УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретико-методичні засади ідентифікації та взаємозв’язку впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства
Аванесова Н. Е., Мордовцев О. С., Сергієнко Ю. І.

Аванесова Н. Е., Мордовцев О. С., Сергієнко Ю. І. Теоретико-методичні засади ідентифікації та взаємозв’язку впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 20–28.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-20-28

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 399.9

Анотація:
У статті проведено дослідження теоретико-методичних засад ефективної та своєчасної ідентифікації та взаємозв’язку впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства. Виявлено, що вплив дестабілізуючих факторів на діяльність промислового підприємства в ринковому конкурентному оточенні вимагає негайної реакції топ-менеджменту суб’єкта господарювання. Визначено, що безперервність та системність процесу функціонування економічної безпеки обумовлює необхідність урахування та ідентифікації впливу дестабілізуючих факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а також використання можливостей, які створюються цим середовищем для мінімізації зазначеного впливу на бізнес-діяльність промислового підприємства. Проведено аналіз основних досліджень концептуальних основ сутності категорій «економічна безпека», «виклики», «загрози», «ризики» та «небезпеки», надано їх узагальнені авторські визначення. Доведено, що дестабілізуючі фактори (виклики, загрози, ризики та небезпеки) знаходяться в тісному взаємозв’язку та мають чітке ієрархічне позиціонування. Досліджено наслідки впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства. Побудовано схему функціонування системи впливу дестабілізуючих факторів на економічну безпеку промислового підприємства та виявлено, що дослідження взаємопов’язаного функціонування цієї системи сприяє не тільки своєчасній ідентифікації чинників, а й прогнозуванню та розробці комплексної стратегії захисту промислового підприємства від невизначеності та загроз внутрішнього та зовнішнього середовища. Своєчасне реагування та попередження викликів, загроз і ризиків допоможе запобігти виникненню небезпеки та кризового стану підприємства. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути теоретико-методичною основою для подальшого дослідження проблем забезпечення економічної безпеки промислового підприємства України.

Ключові слова: виклики, економічна безпека, загрози, небезпеки, ризики, дестабілізуючі фактори, промислове підприємство.

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 11.

Аванесова Ніна Едуардівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]
Мордовцев Олександр Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародного бізнесу та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Сергієнко Юлія Іванівна – аспірант, кафедра економіки та бізнесу, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Pilipenko N. M., Pilipenko V. V. Еconomic Security as a Dynamic Characteristic of an Enterprise. Економіка і суспільство. 2017. № 10. P. 338–342. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/59.pdf
Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. та ін. Київ : Правова єдність, 2009. 544 с.
Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев : Эльга ; Ника-Центр, 2009. 778 с.
Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 258 с.
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text
Мороз О. В., Карачина Н. П., Шиян А. А. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 259 с.
Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук. : 08.06.01. Київ, 2004. 18 с.
Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення : монографія. Львів : Арал, 2008. 384 с.
Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. Київ : НІСД, 2015. 348 с.
Бойко І. В. Дефініції «ризик», «загроза», «небезпека» як об’єкти наукових досліджень у напрямі економічної безпеки підприємства. Приазовський економічний вісник. 2017. № 5. С. 94–98. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/20.pdf
Пазєєва Г. М. Комплексна діагностика в забезпеченні економічної безпеки підприємств (на матеріалах транспортно-експедиційних підприємств України) : дис. … канд.. екон. наук : 21.04.02. Київ, 2017. 291 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру