УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стабілізація трансформаційних процесів в системі забезпечення енергетичної безпеки України
Матійчук Л. П.

Matiichuk, Liubomyr P. (2022) “Stabilization of Transformation Processes in the Energy Security Measurement System of Ukraine.” Business Inform 8:127–134.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-127-134

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 351:349.6

Анотація:
Радикальні перетворення української енергетичної системи спричинили зміни і в енергетичній політиці. Проте інтерпретовані положення не передбачали особливих відмінностей між областями та регіонами щодо видозміни енергетичних заходів. Зазначені дії згодом спричинили інституційні перетворення паливно-газових та електроенергетичних заходів на шляху до лібералізації економіки. Енергетична політика комбінує в собі правове, організаційне та фінансово-економічне регулювання в контексті національної політики країни. Упровадження інноваційних технологічних вдосконалень в ПЕК передбачає: модернізацію енергетичної системи; вдосконалення інфраструктури; процес інтеграції передових іноземних практик у власну систему; застосування новацій відповідно до законодавства ЄС; упровадження водневих технологій і перехід до чистої енергії. Створення резервних запасів для уникнення дефіциту енергетичних ресурсів містить: формування законодавства України щодо резервування сховищ нафти та газу; створення східноєвропейського газового та нафтового центру (хабу) в Україні; формування системи підвищення конкуренції цін на європейських ринках шляхом резервування. Засвоєння досвіду та формування установлених норм поведінки по енергозбереженню полягає в: удосконаленні нормативно-правових аспектів регулювання господарської діяльності суб’єктами господарювання; технічному вдосконаленні виробничих процесів; застосуванні систематичного моніторингу та енергоаудиту; досягненні ефекту масштабу під час виробництва та споживання енергетичних ресурсів. Енергоефективність застосування ресурсів з огляду на їх різноманітність та застосування ПЕК передбачає: надійність і безперебійність енергетичного постачання; ціноутворення; нормативно-правові інструменти регулювання; проєкти щодо реалізації ефективного застосування енергії; заходи щодо збереження довкілля. Диверсифікація в застосуванні відновлювальних джерел енергії в сегментах енергетики означає: диверсифікацію зв’язків з країнами енергетичного суспільства; відновлення співпраці з Польщею через термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) Свіноуйсьце в контексті газу та енергії; активізацію транзиту енергетичних ресурсів через Словаччину, Молдову та Румунію. Діяльність енергетичної системи відповідно до законодавства ЄС і сучасних глобальних викликів полягає в: реалізації пріоритетів Зеленої Угоди; переході до чистої енергії; застосовуванні водневої енергетики; формуванні інфраструктури для застосування відновлювальних джерел енергії.

Ключові слова: енергетична сфера, трансформаційні процеси, енергетичний ринок, енергетика в Україні, стабілізація процесів.

Бібл.: 31.

Матійчук Любомир Павлович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра комп’ютерних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вишневський В., Александров І., Половян О. Системно-динамічне моделювання розвитку старопромислових регіонів. Економіка України. 2010. № 7. С. 37–49.
Децентралізація та енергоефективність: стан реалізації ключових реформ країни / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/08/Detsentralizatsiya-y-energoefektivnist_final_2.pdf
Коваленко М. А. Стратегія реформування промислового комплексу регіону: теорія та практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05. Херсон, 2009. 35 с.
Розенбергер К. Політика України в галузі енергетики / Представництво фонду Конрада Аденауера в Україні. Київ, 2012. 28 с. URL: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=0ff395f1-5626-4300-6e5f-98815dfc091c&groupId=252038
Купчак В. Р. Державна політика розвитку економіки регіону в системі проектного управління інвестиціями. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4219
Купчак В. Р., Павлова О. М., Павлов К. В., Лагодієнко В. Р. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика : монографія. Луцьк, 2019. 346 с.
Лагодієнко В. В., Павлов К. В., Павлова О. М., Саркісян Г. О. Інноваційна діяльність на регіональних туристичних ринках: модернізація та регулювання : монографія. Луцьк, 2022. 402 с.
Маляренко. В. А. Енергозбереження – пріоритетний напрямок розвитку і вдосконалення комунальної енергетики. Интегрованные технологии и энергосбережение. 2006. № 3. С. 19–30. URL: http://library.kpi.kharkov.ua/files/JUR/ite_2006_3_Malyarenko_Enerhozberezhennya.pdf
Міністерство енергетики України. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/
Павлов К. В., Павлова О. М. Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України : монографія. Луцьк, 2019. 542 с.
Павлов К. В., Павлова О. М., Купчак В. Р. Пріоритетні напрями державного регулювання конкуренції: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 1. С. 14–20. DOI: 10.29038/2411-4014-2019-01-14-20
Галянт С. Р., Новосад О. В., Павлова О. М., Павлов К. В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». 2020. № 1. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5424
Павлова О. М. Товарна форма організації суспільного виробництва в умовах розвитку національної економіки України (другої половини ХVII – кінця XVIII ст.) : монографія. Луцьк : Терен, 2019. 480 с.
Писанко С. В., Павлова О. М., Павлов К. В. Роль та значення інвестиційно-інноваційних процесів в електроенергетичній галузі регіону. Український журнал прикладної економіки. 2020. Т. 5. № 3. С. 320–328. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-35
Прем’єр-міністр: Вперше Уряд підписує угоди про розподіл продукції із переможцями відкритих та прозорих аукціонів / Урядовий портал. 31.12.2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-vpershe-uryad-pidpisuye-ugodi-pro-rozpodil-produkciyi-iz-peremozhcyami-vidkritih-ta-prozorih-aukcioniv
Стрішенець О. М. Світові тенденції розвитку економіки енергетики у XXI cт.: адаптація до українських реалій. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 73–79.
Стрішенець О. М., Павлов К. В. Особливості конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 1. Т. 2. С. 35–38.
Укртранснафта. URL: https://www.ukrtransnafta.com/
Уряд підписав угоди щодо розподілу ділянок на видобування газу // Економічна правда. 31.12.2020. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/31/669689
Addressing climate change and fuel poverty – energy measures information for local government / Department for Business Enterprise and Regulatory Reform. 2007. URL: https://www.thenbs.com/PublicationIndex/documents/details?Pub=DBERR&DocID=283962
Bielawski M. International Dimension of Ukraine's Energy Security and North Stream-2 / Razumkov Centre. 31.10.2019. URL: https://razumkov.org.ua/en/comments/international-dimension-of-ukraine-s-energy-security-and-north-stream-2
ENTSO-E. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ENTSO-E
ENTSO-E. URL: https://www.entsoe.eu/
Pavlov K., Korotia M. Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions. In : Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control / Mrugalska B., Trzcielinski S., Karwowski W., Di Nicolantonio M., Rossi E. (eds.). AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020. Vol. 1216. P. 302–309. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51981-0_38
Romanyuk R., Pavlov K., Pavlova O. Features of Development and Prospects of Transformation of the Electricity Industry of the Region. Інтернаука. Серія «Економічні науки». 2021. №1. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6854
Коротя M. I., Павлов К. В., Павлова O. M. Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України : монографія. Луцьк, 2020. 256 с.
Optimization of multi-channel queuing systems with a single retail attempt: Economic approach / Pryshchepa O., Kardash O., Yakymchuk A. et al. Decision Science Letters. 2020. No. 9. P. 559–564. URL: http://www.growingscience.com/dsl/Vol9/dsl_2020_22.pdf
Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies / Pavlova O., Pavlov K., Horal L. et al. Accounting. 2021. Vol. 7. Iss. 5. P. 1073–1084. DOI: 10.5267/j.ac.2021.3.001
Pavlov K., Pavlova O., Romaniuk R., Pysanko S. Prospects of implementation of a new model of functioning of the electric power industry south-east region of Ukraine. Znanstvena Misel Journal. 2021. Vol. 50. Iss. 1. P. 21–27.
Pavlov K., Pavlova O, Kupchak V. Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness. 2019. Vol. 11. Iss. 3. P. 87–108. DOI:10.7441/joc.2019.03.06
Cornelissen S., Dehue B., Wonink S. Summary of approaches to account for and monitor indirect impacts of biofuel production / Ecofys. Convention on Biological Diversity. 2009. 76 p. URL: https://www.cbd.int/agriculture/2011-121/EU-Ecofys-sep11-en.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру