УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інвестиційна привабливість у сучасних реаліях економіки України
Матюк Т. В., Полуяктова О. В.

Матюк Т. В., Полуяктова О. В. Інвестиційна привабливість у сучасних реаліях економіки України. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 60–66.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-60-66

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 11

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.332(477)

Анотація:
У статті визначено сутність поняття «інвестиції» та особливості формування інвестиційної привабливості. Проаналізовано поняття «інвестиційна привабливість». Зазначено, що на формування інвестиційної привабливості країни впливає безліч факторів. До уваги беруться такі фактори: політичні, географічні, історичні, культурні, правові, соціально-економічні, організаційні, фінансові, динаміка макроекономічних показників, наявність чи відсутність природних ресурсів, демографічна ситуація, рівень розвитку законодавчої бази, фіскальна політика, прозорість і стабільність економічної системи. Виявлено ряд фінансово-економічних передумов, які детермінують можливість та ефективність інвестування. Обґрунтовано, що хоча в Україні постійно здійснюються заходи щодо покращення інвестиційного клімату, негативні оцінки експертів та науковців вказують на недосконалість існуючої системи, що і спричиняє дефіцит інвестиційних активів. Зазначено, що однією з найголовніших умов економічного зростання країни є процес залучення інвестицій, який потребує наявності сприятливого інвестиційного клімату в державі. Негативна тенденція інвестиційних надходжень до країни зумовлена недостатньою розвиненістю факторів, які формують інвестиційний клімат. Досліджено основні принципи державного стимулювання інвестиційної привабливості країни. Зазначено, що на даному етапі розвитку економіки для України актуальним залишається питання підвищення ефективності інвестиційного процесу в державі. На жаль, на даний момент існує дуже багато причин недостатньої інвестиційної привабливості нашої країни. Зазначено, що політика українського уряду має бути спрямована на створення чіткої та реальної стратегії соціально-економічного розвитку країни, побудованої на аналізі реального економічного стану країни та наявних у ній ресурсів.

Ключові слова: інвестиції, економіка, інвестиційна привабливість, економічна нестабільність, державне регулювання.

Рис.: 1. Бібл.: 19.

Матюк Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (вул. Дворянська, 2, Одеса, 65000, Україна)
Email: [email protected]
Полуяктова Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра політичних наук і права, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (вул. Старопортофранківська, 26, Одеса, 65020, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України. Фінанси України. 2008. № 3. С. 79–93.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. М. : Гелиос. 2015. 352 с.
Зелінська О. М., Галазюк Н. М. Теоретичні засади визначення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств в умовах сучасних євроінтеграційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 48–51. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/12.pdf
Закон України «Про інвестиційну діяльність» вiд 18 вересня 1991 р. № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
Економічна енциклопедія : у 3 т. / гол. ред. С. В. Мочерний. Київ : Академія, 2000. Т. 1. 864 с.
Ситник О. В. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та її характеристики. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. С. 127–130. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2015/27.pdf
Нападовська І. В. Теоретичні та методичні аспекти дослідження інвестиційної привабливості України. Вісник ДонДует. 2005. № 4. С. 55–61.
Усов М. А. Понятійний апарат та склад інноваційно-інвестиційного комплексу. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Економічні науки». 2018. № 19. С. 68–71. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/37532/1/vestnik_KhPI_2018_19_Usov_Poniatiinyi_aparat.pdf
Крамаренко К. М. Інвестиційна привабливість підприємства та методичні підходи до її визначення. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. С. 101–104. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/10-2016/22.pdf
Шамота Г. М. Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4499
Гребенюк Н. О. Інвестиційна привабливість: сутність та засоби покращення. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 12. С. 12–17.
Карминский А. М., Пересецкий А. А., Петров А. Е. Рейтингование в экономике: методология и практика. М. : Финансы и статистика, 2005. 240 с.
Інвестиційний клімат України / Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_11352
Малько К. С. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України: чинники їх формування в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 100–105.
Олійник Д. І. Ресурсне забезпечення інвестиційної діяльності в Україні : монографія. Одеса, 2005. 412 с.
Business Enabling Environment (BEE) / The World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment
EBA Investment Attractiveness Index. Investors' moods in the 1st half of 2018. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/EBA-Investment-Attrativeness-Index-1H2018.pdf
Бази даних статистики / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Качур Р. П. Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України : дис. канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2015. 237 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру