УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



Економічна історія

БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Руденко Р. Г., Зима О. Г.
Соціально-економічний характер реформи 1965 р. з промисловості як проблема (c. 263 - 264)

Мета цієї статті полягає у висвітленні аналітичного підходу О .Г. Лібермана до розробки ключових питань реформи 1965 року у промисловості, пов'язаних з соціально-економічними стимулами виробництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Олійник С. У.
Внесок О. Г. Лібермана в теорію і практику організації виробництва (c. 280 - 284)

У статті розглядається внесок відомого радянського економіста О. Г. Лібермана в розвиток теорії й практики ефективної організації виробництва на підприємствах. Розглянуто можливості їх використання в умовах ринкової економіки.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Колесник Т. М., Демидова О. С., Колесник Д. А.
Історія розвитку підприємництва (c. 332 - 334)

З історичної точки зору підприємницька діяльність – це багатоаспектне явище, яке інтенсивно розвивається і сягає своїм корінням у давнину. Перші підприємці, якщо їх можна так назвати, розпочинали свою діяльність збагаченням насильницьким шляхом, зокрема розбійними нападами, пограбуваннями, шахрайством. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі в Стародавній Греції, Китаї, Римі і Близькому Сході спричинив появу підприємців у сфері лихварства і торгівлі. Торгівці беручи в лихваря гроші під високий відсоток, купували товари, які згодом вивозили за межі своєї країни і там в декілька разів реалізовували його, повертали борг і відсотки лихварям. У результаті зиск відчували обидві сторони.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Лопух К. В.
Історія економічного неоконсерватизму: відродження старих цінностей у нових умовах (c. 376 - 381)

У статті розкривається сутність економічного неоконсерватизму як провідного напряму економічної думки, основні положення якого визначають розвиток господарської системи наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Показано його ґенезу, еволюцію та ключові положення. У статті відображено також основні протиріччя економічного неоконсерватизму, які особливо актуалізувалися у зв’язку із сучасною економічною кризою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Дубницький В. Ю., Лукін В. О.
Історія розвитку державного фінансового контролю в Російській імперії (1705 – 1917 рр.) (c. 292 - 300)

У статті наведено історичний огляд розвитку державного фінансового контролю в Російській імперії за період від початку XVIII століття до 1917 року. Мета статті – узагальнення досвіду розвитку державного фінансового контролю в Російській імперії та його застосування для підвищення ефективності роботи сучасних контрольних органів України. Розглянуто основні реформи, пов’язані з удосконаленням системи державного фінансового контролю, які проводилися в Російській імперії в цей період, аналізуються зміни, які вводилися цими реформами, і результати, досягнуті в ході їх проведення. Перша реформа проводилася Петром I. Її результатом стало встановлення дев’яти колегій (прообрази сучасних міністерств), з яких три пов’язані з фінансовим контролем або безпосередньо займаються ним. Наступна реформа проводилася Катериною II. У результаті її було розпочато процес створення регіональних контрольних органів (Казенних палат). На початку XIX століття імператором Олександром І проводилася реформа державного апарату, яка включала і реформу системи фінансового контролю. Наступна, найбільш тривала за часом і найбільш важлива за результатами, реформа системи фінансового контролю була проведена протягом майже тридцяти років – з 1859 р. по 1888 р. У її ході було закладено основи проведення попереднього, поточного і подальшого документального контролю, а також основи проведення фактичного контролю. Для контрольних органів була створена відособлена вертикаль контролю, що охоплює всі рівні державного управління.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Бінчаровська Т. А.
Історичні передумови бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (c. 284 - 289)

У статті шляхом історичного аналізу формування та розвитку бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення сформовано загальну періодизацію земельних реформ на території України; виділено основні етапи їх розвитку та проаналізовано фактори, що впливали на кожному етапі; визначено їх актуальність у теперішній час і можливість використання при вдосконаленні національної системи бухгалтерського обліку земельних ресурсів у майбутньому. Визначено вплив форм власності на землю на розвиток бухгалтерського обліку. Систематизовано історичні етапи реформування форм власності на землю на території України. Виділено, які форми власності на землю були актуальними в той чи інший період розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Корнівська В. О.
Історична комплементарність реального та фінансового секторів економіки (c. 370 - 376)

У роботі подано результати аналізу еволюції комплементарності фінансового та реального секторів від простого кредиту через формування та виокремлення посередницької діяльності до створення біржі як прототипу всіх відомих на сьогодні фінансових ринків. Охарактеризовано європейську фінансову традицію, що сходить до періоду становлення перших бірж і полягає у взаємній залежності банківського сектора та сектора операцій з цінними паперами. Продемонстровано інституційне підґрунтя переважно спекулятивного характеру операцій з цінними паперами та показано, що актуальна активність банківських структур у фондовому просторі має історичне коріння. Доведено, що пік комплементарності фінансового та реального секторів проявляється в капіталістичній економіці, в якій синергетичний ефект від взаємодії фінансових і реальних економічних процесів був максимальним і відбився в інноваційному розвитку, економічному зростанні, соціальному добробуті.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Лавренкова І. М.
Еволюція економічної думки щодо ролі податків у забезпеченні добробуту населення (c. 494 - 500)

Стаття присвячена дослідженню еволюції теорій оподаткування та його ролі в регулюванні добробуту населення. Еволюцію теорій оподаткування поділено на шість етапів. На першому етапі становлення ідей податкового регулювання податок розглядався лише як обов’язкова плата кожного члена суспільства за мінімальний обсяг послуг з боку держави (забезпечення особистої безпеки і збереження майна). Другий етап еволюції теорій оподаткування – постановка питання відносно еквівалентності сплачених податків та отриманих послуг від держави. Третій етап характеризується увагою до впливу прибуткового оподаткування на рівень індивідуального та суспільного добробуту, у т. ч. і впливу корпоративних податків на рівень оплати праці і зайнятість населення. Четвертий етап пов’язаний із визначенням оптимального співвідношення між прямими і непрямими податками з метою забезпечення зростання суспільного добробуту. П’ятий етап характеризується зростанням ролі інституціонального аспекту оподаткування, особливо його поведінкової складової. Шостий етап пов’язаний зі зміною підходів до визначення самої сутності добробуту, яка доповнюється екологічною складовою. Одним із напрямів подальших досліджень є систематизація податкового інструментарію, який використовувався у західній практиці та міг би бути використаний у подальшому в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Прохорова В. В., Давидова О. Ю.
Об’єктивні умови формування інноваційного управління розвитком підприємств: науково-історичне підґрунтя подолання наслідків криз (c. 449 - 458)

Мета статті – обґрунтування об’єктивних умов формування інноваційного управління розвитком підприємств на засадах науково-історичного аспекту подолання наслідків криз. Проведено аналіз наукових літературних джерел і сформовано хронологію найбільших світових економічних криз, шляхи їх подолання, розглянуто основні світові розробки із теорії криз. Визначено, що кожен із етапів мав свої закономірності, свій рівень розвитку потенціалу та свої залучені ресурси. Відповідно до етапів розвитку висувались нові вимоги, створювались інноваційні направленості, вимагались нові знання, вміння та навички. На основі проведеного аналізу наукової літератури сформовано дані стосовно розвитку та формування наукової думки відповідно до періодизації криз. Розроблено науково-історичне підґрунтя формування інноваційного управління розвитком підприємств та надає змогу довести, що кожне нововведення, що реалізує великий винахід, створює передумови для формування системи інноваційного управління розвитком нових поколінь.

Стаття написана українською мовою


Цимбал Л. І.
Історичні передумови становлення концепції інтелектуального лідерства (c. 458 - 464)

Дослідження теорії лідерства є основою великої кількості наукових праць, але систематичне дослідження концепцій лідерства відсутнє. Трансформація загальних умов господарювання, Четверта промислова революція вимагають нового розуміння сутності лідерства. Проте це неможливо без детального аналізу його еволюції в наукових працях і в рамках концепцій розвитку економічної науки. Відповідно до цього в роботі здійснено систематизацію підходів до розуміння лідерства в сучасній економічній науці, що дозволило виявити три основні підходи до його визначення: лідерство як процес, як результат і як інструмент. Охарактеризовано нові риси лідерського підходу до управління, що стало можливим у результаті аналізу еволюції підходів до розуміння лідерства. Проаналізовані роботи філософів та економістів різних часів дали можливість виокремити основні ідеї, закладені в розуміння «лідерства» в наукових школах і течіях, а також здійснити їх періодизацію. Виокремлено особливості розуміння «лідера» та його ролі в суспільстві на різних етапах розвитку економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Митрофанова А. С.
Вплив ринкової трансформації економіки на еволюцію відносин державної власності в Україні (c. 12 - 20)

Сьогодні роль державної власності в економічних системах продиктована її вирішальним значенням як реального базису для виконання державою своїх соціально-економічних функцій. Метою роботи є проаналізувати, яким чином соціально-економічні особливості періоду ринкового реформування економіки України у 1990-х рр. визначили шлях еволюції відносин державної власності від минулого до сьогодення. У роботі надано авторське визначення категорії «державна власність» як одного із системоутворюючих елементів економічної системи, який являє собою сукупність відносин щодо володіння, використання та розпорядження засобами та результатами виробництва, які забезпечують ефективне виконання державою своїх суспільних функцій. Наведено теоретико-правове підґрунтя функціонування державної власності в Україні. Проаналізовано характерні риси та проблеми трансформаційного періоду розвитку економіки України; розкрито причини, протиріччя та наслідки трансформаційної кризи; розглянуто хід та особливості реформування відносин державної власності в Україні за таких умов. У статті надано характеристику сучасного етапу розвитку державної власності в Україні; розкрито сучасні тенденції обсягу та структури корпоративних прав держави за видами господарських товариств і за розміром державної частки. Також охарактеризовано сучасні тенденції приватизації в Україні (суперечливий вплив нової законодавчої бази; порушення фіскальної функції приватизації; розгортання малої приватизації перевищує зрушення у великій приватизації) та проблеми розвитку державної власності в економіці України в цілому (серед них: суперечливий характер приватизації; низька ефективність управління державною власністю; труднощі державних підприємств як господарських одиниць; розмивання прав власності; протиріччя у сфері «власності-влади»). Перспективним напрямом подальших досліджень у цій сфері є більш детальний аналіз соціально-економічної ефективності управління державною власністю.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру