УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інноваційна привабливість організацій у ситуаціях війни та післявоєнної розбудови економіки України: корпоративні відносини й інтелектуальна власність
Бондар-Підгурська О. В., Хоменко І. І., Коновалова Н. С.

Бондар-Підгурська О. В., Хоменко І. І., Коновалова Н. С. Інноваційна привабливість організацій у ситуаціях війни та післявоєнної розбудови економіки України: корпоративні відносини й інтелектуальна власність. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 36–46.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-36-46

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341.1:316.42

Анотація:
Метою статті є дослідження теоретичних і науково-методичних засад менеджменту інноваційної привабливості організацій як індикатора результативності корпоративних відносин у ситуаціях воєнного часу та післявоєнної розбудови економіки України, а також розробка пропозицій щодо підвищення її рівня. Розкрито суть і значення «інноваційної привабливості організації» з позиції оцінки інтересів усіх стейкхолдерів. Надано авторське тлумачення категорії як комплексу характеристик діяльності організації в процесі формування її інноваційного потенціалу під час здійснення інноваційної діяльності, обумовленої наявними або доступними об’єктами інтелектуальної власності з урахуванням умов інноваційного клімату. Рекомендовано інноваційну привабливість організації використовувати як індикатор результативності корпоративних відносин. Візуалізовано системно-структурні елементи корпоративних відносин у контексті підвищення рівня інноваційної привабливості організацій. Обґрунтовано науково-методичні аспекти оцінки менеджменту інноваційної привабливості організацій і можливості підвищення його ефективності в ситуації воєнного часу та післявоєнної розбудови за рахунок використання прав на об’єкти інтелектуальної власності (зокрема, розроблено макет оцінки менеджменту інноваційної привабливості організацій). Позиціоновано об’єкти інтелектуальної власності як основу інноваційного потенціалу організацій нині. Рекомендовано доповнення до п. 1 Закону України від 1 квітня 2022 року № 2174-IX «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України», що дозволять науковим (бюджетним) установам подавати заявки без документів про сплату зборів у терміни, що перевищують 2 місяці, та зберігати пріоритет. Висвітлено перспективні напрями досліджень даної проблематики, такі як: 1) розробка рекомендацій щодо трансформації маркетингових комунікацій у діяльності організацій; 2) використання нетрадиційних інструментів маркетингових комунікацій; 3) удосконалення системи управління якістю організацій у контексті гармонізації їх із міжнародними стандартами як чинника підвищення рівня їх інноваційної привабливості; 4) практичне впровадження методики оцінки менеджменту інноваційної привабливості організацій під час війни та післявоєнної розбудови.

Ключові слова: інноваційна привабливість, інтелектуальна власність корпоративні відносини, розвиток економіки, післявоєнна розбудова економіки.

Рис.: 2. Табл.: 4. Формул: 1. Бібл.: 28.

Бондар-Підгурська Оксана Василівна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Івана Банка, 3, Полтава, 36003, Україна)
Email: [email protected]
Хоменко Ірина Іванівна – старший науковий співробітник, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України (вул. Володимирська, 54, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]
Коновалова Надія Сергіївна – провідний фахівець, відділ зовнішньоекономічної діяльності, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Берестейський, 37, Київ, 03056, Україна)

Список використаних у статті джерел

Анатолій Загородній: «Саме наука має відігравати ключову роль у відродженні України» / Всеукраїнська газета для науковців та освітян «СВІТ». № 19–20 (травень) 2022 р. URL: https://svit.kpi.ua/2022/05/20/анатолій-загородній-саме-наука-має-в/
Мархайчук М. М. Формування інвестиційної стратегії промислового підприємства з урахуванням очікувань кон’юнктурних змін. Економіка промисловості. 2011. № 1. С. 174–180. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31270/st_53_26.pdf?sequence=1
Рачинська Г. В., Лісовська Л. С. Визначення та оцінювання інноваційної привабливості підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 628. С. 272–276. URL: http://vlp.com.ua/files/42_3.pdf
Бондар-Підгурська О. В. Інноваційна активність промисловості в умовах глобальної кризи. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2013. № 2/2. С. 18–22.
Бондар-Підгурська О. В., Косиченко С. Л., Баххо А. Ефективні комунікації як чинник підвищення інноваційної привабливості підприємства в умовах діджиталізації економіки: крауд-технології // Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Дніпро, 19–20 листопада 2020 р.). Дніпро : НМетАУ, 2020. Ч. 2. С. 26–28.
Бондар О. В. Особливості та проблеми управління комерціалізацією технологій як умови сталого інноваційного розвитку та конкурентоспроможності України // Актуальні питання розвитку економіки: теорія і практика : кол. моногр. / за ред. А. О. Касич, М. М. Хоменко. Кременчук, 2012. С. 8?15.
Ареф’єва О. В., Побережна З. М. Стратегічне управління інноваційністю бізнес-процесів підприємства на конкурентних ринках. Бізнес Інформ. 2019. № 11. C. 108–116. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-108-116
Бондар О. В., Глєбова А. О. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. Київ : Освіта України, 2013. 480 с.
Крикуненко Д. О. Проблеми впровадження інновацій на підприємствах. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. Т. 1. С. 45–49. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_4_1_45_49.pdf
Кузьмін О. Є., Князь С. В., Тувакова Н. В., Кузнєцова А. Я. Інвестиційна та інноваційна діяльність : монографія. Львів : Вид-во ЛБІ НБУ, 2006. 233 с.
Кузьмін О. Є., Жеруха В. Й. Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2009. № 6. С. 24–29.
Приказка С. І. Організаційно-економічні складові стимулювання інноваційної привабливості промислових підприємств в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 93–97.
Сєріков А. В., Бурлака Є. О. До питання про інноваційно-інвестиційну привабливість суб’єктів господарювання. Бізнес Інформ. 2011. № 3. C. 53–58. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2011-3_0-pages-53_58.pdf
Фльорко В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: проблеми врахування ризику і зниження його рівня. Регіональна економіка. 2003. № 4. С. 190–199.
Коновалова Н. С., Кучинський В. П. Фактори конкурентоспроможності в ХХІ столітті // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : НТУУ «КПІ», 2016. С. 118–120.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (редакція від 01.08.2022 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV (редакція від 12.04.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
Войтко С. В. Управління розвитком наукомістких виробництв : монографія Київ : Політехніка, 2012. 280 с.
Тенденції винахідницької діяльності у наукових установах і закладах вищої освіти України у 1991?2020 рр. / За інформацією Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7814
Винахідницька діяльність у наукових установах / за ред. Ю. М. Капіци: Київ : Логос, 2021. 455 c. URL: https://ipr.nas.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/Vynakhidnytska_Diialnist_v_Naukovykh_Ustanovakh_2021.pdf
Pidlisna O., Konovalova N. Economic Dimensions of Enterprise Sustainable Development: Flexibility for Changing Under the Influence of Industry 4.0 // Зміни. Адаптація. Нова економіка : матеріали Міжнародного форуму (Forum EFBM 2.0) (м. Київ, 28 вересня – 1 жовтня 2021 р.). Київ, 2021. С. 43–45.
Філіна Г. І., Кравченко М. Н. Проблеми інноваційного розвитку економіки України. Економіка та держава. 2007. № 5. С. 16–19.
Мороз О. В., Карачина Н. П., Халімон Т. М. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції : монографія. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. 180 с.
Попов О. Є. Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління : монографія. Харків : ФОП Александрова К. М. ; ВД «ІНЖЕК», 2009. 360 с.
Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : кол. монографія / К. П. Абдулаєв, В. І. Алєксєєев, М. І. Башинська та ін. Херсон : ХДУ, 2015. 536 с.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, ст. 8, 55 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
Національний класифікатор ДК 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)». Київ : Держспоживстандарт України, 2004. 22 с.
Rolik Y. А. A Complex Approach to Evaluating the Innovation Strategy of a Company to Determine its Investment Attractiveness. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2013. Vol. 99. P. 562–571. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.526

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру