УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Управління витратами авіабудівних підприємств через процесно-орієнтований підхід у соціально-поведінковій економіці
Сімкова Т. О., Борисюк І. О.

Сімкова Т. О., Борисюк І. О. Управління витратами авіабудівних підприємств через процесно-орієнтований підхід у соціально-поведінковій економіці. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 181–188.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-181-188

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.65:338.4:656.7

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні системи управління витратами авіабудівних підприємств через процесно-орієнтований підхід у соціально-поведінковій економіці шляхом виокремлення етапів упровадження цієї системи, що дасть змогу виявити джерела економії та максимально раціоналізувати витрати й ефективно управляти діяльністю підприємства загалом. Розглянуто підходи багатьох учених до змісту поняття «витрати». Проведено аналіз розвитку авіабудівної галузі України. Визначено проблеми недостатнього розвитку галузі, а саме: нестача фінансових ресурсів для її розвитку; суттєве скорочення можливих ринків збуту; кризові соціально-економічні явища у країні та світі; низька платоспроможність споживачів і обмеженість можливостей щодо залучення інвестицій; скорочення рівня застосування можливостей міжнародної виробничої кооперації; невідповідність інфраструктури, технологічного обладнання, методів управління на серійних літакобудівних заводах України сучасним ринковим вимогам; висока вартість комплектуючих; обмеженість доступу до ресурсів; висока конкуренція тощо. Виокремлено фактори негативного впливу у складі законодавчо-нормативних, управлінсько-організаційних, технічних, фінансово-економічних та інноваційних. Для вирішення зазначених проблем запропоновано процесно–орієнтований підхід до формування системи управління за процесами на вітчизняних авіабудівних підприємствах за рахунок комбінування методу визначення цільових витрат і методу визначення витрат за процесами. Впровадження системи управління витратами авіабудівних підприємств за процесами приведе до планування рівня витрат, виявлення проблемних місць і визначення невикористаних резервів щодо ефективного управління діяльністю підприємств авіабудівної галузі в цілому.

Ключові слова: витрати, авіабудівні підприємства, фактори впливу, система управління витратами, управління процесами.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Сімкова Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки повітряного транспорту, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]
Борисюк Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки повітряного транспорту, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)

Список використаних у статті джерел

Николаева С. А. Доходы и расходы организации. М. : Аналитика-Пресс, 2000. 250 с.
Шеремет А. Д. Управленческий учет : учеб. пособие. Минск : ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. 512 с.
Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2000. 578 с.
Врублевский Н. Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика. Могилев : Финансы и статистика, 2002. 352 с.
Лисович Г. М. Бухгалтерский управленческий учет в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях АПК. Ростов н/Д : Ариста, 2000. 354 с.
Комиссарова И. П. Трансформация учета расходов организации: методология и практика. Минск : Бухгалтерский учет, 2002. 224 с.
Котляров С. А. Управление затратами. СПб. : Питер, 2001. 160 с.
Стратегія відродження вітчизняного авіабудування на період до 2030 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 429-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2018-р#Text
Ковінько О. М., Без’язична С. Л., Козачун К. І. Стан вітчизняного ринку авіабудування та перспективні рішення про міжнародну співпрацю. Інтернаука. Серія «Економічні науки». 2018. № 6. С. 33–38. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-6-3938
Періодична інформація Державної авіаційної служби України. URL: https://avia.gov.ua/
Веселовська О. В. Організація системи управління витратами на вітчизняних авіабудівних підприємствах на процесній основі. Ефективна економіка. 2012. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1359
Липис А. В., Рыжов В. А., Сизов В. А. Возможности применения ERP-систем в судостроении. Судостроение. 2003. № 2. С. 41–45.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру