УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інноваційна трансформація поствоєнної економіки регіонів України: перспективи інтеграції освіти, науки та бізнесу
Вахович І. М., Матрунчик Д. М.

Вахович І. М., Матрунчик Д. М. Інноваційна трансформація поствоєнної економіки регіонів України: перспективи інтеграції освіти, науки та бізнесу. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 68–78.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-68-78

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 13

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.137:615.3

Анотація:
Сформовано теоретико-методологічне підґрунтя інтеграції освіти, науки та виробництва як базової передумови інноваційної трансформації поствоєнної економіки регіонів України, яка передбачає відновлення зруйнованих війною виробничих, інфраструктурних і житлових об’єктів, формування сучасних полюсів зростання регіональних господарських комплексів та створення сприятливого середовища життєдіяльності (підвищення соціальних стандартів та поліпшення якості довкілля) на інноваційних засадах. Дослідження показали, що першочергового значення при розробленні перспективних напрямів інноваційної трансформації поствоєнної економіки регіонів України набуває відновлення кадрового та матеріально-технічного потенціалу освітянських закладів та наукових установ, а також відновлення докризового взаємозв’язку цих установ з підприємствами реального сектора економіки. Програмування пріоритетів інноваційної трансформації поствоєнної економіки регіонів має базуватися на основі виявлення територіальної неоднорідності рівня науково-дослідної та інноваційної складової розвитку регіональних господарських комплексів через розрахунок інтегрального індексу інноваційної трансформації економіки регіонів, який визначається на основі низки індивідуальних індексів науково-дослідної та інноваційної діяльності. Результати розрахунку інтегрального індексу інноваційної трансформації економіки регіонів у 2017–2020 рр. показали, що порівняно високий рівень розвитку науково-дослідної та інноваційної складових розвитку регіональних господарських комплексів спостерігається лише в Харківській області, де сконцентровано розгалужену мережу науково-дослідних установ та освітянських закладів, більшість з яких активно співпрацювали та співпрацюють із суб’єктами виробничого підприємництва. Дослідження показали, що в більшості регіонів України у 2017–2020 рр. спостерігався порівняно низький рівень розвитку науково-дослідної та інноваційної складових територіальних соціально-економічних систем. Встановлено, що позиціонування регіонів України в довоєнний період (2017–2020 рр.) за рівнем розвитку науково-дослідної та інноваційної складових регіонального відтворення має виступати передумовою диференціації інструментів та методів інноваційної трансформації поствоєнної економіки регіонів України, що дасть змогу забезпечити відновлення зруйнованих війною житлових, інфраструктурних та виробничих об’єктів і створити нові полюси економічного зростання на інноваційно-технологічній основі.

Ключові слова: інноваційна трансформація, науково-дослідна діяльність, інновації, технологічні процеси, регіональний господарський комплекс, трансфер технологій.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Вахович Ірина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, ректор, Луцький національний технічний університет (вул. Львівська, 75, Луцьк, Волинська обл., 43018, Україна)
Email: [email protected]
Матрунчик Дмитро Миколайович – кандидат технічних наук, докторант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Луцький національний технічний університет (вул. Львівська, 75, Луцьк, Волинська обл., 43018, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та механізми реалізації : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2007. 493 с.
Галасюк В. В. Концептуальні засади трансформації економіки України : монографія. Київ : Національна академія управління, 2019. 188 с.
Давимука С. А., Федулова Л. І. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 5–16. URL: http://re.gov.ua/re201801/re201801_005_DavymukaSAFedulovaLI.pdf
Єрмакова О. А. Концептуальні засади стратегування інноваційного розвитку регіонів в умовах глокалізації економічних процесів. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 6. С. 336–341. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/6_11_uk/62.pdf
Жаворонкова Г. В., Гоменюк М. О., Жмуденко В. О. Підвищення ролі державного регулювання у фінансуванні інноваційної діяльності регіону. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 3. С. 130–144. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/46381/1/Zhavoronkova_%20Gomeniuk_Zhmudenko.pdf;jsessionid=ADAB99CFAE67DC6261104CD2A8E367DB
Імплементація високих технологій в економіку України. Наукова доповідь / за ред. І. Ю. Єгорова, І. В. Отодюка, О. Б. Саліхової ; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Київ, 2016. 165 с.
Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. Київ, 2015. 336 с.
Копитко В. І., Орловська О. В. Напрямки формування і розвитку регіональних інноваційних систем. Український журнал прикладної економіки. 2018. Т. 3. № 2. С. 73–80. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/11095/1/Kopytko_2018_3%2c2.pdf
Луцків О. М. Регіональна інноваційна політика: особливості формування та проблеми реалізації. Регіональна економіка. 2015. № 2. С. 153–162. URL: http://re.gov.ua/re201502/re201502_153_LutskivOM.pdf
Мустяца В. М. Формування регіональної інноваційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 95–98. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2015/21.pdf
Мушеник І. М. Сутність та структура регіональних інноваційних систем. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 5. С. 60–69. URL: http://ujae.wunu.edu.ua/index.php/ujae/article/viewFile/227/225
Поручник А. М., Брикова І. В. Регіональна інноваційна система як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національних регіонів. Міжнародна економічна політика. 2006. № 2. С. 134–173. URL: http://kneu.kiev.ua/journal/ukr/article/2006_2_Poruch_Bryk_ukr.pdf
Федулова Л. І. Інституційні зміни наукової сфери. Вісник Національної академії наук України. 2013. № 7. С. 34–43.
Формування «розумної спеціалізації» в економіці України : колективна монографія / за ред.: чл.-кор. НАНУ І. Ю. Єгорова ; ДУ «Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 278 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру