УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічна та біоенергетична ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур в умовах євроінтеграції України
Логоша Р. В., Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю.

Логоша Р. В., Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Економічна та біоенергетична ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур в умовах євроінтеграції України. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 40–52.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-40-52

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.34; 631.8

Анотація:
Метою статті є визначення економічної та біоенергетичної ефективності біоорганічного добрива на основі дигестату, з урахуванням вартості основних елементів живлення. У статті наведено розрахунки економічних показників досліджуваних елементів технології вирощування кукурудзи на зерно й овочевих культур в Україні, які свідчать про те, що вирощування даних культур економічно вигідне в усіх варіантах. Дослідженням встановлено, що підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно й овочевих культур при застосуванні різних норм внесення добрив досягається завдяки вагомішому позитивному впливу зростання урожайності порівняно з додатковими витратами, пов’язаними із застосуванням даних агротехнічних заходів, при цьому додаткові витрати, зумовлені застосуванням добрив, багатократно окупаються. Доведено, що застосування мінеральних добрив та їх поєднання з високими нормами біоорганічного добрива (дигестату) під кукурудзу й овочеві культури сприяє підвищенню врожайності, а енергетична ефективність даного добрива досить висока, що свідчить про енергоощадність досліджуваної технології вирощування культур. Норми добрив доцільно застосовувати такі, за яких можна отримати найбільшу енерговіддачу при оптимальних витратах, забезпечивши дотримання пріоритетної політики енергозбереження в аграрному виробництві. Набули подальшого розвитку теоретичні та практичні положення щодо екологічної проблеми (утилізації відходів тваринництва, зокрема свинокомплексів), енергетичної проблеми (виробництво біогазу в біогазовій станції) та агрономічної проблеми (отримання органічного добрива), що забезпечує збільшення урожайності та покращення якості продукції сільськогосподарських та овочевих культур, тобто дає можливість отримувати високоякісну продукцію рослинництва й овочівництва при утилізації відходів тваринництва. Запропонований підхід до економічної оцінки технологій вирощування кукурудзи на зерно та столових коренеплодів залежно від системи внесення добрив дає можливість підвищити рівень продуктивності сільськогосподарських та овочевих культур за умови ефективного використання біоорганічних добрив у сучасних умовах різкого зростання вартості мінеральних добрив. Разом із цим визначено енергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно та столових коренеплодів залежно від системи удобрення, що дозволить збільшити урожайність культур за відсутності зростання витрат на добрива.

Ключові слова: дигестат, «Ефлюент», енергетична безпека, енергетична ефективність, біоенергетична ефективність.

Табл.: 7. Бібл.: 31.

Логоша Роман Васильович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра аграрного менеджменту та маркетингу, Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
Email: [email protected]
Паламарчук Віталій Дмитрович – доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент, кафедра рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
Email: [email protected]
Кричковський Вадим Юрійович – директор, ТОВ «Органік-Д» (вул. Жовтнева, 118, Сутиски, Тиврівський район, Вінницька область, 23320, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Montemurro F. et al. Anaerobic digestates application on fodder crops: effects on plant and soil. Agrochemica. 2008. Vol. 52. No. 5. P. 297–312. URL: https://www.researchgate.net/profile/Francesco-Montemurro/publication/281430528_Anaerobic_digestates_application_on_fodder_crops_Effects_on_plant_and_soil/links/5e8d5c1b4585150839c795e7/Anaerobic-digestates-application-on-fodder-crops-Effects-on-plant-and-soil.pdf
Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Перспективи використання дигестату для підвищення ефективності біогазових комплексів // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи» (Житомир, 29 травня 2020 р.). Житомир, 2020. С. 124–128.
Macadi M. Digestate: A New Nutrient Sourse – Review. In: Biogas / ed. by S. Kumar. Croatia : InTech, 2012. P. 295–310.
Schievano A. et al. What is Digestate? In: Anaerobic Digestion: Opportunities for Agriculture and Anvironment. Milano, January 24–25, 2008. P. 7–18. URL: https://www.researchgate.net/publication/237805800_WHAT_IS_THE_DIGESTATE
Abubaker J., Risberg K., Pell M. Biogas residues as fertilisers – effects on wheat growth and soil microbial activities. Applied Energy. 2012. Vol. 99. P. 126–134. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.04.050
Дацько Л. В., Майстренко М. І. Екологічні та економічні аспекти сталого землекористування для відтворення родючості ґрунтів. Охорона родючості грунтів. 2012. № 8. С. 24–39.
Кернасюк Ю. В. Науково-методологічні підходи до визначення собівартості виробництва та економічної ефективності продукції біоенергетичної утилізації гною. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2010. Вип. 17. С. 164–171.
Коваленко В. П., Халак В. І., Нежлукченко Т. І., Папакіна Н. С. Біометричний аналіз мінливості ознак сільськогосподарських тварин і птиці : навч. посіб. Херсон : Олді-плюс, 2010. 240 с.
Злобін Ю. А., Кочубей Н. В. Загальна екологія : навч. посіб. Суми : Університетська книга, 2003. 416 с.
Ковальчук М. І. Економічний аналіз у сільському господарстві : навч.-метод. посіб. Київ : КНЕУ, 2002. 282 с.
Жученко А. А. Математическое моделирование при оптимизации селекционно-генетических исследований. Кишинёв : Штинца, 1980. 104 с.
Захарів О. Я. Ефективність використання дигестату із біогазових реакторів для фермерських господарств. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Серія «Економічні науки». 2019. № 2. С. 79–86. DOI: 10.31388/2519-884X-2019-40-79-86
Зимовець В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки. Економіка України. 2003. № 11. С. 9–17.
Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 218 с.
Ковальчук О. В. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва. Розвиток економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах глобалізації. 2018. № 15. С. 58–63.
Прогресивні технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур [Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. Є. Мазнєвтаін та ін.]; за ред. П. Т. Саблука та ін. [2-ге вид.]. Харків : Майдан, 2012. 339 с.
Черненко Ю. Ю. Економічна ефективність застосовуваних технологій виробництва продукції основних овочевих культур відкритого ґрунту. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2015. № 4. С. 109–115.
Пархомець М. К., Уніят Л. М. Інноваційні методи управління виробництва зерна кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 3. С. 176–183.
Непочатенко О. О. Фінанси підприємств : підручник. Умань, 2012. 501 с.
Логоша Р. В., Мазур К. В., Кричковський В. Ю. Маркетингове дослідження ринку овочевої продукції в Україні : монографія. Вінниця : ТОВ «Твори», 2021. 344 с.
Кабак К. М. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарських культур на підприємстві. Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика. 2018. № 2. С. 56–65.
Тараріко Ю. О., Несмашна О. Є., Глущенко Л. Д. Енергетична оцінка систем землеробства і технологій вирощування сільськогосподарських культур: методичні рекомендації. Київ : Нора-прінт, 2001. 60 с.
Вожегова Р., Гальченко Н., Котельников Д., Малярчук В. Енергетична ефективність технології вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях Півдня України. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. 2021. Вип. 28. С. 272–281. DOI: http://dx.doi.org/ 10.31473/2305-5987-2021-1-28(42)-23
Каменщук Б. Д. Шляхи підвищення ефективності вирощування кукурудзи на зерно. Корми і кормовиробництво. 2020. Вип. 89. С. 85–92. DOI: 10.31073/kormovyrobnytstvo202089-08
Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Кричковський В. Ю. Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві. Бізнес Інформ. 2018. № 10. С. 177–187. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-10_0-pages-177_187.pdf
Бойко П. І., Коваленко Н. П., Гангур В. В., Корецький О. Є. Енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2010. № 3. С. 14–18. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2010/03/14_18.pdf
Енергетична оцінка агроекосистем : навч. посіб. / О. Ф. Смаглій, А. С. Малиновський, А. Т. Кардашов та ін. Житомир : Волинь, 2004. 229 с.
Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. Біоенергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи залежно від факторів впливу. Таврійський науковий вісник. 2019. № 107. С. 137–144. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.107.18
Васюта В. В. Біоенергетична ефективність вирощування буряка столового за краплинного зрошення в Південному регіоні України. Таврійський науковий вісник. 2016. № 96. С. 17–21. URL: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/96_2016/5.pdf
Тараріко Ю. О. Системи біоенергетичного аграрного виробництва. Київ : ДІА, 2009. 16 с.
Гангур В. В., Коваленко Н. П. Ефективне розміщення зернових культур у сівозмінах Лісостепу. Вісник аграрної науки. 2003. № 4. С. 35–37.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру