УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні підходи до визначення поняття «мережева структура»
Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В.

Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «мережева структура». Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 12–19.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-12-19

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 64

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.1:339.1:658.1:658.8

Анотація:
На сучасному етапі трансформаційних перетворень вкрай важливими є проблеми активізації економічного партнерства та співробітництва на основі створення мережевих структур. І особливо ці питання актуалізуються в умовах стрімкого розвитку цифрової економіки та смарт-спеціалізації. З огляду на це, метою даного дослідження є теоретичне узагальнення та систематизація існуючих наукових підходів до трактування поняття «мережева структура»; обґрунтування авторського підходу до визначення змісту даної економічної категорії. У результаті дослідження встановлено, що поняття «мережева структура» ототожнюється з такими дефініціями, як: організація, взаємодія, об’єднання, структура управління, форма управління, координація, кооперація, альянс, структурована сукупність, інтеграція, корпоративна структура, відносини, коаліція. З використанням системного підходу та методу класифікації умовно систематизовано трактування терміна «мережева структура», що запропоновані різними науковими школами, за такими групами: підприємницька мережа; бізнес-структура; відкриті структури; нова організаційна форма спільної діяльності; колективна взаємодія; організаційний тип; модель економічних відносин; комплекс бізнес-одиниць (мережевих партнерів); елемент мережевої економіки тощо. У статті надано авторський підхід до визначення категорії «мережева структура» як специфічної форми організації колективних зусиль, яку засновано на добровільній взаємодії її учасників на основі об’єднання їх інтересів, ресурсів, компетенцій і можливостей. Запропоновано мережеву структуру розглядати як економічну категорію з трьох позицій, а саме, як: мережеву форму партнерства; ефективну модель взаємодії стейкхолдерів в умовах глобальних трансформацій; модель партнерських взаємовідносин між учасниками ринку при організації процесів логістичної діяльності.

Ключові слова: національна економіка, мережева економіка, кластерний підхід, кластеризація економіки, кластерна політика, кластерна структура, кластерна інфраструктура, мережева структура, форма мережевої взаємодії, глобалізація, трансформація, інституційне середовище, інформаційний простір, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, синергетичний ефект.

Бібл.: 39.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Трушкіна Наталія Валеріївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, сектор промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Загорський В. С., Кизим М. О., Хаустова В. Є. Кластеризація економік країн світу й України: досвід і проблеми. Проблеми економіки. 2010. № 1. С. 3–7. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2010-1_0-pages-3_7.pdf
Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 304 с.
Кизим М. О., Хаустова В. Є. Український досвід формування кластерних структур. Проблеми економіки. 2012. № 1. С. 3–11. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2012-1_0-pages-3_11.pdf
Хаустова В. Є. Промислова політика та відмінності у розвитку промисловості в інтеграційних об’єднаннях // Дослідження та оптимізація економічних процесів : кол. моногр. / за ред. О. В. Манойленка. Харків : НТУ «ХПІ», 2014. C. 323–343.
Kyzym M., Khaustova V. Cluster Format for Arranging and Implementing Industrial Policy. Acta Innovations. 2015. No. 17. P. 30–40. URL: http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2015/nr-17/311.html
Kochanska E., Kyzym M., Khaustova V., Klimek A. R., Adamkiewicz I. Determinants for Development of Cluster Initiatives in Poland and Ukraine. Acta Innovations. 2016. No. 21. P. 26–50. URL: https://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/405/nr_21_26_50_2_2.pdf
Trushkina N., Shyposha V. Cluster Initiatives as a Mechanism for Modernizing the National Economy: Adaptation of European Practice // Moderni aspekty vedy : XІV Dil mezinarodni kolektivni monografie. Ceska Republika: Mezinarodni Ekonomicky Institut s. r. o., 2021. S. 590–601.
Liashenko V., Trushkina N. Institutional Principles of Formation of Cross-Border Transport and Logistics Cluster in the Conditions of Digital and Sustainable Development. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2021. Vol. 2. No. 3. P. 90–100. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-3-14
Liashenko V., Ivanov S., Trushkina N. A Conceptual Approach to Forming a Transport and Logistics Cluster as a Component of the Region’s Innovative Infrastructure (on the Example of Prydniprovsky Economic Region of Ukraine). Virtual Economics. 2021. Vol. 4. No. 1. P. 19–53. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.01(2)
Прокопишин О., Пушак Г., Трушкіна Н. Організаційно-економічний механізм управління розвитком кластерних структур в агропромисловому комплексу економічних районів України. Veda a perspektivy. 2021. Nr. 7. S. 175–188. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1584-2021-7(7)-175-188
Юрчак О. Що необхідно для розвитку кластерів в Україні / GMK Center. 15.10.2020. URL: https://gmk.center/ua/opinion/shho-neobhidno-dlya-rozvitku-klasteriv-v-ukraini/
Чужиков В. І., Лук’яненко О. Д. Кластерна політика Європейського Союзу. Економіка України. 2013. № 2. С. 81–91. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/33151/EkUk_2013_2_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Porter M. E. Competitive advantage. New York : Free press ; London : Collier Macmillan, 1985. 592 р.
Porter M. E. Clusters and New Economics of Competition. Harward Business Review. 1998. November – December. P. 77–90. URL: https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition
Delgado M., Porter M., Stem S. Clusters and Entrepreneurship. Journal of Economic Geography. 2010. Vol. 10. No. 4. P. 495–518. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbq010
Fukuyama F. The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. The Atlantic Monthly. 1999. May. URL: http://spot.colorado.edu/~mcguire/disruption.htm
Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1: The Rise of the Network Society (with a New Preface). 2nd ed. Oxford : Wiley Blackwell, 2010. 656 p.
Etzkowitz H. The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. 1st ed. New York : Routledge, 2008. 180 p.
Etzkowitz H., Zhou Ch. The Triple Helix: University – Industry – Government Innovation and Entrepreneurship. 2nd ed. New York : Routledge, 2018. 342 p.
Etzkowitz H., Leydesdorff L. The Triple Helix – University – Industry – Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review. 1995. Vol. 14. No. 1. P. 14–19.
Leydesdorff L. The Triple Helix, Quadruple Helix, …, and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy? Journal of the Knowledge Economy. 2012. Vol. 3. Iss. 1. P. 25–35. DOI: https://doi.org/10.1007/s13132-011-0049-4
Ketels C. Clusters of Innovation in Europe. In: Structural Change in Europe 3 – Innovative City and Business Regions. Bollschweil : Hagbarth Publications, 2004. P. 1–5.
Ketels C., Memedovic O. From Clusters to Cluster?Based Economic Development. International Journal of Technological Learning, Innovation, and Development. 2008. Vol. 1. No. 3. P. 375–392. DOI: https://doi.org/10.1504/IJTLID.2008.019979
Orvedal L. Industrial clusters, asymmetric information and policy design. Discussion Paper. 2002. No. 25. P. 1–17. URL: https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/bitstream/handle/11250/162864/dp2002-25.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Podolny J. M., Page K. L. Network forms of Organizations. Annual Review of Sociology. 1998. No. 24. P. 57–76. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.57
Broekel T., Boschma R. Knowledge networks in the Dutch aviation industry: the proximity paradox. Journal of Economic Geography. 2012. Vol. 12. Iss. 2. Р. 409–433. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbr010
Січкаренко К. О. Мережева організація інноваційної діяльності : наукова доповідь. Київ, 2015. 48 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/289.pdf
Подчасова П. Віртуальні підприємства як сучасна форма організації виробництва. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2009. Вип. 14. С. 24–45. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46070/02-Podchasova.pdf?sequence=1
Залужний А. Л. Інформаційно-мережеві виміри сучасної економіки. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50-1. С. 59–63. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.50-10
Войтович Р. Мережеве суспільство як нова форма соціальної організації в умовах глобалізації. Політичний менеджмент. 2010. № 5. С. 3–18. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/voitovych_merezheve.pdf
Старцев Ю. Н. Сети как продукт интеграционной стратегии предприятий. Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 3. С. 42–46.
Смоляр Л. Г., Котенко О. А. Мережеві структури як сучасна форма організації економічної діяльності. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1660
Парубець О. М. Взаємозв’язок понять «мережа» і «мережева структура» як інтеграційних об’єднань підприємств транспорту. Ефективна економіка. 2014. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2870
Керея О. С. Мережа як базова структура інформаційної економіки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2016. Вип. 91. С. 26–32. URL: https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/8041/7523
Паливода О. М. Галузеві мережеві структури: критерії ідентифікації та оцінювання міжфірмових взаємовідносин. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 75–78. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2017/18.pdf
Маковеева В. В. Сетевое взаимодействие – ключевой фактор развития интеграции образования, науки и бизнеса. Вестник Томского государственного университета. 2012. № 354. C. 163–166. URL: http://zdorovie-seti.moy.su/B/statja_v.v-makoveeva.pdf
Борисенко Ю. В., Маматова Т. В. Базові цінності та принципи мережевої взаємодії у мережевих системах місцевого розвитку. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 12. С. 17–26. DOI: https://doi.org/10.15421/15201745
Данилович-Кропивницька М. Л. Формування мережевої культури в інституційному середовищі взаємодії підприємницьких структур. Економіка і суспільство. 2018. Вип. № 15. С. 278–285. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/43.pdf
Пахаренко О. В. Дослідження змісту економічної категорії «мережеві структури». Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4. № 4. С. 282–293. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-32

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру