УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні засади результативності діяльності промислових підприємств з урахуванням потенціалу: сутність, значення, показники, підходи до управління
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Бурєнніков Ю. Ю., Шуберанський В. Е.

Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Бурєнніков Ю. Ю., Шуберанський В. Е. Теоретичні засади результативності діяльності промислових підприємств з урахуванням потенціалу: сутність, значення, показники, підходи до управління. Бізнес Інформ. 2023. №2. C. 174–182.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-174-182

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 10

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.34:303.22

Анотація:
Метою статті є актуалізація теоретико-методичних питань щодо результативності діяльності промислових підприємств з урахуванням їхніх потенціалів та висвітлення деяких аспектів стосовно підвищення зазначеної результативності з пропонуванням підходу до її сумарного оцінювання, а також потенціалів діяльності підприємств за допомогою певних показників для дієвого управління ними з формулюванням відповідних визначень. Розкриттю сутності результативності діяльності підприємств на підґрунті оновленої парадигми через призму потенціалів, а також виокремленню відповідних підходів до оцінювання зазначеної результативності на основі її складових (що становить наукову новизну презентованої публікації), підпорядкована загальна логіка та структура наведеного в ній матеріалу. Вказано на актуальність питань щодо результативності різноманітних процесів (економічних, соціальних, екологічних тощо), які мають місце на підприємствах і потенціал яких дозволяє по-новому пояснити, оцінити, виміряти, спрогнозувати окремі параметри динаміки функціонування та розвитку підприємств як складних, цілеспрямованих систем. Також вказано на доречність підходів до обчислення показників складових результативності діяльності/процесу із задіюванням потенціалу підприємств у контексті парадигми «пізнання – вимірювання – оцінювання – управління» результативності. Для оцінювання управлінської ситуації стосовно результативності діяльності/процесу з урахуванням потенціалу та для визначення дієвості управління запропоновано модель оцінювання складових результативності з урахуванням потенціалу, яка ґрунтується на значеннях змін відповідних показників. Окреслено алгоритм, яким можуть керуватись фахівці з управління (експерти) під час здійснення управління результативністю, з урахуванням виявлених потенціалів та із зазначенням ролі SEE-управління.

Ключові слова: результативність, потенціал, управління, діяльність, процес.

Рис.: 1. Формул: 6. Бібл.: 27.

Бурєннікова Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]
Ярмоленко Віктор Олексійович
Бурєнніков Юрій Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]
Шуберанський Віталій Едуардович – аспірант, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дикань В. Л. Розвиток промислового потенціалу українських підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 46. С. 136–142.
Друкер П. Классические работы по менеджменту / пер. с англ. 2-е изд. М. : Альпина Паблишер, 2019. 218 с.
Євдокимов Ф. І., Мізіна О. В. Дослідження категорії «економічний потенціал промислового підприємства». Наукові праці ДонНТУ. Серія 6: економічна. 2004. Вип. 75. С. 54–59.
Касьянова Н. В., Солоха Д. В., Морєва В. В. Потенціал підприємства: формування та використання : підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2013. 248 с.
Кизим М. О., Іванова О. Ю. Формування потенціалу саморозвитку регіонів України: теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1. Т. 1. С. 15–20.
Маркіна І. А., Вороніна В. Л., Хорошко Д. Р. Управління інноваційним потенціалом як фактор стратегічного розвитку та конкурентних переваг підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 3. С. 76–81. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.26-12
Перерва П. Г., Побережна Н. М. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 2. С. 191–198.
Портер M. E. Конкурентное преимущество: как достичь высоких результатов и обеспечить его устойчивость / пер. с англ. М. : Альпина Паблишер, 2020. 945 p.
Турчак В. В. Методика оцінки фінансового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання. Молодий вчений. 2014. № 8. C. 49–52.
Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия : монография. Сумы : Университетская книга, 2004. 360 с.
Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 352 с.
Федонін О. С., Рєпіна І. М. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 384 с.
Курлакова С. Ю., Міняйленко І. В. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посіб. Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2015. 214 с.
Putnam R. The Prosperous Community – Social Capital and Public Life. American Prospect. 1993. No. 13. Р. 35–42.
Касьянова Н. В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи : монографія. Донецьк : СПД Купріянов В. С., 2011. 374 с.
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 145–152. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-1_0-pages-145_152.pdf
Ярмоленко В. О., Бурєннікова (Поліщук) Н. В. Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності. Scientific World. 2015. Vol. 18. Iss. 1. P. 4–14. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer38/32.pdf
Ярмоленко В. О., Поліщук Н. В. Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 33. С. 86–93.
Погорелов Ю. С. Оцінювання та моделювання розвитку підприємства : монографія. Луганськ : Глобус, 2010. 512 с.
Мочерний С. В. Економічна теорія : навч. посіб. Київ : Академія, 2003. 656 с.
Климаш Н. І. Науково-теоретичні аспекти сутності понять «ефективність» та «результативність». Наукові праці НУХТ. 2009. № 28. С. 124–125. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/253/3/ntasz.pdf
Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 362 с.
Тесленок І. М., Михайлова О. В., Богаченко О. П. Сучасні підходи до визначення результативності управління підприємством. Економічний вісник Донбасу. 2012. № 1. С. 208–212. URL: http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/3732/1/Teslenok_Modern.pdf
Поліщук (Бурєннікова) Н. В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2010. 396 с.
Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. Вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності: енергетичний аспект. Бізнес Інформ. 2019. № 12. С. 102–110. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-102-110
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Бурєнніков Ю. Ю. Результативність функціонування та розвитку систем: оновлені підходи до дефініцій SEE-управління. Бізнес Інформ. 2021. № 3. С. 94–100. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-94-100
Whittingham M. J., Stephens P. A., Bradbury R. B., Freckleton R. P. Why do we still use stepwise modelling in ecology and behaviour? Journal of Animal Ecology. 2006. Vol. 75. Iss. 5. P. 1182–1189. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2006.01141.x

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру