УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Цифрова економіка: підходи та особливості розвитку
Голобородько А. Ю.

Голобородько А. Ю. Цифрова економіка: підходи та особливості розвитку. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 10–18.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-10-18

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330:004

Анотація:
Цифровізація виступає інтегратором входження України у світовий економічний та інформаційний простір, відкриває нові інноваційні можливості в майбутньому. Дослідження економічної сутності цифрової економіки є особливо важливим стратегічним завданням зі становлення соціально-економічних відносин взаємодії та побудови ефективної економічної системи. У статті проведено всебічне дослідження сутності цифрової економіки як економічної категорії та виділено вісім основних інститутів щодо розуміння сутності цифрової економіки. А саме, розкрито концептуальне бачення цифрової економіки як: економіки, заснованої на цифрових технологіях (конвергенції інформаційно-комунікативних технологій, знань, ресурсів); наслідку еволюції та розвитку суспільства, результату та каталізатора інновацій в економіці; розвитку інфраструктури електронного бізнесу та електронної комерції; методу автоматизації обробки цифрових даних; способу комунікацій між учасниками соціально-економічної діяльності через мережі та цифрові платформи; мережеву економіку потоків і процесів організації діяльності підприємств та суспільства; синтез реального виробництва й електронних платформ; частину економічних відносин, створену цифровими ресурсами на засадах виробництва електронних товарів і сервісів. На засадах виділення особливостей розвитку цифрової економіки сформовано авторське визначення цифрової економіки як економічної категорії. Визначено, що цифрова економіка – це діяльність, яка спрямована на посилення впливу інноваційних цифрових технологій на певні ланки інформаційного, матеріального, фінансового, інтелектуального та сервісного потоків на засадах їх інтеграції в усі процеси діяльності підприємства та трансформації його бізнес-моделі.

Ключові слова: цифрова економіка, підходи, трансформація, особливості, розвиток.

Рис.: 1. Бібл.: 44.

Голобородько Альона Юріївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій / Державний університет телекомунікацій (вул. Солом'янська, 7, Київ, 03110, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill, 1996. 342 p.
Negroponte N. Being Digital. Vintage, 1996. 272 p.
Mesenbourg T. L. Measuring The U. S. Digital Economy: Theory and Practice. US Bureau of the Census, Suitland, 2001. URL: https://2001.isiproceedings.org/pdf/1074.PDF
Tugui A. Calm Technologies as the Future Goal of Information Technologies. In: Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking, 2009. 2nd ed. P. 187–194. DOI: 10.4018/978-1-60566-014-1.ch026
Gorelova G. V. et al. Experience in cognitive modeling of complex systems. In: Cybernetics and Systems – 2010 : Proceedings of the 20th European Meeting on Cybernetics and Systems Research. Austria, Vienna, 2010. P. 220–223.
Digital Economy Rankings 2010. Beyond E-Readiness: A report from the Economist Intelligence Unit. London, 2010. 26 p. URL: http://graphics.eiu.com/upload/EIU_Digital_economy_rankings_2010_FINAL_WEB.pdf
Chavula H. K., Chekol A. Information communication technology policy. UNECA, 2011. 72 p.
The Digital Economy. OECD. Paris, 2013. URL: http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf
Гапотченко Д. Промышленность в «цифре». Открытые системы. URL: http://www.osp.ru/news/articles/2013/15/13035026//
Кіт Л. З. Еволюція мережевої економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 3. Т. 2. С. 187–194.
Brynjolfsson E., McAfee E., Spence M. New World Order. Labor, Capital, and Ideas in the Power Law Economy // Foreign Affairs. July/August 2014. URL: https://docplayer.net/203114072-New-world-order-labor-capital-and-ideas-in-the-power-law-economy-erik-brynjolfsson-andrew-mcafee-and-michael-spence.html
Colin N., Landier A., Mohnen P., Perrot A. The digital economy. Notes du Conseil d’Analyse Economique. 2015. Vol. 26. Iss. 7. P. 1–12. URL: https://www.cairn-int.info/article-E_NCAE_026_0001--the-digital-economy.htm
Kane G. C. et al. Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation. Becoming a Digitally Mature Enterprise. Cambridge, MA: MIT Sloan Management School; Deloitte, 2015. 630 р. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/strategy/dup_strategy-not-technology-drives-digital-transformation.pdf
Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy. European Parliament. Brussels, 2015. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf
Tugui A. Meta-Digital Accounting in the Context of Cloud Computing. In: Encyclopedia o f Information Science and Technology. 3rd ed., 2015. DOI: 10.4018/978-1-4666-5888-2.ch003
Войнаренко М. П., Скоробогата Л. В. Мережеві інструменти капіталізації інформаційноінтелектуального потенціалу та інновацій. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 3. Т. 3. С. 18–24. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4259/1/войнаренко.pdf
Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». 2015. Вип. 4. С. 9–18. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_5e4ba2f2afc91.pdf
Добрынин А. П. и др. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и другие) / Добрынин А. П., Черных К. Ю., Куприяновский В. П., Куприяновский П. В., Синягов С. А. International Journal of Open Information Technologies. 2016. Vol. 4. No. 1. P. 4–11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-razlichnye-puti-k-effektivnomu-primeneniyu-tehnologiy-bim-plm-cad-iot-smart-city-big-data-i-drugie/viewer
G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative. G20 Digital Economy Task Force, 2016. URL: http://www.g20.utoronto.ca/2016/g20-digital-economy-development-and-cooperation.pdf
Веретюк C. М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51–58.
Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.
Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3. С. 13–21. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/523/521
Семячков К. А. Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями. Современные технологии управления. 2017. № 8. URL: http://sovman.ru/article/8001/
Москаленко О. М. Проблеми та ризики інтеграції України у світовий економічний простір в умовах «цифрової глобалізації» // Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : матеріали всеукр. наук. практ. конф. (м. Дніпро, 19–20 жовтня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 60–64.
Гройсман В. Цифрова економіка здатна стрімко підвищити ВВП // Новини економіки. 8 вересня 2017. URL: http://uaekonomist.com/16214
Barefoot K. et al. Defining and Measuring the Digital Economy. BEA Working Paper. 2018. URL: https://www.bea.gov/system/files/papers/WP2018-4.pdf
What is Digital Economy? Deloitte, New York. URL: https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html
Дєєва Н. Е., Делейчук В. В. Механізми залучення інвестицій емітентами цінних паперів в умовах розвитку цифрової економіки України. Молодий вчений. 2018. № 3. С. 653–659. URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5027/4933
Краус Н., Голобородько О., Краус К. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua /pdf/1_2018/8.pdf
Краус Н. М., Краус К. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект XXI. 2018. № 1. С. 211–214.
Dykan V. et al. Formation of the Institutional Model of Public Administration of Post-Industrial Transformation of the Ukrainian Industrial Complex. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7. Iss. 4. P. 438–444. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19911
Fayyaz S. (), A review on measuring digital trade & e$commerce as new economic statistics products. In: The 16th Conference of IAOS. OECD Headquarters, Paris, France, 19–21 September 2018. URL: https://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Fayyaz.pdf
Матвейчук Л. О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». 2018. № 4. С. 116–127. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-0287-2018-4-40-18
Гриценко О. А. Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та правознавців. Економічна теорія та право. 2018. № 2. С. 77–90. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/77-901.pdf
Малюта Л. Я., Дерманська Л. В. Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2019. Т. 30. № 2. С. 55–60. URL: https://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/30_69_2/14.pdf
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-p#Text
Кузнєцова А. Я., Чмерук Г. Г. Теоретичні підходи до визначення цифрової економіки. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 6. С. 34–41. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-5
Фіщук В. Цифрова економіка – це реально // НВ. Бізнес. 18.04.2017. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/tsifrova-ekonomika-tse-realno-1001102.html
Цифрова адженда України – 2020»: проект. Концептуальні засади (версія 1.0). 2016. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
Марченко О. Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку. Галицький економічний вісник. 2020. Т. 65. № 4. С. 34–39. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04
Taking leadership in a digital economy / Telstra corporation limited, Deloitte digital. November 2012. URL: https://taryantowers.com/
Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ, 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf
Сірко А. В. Реалії цифрової економіки: нові можливості та виклики для суспільства і держави. Ефективна економіка. 2020. № 11. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.15
Україна 2030 Е-країна з розвинутою цифровою економікою / Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру