення культурних, соціальних, освітньо-наукових зв’язків тощо.

Стаття написана українською мовою


Панасейко І. М., Губа М. О.
Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (c. 50 - 54)

Метою статті є узагальнення результатів дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 р. і розробка заходів щодо вдосконалення системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Розглянуто сутність, цілі, а також інструменти нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що використовуються в країнах ЄС та Україні. Основна увага приділена тарифним квотам, що встановлюються в рамках дії зони вільної торгівлі Європейським Союзом для України. Проаналізовано тарифні квоти на різні товари з точки зору їх достатності та рівномірності використання. Виявлено причини часткового використання або невикористання тарифних квот. Розглянуто питання результативності реалізації обмежувальної функції тарифних квот, їх вплив на українських експортерів. Здійснено порівняльну характеристику тарифних квот, які застосовуються в рамках зони вільної торгівлі для України та для ЄС. Наголошено на необхідності дотримання Україною технічних регламентів, екологічних вимог, санітарних та фітосанітарних заходів, маркетингових стандартів. Виявлено основні перешкоди для виходу української продукції на європейські ринки.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М., Візняк Ю. Я., Процевят О. С., Коропецький О. О.
Діагностика системи страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства (c. 55 - 59)

Метою статті є визначення сутності та місця діагностики системи страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства в системі економічної діагностики підприємства. З’ясовано, що подана діагностика: 1) являє собою часткову діагностичну ціль системи діагностичних цілей (елементних, часткових, комплексних) фундаментальної полікритеріальної системноорієнтованої діагностики діяльності підприємства; 2) це процес ідентифікації стану, аналізу та комплексного оцінювання системи страхування підприємства у сфері ЗЕД з урахуванням юридичної відповідальності (особливо в умовах адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу) з метою виявлення та вирішення проблем у сфері забезпечення захисту майнових інтересів підприємства від різноманітних ризиків протягом визначеного періоду, в якому відбуваються певні події (страхові випадки), за рахунок майнових коштів, що формуються зі сплачених підприємствами страхових премій комерційним страховим компаніям чи іншим суб’єктам ЗЕД. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка системи діагностичних цілей економічної діагностики підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Корогодова О. О., Кугій А. А.
Теоретичні засади створення і функціонування транснаціональних компаній (c. 71 - 77)

У статті наведено поняття транснаціональних та багатонаціональних корпорацій. Визначено та охарактеризовано основні види транснаціональних компаній. Проведено ретроспективу розвитку транснаціональних структур з урахуванням багатонаціональної, глобальної та специфічної маркетингових стратегій виробничо-комерційної діяльності компаній на різних етапах формування. Названо основні переваги глобалізації компаній. Наведено рівень світових інвестиційних потоків. Виокремлено десятку лідерів транснаціональних компаній за даними Global Fortune 500 та визначено кількісні зрушення у географічній структурі лідерів для країн базування. Вказано частку впливу транснаціональних структур на світовий рівень розвиток наукових, технологічних розробок і комерціалізацію ринку високотехнологічної продукції. Визначено мету створення стратегічних транснаціональних альянсів.

Стаття написана українською мовою


Сторожчук В. М.
Лібералізація митно-тарифного регулювання як системний об’єкт дослідження (c. 78 - 83)

Метою статті є визначення сутності та особливостей лібералізації митно-тарифного регулювання як системного об’єкта дослідження. Визначено ключові поняття предметної галузі: лібералізація, економічна лібералізація, зовнішньоекономічна лібералізація, зовнішньоторговельна лібералізація, лібералізація митно-тарифного регулювання. Обґрунтовано доцільність розгляду управління лібералізацією як системи, що має чітко окреслені елементи: суб’єкт, об’єкт, предмет та інструмент управління, мету та результати функціонування. Розглянуто: сутність лібералізації в економіці; зовнішньоекономічну лібералізацію як актуальну тенденцію зовнішньоекономічної політики та підкреслено суперечливість наслідків її впливу на добробут та економічне зростання країни; сутність лібералізації митно-тарифного регулювання та констатовано невизначеність її ефектів як на національному, так й на міжнародному рівнях. Визначено елементи системи управління лібералізацією митно-тарифного регулювання, що створює теоретичне підґрунтя для розробки системної моделі цього процесу, в якій складові системи та її оточення (чинники впливу, ресурси, процеси, суб’єкти взаємодії та ін.) можуть бути задані з необхідним ступенем деталізації.

Стаття написана українською мовою


Сідоров М. В.
Перспективи українсько-канадських відносин в контексті підписання Угоди про вільну торгівлю CUFTA (c. 84 - 90)

У статті охарактеризовано основні переваги для України від дії зони вільної торгівлі з ЄС (DCFTA) та Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою (CUFTA): взаємне усунення нетарифних бар’єрів у торгівлі; правила походження товарів; торгівля послугами та залучення інвестицій. Проаналізовано динаміку змін експортно-імпортних потоків між Україною та Канадою та доведено, що країни не є стратегічними партнерами, хоча в товарній структурі експорту та імпорту кожної з них є товари, які можуть підвищити загальний товарообіг. Досліджено загальну залежність України від імпортних поставок з Канади через динаміку змін покриття експортом імпорту. Зазначено, що дія Угоди (CUFTA) сприятиме: підтримці українських підприємств щодо виходу на нові ринки, поглибленню торговельних зв’язків і подальшому зміцненню двосторонніх відносин Канади і України; розширенню співробітництва, забезпеченню більшої прозорості в питаннях регулювання та зниженню операційних витрат для бізнесу; виробничій кооперації. Наведено експертні перспективи продуктових груп, за якими Україна є найбільшим експортером, а Канада – імпортером.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Кузьмін О. Є., Тодощук А. В., Мельник О. Г.
Митне регулювання експортно-імпортних операцій в умовах Поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (c. 40 - 44)

Статтю присвячено проблемам реформування митного регулювання експортно-імпортних операцій в умовах Поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Проаналізовано товарну та територіальну структури експортно-імпортної діяльності України з держава вами – членами ЄС. Досліджено тенденції розвитку співпраці суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Львівської області з контрагентами із ЄС. Окреслено та охарактеризовано ключові заходи, що реалізовані в Україні у сфері митного регулювання в контексті вступу у дію Поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, зокрема: адміністрування тарифних квот, видача митними органами сертифікатів з перевезення товару EUR.1, надання суб’єктам ЗЕД статусу уповноваженого (схваленого) експортера, запуск автоматизованої системи митних послуг «Єдине вікно», перехід на електронне декларування та ін. Охарактеризовано результати, проблемні аспекти та переваги реалізації вищенаведених заходів у сфері митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Рудніченко Є. М., Кримчак Л. А.
Дослідження стану та тенденцій зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах активізації євроінтеграційних процесів (c. 39 - 44)

Метою статті є аналіз зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання та дослідження основних тенденцій у зовнішній торгівлі України. Розглянуто сучасний стан та тенденції зовнішньоекономічної діяльності України, зокрема зовнішньої торгівлі. Проаналізовано динаміку експорту-імпорту товарів та послуг за 2012–2016 рр. Досліджено структуру торгівлі товарами та послугами за аналізований період. Визначено, як впливає зміна вектора зовнішньої торгівлі на її обсяги та структуру. Представлено основні країни – партнери України в експорті та імпорті товарів та послуг, а також проаналізовано зміну географічної структури зовнішньої торгівлі протягом 2012–2016 рр. Визначено основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що чинять негативний вплив на здійснення зовнішньої торгівлі вітчизняними підприємствами.

Стаття написана українською мовою


Сигида Л. О.
Дослідження експортної діяльності України, визначення напрямів її активізації (c. 45 - 51)

Мета даної статті полягає у визначенні рівня залученості України до світової торгівлі та глобалізаційних процесів, а також у встановленні деструктивних факторів впливу на експортну активність України. Проаналізовано основні показники зовнішньоторговельної діяльності України за 2006–2016 рр., зокрема експорт та імпорт товарів і послуг, коефіцієнт покриття експортом імпорту, частки експорту у ВВП, частки імпорту у ВВП. Визначено, що в зовнішній торгівлі України домінує імпорт, тобто українські експортери поступово втрачають свої позиції на закордонних ринках. Установлено, що основними факторами, які стримують експортну активність України, є нераціональна структура експорту товарів і послуг, ненадійні країни-партнери, а також неналагоджена система розподілу продукції на більшості підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на визначення найкращої структури міжнародних маркетингових каналів, що сприятиме нарощуванню обсягів експорту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Мельник Т. М., Пугачевська К. С.
Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції (c. 66 - 73)

Мета статті полягає в оцінці тенденцій розвитку експорту України в умовах євроінтеграції. На основі вітчизняної та зарубіжної статистики проведено компаративний аналіз коефіцієнта участі в міжнародному поділі праці, коефіцієнта ефективності експорту України та основних її торговельних партнерів. Проаналізовано індикатори розвитку експорту товарів і послуг до країн ЄС. На основі статистики національних рахунків розраховано експортоорієнтованість та імпортозалежність окремих видів економічної діяльності. Здійснено порівняння обсягу наданих Україні тарифних квот на експорт окремих товарних номенклатур відповідно до умов Угоди про Асоціацію з фізичними обсягами експорту аналогічних товарів до ЄС. Обґрунтовано, що для України в умовах дестабілізації глобальних торговельних регуляторів ефективний експорт-промоушн є механізмом підвищення міжнародної конкурентоспроможності, а отже, модернізації національної стратегії розвитку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення факторів, які найбільшою мірою впливають на рівень експортної орієнтованості видів економічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Котиш О. М., Стрижак К. А.
Аналіз світового досвіду сприяння експортній діяльності (c. 74 - 80)

У даній статті проведений теоретичний аналіз наукових підходів до визначення таких понять, як «експорт» та «експортна діяльність». Результати дослідження дали змогу виявити, що ці поняття є тотожними, хоча такий підхід і критикується багатьма науковцями. У представленій роботі під експортною діяльністю розуміється сукупність дій з боку підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаних з проведенням організаційних заходів щодо підготовки та продажу товару іноземним суб’єктам господарювання. У статті розраховано макропоказники в динаміці, які характеризують стан експортної діяльності України. Виявлено основні тенденції її розвитку, окреслено основні проблеми та напрями подальшого розвитку. Представлено міжнародний досвід сприяння експорту в різних країнах світу, з’ясовано основні завдання та функції інституцій зі сприяння експорту, що дозволило сформувати рекомендації щодо подальших дій з боку держави для підтримки та розвитку експортної діяльності України.

Стаття написана українською мовою


Полякова Я. О., Баскович Д. В.
Критерії вибору базових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємства (c. 80 - 84)

Мета статті полягає в систематизації критеріїв вибору базових стратегій зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства на основі оцінки масштабів їх впливу на стійке економічне зростання підприємства на зовнішньому ринку в довгостроковій перспективі з урахуванням переваг і недоліків наявних стратегічних альтернатив. Розглянуто сутнісну характеристику стратегій ЗЕД; виділено базові стратегії виходу на зовнішній ринок; складено порівняльну характеристику переваг і недоліків стратегічних альтернатив їх реалізації. Систематизовано критерії вибору базової стратегії ЗЕД підприємства. Обґрунтовано вибір того варіанта стратегічної альтернативи ЗЕД підприємства, який сприятиме максимізації прибутку в короткостроковій та середньостроковій перспективах або забезпечить позитивний розвиток репутації підприємства – за умови забезпеченості певним ресурсним рівнем, наявності стратегічної гнучкості та подолання вхідних бар’єрів зовнішнього ринку.

Стаття написана українською мовою


Туніцька Ю. М.
Інструментарій забезпечення конкурентоспроможності експорту продукції харчової промисловості України (c. 85 - 93)

Метою статті є аналіз динаміки, структури та проблем інноваційного розвитку харчової промисловості та обґрунтування напрямків його активізації як чинника формування конкурентоспроможного експорту продукції харчової промисловості України. У статті проведено ґрунтовний аналіз динаміки та структури інноваційної активності підприємств харчової промисловості України за період з 2007 по 2015 рр., зокрема досліджено особливості її ресурсного та інноваційно-інвестиційного забезпечення. Визначено ступінь ефективності виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання, дестабілізуючі чинники, які гальмують інноваційний розвиток вітчизняної харчової промисловості, та встановлено характер формування її технологічної інфраструктури. Запропоновано комплекс заходів для прискорення інноваційного розвитку харчової промисловості на мезо- та макрорівнях. Перспективним у подальшому науковому пошуку є поглиблення досліджень щодо обґрунтування методології оцінки та прогнозування конкурентоспроможності харчової промисловості на міжнародному рівні.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Будз О. Ф.
Теоретико-прикладні засади побудови системи митного обслуговування підприємств в умовах європейської інтеграції (c. 94 - 98)

Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних і прикладних засад побудови системи митного обслуговування підприємств. Запропонована концепція формування системи митного обслуговування підприємств розглядає його як полісуб’єктний процес, що може реалізовуватися не лише представниками митних органів, але й фізичними та юридичними особами, некомерційними організаціями, суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Доведено, що в умовах європейської інтеграції задля активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств та формування позитивного іміджу України як стабільного ділового партнера в міжнародному діловому колі актуалізується проблема побудови ефективної системи митного обслуговування. Встановлено, що ця система повинна включати такі структурні взаємопов’язані та взаємодіючі елементи, як: ресурсне забезпечення, суб’єкти митного обслуговування, цілі та завдання, принципи та технологія митного обслуговування, митні режими та митні правила, інструменти митного обслуговування, об’єкти та результати митного обслуговування.

Стаття написана українською мовою


Пелех О. Б.
Особливості українсько-польського економічного співробітництва на початку ХХІ ст. (c. 99 - 104)

До пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної діяльності України належить інтенсивний розвиток економічного співробітництва із Республікою Польща. Мета статті – виявити особливості українсько-польських економічних відносин у період від 2000 р. Показано, що українсько-польські економічні відносини в останні десятиліття достатньою мірою активізувалися. Вони вибудовуються на вдосконаленні всіх форм економічного співробітництва: міжнародного обміну товарами, міжнародного обміну послугами, міжнародного руху капіталу та міграції робочої сили. Однак на сьогодні рівень такого співробітництва навряд чи можна назвати таким, що відповідає потенціалу обох країн: стосовно України торговельне сальдо є негативним, український експорт представляє собою в основному продаж сировини та напівфабрикатів, а частка високотехнологічного співробітництва є мізерною. Взаємна торгівля послугами взагалі нерозвинена. Інвестиційне співробітництво також незначне, і навряд чи можна говорити про успішність інвестиції з обох боків. Реально затребуваною формою економічної співпраці є трудова міграція, яка сьогодні дає справді істотні вливання грошових коштів в економіку країни, але потребує негайного втручання держави, щоб зробити трудову міграцію з України організованою, цивілізованою і насправді вигідною.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Серпухов М. Ю., Мазоренко О. В.
Систематизація інструментів торговельних війн та прихованого протекціонізму (c. 61 - 66)

Стаття присвячена проблемам торговельних війн та прихованого протекціонізму в процесі здійснення міжнародної торгівлі. Основною метою дослідження є систематизація торговельних бар’єрів та інструментів, що використовуються в торговельних війнах між країнами. Проаналізовано основні інструменти торговельних війн, визначено перелік ключових інструментів, що використовуються в торговельних війнах між країнами, а також розглянуто можливий вплив цих інструментів. У результаті статистичного аналізу визначено основні торговельні бар’єри та найбільш популярні сектори економіки, в яких застосовуються інструменти протекціонізму. Також визначено основні інтервенції, що застосовуються різними країнами світу по відношенню до української продукції, та групи українських товарів, до яких застосовується найбільше обмежень країнами світу. Узагальнено висновки щодо протидії та адаптації до найбільш популярних інструментів протекціонізму в процесі активізації експортної діяльності країни.

Стаття написана українською мовою


Дехтяр Н. А.
Дослідження феномена внутрішньогалузевої торгівлі як чинника конкурентоспроможності країни в зовнішньоекономічних відносинах (c. 67 - 74)

Метою статті є визначення джерел конкурентоспроможності національної економіки України в рамках преференційних торгівельних угод, а також зіставлення теорії внутрішньогалузевої торгівлі із сучасною трансформацією концепції міжнародних економічних відносин. Наведено огляд основних методик розрахунку показників ефективності зовнішньоекономічних операцій країни та індексів внутрішньогалузевої торгівлі; виділено підходи щодо визначення чинників конкурентних переваг країни в міжнародній торгівлі; обґрунтовано комплекс протиріч функціонування глобального ринку, які повинні бути вирішені на методологічному рівні та які провокують появу новітніх економічних теорій міжнародної торгівлі; роз’яснено деякі положення сучасних економічних теорій; надано приклад аналітичної оцінки структури торговельних операцій у межах макрорегіональних інтеграційних об'єднань; запропоновано використання переваг внутрішньогалузевої торгівлі у процесі побудови стратегії експортної діяльності України.

Стаття написана українською мовою


Шталь Т. В., Бондаренко Л. М., Хохлова А. Ю.
Вибір напрямку розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства авіаційної галузі (c. 75 - 81)

Мета статті полягає в дослідженні існуючих підходів до розвитку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, розробка процедури управління нею для визначення напрямку розвитку ЗЕД підприємств авіабудівної галузі України. Розроблено, формалізовано та візуалізовано за методом функціонального моделювання поетапний механізм вибору напрямку розвитку ЗЕД підприємства. Отриманий інструмент було використано для визначення напрямку розвитку ЗЕД типового підприємства авіабудівної галузі. Виділено особливості вищезазначеного підприємства, підібрано придатний для нього комплекс напрямків розвитку, проаналізовано та встановлено аргументований порядок впровадження на ньому заходів з розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку може виступати імплементація механізму на підприємствах інших галузей, уточнення інструментарію для кожного етапу процесу згідно з їх особливостями та потребами.

Стаття написана українською мовою


Грищук С. В.
Основні тенденції розвитку вугільної промисловості на світовому ринку (c. 81 - 89)

Для реалізація курсу стабілізації економічного розвитку Україні необхідно нарощувати потенціал та розвивати тенденції ефективного функціонування всіх сфер і секторів економіки. Метою статті є характеристика та систематизація основних світових тенденцій розвитку сучасної вугільної промисловості. Аналіз дозволив виділити полярні явища в галузі, зокрема процес нарощування видобутку вугілля в країнах, які мають вугільні родовища, та процес стратегічного скорочування вугільної промисловості через економічні та екологічні чинники. Визначено, що існуючі світові перспективи розвитку вугільної промисловості свідчать про глобальне поступове скорочення обсягів видобутку та споживання вугілля як енергоносія.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Куцаб П. А.
Систематизація фінансового інструментарію забезпечення розвитку транскордонного співробітництва (c. 80 - 85)

Мета статті полягає у подальшому розвитку фінансового інструментарію транскордонного співробітництва з виокремленням ключових класифікаційних критеріїв, які розкривають змістовну, предметно-цільову та функціональну спрямованість й інституційне забезпечення реалізації відповідних програм. На основі узагальнення наявних наукових підходів наведено авторський підхід до систематизації фінансового інструментарію транскордонного співробітництва. В результаті дослідження автором запропоновано низку нових критеріальних ознак класифікації фінансового інструментарію розвитку транскордонного співробітництва. Такий підхід носить прикладний і комплексний характер, враховує всесторонність напрямів його реалізації та може використовуватися при розробці механізмів активізації транскордонного співробітництва.Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі єобґрунтування специфіки дії фінансових інструментів транскордонного співробітництва на діяльність прикордонних територій з урахуванням їх економічних, соціальних, культурних, природнокліматичних та інших особливостей на активізацію їх розвитку.

Стаття написана українською мовою


Ломачинська І. А., Подгорна І. Ю.
Зовнішньоекономічна діяльність України з Йорданією: проблеми та перспективи розвитку (c. 86 - 92)

Мета статті полягає у дослідженні динаміки та структури зовнішньоекономічної співпраці України та Йорданії, визначенні факторів і потенціалу розвитку двосторонніх відносин, обґрунтуванні пріоритетів подальшої співпраці між країнами, зокрема щодо розширення сфер зовнішньоекономічного співробітництва. Досліджено роль Йорданського Хашимітського Королівства як потенційного та перспективного зовнішньоекономічного партнера України. Розглянуто розвиток і сучасний стан зовнішньоекономічної співпраці між Україною та Йорданією, проаналізовано динаміку та структуру їх торговельно-економічного співробітництва за 2011–2016 рр. На основі SWOT-аналізу виявлено внутрішні та зовнішні, позитивні та негативні фактори, що впливають на розвиток двосторонньої зовнішньоекономічної співпраці України з ЙХК. Виявлено можливості й обґрунтовано перспективні напрями розвитку та розширення сфер зовнішньоекономічних відносин і торговельно-економічного співробітництва між країнами, реалізація та інтенсифікація яких дозволить удосконалити двосторонні торговельно-економічні відносини України з Йорданією, а також іншими країнами Близького Сходу.

Стаття написана українською мовою


Лазаренко В. Є., Сардак Я. І.
Проектний підхід в організації зовнішньоекономічної діяльності як засіб підвищення рівня конкурентоспроможності промислового підприємства (c. 93 - 99)

Метою статті є дослідження організації зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства у разі впровадження проектного підходу до управління нею. Нові умови ведення бізнесу авіабудівних підприємств, які полягають у переході на виробництво продуктів за міжнародними стандартами, вимагають сучасного підходу до вирішення спектра питань. В умовах обмежених внутрішніх фінансових ресурсів компанії та високих витрат, пов'язаних із виходом на зовнішній ринок, надзвичайно важливо визначити пріоритетні напрямки зовнішньоекономічної діяльності та найбільш оптимальні механізми її організації та управління. Проаналізовано функціонування сфери зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства у разі впровадження проектного підходу до управління нею. Визначено сутність, особливості й основні параметри проектного підходу як засобу підвищення конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано та запропоновано пріоритети стратегії розвитку крупного підприємства шляхом провадження проектного методу організації зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Москаленко Н. О., Зосімова А. В.
Оцінювання стану та змінюваності ЗЕД підприємств машинобудування України та Харківського регіону (c. 100 - 108)

Розроблено технологію комплексного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування, що заснована на принципах комплексності та поступовості. За результатами проведеного аналізу перший блок розробленої технології дозволив визначити позицію України на світовому ринку машинобудування. Розкрито передумови нинішнього стану машинобудування. За результатами другого блоку розкрито особливості регіонального розвитку галузі машинобудування. Визначено групи товарів машинобудування, що мають найбільшу частку у структурі експорту й імпорту України та Харківського регіону. Визначено перелік ризикових факторів, що здійснюють найбільший вплив на машинобудівні підприємства Харківського регіону у процесі здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності. Отримані наукові висновки можуть бути підґрунтям для машинобудівних підприємств у визначенні орієнтирів подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Лі Інін, Захарін С. В., Волосюк М. В.
Активізація та підвищення ефективності китайсько-українського інвестиційного співробітництва в контексті реалізації ініціативи «Один пояс – Один шлях» (c. 42 - 47)

Найвищу цінність для відтворювального процесу в економіці представляють ті іноземні інвестиції, які спрямовуються на реалізацію великих виробничих та інфраструктурних проектів, а також вкладаються в сучасні види діяльності, зокрема у високотехнологічні галузі. У цьому контексті значні перспективи матиме робота зі стимулювання припливу китайських інвестицій, оскільки китайські інвестори орієнтовані передусім на реалізацію стратегічно важливих довгострокових проектів. Найбільш привабливими проектами в Україні є оновлення портової інфраструктури, закупівля інноваційного залізничного устаткування, розбудова транспортних переходів на кордонах з європейськими державами. Метою статті є надання науково обґрунтованих узагальнень та рекомендацій з проблем розширення китайсько-українського співробітництва в інвестиційній сфері, у тому числі в контексті можливості приєднання України до проекту «Економічний пояс Великого Шовкового Шляху». Проаналізовано сучасні тенденції інвестиційного співробітництва між Україною та КНР. Описано зміст ініціативи «Один пояс – Один шлях». Надано оцінку перспектив розширення китайсько-українського інвестиційного співробітництва. Внесено пропозиції щодо можливостей приєднання України до ініціативи «Економічний пояс Великого Шовкового Шляху».

Стаття написана українською мовою


Бережнюк І. І., Коляда С. П.
Реформування системи надання спрощень суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності в Україні (c. 48 - 53)

Метою статті є дослідження вітчизняної системи надання спрощень суб’єктам ЗЕД, аналіз існуючих пропозицій щодо зміни вітчизняного митного законодавства в контексті надання спрощень, їх критичний аналіз, а також вироблення власних рекомендацій та пропозицій до вітчизняного митного законодавства. Авторами проаналізовано вітчизняне митне законодавство щодо надання спрощень суб’єктам ЗЕД до прийняття МКУ 2012 р. та після нього. Зазначено, що МКУ 2012 р. було запроваджено інститут УЕО, проте дієвого механізму надання спеціальних спрощень суб’єктам ЗЕД не було здійснено. Таким чином, відбулося певне розбалансування вітчизняної системи надання спрощень суб’єктам ЗЕД, оскільки реальних механізмів надання спрощень суб’єктам з високим ступенем довіри сьогодні в Україні не існує. Авторами критично проаналізовано проект змін до МКУ, вказано на його певні недоліки та невідповідність європейському митному законодавству та вітчизняним реаліям, а також запропоновано власну трирівневу систему надання спрощень вітчизняним суб’єктам ЗЕД. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розроблення практичного та методичного інструментарію запровадження зазначених спрощень, які дійсно дають значні переваги власникам сертифікатів УЕО та дозволять збалансувати питання забезпечення економічної безпеки держави та надання спрощень у сфері ЗЕД.

Стаття написана українською мовою


Юденко А. В.
LPI як показник конкурентоспроможності та потенціалу логістичного забезпечення України стосовно країн Європейського Союзу (c. 54 - 59)

Мета статті полягає в дослідженні аналізу конкурентоспроможності та потенціалу логістичного забезпечення України стосовно країн Європейського Союзу, методу розрахунку ефективності функціонування логістичного середовища у країнах Європи та в розгляді процесу складання Індексу ефективності логістики (LPI). Проведено аналіз конкурентоспроможності логістичного забезпечення України за допомогою Індексу ефективності логістики (LPI) в розрізі країн Європи; проаналізовано показники, за допомогою яких здійснюється оцінювання логістичної ефективності. Порівняно Індекс ефективності логістики України з країнами Європи. Виділено конкретні фактори, які гальмують або навпаки – пришвидшують розвиток системи логістичного забезпечення України. Виокремлено чинники позитивного та негативного впливу на процес логістичного забезпечення. Зроблено висновок, що, зважаючи на яскраву позитивну динаміку, Україна має намір значно покращити свої логістичні позиції та в майбутньому за LPI Всесвітнього Банку увійти до переліку 50 кращих країн світу, для чого в країні є всі можливості.

Стаття написана українською мовою


Федосєєва Г. С.
Особливості реалізації зовнішньоекономічної політики на сільськогосподарському ринку: проблемні аспекти та перспективи (c. 60 - 64)

Метою статті є дослідження сучасної зовнішньоекономічної політики з акцентуванням її впливу на розвиток сільського господарства та формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції. При дослідженні сутності зовнішньоекономічної політики виокремлено дві найбільш важливі її цілі. Також описано результати оцінки зовнішньої політики України з виокремленням основних проблемних аспектів. Зроблено висновок про необхідність реалізації цілісної зовнішньої політки з акцентуванням уваги на розробці та реалізації дієвих концепцій її складових (зовнішньоекономічної політики, міжнародної дипломатії). Виокремлено позитивні моменти в експортно-імпортній політиці на сільськогосподарському ринку та її проблемні аспекти. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є застосування отриманих результатів для розробки концепції дієвої зовнішньоекономічної політики, спрямованої на формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку.

Стаття написана українською мовою


Сторожчук В. М.
Правила походження товарів як інструмент зовнішньоторговельної політики держави (c. 65 - 72)

Метою статті є аналіз існуючих у міжнародній практиці типів правил походження товарів та підходів, що застосовуються для оцінки їх впливу на зовнішньоторговельні потоки. Розглянуто два види правил визначення країни походження товарів, які застосовуються в міжнародній практиці, – непреференційні та преференційні. Визначено та систематизовано основні характеристики непреференційних правил походження та особливості їх застосування в Україні. Охарактеризовано пріоритетні функції митного тарифу за умови використання непреференційних правил походження товарів, до яких віднесено: захисну, фіскальну та регулятивну. Розглянуто критерії, які використовуються у непреференційних правилах походження товарів. Обґрунтовано, що пріоритетними функціями митного тарифу за умови використання преференційних правил походження товару є інтеграційна та прогресивна функції. Розглянуто критерії, які використовуються у преференційних правилах походження товарів. За результатами аналізу правил походження товарів обґрунтовано, що їх використання може розглядатися як обмежувальний або заохочувальний інструмент зовнішньоторговельної політики держави. Показано, що особливого значення в контексті інтеграції України у глобальні ланцюги вартості має набуття товарами статусу преференційного походження за критерієм діагональної кумуляції в рамках Регіональної Конвенції Пан-Євро-Мед, що вимагає від України укладання низки двосторонніх угод з ідентичними преференційними правилами походження товарів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Яковченко В. С.
Вплив транспарентності зовнішньоторговельної політики на інтеграцію України у світове господарство (c. 52 - 58)

У статті досліджено взаємозв’язок між динамікою розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин країни й існуючим рівнем транспарентності зовнішньоторговельної політики держави відповідно до положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі. Проаналізовано вплив дотримання принципу транспарентності на формування транзакційних витрат у зовнішній торгівлі. Здійснено компаративний аналіз впливу ввізних мит і транзакційних витрат на формування бар’єрів у зовнішньоторговельних відносинах України. Визначено перспективи розвитку експортно-імпортної діяльності вітчизняних суб’єктів ЗЕД в умовах підвищення транспарентності зовнішньоторговельної політики України та інших країн світу.

Стаття написана українською мовою


Семенюк І. Ю.
Визначення ефективності адаптації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств до умов поглиблення євроінтеграційного процесу України (c. 58 - 63)

У статті визначено, що впровадження та реалізація механізму зовнішньоекономічної адаптації машинобудівних підприємств до умов євроінтеграційних процесів вимагає постійного моніторингу процесів здійснення експортно-імпортних операцій та адаптаційних заходів з метою виявлення поточних проблем та уникнення ризиків. Встановлено, що одним із інструментів моніторингу виступає система показників, яка дозволяє оцінити ефективність використання механізму зовнішньоекономічної адаптації машинобудівного підприємства завдяки порівнянню значень отриманих показників після проведення адаптаційних змін зі значеннями показників попередніх періодів. Запропоновано визначати ефективність адаптації зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств до умов поглиблення євроінтеграційного процесу України за допомогою: індексу зміни обсягу експорту продукції машинобудівного підприємства до країн ЄС; середньозваженого показника зміни частки європейського ринку, яку охоплює продукція підприємства; показника ефективності експорту продукції машинобудівного підприємства до країн Європейського Союзу; показника індексу зміни обсягів постійних замовлень від європейських партнерів; інтегрального показника ефективності використання адаптаційного потенціалу машинобудівного підприємства в умовах євроінтеграційних процесів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Гусонька Д. М.
Ринок праці молодих спеціалістів в умовах посилення державного впливу на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України (c. 90 - 96)

Проаналізовано ключові аспекти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) України в період з 2014 по 2017 рр. Визначено, що в цей період було необхідним посилення державного впливу на суб’єктів ЗЕД в Україні. Досліджено, як вплинуло посилення тиску з боку державних органів на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та які наслідки це спричинило для соціальної сфери, зокрема, зайнятості населення, зайнятості молодих спеціалістів. Досліджено особливості ринку праці молоді, чинники, що впливають на стан ринку праці молоді, особливості працевлаштування молодих спеціалістів, структуру ринку праці молоді. Розглянуто основні проблеми молоді на ринку праці в Україні, підкреслено актуальність соціальної підтримки цієї категорії населення на ринку праці в рамках реалізації державної молодіжної політики України. Визначено необхідність оптимізації механізмів державного регулювання таким чином, щоб контролювати, але не перешкоджати діяльності суб’єктів ЗЕД.

Стаття написана українською мовою


Письмак В. О.
Удосконалення управління міжнародними ланцюгами поставок на основі логістичної концепції (c. 96 - 100)

Розглянуто теоретичні засади здійснення управління ланцюгами поставок у міжнародному сполученні із застосуванням логістичної концепції. Окрему увагу приділено дослідженню сутності поняття «управління ланцюгами поставок», проведено семантичний аналіз поняття. Обґрунтовано концептуальну різницю понять «логістика» й «управління ланцюгами поставок». Досліджено специфіку управління ланцюгами поставок на міжнародному рівні. Розглянуто основні моделі управління ланцюгами поставок, виділено їх основні переваги та недоліки. Наведено схему процесу організації та управління ланцюгами поставок, що дає змогу більш повно інтегрувати основні бізнес-процеси та підвищити якість проходження логістичного ланцюгу. Запропоновано здійснення логістичного управління ланцюгами поставок із застосуванням методів категорійного менеджменту. Виділено проблеми вищеокресленої тематики, що потребують теоретичного та методичного вирішення.

Стаття написана англійською мовою


Ковтун Т. Д., Магалова В. А.
Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної торгівлі товарами (c. 101 - 107)

Метою статті є аналіз сучасного стану та визначення перспектив розвитку міжнародної торгівлі товарами. Охарактеризовано динаміку міжнародної торгівлі товарами та розкрито причини її уповільнення. Значну увагу приділено аналізу товарної та географічної структури міжнародної торгівлі товарами. На основі проведеного дослідження розкрито новітні тенденції та особливості розвитку міжнародної торгівлі товарами в сучасних умовах. Зокрема, авторами розглянуто тенденцію зростання впливу нетарифних бар’єрів на динаміку міжнародного товарного обміну. На основі розрахунку експортної квоти як показника інтенсивності зовнішньої торгівлі товарами зроблено висновки щодо ступеня відкритості національних економік у сучасних умовах. Авторами зазначено, що найближчими роками прогнозується зростання фізичних і вартісних обсягів світового товарного експорту в умовах збільшення світових цін на сировинну продукцію. Встановлено, що, найбільш імовірно, подальший розвиток міжнародної торгівлі товарами відбуватиметься в умовах поглиблення торговельної інтеграції на мегарегіональному рівні. Прогнозується також збільшення кількості учасників міжнародної торгівлі товарами в умовах подальшого поширення електронної комерції у країнах, що розвиваються.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Федоренко І. А., Єлісєєва Е. І.
Концептуальні основи оцінювання привабливості зовнішнього ринку продукції промислового підприємства (c. 36 - 41)

У статті розглянуто методи аналізу привабливості зовнішніх ринків для вітчизняних промислових підприємств. Проаналізовано внутрішні показники привабливості зовнішнього ринку та розроблено поетапну методику проведення стратегічного аналізу привабливості міжнародних ринків з метою розробки ефективних ринкових стратегій підприємства. Представлено узагальнену методику вимірювання ступеня привабливості зовнішнього ринку з точки зору реалізації на ньому інтересів підприємства. Дослідження дозволяє виявити можливості міжнародної діяльності підприємства та потенційні зарубіжні ринки для його діяльності. Запропоновано комплексний метод оцінки привабливості зовнішнього ринку, який дає змогу розробити ефективну ринкову стратегію для підприємства.

Стаття написана українською мовою


Рахман М. С., Євтушенко В. А.
Дослідження транспортно-логістичних послуг як експортного потенціалу України (c. 42 - 49)

Мета статті полягає в дослідженні проблем, тенденцій і перспектив розвитку транспортної системи України у складі логістичної діяльності як потенціалу економічного зростання, підвищення ефективності зовнішньої торгівлі та конкурентоспроможності країни на світовому ринку. Висвітлено теоретичні поняття логістики: еволюцію та трактування терміна, предмет і завдання логістики; сутність логістичної моделі та її структурні одиниці. Проаналізовано геополітичне становище України як складової глобальної транспортно-комунікаційної системи та оцінки в рейтингу Світового банку щодо індексу логістичної ефективності. Досліджено структурні зміни в динаміці економічних показників транспортних послуг України за видами транспорту та перевезень. Проведено аналіз видової та географічної структури експорту транспортних послуг України та виявлено основні проблеми його розвитку. На основі кореляційного аналізу побудовано GAP-аналіз розривів показника чистого доходу та реалізації транспортних послуг. Наведено стратегічні рішення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Лубенченко О. Е., Погорелов Ю. С.
Предметна область аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства: методичні аспекти (c. 23 - 33)

Предметну область аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства визначено як сукупність пов’язаних і взаємозумовлених господарських фактів у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства. Надано елементи предметної області аудиту ЗЕД підприємства та визначено основні питання щодо господарських операцій в ній. Розглянуто правове підґрунтя та документальне забезпечення операцій експорту-імпорту товарів та послуг, ризики операцій експорту-імпорту товарів та послуг, показано особливості їхнього оподаткування та відображення у фінансовій звітності підприємства, розкрито особливості експорту послуг, акцентовано увагу на суттєвих питаннях, що потребують розгляду аудитором.

Стаття написана українською мовою


Шпак Н. О., Будз О. Ф.
Організаційні засади митного обслуговування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (c. 34 - 39)

Статтю присвячено обґрунтуванню організаційних засад митного обслуговування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Розроблено модель, яка уніфіковано регламентує логічно обґрунтовану послідовність реалізації базових невід’ємних стадій митного обслуговування. Запропонована модель ґрунтується на реалізації чотирьох ключових стадій: підготовчого, попереднього, базового та завершального митного обслуговування. У межах організаційних засад митного обслуговування підприємств розкрито взаємодію його ключових суб’єктів: митних органів, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, митних посередників та спеціалізованих некомерційних організацій митного профілю. Це дає змогу сформувати комплексне цілісне й завершене бачення процесу митного обслуговування не лише з позиції однієї сторони, але й у контексті інших суб’єктів митного обслуговування. Використання запропонованої моделі дозволяє організувати злагоджену, впорядковану та взаємовигідну співпрацю, що об’єктивно враховуватиме інтереси усіх її учасників, та забезпечити одержання ефективних результатів митного обслуговування. Перспективами подальших досліджень є аналізування факторів впливу на митне обслуговування підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Мірзоєва Т. В.
Особливості експорту-імпорту продукції лікарського рослинництва в умовах сьогодення (c. 32 - 37)

Метою статті є аналіз особливостей та окремих тенденцій імпорту-експорту лікарських рослин в Україні для формування стратегії розвитку лікарського рослинництва в межах подальших наукових досліджень. Здійснено аналіз імпорту лікарських рослин до України, в ході якого виявлено, що для 2016–2017 рр. характерним є поступове збільшення обсягів імпорту лікарських рослин в Україну. Виконаний аналіз експорту лікарських рослин із України показав, що середньорічний показник коливається на рівні 3 тис. тонн продукції. Найбільшими експортерами вітчизняної продукції лікарського рослинництва є такі країни, як Польща, Великобританія, Латвія та Німеччина. Загалом, короткий аналіз особливостей та окремих тенденцій експорту-імпорту українських лікарських рослин свідчить про те, що обсяги експорту переважають обсяги імпорту, і в цьому є певний потенціал, можливостям реалізації якого будуть присвячені подальші дослідження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Гринько П. О.
Діагностика факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток експортно-імпортної діяльності підприємств (c. 51 - 56)

Викладено аналіз факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток експортно-імпортної діяльності в сучасних умовах; встановлено їх різновиди для умов діяльності вітчизняних промислових підприємств. Проаналізовано тенденції змін значень макроекономічних показників. Рекомендовано логіку етапів здійснення діагностики факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток експортно-імпортної діяльності підприємства: 1) теоретико-логічний аналіз тенденцій розвитку експортно-імпортної діяльності країни; 2) аналіз наявних підходів щодо систематизації факторів зовнішнього середовища, що впливають на цю діяльність; 3) визначення причинно-наслідкових механізмів у системі макроекономічних факторів і відповідних показників; 4) визначення впливу факторних ознак розвитку експортно-імпортної діяльності вітчизняних промислових підприємств на їх результативні ознаки; 5) визначення впливу факторів зовнішнього середовища на результативність експортно-імпортної діяльності конкретного підприємства; 6) ідентифікація найбільш впливових факторів зовнішнього середовища на розвиток експортно-імпортної діяльності підприємства та встановлення їх рейтингу; 7) розроблення управлінських заходів щодо розвитку експортно-імпортної діяльності цього підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Рахман М. С., Залогіна Т. О.
Структурний аналіз імпортних операцій України (c. 25 - 34)

Стаття присвячена дослідженню теоретичних положень щодо особливостей імпортної діяльності та аналізу структурних зрушень імпортних операцій з товарами та послугами України. Розглянуто періодизацію етапів розвитку зовнішньої торгівлі та переваги застосування принципів торгівлі. Визначено сутність та умови здійснення імпорту. Узагальнено теоретичні положення щодо комплексної типології різновидів імпортних операцій. Наведено перелік показників, що характеризують імпортну діяльність. Зазначено органи регулювання суперечностей, що виникають поміж інтересами суб’єктів ЗЕД. Проведено аналіз показників обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2000 р. – 5 місяців 2018 р. Досліджено структурні зміни імпорту товарів за товарною номенклатурою, за широкими економічними категоріями (ШЕК) та за видами транспортування, а також їх географічну сегментацію. Проаналізовано статистичні показники обсягів імпорту послуг у розрізі видів та за країнами-імпортерами. Окрема увага приділена коефіцієнтам покриття експортом імпорту товарів/послуг у регіональному розрізі. Наведено результати регресійного аналізу та прогнозні моделі імпорту товарів та послуг України до 2020 р.

Стаття написана українською мовою


Волошан І. Г.
Особливості організації експортної діяльності на підприємстві та документального оформлення товарів на експорт (c. 35 - 40)

Цілями статті є надання методичних рекомендацій з організації експортної діяльності на підприємстві (а саме – де необхідно зареєструватися та які дозвільні документи отримати), а також розгляд пакета документів, необхідних експортеру для митного оформлення експорту товару в країни Європейського Союзу. Проаналізовано квоти Європейського Союзу на продукцію з України та обмеження щодо руху товару через кордон України. Усі важливі кроки потенційного експортера розподілено на етапи: організаційний; документування; отримання дозвільних документів з виділенням центрів відповідальності за створення відповідних документів та вчинення реєстраційних дій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Мельник О. Г., Адамів М. Є., Тодощук А. В.
Історія гармонізації митного законодавства України в умовах європейської інтеграції (c. 51 - 56)

Статтю присвячено дослідженню історії розвитку митного законодавства України та обґрунтуванню на цій основі його ключових переваг і недоліків в умовах європейської інтеграції. Дослідження ґрунтувалося на вивченні особливостей трансформування нормативно-правового забезпечення митної сфери за європейським вектором у розрізі прийняття та модернізації базових законодавчих актів митної специфіки. Одержані результати дослідження дали змогу ідентифікувати та обґрунтувати ключові переваги і недоліки гармонізації вітчизняного митного законодавства в умовах європейської інтеграції на різних етапах його розвитку. Було встановлено, що на сучасному етапі результатом законодавчої гармонізації стала достатньо наближена до європейських стандартів нормативно-правова база. Але ключовою проблемою на сьогодні є низький рівень імплементованості окремих положень митного законодавства, що перешкоджає успішному функціонуванню національної митної системи в європейському просторі. Крім того, доведено необхідність подальшого вдосконалення вітчизняного митного законодавства в контексті якісного реформування митної системи України.

Стаття написана українською мовою


Гацька Л. П., Харченко Т. Б., Мурована Т. О.
Проблеми та перспективи розвитку міжнародної торгівлі в Україні (c. 57 - 62)

Метою статті є визначення особливостей розвитку міжнародної торгівлі в Україні, основних перепон на шляху цього розвитку в сучасних умовах, а також розробка практичних рекомендацій щодо їх усунення. Розглянуто сутність міжнародної торгівлі, основні проблеми її розвитку в Україні. Проаналізовано динаміку розвитку зовнішньої торгівлі в Україні, а також досліджено співвідношення експортно-імпортних угод. Актуальним завданням сучасного етапу розвитку економіки України є збільшення експорту українських товарів на зовнішні ринки, що має забезпечити економічне зростання. Часткова або повна втрата традиційних ринків, яка відбулася протягом останніх років, підсилює необхідність пошуку ефективних рішень для розвитку експорту української продукції. Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є розвиток торговельних відносин між Україною та Євросоюзом, оскільки з точки зору експорту ринки ЄС є потенційно привабливими. Також ЄС є значним джерелом інвестицій в Україну, необхідних для її технологічної модернізації та економічного розвитку.

Стаття написана англійською мовою


Проскурніна Н. В., Тимошенко К. В.
Проблемні аспекти в зовнішньоторговельній діяльності України в контексті світових рейтингів (на прикладі «Doing business») (c. 63 - 68)

У статті визначено та проаналізовано фактори та можливі проблеми, з якими стикаються українські підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, із застосуванням аналізу даних рейтингу «Doing Business». Сформовано рекомендації щодо перспективних напрямків розвитку зовнішньоторговельної політики України з метою покращення позиції на світовому ринку товарів та послуг. Так, проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках безпосередньо пов’язані з підвищенням їх експортного потенціалу. В результаті аналізу на підставі даних рейтингу «Doing Business» можна зробити висновок, що для зміцнення позицій України на світових ринках товарів і послуг необхідні системні зміни у сфері митного оформлення. Ці зміни допоможуть вирішити кілька проблем одночасно: прискорити митне оформлення, а також знизити вартість експорту й імпорту товарів українських підприємств, що в цілому сприятиме поліпшенню загальних умов ведення бізнесу та розвитку логістичного потенціалу країни.

Стаття написана українською мовою


Ціолковська С. І.
Функції менеджменту та бюджетування в зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу (c. 69 - 74)

Мета статті полягає в дослідженні комбінованих функцій управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу на основі зіставлення функцій менеджменту та функцій бюджетування. Проаналізовано класичні функції менеджменту: планування, організація, мотивація, координація та контроль. Викладено повноту всіх складових згадуваних функцій та вичерпність їх виконання, яка в основному залежить від їх фінансового підкріплення, що визначається бюджетом підприємства. На основі проаналізованих функцій виокремлено функції управління для зовнішньоекономічної діяльності підприємств агробізнесу. Акцентовано увагу на зростанні ризику для вітчизняних підприємств агробізнесу при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності, що потребує особливого антисипативного управління для системної реалізацій функцій менеджменту та функцій бюджетування, що дозволяє працювати на випередження існуючих загроз.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Котиш О. М., Куценко І. К.
Розвиток експортної діяльності підприємства з урахуванням митного регулювання (c. 72 - 77)

У даній статті розглядаються основні проблемні аспекти розвитку експортної діяльності підприємства з урахуванням митного регулювання. Проведено аналіз статистичних даних, який дозволив виявити тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України за період з 2001 по 2016 рр. На основі аналізу було виявлено високу інтегрованість економіки України у світову економіку та залежність вітчизняних виробників від торгівлі на зарубіжних ринках. Надано авторське тлумачення таких понять, як «тарифне регулювання», «митно-тарифне регулювання» та «митне регулювання». Проведено моделювання розвитку експортної діяльності підприємства та представлено універсальну модель, яка відображає загальні етапи управління для забезпечення ефективності експортної операції з урахуванням митного регулювання.

Стаття написана українською мовою


Крук О. М., Балашова О. В., Гамора О. І.
Удосконалення розвитку міжнародних економічних відносин і спільного підприємництва в сучасних умовах (c. 78 - 82)

Метою статті є дослідження аналізу сучасних тенденцій розвитку України у сфері міжнародних економічних відносин та визначення напрямів їх удосконалення, а також ролі спільної підприємницької діяльності. Визначено місце та роль спільної підприємницької діяльності в розвитку міжнародних економічних відносин. Охарактеризовано нинішній стан економіки України, зазначено напрямки та тенденції. Проведено аналіз факторів, які значно вплинули на формування та розвиток світових економічних відносин. Розглянуто вплив інтеграції та глобалізації, їх соціально-економічних і політичних наслідків на країну. Сформовано цілі та пріоритети, визначено особливості та проблеми української економіки на шляху до інтеграції країни у світове господарство як самостійного суб`єкта. Визначено основні завдання при формуванні національних пріоритетів країни. Запропоновано заходи щодо вирішення проблем міжнародних економічних відносин і шляхи їх подальшого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Юринець О. В., Приведа Р. Б., Дорош О. І.
Проблеми реалізації проектів транскордонного співробітництва (c. 83 - 88)

Метою статті є аналізування вітчизняного досвіду реалізації проектів транскордонного співробітництва, висвітлення основних проблем недовиконання проектів транскордонного співробітництва, визначення переваг і недоліків реалізації проектів транскордонного співробітництва через призму Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020». Обґрунтовано економічну доцільність реалізації великих інфраструктурних проектів Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020» у Львівській, Волинській та Закарпатській областях за окремими соціально-економічними показниками. Виокремлено проблеми реалізації проектів транскордонного співробітництва, рекомендовано шляхи їх вирішення та виявлено позитивний вплив цих проектів на економіку та розвиток зазначених областей.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Яковенко В. С., Борщинська Т. Ю.
Формулювання загроз та оцінювання рівня зовнішньоекономічної безпеки України (c. 71 - 77)

Стаття містить результати дослідження зовнішньоекономічної безпеки України як на теоретичному, так і на методологічному рівнях. Визначено поняття «зовнішньоекономічна безпека країни». Встановлено ключові загрози зовнішньоекономічній безпеці та на основі сучасних розробок побудовано схему взаємозв’язків між індикаторами загроз для країни. Сформовано алгоритм розрахунку інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки України та проведено розрахунок його значень на базі показників та індикаторів, які відображають окремі характеристики галузей економіки. На основі отриманих результатів розрахунків визначено межі та екстремуми значень інтегрального показника. Надано ґрунтовну характеристику сучасній динаміки стану зовнішньоекономічної безпеки України. На основі комплексної оцінки інтегрального показника визначено дестабілізуючі фактори зовнішньоекономічної безпеки України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Доброскок Ю. Б., Чумак А. О.
Етапи виходу малого та середнього бізнесу на ринок США через міжнародну платформу електронної комерції Etsy (c. 68 - 72)

Розглянуто можливості використання платформи електронної комерції як більш доступного та перспективного варіанта виходу підприємства на міжнародний ринок. Проаналізовано показники ефективності маркетплейсу Etsy й основні недоліки платформи для українських підприємств. На основі аналізу теоретичних джерел і практичного досвіду було визначено й охарактеризовано конкретні етапи виходу українських підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ) на ринок США через міжнародну платформу електронної комерції Etsy. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є використання наявних інструментів платформи та зовнішніх ресурсів для спрощення та систематизації кожного етапу, а також пошук варіантів масштабування бізнесу і зміцнення позицій на ринку.

Стаття написана українською мовою


Горбаль Н. І., Гресько В. В., Гудима Р. В.
Тенденції та перспективи розвитку українського експорту (c. 73 - 78)

Метою статті є дослідження сучасних особливостей і перспектив розвитку експорту товарів і послуг з України, зокрема в умовах євроінтеграції. Протягом останніх років конкурентоспроможність української продукції на зовнішніх ринках зростає. Трансформація зовнішньої торгівлі України відбулася після набуття членства в СОТ та укладення Угоди з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі. Європейський Союз є сьогодні найбільшим торговельним партнером України. Констатовано, що експорт українських товарів до Європейського Союзу має добрі перспективи, хоча на сьогодні структура вітчизняного експорту – переважно сировинна. Водночас активно розвивається вітчизняна легка промисловість, транспортні, комунікаційні й ІT-послуги. Прийнята Експортна стратегія України на 2017–2021 рр. має за мету перехід України до експорту наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку й успішного виходу на світові ринки. Для подальшого активізування вітчизняного експорту необхідні ефективна регуляторна політика, адекватні стимули для залучення інвестицій, ефективне управління, покращення в транспортному секторі тощо.

Стаття написана українською мовою


Крамарев Г. В., Шликова В. О., Леванда О. М.
Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України (c. 79 - 91)

Метою статті є визначення проблем у зовнішньоторговельній діяльності України, які можуть спричинити незадовільний стан зовнішньоекономічної безпеки країни. На основі даних за період 2011–2017 рр. досліджено динаміку основних кількісних характеристик зовнішньої торгівлі, структурні зрушення у зовнішній торгівлі (за допомогою індексів Л. Казинця та В. Рябцева), а також структуру зовнішньої торгівлі за регіонами України. Визначено такі ключові проблеми, які обумовлюють високі ризики зовнішньоекономічної безпеки країни: значне скорочення обсягів зовнішньої торгівлі; переважання від’ємного торговельного сальдо; високі значення відношення загального експорту й імпорту до ВВП; слабкий розвиток торгівлі з країнами ЄС; низький рівень диверсифікації товарних позицій експорту та його сировинна спрямованість; втрата традиційних ринків збуту машинобудівної продукції; на регіональному рівні має місце деформована структура зовнішньої торгівлі, коли основним експортером та імпортером товарів і послуг є м. Київ.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Петренко К. В.
Вплив міжнародного співробітництва на соціально-економічний розвиток Чорнобильської зони відчуження (c. 37 - 42)

Метою статті є теоретичне обґрунтування та аналіз міжнародного співробітництва, вироблення практичних пропозицій, спрямованих на вдосконалення міжнародного співробітництва та виявлення впливу на стан і соціально-економічний розвиток Чорнобильської зони відчуження. У результаті дослідження було окреслено міжнародні проекти щодо економічного розвитку та стану Чорнобильської зони та проаналізовано динаміку показників соціально-економічного району. Визначено подальші потенційні перспективи розвитку. Запропоновано основні напрямки оптимізації розвитку та залучення інвестицій до району. Зроблено висновок щодо оздоровлення та повернення земель сільськогосподарського призначення до виробничого використання та продовження соціально-економічної реабілітації регіону. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування можливих варіантів активізації інвестиційної привабливості екологічно депресивного регіону.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Мірошниченко Т. М.
Напрями інтеграційної діяльності країн ШОС (c. 32 - 36)

Мета даної роботи полягає в дослідженні напрямів інтеграційної діяльності Шанхайської організації співробітництва (ШОС) на основі аналізу її основоположних документів та результатів діяльності країн-членів. У роботі показано, що в новітній період у межах організації формуються нові напрямки, проекти та механізми економічного співробітництва, що мають потенціал впливу на глобальну економіку. Аргументується, що економічні результати діяльності ШОС для країн-членів обумовлені, перш за все, великим творчим потенціалом економічної самодостатності організації за рахунок наявності замкнутого циклу виробників і споживачів, який формує величезний резерв її економічного розвитку в цілому і кожного її окремого члена зокрема. Робиться висновок, що основні економічні результати країн-членів пов’язані з торгівлею, енергетичним співробітництвом, створенням сприятливого інвестиційного клімату, регіональним поділом праці. Однак нерівномірність економічного потенціалу країн-членів породжує диспропорції та сприяє виникненню проблем унаслідок їх сировинної орієнтації, низького фінансового запасу міцності, нерозвиненості інститутів сучасного ринку, а також, у результаті ослаблення останнім часом інтересу лідера організації ? Китаю – до вузького євразійського співробітництва.

Стаття написана українською мовою


Вітюк А. В., Кепко В. М., Жавела Карлуш
Експорт продукції машинобудування до країн Європейського Союзу (c. 37 - 43)

У статті особливу увагу приділено питанням експорту машинобудівної продукції до Європейського Союзу. Встановлено такі характерні тенденції експорту машинобудівної галузі, як зростання обсягів продажу продукції, відносно низький технологічний рівень продукції, що експортується. На рівні галузі проаналізовано динаміку та обсяги експорту та імпорту машинобудівної продукції. Обґрунтовано, що основними макроекономічними умовами, які впливають на експорт машинобудівної продукції, є нестабільна політико-економічна ситуація, коливання курсу валют, значна сировинна спрямованість вітчизняного експорту, системні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності (такі як відшкодування ПДВ, валютне, митне та податкове регулювання). Доведено, що перспективними напрямами розвитку машинобудівного виробництва, що користуватиметься попитом в Європейському Союзі, є ракетно-космічне, авіаційне, військово-промислове, енергетичне, транспортне, сільськогосподарське, житлове, дорожнє машинобудування та машинобудування, пов’язане з ІТ-сферою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Носач Л. Л., Величко К. Ю.
Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу (c. 34 - 41)

З метою дослідження проблематики створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу в статті проаналізовано тенденції розвитку сучасного ринку інжинірингових послуг як важливої складової ефективної економіки. Акцентовано увагу на дослідженні інжинірингової діяльності промислово розвинених країн – лідерів сучасного міжнародного інноваційно орієнтованого ринку. Виділено фактори, врахування яких є необхідним при прийнятті рішень замовником щодо доцільності укладання контракту на інжинірингові послуги. Представлено розгорнуту характеристику інжинірингу, в основі якої виділено структурні елементи: основні спрямування, предмет торгівлі, матеріальну складову. Актуалізовано питання розробки ефективної методики створення інжинірингового продукту, результатом впровадження якої повинні стати інноваційні інжинірингові рішення з урахуванням потреб конкретного замовника. За результатами проведених досліджень розроблено алгоритм формування та відбору конкурентоспроможних інжинірингових рішень, в основу якого покладено принцип інноваційності інжинірингової послуги, який має бути базовим фактором впливу на конкурентоспроможність інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Комарницька Г. О.
Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства (c. 41 - 48)

Статтю присвячено розробленню та обґрунтуванню уніфікованої моделі митного обслуговування державно-приватного партнерства за участі іноземного приватного партнера. Дослідження ґрунтувалося на вивченні чинних нормативно-правових засад і практики реалізації державно-приватного партнерства в Україні та митного обслуговування у цій сфері. У процесі дослідження було виявлено низку проблем щодо митного обслуговування державно-приватного партнерства в Україні, що відображають неуніфікованість нормативно-правового забезпечення в цій сфері. Одержані результати дослідження дали змогу систематизувати положення різних законодавчих документів, що регулюють особливості митного обслуговування державно-приватного партнерства, врахувати практику реалізації таких проектів в Україні та за кордоном і на цій основі сформувати уніфіковане комплексне й завершене бачення процесу митного обслуговування державно-приватного партнерства у формі науково-прикладної моделі. Встановлено, що ключовими операціями в межах митного обслуговування державно-приватного партнерства є підготовка та реалізація митного оформлення іноземних інвестицій зарубіжного приватного партнера, які вкладаються ним на договірній основі або як внесок до статутного капіталу в об’єкти державно-приватного партнерства. Ідентифіковано ключових суб’єктів митного обслуговування державно-приватного партнерства; їхні дії систематизовано, об’єднано та впорядковано в органічний механізм співпраці, сформовано логічну послідовність етапів, що деталізуються в конкретні операції, об’єднані спільною метою забезпечення правомірного перетину капіталом і товарами кордону країни.

Стаття написана українською мовою


Шолом А. С., Казакова Н. А.
Глобальна інституціоналізація в межах СОТ як чинник зростання зовнішньої торгівлі України (c. 48 - 54)

З моменту заснування понад 20 років тому Світової організації торгівлі (СОТ) як основної інституціоналізуючої сили у сфері торгівлі країни, що розвиваються, намагалися домогтися спеціального визнання та ставлення в рамках багатосторонньої системи з метою вирішення власних структурних і системних проблем. Проте вплив глобальної інституціоналізації в межах СОТ на зовнішню торгівлю країн-членів залишається дискусійним. Предметом дослідження статті є вплив глобальної інституціоналізації в межах СОТ на зовнішньоторговельні потоки України. Мета статті полягає в оцінці впливу глобальної інституціоналізації в рамках СОТ на зовнішню торгівлю України та розробці дорожньої карти для вдосконалення національного інституційного середовища. Основним методом є гравітаційне моделювання. Індекс економічної свободи Фонду «Спадщина», індекс глобальної конкурентоспроможності Світового економічного форуму та світові показники Світового банку використовуються в побудованих моделях окремо як інституційні змінні. Усі моделі також містять фіктивні змінні, які вказують на членство в СОТ або РТУ двох країн. Вибірка включає всі країни, які протягом останніх 20 років були торговельними партнерами України. Було отримано такі результати: побудовано 6 гравітаційних моделей, що дозволило розрахувати можливий відсоток зростання українського експорту завдяки наближенню інституційних змінних України до середньоєвропейського рівня та розробити дорожню карту для вдосконалення національного інституційного середовища. Обчислений відсоток збільшення свідчить про те, що глобальна інституціоналізація в межах СОТ може мати позитивний вплив на зовнішньоторговельні потоки України, а гравітаційне моделювання може допомогти визначити, як покращити національне інституційне середовище України.

Стаття написана українською мовою


Дунська А. Р., Хомич О. В.
Транспортно-логістичні кластери як напрямок розвитку зовнішньоекономічної діяльності України (c. 55 - 59)

У статті досліджено сутність понять «кластер» і «логістичний кластер»; визначено передумови функціонування та створення транспортно-логістичних кластерів у контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Зважаючи на те, що транспорт і логістична інфраструктура в цілому є одними з ключових факторів розвитку зовнішньоекономічної діяльності, а також елементами доступності та привабливості економіки для іноземних суб’єктів господарювання, розглянуто зони для розвитку даної сфери в Україні в складі Європейського Союзу. Здійснено аналіз вітчизняних транспортно-логістичних регіональних кластерів, що потенційно можуть сформувати ефективну транспортно-логістичну інфраструктуру в державі.

Стаття написана українською мовою


Письмак В. О.
Удосконалення управління міжнародними ланцюгами поставок на основі логістичної концепції (c. 60 - 65)

У статті розглядаються теоретичні засади управління ланцюгами поставок у міжнародному сполученні із застосуванням логістичної концепції. Уточнюється поняття міжнародного ланцюга поставок, досліджуються базові варіанти його побудови. У роботі аргументовано, що логістичні провайдери створюють передумови для більш ефективного виконання бізнес-процесів. В Доведено, що організація змішаних перевезень вантажів у міжнародних ланцюгах поставок повинна передбачувати гармонізацію габаритних характеристик вантажних одиниць на основі логістичних обліково-договірних одиниць, спрощення митних формальностей і наявності єдиної відповідальної перед власником особи. Розглянуто особливості основних технологій вантажоперевезень у міжнародному сполученні та запропоновано рекомендації, засновані на застосуванні логістичної концепції, щодо підвищення ефективності кожної з них.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Пугачевська К. С., Рупчева А. О.
Перспективи розвитку експорту України за умов євроінтеграції (c. 29 - 37)

Мета дослідження полягає в оцінці ключових тенденцій експорту України в умовах євроінтеграції. Проаналізовано показники зовнішньої торгівлі України та країн ЄС. Оцінено товарну та географічну структуру вітчизняного експорту. Проаналізовано рівень використання тарифних квот на експорт до ЄС. Ідентифіковано основні проблеми при виході вітчизняних підприємств на європейські ринки. Обґрунтовано, що оскільки митні тарифи між Україною та ЄС будуть скасовані майже повністю, нетарифні бар’єри у подальшому залишатимуться ключовою перешкодою для розвитку торгівлі. Отже, вітчизняне законодавство потребує гармонізації з європейським, що може бути досягнуто через транспонування стандартів ЄС, скасування застарілих радянських норм, зміцнення інституціонального потенціалу та ін. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є проблематика пошуку резервів зростання експортної орієнтованості окремих видів економічної діяльності, у тому числі за рахунок просування вітчизняного експорту на європейських ринках.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Ковтун Т. Д.
Особливості зовнішньої торгівлі товарами та послугами Європейського Союзу в сучасних умовах (c. 26 - 33)

Метою статті є розкриття особливостей зовнішньої торгівлі товарами та послугами Європейського Союзу в сучасних умовах. Охарактеризовано позиції інтеграційного угруповання у світовому експорті та імпорті; проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі ЄС і причини її уповільнення останнім часом. Значну увагу приділено аналізу товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі Європейського Союзу. Проаналізовано особливості зовнішньої торгівлі товарами ЄС. Зокрема, висвітлено зрушення у структурі провідних країн – торговельних партнерів об’єднання. Охарактеризовано специфіку участі окремих країн – учасниць Євросоюзу в зовнішній торгівлі товарами. Детально розглянуто зрушення у продуктовій структурі експорту та імпорту ЄС. Висвітлено новітні тенденції зовнішньої торгівлі послугами Євросоюзу. Зазначено, що останнім часом темпи зростання зовнішньої торгівлі послугами ЄС перевищували темпи зростання зовнішньої торгівлі товарами, що вказує на зростання важливості сфери послуг у зовнішній торгівлі та економіці Євросоюзу.

Стаття написана українською мовою


Кримчак Л. А.
Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств (c. 33 - 39)

У статті запропоновано певні інструменти та підходи до вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Визначено основні складові, у розрізі яких необхідно здійснювати вдосконалення саме інформаційного забезпечення. Такими складовими є експорт, імпорт і організаційно-процесуальне забезпечення виконання контрактів. Для вдосконалення аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності запропоновано використовувати інструментарій фундаментального, технічного аналізу, а також аналітичний інструментарій безпекоорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю. Також у даній роботі визначено основні підходи до вдосконалення інформаційної, аналітичної та результативної складових управління. Оскільки менеджмент підприємства може впливати на процеси вибору зовнішніх ринків та окремих суб’єктів взаємодії, а, таким чином, – на забезпечення економічної безпеки власної зовнішньоекономічної діяльності, було надано пропозиції щодо вдосконалення процесу вибору контрагентів з точки зору мінімізації ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Дані пропозиції знайшли своє обґрунтування в представленій економіко-математичній моделі.

Стаття написана українською мовою


Громика Р. П.
Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку торговельних відносин між Україною та країнами Європейського Союзу (c. 40 - 46)

Метою статті є аналіз сучасного стану експортно-імпортних операцій між Україною та країнами Європейського Союзу, а також пошук шляхів, спрямованих на оптимізацію обсягів товарообігу. Проведене дослідження інвестиційного процесу в Україні, охарактеризовано сучасний стан і перспективи розвитку зовнішньої торгівлі й механізмів залучення прямих інвестицій в економіку України. Зважаючи на те, що економіка країни не може ефективно розвиватися без розвитку зовнішньоторговельної діяльності, питання збільшення Україною обсягів експортно-імпортних операцій в цілому та з країнами Європейського Союзу зокрема, а також їх збалансованість має важливе значення. Розглянуто проблеми та шляхи їх подолання щодо розвитку зовнішньоторговельних операцій, залучення інвестицій в Україну, їх зв’язок з регіональною політикою держави, шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності продукції. Підґрунтям для проведення даного дослідження стали (незважаючи на досить широкий обсяг існуючих робіт вітчизняних і закордонних учених) аспекти, що постійно змінюються та мають значний вплив на стан зовнішньоекономічної діяльності України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Марченко В. М., Нечаєв О. Л.
Сучасні торговельні бар’єри входу на зовнішні ринки (c. 25 - 31)

Мета статті полягає в узагальненні тенденцій реалізації політики протекціонізму в умовах глобалізації економіки, систематизації інструментів державного протекціонізму та порівняльному аналізі системи торговельних бар’єрів в Україні та в її торговельних партнерів. Аналітичні дослідження статистики використання торговельних бар’єрів в умовах глобалізації економіки засвідчили посилення політики протекціонізму попри колективні домовленості щодо режиму вільної торгівлі. Однак у сучасному світі змінилася цінність протекціонізму. Для розвинутих країн світу протекціонізм є засобом забезпечення конкурентоспроможності їх національних економік, а для країн, що розвиваються, – засобом захисту від іноземної конкуренції. Порівняльний аналіз тарифних і нетарифних бар’єрів входу на ринок України та на зовнішні ринки дозволив виявити подальшу лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності в Україні, що проявляється в поступовому зниженні митних тарифів та порівняно нижчих ставках імпортного мита на фоні митних ставок її торговельних партнерів. Способом подолання бар’єрів входу української продукції на зовнішні ринки є поширення режиму вільної торгівлі на торговельні відносини з тими країнами, які займають значну частку в географічній структурі українського експорту, та з країнами зі значним потенціалом споживання (Китаєм і країнами Африки).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Жабинець О. Й.
Зовнішня торгівля товарами в містах обласного значення Західного регіону України: тенденції та структурні зміни (c. 26 - 33)

У статті проведено аналіз тенденцій, закономірностей і структурних змін у зовнішній торгівлі товарами в містах обласного значення Західного регіону України. Зокрема, проаналізовано відповідність тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі товарами (експорту та імпорту) в містах обласного значення загальним тенденціям, що відбуваються в їх областях; здійснено оцінку внеску міст обласного значення в розвиток експортно-імпортної діяльності своїх регіонів та проведено аналіз структурних трансформацій в експорті товарів у містах Івано-Франківськ, Чернівці та Рівне. Встановлено, що в імпорті товарів Західному регіону України властиві загальнонаціональні тенденції (загальне зниження обсягів імпорту товарів), а в експорті товарів, на відміну від загальноукраїнської тенденції, – спостерігається зростання обсягів міжнародної товарної торгівлі. Доведено визначальну роль міст у здійсненні імпорту товарів в регіон та встановлено особливості експортних тенденцій, які свідчать про те, що товарний експортний потенціал Львівської, Волинської та Закарпатської областей зосереджено за межами великих і середніх міст, на периферії, а тому їх значення як центрів виробничого та торговельного потенціалу суттєво знижується. Підтверджено сировинну спрямованість національного товарного експорту та запропоновано диференційований підхід до розвитку експортної діяльності в містах обласного значення відповідно до виявлених тенденцій, закономірностей, особливостей і проблем.

Стаття написана українською мовою


Серпухов М. Ю.
Формування методичного підходу до визначення «недоторгованих» зовнішніх ринків (c. 34 - 45)

Стаття присвячена апробації методичного підходу до визначення «недоторгованих» зовнішніх ринків. Ключовою проблемою при активізації експортної діяльності та підвищення її ефективності є пошук нових, більш привабливих, ринків з простішим доступом і кращими умовами торгівлі. Для вирішення завдання з пошуку нових ринків розроблено методичний підхід, який апробовано на практичних даних. Методика визначення «недоторгованих» ринків включає в себе проходження 4 етапів, на яких за різними критеріями відбувається відбір ринків. На першому етапі відбувається оцінка експортних можливостей, за підсумками якої визначається, чи є відповідні можливості для експорту продукції обраної товарної групи та якою буде її частка на світовому ринку. Другий етап включає в себе оцінку потенціалу зовнішнього ринку. На цьому етапі оцінюється потенціал розвитку зовнішніх ринків, за підсумками чого визначається, чи є перспективи розвитку ринку за обраною товарною групою. Третій етап – визначення ринків, які мають великий обсяг імпорту продукції та питомої ваги вітчизняної продукції на них. У підсумку визначаються країни, які споживають у значних обсягах товар, який планується експортувати. На четвертому етапі проводиться оцінка перспективності експорту на «недоторговані» ринки. За визначними критеріями доступності ринку та кращих умов торгівлі обираються перспективні ринки, на які можна експортувати продукцію. На кожному з етапів розглянуто структурні блоки методики визначення «недоторгованого» ринку; на практичних даних проаналізовано ринки продукції 1101 «Борошно пшеничне або iз сумiшi пшениці та жита (меслину)»; визначено потенційні ринки, на яких вітчизняні підприємства мають можливість збільшити обсяги експорту продукції.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Жиглей І. В., Тимощук К. В.
Лібералізація валютного законодавства: причини та наслідки (c. 22 - 27)

Стаття присвячена дослідженню стану нормативно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, аналізу змін законодавства у сфері зовнішньоекономічних операцій, визначенню їх причин та прогнозуванню наслідків. Створення в галузі експортно-імпортних операцій сприятливих законодавчих і податкових умов зумовить збільшення обсягів надходження іноземних інвестицій до України, що, своєю чергою, стимулюватиме будівництво нових підприємств, збільшення кількості робочих місць і зростання доходів населення, а відповідно, і збільшення темпів розвитку економіки в цілому. Розглянуто праці українських і зарубіжних учених, які присвячені дослідженню проблемних питань у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано досвід переходу інших країн до системи вільного руху капіталу та визначено існуючі ризики лібералізації валютного законодавства, які, в основному, залежать від країни, яка проводить її. Для запровадження такої лібералізації країні необхідно досягти достатнього рівня економічного та інституційного розвитку, в іншому випадку – не уникнути кризових явищ. Ідентифіковано ключові моменти змін у законодавстві, які необхідні для забезпечення вільного руху капіталу. Визначено причини лібералізації валютного законодавства, здійснено прогнозування наслідків від її запровадження для діяльності підприємств та економіки України в цілому. Проаналізовано зміни в нормативно-правових документах і визначено наслідки від їх запровадження. Запропоновано подальші напрями реформування нормативно-правових документів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, які мають на меті полегшення ведення валютних розрахунків.

Стаття написана українською мовою


Ковтун Т. Д., Матвієнко А. П.
Актуальні тренди міжнародної торгівлі товарами та особливості зовнішньої торгівлі України (c. 28 - 35)

Мета статті полягає в розкритті актуальних трендів міжнародної торгівлі товарами та особливостей зовнішньої торгівлі України. Проаналізовано динаміку та структуру міжнародної торгівлі товарами та висвітлено актуальні тренди її розвитку. Розкрито фактори уповільнення динаміки розвитку міжнародної торгівлі товарами та зменшення її ролі як каталізатора світової економіки. Значну увагу приділено визначенню структурних зрушень у міжнародній товарній торгівлі в географічному та продуктовому аспектах. Розглянуто зрушення у складі провідних країн – учасниць міжнародної торгівлі та зміни у групі товарів – лідерів на світовому ринку. У роботі охарактеризовано особливості динаміки зовнішньої торгівлі товарами України протягом 2006–2018 рр. Висвітлено структурні зрушення в експорті товарів з України та розкрито причини даних змін. На основі розрахунку індексу виявлених порівняльних переваг визначено товарні групи, у торгівлі якими Україна має переваги на світовому товарному ринку. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що на даний час Україна має виявлені порівняльні переваги та спеціалізацію переважно на експорті товарів з низькою доданою вартістю. Переорієнтація в географічній структурі експорту з країн СНД у бік країн Євросоюзу також призводить до втрати Україною ринків збуту товарів з високою доданою вартістю та розширення обсягів поставок сировини та продукції низького ступеня переробки. Разом із цим, зниження обсягів імпорту продукції з високим ступенем переробки на фоні зменшення вітчизняного високотехнологічного виробництва підвищує вразливість економіки країни до зовнішніх шокових впливів. У цих умовах перспективи позитивних зрушень у динаміці та структурі зовнішньої торгівлі України залежать від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів.

Стаття написана українською мовою


Пурій Г. В., Слюсаренко К. В., Кулішов В. В.
Дослідження циклічних коливань еміграції з України (c. 36 - 42)

Метою статті є дослідження циклічних коливань і тенденцій еміграції з України. Встановлено пріоритетні країни еміграції українців на сучасному етапі; проаналізовано коливання динаміки нетто-міграції українців та чисельності населення; досліджено динаміку чисельності трудових ресурсів; оцінено перспективні тенденції динаміки еміграції з України; ідентифіковано хвилі еміграції українців, представлено їх кількісні та якісні характеристики; окреслено основні принципи та пріоритети політики зайнятості населення країни. Україна помітно поступається більшості європейських країн за рівнем та якістю життя населення, і саме це спонукає до переїзду частину активних і амбітних осіб, які вбачають у міграції надійний спосіб поліпшення свого рівня життя. Українські мігранти здебільшого не конкурують у країнах призначення з місцевим населенням за престижні вакансії на ринку праці, а займають менш привабливі робочі місця. Деструктивним наслідком масової еміграції та погіршення політичної та економічної ситуації в країні стало стрімке скорочення чисельності населення України. За наявних тенденцій міграції наступна хвиля еміграції спричинить виїзд з України працездатної молоді, що становить загрозу депопуляції та економічної кризи. Нерівномірність структури населення із переважаючою кількістю соціально незахищених верств населення унеможливлює економічний розвиток країни. Обґрунтовано, що існує потреба у проактивній, гнучкій та сек’юритизованій політиці зайнятості населення в Україні. В умовах розвитку інформаційного суспільства та цифрової економіки Україна повинна підтримувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на ринку праці, просувати нові типи соціальних і трудових відносин, а також нові підходи до сучасного управління трудовими ресурсами.

Стаття написана українською мовою


Рахман М. С., Нагорна Ю. В.
Міжнародна туристична діяльність: сучасні реалії та тенденції (c. 43 - 50)

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню сутності міжнародного туризму та його значення, аналізу основних показників економічного розвитку туристичної галузі світу та України, дослідженню сучасних тенденцій та розробці проекту рекомендацій щодо подальшого його розвитку. Узагальнено теоретичні положення про сутність терміна «туризм», особливості визначення та функції туризму; виявлено вплив розвитку галузі на економіку окремої країни та світу; розглянуто напрями застосування менеджменту в туристичній індустрії та структуру туристичного продукту. Проведено аналіз показників міжнародного туризму: розмір внесків у ВВП; обсяг прямих інвестицій; частка в загальному світовому експорті та експорті послуг; вплив на зайнятість населення та динаміка туристичних потоків взагалі та по регіонах світу. Розглянуто структуру надходжень від експорту в регіональному розрізі, рейтинги країн – лідерів за обсягом іноземних відвідувачів та обсягом надходжень від туристичного експорту в динаміці. Наведено порівняння видової структури прибуття міжнародних туристів за метою подорожі. Виконано аналіз основних показників зовнішньої торгівлі туристичними послугами України: кількість суб’єктів туристичної діяльності в розрізі власності та територіального розміщення; динаміка в’їзного та виїзного туристичного потоку; переваги іноземних туристів за метою візиту до України. Проаналізовано статистичні показники обсягів зовнішньої торгівлі України за статтею «подорожі». Розроблено та запропоновано проект рекомендацій щодо вдосконалення міжнародних туристичних послуг. Підбиті підсумки та виявлено сучасні тенденції в розвитку світового туризму.

Стаття написана українською мовою


Гаврильченко О. В.
Диверсифікація структури експортної діяльності в умовах економічної кризи та втрати зовнішніх ринків збуту (c. 51 - 56)

Метою статті є аналіз теоретичних і методологічних підходів до диверсифікації українського експорту в умовах економічної кризи та втрати зовнішніх ринків збуту. Розглянуто сутність та причини диверсифікації експорту, досліджено структуру та тенденції розвитку вітчизняного експорту. Проведений аналіз структури та динаміки українського експорту засвідчив необхідність диверсифікації продукції України, яка має на меті поступове перетворення на державу з інноваційною наукомісткою економікою. Це дозволить відновити економічне зростання та досягти певного рівня конкурентоспроможності. За результатами аналізу відмічена більша диверсифікованість українського експорту через поступове зменшення орієнтованості України на ринки країн СНД і, зокрема, на російський ринок. Україна наразі недостатньо використовує торговельні можливості з такими країнами, як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія та Канада. Загалом, держава недовикористовує торговельний потенціал із 75 країнами світу і недоотримує, таким чином, близько 6 млрд дол. США. Обґрунтовано, що в умовах економічної кризи та втрати зовнішніх ринків збуту доцільно використовувати можливості інноваційного та інерційного напрямів диверсифікації. Запропоновано методику оцінювання експортної диверсифікації на рівні регіону та підприємства, яка повинна стати основою при визначення методів диверсифікації та виявлення заходів, спрямованих на оптимізацію товарної структури експорту. Розуміння основних етапів здійснення експортної диверсифікації підприємства є важливою умовою її подальшої реалізації.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Пугачевська К. С.
Детермінанти експортоорієнтованого розвитку відкритих економік (c. 16 - 24)

Запропонована наукова стаття присвячена актуальному питанню ідентифікації детермінант експортної орієнтованості в умовах посилення відкритості національних економік. Метою статті є дослідження детермінант експортоорієнтованого розвитку в умовах неопротекціонізму XXI століття та ідентифікація рівня експортної орієнтованості економіки України на основі комбінаторного підходу, який ґрунтується на розрахунку показників відкритості та товарної структури експорту. У статті досліджуються ключові тенденції лібералізації зовнішньої торгівлі. Проаналізовано погляди провідних економічних шкіл у частині взаємозв’язку між зовнішньоторговельною політикою та економічним зростанням. Проведено компаративний аналіз показників відкритості економіки України та світу. Здійснено аналіз передумов і наслідків надвисокого рівня відкритості економіки України, а також товарної структури експорту України за широкими економічними категоріями. Обґрунтовано необхідність переорієнтації пріоритетів розвитку, які, поряд з існуючими, повинні включати відхід від односторонньої експортної орієнтації та одночасне посилення внутрішнього попиту. Отримані результати засвідчили: тенденцію розширення практики застосування регуляторних заходів з боку як урядів країн, так і міжнародних інституцій; координування і сприяння міжнародній співпраці у сфері лібералізації зовнішньої торгівлі; зростання практики використання нетарифних заходів з метою захисту вітчизняного ринку від іноземної конкуренції. Емпіричне підґрунтя отриманих результатів дозволило сформулювати пріоритети розширення експорту України з урахуванням детермінант експортоорієнтованості в сучасних умовах, які мають забезпечити поступ усіх галузей національної економіки на основі нарощення потенціалу вітчизняної пропозиції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Пугачевська К. С.
Експорт-промоушн у вимірі еволюції глобальних торговельних регуляторів (c. 41 - 48)

Запропонована наукова стаття присвячена актуальному питанню ідентифікації можливостей застосування інструментів просування вітчизняного експорту в умовах дії низки глобальних інституціональних регуляторів. Мета статті полягає в дослідженні поняття «експорт-промоушн» у вимірі глобальних торговельних регуляторів. Розвиток світового господарства впродовж останніх десятиліть характеризується поглибленням інтернаціоналізації економічних відносин, що проявляється в посиленні взаємозв’язку та взаємозалежності національних економік, якісній зміні характеру торговельно-економічних відносин країн, появі нових форм міжнародної торгівлі та методів її регулювання (зокрема розвитку практики використання інструментів нетарифного регулювання як засобу захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції). Систематизація поглядів щодо вільної торгівлі дозволила виявити певні зрушення в частині розмивання безумовності судження про її вигідність. Обґрунтовано, що політика фритрейдерства може не бути «технічно оптимальною», але при цьому залишається «прагматично оптимальною», тобто в умовах нестачі інформації та проблем, притаманних будь-якій системі селективного протекціонізму, вільна торгівля залишається політикою, у результаті якої найімовірнішим є досягнення максимально можливого рівня економічної ефективності. Всупереч тенденції зростаючої відкритості національних економік політика фритрейдерства має свої особливості в різних групах країн і найімовірніше підпорядковується детермінантам, зумовленим специфікою національних і регіональних моделей економічного розвитку, які, своєю чергою, відображають пріоритети, обумовлені як об’єктивними факторами (зокрема, наявність природних ресурсів, розмір і географічне розташування країни та ін.), так і суб’єктивно встановленими орієнтирами.

Стаття написана українською мовою


Євтушенко В. А., Ляшевська В. І., Токар Ю. В.
Методологічні основи зовнішньоекономічної діяльності (c. 49 - 53)

На основі аналізу наукового масиву інформації вдосконалено та визначено оптимізаційні елементи системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Надано авторське трактування поняття «зовнішньоекономічна діяльність», де основними критеріями виступають як комплексна та високоризикова зовнішньоторговельна діяльність, так і резидентна складова суб’єкта. Надано порівняльну характеристику понять «зовнішньоекономічна діяльність» та «зовнішньоекономічні зв’язки». Доведено, що відмінність зовнішньоекономічних зв’язків від зовнішньоекономічної діяльності полягає в тому, що зовнішньоекономічні зв’язки – це можливі форми здійснення діяльності на зарубіжних ринках, а зовнішньоекономічна діяльність – практична реалізація форм зовнішньоекономічних зв’язків. Сформовано класифікаційні характеристики підприємств, що планують здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Охарактеризовано ризик здійснення міжнародних комерційних операцій, у тому числі й інвестиційної діяльності. Надано рекомендації щодо використання ліцензування та франчайзингу, формування стратегічних альянсів, що забезпечить отримання синергії стратегічних ресурсів компанії та сформує можливість розподілу ризику між партнерами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Пугачевська К. С., Воробей Ю. М.
Інтелектуалізація капіталу як фактор посилення конкурентних позицій міжнародних компаній (c. 21 - 36)

Мета статті полягає в дослідженні інтелектуалізації капіталу з точки зору його впливу на посилення конкурентних позицій міжнародних компаній в умовах постіндустріальної економіки. Систематизація наукових праць у досліджуваному напрямі засвідчила, що в умовах економіки знань традиційні фактори формування конкурентних переваг, зокрема матеріальні ресурси, втрачають свою значущість. За умов, коли знання та інформація виступають двигуном розвитку, успіху досягають компанії, яким вдається їх повною мірою використовувати з метою досягнення конкурентних переваг на внутрішньому та міжнародному ринках. Нині ринкова вартість деяких міжнародних компаній, конкурентні переваги яких базуються на нематеріальних активах, майже у 6 разів перевищує їх балансову вартість. У цьому контексті формування сучасних підходів до управління інтелектуальним капіталом відбувається в умовах постіндустріальної доби, коли передумовою розвитку суспільства та компаній виступає ефективність використання нематеріальних активів. Обґрунтовано, що управління інтелектуальним капіталом з огляду на сферу діяльності міжнародної компанії вирізняється певною специфікою та диференціацією внеску різних його складових у підвищення рівня капіталізації компанії. Конкурентоспроможність міжнародної компанії в умовах постіндустріальної економіки визначається широким спектром критеріїв, серед яких: активізація інноваційної діяльності; активна комерціалізація структурних елементів інтелектуального капіталу; захист інтелектуального капіталу підприємства; використання законодавчо передбачених коштів для закріплення виключних прав на результати творчої діяльності та інтелектуальної праці; виокремлення процесу управління інтелектуальним капіталом як самостійної функціональної підсистеми.

Стаття написана українською мовою


Мукан О. В., Приведа Р. Б., Феденко П. І.
Удосконалення митного оформлення безалкогольної продукції вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції (c. 37 - 44)

Метою статті є розроблення рекомендацій щодо вдосконалення митного оформлення безалкогольної продукції вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції. Проаналізовано фактори впливу на митне оформлення безалкогольної продукції, ідентифіковано та охарактеризовано основні проблеми митного оформлення безалкогольної продукції вітчизняних підприємств. Обґрунтовано актуальність удосконалення митного оформлення безалкогольної продукції підприємств, що активно здійснюють свою зовнішньоекономічну діяльність в країнах Європейського Союзу. Також проаналізовано ефективність роботи митних органів із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності різних секторів економіки України за 2015–2018 рр.; сформовано основні етапи митного оформлення безалкогольної продукції вітчизняних підприємств; проаналізовано ринок безалкогольної продукції України; охарактеризовано основні переваги набуття вітчизняними підприємствами статусу авторизованого економічного оператора. Обґрунтовано необхідність використання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Рамкових стандартів спрощення митних процедур згідно із Всесвітньою митною організацією. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення митного оформлення безалкогольної продукції вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції шляхом застосування рекомендованої технології оформлення декларацій типу «ЕА».

Стаття написана українською мовою


Макарчук К. О., Шуба М. В.
Сучасний стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Китаю (c. 45 - 50)

Метою статті є визначення сучасного стану та перспектив залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Китаю. Наведено динаміку притоку та відтоку прямих іноземних інвестицій Китаю, основні країни – інвестори в китайську економіку. Встановлено, що обсяг надходження прямих іноземних інвестицій в економіку Китаю протягом періоду, що досліджується, щороку зростає. Цьому сприяють відкритість економіки, стрімкий розвиток високотехнологічного сектора, лібералізація, створення зон вільної торгівлі тощо. Розглянуто нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності та залучення іноземного капіталу в КНР. Визначено сприятливу податкову політику уряду, у тому числі пільговий режим спеціальних економічних зон, як важливий фактор у підвищенні інвестиційної привабливості КНР (з 5400 спеціальних економічних зон у світі понад 4000 знаходяться в азійських країнах, що розвиваються, а в Китаї створено їх найбільшу кількість – понад 2500). Проаналізовано позиції Китаю в рейтингах інвестиційної привабливості, таких як рейтинг легкості ведення бізнесу, індекс економічної свободи, індекс регуляторних обмежень для прямих іноземних інвестицій, індекс довіри інвесторів. Визначено взаємозв’язок між ВВП Китаю та припливом прямих іноземних інвестицій у КНР за допомогою кореляційного аналізу. Результати розрахунку показали, що коефіцієнт кореляції дорівнює 0,54, що свідчить про те, що зв’язок між показниками, що досліджуються, існує, але він є слабким. Систематизовано основні переваги та ризики інвестиційного клімату КНР. Встановлено, що, незважаючи на значну інвестиційну привабливість Китаю, існує багато інвестиційних ризиків, однак китайський уряд продовжує реформи, спрямовані на покращення інвестиційного клімату держави.

Стаття написана українською мовою


Сухонос Ю. С.
Прямі іноземні інвестиції Китаю та їх вплив на країни ЄС (c. 51 - 56)

Попри те, що ЄС загалом зацікавлений у іноземних інвестиціях, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) з Китаю досить часто викликають певне занепокоєння. Зважаючи на це, перед ЄС на теперішньому етапі розвитку постає завдання реформувати власну політику щодо прямих іноземних інвестицій таким чином, щоб одночасно досягати таких цілей: захистити поточну відкритість ЄС щодо прямих іноземних інвестицій (у тому числі з боку Китаю); вирішити проблеми безпеки, які виникають для деяких видів ПІІ; забезпечити більшу відкритість та рівні умови для європейських ПІІ в Китаї. Мета статті – дослідити загрози та можливості, які виникають при здійсненні прямих іноземних інвестицій Китаю у країни ЄС, і їх вплив на весь географічний регіон. У статті аналізуються процеси, що відбуваються у взаємних відносинах ЄС та Китаю в контексті здійснення прямих іноземних інвестицій останніми. Доведено, що Китай, інвестуючи у країни ЄС, прагне отримати доступ до: новітніх технологій, європейського ринку, ринків третіх країн (через європейський ринок), європейських торговельних марок, а також впливати на політичні та економічні процеси на рівні всього європейського регіону. Розглянуто регіональний розподіл прямих інвестицій Китаю у країни ЄС. З’ясовано, що найбільший інтерес у китайських інвесторів викликають економічно потужні країни – Великобританія, Франція та Німеччина. Щодо регіонального розподілу прямих інвестицій, то натепер він є відносно рівномірним. Визначено сучасні тенденції зміни стратегічних пріоритетів ЄС у аспекті інвестиційної стратегії. Вивчаються загрози, що виникають при здійсненні прямих інвестицій Китаю в економіки країн ЄС. Здебільшого виділяють економічні та політичні загрози даного процесу. З економічної точки зору ПІІ з Китаю можуть вплинути на стан конкуренції та в цілому призводити до перерозподілу вартості, а з політичної – сприяти поширенню впливу Китаю на геополітичному рівні. Розглядається перелік заходів, що може реалізовуватись задля зменшення економічного та політичного впливу Китаю на європейські країни – реципієнти прямих інвестицій.

Стаття написана українською мовою


Дуна Н. Г., Ковтун Т. Д.
Економіка Великої Британії в умовах трансформації відносин з ЄС (c. 57 - 62)

У статті проаналізовано сучасні особливості розвитку економіки Великої Британії в умовах членства в Європейському Союзі. Розкрито позиції країни у світі та інтеграційному угрупованні за розміром економіки, за обсягами зовнішньоекономічних відносин і за ступенем розвитку національного виробництва. Охарактеризовано структуру економіки та провідні галузі промисловості у Сполученому Королівстві. Проаналізовано динаміку та сучасний стан основних макроекономічних показників Великої Британії. Розглянуто загальноекономічні та інституційно-економічні причини голосування за вихід Британії зі складу Європейського Союзу. Охарактеризовано варіанти трансформації відносин між Великою Британією та Європейським Союзом, у тому числі: важкий Брекзит (вихід Великої Британії з єдиного ринку та розвиток її торговельних відносин з ЄС за правилами СОТ) і м’який Брекзит (укладання угоди з ЄС і розвиток подальших відносин у форматі зони вільної торгівлі, митного союзу або єдиного ринку). Розкрито очікувані позитивні та негативні наслідки, можливості та загрози виходу Великої Британії з ЄС. Загалом, в умовах підвищення ризику поширення дезінтеграційних тенденцій у світі, зазначено, що це складне явище потребує подальшого дослідження.

Стаття написана українською мовою


Ісмаїл Зохраб Нейман огли
Тарифні та регуляторні бар'єри для свободи торгівлі у країнах Східного партнерства (c. 63 - 69)

Метою цієї статті є визначення та порівняння тарифних та регуляторних бар'єрів для свободи торгівлі у країнах Східного партнерства (Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Азербайджан та Вірменія). Вільна торгівля як концепція вимагає реформ політики щодо зниження тарифів та кількісних обмежень для ефективної лібералізації торгівлі. Відповідно до звіту UNSTAD про торгівлю та розвиток за 2019 рік, два фактори домінуюче впливали на економічні показники в країнах з перехідною економікою, що входять до країн СНД: економічна інтеграція та залежність від Росії, важливість товарів та нафти для процвітання. Індекс Doing Business 2020 свідчить про те, що Білорусь стала лідером щодо простоти транскордонних торгів. Країна займає 24 місце серед 190 економік за легкістю торгівлі через кордон. Кілька років до цього Грузія була провідною країною за транскордонною торгівлею, але зараз ця країна відстає від Білорусі, Молдови та Вірменії. Транскордонна торгівля з Азербайджаном та Україною набагато складніша. Обидві країни мають більш тривалі та затратні процедури, які вимагають багато документації, ніж інші країни Східного партнерства.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Шуба О. А., Травкіна К. В.
Сучасні резервні валюти: боргова стійкість країн – емітентів резервних валют (c. 29 - 36)

Метою статті є дослідження рівня боргової стійкості країн – емітентів резервних валют. Розглянуто історичні аспекти формування та розвитку світової структури резервних валют у відповідності до існуючих валютних систем. Проаналізовано сучасні тенденції, що притаманні інституту резервних валют. Досліджено державну заборгованість країн – емітентів резервних валют у період з 2000 по 2018 рр., охарактеризовано особливості їх заборгованості. Виходячи з панівних позицій долара США серед існуючих резервних валют здійснено ретроспективний аналіз державного боргу даної країни – емітента резервної валюти. Проведено аналіз забезпечення державного боргу США, Великобританії, Японії, Китаю, Канади, Австралії, Швейцарії та Єврозони. Результати аналізу дозволяють зробити висновок, що найбільш забезпеченими щодо рівня ВВП і золотовалютних резервів серед резервних валют є швейцарський франк і китайський юань. Японія та США мають слабку позицію щодо боргової стійкості. Гіпотеза, що більшість країн – емітентів резервних валют забезпечують високий рівень благополуччя свого населення шляхом хронічного дефіциту платіжного балансу, що призводить до постійного збільшення державного боргу, підтверджена результатами аналізу. Відповідно, високий рівень життя в таких країнах можливий за рахунок ресурсів, придбаних у борг. Встановлено, що такий спосіб існування країн – емітентів резервних валют можливий завдяки моделі віртуальної економіки. Крім того, підтверджено, що діюча система резервних активів не забезпечує адекватного рівня стабільності в глобальному масштабі. Ризики для світової економіки пов’язані з уразливістю країн – емітентів резервних валют, а саме: з точки зору стабільності заборгованості цих країн.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Лимар В. В., Цзі Чжі
Стратегія інклюзивної глобалізації «Один пояс, один шлях» (c. 23 - 28)

Статтю присвячено дослідженню стратегії інклюзивної глобалізації «Один пояс, один шлях». Визначено, що дана ініціатива має сприяти так званому відродженню великої китайської нації та служити реалізації таких цілей: формуванню заможного середнього класу та побудові демократичної соціалістичної держави. Економічний пояс Шовкового шляху націлений на сприяння вільного руху економічних факторів, ефективний розподіл ресурсів, поглиблення ринкової інтеграції, підтримку координації економічної політики країн, розташованих повз «одного поясу, одного шляху», розширення та поглиблення співробітництва в регіональному розрізі, формування інклюзивної та збалансованої архітектури регіональної співпраці, у рамках якої всі отримують вигоди та можливості сталого розвитку. Визначено, що на сьогоднішній день вже є такі результати співпраці країн у рамках ініціативи «Один пояс, один шлях»: Азійський банк інфраструктурних інвестицій (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) – міжнародна фінансова організація, метою якої є міжнародна співпраця у фінансовій сфері в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, фінансування проектів – від будівництва доріг та аеропортів до сфери зв’язку; Університетський Альянс нового Шовкового шляху (The University Alliance of the New Silk Road – UANSR), завданнями якого визначено: підвищення якості освіти в університетах країн, які увійшли до альянсу; сприяння економічного зростання країн Економічного поясу Шовкового шляху; налагодження міжнародних зв’язків між університетами у проведенні спільних досліджень в економічній та політичній галузях; проведення культурних заходів для сприяння укріпленню дипломатичних зв’язків між країнами; розробку освітніх програм обміну між університетами; Стратегічний союз вищих навчальних закладів та Туристичний союз міст «Одного поясу, одного шляху». Співпраця країн у межах ініціативи «Один пояс, один шлях» дуже швидко розвивається та поглиблюється, що обумовлює зацікавленість у подальшому вивченні даної проблематики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Макогін З. Я., Атаманчук З. А.
Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС (c. 16 - 25)

Метою статті є оцінка ефективності торговельних відносин України з країнами ЄС за допомогою розрахунку індексу комплементарності та різноманітних методів емпіричного аналізу. Проаналізувавши динаміку та структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з країнами ЄС, можна сказати, що Європейський Союз залишається одним із основних торговельних партнерів України. Сальдо зовнішньої торгівлі по товарах залишається від’ємним, а по послугах – додатним. Емпірично доведено, що для України співпраця з ЄС є рентабельною, оскільки сприяє зростанню вітчизняного ВВП удвічі більше, ніж з країнами СНД. Дослідження за допомогою моделі Scatterplot підтверджує гіпотезу гравітаційної моделі про те, що значна відстань між країнами негативно позначається на товарообороті між ними. Авторами підтверджено, що кожен додатковий кілометр відстані супроводжується зменшенням товарообороту на 0,7%, що пояснюється додатковими витратами на транспортування товарів, значними мовними та культурними розбіжностями тощо. Економічна структура відносин Україна – ЄС є комплементарною (взаємодоповнюваною), причому найвища комплементарність спостерігається з Ірландією – 62,07, а найнижча – з Мальтою. На основі обчислення індексу ТСІ з урахуванням товарної специфікації виявлено, що найбільш комплементарними товарами у структурі торговельних відносин «Україна – ЄС» у 2018 р. були: жири та олії тваринного або рослинного походження, зерновi культури та чорнi метали, що свідчить про зацікавленість країнами-партнерами (серед ЄС) у вітчизняних товарних позиціях, адже саме по цих товарах Україна має конкурентні переваги. Загалом, оцінка ефективності двосторонніх відносин засвідчила, що країни ЄС – це партнери, співпраця з якими є вигідною для України та має значні перспективи розвитку, про що свідчать розрахунок індексу комплементарності та результати емпіричного аналізу.

Стаття написана українською мовою


Ковальчук Т. Г., Загарій В. К.
Роль аутсорсингу в забезпеченні конкурентоспроможності країн (c. 26 - 32)

Метою статті є дослідження поняття аутсорсингу та його впливу на підвищення конкурентоспроможності країн світу та України. Висвітлено теоретичні основи виникнення та розвитку аутсорсингу, розкрито сутність поняття та розглянуто погляди різних вчених. Проаналізовано світовий ринок аутсорсингових послуг у динаміці та в різних галузях, виявлено позитивні результати від їх використання та розглянуто плани на перспективу. Визначено основні світові центри аутсорсингу; окреслено проблеми та перспективи їх розвитку; виявлено вплив аутсорсингових послуг на конкурентоспроможність країн. Досліджено Глобальний рейтинг аутсорсингової привабливості, в основі якого лежать чотири критерії (фінансова привабливість, навички людей, ділове середовище та інноваційність), який вказує на конкурентоспроможність країн-аутсорсерів та дозволяє ефективно залучати країни для надання аутсорсингових послуг. Визначено місце України в цьому рейтингу та відзначено позитивні зміни її показників, що підвищує авторитет країни на міжнародній арені та сприяє зростанню її конкурентоспроможності. Доведено, що Україна є експортером аутсорсингових послуг, а найбільший відсоток належить ІТ-аутсорсингу (90% наших ІТ-фахівців працюють саме на засадах аутсорсингу). Проаналізовано моделі використання аутсорсингових послуг, окреслено переваги та недоліки кожної, доведено, що історія успіху країн-аутсорсерів пояснюється чіткою політикою держави, а також якістю продукту, його інноваційністю та надійністю. На основі порівняння країн-аутсорсерів запропоновано шляхи вдосконалення використання аутсорсингових послуг в Україні для підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Атаманчук З. А.
Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг (c. 21 - 27)

Метою статті є висвітлення сучасних тенденцій розвитку світового ринку послуг, обґрунтування специфіки та напрямів динаміки ринкової кон’юнктури безпосередньо міжнародного ринку туристичних послуг у глобальній площині. Обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін у технологіях, попиті та структурі світових трендів. Наведено наявні системи класифікацій послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг і визначено місце міжнародного туризму як пріоритетної сфери економіки багатьох країн, що забезпечує левову частку сукупного національного доходу держав, стає напрямом міжнародної спеціалізації, сприяє всебічному сталому економічному розвитку, соціальному залученню, зростанню зайнятості та подоланню бідності, ефективному використанню ресурсів, охороні навколишнього середовища, розвитку міжкультурних комунікацій, збереженню миру та безпеки як важливих компонент суспільної взаємодії світового масштабу. На основі виділених чинників глобалізації світового господарства визначено особливості розвитку міжнародного туризму в умовах процесів глобалізації і регіоналізації. Проаналізовано типи організаційних моделей мережевої інтеграції у сфері міжнародного туризму, масштаби діяльності готельних ланцюгів, ресторанних мереж, глобальних партнерських об’єднань авіакомпаній, онлайн-агентств подорожей та їх роль у глобалізації туризму. Доведено, що глобальний і регіональний вектори сучасного міжнародного туризму роблять його як унікальним і потужним чинником економічного поступу держав, так і водночас залежним від наявних викликів і загроз.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Жигало О. Ю.
Розвиток митного регулювання експортно-імпортної діяльності в умовах використання інноваційної ємності підприємств (c. 28 - 34)

Статтю присвячено розробленню та обґрунтуванню моделі розвитку митного регулювання експортно-імпортної діяльності в умовах використання інноваційної ємності підприємств. Дослідження ґрунтувалось на вивченні наявних проблем у сфері митного регулювання експортно-імпортної діяльності, які перешкоджають ефективному використанню підприємствами інноваційної ємності у напрямі впровадження та комерціалізації інновацій на іноземних ринках. За одержаними результатами дослідження запропоновано конкретні інструменти митного регулювання експортно-імпортної діяльності у розрізі митного оформлення та митного контролю, що відповідають європейській митній практиці. Взаємозв’язок запропонованих митних інструментів знайшов відображення в удосконаленій моделі митного регулювання експортно-імпортної діяльності, котра репрезентує їхню спонукаючу, стимулюючу та активізуючу дію на процеси впровадження та комерціалізації інновацій на іноземних ринках з урахуванням рівня інноваційної ємності підприємства. Розроблена модель розвитку митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств з урахуванням рівня інноваційної ємності адресується представникам органів законодавчої влади задля удосконалення нормативно-правової бази у напрямі спрощення митних процедур з метою активізації експорту інноваційної продукції вітчизняних підприємств на виконання положень Експортної стратегії України та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Стаття написана українською мовою


Іванова М. І., Варяниченко О. В., Єгорова П. В.
Процес формування конкурентної зовнішньоекономічної стратегії металургійного підприємства (c. 35 - 45)

Метою статті є формування конкурентної зовнішньоекономічної стратегії металургійного підприємства за результатами діяльності ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Під час кризи особливої важливості набуває використання обґрунтованих стратегічних підходів до забезпечення конкурентних переваг як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Стратегічний менеджмент дозволяє знівелювати дію негативного впливу зовнішнього середовища. При цьому були використані загальнонаукові та спеціальні методи системно-структурного аналізу та синтезу для виокремлення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на діяльність ПАТ «Інтерпайп НТЗ»; формування стратегічних альтернатив та трендового аналізу; для прогнозування експорту брухту чорних металів, рентабельності, валового прибутку промислового підприємства. За результатами огляду літератури було виокремлено фактори, що впливають на досягнення стратегічної мети, та розширено кількість показників внутрішнього середовища. Наведено авторське визначення категорії «конкурентна зовнішньоекономічної стратегія»: це довгостроковий план здійснення зовнішньоекономічної діяльності, який є однією з альтернатив розвитку для забезпечення конкурентних переваг у майбутньому, сформованих з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Аналітичне дослідження діяльності провідного металургійного підприємства дозволило з’ясувати, що покращення фінансових показників можливе лише через ретельний контроль за зобов'язаннями та кредитами. Запропоновано до використання конкурентні стратегії М. Портера через їх змістовність і зручність. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є пошук та аналіз перспективних ринків збуту металургійної продукції під час реалізації конкурентної стратегії зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Величко К. Ю., Яременко М. О.
Феномен студентської міграції в Україні (c. 62 - 70)

З метою дослідження процесів освітньої міграції серед українських студентів у статті було проаналізовано особливості процесу міграції студентської молоді в Україні. Виділено фактори, які суттєво впливають на цей процес, серед яких ключовим є бажання одержати гарну освіту за більш високими стандартами та, найчастіше, залишитися після навчання у країні, що є негативним для України. Визначено, що головним поштовхом для розширення освітньої міграції було ухвалення у 2014 р. Закону України «Про вищу освіту», де декларується міжнародна інтеграція та інтеграція національної системи вищої освіти до європейського освітнього простору, а також активна участь українських університетів у програмах Еразмус+, Горизонт-2020, що фактично сформувало сегмент української міжнародної академічної мобільності. Використовуючи наукові методи, такі як збирання даних, інтерпретація досліджень і побудова декількох моделей регресії, було зроблено висновки, що Польща, Німеччина, Російська Федерація виступають центрами тяжіння студентської молоді з України впродовж досліджуваного періоду. Доведено, що факторами, які сприяли виділенню цих країн, є мовна та територіальна близькість (Росія, Польща), сприйняття традицій, культури, а також можливість навчання на безоплатній основі (Франція, Польща). Акцентовано увагу і на гендерному аспекті студентської міграції. Статистично доведено, що жінки частіше їдуть за кордон для отримання вищої освіти, ніж чоловіки. Завдяки моделі множинної регресії, яка раніше не застосовувалася в дослідженнях міграційних процесів, було з’ясовано, що серед можливих факторів, що впливають на змінний «коефіцієнт виїзної мобільності», найбільший вплив мав розвиток міжнародного туризму. Запропоновано необхідні заходи міграційної політики щодо зниження рівня еміграції. Крім того, наголошено на важливості вирішення такої проблеми, як «відтік мізків», тобто еміграції висококваліфікованих фахівців, що пов’язано також зі студентською міграцію та вкрай негативно відбивається на формуванні наукового потенціалу країни. Надано рекомендації щодо усунення негативних результатів нинішньої ситуації «відтоку мізків» з України. Запропоновані наукові розробки можуть бути використані в подальших дослідженнях проблематики студентської еміграції в Україні.

Стаття написана англійською мовою


Калюжна Н. Г., Лежепьокова В. Г.
Рейтингові системи оцінювання бізнес-середовища приймаючої країни (c. 70 - 78)

Статтю присвячено аналізу міжнародних рейтингів та індексів, що розробляються провідними міжнародними установами й організаціями з метою дослідження різних аспектів розвитку країни. Охарактеризовано ключові рейтингові системи, які дозволяють оцінити ступень сприятливості бізнес-середовища приймаючої країни для здійснення підприємницької діяльності, виокремлено їх складові та параметри оцінки. Зазначено країни-лідери та позиції України в рейтингах індексів економічної свободи, глобальної конкурентоспроможності, легкості ведення бізнесу та залучення країн до міжнародної торгівлі. Показано, що міжнародні рейтингові системи створюють широкі можливості для аналізу бізнес-середовища функціонування географічно диверсифікованих міжнародних компаній. Обґрунтовано, що розмаїття підходів до оцінювання та використовуваних індикаторів зумовлює проблематичність зіставлення результатів використання рейтингових систем і визначає доцільність подальших розвідок у напрямі вдосконалення інструментарію оцінювання сприятливості бізнес-середовища приймаючої країни. З метою зниження суб’єктивності та забезпечення комплексності результату запропоновано підхід до розрахунку агрегованого показника, що дозволяє оцінити сприятливість національного середовища для міжнародного бізнесу за його визначальними складовими.

Стаття написана українською мовою


Кононов І. І.
Сутність зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта облікового моделювання (c. 79 - 86)

Метою статті є визначення сутності та ключових характеристик зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) як об’єкта бухгалтерського обліку. Проаналізовано трактування поняття «зовнішньоекономічна діяльність» у нормативно-правових документах і літературних джерелах. До основних ознак ЗЕД в Україні віднесено такі: ЗЕД є господарською діяльністю; ЗЕД базується на відносинах між суб’єктами господарювання, що перебувають під юрисдикцією різних держав; ЗЕД може здійснюватися як на території України, так і за її межами, як з перетином митного кордону України, так і без такого перетину. Розроблено концептуальну модель організації ЗЕД в Україні, складовими якої є: мета, форма реалізації, функції, принципи, основні види і суб’єкти ЗЕД. Доведено, що особливості бухгалтерського обліку операцій ЗЕД залежать від видів зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз найбільш поширених операцій ЗЕД показав, що рух грошових коштів за ними повинен класифікуватися за такими напрямками діяльності, як операційна зовнішньоекономічна діяльність, інвестиційна зовнішньоекономічна діяльність та фінансова зовнішньоекономічна діяльність. Запропоновано до складу основних об’єктів бухгалтерського обліку ЗЕД включати: товари та послуги; валютні кошти, валютні операції; фінансові, кредитні та розрахункові операції; трудові ресурси; нематеріальні активи. Охарактеризовано методологічні засади формування інформації про об’єкти бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності. Доведено, що побудову інформаційної системи підприємств, які здійснюють операції ЗЕД, потрібно починати з моделювання облікової системи та формування відповідного обліково-аналітичного забезпечення для кожного об’єкта бухгалтерського обліку ЗЕД.

Стаття написана українською мовою


Мельник О. Г., Приведа Р. Б.
Проблеми фінансування програм і проєктів транскордонного співробітництва в Україні (c. 87 - 93)

Метою статті є дослідження проблем фінансування проєктів транскордонного співробітництва та пошук рекомендованих рішень з їх усунення. Зокрема, у статті проаналізовано різні джерела фінансування та підтримки реалізації програм і проєктів транскордонного співробітництва; виокремлено пріоритетні напрямки розвитку транскордонного співробітництва; підкреслено важливість функціонування програм і проєктів транскордонного співробітництва на території України. У дослідженні було використано статистичні дані щодо фінансування проєктів Європейським Інвестиційним банком на території України, Європейським банком реконструкцій та розвитку, а також програми підтримки розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку. Для вирішення проблем залучення фінансової підтримки від ЄС у межах реалізації проєктів транскордонного співробітництва рекомендовано здійснювати фінансування транскордонних проєктів із залученням органів місцевої влади та державних органів влади з використанням їх бюджетів, передбачивши кошти на певний період реалізації проєктів, що, своєю чергою, забезпечить підвищення ефективності впровадження таких проєктів на прикордонних територіях. Згідно з отриманими результатами, для Європейського Союзу пріоритетними напрямками фінансування проєктів транскордонного співробітництва та розвитку виступають сектори економіки сільського господарства та транспорту, а саме – модернізація та інноваційний розвиток галузей, удосконалення шляхів транспортного сполучення регіонів та інфраструктури в областях і районах.

Стаття написана українською мовою


Атаманчук З. А.
Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19: тенденції та очікування (c. 94 - 99)

Метою статті є висвітлення сучасних тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг, обґрунтування специфіки та напрямів динаміки ринкової кон’юнктури в умовах пандемії СOVID-19, а також пошук шляхів диверсифікації туристичного продукту з метою мінімізації ризиків значних втрат галузі туризму. У статті акцентовано увагу на проблемах значного спадного тренду туристичної активності на сучасному етапі, викликаного поширенням світом коронавірусу, появу нового штаму якого (2019-nCoV) було підтверджено у грудні 2019 р. в Ухані (Китай). Проаналізовано думки експертів стосовно наслідків інтенсивного поширення вірусу світом, що можуть виявитися не тільки смертельними для людини, але й згубними для світової економіки, а особливо для сфери міжнародного туризму. Визначено тенденції втрат туристичної галузі від COVID-19 та широкомасштабних заходів його стримування на рівні регіонів світу. Обґрунтовано прогнози падіння зайнятості в секторі подорожей і туризму на регіональному рівні. Систематизовано підходи урядів деяких туристично привабливих країн світу до планування відновлення туристичного бізнесу в умовах виходу з карантину. Обґрунтовано доцільність диверсифікації туристичного продукту, що набуває особливої актуальності в умовах сучасних викликів і загроз для міжнародної туристичної діяльності. Доведено, що для України пріоритетною сферою є розвиток сільського туризму, що дозволить вирішити ряд важливих для економіки країни завдань: мінімізувати міграцію населення із сільських територій; забезпечити можливість працевлаштування сільської молоді, етнічних меншин; зменшити бідність; зберегти культурну спадщину.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Рахман М. С., Несен М. А.
Статистичний аналіз економіки та зовнішньоекономічної діяльності Нідерландів (c. 17 - 22)

Метою дослідження є: аналіз сучасної економіки та напрямів зовнішньоекономічної діяльності Нідерландів із застосуванням економіко-статистичних методів; визначення проблем і перспектив розвитку; розробка проєкту співпраці Нідерландів та України, а також розроблення шляхів поліпшення іноземних інвестицій. У статті надано характеристики валового внутрішнього продукту, зовнішнього боргу, зовнішньоторговельного обороту, структури експорту та імпорту, а також рівня реального ВВП на душу населення. Проведено структурний і динамічний аналіз експорту та імпорту Нідерландів за період 2014–2019 рр. Окремо проаналізовано індекс сезонності експорту та імпорту за період 2018–2019 рр. по кварталах, а також «сезонну хвилю» експорту та імпорту Нідерландів за цей самий період по місяцях. Обґрунтовано актуальність дослідження теоретичних аспектів статистичного аналізу економіки та зовнішньоекономічної діяльності Нідерландів. Досліджено, що важливе місце в цьому напрямі займає аналіз зіставлення даних щодо обсягів структури та структурних зрушень експортно-імпортних операцій країни. Отримані результати дослідження можуть бути використані як у галузі навчання та економіки, так і конкретно в досліджуваній галузі. Вказано основні проблеми сучасної економічної ситуації в Нідерландах як на світовому, так і на внутрішньому ринку. Підбито підсумки та запропоновано вдосконалення функціонування зовнішньоекономічної діяльності Нідерландів шляхом вживання визначених заходів.

Стаття написана українською мовою


Євтушенко В. А., Ляшевська В. І., Чупринюк Ю. В.
Дослідження та вдосконалення стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства (c. 23 - 29)

У статті розкрито сучасні особливості стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, які враховують сьогоденне нестабільне зовнішнє середовище, його новизну та складність. Стратегічне планування визначено як важливий елемент системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Для довгострокового існування підприємства на міжнародному ринку встановлено базові завдання, розглянуто передумови запровадження ЗЕД на підприємстві та його переходу до стратегічного планування. На основі аналізу наукових праць вітчизняних науковців розроблено структуру та етапи процесу стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. З метою забезпечення ефективної діяльності системи стратегічного планування ЗЕД на підприємстві за одержаними результатами розробки етапів установлено ряд вимог відповідно до його особливостей. Задля успішного здійснення стратегічного планування ЗЕД визначено й охарактеризовано принципи його реалізації. Проаналізувавши процес стратегічного планування ЗЕД, сформульовано види управлінської діяльності. У підсумку виділено обов’язкові критерії стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Чепелюк М. І.
Культурні фактори розвитку бізнесу в рамках глобалізації світової економіки (c. 23 - 27)

Метою статті є дослідження культурних факторів розвитку бізнесу відомих світових компаній у рамках процесу глобалізації. Встановлено, що бізнес-культура є системоутворюючим елементом підприємства і впливає на всі сфери його діяльності. Вона грає вирішальну роль у мобілізації всіх ресурсів підприємства для розширення кордонів своєї діяльності і виходу на міжнародні ринки. Досліджено корпоративні культури таких відомих корпорацій, як Procter and Gamble, Unilever, Royal Dutch Shell, Coca-Cola, Google, Facebook, Bento for Business, CB Insights, Adobe, Volkswagen, Daimler, Ford, BMW Group; виявлено їх особливості та фактори успіху в розвитку культури. Встановлено, що багато процесів і правил американських та європейських підприємств, перш за все, орієнтовані на права людини. Стало також очевидним, що ефективність міжнародного бізнесу багато в чому залежить від розуміння культури інших країн, культурних відмінностей між націями та здатності адаптуватися до них. У зв’язку з цим виникла необхідність вивчення особливостей національних культур та їх впливу на бізнес-культуру організацій, розробку підходів і методів підвищення міжкультурної взаємодії, культурної адаптації, мотивації, лідерства, прийняття рішень, управління персоналом у різному культурному середовищі. У сучасному українському суспільстві сенс поняття «бізнес-культура» дещо спотворений. Проте в Україні є приклади розвиненої бізнес-культури в компаніях та на підприємствах, що є лідерами на ринку послуг і товарів. Серед великих компаній України з розвиненою бізнес-культурою можна виділити Укрнафту, Укртатнафту, Запоріжсталь, FozzyGroup, WOG, АТБ-маркет, Київстар, Епіцентр. Встановлено, що лідерство на ринку виступає першочерговим пріоритетом для українських підприємств, а персонал є цінністю тільки для третини підприємств. Водночас у закордонних лідерів – навпаки – пріоритетом є персонал.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Чепелюк М. І.
Індекс глобальної конкурентоспроможності як показник опірності країн світу в умовах глобальної кризи (c. 6 - 12)

COVID-19 створив серйозну загрозу людству та продемонстрував системність процесів господарської діяльності, створивши «ефект доміно». Спочатку з появою невідомої досі інфекцією зіткнулася лише одна країна – Китай. Однак в умовах тісного взаємозв’язку та взаємозалежності учасників міжнародних господарських відносин COVID-19 поширився на інші країни світу, викликавши пандемію. Ці події свідчать про високий ступінь інтеграції господарських систем в умовах глобалізації, при якій проблеми однієї країни стають загальними та повинні вирішуватися спільними зусиллями всієї світової спільноти. Події другого триместру 2020 р. демонструють системні наслідки COVID-19 – негативні події в системі охорони здоров’я (пандемія, загострення вірусної загрози), каталізація економічної кризи, яку в міжнародних наукових дослідженнях позначили як криза COVID-19. Це вказує на значні ризики погіршення показників економічного зростання та фінансової стабільності. Метою статті є формування гіпотези, що якщо країна має вищий індекс глобальної конкурентоспроможності в рейтингу, вона повинна мати більшу стійкість стосовно глобальної кризи, ніж менш конкурентоспроможні країни. Зараз занадто рано оцінювати економічні втрати від кризи COVID-19 з будь-якої точністю, але все ж можна зробити деякі попередні оцінки. Експерти Всесвітнього економічного форуму відзначають, що світова економіка погано підготовлена до можливого спаду ділової активності, оскільки минуле десятиліття було «втрачено» в плані прийняття заходів для підвищення продуктивності. Середній показник ІГК4.0 за усіма дослідженими країнами становить 60,7 бала, що означає, що до ідеального стану бракує майже 40 балів. Розвивати країнам необхідно не тільки грошово-кредитну політику, а й інші види економічних стратегій, інвестиції, шукати стимули для пожвавлення зростання продуктивності та антикризові стратегії. Пошук балансу між технологічної інтеграцією й інвестиціями в людський капітал буде мати вирішальне значення для підвищення продуктивності. Недоліки консерватизму були помітні і до кризи COVID-19, але саме остання змусить управлінців перейти від ідеологічної підтримки Industry 4.0 до конкретного застосування її заходів на практиці. Головним завданням держав у період кризи є досягнення найкращого для суспільства балансу між технологічним і соціальним розвитком. За підсумками системного оновлення ті країни, яким вдасться домогтися найкращого балансу, стануть лідерами. На шляху до цієї мети значний вплив мають культура управління, довіра між суспільством і державою, включаючи готовність населення слідувати вказівкам останньої.

Стаття написана українською мовою


Жабинець О. Й.
Оцінка тенденцій і структурних змін у зовнішньоекономічній діяльності міст регіону (c. 13 - 19)

У статті здійснено оцінку тенденцій і структурних змін у зовнішньоекономічній діяльності міст обласного значення Західного регіону України. Зокрема, проаналізовано основні показники зовнішньоекономічної діяльності міст за період 2012–2017 рр.; здійснено рейтингування міст за темпами приросту експорту, імпорту та прямих іноземних інвестицій, а також питомою вагою експорту товарів і послуг у загальному експорті міст, швидкістю та інтенсивністю структурних трансформацій. Виявлено зміни у структурі зовнішньоекономічної діяльності міст і в рівні їх імпортозалежності. Окреслено проблеми, що визначають стан зовнішньоекономічної діяльності в містах обласного значення Західного регіону України та запропоновано ключові напрями їх вирішення. Встановлено, що структура експорту аналізованих міст протягом 2012–2017 рр. представлена переважаючою часткою товарного експорту (в середньому більше 80% у 2012 р. і більше 75% у 2017 р.). На фоні зростання обсягів експорту послуг частка експорту товарів у 2017 р. дещо знизилася, однак залишилася вагомою складовою експортної діяльності. Доведено зростання обсягів експорту в містах обласного значення Західного регіону України та зниження імпортозалежності їх економіки. Підтверджено значний внесок міст обласного значення в нарощення експорту послуг і зниження обсягів надходження прямих іноземних інвестицій в економіку переважної більшості міст Західного регіону України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Рахман М. С., Заіка О. В.
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України та структури експортно-імпортних операцій з пластиковими трубами (c. 29 - 36)

Поліетилен (ПЕ) та полівінілхлорид (ПВХ) використовуються в багатьох галузях людської діяльності, у виробництві різноманітних товарів – переважно на основі імпортної сировини. Це виробництво майже повністю орієнтовано на внутрішнє споживання, а цінова політика напряму залежить від митних зборів і податків. На українському ринку присутні готові вироби імпортного виробництва, з підвищеними технічними характеристиками, зокрема трубна продукція з полімерних матеріалів. Метою статті є дослідження обсягів та структури експортно-імпортних операцій України по групі «Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них», виявлення проблем і перспектив українських виробників трубної продукції та їх участі в зовнішньоекономічній діяльності. Проведено аналіз структурних зрушень обсягів та балансу зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в динаміці; визначено обсяги експортно-імпортних операцій товарами; розраховано середні показники за період. Охарактеризовано участь українських підприємств у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності: кількість, регіональне розміщення на території країни та середній обсяг операцій. Проаналізовано обсяги та динаміка експортно-імпортних операцій по групі 39 «Пластмаси, полімерні матеріали», товарна та географічна структура. Розглянуто основних виробників готової полімерно-трубної продукції та виробників вітчизняної сировини, їх частку в реалізації товарів на зовнішньому ринку; основних постачальників імпортної сировини та вплив зміни митних тарифів та зборів на ціни. Розраховано діапазон середніх експортно-імпортних цін за 1 кг поліетиленових труб за п’ятіркою країн. Виявлено проблеми ринку та надано рекомендації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Куклін О. В., Пустовійт Р. Ф., Криворучко М. Ю.
Євроінтеграційні виклики України (c. 14 - 21)

Стаття присвячена аналізу євроінтеграційних викликів України, які розглядаються з позиції ефективності зовнішньої торгівлі, а також у світлі інституціональних викликів євроінтеграційного курсу. За результатами дослідження проаналізовано динаміку та структуру зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС, СНД та Азії. Визначено, що орієнтованість на ринок Європейського Союзу не дозволила вітчизняним експортерам досягти докризового рівня 2013 р. Акцентовано увагу на ресурсному характері вітчизняного експорту до країн ЄС. Наголошено на високому рівні взаємозалежності у сфері зовнішньоторговельних відносин з колишніми партнерами України по СНД – Російською Федерацією та Білоруссю, особливо в галузі імпорту паливно-енергетичних ресурсів, та експорту ядерних реакторів, котлів, машин, залізничних локомотивів, продукції неорганічної хімії. Встановлено, що рівень виконання Україною Угоди про Асоціацію Україна-ЄС знаходиться на низькому рівні – 43%. Охарактеризовано основні тенденції в країнах Європи щодо якості життя населення на основі двох показників – частка домогосподарств, що ледве зводять кінці з кінцями (Болгарія, Греція, Хорватія, Кіпр, Португалія, Румунія), а також мають незадовільні житлові умови (Кіпр, Латвія, Угорщина, Португалія, Словенія) – значення яких значно вищі порівняно із середнім рівнем по ЄС. Зроблено загальний висновок щодо неоднозначності питання про ефективність орієнтованості вітчизняної економіки на ринок Європейського Союзу. Аргументовано необхідність урахування багатовекторності сучасного глобалізованого світу в процесі дослідження впливу євроінтеграції на економічний розвиток України.

Стаття написана українською мовою


Адамів М. Є., Коць І. І.
Досвід міжнародних організацій щодо сприяння розвитку митних органів: проєкція на Україну (c. 22 - 29)

Статтю присвячено дослідженню досвіду авторитетних міжнародних організацій щодо сприяння розвитку та вдосконаленню роботи митних органів на прикладі України. Обґрунтовано, що митні органи країни відіграють важливу функціональну роль не лише державного, але й світового рівня, беручи участь у формуванні міжнародної безпеки, активізації зовнішньої торгівлі, розвитку світової економіки, захисті населення світу від небезпечної та неякісної продукції. Таким чином, забезпечення ефективного функціонування національних митних систем входить у перелік пріоритетних завдань не лише органів влади окремих держав, але й провідних міжнародних організацій. Об’єднання зусиль представників державного та міжнародного рівнів щодо розвитку та вдосконалення роботи митних органів репрезентоване міжнародним митним співробітництвом. Дослідження ґрунтувалося на ретельному вивченні особливостей міжнародного співробітництва митних органів різних країн світу та, зокрема, України. Встановлено, що в умовах функціонування митних органів України у структурі Державної фіскальної служби міжнародне співробітництво залишалося на доволі низькому рівні розвитку. Таким чином, обґрунтовано актуальність активізування розвитку взаємодії митних органів України із міжнародними організаціями з метою успішного реформування національної митної системи як незалежного органу влади. На підставі одержаних результатів ідентифіковано, що сьогодні ключовими міжнародними організаціями, котрі активно сприяють функціонуванню та розвитку митних органів, є: Всесвітня митна організація, Організація за демократію й економічний розвиток, Європейське бюро з питань боротьби з шахрайством, Світова організація торгівлі. Здійснено всебічне та ґрунтовне аналізування діяльності обраних міжнародних організацій у контексті сприяння розвитку митних органів, у тому числі на прикладі України. На підставі вивчення спеціалізованих матеріалів і практики міжнародного співробітництва митних органів встановлено, що діяльність визначених міжнародних організацій спрямована на: підтримку роботи та вирішення проблем митних органів у різних сферах; надання технічної, інформаційно-консультаційної чи фінансової допомоги; удосконалення реалізації певних митних операцій; впровадження прогресивних митних інструментів та технологій; обмін кращими митними практиками та досвідом; створення єдиного митного середовища шляхом уніфікації митних правил і принципів тощо. Обґрунтовано, що ефективна, перманентна та взаємовигідна співпраця органів влади держави, у тому числі й митних органів, із провідними міжнародними організаціями є потужним інструментом для розвитку та вдосконалення функціонування національної митної системи з метою забезпечення успішної реалізації пріоритетних цілей національного та міжнародного рівнів. Одержані результати дослідження можуть бути використані представниками митних органів як систематизоване інформаційне підґрунтя для налагодження та подальшого розвитку співробітництва із ключовими міжнародними організаціями.

Стаття написана українською мовою


Чепелюк М. І.
COVID-19 як глобальна криза в умовах нової соціоекономічної реальності (c. 29 - 35)

Пандемія COVID-19 стала викликом для світової спільноти та призвела до різкого спаду в економіках багатьох країн світу. У січні 2020 р. МВФ заявив, що світ чекає нова Велика депресія, оскільки спостерігається тренд, подібний до ситуації 1920-х років. Так, за прогнозами, темпи економічного зростання в Східній Азії та Тихоокеанському регіоні до кінця 2020 р. знизяться до 0,5% і сягнуть найнижчого рівня з 1967 р., що стане відображенням потрясінь, пов’язаних з пандемією. У Китаї вкрай обмежувальні заходи призвели до майже повної зупинки ділової активності в деяких секторах і регіонах. Очікується, що зростання економіки Китаю за результатами 2020 р. сповільниться до 1%. Економічна активність у решті країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону, за прогнозами, скоротиться на 1,2% у 2020 р. та відновиться до 5,4% у 2021 р. Економічні наслідки пандемії COVID-19 згубно позначилися і на країнах Європи та Центральної Азії, де прогнозується за результатами 2020 р. загальний спад на 4,7%. На Близькому Сході та в Північній Африці прогнозується спад економічної активності на 4,2% через розвиток пандемії та обвал ринку нафти. У Південній Азії, у результаті заходів щодо пом’якшення наслідків пандемії та обвалу світового попиту, різко впали обсяги промисловості, сфери послуг і торговельної діяльності. Наслідки пандемії та різке падіння світових цін на сировину було нищівним ударом для країн Латинської Америки та Карибського басейну. Різке уповільнення економіки США та Китаю порушило ланцюги поставок до Мексики і Бразилії та спричинило різке падіння експорту з Чилі та Перу. Спад туризмy також мав негативні наслідки. Такі статистичні дані підтверджують думку багатьох провідних науковців світу щодо того, що результатом пандемії COVID-19 стане зниження рівня гіперглобалізації світової економіки. Окрім того, ймовірним також стане відхід від глобалізації, орієнтованої на США, і перехід до глобалізації, орієнтованої на Китай.

Стаття написана українською мовою


Ахсан Дійя Абдул Хуссейн
Проблема зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються (c. 36 - 49)

Метою статті є дослідження проблеми зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються. Проаналізовано сучасний стан зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються. Зростаючий попит інвесторів у поєднанні зі зростанням кількості фірм, які бажають взяти на себе великі заборгованості, призвело до погіршення стандартів андерайтингу та кредитної якості цих кредитів. Обґрунтована актуальність використання сьогодні позикових ресурсів – це не обов’язково погано, навіть навпаки – це один із найефективніших способів стимулювати зростання економіки. Коли ці ресурси використовуються правильно й ефективно, вони генерують більше доходів для позичальника. Але це погано, коли кредити використовуються неефективно, тобто коли вони стимулюють надмірне споживання, а не приносять додаткові вигоди. Автор дійшов висновку, що причини нинішніх побоювань починаються задовго до кризи 2008 р. Борг не є поганим інструментом, якщо він використовується для фінансування інвестицій, які приносять прибуток або створюють активи, які коштують більше, ніж сам борг. Важко знайти такі дані, але якщо ми простежимо тенденцію глобального зростання та порівняємо її з тенденцією накопичення боргу, то побачимо, що цього не відбувається. Тому складається враження, що ситуація виходить з-під контролю, борги продовжують накопичуватися, надмірне накопичення кредитних портфелів зростає, а низькі процентні ставки означають виживання компаній і держав. Це призводить до ліквідних ризиків із закінченням терміну погашення боргу. Уряди пристрастилися до збільшення кредитів – жодна з більш розвинених економік не змогла б впоратися з можливим посиленням грошово-кредитної політики. Це означає, що коли прийде час серйозно знизити кредитне плече, постраждає економічне зростання. Центральні банки, своєю чергою, опиняються в пастці, оскільки підтримка такої вільної грошово-кредитної політики та високого кредитного плеча створює ризик утворення цінових бульбашок. Встановлено, що поки ставки залишаються на нинішніх низьких рівнях, інвестори будуть шукати більшу віддачу, що означає прийняття більшого ризику – це, своєю чергою, може спровокувати реалізацію «ефекту метелика», руйнуючи всю фінансову систему.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Поляков М. В., Білозубенко В. С., Шаблій С. Є.
Особливості міжнародного науково-технічного обміну (c. 29 - 36)

Специфіка сучасного етапу розвитку світогосподарської системи поміж іншого проявилась у зростанні рівня інтернаціоналізації дослідницької та інноваційної діяльності, що закономірно супроводжувалось активізацією міжнародного науково-технічного обміну (МНТО). Він є основним фактором, що характеризує міру інтеграції країни до світової економіки. Цей обмін ототожнюється з поширенням (дифузією) знань, що охоплює майже всі галузі промисловості та сфери послуг, сектори економіки. У статті розглянуто основні елементи теоретичної бази дослідження МНТО (теорії дифузії інновацій, галузевої дифузії інновацій, S-подібної кривої, вартості транзакцій, стратегічного управління, промислової організації, соціального обміну, теорії міжнародної торгівлі та інтернаціоналізації, теорія економічних механізмів, авторські концепції та моделі). Досліджено поняття, згідно з якими описується МНТО (дифузія, перелив знань; дифузія інновацій як втілених знань; міжнародний трансфер технологій), і його основні канали (глобальний, міжрегіональний, міжнаціональний, транскордонний). Проаналізовано причини розвитку МНТО та обґрунтовано його важливість. Розглянуто особливості участі в МНТО розвинених країн і країн, що розвиваються, – основні мотиви, форми, переважаючі канали та основні обмеження. Наведено підстави, які обумовлюють успішність країни в абсорбції нових знань (університети, інформаційна інфраструктура, людські ресурси, сприйняття інновацій). Підкреслено важливу роль міжнародних організацій (ЮНКТАД, СОТ, ВООЗ тощо) в МНТО, які формують міжнародну політику у сфері захисту інтелектуальної власності та забезпеченні глобального співробітництва. Підкреслено, що основні проблеми в МНТО пов’язані з розбіжністю інтересів держави та бізнесу. Сформульовано основні завдання для урядів країн щодо досягнення оптимуму МНТО (удосконалення національної інноваційної системи, формування спеціальної інфраструктури МНТО, навчання наукових кадрів, організація спеціальної роботи з абсорбції нових знань та їх адаптації, поширення переваг МНТО, формування державної політики щодо розвитку та регулювання участі в МНТО).

Стаття написана українською мовою


Булкіна І. А.
Внесок України в розвиток міжнародного ринку ІТ-послуг (c. 37 - 42)

Сьогодні інформаційні технології так чи інакше охоплюють майже всі сфери життя людини. Світова економіка поступово переходить в Інтернет-простір. В умовах глобалізації економіки конкурентоспроможність держави дедалі більше визначається ступенем освоєння та практичного використання інформаційних технологій, які сьогодні є інструментом розвитку сучасної економіки. У статті графічно представлено залежність рівня економічного розвитку країн від рівня витрат на інформаційні технології. Наведено класичну структуру ІТ-сектора та законодавче визначення основних категорій, зокрема таких, як: інформаційна послуга, інформаційний продукт та інформаційна технологія. Визначено позиції України в міжнародних ІТ-рейтингах і в деяких суміжних рейтингах. Визначено, що останніми роками українські ІТ-підприємства займають провідні або лідируючі позиції та демонструють позитивну динаміку власної діяльності. Причинами такого піднесення, попри загальну економічну відсталість, можна вважати вражаюче зростання ринку розробки програмного забезпечення, що підтверджується статистикою Світового банку, PwC, Асоціації «IT-Україна» і Державної служби статистики України. Проаналізовано структуру та динаміку експорту ІТ-послуг в Україні. Визначено основних споживачів. Проведено аналіз податкових надходжень до державного бюджету від діяльності ІТ-підприємств і фрілансерів у цій сфері. Визначено, що зростанню попиту на українські ІТ-послуги сприяють: фінансовий фактор, незначна чутливість сфери ІТ в Україні до економічних коливань, престижність роботи в ІТ-сфері в Україні, історично сильна технічна освіта, скорочення бюрократії та позитивні тенденції в системі оподаткування, географічне розташування держави. Окрім того, найбільшим активом ІТ-галузі України є величезний пул ІТ-фахівців, що не має аналогів за якістю навичок.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Дубєй Ю. В.
Сучасні тенденції техніко-технологічного розвитку (c. 47 - 52)

Стаття присвячена з’ясуванню основних тенденцій техніко-технологічного розвитку, що характерні для світової економіки у ХХІ столітті. На фактах економічної історії, що стосуються техніко-технологічного розвитку, продемонстровано періодичну змінність технологічного лідерства окремих країн світу. Виокремлено систему показників, на основі яких проводиться діагностика місця відповідної країни у світовому технологічному просторі, а також здійснюється прогнозування подальших тенденцій її розвитку на шляху науково-технічного прогресу. На основі світових рейтингів щодо загального обсягу внутрішніх витрат на науку, їхньої частки у валовому внутрішньому продукті країни, витрат на НДДКР у розрахунку на одного дослідника (в еквіваленті повної зайнятості) показано положення окремих країн щодо фінансового забезпечення техніко-технологічного розвитку. Дослідницький потенціал охарактеризовано на основі такого показника, як загальна кількість дослідників у певній країні. Продемонстровано, що ці показники, характеризуючи у своїй сукупності рівень забезпеченості певної країни фінансовими та трудовими ресурсами, за допомогою яких створюються нові знання, не завжди свідчать про її успішність. Із залученням індикаторів дослідницької та патентної активності (які відображають кількість опублікованих статей і поданих заявок на патенти), а також глобального індексу інновацій, індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (що характеризують досягнутий країною результат техніко-технологічного розвитку), встановлено напрями міграції країн за рівнем техніки та технологій. Виявлено, що забезпеченість ресурсами для продукування нових знань є необхідною, але недостатньою умовою для отримання технологічної першості у світі. Запропоновано оцінювати позиції, досягнуті країною на шляху техніко-технологічного розвитку, через формування інтегрального індикатора, що відображає як її забезпеченість ресурсами для продукування нових знань, так і ступінь віддачі від їхнього використання. Доведено, що такий підхід до оцінювання техніко-технологічного розвитку дозволяє отримати більш ґрунтовну інформацію про його джерела та фактори, а також виявити слабкі місця, на яких слід зосередитися державі задля сприяння науково-технічному прогресу.

Стаття написана українською мовою


Поляков М. В., Білозубенко В. С., Шаблій С. Є.
Тенденції розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва (c. 53 - 60)

Останніми десятиліттями спостерігалася активізація міжнародного науково-технічного співробітництва (МНТС), яке відбувалося в різних формах. Мета роботи – узагальнити методологічні основи дослідження та розглянути основні тенденції розвитку сучасного МНТС. Визначено сутність МНТС і його об’єктивну зумовленість, а також відзначено його значення як фактора світового розвитку на основі глобального поширення досягнень науки. Роз’яснено особливості протікання МНТС на макро- та мікрорівнях, яке охоплює всі стадії отримання знань та інтенсивно відбувається у сфері як фундаментальних, так і прикладних досліджень. Основними елементами методології дослідження МНТС виділено: принципи, умови розвитку, види, форми, напрями, механізми й основні ефекти. Обґрунтовано, що найважливішою передумовою розвитку МНТС є його інституціоналізація. Однією з провідних сил у МНТС став міжнародний бізнес. Виділено основні структурні тенденції в розвитку МНТС (підвищення ступеня інституціоналізації, географічна диверсифікація, диверсифікація напрямів співробітництва, широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), міжнародних наукових об’єднань та ін.). Роз’яснено особливості участі в МНТС розвинених країн і країн, що розвиваються, а також просторові зміни (зростання рівня глобалізації, активізація співробітництва на рівні міст, університетів, інноваційних зон; розвиток просторово-мережевих структур виробництва, організації та використання знань; активізація глобальної мобільності висококваліфікованих кадрів, трансфер технологій). Звертається увага на формування глобальних інноваційних мереж; розвиток спільнот інтенсивних знань; розширення участі університетів у МНТС; збільшення кількості інформаційних платформ як основи МНТС; розширення ролі міжнародних наукометричних баз даних, репозитаріїв, архівів, бібліотек у рамках Інтернету. Запропоновано заходи щодо активізації та вдосконалення системи МНТС на глобальному та регіональному рівнях, особливо багатосторонніх механізмів для підтримки країн, що розвиваються. Акцентовано увагу на необхідності застосування ноосферного підходу.

Стаття написана українською мовою


Максименко А. В.
Міжнародне антиофшорне регулювання в контексті глобальних фінансових дисбалансів (c. 60 - 65)

На сучасному етапі розвитку світового господарства почали рельєфно проявлятися проблеми міграції капіталу в офшорні зоні, що негативно позначається на стані світової фінансової системи. Зазначені тенденції зумовлюють необхідність оцінки нових напрямів антиофшорного регулювання. Доведено, що трансформація антиофшорного регулювання за своєю природою, рушійними силами, векторною спрямованістю та механізмом розвитку на всіх етапах світогосподарського поступу яскраво відзеркалює системні трансформації глобальних фінансових дисбалансів. З’ясовано, що оцінка офшорних юрисдикцій виходить зі ступеня прозорості їх діяльності, а також готовності до співпраці з обміну податковою інформацією в рамках спеціальної концепції ОЕСР про взаємну допомогу з податкових справ. Ідентифіковано роль міжнародних організацій у регулюванні антиофшорної діяльності, оцінено перспективи їх впливу. Встановлено, що антиофшорне регулювання реалізуються, з одного боку, через зміщення акцентів з боротьби з фіскальними пільгами офшорних зон на обмеження діяльності з «чорними» (неоподаткованими) зонами, а з іншого – через механізми міжнародної економічної політики, що імплементуються на інституційній платформі міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій. Охарактеризовано превентивні заходи щодо ухилення від сплати податків, що полягають у розробці ОЕСР та G20 Інклюзивної структури, яка дозволить зацікавленим країнам та юрисдикціям співпрацювати у сфері розробки стандартів з питань, пов’язаним з ухиленням від оподаткування, а також з наглядом і контролем за виконанням всього пакета дій. Установлено, що механізм деофшоризації має бути спрямований не лише на ліквідацію територій із пільговим оподаткуванням, але й на отримання вигод від їх використання на основі існуючої фінансової інфраструктури провідних світових офшорних центрів.

Стаття написана українською мовою


Макарчук К. О., Шуба М. В.
Торговельне співробітництво України та Великої Британії: сучасний стан і перспективи (c. 65 - 71)

Метою статті є визначення сучасного стану та перспектив розвитку торговельного співробітництва України та Великої Британії. Для України співробітництво з Великою Британією як з одним зі світових торговельних лідерів може бути перспективним напрямом. Наведено динаміку зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з Великою Британією. Збільшення обсягів українського експорту товарів може продовжитися після виходу Великої Британії з ЄС, оскільки, на відміну від інших країн ЄС, Велика Британія проводить менш протекціоністську політику щодо продукції АПК. Проаналізовано товарну структуру експорту та імпорту, а також зміни у структурі зовнішньої торгівлі послугами України та Великої Британії за останні 5 років. Основними товарами, що експортує Україна, є чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження. У структурі британського імпорту товарів переважають товари з високою доданою вартістю. Велика Британія є одним із головних зовнішньоторговельних партнерів України у торгівлі послугами. Позитивним процесом для України є збільшення в експорті частки послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг. Встановлено, що торговельне співробітництво України та Великої Британії за досліджуваний період характеризується, в цілому, позитивною динамікою. До позитивних зрушень можна віднести поступове зменшення від’ємного сальдо української торгівлі з Великою Британією за рахунок більш швидкого зростання українського експорту. Разом із тим, невирішеною проблемою залишається низькодиверсифікований експорт України з низькою доданою вартістю. Розглянуто перспективи подальшого торговельного співробітництва України та Великої Британії в контексті підписання Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2021

Шепель Т. В.
Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України (c. 49 - 58)

У статті розглянуто сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності України. Визначено головні проблеми експортно-імпортних відносин держави. Досліджено експортний потенціал і проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі. Визначено переваги аграрного сектора та машинобудування в зовнішній політиці країни. Проаналізовано практичне включення країни в світовий торговельний простір завдяки поєднанню економічних і адміністративних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни. Доведено, що міжнародна діяльність України відіграє вагому роль у формуванні бюджету та ВВП держави. Досліджено сировинну орієнтацію українського експорту та визначено вразливість конкурентних позицій країни на зовнішніх ринках. Проаналізовано динаміку товарної та географічної структур експортного потенціалу держави. Визначено найбільший попит продукції вітчизняного виробника з Київської, Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Сформульовано пріоритети розвитку зовнішньоекономічних відносин України та Європейського Союзу. Узагальнено головні негативні чинники впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни: недостатній рівень конкурентоспроможності продукції; невідповідність міжнародним стандартам якості та безпеки; низький рівень переробки експортованої продукції. Акцентовано увагу на підтримці інтересів національних виробників, нарощуванні експортного потенціалу національного продукту, усуненню ефекту імпортозаміщення, особливо: палива, шкідливої та неякісної продукції та товарів широкого вжитку. Обґрунтовано необхідність удосконалення маркетингових досліджень, формування спрощеної системи митно-тарифного регулювання, оптимальної структури управління та обліку і контролю для формування ефективного інформаційного забезпечення у сфері експортно-імпортних відносин українських підприємств.

Стаття написана українською мовою


Атаманчук З. А.
Розвиток міжнародного туризму як шлях формування крос-культурної толерантності (c. 58 - 64)

Метою наукової публікації є дослідження комунікативних аспектів туризму, його ціннісного впливу на людину та обґрунтування особливостей розвитку міжнародного туризму як шляху формування крос-культурної толерантності. У статті акцентовано увагу на культурних цінностях і ціннісних характеристиках міжнародного туризму, ролі комунікативної культури особистості як основної ланки концепції теоретичної моделі загальнолюдських цінностей, важливості дотримання принципів толерантності, що набувають усе більшого значення в сучасному світі в умовах глобалізації економіки, розвитку комунікацій, зростання мобільності, інтеграції, взаємозалежності та перетворення соціальних культур. Систематизовано підходи до аналізу туризму як соціального та культурного явища, виокремлено етапи комунікативного процесу. Проаналізовано зміст найбільш значущих документів у сфері міжнародного туризму, прийнятих за участі Всесвітньої туристської організації, де підкреслюється необхідність дотримання толерантних форм спілкування. Зроблено наголос на ролі міжнародних організацій у посиленні культурних зв’язків між народами, взаємозбагаченні культур внаслідок туристичного обміну, дотриманні принципів толерантності. На шляху до застосування в практиці налагодження міжкультурних комунікацій у міжнародному туризмі обґрунтовано дієвість таких методів, як: впровадження адекватної системи акультурації, що передбачає такі типи комунікаційних зв’язків, як інтеграція, асиміляція, поділ, маргіналізація на рівнях емоцій, дій та пізнання; створення таких умов приймаючою стороною, які б сприяли підвищенню рівня задоволеності туристів шляхом налагодження постійного обміну інформацією, підтримки зворотного зв’язку, поширення серед відвідувачів контенту щодо перспектив розвитку об’єктів туристичної інфраструктури країни перебування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Кондратенко Н. О., Тернова І. А., Колесник Т. М.
Теоретико-методичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб’єктів України (c. 21 - 26)

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб’єктів України. З’ясовано, що ЗЕД має величезний вплив на розвиток усіх без виключення країн світу. Практика останніх десятиріч підтверджує доцільність розширення участі всіх країн у різноманітних формах міжнародного бізнесу та співпраці. З цієї точки зору всі глобалізаційні процеси є закономірними, оскільки рік від року зростає економічна взаємозалежність країн у плані вирішення економічних і соціальних питань. За своїм змістом методи управління ЗЕД ідентифікуються із основними функціями управління: плануванням, мотивацією, контролем, організацією, регулюванням. Вони розподіляються на економічні, адміністративні, соціальні, психологічні, технологічні, правові та діють на практиці за допомогою певних інструментів. Відзначено, що при плануванні ЗЕД оперативне визначення проблемних питань, які виникають під час діяльності господарюючого суб’єкта, дозволяє швидко реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища ведення бізнесу підприємства. До того ж, важливим є виокремлення на підприємствах підрозділів для проведення контролінгу ЗЕД; аналізу процесів планування та обліку першорядних показників ЗЕД, що надасть можливість вирішити наявні економічні й організаційні проблеми, усунути диспропорції у плануванні та перешкоди в системі збору інформації, сформувати групу показників ЗЕД господарюючого суб’єкта тощо. Зроблено висновок, що досягнення ефективності управління ЗЕД повинно, перш за все, ґрунтуватися на адаптації підприємства до вимог міжнародного ринку та оперативному визначенні проблемних питань, які виникають під час діяльності, що дозволяє швидко реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища ведення бізнесу та умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2021

Кондратенко А. І., Бабміндра Д. І., Слободяник І. М.
Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами України в контексті пандемії COVID-19 (c. 30 - 36)

У статті розглянуто та проаналізовано обсяги зовнішньої торгівлі товарами України у 2019–2020 рр. Виділено позитивну тенденцію щодо зовнішньоторговельного балансу за торгівлею товарами України. З’ясовано, що спостерігалося зменшення обсягів експорту й імпорту товарів за досліджуваний період. Проаналізовано товарну структуру зовнішньої торгівлі України. Визначено зміни в товарній структурі експорту у 2020 р. порівняно з 2019 р. Виділено основні групи товарів, які найбільше експортує та імпортує Україна при торгівлі з іноземними державами. Виділено групи товарів, обсяги експорту та імпорту яких зазнали найбільших змін у 2020 р.і порівняно з 2019 р. Проаналізовано географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами України. Визначено зміни в географічній структурі експорту у 2020 р. порівняно з 2019 р. З’ясовано, які країни є найбільшими імпортерами українських товарів та з яких країн Україна імпортує найбільше товарів. Виділено країни, обсяги зовнішньої торгівлі з якими зазнали найбільших змін у 2020 р. порівняно з 2019 р. Визначено, що найважливішою причиною змін в обсягах зовнішньої торгівлі товарами України у 2020 р. порівняно з 2019 р. була пандемія COVID-19. Зазначено глобальний вплив пандемії коронавірусу на світову економіку та загалом на життя людства. Виділено основні зміни в економіці та суспільстві, які спричинили зміни обсягів зовнішньої торгівлі товарами України, а також головні причини зміни обсягів попиту та пропозиції, характерні для всіх країн світу. Визначено головні напрямки сприяння держави збільшенню обсягів експорту товарів з України в умовах пандемії COVID-19. Охарактеризовано негативні та позитивні зміни в зовнішній торгівлі України, які були спричинені пандемією коронавірусу.

Стаття написана українською мовою


Дрималовська Х. В., Кирилюк Р. О.
Основні риси сучасного світового ринку страхових послуг (c. 36 - 41)

У міру посилення конкуренції на міжнародних і національних ринках важливо створити систему захисту економічних суб’єктів від потенційних загроз і несприятливих факторів. Для вирішення цих питань необхідно забезпечити ефективне функціонування страхового ринку, який є однією з важливих складових фінансової безпеки. Без розвиненого страхового ринку неможливо буде забезпечити соціальний та економічний поступ країни, корпоративну безпеку, добробут і т. ін. Сучасний стан світового страхового ринку має певні риси, що дає можливість пристосуватися до зміни сучасного світу та забезпечити вдосконалення роботи страхової галузі. Для створення чіткого страхового ринку необхідно розробити ефективну політику забезпечення страхової діяльності страхувальника та перестраховиків, а також установити системи страхування платоспроможності. Розвиток страхового ринку супроводжується багатьма економічними, нормативними, організаційними, методологічними та кадровими питаннями. Мета даної роботи полягає в дослідженні та виокремленні особливостей розвитку світового ринку страхових послуг. На основі вивчення праць науковців наведено основні риси сучасного ринку страхування; представлено ключові ознаки галузі страхування; у табличній формі сформовано статистичну інформацію щодо тенденцій розвитку ринку страхових послуг упродовж 2019 р. за такими регіонами: Північна та Латинська Америка, Західна Європа, Азія, країни Європи, що розвиваються. Охарактеризовано вплив COVID-19 на стан страхової галузі в Європі. У результаті вивчення ключових тенденцій майбутнього розвитку ринку страхування сформовано основні складові, які необхідні для формування ефективної політики страхових компаній в умовах COVID-19: цифровізація, інновації, аналітика, зворотний зв’язок.

Стаття написана українською мовою


Птащенко О. В., Вовк В. А.
Особливості торговельного співробітництва України в сучасних умовах глобалізації (c. 42 - 47)

У статті розглянуто основні особливості високотехнологічної сфери та можливості торговельного співробітництва в ній. Технологічний прогрес повністю змінив структуру сучасної світової економіки. Завдяки технологіям в даний час розроблено нові види діяльності, багато з яких є ефективними та високорентабельними. Класичним прикладом впливу впровадження високих технологій у повсякденне життя є поява та використання нової інформаційної технології. Завдяки широкому використанню нової технології зв’язку різко знизилися витрати на передачу голосу, даних, тексту, зображень, а також міжнародна плата за передачу інформації. Швидка передача даних (наприклад, електронною поштою, по Інтернету) та телеконференції забезпечили сучасній економіці комунікації та можливість вести бізнес по всьому світу, дозволяючи значно збільшити швидкість операцій і, таким чином, отримувати збільшений прибуток. За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, торговельне співробітництво у високотехнологічній сфері можна розділити на декілька напрямів: ІТ-індустрія, оборонна промисловість, енергетичний комплекс, аерокосмічна галузь. Так, близько 85% енергетичної та нафтогазової техніки експортується протягом року. Основними напрямками експорту є Росія, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Азербайджан та ОАЕ. Таким чином, енергетичні та нафтогазові підприємства є менш сприйнятливими до кризових явищ в економіці за останні декілька років. Це пов’язано з тим, що робота підприємств цих секторів в основному базується на довгострокових контрактах, більшість з яких обслуговують проєкти з будівництва газопроводів, нафтопроводів та реконструкції електростанцій. Такі проєкти продовжують фінансуватись країнами Центральної Азії. Незважаючи на деякі значні успіхи в таких галузях, як аерокосмічна промисловість, виробництво енергетичного обладнання, важке та транспортне машинобудування та деякі інші, стан галузі в цілому не відповідає сучасним вимогам як вітчизняної економіки, так і світу. Перш за все, Україні бракує низки високотехнологічних галузей, які визначають експортні позиції. За якістю та технологічними рішеннями електронні вироби, побутова техніка, сільськогосподарські та дорожньо-будівельні машини, а також ряд інших товарів значно поступаються іноземним аналогам. Під технологічним обміном чи торговельним співробітництвом у високотехнологічній сфері у широкому сенсі можна розуміти майже весь спектр міжнародних економічних відносин, включаючи купівлю-продаж патентів та ліцензій, торгівлю товарами та надання послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Чернова О. В., Заяць Д. Г.
Роль ТНК в економічній стратегії США (c. 42 - 48)

Метою статті є аналіз впливу американських транснаціональних корпорацій (ТНК) на економічну стратегію Сполучених Штатів Америки. У ході дослідження розглянуто сутність категорії «транснаціональна корпорація» та визначено особливості функціонування провідних ТНК. З’ясовано ключові вектори економічної стратегії США на сучасному етапі. Проаналізовано діяльність транснаціональних (багатонаціональних) корпорацій на території Сполучених Штатів Америки. У статті здійснено комплексний аналіз існуючих рейтингів американських транснаціональних корпорацій. Проаналізовано ключові показники їхньої діяльності в різних сферах суспільного виробництва та галузях економіки. Надано оцінку впливу транснаціональних корпорацій на економіку США за допомогою аналізу динаміки експорту, імпорту, показників валового внутрішнього продукту (ВВП) і валового внутрішнього продукту на душу населення. Досліджено діяльність американських ТНК на територіях іноземних держав. Проведено аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій Сполучених Штатів Америки за кордоном і масштаби інвестування в національну економіку країни з-за кордону. Розглянуто географічну структуру прямих іноземних інвестицій із Сполучених Штатів Америки. Виявлено існуючі загрози економіці США, які спричиняють своєю діяльністю транснаціональні корпорації, надано оцінку їх наслідкам. Зроблено висновки щодо подальших перспектив транснаціоналізації економіки США та впливу глобальних компаній на економічну стратегію Сполучених Штатів Америки.

Стаття написана українською мовою


Чернуха Т. С., Бунчикова Т. С.
Стратегії та форми виходу консалтингової компанії на міжнародний ринок (c. 48 - 56)

Мета статті полягає в необхідності дослідження теоретичних і практичних аспектів щодо формування та вибору стратегії виходу господарюючих суб’єктів сфери консалтингу на міжнародний ринок та адаптації визначених закономірностей до модифікації кон’юнктури ринку. У статті досліджено тренди, характерні особливості та тенденції міжнародного ринку консалтингу у сфері технічного проєктування та інжинірингу; окреслено ключові поняття галузі; наведено пропорції даного виду бізнесу; виявлено динаміку ринку консалтингових послуг з технічного обслуговування та консультування США та країн Європейського Союзу. Проаналізовано фактори впливу на міжнародну політику консалтингової компанії з технічного проєктування й інжинірингу та наведено блок-схему формування міжнародної стратегії виходу на світовий ринок. Визначено етапи формування стратегії та форми виходу консалтингової компанії на міжнародний ринок. Аналіз рівня залучення при різних стратегіях виходу на зовнішні ринки дозволив систематизувати стратегії виходу на зовнішні ринки за критеріями. У результаті дослідження було виділено нові вектори стратегічних підходів до діяльності консалтингової компанії на міжнародному ринку, проведено оцінку привабливості стратегічної зовнішньої бізнес-діяльності на основі методу Дельфі. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обгрунтування стратегії розширення ринку, в рамках якого консалтингова компанія може адаптувати існуючі послуги для нових ринків. Подальший розвиток ери «консалтинг 4.0» може привести до заміщення традиційних консалтингових послуг.

Стаття написана українською мовою


Скарга О. О., Сорока Ю. Є.
Теоретичні засади розвитку ринку туристичних послуг у системі світового ринку послуг (c. 57 - 63)

Одним із найбільш суттєвих структурних зрушень в економіці є швидкозростаюче значення сфери послуг. Поступово вона набуває все більш важливого значення в сучасному світовому господарстві та перетворюється в домінуючу галузь національної економіки. Сфері послуг властиві такі особливості, як високий динамізм, вища норма прибутку, висока швидкість обороту капіталу, а також коротші строки окупності інвестицій порівняно з багатьма товарними секторами виробництва. Також простежується постійне зростання ролі міжнародного туризму, який має практично невичерпний потенціал до розвитку та є перспективним напрямком соціально-економічного розвитку країн. Туристична діяльність здійснює мультиплікативний ефект, стимулюючи розвиток інших галузей. Метою статті є аналіз сутності й основних аспектів розвитку ринку туристичних послуг у системі світового ринку. У результаті дослідження було розглянуто сутність і значення світового ринку послуг, визначено його структуру та специфічні риси. Досліджено сутність та особливості ринку туристичних послуг. Розглянуто сутність, функції та класифікацію туристичних послуг. Виявлено основні чинники, що сприяють і перешкоджають розвитку міжнародного туризму. Встановлено напрямки впливу міжнародного туризму на економічний розвиток. На основі аналізу чинників, що спонукають іноземні та вітчизняні компанії надавати туристичні послуги, та специфічних ознак ринку туристичних послуг зроблено висновок, що туристичні послуги чітко визначають ринок споживача. На основі проведеного дослідження визначено основні аспекти розвитку ринку туристичних послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2021

Євтушенко В. А., Ляшевська В. І., Копитцова О. С.
Планування зовнішньоекономічної діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку (c. 38 - 43)

У процесі глобалізації та міжнародної інтеграції формування раціональної послідовності планування збутової діяльності набуває дедалі більшого значення для компаній, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Цей вид управлінської діяльності сприяє отриманню додаткових прибутків шляхом повного використання переваг міжнародної праці та міжнародної інтеграції, а також шляхом виявлення можливостей для розвитку зовнішньоекономічної діяльності організацій. Актуальність обраної теми полягає в необхідності для компаній завжди розвивати та вдосконалювати збутову діяльність через посилення конкурентної боротьби та стрімкий розвиток зовнішньоекономічних зв’язків. Адже в сучасній ринковій економіці запорукою «виживання» підприємств є успішно налагоджена ефективна політика збуту та її цілеспрямований розвиток. У статті визначено структуру та складові елементи збутової діяльності. Також визначено важливу роль і пріоритетність ефективного управляння збутовою системою в підвищенні конкурентоспроможності підприємств на світових ринках. Проаналізовано особливості розуміння терміна «збут» у вузькому та широкому розумінні. Систематизовано різні підходи до визначення основних понять збутової діяльності. Розглянуто місце збуту в системі управління підприємством. Проаналізовано основні характеристики стратегічного та тактичного управління системою збуту. Виокремлено особливості управління збутом на підприємствах. Досліджено стратегічні й оперативні рішення при створенні системи збуту. Розглянуто сучасний стан зовнішньоекономічної та збутової діяльності автосервісного підприємства ТОВ «Майстер Сервіс» і запропоновано шляхи вдосконалення його зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Головня О. М.
Міжнародна практика інноваційних технологій фінансування проєктної діяльності (c. 44 - 49)

У сучасному світі міжнародна спільнота надає значну підтримку у проведенні соціально-економічних, політичних реформ країнам, які цього потребують. Така підтримка надається у вигляді офіційної допомоги з метою розвитку, що включає міжнародну технічну та гуманітарну допомогу, кредити на погашення зовнішньої заборгованості на пільгових умовах, фінансування проєктної діяльності. У статті проаналізовано стан співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями в питаннях надання фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів, які мають провідне значення для структурних реформ вітчизняної економіки. Національна економіка тривалий час відчуває дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для інноваційно-інвестиційних проєктів розвитку та для поточних державних потреб. З огляду на труднощі мобілізації вільних грошових коштів на внутрішньому ринку капіталів, Україна залучає ресурси на зовнішніх ринках. Розширення партнерських зв’язків з міжнародними організаціями-донорами дозволяє не тільки знаходити додаткові джерела фінансування проєктів, спрямованих на соціально-економічний і гуманітарний розвиток, а й надавати реальну допомогу тим, хто її потребує. Реалізація спільних проєктів і програм із залученням громад і органів місцевої влади на практиці дають можливість отримати корисний і важливий досвід, що спирається на кращі світові та європейські практики. Досліджено, що в національному господарстві актуальною проблемою є пошук нових типів взаємодії між спільнотами для вирішення соціально важливих питань, серед яких пошук нетрадиційних джерел фінансування. Значною мірою пошуку та залученню коштів у соціальну сферу сприяють інноваційні технології фінансування соціального розвитку – фандрайзинг, краудсорсинг і краудфандингові платформи, які є проявами соціальних комунікацій і набувають актуальності в умовах децентралізації та розвитку громад.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2021

Ляшевська В. І., Бутенко М. К., Первушина І. А.
Теоретичний і статистичний аналіз міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності України (c. 44 - 48)

Метою дослідження є зростаюча залежність національної економіки від зовнішніх впливів. У статті порушується питання створення геоекономічної стратегії розвитку держави як повноцінного суб’єкта світових економічних процесів з метою збільшення багатосторонньої співпраці та більшої участі в міжнародних і регіональних інтеграційних проєктах. У зв’язку з цим стає зрозумілою необхідність ретельно вивчити особливості ведення й управління міжнародним бізнесом і проаналізувати зовнішньоекономічні зв’язки. Міжнародний бізнес можна визначити як ділову взаємодію фірм різних форм власності або їх підрозділів, розташованих у різних країнах, основною метою яких є отримання прибутку, користуючись перевагами міжнародних комерційних операцій. Розглянуто розвиток міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічну діяльність України з країнами Азії. Досліджено характер і перспективи розвитку зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та певними країнами Азії, обґрунтовано його стратегічні пріоритети та визначено місце країн регіону в геоекономічній стратегії держави. На сучасному етапі економічні відносини між Україною та країнами Східної Азії реалізуються через досить обмежені форми співробітництва, які потребують більшої диверсифікації, симетрії та структурної рівноваги. Зроблено висновок, що в системі зовнішньоекономічних пріоритетів України співпраця з країнами Східної Азії створює можливості для диверсифікації зовнішньої політики, активізації співпраці з визначенням спільних цілей і завдань двостороннього економічного розвитку. Стратегічною умовою подальшого поглиблення співпраці є взаємне визнання на офіційному рівні стратегічного партнерства як важливого елемента, який передбачає підписання додаткових двосторонніх угод про додаткові умови та принципи співпраці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Лакіза В. В., Гриценяк С. Р.
Торгові війни та наслідки їх ведення на прикладі підприємств аграрної промисловості України (c. 23 - 30)

У статті розглянуто актуальність лібералізації торговельних взаємовідносин, котра чинить позитивний вплив на зміну товарообігу; визначено підходи до розуміння категорії «торгові війни»; наведено перелік форм торгових війн, а також надано їх коротку характеристику. Досліджено методи ведення наступальної та оборонної торгових війн. На увагу заслуговують узагальнені та формалізовані наслідки введення торгових війн на прикладі функціонування підприємств аграрної промисловості України, визначення яких має на меті усунення проблем, виявлених на сільськогосподарських підприємствах, та розроблення превентивних заходів з метою їх запобігання. Розглянуто специфіку ведення торгових війн Україною, Росією, США, Китаєм та ЄС. Визначено, що тенденції розвитку українського агросектора перебувають у прямій залежності від глобальних економічних трендів. Досліджено динаміку товарної структури експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції України, на основі чого можна сформувати висновки про користь та збитки для країни. Визначено слабкі місця у веденні Україною експортно-імпортної політики, до яких можна віднести нестачу кадрів у сільському господарстві, проблеми логістики та залучення додаткових інвестиційних потоків, на основі чого сформовано вектори оптимального розвитку аграрної промисловості України. У роботі наведено перелік факторів зростання аграрної галузі України, зокрема: підвищення продуктивності праці та виробництва в цілому; нарощування обсягів експорту; орієнтування діяльності агровиробників на нішеві галузі; активний розвиток усіх можливостей агровиробництва, яке називають «український органік». Досліджені мотиви та політика торгових війн дають змогу в подальшому запропонувати більш дієвий апарат задля вирішення існуючих проблем.

Стаття написана українською мовою


Гронь О. В., Гаркуша В. О.
Методи оцінки ефективності міжнародної маркетингової стратегії консалтингової компанії (c. 31 - 37)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей міжнародного ринку консалтингових послуг у сфері технічного проєктування та інжинірингу, аналізі існуючих методів оцінки ефективності міжнародної маркетингової стратегії компанії та визначенні найбільш релевантних методів для оцінки маркетингового механізму в компанії сфери консалтингу. Аналіз здійснювався шляхом порівняння та зіставлення теоретичних і практичних результатів конкретних критеріїв і методик, враховуючи специфіку сфери консалтингу, динамізм і мінливість даного ринку, який стрімко зростає та має потенціал до подальших модифікацій. Було розглянуто тенденції та характерні особливості міжнародного ринку консалтингових послуг з інжинірингу. Проаналізовано існуючі методи оцінки ефективності міжнародної маркетингової стратегії компанії та визначено найбільш оптимальні методи залежно від ринку, на якому працює компанія, її внутрішніх ресурсних можливостей і сили впливу факторів зовнішнього середовища. У результаті дослідження систематизовано практичні методи оцінки ефективності маркетингової стратегії консалтингової компанії та визначено найефективніший інструментарій для оцінки доцільності, рентабельності, вигідності тієї чи іншої міжнародної маркетингової стратегії для консалтингової компанії, а також сформовано комплексне стратегічне планування міжнародної маркетингової діяльності з урахуванням особливостей сфери консалтингу, на основі якого працюють виокремлені методи. Перспективами подальших досліджень є аналіз пакетних методів факторного аналізу, матричного регресійного аналізу для моделювання взаємозв’язків між латентними змінними маркетингової стратегії та більш детальної оцінки її ефективності саме для консалтингової компанії на міжнародному ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Ушакова Н. Г., Помінова І. І.
Географічна структура експорту України в умовах зростання ризиків невизначеності розвитку глобальної економіки (c. 42 - 48)

Метою статті є аналіз змін географічної структури експорту України в умовах зростання ризиків невизначеності розвитку глобальної економіки. Сучасна глобальна економіка є системою, де невизначеність стала однією з найважливіших її характеристик, що вимагає від кожної країни пошуку оптимальної структури зовнішньої торгівлі. Географічна структура експорту України визначається її економіко-географічним і транспортно-географічним положенням, спеціалізацією економіки, що становить основу її експортного потенціалу, усталеними історично сформованими коопераційними зв’язками, позицією на сформованих ринках збуту продукції тощо. Потреба в пошуку оптимальної географічної структури зовнішньої торгівлі України спричинена від’ємним сальдо торгового балансу України; продовженням військової та торговельної агресії з боку Росії; відсутністю позитивних зрушень у товарній структурі українського експорту до країн ЄС; зростанням ризиків невизначеності розвитку глобальної економіки внаслідок пандемії COVID-19; зменшенням надходжень від експортних операцій внаслідок зміни кон’юнктури світового ринку. Наразі перспективними векторами розширення географії українського експорту вважаються ринки країн Азії та Близького Сходу. Поєднання економічного та політичного аспектів зовнішньоекономічної політики при розширенні або переорієнтації географічної структури експорту потребує пошуку не просто найбільш вигідних, а й, водночас, довгострокових перспектив розвитку. Зростання ризиків невизначеності глобального розвитку вимагає постійного оновлення стратегії розширення ринків збуту. Умовою потенційного зростання ефективності економіки є не просте збільшення кількості торговельних партнерів, а чітко визначений напрямок змін експортної політики держави. Саме цим питанням будуть присвячені подальші дослідження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Шталь Т. В., Захаренко І. В.
Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства: конкурентні переваги та державне регулювання (c. 21 - 27)

У публікації проаналізовано кооперацію України з європейським, американським та японським ринками, що відіграє важливу роль у сучасних умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Було обґрунтовано стратегічні напрями державної допомоги розвитку підприємств в Україні, а саме: управлінський і фінансовий аспекти. Це доводить, що сфера підприємництва, як і будь-яка інша соціальна діяльність, піддається впливу регуляторної політики держави. Актуальність розглянутої теми полягає в тому, що інтеграція економіки у світове господарство, що наразі є пріоритетним напрямком для України, повинна відбуватися за допомогою ефективних, а іноді інноваційних засобів міжнародної співпраці. Слід зазначити, що обґрунтовану позицію управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств варто розглядати як суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні окремих господарських організацій, так і в масштабах країни. Управління зовнішньоекономічними зв’язками будь-якої сучасної держави, як і підприємства, є в певному сенсі невід’ємною частиною світового господарства та міжнародних економічних відносин. З огляду на це виявлено особливості, основні принципи та способи управління зовнішньоекономічною діяльністю українських підприємств. Досліджено фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що впливають на забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, виявлено їх особливості. Висвітлено фактори, що обмежують можливості розвитку бізнесу на українському та міжнародному ринках. Запропоновано способи забезпечення зовнішньоекономічної діяльності для використання сприятливих можливостей щодо максимізації ефективності роботи підприємств, забезпечення активізації процесів зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Чернова О. В., Заяць Д. Г.
Оцінка діяльності філій транснаціональних корпорацій в Україні (на прикладі ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані») (c. 27 - 34)

Метою статті є дослідження діяльності філій іноземних корпорацій на території України на прикладі ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані» та визначення перспектив щодо її подальшого розвитку на вітчизняному ринку. Під час дослідження було розглянуто сутність та основні характеристики транснаціональних корпорацій (ТНК) і процесу транснаціоналізації. Вивчено підходи різних авторів, науковців і вчених до трактування поняття «транснаціональна корпорація». З’ясовано особливі риси ТНК, які відрізняють їх від звичайних компаній. Досліджено історію створення та розвитку відомої технологічної корпорації Samsung Electronics Co. Ltd. У ході дослідження було проаналізовано рейтинг найприбутковіших компаній світу згідно з показником «чиста виручка» та з’ясовано місце корпорації Samsung Electronics у ньому. Визначено місце Samsung Electronics на світовому ринку електроніки, технологій і телекомунікацій. Розглянуто рейтинг провідних найпопулярніших брендів мобільних телефонів на світовому та вітчизняному ринках і виявлено позицію бренду Samsung у ньому. Таким чином, було з’ясовано конкурентів компанії в Україні та світі. Проаналізовано масштаби діяльності філії корпорації Samsung Electronics в Україні. Проведено аналіз динаміки показників «чистий дохід» і «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» компанії «Самсунг Електронікс Україна Компані» протягом останніх років. Досліджено динаміку зміни показників «валовий прибуток» і «чистий фінансовий результат (прибуток)» компанії протягом останніх років. За допомогою аналізу динаміки показників фінансових результатів було надано комплексну оцінку діяльності ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані». Розкрито проблеми функціонування філій іноземних корпорацій на території України та визначено перспективи розвитку їх філій (на прикладі ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»). Зроблено висновки щодо значення філії іноземної корпорації Samsung Electronics Co. Ltd для українського ринку технологій, електроніки та телекомунікацій зокрема та національної економіки загалом.

Стаття написана українською мовою


Мозгова Г. В., Євтушенко В. А., Стовбуненко Д. Д.
Теоретичні аспекти імпортної діяльності підприємств України (c. 34 - 40)

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів імпортної діяльності підприємств України. На основі аналізу наукової літератури конкретизовано сутність поняття «імпортна діяльність»; розкрито основні функції імпортної діяльності та визначено її важливість для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Обґрунтовано фактори й умови, що впливають на виконання імпортних операції; наведено причини обмеження та правила ввезення товарів на митну територію України; виявлено основні проблеми імпортної діяльності. Також запропоновано стратегії для подолання негативних наслідків імпорту, визначено основні позитивні аспекти та види ефектів від здійснення імпортної діяльності. Імпортна діяльність, як одна з форм зовнішньоекономічної діяльності, відіграє істотну роль у розвитку економіки країни та визначає її входження в міжнародну економічну інтеграцію. Тому імпортну діяльність належить розглядати не як негативне явище і не як своєрідну плату за можливість користування зовнішніми ринками – вона є самостійним джерелом фінансових надходжень у країну, низки інших макроекономічних ефектів. Імпорт товарів має регулюватися національним законодавством, митним тарифом, іншими політико-правовими обмеженнями. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є комплексне вивчення проблеми, що дозволило б виявити тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств у даній сфері. Підвищення ефективності імпортної діяльності підприємств – це можливість для України досягти високого економічного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Ізюм А. О., Шуба М. В.
Фактори імміграційної привабливості Канади (c. 41 - 47)

Метою статті є визначення основних факторів імміграційної привабливості Канади. У статті наведено динаміку кількості іммігрантів, що проживали в Канаді протягом 1990–2020 рр., динаміку імміграції до Канади, основні країни походження іммігрантів, а також досліджено зміну відсоткової частки осіб, що народилися за кордоном, у загальному населенні Канади. Встановлено, що в основі канадської міграційної системи лежить пріоритет залучення людського капіталу в країну, а більшість канадських іммігрантів відбирається за системою балів, яка приймає людей з навичками, що сприятимуть розвитку економіки. Розглянуто основні програми, за якими Канада приймає мігрантів на постійне проживання: експрес-в’їзд, провінційна програма, програма сімейної міграції, візова програма для стартапів, програма доглядачів. Наведено динаміку середньої погодинної оплати праці в Канаді, динаміку індексу споживчих цін. За період 2010–2020 рр. індекс споживчих цін у Канаді зростав помірно, що комфортно як для споживачів, так і для підприємців. Досліджено позиції Канади в міжнародних рейтингах, що впливають на вибір країни проживання мігрантами. Так, у 2021 р. Канада посіла двадцяте місце в рейтингу згідно з Індексом якості життя; шосте місце – згідно з Індексом соціального прогресу та Індексу процвітання, десяте місце – згідно з Глобальним індексом миру. В останньому рейтингу Індексу людського розвитку Канада посіла 16 місце. За Індексом політики інтеграції мігрантів у 2020 р. Канада стала четвертою країною у світі з найкращою імміграційною політикою. Визначено основні фактори імміграційної привабливості Канади, серед яких можна виділити: ліберальну міграційну політику; високий ВВП на душу населення; зростаючу середню ставку заробітної плати та низьку інфляцію; стабільно високі позиції у світових рейтингах, що виступають важливими індикаторами рівня розвитку країни та комфортного життя.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Кильницька Є. В., Глухова С. В.
Особливості нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України та СНД в умовах дестабілізації соціально-економічних систем (c. 47 - 53)

Мета статті полягає у визначенні особливостей нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України та СНД в умовах дестабілізації соціально-економічних систем. У результаті дослідження проаналізовано тенденції обсягів торгівлі на світовому ринку; досліджено структуру нетарифних методів її регулювання у країнах СНД і в Україні; здійснено структурно-динамічний аналіз застосування нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності за країнами СНД з урахуванням строків участі в СОТ. Проведений аналіз дозволив констатувати негативну тенденцію значного перевищення імпортування над експортуванням товарів за всіма країнами СНД, що є членами СОТ, та перманентного зростання кількості нетарифних заходів щодо захисту інтересів вітчизняних виробників. Виявлено, що серед нетарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності найбільш застосованими були технічні бар’єри; другорядною позицією серед нетарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності є санітарні та фітосанітарні заходи, а найменша частка припадає на антидемпінгові заходи нетарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Така тенденція обумовлюється одночасною дією різновекторних важелів, частина з яких, як показує проведений аналіз, виникають і діють хаотично: глобальна економічна депресія, пов’язана із пандемією COVID-19; одночасне застосування як тарифних, так і нетарифних методів регулювання; суміжність економічних, політичних і соціальних цілей нетарифних методів регулювання. Перспективами подальших досліджень у даному напряму є застосування теорії «Хаосу та порядку» для визначення сил впливу на функціонування світової торгівлі під час розробки ефективних інструментів забезпечення захисту прав та інтересів України й особливо її суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в торговельно-економічній сфері, які орієнтовані на зростання міжнародної конкурентоспроможності національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Пахота Н. В.
Інформаційні війни у сучасних міжнародних відносинах (c. 53 - 58)

Мета статті полягає в дослідженні поняття інформаційної війни як основного чинника формування системи сучасних міжнародних відносин. Традиційно даний процес відбувся у військовій сфері: в минулому найвідоміші системи міжнародних відносин були створені внаслідок великомасштабних воєн. Сьогодні головним інструментом для досягнення першості на світовій арені є гібридна війна, основною небезпекою якої є відсутність законів, принципів і правил для бойових дій. Гібридні війни небезпечні як для окремого регіону (призводять до втрати культурної та цивілізаційної ідентичності), так і для системи міжнародних відносин загалом (служать джерелом глобальної нестабільності та стають все частішими). Така війна теоретично дозволяє атакуючим підтримувати конфлікт довгий час: їхні фінансові та людські втрати будуть незрівнянно меншими, ніж у звичайній війні. Розглянуто основні особливості, приклади й аналітична модель виникнення гібридної війни. Розглянуто різницю між поняттями «гібридна війна» та «гібридні загрози» як елемента підготовки агресора до розв’язання інформаційної війни. У процесі еволюції людське суспільство все більшою мірою усвідомлювало цінність, значущість і дієвість інформації не лише як інструменту пізнання навколишнього світу та основи для побудови комунікативних зв’язків, але і як неймовірно дієвої та потужної «зброї», що іноді перевершує всі відомі види озброєнь. Сучасні тенденції глобального зв’язку демонструють, що потік інформації є настільки різноманітний і суперечливий, що інформація має як творчу, так і руйнівну силу. Тому вибір доречної та важливої інформації є важливим завданням для кожного українця. Так, набуває великого значення вивчення й опанування медіаграмотності, тобто здатності знаходити, орієнтуватися та критично оцінювати інформацію, знайдену в цифрових середовищах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2022

Бохан А. В.
Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці (c. 4 - 9)

У статті розглянуто актуальні питання розвитку кластерів екологічної дипломатії в контексті міжнародної співпраці. Визначено необхідність формування нового механізму економічного розвитку з урахуванням політики екологічної безпеки, зміни формату переговорів, диверсифікації еколого-економічної діяльності та інституційного потенціалу. Погіршення стану навколишнього природного середовища та ресурсного забезпечення викликає стурбованість людства, що вимагає створення економічних і глобальних правил взаємодій країн. Екологічний фактор впливає на трансформацію міжнародних економічних відносин, конкурентні відносини, ринкові переваги, потенціал країн та їх спроможність розвивати співпрацю на засадах кластерних формувань. Систематизовано сучасні підходи до багатосторонньої екологічної дипломатії. Запропоновано розглядати кластери екологічної дипломатії за принципами: багатосторонності, взаємодії та взаємопов’язаності сфер діяльності. Доведено, що роль кластерів екологічної дипломатії буде зростати, а їх функціонування сприятиме: еколого-економічній співпраці дипломатичних представництв різних країн; обміну досвідом між дипломатами щодо нових моделей контактів у сфері екологізації міжнародної економічної діяльності. Застосування системного принципу до кластеризації охоплює актуальну проблематику в розв’язанні глобальних проблем. Розвиток екологічної дипломатії в Україні є перспективним напрямом, але поки супроводжується відсутністю комплексного підходу до механізмів її запровадження на ідеологічному, політичному, законодавчому, інституційному й організаційному рівнях. Екологічна дипломатія є напрямом системної та інтегрованої дипломатичної діяльності в генеруванні нового рівня представлення та захисту еколого-економічних інтересів країн та інших суб’єктів міжнародної взаємодії, орієнтованих на прогресивні механізми трансформації глобальних викликів в якісно нові можливості збалансованого розвитку й екологічної безпеки суспільства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2022

Панова І. О., Жеваго О. К.
Соціально-економічний і політичний профіль Ісламської Республіки Іран (c. 26 - 33)

Наразі питання поновлення ядерної угоди залишається ключовим фактором розрядки та перезавантаження відносин Ісламської Республіки Іран із країнами Заходу. Успішність переговорів може стабілізувати регіон Близького Сходу та привести до поновлення тісної економічної співпраці Ірану з міжнародними акторами. Разом із тим, знаходження влади на даний час у руках консервативних кіл іранської еліти, а також наявність значної частини прихильників жорсткої лінії у владних колах передусім США та Ізраїлю заважають швидкому досяганню позитивних результатів у рамках перемовин. Ірано-українські відносини, попри значну перспективність, наразі є де-факто замороженими через значну кількість несприятливих факторів. Крім того, важливим є врахування того факту, що на сьогодні існує значне переплетіння геополітичних процесів на міжнародній арені, тому можемо констатувати, що майбутнє відносин Ісламської Республіки Іран з Україною лежить у площині вирішення двох дотичних кейсів, а саме: російсько-української війни та іранської ядерної угоди. Доля вирішення обох ситуацій лежить на міжнародному співтоваристві, інтереси якого тісно переплетені. Розвиток ірано-українських відносин можливий та є стратегічно важливим для формування зони економічної, політичної та військової безпеки в Європі, Кавказі та на Близькому Сході не лише сьогодні, а й для майбутнього усього світу. З огляду на це іранський напрям української зовнішньої політики потребує перезавантаження та комплексного підходу вже зараз. Об’єктом дослідження статті було обрано зовнішню політику Ісламської Республіки Іран. Метою статті є дослідження соціально-економічного та політичного профілю Ісламської Республіки Іран. У результаті зроблено висновок, що Іран ефективно використовує всі наявні можливості для просування власних інтересів. Значні природні та людські ресурси надають можливість стабілізації та зростання економіки попри зовнішньо- та внутрішньополітичні перешкоди. Використання асиметричних засобів дає можливість вдало протистояти переважаючій силі численних регіональних супротивників, а «м’яка політика» надає необхідні для цього людські та фінансові ресурси.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2022

Макарчук К. О., Непрядкіна Н. В., Шинкаренко О. С.
Сучасний стан зовнішньоторговельних відносин Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії (c. 17 - 26)

Метою статті є визначення сучасного стану зовнішньоторговельних відносин Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії. Сучасний розвиток торгівлі країн Південно-Східної Азії, а саме: Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії, дозволив отримати їм важливе місце у світовій торгівлі. Завдяки політиці уряду відкритості економіки Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії відбувся активний розвиток зовнішньої торгівлі країн, які приєдналися до Світової організації торгівлі, що позитивно вплинуло на розвиток їх власної торгівлі. Протягом останніх років ці країни досягли високих макроекономічних показників. Відбувалося зростання ВВП, ВВП на душу населення та ін. Значні коливання в економічному розвитку були пов’язані зі світовою пандемією COVID-19, яка призвела до зниження основних показників Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії та значного збільшення рівня безробіття в досліджуваних країнах. У статті визначено, що головними партнерами Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії з експортно-імпортних операцій є азійські країни, що обумовлено близьким географічним положенням, тісним співробітництвом у рамках інтеграційного об’єднання АСЕАН та історично сформованими зв’язками. Проаналізовано товарну структуру експорту та імпорту Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії у 2020 р. Зазначено, що основними статтями експорту цих країн є: електричні машини та їх обладнання, мінеральне паливо, мінеральні олії та продукти їх перегонки тощо. Проаналізовано місце Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії в міжнародних рейтингах. Так, у Рейтингу конкурентоспроможності та Рейтингу економічної свободи Сінгапур посідає перше місце та є країною з найвільнішою економікою серед країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Республіці Індонезія та Малайзії для покращення місця в рейтингах потрібно продовжувати реформування своїх секторів національного господарства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Каверіна К. О., Григорова-Беренда Л. І.
Вплив пандемії COVID-19 на складові зовнішньоекономічної діяльності Німеччини (c. 14 - 20)

Дані Федерального статистичного управління Німеччини свідчать про те, що економічне виробництво в цій країні значно знизилось у 2020 р., а валовий внутрішній продукт зменшився на 5% порівняно з попереднім роком. Це означає, що економіка Німеччини зазнала глибокої рецесії у 2020 р. через наслідки пандемії COVID-19, що порушило десятирічну позитивну динаміку зростання економічних показників. Метою статті є визначення особливостей і характерних рис впливу пандемії COVID-19 на складові зовнішньоекономічної діяльності Німеччини. Розглянуто місце та роль Німеччини у світовій торгівлі. Досліджено вплив наслідків пандемії COVID-19 на економічні показники Німеччини та Європейського Союзу, зокрема обґрунтовано значне падіння ВВП у другому кварталі 2020 р. З’ясовано, що економіка Німеччини є експортоорієнтованою та одночасно певною мірою імпортозалежною. Окреслено вплив пандемії COVID-19 на міжнародну торгівлю товарами. Зокрема, з березня 2020 р. спостерігається значне падіння показників експорту та імпорту Німеччини через логістичні проблеми та збої в ланцюгах постачання. Визначено, що автомобільні транспортні засоби та запчастини до них, а також машинне обладнання та хімічна продукція є найбільшими групами товарів серед експорту та імпорту Німеччини. За допомогою обрахованого індексу RCA з’ясовано, що за даними групами товарів Німеччина має й порівняльні переваги. Наведено динаміку обсягів експорту та імпорту основних товарних груп Німеччини. Досліджено пролонгований вплив наслідків пандемії, зокрема обмежувальних заходів, які були вжиті ще навесні 2019 р., на значне падіння обсягів експорту та імпорту в середині квітня 2020 р. Доведено, що високий ступінь відкритості економіки Німеччини підвищив макроекономічну стабільність у контексті впливу наслідків пандемії. З’ясовано, що зовнішньоекономічна діяльність є одним із важливих факторів, що допоміг економіці Німеччини впоратися з кризою COVID-19. Описано успішну політику ЄС у відповідь на наслідки впливу пандемії COVID-19.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Благун І. С., Надвірнянський Ю. Р.
Модель економічного аналізу міжнародної торгівлі України та ЄС (c. 76 - 81)

Рівняння гравітації зазнали значної еволюції з моменту їх початкового застосування в економіці. Концепція сприймається як така, що бере початок у фізиці. Однак більш ґрунтовний аналіз застосувань рівнянь гравітації – в дослідженнях міжнародної торгівлі. Концепція гравітації, спочатку недооцінена економістами та позбавлена твердих теоретичних основ, досить рідко використовувалася в емпіричних дослідженнях. Але сьогодні саме вона в основному стала головним інструментом аналізу. Передусім, це визначалося її емпіричною корисністю, здатністю враховувати багато факторів, що формують торгівлю, та, як наслідок, гнучкістю застосування. Останні кілька років використання поняття гравітації приводять до висновку, що економісти знаходять все точніші методи оцінки економетричних моделей і враховують все більш складні чинники. Як наслідок – виходять за рамки суто економічних факторів, які впливають на інтенсивність торгових відносин між країнами. Варто зазначити, що концепції, сформульовані в ранніх теоріях торгівлі, такі як абсолютна перевага, порівняльна перевага, пропорції забезпеченості факторами виробництва та багато інших вивчають природу, причини та наслідки міжнародної торгівлі. Так звану основу для міжнародної торгівлі вбачали в різних факторах: у відмінностях у продуктивності праці, різних пропорціях у забезпеченні факторами виробництва, ефекті масштабу, різному положенні країн на так званих сходах технологічного прогресу тощо. Деякі теорії бачать причини торгівлі у відмінностях між країнами, інші (наприклад, внутрішньогалузева торгівля) – у подібності. Важливою темою також є роль суб’єктів з іноземним капіталом у створенні торговельних потоків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2022

Шуміло О. С., Заіка О. В., Гарбузов О. С.
Вибір стратегії виходу підприємства на міжнародні ринки (c. 45 - 50)

Вітчизняні підприємства, що виходять на міжнародні ринки, мають як проблеми, так і безліч можливостей для підвищення ефективності своєї діяльності. У статті визначено причини, за яких підприємства переглядають свої бізнес-стратегії та формують нові маркетингові стратегії виходу підприємств на ринки. Основними з них є: збільшення продажів; підвищення прибутку; короткострокове та довгострокове забезпечення дохідності; підвищення потенціалу до інновацій; економія на масштабі; освіта; конкуренція; державне стимулювання. Зазначено, що стратегія виходу на міжнародні ринки має будуватися на принципах загальної стратегії підприємства та розроблятися на основі аналізу існуючих форм стратегій: експорт, спільне підприємництво, пряме інвестування. Розглянуто існуючі форми стратегій і проаналізовано їх сутність. Так, стратегія експортування розглядається як вибір підприємством зарубіжних ринків просування товарів, причому виробництво залишається на власній території. Стратегія спільного підприємництва реалізується шляхом об’єднання зусиль підприємства із партнерами інших країн для ведення спільного бізнесу, заснованого на формуванні партнерства та спільній підприємницькій діяльності, за результатами якої за межами країни створюються певні потужності. Стратегія прямого інвестування передбачає інвестування капіталу та створення власних складських приміщень, виробничих і торговельних підприємств, у результаті чого підприємство стає повністю залученим до ведення зовнішньоекономічної діяльності. Доведено, що для підприємства, яке тільки починає свою експортну діяльність на зовнішньому ринку, доцільно застосувати експортну стратегію непрямого експорту й обрати посередництво. Наведено етапи формування стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок: визначення місії підприємства; формування цілей і завдань; дослідження зовнішнього середовища підприємства;, оцінювання функціональних складових внутрішнього середовища підприємства; розробка та аналіз стратегічних альтернатив, вибір стратегії; впровадження стратегії в діяльність підприємства; оцінювання та контроль реалізації стратегії.

Стаття написана українською мовою


Саркісян Л. Г., Генералов О. В., Степічєва О. В.
Торговельні виміри цифрової трансформації країн Близького Сходу та Африки (c. 50 - 57)

Метою статті є визначення впливу цифрової торгівлі на трансформацію країн Близького Сходу та Африки, а також моделей співпраці між ними. Досліджено й узагальнено поняття цифрової торгівлі, електронної комерції та пов’язаних питань. Розглянуто поняття «цифрова довіра» як ключового активу для розвитку цифрової торгівлі та перелік зацікавлених сторін. У ході дослідження проаналізовано перспективи зростання економіки країн Близького Сходу та Африки в умовах турбулентності внутрішнього та зовнішнього середовища. Використовуючи дані міжнародних інституцій, проведено розрахунки та аналіз участі країн регіону в міжнародній торгівлі послугами із цифровою доставкою. Наведено приклади компаній, заснованих на Близькому Сході та в Африці, які беруть участь у цифровій торгівлі. У статті виокремлено підходи до регулювання на односторонньому, двосторонньому та багатосторонньому рівнях цифрових торговельних процесів та вивчено особливості торговельної політики в регіоні в цілому. Зазначено, що обмежувальна економічна та торговельна політика щодо міжнародних і місцевих компаній, які працюють у цифровій економіці, може суттєво вплинути на їх конкурентоспроможність (наприклад, у сфері обміну даними). Проаналізовано та систематизовано рекомендації міжнародних інституцій щодо регулювання цифрової політики. Запропоновано визначити пріоритети для стимулювання цифрової торгівлі в країнах регіону, серед яких: підвищення ефективності управління даними та їх доступність для стейкхолдерів; реформування системи освіти із пріоритезацією отримання знань і навичок, необхідних для цифрової трансформації. Визначено, що стримуючим фактором є поточна недостатня інституційна спроможність регулювання цифрової економіки на національному та регіональному рівнях. Подальшого вивчення та глибшого дослідження потребує питання розробки механізмів підвищення ефективності торговельної політики та пришвидшення цифрової трансформації в країнах регіону.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2023

Шуба М. В., Гончаренко К. О.
Місце країн Європейського Союзу на світовому фармацевтичному ринку (c. 18 - 24)

Метою статті є визначення сучасного стану, особливостей і перспектив розвитку країн Європейського Союзу на світовому фармацевтичному ринку. У статті наведено основні показники фармацевтичного сектора ЄС у 2000–2021 рр. Визначено, що фармацевтична промисловість залишається ключовим фактором розвитку економіки багатьох європейських країн і є однією з найбільш наукомістких галузей економіки. Встановлено, що у 2021 р. у виробництві фармацевтичної продукції серед країн – членів ЄС лідерами були Італія, Німеччина, Франція та Бельгія. Наведено показники частки країн – провідних експортерів та імпортерів у міжнародній торгівлі фармацевтичною продукцією у 2021 р. Країни ЄС займають провідні позиції в міжнародній торгівлі фармацевтичною продукцією. На світовому ринку провідним експортером фармацевтичної продукції останніми роками є Німеччина. Розглянуто показники зовнішньої торгівлі фармацевтичною продукцією ЄС з 2002 р. по 2021 р. З’ясовано, що частка торгівлі фармацевтичною продукцією в загальній зовнішній торгівлі ЄС поступово зростає. У 2021 р. основним торговельним партнером ЄС щодо фармацевтичної продукції були США та Швейцарія. Для вимірювання виявлених порівняльних переваг країн ЄС у фармацевтичному секторі у статті розраховано індекс виявлених порівняльних переваг. Результат свідчить про те, що експортний потенціал фармацевтичної галузі 16 країн ЄС є реалізованим, а 11 країн до цього часу не мають виявленої порівняльної переваги. Встановлено, що пандемія COVID-19 має неоднозначний вплив на фармацевтичний ринок ЄС. З одного боку, COVID-19 можна розглядати як велику можливість для фармацевтичної промисловості ЄС, з іншого – пандемія створила значні ризики для фармацевтичного сектора. Визначено, що перспективи участі країн ЄС на світовому фармацевтичному ринку та пріоритетні вектори розвитку європейського фармацевтичного сектора залежать, передусім, від законодавства та від демографічних змін.

Стаття написана українською мовою


Стрілок І. І.
Основи побудови процесу розвитку міжнародної компанії (c. 24 - 30)

Метою статті є визначення загальних основ здійснення процесу розвитку компанії, дослідження впливу міжнародного бізнес-середовища та виділення ключових тенденцій і можливостей для її розвитку. Аналізуючи наукові праці вчених і враховуючи динамічність світових процесів, розглянуто потенційні цілі, з яких компанії зазвичай розпочинають процес змін і розвитку: постійне вдосконалення; поліпшення або посилення комунікації; розвиток співробітників; удосконалення продуктів та послуг; збільшення прибутку. Етапами розвитку міжнародної компанії в статті вказано такі: визначення сфери вдосконалення; дослідження проблеми; створення плану дій; створення мотивації та бачення; впровадження; оцінка початкових результатів; адаптація або продовження. Оскільки зміни та розвиток компанії можуть бути пов’язані з певними перешкодами на шляху до досягнення мети, то до загальних викликів, які виникають у процесі розвитку компанії, віднесено: страх перед невідомим; суперечливі цілі; вигорання; відсутність лідерства; нерозуміння запланованих змін; труднощі зі зміною місії або цінностей. Проводячи аналіз зовнішнього бізнес-середовища, яке складається з численних факторів, у роботі їх згруповано в шість ключових субсередовищ. Зовнішніми факторами, що мають вплив на розвиток діяльності бізнесу консалтингової компанії, є як нові тренди (тенденції клієнтів, динамічні мега-тренди, технологічні тренди), так і деструктивні чинники (макроекономічні, ринкові, галузеві). Кожен із цих факторів створює унікальний набір викликів та можливостей для розвитку бізнесу. Вони підкреслюють необхідність адаптивності як на індивідуальному рівні, так і на рівні бізнесу чи галузі. У результаті дослідження було виявлено ключові тенденції (штучний інтелект і диджиталізація, розширення хмарних сервісів, глобальний підбір персоналу на посади консультантів, оновлені стратегії утримання персоналу, дотримання екологічних, соціальних та управлінських (ESG) заходів) та обґрунтовано можливості для розвитку консалтингової компанії. Перспективами подальшої роботи в даному напрямку є формування механізму управління розвитком міжнародної компанії для підсилення конкурентної стратегії компанії; вдосконалення процесів управління та підтримки прийняття рішень на всіх рівнях; управління вирішальними потоками даних; впровадження змін щодо створення культури гнучкості та розвитку конкурентоспроможності компанії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2023

Хаустова В. Є., Кизим М. О., Костенко Д. М.
Аналіз міжнародних оцінок воєнної сили Збройних сил України та країн світу (c. 16 - 33)

Метою статті є висвітлення базових методологічних і методичних підходів до побудови та розрахунків рейтингових оцінок (індексів), які дозволяють оцінити військові можливості окремих країн світу, провести коректні міжнародні зіставлення військової потуги держав і визначити місце України в системі зазначених показників. У роботі визначено методологічні та методичні підходи до порівняння військової могутності окремих країн і боєздатності їхніх армій, запропоновані різними міжнародними організаціями та інститутами. Зокрема, проведено аналіз бази даних, наведеної Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies), за показником чисельності військовослужбовців. Проаналізовано рейтинг країн світу за показниками витрат бюджету на військові потреби, який наведено Стокгольмським інститутом досліджень миру СІПРІ (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI), а також рейтинги країн світу за окремими видами військової техніки, такими як: авіаційна техніка, танки, військово-морські судна та ін. Вимірювання та міжнародні порівняння багатоаспектних процесів мілітаризації ґрунтуються на індикаторах міжнародних рейтингових систем: військової могутності країн і боєздатності армій – на основі Global Firepower (GFP), мілітарного навантаження на економіку та суспільство в цілому – на основі Global Militarization Index (GMI). Розглянуто також методологічні аспекти формування названих міжнародних рейтингів; наведено результати позиціонування в рейтингах топових країн та України.

Стаття написана українською мовою


Панова І. О., Петров Г. А.
Проблеми та перспективи українсько-іспанського двостороннього співробітництва (c. 33 - 38)

Метою статті є аналіз проблем і перспектив українсько-іспанського двостороннього співробітництва. Робота присвячена обґрунтуванню основних напрямів та проблем, а також окресленню пріоритетних напрямів взаємодії держав. Зазначено, що сутність зовнішньої політики полягає в тому, що це механізм, який національні уряди використовують для керування дипломатичними взаємодіями та відносинами з іншими країнами. Визначено, що зовнішня політика держави відображає її цінності та мету, сприяє досягненню її політичних і економічних цілей на світовій арені. Крім того, зовнішня політика деяких держав зосереджена саме на національній та міжнародній безпеці, що допомагає визначити, як будь-яка країна взаємодіє з міжнародними організаціями, такими як ООН, та з громадянами інших країн. Основними напрямами двостороннього співробітництва України та Іспанії можна назвати економічний та політичний, а останнім часом – і воєнний напрям співробітництва. Водночас проблемами двостороннього співробітництва України та Іспанії є порушення економічного балансу між країнами, що призводить до посиленню кризи в економіці обох країн. Вдаючись до прогнозування пріоритетних напрямів двосторонньої взаємодії України та Іспанії, можна припустити, що основним пріоритетним напрямом найближчим часом буде саме іспанська допомога Україні у війні з Російською Федерацією, повоєнне відновлення України, а також допомога в інтегруванні України в ЄС і НАТО. Пріоритети зовнішньої політики Іспанії традиційно орієнтовані на Європу, Середземномор’я, Північну та Південну Америку. Вона рішуче підтримує зміцнення глобального управління, відіграючи активну роль у багатосторонній системі. Іспанія має особливі зростаючі інтереси в Європейському регіоні та співпрацює як із самим Європейським Союзом як із однодумцем у цьому регіоні, так і з партнерами ЄС, такими, наприклад, як Україна. Це політичне співробітництво підкріплюється торговельними та інвестиційними зв’язками – із особливою увагою до секторів інфраструктури та відновлюваної енергії.

Стаття написана українською мовою


Жабинець О. Й., Сухий О. О.
Проблеми експортоорієнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни та основні шляхи їх вирішення (c. 39 - 45)

Статтю присвячено дослідженню проблем експортоорієнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни та основних шляхів їх вирішення. Ідентифіковано основні проблеми експортоорієнтованого бізнесу в Україні, спровоковані військовою агресією РФ (виробничі, інфраструктурні, логістичні, фіскальні, енергетичні). Встановлено, що ключовою проблемою скорочення експортної діяльності нашої держави є блокування основних морських експортних шляхів, на які до війни припадало понад 70% експортних вантажів, у т. ч. 80% експорту аграрної продукції. Доведено, що забезпечення повноцінного експорту з України залізницею та автомобільним транспортом у сьогоднішніх умовах є проблематичним внаслідок дефіциту вагонів, палива, складських приміщень у портах Європи та на сухопутному кордоні України з країнами – членами ЄС, відмінностей стандартів ширини залізничної колії тощо. Аргументовано, що підписана у Стамбулі «Зернова угода» не вирішує проблему налагодження експорту для компаній гірничо-металургійного комплексу, витрати яких на логістику загалом зросли у 4–6 разів внаслідок не тільки виключно воєнних обставин, але також підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення. Акцентовано на тому, що повоєнна відбудова української економіки, яка може виступати нашою новітньою індустріалізацією, повинна якнайбільшою мірою відбуватися саме з фокусом на ті виробництва, які реалізують конкуренту перевагу України на міжнародному ринку, тобто ця новітня індустріалізація мала би бути саме експортоорієнтованою. Запропоновано шляхи відновлення експортних можливостей вітчизняних підприємств у контексті поліпшення транспортної логістики та енергозабезпечення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2023

Лимар В. В., Зверєв О. Д.
Наукові підходи до розуміння концепту глобальної економічної безпеки (c. 6 - 11)

Метою даної роботи є вивчення наукових підходів до розуміння концепту глобальної економічної безпеки. Аналіз сучасних зарубіжних та вітчизняних джерел дозволив класифікувати наукові підходи різних авторів стосовно сутності та рис концепту економічної безпеки: як процес задоволення потреб; з точки зору захисту національних інтересів певної держави, суб’єктів бізнесу, індивідів; як стан об’єкта системи; як умова сталого розвитку; як риси елементів системи; як система попередження нанесення шкоди; як вияв системи заходів безпеки; з точки зору економічної стійкості та суверенітету країни; як сукупність умов і факторів; як динамічний розвиток компонент системи. Визначено, що концепт глобальної економічної безпеки охоплює широкий набір взаємопов’язаних питань та елементів, таких як перевірка інвестицій, інструменти протидії примусу, цілісність досліджень і стійкість ланцюгів поставок. Зосереджуючись на стійкості ланцюга постачання, слід розглянути три основні питання. Визначено, що режими національної економічної безпеки вимагають балансу між оборонною та наступальною політикою залежно від конкретних умов країни. Основними чинниками в розробці стратегій є інтереси національної безпеки та конкурентні переваги в певних секторах торгівлі. Прозорість та обмін інформацією між країнами є першим кроком на шляху до значущої міжнародної співпраці з питань економічної безпеки. Це має вирішальне значення для уникнення створення протекціоністської економічної зброї, яку країни можуть застосовувати проти суперників. Визначено, що в умовах швидкозмінного світу питання глобальної економічної безпеки стає найбільш відкритим і водночас відповідальним у разі виклику та реагування на проблеми, обумовлені різними факторами життя суспільства як суб’єкта міжнародних економічних відносин, розробки дієвих механізмів боротьби із викликами в секторальних економічних частинах інституту економіки.

Стаття написана українською мовою


Птащенко О. В., Курцев О. Ю., Денисюк О. В., Вовк В. А.
Особливості розвитку національного ІТ-ринку у світовому інформаційному просторі (c. 12 - 17)

У роботі розглянуто основні особливості формування інформаційного простору сьогодення, розглянуто особливості інформаційних послуг і тенденції розвитку ІТ-ринку. Світовий ринок інформаційних технологій характеризується високим рівнем конкуренції, що спонукає ІТ-компанії, які функціонують на цьому ринку, використовувати всі доступні маркетингові засоби для того, щоб протистояти конкуренції, яка постійно зростає. У контексті діяльності на світовому ринку інформаційних технологій ключове значення має ефективна маркетингова комунікаційна діяльність, яка є запорукою забезпечення конкурентоспроможності ІТ-компанії для успішного функціонування на цьому висококонкурентному ринку. Зазначено, що ІТ-ринок є одним із елементів формування сучасного високотехнологічного ринку в Україні. У широкому розумінні ІТ охоплює всі сфери передачі, зберігання та сприйняття інформації. У цьому ІТ часто асоціюють саме з комп’ютерними технологіями, і це не випадково: поява комп’ютерів вивела ІТ на новий рівень. При цьому основою ІТ є технології обробки, зберігання та сприйняття інформації. Визначено основні тенденції розвитку ІТ-ринку до яких належать: компетентність (Україна має висококваліфікованих фахівців у галузі програмування, тестування ПЗ, аналізу даних та інших суміжних сфер); конкурентність (українські ІТ-компанії надають якісні послуги за більш прийнятними цінами порівняно з розвиненими країнами Заходу); швидкість розвитку (ІТ-індустрія в Україні швидко розвивається та зростає, що дає можливість бути на шляху до технологічного лідерства); наявність стартап-екосистеми (Україна має активну стартап-екосистему, що сприяє створенню та розвитку молодих технологічних компаній); географічне положення (Україна знаходиться в зручному географічному положенні для співпраці з Європою та США, що дозволяє легко входити на світовий ринок). Зроблено висновок, що одним із ключових факторів для досягнення успіху є забезпечення сприятливого бізнес-клімату в Україні, що залежить від урядової політики, законодавства та інфраструктури.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2023

Тимощук О. О.
Форми цифровізації туристичної індустрії Іспанії (c. 15 - 20)

У статті досліджено функціонування туристичної сфери Іспанії, що є конкурентоспроможним, високодохідним національним бізнесом, ефективність якого безпосередньо залежить від інформаційної бази даних і цифрових технологій. Обґрунтовано, що здійснення прискореної цифрової трансформації туризму в Іспанії сприятиме стимулюванню економічного зростання, підвищенню продуктивності праці та збільшенню зайнятості населення. Виокремлено сім найважливіших форм цифрових технологічних рішень, які використовуються в індустрії туризму Іспанії: 1) мобільні технології сьогодні виконують цілий комплекс послуг в оцифруванні туристичного сектора; 2) доповнена реальність (AR) також увійшла у світ подорожей Іспанії завдяки можливостям, які можуть запропонувати бажаючим подорожуючим віртуально; 3) Інтернет речей (IoT) обіцяє внести значні оновлення в індустрію туризму та стане головним трансформаційним фактором у персоналізації клієнтського досвіду упродовж наступних кількох років; 4) віртуальні помічники Siri та Alexa залучаються готелями для забезпечення цифрового комфорту для туристів; 5) мультиплікативний ефект використання технологій Big Data у туристичній індустрії Іспанії дозволяє вибудувати ефективну взаємодію влади та бізнес-спільнот, удосконалювати та персоналізувати тревел-послуги; 6) туристичні компанії, які покладається на функції Blockchain для розробки своїх програм лояльності та винагород, безумовно, створюють конкурентну перевагу над іншими суб’єктами туристичного ринку; 7) технологія подорожей стає ще потужнішою завдяки мережам 5G. Підтверджено, що в перспективі цифровізація туризму супроводжуватиметься подальшим процесом витіснення з туристичного ринку традиційних компаній з офлайн-офісами та розвитком проєктування турів за параметрами, індивідуально заданими кожним конкретним клієнтом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2023

Савченко М. В., Кузьменко Є. Г., Чопляк М. П.
Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України сировинними товарами та її наслідки для економіки країни та світу (c. 33 - 40)

Теоретико-методологічною базою проведення дослідження є напрацювання вітчизняних і закордонних вчених. Результати отримані завдяки застосуванню системи методів. Зокрема, методи групування, класифікації та кількісних порівнянь були використані при дослідженні товарної та географічної структури експорту України; методи структурного та економіко-статистичного аналізу використовувались для оцінки основних фінансових показників зовнішньої торгівлі України сировинними товарами; графічний метод був використаний для наочного зображення отриманих результатів дослідження. Статтю присвячено детальному вивченню питання зовнішніх торговельних відносин України. Досліджено стан зовнішньої торгівлі держави сировинними товарами. Детально розглянуто динаміку експортно-імпортних операцій України саме сировиною. За допомогою статистичного методу проаналізовано структуру експорту та імпорту України. Розглянуто наслідки зовнішньої торгівлі України для держави та світу в цілому. Сировинні товари – це товари без доданої вартості, тому їх продаж менш корисний для країни, ніж продаж готової продукції із сировини. Внаслідок цього економіка країни розвивається повільніше. Отже, розглянуто проблематику питання та запропоновано стратегію розвитку зовнішньої торгівлі України. Визначено перспективи подальшого розвитку зовнішньої торгівлі України сировинними товарами. Дослідження тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України сировинними товарами дає змогу спрогнозувати тенденції розвитку економіки України та сформувати напрямки розвитку зовнішньої торгівлі України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2023

Савченко М. В., Приймак Є. О., Гавриш І. В.
Міжнародна торгівля в контексті сталого економічного розвитку країн світу (c. 40 - 48)

У світі існує безліч механізмів, які забезпечують економічний розвиток держав. Одним із них є міжнародна торгівля, яка відіграє важливу роль у підтримці економічного розвитку окремих країн, регіонів та всього світу в цілому. У даній статті розглядається роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку, її вплив на національні економіки та наслідки для країн, які вільно практикують міжнародну торгівлю. Для забезпечення економічного розвитку значущість міжнародної торгівлі є очевидною, а тому вона потребує підтримки на рівні держав і регіонів. Теоретико-методологічною базою проведення дослідження є напрацювання вітчизняних і закордонних учених. Результати отримані за рахунок застосування системи методів. Зокрема, методи групування, класифікації та кількісних порівнянь були використані при дослідженні товарної та географічної структури світового експорту та імпорту. Методи структурного та економіко-статистичного аналізу використовувались для оцінки основних результатів міжнародної торгівлі та визначення їх впливу на розвиток як окремих країн, так і цілих регіонів. Графічний метод був використаний для наочного відображення результатів аналізу міжнародної торгівлі протягом визначених періодів. Статтю присвячено детальному вивченню перспектив міжнародної торгівлі як засобу посилення прогресу в досягненні країною цілей сталого розвитку. У статті досліджено стан міжнародної торгівлі, розглянуто динаміку експортно-імпортних операцій протягом визначеного періоду. Розглянуто наслідки зовнішньої торгівлі як для окремих держав, так і та для світу в цілому. Міжнародна торгівля – це значний поштовх до розвитку, внаслідок чого економіка окремо взятої країни розвивається активніше. Дослідження тенденцій у сфері міжнародної торгівлі дає змогу спрогнозувати напрямки розвитку світової економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2023

Лежепьокова В. Г.
Управлінські рішення в умовах невизначеності міжнародного бізнес-середовища (c. 15 - 21)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінювання сприятливості бізнес-середовища в процесі прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. Доведено необхідність прийняття обґрунтованих управлінських рішень при здійсненні підприємством міжнародної діяльності. Зазначено, що з точки зору дослідження умов міжнародної підприємницької діяльності поняття невизначеності характеризує ситуацію, в якій повністю або частково відсутня достовірна інформація про можливий стан і тенденції зміни факторів бізнес-середовища приймаючої країни. Мінімізації невизначеності сприяє ретельний аналіз поточного стану та тенденцій трансформації чинників бізнес-середовища на зовнішніх ринках. Підкреслено, що використання для оцінювання сприятливості бізнес-середовища таких поширених глобальних аналітичних систем рейтингування економічних процесів, як Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс легкості ведення бізнесу та Індекс залучення країн до міжнародної торгівлі, наразі унеможливлено. Запропоновано використання Індексу глобалізації KOF, Індексу економічної свободи, Глобального інноваційного індексу та Індексу людського розвитку, які є результатом глобальних досліджень бізнес-середовища країн. Наведено загальну характеристику кожного з індексів, визначено тенденції розвитку, представлено п’ятірку країн-лідерів та позиції України за результатами опублікованих рейтингів 2022–2023 рр. Для оцінки сприятливості країни при здійсненні міжнародної діяльності з точки зору невизначеності та нестабільності її бізнес-середовища розроблено підхід до розрахунку агрегованого показника, який базується на індикаторах KOF Globalisation Index, Index of Economic Freedom, Global Innovation Index, Human Development Index, об’єднаних за методикою PEST-аналізу. Використання запропонованого методичного підходу сприятиме підвищенню ґрунтовності прийняття управлінських рішень при здійсненні підприємством міжнародної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2023

Дашков С. І.
Макроекономічні індикатори в оцінці експортоорієнтованості країни (c. 16 - 23)

У статті розглянуто передумови забезпечення експортоорієнтованості країни як логічного наслідку її економічної стабільності на основі аналізу макроекономічних індикаторів та їх порівняння з показниками розвинених країн високотехнологічної експортної спеціалізації. Вирішено завдання оцінки експортоорієнтованості ряду країн з розвиненою економікою та України з використанням валового внутрішнього продукту на душу населення як одного з найпоширеніших макроекономічних показників стану економіки. Було проведено дослідження взаємозв’язку показника ВВП та суми експорту протягом 2012–2022 рр. для ряду розвинених країн, економіка яких характеризується відсутністю сировинного та людського потенціалу (Сінгапур, Нова Зеландія, Бельгія, Словенія, Португалія). Аналіз трендів та індексів приросту обраних показників дає можливість підтвердити високий рівень експортоорієнтованості економік обраних країн. З метою оцінки рівня взаємозв’язку валового внутрішнього продукту із сумою експорту було проведено кореляційний аналіз. Результати аналізу засвідчили наявність прямого кореляційного зв’язку між ВВП і сумою експорту, що може розглядатися як свідчення значущої ролі експортної діяльності в забезпеченні економічного зростання. Підтвердження прямої залежності між сумою ВВП і сумою експорту дає можливість оцінити структуру економіки країн за структурою експорту. Наступним кроком у дослідженні планується здійснити оцінку спеціалізації економіки країни в зовнішній торгівлі за допомогою аналізу структури експорту в розрізі видів економічної діяльності, що дозволить встановити, які саме напрями експорту притаманні країнам з розвиненою економікою, та оцінити рівень їх спеціалізації.

Стаття написана українською мовою


Шуба М. В., Штанько А. С.
США на світовому фармацевтичному ринку: сучасний стан і перспективи розвитку (c. 23 - 29)

Метою статті є визначення сучасного стану та перспектив розвитку США на світовому фармацевтичному ринку. Визначено, що американські фармацевтичні компанії успішно ведуть свою діяльність на світовому фармацевтичному ринку. Розглянуто провідні фармацевтичні компанії США за показником доходу та за капіталізацією. Встановлено, що США мають значну роль у регулюванні світового фармацевтичного ринку. Діяльність Федеральної служби з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США дозволяє забезпечити високий рівень безпеки та ефективності лікарських засобів, які використовуються в різних країнах світу, та сприяє підвищенню довіри до американських фармацевтичних компаній. Визначено, що однією із основних особливостей участі США на світовому фармацевтичному ринку є сильна позиція американських фармацевтичних компаній на ринку інноваційних препаратів. Розглянуто витрати на дослідження та розробки провідними американськими фармацевтичними компаніями. Проаналізовано показники зовнішньої торгівлі фармацевтичною продукцією США. Експорт США становить 9,4% світового експорту фармацевтичної продукції, у рейтингу світових експортерів країна посідає четверте місце. Китай, Нідерланди, Канада, Японія та Німеччина були основними імпортерами американської фармацевтичної продукції у 2022 р. З іншого боку, США самі виступають головним імпортером фармацевтичної продукції. Імпорт США становить 17,4% світового імпорту фармацевтичної продукції. Ірландія, Німеччина та Швейцарія є основними експортерами фармацевтичної продукції до США. Узагальнено основні тенденції на фармацевтичному ринку США, що впливають на перспективи їх участі на світовому фармацевтичному ринку. Зроблено висновок, що США на світовому фармацевтичному ринку мають великі перспективи. Країна має потужну наукову базу та розвинену інфраструктуру, що дозволяє американським фармацевтичним компаніям бути конкурентоспроможними на світовому ринку та забезпечувати стійкий розвиток галузі. Також США мають великий споживчий ринок. Визначено, що США можуть відчути певні перешкоди на світовому фармацевтичному ринку через високу вартість розробки препаратів, а також високі ціни на ліки.

Стаття написана українською мовою


Савченко М. В., Порохня В. А., Атаманенко П. О.
Інтеграція Китаю в африканський ринок та її вплив на західний світ (c. 30 - 36)

Теоретико-методологічною базою проведення дослідження є напрацювання вітчизняних і закордонних учених. Результати отримані шляхом застосування системи методів: метод логічного аналізу дозволив вибудувати логіку дослідження; узагальнення та синтезу – сформувати висновки наукового дослідження; структурного та економіко-статистичного аналізу використовувались для визначення трендів прямих іноземних інвестицій двох наддержав; експертних оцінок – для узагальнення результатів опитування щодо ставлення громадян африканських країн до іноземних партнерів. Графічний метод дозволив візуалізувати отримані результати дослідження. Статтю присвячено детальному вивченню механізмів інтеграції Китаю в африканський ринок та її вплив на західний світ. Зміни, що відбулися на міжнародній арені на початку XXI століття, зокрема, втілилися у становленні Китайської Народної Республіки (КНР) як претендента на глобальне лідерство та набуття рис центросилової держави. Зважаючи на ці обставини, КНР проводить багатовекторну зовнішню політику, у якій чільне місце посідає Африканський континент. Китай, розуміючи не тільки вагомість ресурсного потенціалу Африки, а й тенденцію до зростання політичної ваги континенту на міжнародній арені, прагне встановити тісні відносини з низкою африканських держав. У статті проаналізовано економічний механізм політики Китаю щодо Африки. Передусім через призму інвестицій у контексті зовнішньополітичної стратегії Пекіну. Авторами статті висвітлено виклики та перспективи економічного співробітництва Китаю та країн Африки. Серед основних площин співпраці Китаю з африканськими країнами розглянуто саме інвестиційну активність китайських інвесторів щодо їх просування на ринки країн Африканського континенту та поліпшення реалізації зовнішньополітичних інтересів Китаю в Африці. Кожен крок робиться з урахуванням цивілізаційних факторів регіону та із застосуванням механізму «м’якої сили».

Стаття написана українською мовою


Варламова М. Л.
Підвищення конкурентоспроможності економіки КНР у глобальному вимірі (c. 36 - 42)

У сучасних умовах боротьби за світове економічне лідерство актуальним є аналіз тенденцій підвищення конкурентоспроможності Китаю, економіка якого є сьогодні другою за величиною. У статті проаналізовано порівняння динаміки обсягів ВВП країн-лідерів – США, Китаю та Японії. Визначено, що за темпами зростання протягом 1970–2022 рр. Китай почав випереджати США, що вказує на можливість для Китаю стати першою за величиною економікою. Зазначені тенденції простежуються і в збільшенні частки Китаю у світових обсягах ВВП разом зі зменшенням даного показника для США та Японії. Бурхливі трансформації відбуваються й у сфері зовнішньої торгівлі: обсяги експорту та імпорту товарів Китаю постійно зростають і дозволяють стабільно демонструвати лідируючі позиції. Кількісно Китай демонструє конкурентоспроможну позицію (2 місце) щодо залучення та виведення прямих іноземних інвестицій. За іншими аналізованими кількісними показниками Китай також конкурує за лідерство зі США. Разом із тим у результаті проведеного аналізу встановлене відставання КНР від розвинутих країн світу за рівнем ВВП на душу населення, а також за загальним рівнем конкурентоспроможності. Щодо першого показника, загалом тут простежується позитивна динаміка, незважаючи на ще суттєву різницю порівняно з розвинутими країнами. Стосовно другого показника, що є інтегральним, тут спостерігається негативна тенденція у 2022 р. Також у результаті проведеного аналізу відмічено підвищення конкурентоспроможності у сфері інновацій, що є драйвером для розвитку всіх галузей економіки та впливає на підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг Китаю у світовій економіці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Атаманчук З. А., Квасницька О. Г., Гегамян Л. Р.
Оцінка сучасного стану, проблем і перспектив світового лідерства економіки Китаю (c. 38 - 44)

Метою статті є аналіз поточного стану економіки Китаю, дослідження її впливу на глобальний ринок і визначення основних перспектив подальшого розвитку країни через призму світового лідерства. У статті обґрунтовано зростаючий вплив Китаю на світові господарські процеси; наведено ключові чинники, що сприяють наближенню країни до провідної позиції у глобальній економіці; висвітлено динаміку основних макроекономічних показників Китаю, таких як ВВП, ВВП на душу населення, обсяги високотехнологічного експорту, торговельний баланс та обсяги інвестицій. Визначено місце країни у Глобальному інноваційному індексі та виділено окремі показники, за якими Китай отримав найвищі оцінки у 2023 р., зокрема знання та результати наукових досліджень, інституційне середовище та ринковий досвід. Розглянуто зовнішньоекономічну діяльність Китаю із зазначенням провідних торговельних партнерів країни та товарної структури експортно-імпортних операцій. Розглянуто ініціативу «Один пояс, один шлях», яка спрямована на стимулювання міжнародної співпраці держави та зміцнення її економічних зв’язків з іншими країнами та регіонами. У рамках ініціативи проаналізовано співпрацю між Україною та Китаєм, яка включає в себе інвестиційні проєкти з розвитку інфраструктури, створення індустріальних парків та зон технологічного розвитку, а також науково-технічну, військову, гуманітарну та культурну співпрацю. Запропоновано напрямки розвитку економіки України, спрямовані на поглиблення кооперації між двома державами, зокрема: прискорення економічних трансформацій, поліпшення інвестиційного клімату та створення спільних проєктів у енергетичній та сільськогосподарській сферах. Доведено, що, незважаючи на певні труднощі всередині країни та проблеми у глобальній економіці, Китай залишається ключовим гравцем на світовій арені завдяки своїй інноваційній діяльності, потужному виробничому потенціалу та активній ролі в міжнародних економічних ініціативах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2023

Атаманчук З. А., Барчук К. В., Оришко Д. О.
Міграційні процеси в Європі в умовах сучасних викликів і загроз (c. 6 - 11)

У статті обґрунтовано фактори, що впливають на розвиток міграційних процесів у Європі, серед яких: політичні конфлікти; геополітичні зміни та події в різних регіонах світу; фінансово-економічні та політичні кризи; соціальні та екологічні фактори, а також соціокультурні причини міграції, пов’язані з різними аспектами культури, суспільства та ідентичності. Проаналізовано динаміку міграційних потоків у різні регіони світу. Визначено країни – лідери міграційних потоків населення до Європи та причини зміни кількості міжнародних мігрантів у деяких європейських країнах. Досліджено обсяги масової міграції українців до європейських країн з початку повномасштабної війти, демографічну ситуацію в Україні, що стрімко змінюється як за кількісними, так і за якісними показниками. Доведено, що масштабна міграція працездатного населення під час війни з України до країн Європи матиме серйозні наслідки для української економіки. Обґрунтовано, що сучасні міграційні процеси вимагають глибокої аналітичної та наукової роботи, розробки на державному рівні відповідних стратегічних планів та завдань, які б дозволили в перспективі забезпечити повернення емігрантів в Україну. Своєю чергою, незворотність міграційних процесів у сучасній Європі, спричинених існуючими викликами та загрозами як у світі, так і, зокрема, на Європейському континенті, потребує предметного опрацювання методів регулювання міграції та визначення довгострокових цілей і пріоритетів як на наднаціональному, так і на міждержавному рівнях.

Стаття написана українською мовою


Іщук Ю. А., Михайленко А. М.
Митно-тарифна політика як ключовий компонент зовнішньоекономічної стратегії держави (c. 12 - 17)

Мета статті – проаналізувати ефективність і вплив митно-тарифної політики на економічний розвиток держави, зокрема в контексті загальної зовнішньоекономічної стратегії, та розробити рекомендації щодо оптимізації цієї складової. Розглянуто митно-тарифну політику як ключову складову зовнішньоекономічної стратегії держави. Головним завданням дослідження є проведення аналізу, розкриття сутності та впливу митно-тарифної політики в рамках загальної зовнішньоекономічної стратегії держави. Охарактеризовано основні тенденції розвитку світової економіки у сфері митної політики, такі як: лібералізація торгівлі, неопротекціонізм і цифровізація митних процесів, які спрямовані на поліпшення торговельних відносин між країнами, полегшення адаптації до сучасних умов і технологій та підвищення ефективності всіх процесів у даній сфері. Крім того, детально розглядаються інструменти регулювання митно-тарифної політики, їх зміни в контексті глобалізації та викликів сучасного світу. Розглянуто Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності та основні види ставок у митному тарифі, що допомагають регулювати зовнішню торгівлю країни. Проведено дослідження динаміки обсягу зовнішньоторговельних операцій України, в рамках якого було доведено низьку ефективність, яка є показником недосконалої митної політики в нашій країні. У зв’язку з цим було виділено основні напрями вдосконалення цієї галузі, такі як: активна співпраця з країнами ЄС; автоматизація всіх митних процедур; зменшення корупції та проведення антикорупційних заходів; впровадження європейських загальноприйнятих стандартів та забезпечення високотехнологічного обладнання. Висновки аргументовано показують, що ефективна митно-тарифна політика є необхідним елементом для забезпечення стабільності економіки, підтримки внутрішнього підприємництва та підвищення конкурентоспроможності держави на міжнародному ринку.

Стаття написана українською мовою


Варламова М. Л., Квасницька О. Г., Гегамян Л. Р.
Розвиток процесів регіональної економічної інтеграції в країнах Азії та Європи (c. 18 - 27)

Метою статті є проведення порівняльного аналізу основних економічних показників розвитку інтеграційних процесів у країнах Азії та Європи (на прикладі Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та Європейського Союзу (ЄС)). У статті детально проаналізовано та розкрито основні особливості, ключові тенденції, а також спільні та відмінні риси, які визначають динаміку розвитку інтеграційних процесів у цих двох стратегічно важливих світових регіонах. Доведено існування впливу інтеграції на зовнішньоекономічні зв’язки країн – учасниць обох об’єднань, включно з різноманітними торговельними та інвестиційними аспектами. Висвітлено динаміку основних макроекономічних показників АСЕАН та ЄС, таких як загальний ВВП і ВВП на душу населення, а також виділено фактори та події, які мали суттєвий вплив на економічний розвиток обох регіонів протягом кількох останніх десятиліть. Розглянуто ключових торговельних партнерів обох об’єднань із зазначенням їх товарообороту та частки в загальній географічній структурі торгівлі. Здійснено аналіз товарного розподілу експортно-імпортних операцій АСЕАН та ЄС і виявлено основні сегменти їх торгівлі товарами. Зазначено, що впровадження інноваційних технологій та наукових досягнень є ключовими факторами, які сприяють конкурентоспроможності країн-учасниць у контексті глобальних економічних викликів. Наведено динаміку потоків прямих іноземних інвестицій, географічну структуру країн-донорів та основні сфери інвестування у країнах – учасницях угруповань. Виявлено зростаючу тенденцію до вкладення капіталу в такі важливі галузі, як освіта та навчання, виробництво електроніки та електрообладнання, біомедична та фармацевтична промисловість, інфраструктура та нерухомість, а також створення різноманітних проєктів у рамках боротьби зі зміною клімату та розвитку цифрової економіки.

Стаття написана українською мовою


Подорожна М. Р.
Аналіз факторів формування та позиціонування бренду на міжнародних ринках за атрибутом інноваційності (c. 28 - 37)

У дослідженні світового розвитку та науково-технічних процесів увага аналітиків фокусується на причинно-наслідкових взаємозв’язках між глобальними змінами на макроекономічному рівні (міжнародна економічна інтеграція, економічні зростання та кризи, конкуренція, дозрівання та поява нових ринків) та інноваціями, технічними змінами. Це обумовлює необхідність розгляду впливу технологічних, системно інтеграційних, ринкових, політичних і культурних змін на бізнес-системи, їх наслідків щодо появи нових форм і способів організації, управління, взаємодії, співпраці на глобальному, міжрегіональному та національному рівнях. Результати аналізу рейтингів глобальних брендів підтверджують, що компанії, які віддають переваги інноваціям, ціфровізації та смартизації бізнес-процесів, розробці та реалізації нових бізнес-моделей, формують нові ринки та створюють нові джерела доходу, займають лідерські конкурентні позиції на міжнародних ринках і збільшують розрив із менш здатними до успіху конкурентами. У статті розроблено методичне забезпечення аналізу глобальних брендів за етапами-завданнями: визначено спільні атрибути глобальних брендів; сформовано систему показників для розрахунку інтегрального показника для оцінювання бренду компанії; побудовано моделі залежності між інтегральним показником і рейтингами глобальності бренду та інноваційності компанії. Для розрахунку інтегрального показника глобальності та інноваційності бренду компанії використано показники: вартості власного капіталу, оборотні активи, операційний і чистий прибуток, вартість акцій, дохід від продажу, гудвіл.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Атаманчук З. А., Михайленко А. М., Бобкова А. П.
Тенденції, проблеми та перспективи розвитку світової торгівлі в умовах сучасних викликів (c. 24 - 30)

Пропонована стаття має на меті представити комплексний огляд проблем і перспектив світової торгівлі, спрямований на розуміння викликів, з якими вона стикається, та обґрунтування можливостей для її подальшого розвитку в умовах сучасного світу. Визначено, що ЄС, Китай і США є найбільшими світовими експортерами товарів. Досліджено динаміку експорту та імпорту товарів і послуг, торговельного балансу між США і Європейським Союзом, зовнішню торгівлю по секторах економіки. Окреслено віхи торговельної політики між США та ЄС. Розглянуто фактори відновлення світової економіки після пандемії COVID-19. Обґрунтовано, що повномасштабна війна в Україні, розрив торговельних відносин між США та Китаєм і наслідки Brexit зіграли значну роль у формуванні основних тенденцій двосторонньої торгівлі у світовому масштабі. Здійснено прогноз розвитку світової торгівлі, зроблено акцент на факторах, що чинитимуть як позитивний, так і негативний вплив на її динаміку. Зокрема, серед факторів, що позитивно впливатимуть на розвиток світової торгівлі, виокремлено: зростання попиту на деякі види послуг; торговельно-промислова політика, що відображає так званий «зелений перехід» до екологічно сталої глобальної економіки. Це сприятиме збільшенню торговельних потоків товарів і послуг, пов’язаних з виробництвом енергоефективних товарів та відновлюваних джерел енергії. Натомість очікується, що на фоні негативного впливу геополітичних факторів, зокрема геополітичної напруги у світі та війни в Україні відбуватиметься уповільнення темпів промислового виробництва, багато економік підтримуватимуть відносно високі відсоткові ставки внаслідок триваючого інфляційного тиску. Зростаючий рівень боргового навантаження економік світу в поєднанні з високими відсотковими ставками продовжуватиме негативно впливати на макроекономічні умови багатьох країн, що спричинятиме зростання вартості запозичень, а політика внутрішньої орієнтації у великих економіках може призвести до посилення обмежувальних заходів у міжнародній торгівлі, що стримуватиме зростання її обсягів.

Стаття написана українською мовою


Іщук Ю. А., Квасницька О. Г., Гегамян Л. Р.
Аналіз зовнішньоторговельних відносин України з країнами Азії (c. 30 - 38)

Метою статті є проведення аналізу зовнішньоторговельних відносин України з країнами Азії та визначення основних тенденцій, викликів та перспектив їх співпраці. У статті розглянуто основні особливості Азійського регіону в економічній сфері та виявлено, що йому притаманна висока концентрація ресурсного потенціалу, динамічний економічний розвиток, активна торгівля та регіональна економічна співпраця. Наведено загальну динаміку зовнішньої торгівлі України з країнами Азії протягом 2013–2022 рр., а також здійснено її розподіл за регіонами у 2022 р. Проведено детальний аналіз експортно-імпортних операцій України в розрізі окремих країн Азії. Визначено ключових торговельних партнерів України в регіоні, до яких належать Туреччина, Китай та Індія. Розглянуто ключові документи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність України з цими країнами, такі як Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною (ратифікацію відкладено), Угода між Урядом України та Урядом КНР про торговельно-економічне співробітництво та аналогічна Угода між Урядом України та Урядом Республіки Індія. Детально проаналізовано основні особливості та ключові тенденції, що визначають динаміку розвитку торговельних відносин із цими країнами. Проаналізовано їх товарну структуру зовнішньої торгівлі з Україною та виявлено, що основу українського експорту до Азійського регіону складає сільськогосподарська продукція, а саме: рослинні олії та жири, пшениця, кукурудза та корми для тварин. Виокремлено також інших перспективних торгових партнерів України, а саме, Японію та Південну Корею. Доведено, що для збалансованого розвитку зовнішньоторговельних відносин з іншими країнами та забезпечення стійкості економіки в умовах глобальної конкуренції Україні необхідно зберігати гнучкість і пристосовуватися до нових геополітичних та економічних умов, диверсифікувати товарну структуру експорту, а також укладати нові торгові угоди.

Стаття написана українською мовою


Ємець В. В.
Нееквівалентний обмін як стратегія формування передумов для економічного розвитку в розвинених країнах (c. 39 - 44)

Система світових господарських відносин, що сформувалася, функціонує на основі механізму, що передбачає асиметричний рівень «вигод» для розвинених країн і країн, що розвиваються. Внаслідок цього американець, швед або, наприклад, швейцарець споживає в 40 разів більше ресурсів Землі, ніж середній сомалієць, їсть у 75 разів більше м’яса, ніж індієць, і спалює в 150 разів більше електроенергії, ніж середній нігерієць. Цю статистику можна довго продовжувати, але достатньо сказати, що навіть середня кішка в Англії споживає вдвічі більше білків, ніж звичайний житель Африки. Відповідно до звіту вчених, опублікованому Королівським товариством, дитина в розвиненій країні споживає в 30–50 разів більше води, ніж його одноліток у країні, що розвивається. У 2010 р. майже мільярд людей не отримав необхідного мінімуму калорій, незважаючи на те, що в середньому з 1969 р. по 2005 р. споживання калорій у світі зросло на 15%. Водночас у країнах Близького Сходу, Північної Африки, Південної Азії та Африки на південь від Сахари сьогодні менше ніж на 5,5 долара в день живе більше людей, ніж 1990 р. Підтримка існуючого порядку ґрунтується на кількох економічних «стовпах», які унеможливлюють зміни сформованих підвалин на користь слабших економік. Такими стовпами є: наявність у більш розвинених країнах технологій, виробничих потужностей, людського та фінансового капіталу, що дає можливість виробляти затребувані на ринку товари з високою доданою вартістю, що забезпечує розвиток механізму нееквівалентного обміну; функціонування глобальної фінансової системи, що сприяє формуванню надлишку фінансового капіталу в розвинених країнах та його дефіцит у країнах, що розвиваються; привабливість образу розвинених країн як напряму для еміграції, освіти, подорожей, купівлі житлової та нежитлової нерухомості та інших інвестицій. Суттєва частина природних, фінансових і людських ресурсів більш слабких країн так чи інакше залучаються до національного надбання більш розвинених, посилюючи їх загальний рівень ресурсозабезпеченості, конкурентоспроможності та ефективності, зумовлюючи подальший розрив у розвитку між країнами «першого світу» та «інших світів».

Стаття написана українською мовою


Варламова М. Л., Романець Т. П.
Розвиток торговельно-економічних відносин країн Африки (c. 44 - 51)

Африка є важливим торговельним партнером для багатьох країн світу, незважаючи на те, що більшість її країн характеризуються порівняно низьким рівнем конкурентоспроможності на міжнародній арені. Розвиток торговельно-економічних зв’язків між країнами Африки може сприяти підвищенню економічного добробуту, зміцненню регіональної безпеки та миру. Однак інтеграційні процеси ускладнені політичною нестабільністю, внутрішніми конфліктами та значною різницею між країнами за рівнем економічного розвитку. З одного боку, перспективність розвитку торговельно-економічних відносин, а з іншого — складність його реалізації підкреслюють актуальність теми дослідження. У статті здійснено аналіз показників експорту, імпорту, сальдо торговельного балансу, географічної структури торгівлі, експорту-імпорту країн Африки з Україною. Аналіз торговельно-економічних відносин країн Африки дозволив установити, що частка експорту та імпорту Африки наразі складає менше 3%. Починаючи з 2013 р. спостерігається суттєве перевищення імпорту над експортом, що негативно вливає на економіку регіону. В результаті аналізу торгівлі всередині регіону та з іншими регіонами встановлено, що обсяги внутрішньорегіональної торгівлі становлять 13,7%, що свідчить про більш високий рівень торговельно-економічної взаємодії країн Африки з іншими регіонами світу. Створення континентальної зони вільної торгівлі в перспективі може підвищити обсяги взаємної торгівлі країн, але наразі суттєвих змін не відбулося. Для України країни Африки також є важливими торговельними партнерами, у торгівлі з ними спостерігається позитивне сальдо торговельного балансу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2024

Грущинська Н. М., Побоченко Л. М., Набок І. І., Прокоп’єва А. А.
Авіаційна та космічна галузі в постіндустріальному розвитку (c. 6 - 12)

У статті порушено питання актуальності розвитку міжнародної співпраці в авіакосмічний галузі з урахуванням тенденцій постіндустріального суспільства, розвитку штучного інтелекту, трансформації світового соціуму. Зазначається, що одним із ключових показників переходу від індустріального до постіндустріального суспільства є активний розвиток сфери послуг і важливість освіти й економіки знань, які виходять на перший план. В економіці постіндустріальних суспільств переважають інноваційні сектори, такі як високопродуктивні галузі, високоякісні та інноваційні послуги як частка ВВП, і більша частка населення, зайнятого у сфері послуг, ніж у промисловому виробництві. Країна з високо розвиненою аерокосмічною галуззю демонструє свою національну силу, науково-технологічні інновації, ефективну державну політику, стратегічне бачення та принципи національної безпеки. На міжнародному рівні провідні країни світу визначили пріоритетом координацію космічної діяльності та розвитку аерокосмічної промисловості на національному рівні. Україна має повний космічний комплекс (ракети, космічні апарати, наземні центри управління, центри обробки даних) та більшість авіаційних платформ (космічні апарати багаторазового використання, деякі пасажирські літаки, військово-транспортні, транспортні), має потенціал для будівництва, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, може організовувати виробництво, експлуатувати та використовувати ракетну, космічну та авіаційну техніку. Авіаційна галузь та космічна промисловість окреслюють довгострокові перспективи розвитку економіки країни. За темпами розвитку аерокосмічна промисловість випереджає інші галузі та відіграє життєво важливу роль у сучасній цивілізації. Розвиток авіаційної галузі є нагальним для України, включаючи в себе розвиток наземної аеропортової інфраструктури, повітряного транспорту та поєднання наземного та повітряного транспорту.

Стаття написана українською мовою


Ковбатюк М. В., Шкляр В. В., Бегека Д. А.
Переклад як інструмент комунікації фахівців з міжнародних економічних відносин (c. 13 - 19)

Комунікаційні навички фахівців з міжнародних економічних відносин визначають легкість подолання мовних і культурних кордонів у сучасному глобалізованому світі. Оскільки бізнес розширює свою діяльність на міжнародні ринки, попит на професіоналів з високим рівнем мовної компетенції, включно з навичками письмового та усного перекладу, є високим. У статті обґрунтовано, що перекладацька компетенція є невід’ємною частиною професійної компетенції здобувачів економічного спрямування, оскільки інтеграційні процеси та міжнародна співпраця підвищує вимоги до володіння іноземною мовою не лише в міжособистісний сфері, але і в економічній, особливо у сфері міжнародного бізнесу. Під час дослідження виокремлено та охарактеризовано основні ключові виклики та бар’єри на шляху до ефективної комунікації в міжнародному бізнесі, а саме: культурні відмінності, мовні бар’єри, невербальні комунікаційні сигнали, технологічні виклики, різницю в часових поясах, міжкультурні непорозуміння, письмовий та усний переклад. Здійснено акцент саме на письмовому та усному перекладі, оскільки він є важливим інструментом для полегшення комунікації між носіями різних мов. Коректний письмовий та усний переклад вимагає не лише знання мови, але й культурної компетентності, розуміння контексту та знання предмета. Авторами визначено основні сфери застосування письмового та усного перекладу в міжнародному бізнесі, серед яких: юридичні та нормативні документи; фінансові звіти та результати аналізу ринків; маркетингові та рекламні матеріали для міжнародних ринків; переклад технічних специфікацій, інструкцій і документації до продукції; дипломатичні переговори, міжнародні конференції та дипломатичне листування з економічних питань. Отже, переклад є дієвим інструментом ефективної комунікації, співпраці та переговорів у міжнародних економічних відносинах. Долаючи мовні бар’єри, сприяючи міжкультурному розумінню та обміну інформацією й ідеями, переклад відіграє життєво важливу роль у просуванні економічної співпраці, лібералізації торгівлі та сталого розвитку в глобальному масштабі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2024

Савченко М. В., Романець Т. П.
Інвестиції у відновлювальну енергетику: світові тренди та сучасні інструменти (c. 23 - 30)

Відновлювальна енергетика стає одним із найбільш привабливих секторів для інвестицій у сучасному світі. Щораз більша увага до проблем забруднення довкілля та змін клімату, а також стрімкий розвиток технологій у цій сфері робить її надзвичайно перспективною для бізнесу та інвесторів. У цій статті розглянуто основні світові тренди у сфері інвестицій у відновлювальну енергетику та сучасні інструменти, які сприяють розвитку цього сектора. Один із ключових трендів – це зростання обсягів інвестицій у відновлювальну енергетику. За даними Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA), інвестиції у відновлювальну енергетику у 2023 р. перевищили 300 млрд дол. США, що є рекордним показником. Це зростання інвестицій стимулюється як державними програмами підтримки, так і приватними інвесторами, які вбачають в цьому секторі високий потенціал прибутковості. Ще одним важливим трендом є розширення географії інвестицій у відновлювальну енергетику. Якщо раніше основними ринками були країни Європи та Північної Америки, то зараз спостерігається активний розвиток ринків у країнах Азії, Африки та Латинської Америки. Це зумовлено як загальним зростанням енергетичних потреб у цих регіонах, так і політичними та економічними стратегіями, спрямованими на зменшення залежності від вугільного та газового палива. Сьогодні існує ряд сучасних інструментів, які сприяють інвестиціям у відновлювальну енергетику. Один із них – «зелені» облігації. Це спеціальні облігації, випущені компаніями або урядами, кошти від продажу яких використовуються виключно на розвиток проєктів з відновлювальної енергетики. «Зелені» облігації стають усе популярнішим інструментом для інвесторів, які прагнуть не лише отримати прибуток, але й сприяти сталому розвитку. Ще одним інструментом є соціально-відповідальні інвестиційні фонди, які спеціалізуються на інвестуванні в підприємства та проєкти зі сталого розвитку, включно з відновлювальною енергетикою. Ці фонди керуються не лише фінансовими, а й екологічними та соціальними критеріями, що робить їх привабливими для інвесторів, які прагнуть досягти позитивного впливу на суспільство та навколишнє середовище.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2024

Цимбал Л. І., Ковальчук Т. Г.
Адаптація інноваційних стратегій та міжнародна експансія бізнесу в умовах війни (c. 6 - 11)

Метою статті є аналіз наявних інноваційних стратегій українських підприємств і, на цій основі, виявлення їх недоліків та розробка рекомендацій задля вдосконалення й адаптації інноваційних підходів до міжнародної експансії українського бізнесу в умовах війни. Обґрунтовано, що в сучасних умовах війни в Україні, фінансової кризи, геополітичного тиску, нестачі структурних реформ підприємства не повинні припиняти впровадження інноваційних підходів до процесів виробництва, адже це негативно вплине на їх міжнародну конкурентоспроможність та експансію бізнесу. Навпаки, активне виробництво вдосконаленої інноваційної продукції, яка відповідає потребам і вимогам користувачів, буде основою для утримання стійких позицій підприємств на ринку та забезпечить їх ефективне та стабільне функціонування в майбутньому. Визначено негативні наслідки повномасштабного вторгнення стосовно здійснення бізнес-діяльності, до яких віднесено: скорочення обсягів бізнес-діяльності, зокрема зменшення кількості операційних підприємств; суттєва втрата доходу; зменшення кількості замовлень, зокрема через міграційні процеси, зниження конкурентоспроможності населення, скорочення місцевих і центральних бюджетів; загальне скорочення витрат; скорочення заробітних плат; призупинення надходження інвестицій; збільшення плинності робочих ресурсів через міграційні процеси та мобілізацію населення; руйнування енергетичної інфраструктури, що призвело до порушення здійснення стабільної діяльності; втрата обладнання та працівників підприємствами, які знаходяться на окупованих територіях і поблизу лінії фронту. На прикладі конкретних компаній проаналізовано інноваційні стратегії, які використовують українські підприємства в умовах війни для експансії бізнесу, та розглянуто можливості їх адаптації до жахливих умов, підтримки довоєнної діяльності та запровадження вдосконалених стратегій, які сприятимуть подальшому розвитку компаній та виходу їх на зовнішні ринки за нових реалій. Використовуючи матричний метод, досліджено потенційні можливості та наявні загрози для українських підприємств за допомогою SWOT-аналізу, запропоновано шляхи вдосконалення їх інноваційних стратегій, запровадивши які, українські підприємства зможуть адаптуватися до постійно мінливого бізнес-середовища, посилити конкурентоспроможність на світовому рівні, вийти на нові ринки збуту та оптимізувати процеси виробництва в умовах мікро- та макроекономічної нестабільності.

Стаття написана українською мовою


Шкурат М. Є., Юздепська А. А.
Аналіз трансформації бізнес-процесів міжнародної компанії (c. 12 - 18)

Метою аналізу трансформації бізнес-процесів міжнародних компаній є узагальнення та систематизація доступних досліджень, виявлення загальних тенденцій і закономірностей, оцінка ефективності різних підходів до трансформації бізнес-процесів та розробка практичних рекомендацій для керівництва. Оцінка впливу трансформації бізнес-процесів на позиціонування компанії на ринку в порівнянні з конкурентами допомагає зрозуміти, наскільки успішно компанія адаптується до змін. Мета аналізу трансформації бізнес-процесів міжнародних компаній полягає в оцінці їхнього впливу на різні аспекти діяльності компанії з метою підвищення її конкурентоспроможності та сталого розвитку. Аналіз трансформації бізнес-процесів міжнародних компаній є актуальним у контексті постійних змін у світовому бізнес-середовищі. Мета аналізу полягає в оцінці ефективності, ризиків і можливостей, пов’язаних із процесами трансформації в міжнародних компаніях. Дослідження охоплює різні аспекти, включно з впливом трансформації на продуктивність, конкурентоспроможність, стійкість до ризиків та задоволення клієнтів. Трансформація бізнес-процесів сприяє підвищенню ефективності операцій та зменшенню витрат у міжнародних компаніях. Упровадження нових методів та технологій дозволяє компаніям підтримувати свою конкурентне перевагу на міжнародному ринку. Чіткий аналіз допомагає виявляти та мінімізувати ризики, пов’язані з трансформацією, такі як технологічні збої чи недоліки в управлінні. Оптимізація процесів сприяє підвищенню задоволення клієнтів та збільшенню їх лояльності. Зміни в бізнес-середовищі вимагають постійного оновлення бізнес-процесів для збереження конкурентоспроможності. Аналіз трансформації бізнес-процесів міжнародних компаній є ключовим етапом у досягненні успіху в умовах постійних змін і необхідності адаптації до нових викликів ринку.

Стаття написана українською мовою


Савченко М. В., Іщук Ю. А., Барчук К. В.
Емпіричний аналіз грошових переказів трудових мігрантів в Україну: основні тенденції та економічні наслідки (c. 18 - 25)

У статті досліджується комплексний вплив війни та міграційних процесів на демографічну та економічну ситуацію в Україні. Акцент зроблено на тому, що конфлікт, що триває з 2014 р., і властива йому міграційна криза призвели до значного зменшення чисельності населення через масштабні міграційні потоки. Прогнозується, що до 2050 р. кількість населення України може зменшитися до 35,2 мільйонів осіб, що створить серйозні виклики для економіки та соціальної сфери. За даними, наведеними в статті, кількість грошових переказів з-за кордону до України зростає, що свідчить про інтенсивний розвиток міграційних потоків та зростання економічного внеску іммігрантів. Проте, на відміну від офіційних даних, фактичний обсяг глобальних грошових переказів, імовірно, є більшим через незареєстровані потоки. Грошові перекази відображають не лише фінансові внески мігрантів у розвиток економіки, але й показують рівень зв’язків та підтримки, яку мігранти надають своїм рідним і спільнотам в Україні. Порівнюючи з припливом прямих іноземних інвестицій, отримано розуміння того, як міграційні потоки впливають на економіку країни як через фінансові внески, так і через інші соціально-економічні аспекти. Стаття закликає до розробки ефективних стратегій для подолання викликів, пов’язаних з війною та міграційними процесами. Важливими компонентами таких стратегій є забезпечення економічного зростання та соціального добробуту населення, а також раціональне управління міграційними потоками для максимізації позитивного впливу міграції на економіку та суспільство України.

Стаття написана українською мовою


Абрамова І. В., Поплавський П. Г.
Фінансування міжнародних грантових угод у сферах науки та інновацій через призму декомпозиційної моделі (c. 26 - 31)

Актуальність обраної проблематики полягає в тому, що старі методи фінансування наукової та інноваційної діяльності не забезпечили сталість соціально-економічного розвитку України й обумовили необхідність пошуку альтернативних джерел надходження коштів на окреслені цілі. Аргументовано, що грантове фінансування є ефективним інструментом для посилення науково-інноваційної діяльності. Дослідження проведено із застосуванням методів системного аналізу та синтезу, на основі яких побудовано контекстну та декомпозиційну моделі опису послідовності процесів функціоналізації механізму фінансування міжнародних грантових угод у сферах науки та інновацій. Наголошено, що донорами для фінансування вітчизняних наукових досліджень на грантовій основі виступають міжнародні організації, які розробляють відповідні процедури та правила для підготовки проєктів, які заслуговують фінансування. У результаті дослідження встановлено, що кінцевою метою такої діяльності є створення умов для екологічного споживання та виробництва, підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції, поліпшення інфраструктури як ключових завдань сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру