УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономіка будівництва

БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Сєріков А. В., Гранько К. Б.
Фінансово-виробничий потенціал будівельного підприємства в дзеркалі його SWOT-аналізу та синтезу (c. 74 - 79)

У статті на основі системного підходу, запропоновано процедуру викори-стання SWOT-аналізу та синтезу для розробки стратегії розвитку фінансово-виробничого потенціалу будівельного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Бутнік Д. В.
Основні принципи та фактори, що впливають на ефективність управління енергоресурсами в будівельній галузі (c. 79 - 82)

В статті досліджено чинники інтенсивного і екстенсивного використання енергоресурсів. Виділено основні напрями впровадження енергозбереження в будівельній галузі. Визначено основні напрямки підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Ачкасов А. Є., Косяк А. П.
Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки будівельних організацій (c. 161 - 166)

Досліджуються науково-теоретичні проблеми будівельної галузі України в аспекті зовнішньої фінансово-економічної безпеки будівельних організацій. Проаналізовано фінансово-економічні засади функціонування будівельного комплексу та інвестиційні домінанти його сталого розвитку. Встановлено стримуючі фактори розвитку будівельного бізнесу. Системно представлено перспективні напрями розвитку будівельної галузі та їх координаційні зв’язки із зовнішнім середовищем.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Бубенко О. П.
Інноваційні складові підвищення ефективності будівельних підприємств (c. 156 - 161)

У статті розглянуто питання стану та перспектив розвитку будівельного комплексу України та складові формування інноваційної політики будівельних підприємств. Визначено вирішальний вплив інновацій на досягнення конкурентних переваг і забезпечення програм стратегічного розвитку підприємств будівельної галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Соловйова О. Є.
Функціональний аналіз компетенції директорів виконавчого органу будівельного підприємства (c. 196 - 200)

Виконано функціональний аналіз компетенції вищих посадових осіб за визначенням ключових: завдань та обов’язків, прав, відповідальності, кваліфікаційних вимог. За результатами досліджень і статистичної оцінки даних спостережень установлено вагомість кожної провідної компетенції генерального директора щодо фаз життєвого циклу акціонерного товариства. Узагальнено структуру значущості компетенції директорів за відповідними перспективами розвитку будівельного бізнесу. Запропонована карта провідних компетенцій директора надає можливість провести оцінку відповідності його компетенції щодо вирішення завдань конкретного періоду часу та визначення адекватної системи винагороди.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Дикий О. В.
Імперативи та передумови впровадження механізмів реалізації інвестиційно-будівельних проектів на основі державно-приватного партнерства (c. 193 - 197)

У даній статті представлено особливості розвитку закордонних проектів державно-приватного партнерства (ДПП), види й форми використовуваних моделей ДПП, а також виявлено сучасні проблеми й перешкоди на шляху впровадження ДПП і наведено рекомендації щодо їхнього подолання в будівельній галузі України. Представлено теоретичні напрацювання й практичний інструментарій керування інвестиційною діяльністю підприємств. Розглянуто проблематику інвестиційного менеджменту щодо розробки та впровадження організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційно-будівельних проектів на основі ДПП. Увагу приділено вдосконаленню процесу формування й реалізації інвестиційної стратегії підприємствами будівельної галузі, обґрунтуванню теоретико-інструментальних процедур процесу розробки й прийняття інвестиційних рішень, розробці аналітичного інструментарію проектного фінансування на основі закордонного досвіду використання концесійних форм партнерства між державою й приватним бізнесом і його застосування в інвестиційно-будівельній сфері в сучасних умовах.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Гальчинський Л. Ю., Станіславчук Ю. С.
Факторний аналіз формування цін на ринку будівництва в Україні (c. 187 - 190)

Публікація присвячена системному аналізу факторів розвитку ринку будівництва України, стан якого визначається як внутрішніми, так і зовнішніми економічними факторами. Проведено факторний аналіз і визначено вплив факторів на ситуацію на ринку будівництва України та взаємозв’язки між ними.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Малихіна О. М.
Формування основних елементів системної мотивації людського капіталу будівельних підприємств (c. 391 - 396)

У статті акцентується увага на необхідності розробки системної мотивації людського капіталу будівельних підприємств. Дається авторське бачення даного процесу на основі системно-ситуаційного підходу. Визначаються основні потреби, які посилюють необхідність становлення системної мотивації. Узагальнена сукупність чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, що формують структуру, вимоги до функціонування, напрямки управлінського впливу на генезис даного процесу, що сприятиме досягненню довгострокових цілей будівельних підприємств на основі інноваційної моделі розвитку. Ефективність функціонування системної мотивації людського капіталу будівельних підприємств буде залежати від урахування в процесі її формування і розвитку таких основних властивостей, як: цільова спрямованість, синергетична цілісність, наявність внутрішньої організаційної структури, здатність до відновлення і стійкість до впливу чинників зовнішнього середовища, гнучкість і динамізм, еколого-соціально-економічна ефективність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Залуніна О. М.
Роль цільових показників у визначенні прогностичних оцінок для будівельної галузі (c. 160 - 165)

У статті розглянуто взаємозв'язок планування та прогнозування в будівельній галузі. Обґрунтовано актуальність визначення ключових показників для специфічних умов формування ринкової моделі розвитку економіки, мінливих обсягів виробництва в промисловості, відсутність необхідних обсягів капіталовкладень для технічного переоснащення галузі, відсутність достатніх обсягів власних первинних енергоносіїв, різкого зростання цін на імпортовані енергоносії, відсутність сучасної системи тарифів на електроенергію, неефективності прийнятих заходів з енергозбереження. Запропоновано формування ключових показників на основі факторного аналізу, яке передбачає поетапне перетворення матриці вихідних даних з результатом «стиснення» інформації. Це дозволяє виявити найбільш значимі властивості, що впливають на економічний стан регіону в умовах використання мінімуму вихідної інформації. Сформовано ключові показники енергетичного сектора для Полтавської області. По запропонованому методу розраховано прогнозні значення ключових показників функціонування території для Полтавської області.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Штонденко К. В.
Роль накопичувальних механізмів при фінансуванні об’єктів житлового будівництва (c. 160 - 163)

Мета статті полягає в дослідженні впливу накопичувальних механізмів на динаміку будівельного сектора в посткризовий період. При аналізі реакції східноєвропейських країн на світову фінансову кризу робиться висновок про доцільність впровадження механізму житлових накопичень у практику фінансування житлового будівництва. Визначено перелік механізмів підвищення платоспроможності покупців, проаналізовано потенціал впливу кожного з них. Визначено соціально-економічні цілі, досягненню яких сприятиме підтримка системи житлових накопичень державою. Надано оцінку можливого економічного ефекту від залучення заощаджень громадян України до будівельного сектора. Подальшого дослідження потребує проблема впровадження системи житлових накопичень в умовах відсутності державної підтримки та питання формування дієвого механізму залучення інвестиційних ресурсів. Досвід функціонування житлово-будівельних кооперативів в Росії 1992 – 2003 рр. вимагає особливої уваги вітчизняних науковців.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Марченко О. В.
Можливості підвищення фінансової безпеки підприємств будівельної галузі в сучасних умовах (c. 157 - 161)

Метою даної роботи є виявлення можливостей та основних напрямів підвищення рівня фінансової безпеки будівельних підприємств у сучасних умовах господарювання. У статті було визначено сутність та ключові елементи економічної безпеки суб’єктів господарювання та обґрунтовано необхідність виокремлення в її складі фінансової безпеки. Встановлено, що підтримання достатнього рівня фінансової безпеки для підприємств, у тому числі будівельної галузі, є першочерговим завданням, оскільки стан справ у цій сфері на сьогоднішній день є вкрай важким. Розглянуто причини, що стримують розвиток будівельної галузі в Україні, та сформовано перелік основних завдань для системи фінансової безпеки підприємств. З використанням ієрархічного підходу узагальнено та представлено напрями підвищення фінансової безпеки будівельних підприємств України в розрізі п’яти рівнів: мегаекономічного, макроекономічного, мезоекономічного, мікроекономічного та наноекономічного.

Стаття написана українською мовою


Гао Ш.
Ефективність реконструкції житла: концептуальні основи, сутність, критерії (c. 162 - 167)

У статті здійснено узагальнення сучасних підходів до визначення ефективності реконструкції житла. Автором виділено дві головні концепції оцінки ефективності реконструкції житлового фонду міст. У рамках першого підходу визначається ефективність проектних рішень за показниками соціальної, економічної, екологічної ефективності. Другий підхід передбачає визначення ефективності для одного чи декількох учасників інвестиційно-будівельного процесу. За даним підходом найчастіше визначається ефективність проекту реконструкції для інвестора або муніципалітету. Проведений аналіз критеріальних показників, які використовуються різними вченими, дозволив зробити висновок, що головними критеріями оцінки ефективності реконструкції виступає множина технічних, економічних, соціальних, екологічних показників. При їх застосуванні виникають проблеми взаємоузгодженості, необхідності приведення до співставних одиниць виміру, вибору з великої кількості факторів тих, за допомогою яких найкраще можна здійснити оцінку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Волкова Т. В.
Особливості будівельної галузі та їх вплив на систему HR-менеджменту (c. 175 - 180)

Актуальність теми обґрунтована тим, що будівельна галузь є однією з найбільш вагомих з точки зору обсягів задіяного капіталу та кількості залученого персоналу. Проте на початку 2000-х років системі HR-менеджменту у будівельній галузі приділялась незначна увага, а як наслідок, криза наприкінці першого десятиріччя ХХI століття суттєво вплинула на стан компаній будівельної галузі. Мета статті полягає у виявленні специфічних рис будівельної галузі, детальному аналізі впливу на управління персоналом і відбіру найбільш значущих з них для врахування при розробці системи HR-менеджменту будівельної компанії. Проаналізовано значну кількість наукових робіт, що присвячені розв’язанню аналогічних і споріднених проблем. Результати проведеного аналізу свідчать, що з точки зору лінійного персоналу специфічними рисами, що суттєво впливатимуть на систему HR-менеджменту, є різноманітність виконуваних видів будівельних робіт, залежність значної частини робіт від погодних умов, наявність значних, об’єктивно обумовлених перерв у завантаженості спеціалізованих будівельних організацій або окремих спеціалізованих бригад у складі будівельних організацій, висока мобільність лінійного персоналу. Узагальнений аналіз дозволяє зробити висновок, що при розробці системи HR-менеджменту доречно враховувати такі специфічні риси будівельної галузі: унікальність переважної більшості об’єктів будівництва; значна тривалість будівництва; наявність значних, об’єктивно обумовлених перерв у завантаженості спеціалізованих будівельних організацій; багатостадійність реалізації будівельних проектів; територіальна роз’єднаність адміністрації будівельного підприємства та виробництва; висока мобільність лінійного персоналу. Відібрані у процесі ранжування і аналізу специфічні риси будівельної галузі доречно враховувати при розробці сценарного підходу в системі HR-менеджменту компаній будівельної галузі.

Стаття написана українською мовою


Сальникова Т. В.
Розвиток державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні (c. 181 - 186)

У статті окреслено теоретичні аспекти реалізації державно-приватного партнерства (ДПП) у сфері житлового будівництва. Досліджено поняття державно-приватного партнерства та його тлумачення в роботах науковців, законодавчу основу використання в Україні, базову класифікацію ДПП. Встановлено, що розвиток державно-приватного партнерства є необхідним механізмом забезпечення сфери житлового будівництва достатніми обсягами фінансових ресурсів. Доведено необхідність впровадження ДПП як механізму підтримки житлового будівництва в Україні з огляду на сучасний стан економіки країни та недостатність бюджетних коштів для фінансового забезпечення цієї галузі в повному обсязі. Розглянуто зарубіжний досвід розвитку ДПП та його ефективність. Виокремлено основні ризики, що постають на шляху розвитку ДПП в Україні як для приватного, так і для державного секторів та основні методи їх мінімізації. Окреслено місце державних і приватних партнерів у відносинах державно-приватного партнерства.

Стаття написана українською мовою


Крикун К. В., Оліферук С. Л., Рязанов А. С.
Економічні фактори підвищення ефективності трудових ресурсів у будівництві (c. 186 - 191)

Мета статті полягає в дослідженні ефективності використання виробничих трудових ресурсів і напрямів її зростання. Було розглянуто якісні та кількісні фактори праці, проаналізовано фактори продуктивності праці та її підвищення. Виробничі трудові ресурси виступають у вигляді основних категорій працюючого персоналу, необхідного для здійснення повної виробничо-господарської діяльності підприємства. Представлено також приклади розрахунків чисельності робітників. У результаті аналізу, систематизації та узагальнення наукових праць учених було розглянуто групи та класифікація якісних і кількісних факторів праці. Результати дослідження дають можливість виконати наукові узагальнення про те, що саме збалансованість кількісних і якісних факторів праці є основою підвищення ефективності діяльності підприємства і забезпечення його конкурентоспроможності на ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Мороз О. В., Воловодюк С. С.
Опис моделі галузевого впливу на стан ринку (c. 134 - 141)

Висвітлено взаємозв’язок і вплив розвитку будівництва на економічне зростання. Проаналізовано динаміку відносного обсягу будівельної галузі у світовому ВВП різних за соціально-економічним розвитком груп. Проведено співставлення динаміки змін частки будівництва в Україні з відповідним показником країн з перехідною економічною системою. Розглянуто основні економічні показники будівельно-індустріального комплексу в розрізі країни та Вінницького регіону, визначено обмеження розвитку галузі. Відзначено особливе місце та вплив галузі промисловості будівельних матеріалів на зростання та розвиток будівельної індустрії на рівні країни і окремих регіонів. Вказано на потребу докорінної модернізації як технологічної основи виробництва галузі, так і системи управління її розвитку. Відмічено перспективність застосування у виробничо-збутовій діяльності підприємств маркетингово-комунікаційних інструментів, адаптованих під вітчизняного споживача.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Гелеверя Є. М.
Економіко-правове забезпечення формування накопичувальних фондів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (c. 229 - 233)

Метою статті є дослідження нормативно-правового забезпечення з питань формування накопичувальних фондів та розробка пропозицій щодо вдосконалення економіко-правового й інституційного забезпечення діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Проаналізовано сучасну нормативно-правову базу щодо формування та використання ремонтного, резервного та спеціального фондів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Установлено економіко-правові засади та особливості визначення розмірів внесків до ремонтного і резервного фондів ОСББ. Обґрунтовано цілі та призначення створення кожного з накопичувальних фондів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Визначено підстави створення спеціального фонду таких об’єднань. З’ясовано, що незалежно від того, чи складався кошторис при визначенні розміру внесків до ремонтного і резервного фондів, для здійснення витрат із них наявність кошторису є обов’язковою. Визначено суперечки та розроблено напрями подальшого вдосконалення економіко-правового забезпечення формування накопичувальних фондів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з урахуванням існуючих реалій розвитку житлово-комунального сектора.

Стаття написана українською мовою


Романенко Л. Ф., Прокопенко В. Ю., Столбова М. А.
Аналіз діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості України (c. 234 - 238)

У статті проведено аналіз і оцінка девелоперської діяльності на ринку нерухомості. Проаналізовано такі показники ринку нерухомості, як рівень вакантності в сегментах офісної нерухомості та торговельної нерухомості. Проведено оцінку динаміки ринка офісної нерухомості України. Проаналізовано ключові показники сегмента торгової нерухомості. Виявлено основні проблеми розвитку девелоперської діяльності на ринку нерухомості сучасної України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Татар М. С.
Інструментарій оцінювання рівня ресурсного потенціалу підприємств будівельної галузі України (c. 123 - 130)

У статті розкрито сутність ресурсного потенціалу як економічної категорії, запропоновано інструментарій його оцінювання в сучасних умовах функціонування будівельних підприємств. Для здійснення комплексного оцінювання ресурсного потенціалу будівельних підприємств використано метод інтегрального таксономічного оцінювання за складовими елементами ресурсного потенціалу. Представлено характеристику елементів ресурсного потенціалу будівельних підприємств. За допомогою проведеного аналізу визначено ключові фактори підвищення рівня ресурсного потенціалу будівельних підприємств України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Міняйло О. І., Бур’ян А. М.
Сучасний стан конкуренції на первинному ринку нерухомості м. Києва (c. 126 - 130)

Метою статті є дослідження стану конкуренції та конкурентного середовища на первинному ринку нерухомості м. Києва. Розглянуто підходи та показники, що дозволяють проаналізувати ступінь концентрації ринку. Окрему увагу приділено особливостям формування кон’юнктури ринку нерухомості. Наведено умови функціонування ринку нерухомості в системі економічних відносин. Установлено, що формування та розвиток первинного ринку нерухомості є процесом регулювання потреб суспільства, що, в своєю чергою, змушує учасників ринку постійно впроваджувати найбільш ефективні способи виробництва, пропонувати нові концепції, здійснювати роботу у нових сегментах економіки. Розраховано та проаналізовано частку забудовників на первинному ринку нерухомості м. Києва, значення ентропії ринкових часток, коефіцієнти ринкової концентрації, а також індекс Джинні, що дозволяє зробити висновок про помірну концентрацію на первинному ринку нерухомості м. Києва з неможливою одноосібною монополізацією.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Фісуненко П. А., Лаже М. В.
Аналіз факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, що впливають на економічну безпеку (c. 189 - 195)

Метою статті є аналіз факторів, що впливають на економічну безпеку будівельних організацій. Визначено, що зовнішнє середовище є джерелом ресурсів, які необхідні для діяльності та розвитку. Дослідження показали, що негативні фактори мають дуже широку класифікацію і реалізуються в різноманітних формах. Докладне вивчення загроз, що можуть вплинути на діяльність підприємства, допоможе краще розуміти тенденції їх виникнення та розвитку, а, отже, ефективно попереджувати негативні наслідки. Зроблено висновок, що для забезпечення економічної безпеки підприємства потрібно визначити наявний рівень загроз, небезпек та ризиків. Виявлено основні фактори та їх параметри, які мають як прямий, так і опосередкований вплив на економічну безпеку будівельних організацій в існуючих економічних умовах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Мохаммад Кхiр Фалах щ Алькайдех
Діагностика стану нормування та регламентації трудових процесів фахівців на будівельних підприємствах (c. 134 - 139)

Мета статті полягає у визначенні та вдосконаленні напрямів діагностики стану нормування праці та рівня регламентації трудових процесів фахівців на будівельних підприємствах. Приділено увагу аналізу обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за 2015 р., проаналізовані обсяги виконаних будівельних робіт також по містах і районах Харківської області. Запропоновано теоретичні та науково-методичні рекомендації з діагностики стану нормування праці та регламентації трудових процесів фахівців на будівельних підприємствах, які, на відміну від існуючих в науковій літературі, побудовані на основі комплексної оцінки показників фінансово-господарської діяльності будівельних підприємств, структури персоналу, сфери застосування норм праці. Проведено порівняльний аналіз структури норм праці; визначено доцільні методи розрахунку чисельності спеціалістів. Запропоновані рекомендації дозволять обирати обґрунтовані методи розрахунку чисельності спеціалістів будівельних підприємств, в основу яких покладено трудомісткість виконуваних робіт за нормами часу, міжгалузеві нормативи чисельності та рівняння регресії, представлені в збірниках міжгалузевих нормативів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Коваленко-Марченкова Є. В.
Методичний інструментарій забезпечення конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі (c. 109 - 114)

Метою статті є дослідження забезпечення конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі, що є сьогодні однією з найбільш значущих галузей національної економіки. Проаналізовані специфічні риси, що характеризують потенціал будівельної галузі, зокрема, конкурентоспроможність потенціалу галузі. Досліджено сутність поняття «забезпечення». Розроблено методичний інструментарій забезпечення конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі, який складається з етапів постановки завдань, опису поточної ситуації, формування забезпечення конкурентоспроможності потенціалу, прийняття і реалізації управлінських рішень та моніторингу результатів забезпечення конкурентоспроможності потенціалу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Якимчук І. М.
Планування витрат на стадіях життєвого циклу інвестиційної діяльності будівельної організації (c. 154 - 158)

У статті розглянуто питання, пов’язані з плануванням витрат на стадіях життєвого циклу інвестиційної діяльності будівельної організації. Зазначено, що управління витратами на основі моделі життєвого циклу інвестиційного проекту, який реалізується будівельною організацією, дозволяє забезпечити послідовне підвищення ефективності інноваційного процесу на основі чіткого планування, прогнозування витрат. Такий підхід дозволяє забезпечувати довгострокову ефективність інноваційного проекту за рахунок забезпечення обслуговування управління витратами на всіх етапах інвестиційного проекту, визначити можливості їх зниження, що сприяє сталому розвитку будівельної організації в часі. Зроблено висновок, що чим конкретніше програма діяльності будівельної організації, тим точніше стає процес ідентифікації витрат, тим ефективніше є управління витратами, спрямоване на економію ресурсів, зниження собівартості будівельних робіт.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Демочані О. Е.
Створення та стратегія використання фінансово-кредитного механізму в будівельній галузі (c. 170 - 178)

У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до сутності фінансово-кредитного механізму та його складових елементів у будівельній галузі. Актуальність цієї статті обумовлена тим, що у процесі формування і розвитку ринкової економіки в Україні у сфері будівництва поступово змінився характер фінансово-кредитних відносин між економічними суб’єктами: державою, фінансово-кредитними установами та підприємствами будівельної галузі. Розкрито зміст фінансового механізму підприємства, його складові елементи, структура та чинники, що на нього впливають. Обґрунтовано, що побудова ефективних фінансово-кредитних відносин у будівельній галузі потребує урахування специфіки галузі та сучасних динамічних умов господарювання з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Якименко О. В.
Фактори підвищення ефективності управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу регіону (c. 223 - 228)

У роботі визначено фактори підвищення ефективності управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу регіону, які автор пропонує розглядати як сукупність стимулів сприятливої державної політики в інноваційній сфері. Аналіз структури стратегічного потенціалу будівельного комплексу регіону довів наявність взаємозв’язків між потенціалами різних рівнів і між потенціалами одного рівня. Взаємний вплив потенціалів одного рівня обумовлюється взаємозамінністю та взаємодоповнюваністю різних ресурсів. Властивість взаємозамінності припускає, що зменшення або збільшення в системі одного ресурсу може бути компенсоване в певних пропорціях іншим ресурсом. Зроблено висновок, що формування передового технологічного рівня виробництва продукції є не тільки найважливішим завданням інноваційної діяльності будівельного комплексу, а й умовою його подальшого розвитку та підвищення конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Різва Л. А.
Трансформаційна динаміка кількісних та якісних параметрів ринку нерухомості України (c. 127 - 131)

Метою статті є дослідження кількісно-якісних індикаторів сучасного стану ринку нерухомості, що дають підстави стверджувати про усталений тренд щодо його перебування найближчими роками у стані депресивної стабільності. Проаналізовано рівень дефіцитності та низьку цінову доступність власного й орендованого житла для українських громадян. З іншого боку, відзначено загострення конкуренції серед забудовників і агентств нерухомості за умов надвисоких ставок дохідності й рентабельності вкладеного в об’єкти комерційної нерухомості капіталу, що спричинило значне покращення стандартів будівництва та стрімке нарощування споживчого попиту на нерухомість. Уточнено інституційні цикли розвитку ринку нерухомості України, що підтверджуються динамікою його основних кількісних і структурних параметрів, які відбивають його характер і ключові тренди в довгостроковому періоді. Зазначено необхідність невідкладних заходів державної політики щодо як нарощування обсягів житлового будівництва, так і створення сприятливих умов для повномасштабного вирішення громадянами своїх житлових проблем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Юр’єва С. Ю., Гнатченко Є. Ю.
Вплив заробітної плати на тенденцію до перерозподілу фінансів між статтями витрат у будівництві у 2016–2018 рр. (c. 215 - 220)

У результаті досліджень встановлено, що рівень зростання кошторисної заробітної плати пропорційний рівню індексу зміни вартості будівельних робіт, проте різниться з ним у бік зменшення. Співвідношення між цими показниками за відсотковим значенням наближується до розміру кошторисного прибутку. Автори дійшли висновків, що нинішній рівень кошторисної заробітної плати дійсно є одним з чинників, який опосередковано впливає на скорочення прибутку підприємств будівельної галузі. Негативний вплив на кошторисний прибуток від скорочення трудовитрат частково може бути компенсований за рахунок збільшення нормативної кошторисної заробітної плати. Проте напрямком подальших досліджень має стати перегляд принципів розрахунку загальновиробничих, адміністративних витрат та кошторисного прибутку, що може мати більш істотний вплив на перерозподіл фінансів у будівництві між статтями витрат, аніж рівень заробітної плати.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Поколенко В. О., Климчук М. М., Ільїна Т. А.
Формування механізму управління ризиками будівельних проектів на засадах компенсаторної технології «Tax Increment Financing» (c. 218 - 223)

Метою статті є формування механізму управління ризиками будівельних проектів, у рамках якого буде досліджено можливість залучення додаткових фінансових ресурсів через компенсаторне фінансування на основі відкладених податкових платежів (Tax Increment Financing – TIF). Вивчення практики управління ризиками в будівництві продемонструвало фрагментарність наявної системи, проте, за умови належної нормативно-правової бази та врахування досвіду інших країн, розвиток превентивних заходів може стати джерелом фінансових ресурсів для реалізації будівельних проектів. За результатами проведеного дослідження фінансової компенсаторної технології TIF надано пропозиції щодо формування механізму управління ризиками будівельних проектів, де в його структурі виокремлено такі компоненти: теоретико-методологічна, організаційно-економічна, процесно-емпірична.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Горбаль Н. І., Романишин С. Б., Шалін А. С.
Ринок нерухомості України: тенденції та перспективи (c. 149 - 154)

Метою статті є дослідження тенденцій та перспектив ринку нерухомості України в різних сегментах. Тенденції розвитку будівельного ринку України – позитивні: з кожним роком збільшуються обсяги будівництва та ціни. Водночас ситуація на ринку нерухомості України нестабільна. У зв’язку з великою кількістю новобудов у Києві, Львові, Одесі та інших великих містах України пропозиція перевищує попит. У 2018 р. було прийнято ряд законів, які повинні вивести ринок нерухомості з тіні. Очевидно, буде спостерігатися сезонне зниження ціни на оренду нерухомості у зимовий період. Проте на ринку купівлі-продажу нерухомості ціни в гривні ймовірно залишаться стабільними. Ціни у валюті можуть знизитись до 5% при зростанні курсів іноземних валют. У випадку ескалації військової загрози зросте попит на квартири економ-класу в новобудовах західних і центральних областей, що може викликати зростання цін. «Дорогий сегмент» на первинному ринку при цьому не зазнає змін. На вторинному ринку ситуація схожа – попит може зрости у випадку внутрішньої міграції. У сегменті комерційної нерухомості можливе значне збільшення попиту. На даний момент ВРУ розглядається ряд законопроектів, які можуть спричинити бум на ринку комерційної нерухомості України. Отже, можна дійти висновку, що ринок нерухомості України на даний момент є привабливим для інвестицій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Возняк Г. В.
Сучасні механізми фінансування будівництва житла в Україні: проблеми та шляхи вирішення (c. 111 - 116)

Задоволення потреб населення в житлі (чи покращення його житлових умов) є складовою соціальної політики держави, а отже, і базовою характеристикою якості життя. Помітного зрушення в цьому напрямі з боку держави не спостерігається, а тому акценти зміщуються в бік приватних інвесторів. При цьому правильний вибір механізму інвестування коштів є запорукою отримання бажаної житлової нерухомості. Метою статті є аналіз та систематизація особливостей існуючих механізмів фінансування будівництва житла в Україні та визначення напрямів їх удосконалення в умовах започаткованих змін у фінансово-економічній системі країни. Досліджено існуючі механізми фінансування будівництва житла в Україні, висвітлено їх особливості, наведено переваги та недоліки. Результатом є запропонована схема, в якій виділено: фонди фінансування будівництва, цільові облігації, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування. Показано, що впродовж останнього часу особливої популярності в Україні набуває механізм фінансування за допомогою форвардних контрактів. Наголошено на невизначеності та значних фінансових ризиках для інвестора у випадку фінансування будівництва житла шляхом укладання договорів купівлі-продажу нерухомості або майнових прав. У результаті проведеного дослідження автором визначено напрями та обґрунтовано низку заходів, здатних покращити процеси фінансування житлового будівництва в Україні, а саме: поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями; розвитку державно-приватного партнерства; популяризації місцевих програм житлового будівництва (хоча б для пільгових категорій населення). Наголошено, що в Україні сьогодні не існує жодного механізму фінансування будівництва житла, який би повністю захищав інвестора від ризиків втрати нерухомості чи коштів, які за неї сплачені.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Рахман М. С., Малько В. В.
Структурні зміни кон’юнктури ринку нерухомості Харківської області (c. 136 - 143)

Стаття присвячена дослідженню теоретичних положень щодо особливостей кон’юнктури ринку нерухомості Харківської області й аналізу структурних змін ринку та динамічних коливань його цін. Цілями статті є дослідження кон’юнктури ринку нерухомості Харківської області; визначення існуючих проблем і сучасних тенденцій розвитку ринку; розробка прогнозу та рекомендацій щодо покращення діяльності в даному сегменті. Розглянуто структурні зміни ринку нерухомості Харківщини та виявлено, що населення віддає перевагу вторинному ринку, здебільшого малогабаритним 1- та 2-кімнатним квартирам. За показниками динамічного аналізу найбільші темпи нарощування цін спостерігаються в нерухомості де-люкс і комфорт-класу. Показники бізнес-класу на 2019 р. виявилися від’ємними. Аналіз надання іпотечних кредитів продемонстрував зростання показників та кількості виданих кредитів. Середній темп нарощування сягає 10,9%,. Але головним недоліком кредитування є високі процентні ставки, які складають 25% річних. Для подолання цього бар’єра забудовники вводять різні програми лояльності, що дає змогу залишити попит на ринку нерухомості відносно стійким. У результаті індексного аналізу було виявлено, що ціни на вторинному ринку збільшуються до грудня і потім спадають до червня. Характерними для ринку нерухомості є значні ризики: нестабільна політична ситуація, міграція населення, зростання цін на нерухомість.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Крамчанінова М. Д., Паничок М. Ю., Бовт О. А.
Механізм соціального інвестування будівельних проектів як чинник економічного зростання Луганської області в умовах посткризових трансформацій (c. 182 - 188)

Мета статті полягає в обґрунтуванні можливості та доцільності застосування механізму соціального інвестування в реалізації інфраструктурних проектів у Луганській області як чинника активізації діяльності регіональних будівельних підприємств у період посткризових трансформацій. Розглянуто особливості будівельної галузі, за допомогою кореляційного аналізу визначено її вплив на мезоекономічні трансформації. Встановлено, що зміна обсягу валового регіонального продукту Луганщини на 88,76% обумовлена впливом зміни обсягів будівельно-монтажних робіт у регіоні. Викладено проблеми сучасного етапу розвитку Луганської області як регіону посткризових трансформацій, окреслено основні проблеми та перешкоди на шляху відновлення соціально-економічної системи регіону, у тому числі його будівельної галузі. Зокрема, виявлено низку соціальних проблем, до вирішення яких необхідно залучити регіональні будівельні підприємства, наголошено на необхідності відновлення об’єктів соціальної та транспортної інфраструктури, будівництва житла для пільгових категорій громадян, внутрішньопереміщених осіб тощо. Наголошено, що на Луганщині в посткризовому періоді дуже гостро постає проблема дефіциту фінансових ресурсів через негативний вплив кризових явищ на бюджетний потенціал регіону. Обґрунтовано необхідність впровадження механізму соціального інвестування в практику реалізації соціально значущих будівельних проектів в умовах посткризового відновлення економіки регіону. Запропоновано алгоритм прийняття рішень щодо реалізації соціально значущих проектів із залученням будівельних підприємств регіону.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Безтелесна Л. І., Паламарчук О. С.
Інноваційний розвиток будівельних підприємств на локальному рівні (c. 193 - 202)

У статті проаналізовано стан будівельної галузі в Україні. Встановлені тенденції її розвитку на основі офіційних та експертних даних. Доведено, що будівельні підприємства виконують у національній економіці ряд важливих функцій: є додатковим стимулятором економічного зростання, зниження інфляції, скорочення дефіциту державного бюджету, зниження рівня безробіття. Виявлено позитивну тенденцію щодо кількості підприємств, що займаються зведенням житлових і нежитлових будівель, серед усіх наявних підприємств будівельної сфери. Підтверджено темпи зростання інноваційної активності серед малих будівельних підприємств, що суттєво випереджають середні та великі. Досліджено на місцевому рівні будівельні підприємства, що здійснюють будівництво як цілих житлових комплексів, так і окремих житлових будинків на основі моніторингу сайтів підприємств забудовників і дотичних до їх діяльності ріелторів та інших. Для дослідження ринку були обстежені всі місцеві будівельні компанії: котрі зводили житло і нового на даний час не будують; котрі вже здали готове житло в експлуатацію і далі активно продовжують свою діяльність; і навіть ті підприємства, котрі ще не звели жодного об’єкта, бо є зовсім новими на ринку, але активно будують його. Серед усіх присутніх на ринку було визначено 30 будівельних підприємств. Проведений моніторинг інноваційного розвитку будівельних підприємств м. Рівне дав змогу виявити низку інновацій, що використовуються підриємствами для успішного ведення бізнесу. Виявлені інновації було згруповано за типами, що об’єднувалися за спільними ознаками. На конкретних прикладах продемонстровано застосовувані інновації кожним будівельним підприємством, проведено їх рейтингування за обсягами виробничих програм і визначено тип упроваджених інновацій. Це дало змогу визначити серед усіх забудовників: інноваторів, помірних інноваторів та аутсайдерів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Мамонов К. А., Величко В. А., Грицьков Є. В.
Особливості функціонування будівельних підприємств: стан, напрями трансформації, проблемні аспекти (c. 385 - 391)

У статті доведено, що актуальними питаннями є визначення особливостей функціонування будівельних підприємств, характеристика їх стану, проблемні аспекти розвитку. Мета дослідження – виявлення особливостей функціонування будівельних підприємств з урахуванням сучасних і неоднозначних умов господарювання. Завданнями дослідження є: визначення стану будівельних підприємств; формування напрямів зростання ефективності діяльності будівельних підприємств. Проаналізовано стан будівельних підприємств. Запропоновано визначення стейкхолдерів будівельних підприємств, які характеризуються як фізичні та (або) юридичні особи або групи осіб, що взаємодіють у будівельній сфері на основі стратегічних контурів і соціальних напрямів і визначаються функціональними, результуючими, структурними, процесними, стратегічними, комплексними ознаками, взаємовідносини яких мають певний рівень ризику та загроз, що дозволяє сформувати підрядні відносини у капітальному будівництві, здійснити архітектурний контроль, відповідні розрахунки. І все це має бути забезпечено проєктною документацією, матеріальними та трудовими ресурсами. Охарактеризовано соціальну корпоративну відповідальність будівельних підприємств. Визначено напрями й особливості функціонування досліджених будівельних підприємств. Встановлено, що на зазначених підприємствах спостерігається турбулентність щодо зміцнення виробничого потенціалу. Акцентовано увагу на зростанні значення власного капіталу для забезпечення діяльності будівельних підприємств. Водночас встановлено зниження рівня їх фінансової автономії. Для зростання ефективності діяльності будівельних підприємств необхідно: зміцнення виробничого потенціалу шляхом зростання необоротних активів, забезпечення зростання та оптимізація структури оборотних активів, збільшення рівня фінансової автономії, забезпечення ефективності взаємодії із різними групами стейкхолдерів, формування корпоративної соціальної відповідальності. На всіх будівельних підприємствах (окрім АТ «Трест Житлобуд-1») або зменшувалась більшість показників фінансового стану, або знижувалась результативність або загальна ліквідність, або фінансова автономія. Це вказує на зростання негативних явищ на будівельних підприємствах і необхідність застосування сучасного інструментарію, зокрема, у частині взаємодії зі стейкхолдерами і формування, і використання корпоративної соціальної відповідальності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Дмитренко В. І.
Концептуальний підхід до організації аудиту системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі (c. 201 - 206)

Мета статті полягає в наданні пропозицій щодо розробки концептуального підходу до організації аудиту системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі, що стало можливим після систематизації наукових праць. У результаті дослідження запропоновано основні етапи реалізації концептуального підходу до організації аудиту системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі. Враховуючи специфіку діяльності підприємств будівельної галузі, наведено авторське тлумачення поняття «аудит системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі», під яким запропоновано розуміти сукупність методів, способів та інструментів оцінювання здатності системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі протидіяти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. На основі систематизованих завдань аудиту стану системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі розроблено вербально-логістичну модель. Обґрунтовано, що концептуальний підхід до організації аудиту системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі враховує вимоги сучасного законодавства та практики їх функціонування в Україні та сприятиме нейтралізації загроз діяльності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка методичних підходів до проведення аудиту за окремими складовими системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2021

Колмакова О. М., Янченко Н. В.
Економічна безпека підприємств цивільного будівництва в Україні (c. 161 - 168)

Метою статті є формування експрес-оцінки рівня економічної безпеки для будівельного підприємства (в основу якої, на відміну від інших, покладена оцінка рівня ефективності управління підрядниками та субпідрядниками) та вибір спеціального пакета заходів для підвищення рівня економічної безпеки. У статті проаналізовано сучасний стан галузі цивільного будівництва Україні, ринкові особливості даного сектора економіки. Відмічено спад у галузі будівництва протягом 2020–2021 рр., особливо у першому півріччі 2021 р. Також протягом 2020–2021 рр. спостерігається уповільнення трудової міграції, деякі ланцюги постачання будівельних матеріалів перериваються, відповідно виникає потреба відновлення економічної діяльності. Також теоретичні дослідження авторів дозволили виділити основні аспекти формування економічної безпеки підприємства через аналіз відповідного ринку та динаміки галузі цивільного будівництва. Обґрунтовано актуальність створення експрес-оцінки рівня економічної безпеки будівельного підприємства. Запропоновано експрес-оцінку проводити на основі визначення рівня ефективності управління підрядниками та субпідрядниками – наскільки вони дотримуються традиційної політики формування вартості та доходів. Методика оцінки включає чотири етапи: анкетування (що містить 20 питань за чотирма напрямками оцінки); обробка даних анкетування (використовується метод Делфі); формування оцінної шкали для визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства; обрання пакета заходів для покращення економічної безпеки підприємств галузі цивільного будівництва. Пакети заходів для покращення економічної безпеки підприємств галузі цивільного будівництва розробляються для формального та неформального секторів. Автори вважають, що доцільно адаптувати пропоновані пакети заходів під особливості кожного окремого підприємства, використовуючи індивідуальний підхід. Пропонована експрес-оцінка дозволить в короткі строки проводити моніторинг стану будівельного підприємства та виявляти латентні кризові явища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Ященко О. Ф., Макатьора Д. А., Кубанов Р. А., Зінич П. Л., Прусов Д. Е.
Теоретико-методичні засади впровадження ВІМ-технологій на будівельних підприємствах: сутність. особливості, економічна ефективність (c. 167 - 177)

Визначено теоретичні концепти та методичні особливості впровадження ВІМ-технологій на будівельних підприємствах. BIM – це інформаційне моделювання будівельного об’єкта, що передбачає збір та обробку всієї інформації про будівлю з усіма її взаємозв’язками та залежностями, коли будівля розглядається як єдиний об’єкт. Зазначено, що аналізуючи дефініції BIM, можна зробити висновок про необхідність чіткіше розрізняти, про який об’єкт ідеться. Так, є частина визначень, що стосуються безпосередньо моделі будівлі (Building Information Model), процесу життєвого циклу будівлі (Building Information Modelling) та всієї системи інвестиційно-будівельного процесу (Building Information Management). Вказано, що традиційний підхід до проєктування ґрунтується на двовимірних моделях – планах, кресленнях і паперовій документації. На відміну від цього технології будівельно-інформаційного моделювання (BIM) додають нові аспекти – плани будівництва, час і вартість, які можуть бути представлені в будь-якому зручному вигляді за допомогою інформаційної моделі об’єкта у віртуальній реальності. Було проведено аналіз коротко- та довгострокових переваг використання технології BIM у будівництві. Відзначено, що BIM виходить за межі стандартних систем CAD, оскільки дозволяє створювати тривимірні моделі, відомі як 3D-моделі, а також моделі, які визначаються як 4D, 5D, 6D і навіть 7D. Описано автоматизовану систему управління проєктом, що базується на трьох елементах: структурі робіт проєкту, структурі ресурсів та матриці призначення ресурсів на роботи проєкту. Ці елементи утворюють модель управління проєктом в автоматизованій системі, яка забезпечує ефективне планування, контроль і виконання проєктів. Однак успішність впровадження інформаційної системи та отримання максимальної вигоди на підприємстві залежить від ефективного управління витратами протягом всього терміну роботи проєкту. За думкою авторів, загальний фактор економічної ефективності від використання технології BIM визначається кількома чинниками: зниження загального рівня проєктних ризиків завдяки перевіреним, точним і оптимізованим конструктивним рішенням інженерних систем; скорочення термінів будівництва та зниження будівельних витрат шляхом зменшення кількості помилок при монтажі та використанні матеріалів; підвищення якості й ефективності використання будівель, що сприятиме зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. У висновках зазначено, що успішне впровадження ВІМ-технологій на будівельному підприємстві може привести до економічної ефективності завдяки збільшенню продуктивності праці, зменшенню витрат на ресурси та матеріали, а також поліпшенню якості та безпеки будівельних процесів. Крім того, використання BIM сприяє поліпшенню якості будівель та оптимізації використання ресурсів, що може зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Такий комплексний підхід до управління проєктами в будівництві справді робить технологію BIM значною константою економічної ефективності.

Стаття написана англійською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру