УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аксіоматика та ознаки генезису життя й державотворення та їх соціо-економічне забезпечення
Карпінський Б. А., Карпінська О. Б.

Карпінський Б. А., Карпінська О. Б. Аксіоматика та ознаки генезису життя й державотворення та їх соціо-економічне забезпечення. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 6–19.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-6-19

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.2:336.02:351.71

Анотація:
Мета статті полягає в розробці наукових поглядів на аксіоматику генезису життя й державотворення з позиції системності взаємозв’язків: від окремої людини до держави. Виділено й обґрунтовано, що в становленні базових положень і створенні сучасної моделі життєформування є фундаментальна заслуга українських науковців, які у своїх новаторських працях, що стосувалися питань від біосфери до геосоціосистемології, викристалізували дану проблематику. Підкреслено, що аксіоматика, як система аксіом науки, виділяє, конкретизує та систематизує початкові факти життєутворення на основі їхньої несуперечності, незалежності та повноти. Обґрунтовано, що наукові результати із досліджень проблематики початкових стадій зародження та формування життєіснування на Землі все ж більше стосуються інструментарних можливостей різних напрямків природничих наук, обумовлюючи потребу в їх подальшій фундаменталізації та врахуванні ресурсного та соціо-економічного забезпечення за умов глобального розвитку. Розроблено аксіоматику генезису життя й державотворення. Наголошено, що лише скоординована робота державних інституцій та Організації Об’єднаних Націй може дієво та комплексно вирішувати стратегіологічну розвиткову проблему, яка випливає з виділеної аксіоматики та ознак щодо генезису життя та сучасного державотворення. Доведено, що питання забезпечення енергетичного балансу життя людини має бути в центрі діяльності як вітчизняних, так і міжнародних урядів. Обґрунтовано потребу в управлінських заходах щодо формування конституційно-правової та стратегіологічної відповідальності перед прийдешніми поколіннями з урахуванням доктрин державотворчого патріотизму нації, оскільки саме через їх ефективність та цілеспрямовану реалізацію мотивації платника податків у творенні власної держави забезпечуються як її фінансові ресурси, так і економічне зростання.

Ключові слова: економіка, аксіоматика, генезис, держава, державотворчий патріотизм нації, фінанси, податки, управління.

Рис.: 4. Табл.: 4. Бібл.: 40.

Карпінський Борис Андрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Карпінська Олена Борисівна – кандидат юридичних наук, адвокат, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Вернадский В. И. Биосфера. М. : Мысль, 1967. 376 с.
Геєць В. М. Геоекономічні виклики для країн G7. Економіка України. 2020. № 3. С. 3–5.
Голубець М. А. Геосоціосистемологія. Львів : Компанія «Манускрипт», 2013. 264 с.
Світова гібридна війна і український фронт : кол. монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 496 с.
Данилишин Б. М., Богдан І. В., Богдан Т. П. Модернізація монетарної політики України в контексті стабілізації економіки та посткризового зростання. Економіка України. 2020. № 6. С. 3–19.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Єфименко Т. І. Трансформації фінансового управління і сталий розвиток національної економіки. Економіка України. 2020. № 7. С. 5–13.
Капица С. П. Модель развития человечества и проблемы экономики. Вопросы экономики. 2000. № 12. С. 85–106.
Капица С. П. Об ускорении исторического времени. Новая и новейшая история. 2004. № 6. С. 3–16. URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/KAPTIME.HTM
Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (Ч. І). Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.12. С. 211–219. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_12/211_Kar.pdf
Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (Частина ІІ). Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Львів : РВВ НЛТУ України. 2013. Вип. 23.13. С. 221–231. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_13/221_Kar.pdf
Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта інвестиційного зростання : монографія. Львів : Колір ПРО, 2018. 480 с.
Карпінський Б. А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території : монографія. Львів : Колір ПРО, 2017. 116 с.
Карпінський Б. А., Божко С. М. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель : монографія. Львів : Логос, 2005. 256 с.
Касперович Ю. В. Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни : аналітична доповідь. Київ : Фенікс, 2019. 128 с.
Кістерський Л. Л. Формування сучасної Європи: стримування та розвиток. Економіка України. 2015. № 4. С. 19–27.
Колодко Г. В. Після пандемії. Eкономіка і політика у постпандемічному світі. Економіка України. 2020. № 5. С. 3–24.
Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія. Київ : НІСД, 2018. 472 с.
Психологія життєтворення особистості в сучасному світі : монографія / Ю. Д. Гундертайло, В. О. Климчук, О. Я. Кляпець та ін. ; за ред. Т. М. Титаренко. Київ : Міленіум, 2016. 320 c.
Сковорода Г. С. Діалог, або розмова про давній світ // Сковорода Г. С. Твори : у 2 т. Київ : Обереги, 1994. Т. 1. С. 308–324.
Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія. Київ : НІСД, 2011. 336 с.
Ульянин Ю. А., Харитонов В. В., Юршина Д. Ю. Перспективы ядерной энергетики в условиях исчерпания традиционных энергетических ресурсов. Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. 2017. № 4. С. 5–16. URL: https://static.nuclear-power-engineering.ru/articles/2017/04/01.pdf
Ульянин Ю. А., Харитонов В. В., Юршина Д. Ю. Прогнозирование динамики исчерпания традиционных энергетических ресурсов. Проблемы прогнозирования. 2018. № 2. С. 60–71.
Фурман В. В. Глобальні моделі сейсмічної томографії у дослідженні структур Землі. Електроніка та інформаційні технології. 2018. Вип. 9. С. 48–62.
Цуканов Б. И. Время в психике человека. Одесса : Астропринт, 2000. 220 с.
Cawood P. A., Hawkesworth C. J., Dhuime B. The continental record and the generation of continental crust. Geological Society of America Bulletin. 2013. Vol. 125. No. 1–2. Р. 14–32. DOI: 10.1130/B30722.1
Claire M. W., Catling D. C., Zahnle K. J. Biogeochemical modelling of the rise in atmospheric oxygen. Geobiology. 2006. No. 4. Р. 239–269. DOI: 10.1111/j.1472-4669.2006.00084.x
Daines S. J., Lenton T. M. The effect of widespread early aerobic marine ecosystems on methane cycling and the Great Oxidation. Earth and Planetary Science Letters. 2016. Vol. 434. Р. 42–51. DOI: 10.1016/j.epsl.2015.11.021
Danylyshyn B., Bohdan I. Developing a system of anti-crisis measures for Ukraine’s economy in the spread of the coronavirus pandemic. Banks and Bank Systems. 2020. No. 15. Issue 2. P. 1–15. URL: https://doi:10.21511/bbs.15(2).2020.01
Developing The Critical Infrastructure Protection System in Ukraine : monograph / S. Kondratov, D. Bobro, V. Horbulin et al. ; general editor O. Sukhodolia. Kyiv : NISS, 2017. 184 p.
Di Giulio M. The universal ancestor and the ancestors of Archaea and Bacteria were anaerobes whereas the ancestor of the Eukarya domain was an aerobe. Journal of Evolutionary Biology. 2007. Vol. 20. Р. 543–548. DOI: 10.1111/j.1420-9101.2006.01259.x
Fiorella R. P., Sheldon N. D. Equable end Mesoproterozoic climate in the absence of high CO2. Geology. 2017. Vol. 45. Issue 3. Р. 231–234. DOI: 10.1130/G38682.1
Fischer W. W., Hemp J., Johnson J. E. Evolution of Oxygenic Photosynthesis. Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 2016. Vol. 44. P. 647–683. DOI: 10.1146/annurev-earth-060313-054810
Hardisty D. S., Lu Z., Bekker A. et al. Perspectives on Proterozoic surface ocean redox from iodine contents in ancient and recent carbonate. Earth and Planetary Science Letters. 2017. Vol. 463. Р. 159–170. DOI: 10.1016/j.epsl.2017.01.032
Izon G., Zerkle A. L., Williford K. H. et al. Biological regulation of atmospheric chemistry en route to planetary oxygenation. Procceedings of the National Academy of Science of the United States of America. 2017. Vol. 114. Р. 2571–2579. DOI: 10.1073/pnas.1618798114
Karpinsky B. A., Bozshko S. M. Economic Growth at sustainable development of economy : monografy. Lviv : Prostir-M, 2006. 376 p.
Koehler M. C., Stueken E. E., Kipp M. A. et al. Spatial and temporal trends in Precambrian nitrogen cycling: A Mesoproterozoic offshore nitrate minimum. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2017. Vol. 198. Р. 315–337. DOI: 10.1016/j.gca.2016.10.050
Meadows V. S. Reflections on O2 as a Biosignature in Exoplanetary Atmospheres. Astrobiology. 2017. Vol. 17. No. 10. Р. 1022–1052. DOI: 10.1089/ast.2016.1578
Olijnyk D., Konizhai Yu. Innovative-Technological Transformations of the Global Economy: Conclusion for Ukraine. Стратегічні пріоритети. 2019. № 2. С. 70–78. URL: https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/254/241
Olson S. L., Kump L. R., Kasting J. F. Quantifying the areal extent and dissolved oxygen concentrations of Archean oxygen oases. Chemical Geology. 2013. Vol. 362. Р. 35–43. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2013.08.012

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру