УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я
Краснікова Н. Г.

Краснікова Н. Г. Шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 212–218.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-212-218

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.471.65

Анотація:
У статті розглянуто організаційний аспект ведення обліку доходів і витрат, а також проблематику ведення обліку доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (КНП ОЗ). Розглянуто обліково-аналітичну інформацію як суспільно-економічний базис глобалізації бізнесу, що є актуальним в умовах посилення значення бухгалтерського обліку та звітності для подальшого розвитку економічної науки та практики. Досліджено сутність поняття «обліково-аналітичне забезпечення суспільних потреб», шляхи, форми та чинники його вдосконалення. Запропоновано напрями вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я та шляхи модернізації вдосконалення методики проведення внутрішнього аудиту доходів і витрат. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства є однією з головних передумов ефективного функціонування будь-якого підприємства та важливим елементом формування ефективних управлінських рішень. Метою обліково-аналітичного забезпечення діяльності КНП ОЗ є забезпечення управлінського персоналу підприємства повною, своєчасною та достовірною інформацією для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень. Система обліку та звітності має бути сформована відповідно до прийнятих методологічних принципів і підходів щодо аналітичних досліджень, спрямованих на всебічний вплив на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку та зміцнення його фінансових позицій на ринку. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення принципів та методів проведення обліку та аудиту доходів і витрат КНП ОЗ; економічного аналізу для максимального задоволення потреб користувачів під час прийняття управлінських рішень щодо динамічного розвитку КНП ОЗ. Запропоновані напрями вдосконалення методології проведення внутрішнього аудиту доходів та витрат дають змогу проводити оперативний аналіз і контроль доходів та витрат, а в майбутньому використовувати цю інформацію для прийняття ефективних рішень щодо функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я в довгостроковій перспективі.

Ключові слова: внутрішній аудит, обліково-аналітичне забезпечення, доходи, витрати, некомерційні підприємства, сфера охорони здоров’я.

Рис.: 4. Бібл.: 12.

Краснікова Наталія Григорівна – аспірант, кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Барановська С. П. Обліково-аналітичне забезпечення як невід’ємна складова управління підприємством // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. праць / відп. ред. О.Є. Кузьмін. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. С. 8–11.
Бенько І. Д., Бенько В. С. Організація обліку та контролю фінансових ресурсів бюджетних установ. Інноваційна економіка. 2012. № 9. С. 272–276. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/15734/1/Організація%20обліку%20та%20контролю%20фінансових.pdf
Гайдук І. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 28/1. С. 33–40.
Гура Н. О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація. Економіка України. 2012. № 8. С. 23–31.
Гуренко Т. О., Дерев’янко С. І., Липова А. С. Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління. Економічні науки. Cерія «Облік і фінанси». 2013. Вип. 10. Ч. 3. С. 204–210.
Колос І. В., Радіонова Н. Й. Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2013. Вип. 1. С. 126–140. URL: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Kolos20150521.pdf
Макаренко А. П., Меліхова Т. О., Бескоста Г. М. Організація і методика аудиту : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗДІА, 2015. 190 с.
Петренко С. М. Методологічні підходи до здійснення процесу внутрішнього аудиту. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 7. С. 37–41.
Пилипенко А. А., Дзьобко І. П., Писарчук О. В. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань: монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2011. 344 с
Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
Сардачук І. І. Обліково-інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2009. Вип. 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 510–515. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2956/1/89.pdf
Шигун М. М., Гаргола Ю. Г. Стан розвитку вітчизняних систем обліку, контролю та управління: експертні оцінки аудиторів-практиків. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2016. Вип. 1. С. 245–259.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру