УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Науково-методичні аспекти оцінки ефективності управління інноваційним підприємством у контексті реалізації цілей сталого розвитку
Бондар-Підгурська О. В., Хоменко І. І., Карангва Чарльз

Бондар-Підгурська О. В., Хоменко І. І., Карангва Чарльз Науково-методичні аспекти оцінки ефективності управління інноваційним підприємством у контексті реалізації цілей сталого розвитку. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 172–180.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-172-180

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341.1:316.42

Анотація:
Метою статті є вдосконалення науково-методичних аспектів оцінки ефективності управління інноваційним підприємством у контексті реалізації цілей сталого розвитку. Висвітлено роль і стан підприємств машинобудування як основи розвитку національного господарства у форматі інноваційних. Вперше на основі комплексного підходу розроблено індикатори оцінки ефективності управління інноваційним підприємством (на прикладі машинобудівної галузі) в контексті реалізації цілей сталого розвитку 21 століття. При цьому Концепцію сталого розвитку позиціоновано як синтез двох найважливіших ідей, а саме: 1) розвиток має бути збалансованим, що передбачає вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем і досягнення рівноваги між ними, а це зумовлює загальний рівень і якість життя населення; 2) нинішнє покоління має обов’язок перед прийдешніми поколіннями залишити достатні запаси ресурсів (природних, соціальних та економічних) з метою забезпечення їх рівня добробуту, не нижчого за нинішній. Запропоновано розроблені індикатори доповнювати трьома специфічними показниками патентно-ліцензійної діяльності як чинника підвищення ефективності управління інноваційним підприємством у контексті економічного, екологічного та соціального аспектів. Зокрема: 1) кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, в яких запатентовано способи, що здешевлюють виробництво окремого товару чи послуги (економічна складова); 2) кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, в яких запатентовано способи більш екологічного виробництва товару чи послуги (екологічна складова); 3) кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, в яких запатентовано способи підвищення ефективності роботи працівників, тобто поліпшення умов праці (соціальна складова). На основі методу формалізації та комплексного підходу рекомендовано універсальний формат результатів оцінки ефективності управління інноваційним підприємством у контексті реалізації цілей сталого розвитку. Результатом його застосування має стати вчасне усунення проблем, виявлення причин і ліквідація наслідків неефективного управління підприємством, що приведе до підвищення прибутку від інноваційної діяльності та ефективності інвестицій в екологічні інновації, сформує безпечне довкілля, підвищить рівень задоволення життєво важливих інтересів працівників підприємства та населення загалом.

Ключові слова: оцінка ефективності, управління, інноваційне підприємство, сталий розвиток, цілі.

Табл.: 2. Бібл.: 20.

Бондар-Підгурська Оксана Василівна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Івана Банка, 3, Полтава, 36003, Україна)
Email: [email protected]
Хоменко Ірина Іванівна – старший науковий співробітник, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України (вул. Володимирська, 54, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]
Карангва Чарльз – аспірант, кафедра менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі (вул. Івана Банка, 3, Полтава, 36003, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. Київ, 2017. 176 с. URL: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
Бондар-Підгурська О. В. Науково-методологічні засади сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2016. 531 с.
Бондар-Підгурська О. В. Механізм формування середнього класу як основа конкурентоспроможної економіки та сталого інноваційного розвитку України. Економіка та держава. 2012. № 7. С. 22–26. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2012/8.pdf
Касич А. О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 7. С. 32–40.
Андрощук Г. О. Раціоналізаторська діяльність за кордоном. Інтелектуальна власність. 2003. № 4. C. 29–34.
Андрошук Г. О., Еннан Р. Є. Інноваційна політика Європейського Союзу. Наука та інновації. 2009. № 5. С. 85–97. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27902/11-Androshchuk.pdf?sequence=1
Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін : навч. посіб. Київ : Заповіт, 2004. 312 с.
Кузьмін О. Є., Князь С. В., Тувакова Н. В., Кузнєцова А. Я. Інвестиційна та інноваційна діяльність : монографія. Львів : ЛБІ НБУ, 2006. 233 с.
Кузьмін О. Є., Жежуха В. Й. Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств. Економіка та держава. 2009. № 6. С. 24–29. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2009/9.pdf
Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. Львів : Інтелект-Захід, 2005. 352 с.
Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2006. 295 с.
Йохна М. А., Статдник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2005. 400 с.
Федулова І. В. Дослідження інноваційної активності промислового підприємства. Технічні та прикладні питання економіки. 2010. Вип. 26. С. 121–127. URL: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2011_26/zb26_14.pdf
Федулова Л. І. Проблеми і передумови формування в Україні економіки новітнього технологічного укладу. Управлінські інновації. 2012. Вип. 1. С. 9–20. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3836/1/Федулова%20Л..pdf
Шубна О. В., Лозгунова А. С. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України. Научный вестник ДГМА. 2017. № 3. С. 153–158. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/%E2%84%963(24%D0%95)_2017/article/24.pdf
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала и цикла конъюнктуры) / пер. с нем. М. : Прогресс, 2005. 453 с.
Motyka S. Measurement and Evaluation of Business Innovation. Problemy Eksploatacji – Мaintenance Problems. 2014. No. 2. P. 35–43. URL: https://www.researchgate.net/publication/317683376_MEASUREMENT_AND_EVALUATION_OF_BUSINESS_INNOVATION
Котлер Ф., Триас де Бес Ф. Латеральный маркетинг. Технология поиска революционных идей. М. : Альпина Паблишер, 2010. 208 c.
Пухальська А. П. Механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі. Бізнес Інформ. 2013. № 2. С. 128–134. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-2_0-pages-128_134.pdf
Семенова В. Г. Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 179–185. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-2_0-pages-179_185.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру